CÍMKE: 'újítás'

Látványos, új funkcióval bővül a Facebook!

Látványos, új funkcióval bővül a Facebook!

A szü­le­tés­napi kö­szön­té­sek le­he­tő­sé­gét újítja meg a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal.

Még jobb lesz a buli: kényelmes újítások a Sziget Fesztiválon!

Még jobb lesz a buli: kényelmes újítások a Sziget Fesztiválon!

Több új­don­ság­gal várja a lá­to­ga­tó­kat az idei Szi­get Fesz­ti­vál au­gusz­tus 7-től 13-ig!

FRISS HÍREK

Újított a Facebook, sokan fognak örülni ennek a húzásnak

Újított a Facebook, sokan fognak örülni ennek a húzásnak

Remek funk­ciót ve­ze­tett be a Fa­ce­book a Mes­sen­gerbe, fel­hasz­ná­lók mil­liói fog­nak örülni neki.

Remek funk­ciót ve­ze­tett be a Fa­ce­book a Mes­sen­gerbe, fel­hasz­ná­lók mil­liói fog­nak örülni neki. Kínos szi­tu­á­ci­ók­tól me­ne­kül­he­tünk.

Meglátta a lehetőségeket: ezeket köszönheti Andy Vajnának Hollywood

Meglátta a lehetőségeket: ezeket köszönheti Andy Vajnának Hollywood

Az Ame­ri­can Film Mar­ket mel­lett ő ala­pí­totta meg a Ca­rolcót.

Az Ame­ri­can Film Mar­ket mel­lett ő ala­pí­totta meg a Ca­rolcót.

Régóta várt, nagyszerű újítás jön a Facebookra!

Régóta várt, nagyszerű újítás jön a Facebookra!

Imádni fog­ják a fel­hasz­ná­lók!

A bot­rányt bot­rányra hal­mozó cég, ezzel az új funk­ci­ó­val akarja ki­csit ki­en­gesz­telni a fel­hasz­ná­ló­kat.

Újítás a WhatsAppban! Mostantól mindenki tudja, merre jársz

Újítás a WhatsAppban! Mostantól mindenki tudja, merre jársz

Resz­kes­se­nek a csalfa fér­jek! Ezen­túl nem lesz alibi.

Resz­kes­se­nek a csalfa fér­jek! Ezen­túl nem lesz alibi. Már most sokan he­ve­sen til­ta­koz­nak a fris­sí­tés ellen.

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

For­ra­dalmi újí­tás.

Eddig nem volt bi­zo­nyí­ték a ke­zünk­ben, ha vissza­él­tek a fo­tó­ink­kal. Ezen­túl azon­ban már azt is tudni fog­juk, ha va­laki a neki kül­dött fény­ké­pünk­ről úgy­ne­ve­zett ki­jel­ző­ké­pet ké­szít.

Újított a Facebook - De ez vajon mire jó?

Újított a Facebook - De ez vajon mire jó?

Van­nak, akik ta­lál­gat­nak, mások ér­tet­len­ked­nek.

Nem telik el hét, hogy ne újulna meg a Fa­ce­book, vagy az üze­net­küldő szol­gál­ta­tása, a Mes­sen­ger. Épp egy évvel ez­előtt a láj­ko­lást for­ra­dal­ma­sí­tot­ták, ame­lyet azóta már hat kü­lön­böző han­gu­lat­jel­lel is ki­fe­jez­he­tünk.

Óriási változással rukkolt elő a Facebook, rá se fogsz ismerni!

Óriási változással rukkolt elő a Facebook, rá se fogsz ismerni!

Az újí­tá­sok nem egy­szerre lesz­nek lát­ha­tók min­den­ki­nél.

