CÍMKE: 'újévi fogadalom'

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a sztárok 2019-re

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a sztárok 2019-re

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi!

Kitálalt a szakértő, ezért nem tudjuk betartani az újévi fogadalmakat!

Kitálalt a szakértő, ezért nem tudjuk betartani az újévi fogadalmakat!

A hiba ott van, hogy az em­be­rek több­sége va­ló­já­ban ir­re­á­lis cé­lo­kat tűz ki maga elé.

Sztárok vallanak az újévi fogadalmakról

Sztárok vallanak az újévi fogadalmakról

Ős­régi szo­kás, hogy szil­vesz­ter éj­je­lén meg­fo­ga­dunk va­la­mit, amit aztán több­nyire már az újév első órá­i­ban jól meg is sze­günk.

Ős­régi szo­kás, hogy szil­vesz­ter éj­je­lén meg­fo­ga­dunk va­la­mit, amit aztán több­nyire már az újév első órá­i­ban jól meg is sze­günk.

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát.

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát, ki­védi az ál­landó éh­ség­ér­ze­tet, és köz­ben arról is gon­dos­ko­dik, hogy leadd a fe­les­le­get. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes hoz­zá­kez­deni a di­é­tá­hoz!

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről...

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Győzike a sarkára állt, s leírta újévi fogadalmait

Győzike a sarkára állt, s leírta újévi fogadalmait

Lis­tát írt Gás­pár Győző arról, mit csi­nál majd más­képp 2016-ban. Íme!

Ezt fogadják meg a sztárok 2016-ra

Ezt fogadják meg a sztárok 2016-ra

Több pia, bomba test és ego­iz­mus.

Több pia, bomba test és ego­iz­mus: három hí­res­sé­get kér­dez­tünk meg az újévi fo­ga­dal­ma­ik­ról.

Ezért csókolózunk az újévben pontban éjfélkor

Ezért csókolózunk az újévben pontban éjfélkor

Talán az egyik leg­is­mer­tebb ha­gyo­mány az újévi csók. De miért van ennek ek­kora je­len­tő­sége?

Forradalom az ágyban: 7 újévi szexfogadalom

Forradalom az ágyban: 7 újévi szexfogadalom

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy min le­hetne vál­toz­tat­nod.