Az újí­tá­sok nem egy­szerre lesz­nek lát­ha­tók min­den­ki­nél. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Új helyszínekkel éled újjá a Budapest Park

Új helyszínekkel éled újjá a Budapest Park

Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lye, a Bu­da­pest Park áp­ri­lis 27-én nyitja újra a ka­puit tel­je­sen új, az ur­bá­nus vi­lá­got meg­idéző de­ko­rá­ci­ó­val és egy va­do­natúj, a hét­köz­na­po­kat is kü­lön­le­gessé tevő hely­szín­nel.

Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lye, a Bu­da­pest Park áp­ri­lis 27-én nyitja újra a ka­puit tel­je­sen új, az ur­bá­nus vi­lá­got meg­idéző de­ko­rá­ci­ó­val, egy va­do­natúj, a hét­köz­na­po­kat is kü­lön­le­gessé tevő hely­szín­nel és ter­mé­sze­te­sen ked­venc hazai és a leg­me­nőbb kül­földi elő­adók­kal.

Vége a megcsalásoknak - új funkció a Messengerben!

Vége a megcsalásoknak - új funkció a Messengerben!

Hi­he­tet­len és ijesztő is egy­ben. A nők örül­nek majd in­kább...

Hi­he­tet­len és ijesztő is egy­ben, min­den­esetre rö­vi­de­sen min­den te­le­fo­non el­ér­hető lesz. A nők örül­nek majd in­kább...

Ismét változik a Messenger - mutatjuk, mi mindenben!

Ismét változik a Messenger - mutatjuk, mi mindenben!

Több új­don­ság is ér­ke­zik az egyik leg­nép­sze­rűbb cse­ve­gő­al­kal­ma­zásba, ami gya­kor­la­ti­lag már nem is az.

Több új­don­ság is ér­ke­zik az egyik leg­nép­sze­rűbb cse­ve­gő­al­kal­ma­zásba, ami gya­kor­la­ti­lag már nem is az. A Fa­ce­book nagy kon­fe­ren­ci­á­ján a tu­laj­do­nos, Mark Zuc­ker­berg je­len­tette be eze­ket, és azt is meg­ma­gya­rázta, miért szük­sé­ge­sek.

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg.

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg, és ho­gyan lehet őket iga­zán prak­ti­ku­san hasz­nálni. Két ap­ró­ság­ról van szó, ami azon­ban sok­kal könnyebbé teszi a min­den­na­po­kat.

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Új di­men­zi­óba lé­pünk.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Új di­men­zi­óba lé­pünk.

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

Vége a szürke hét­köz­na­pok­nak.

For­ra­da­lom - vége a szürke hét­köz­na­pok­nak.

Neked feltűnt? Valami nagyon megváltozott a Facebookon

Neked feltűnt? Valami nagyon megváltozott a Facebookon

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son esett át.

Nem biz­tos, hogy fel­tűnt, pedig ko­moly fej­lesz­té­se­ket ve­zet­tek be a Fa­ce­boo­kon.

Becsavarodott a sajtos pirítós, és így vadítóan roppan

Becsavarodott a sajtos pirítós, és így vadítóan roppan

Na­gyon egy­szerű trükk!

Rafi­nált, de na­gyon egy­szerű trük­kök­kel ér­he­ted el a ha­tást. Ilyen pi­rí­tóst még nem ettél!

Így újítsd meg a füvet tavasszal! A buja és zöld pázsit titka

Így újítsd meg a füvet tavasszal! A buja és zöld pázsit titka

Egész évben zöld és dús pá­zsit.

Ha sze­ret­néd, hogy egész évben szik­rá­zóan zöld és dús le­gyen a pá­zsit, akkor ta­vas­szal ér­de­mes egy kis fi­gyel­met for­dí­tani rá.

Örökre megváltozik a Facebookod. Jönnek az önmegsemmisítő üzenetek!

Örökre megváltozik a Facebookod. Jönnek az önmegsemmisítő üzenetek!

Zuc­ker­ber­gék is be­ad­ják a de­ra­ku­kat...

Zuc­ker­ber­gék is be­ad­ják a de­re­ku­kat...

Felejtsd el a rántottát! Így készíts reggelire gyors tojáshajót

Felejtsd el a rántottát! Így készíts reggelire gyors tojáshajót

Ezzel az egy­szerű trük­kel fan­tasz­ti­kus reg­ge­lit va­rá­zsol­hatsz az asz­talra né­hány perc alatt.

Ettől a palacsintatrükktől leesik az állad!

Ettől a palacsintatrükktől leesik az állad!

Csupa csipke, iga­zán csa­jos!

Csupa csipke, iga­zán csa­jos az új pa­la­csinta, el­ké­pesztő lát­vány a tá­nyé­ron! Mind­ezt egy egy­szerű trük­kel ér­he­ted el, mu­tat­juk!

Világbajnok újítás: ez a varázsbőrönd minden nő álma

Világbajnok újítás: ez a varázsbőrönd minden nő álma

Meg­ta­lál­tuk a világ leg­prak­ti­ku­sabb bő­rönd­jét, ami nél­kül nem él­hetsz to­vább. Ga­ran­tál­tan be­le­sze­retsz! Nézd csak!

Nem sze­retsz cso­ma­golni? Ele­ged van abból, hogy alig fér­nek be a cuc­caid? Meg­ta­lál­tuk a világ leg­prak­ti­ku­sabb bő­rönd­jét, ami nél­kül nem él­hetsz to­vább. Ga­ran­tál­tan be­le­sze­retsz! Nézd csak!

Hamarosan szupertelefonok fogják leváltani az okostelefonokat

Szupertelefonok fogják leváltani az okostelefonokat

Pár éven belül új te­le­fo­nos tech­hi­kát ve­zet­nek be, ami for­ra­dal­ma­sí­tani fogja éle­tün­ket, és az okos­te­le­fon min­tá­jára szu­per­te­le­fon néven fog futni.

Megújult és isteni lett a panír! Bundásabb a rántott hús, mint valaha!

Megújult és isteni lett a panír! Bundásabb a rántott hús, mint valaha!

Ne ra­gadj le a ha­gyo­má­nyos pa­nír­nál! Fi­no­mabb és ro­po­gó­sabb a bun­dája

Ne ra­gadj le a ha­gyo­má­nyos pa­nír­nál! Ezt a rán­tott húst ga­ran­tál­tan imádni fogja a csa­lád! Fi­no­mabb, ro­po­gó­sabb a bun­dája, és egész­sé­ge­sebb az olaj­ban sült tár­sá­nál.

Mi köze a mobilodnak a szexuális életedhez? Több, mint gondolnád!

Mi köze a mobilodnak a szexuális életedhez? Több, mint gondolnád!

A tech­nika fej­lő­dik, élj vele!

Ha eddig azt hit­ted, a te­le­fo­nod sze­repe ki­me­rül abban, hogy le­du­mál­tad a ran­dit, most meg fogsz döb­benni!

Ezt a rántott húst imádják legjobban a férfiak, mutatjuk a trükköt

Ezt a rántott húst imádják legjobban a férfiak, mutatjuk a trükköt

Ha így pa­ní­ro­zod be a húst, por­ha­nyó­sabb lesz és ke­ve­sebb ola­jat szív fel.

Ha így pa­ní­ro­zod be a húst, nem­csak por­ha­nyó­sabb lesz, de jóval ke­ve­sebb ola­jat is szív ma­gába!

Beújít a Facebook! Most őrjöngeni fogsz!

Beújít a Facebook! Most őrjöngeni fogsz!

A kö­vet­kező ál­lo­más a profil­ol­da­lad lesz. Le­hi­dalsz, ha meg­lá­tod!

A leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal a na­pok­ban óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Az ide­ge­sítő fo­lya­mat­nak azon­ban nincs vége. A kö­vet­kező ál­lo­más a profil­ol­da­lad lesz. Le­hi­dalsz, ha meg­lá­tod!