CÍMKE: 'új-zéland'

Új-zélandi terror: magyar nevek voltak a támadó fegyverén

Új-zélandi terror: magyar nevek voltak a támadó fegyverén

A szél­ső­job­bos férfi kü­lön­féle tör­té­nelmi sze­mé­lyek és tö­meg­gyil­ko­sok nevét írta a fegy­ve­rekre.

Videó az új-zélandi támadó elfogásáról - sokkoló felvételek

Videó az új-zélandi támadó elfogásáról - sokkoló felvételek

Pén­tek reg­gel két hely­szí­nen is ter­ror­tá­ma­dás tör­tént az új-zél­andi Ch­rist­church-ben.

FRISS HÍREK

Új-zélandi terrortámadás: döbbenetes dolgok derültek ki a támadókról

Új-zélandi terrortámadás: döbbenetes dolgok derültek ki a támadókról

Két me­cse­tet is tá­ma­dás ért pén­te­ken.

Az új-zél­andi Ch­rist­church-ben két me­cse­tet is tá­ma­dás ért pén­te­ken.

Most közölték: tovább emelkedett a hajnali terrortámadás áldozatainak száma

Most közölték: tovább emelkedett a hajnali terrortámadás áldozatainak száma

A ter­ror­tá­ma­dás pén­te­ken egy új-zél­andi te­le­pü­lé­sen tör­tént.

A ter­ror­tá­ma­dás pén­te­ken egy új-zél­andi te­le­pü­lé­sen tör­tént.

Helikopterekkel és repülőkkel mentenek az új-zélandi katasztrófánál

Helikopterekkel és repülőkkel mentenek az új-zélandi katasztrófánál

Már 100 ház­ból kel­lett ki­me­ne­kí­teni a la­kó­kat.

Már 100 ház­ból kel­lett ki­me­ne­kí­teni a la­kó­kat, több ezer hek­tá­ron pusz­tít a tűz.

Sokkot kapott anya és lánya: Szörnyű, mit mosott partra az ár

Sokkot kapott anya és lánya: Szörnyű, mit mosott partra az ár

Senki se tudja, mi lehet.

A hely­bé­liek elő­ször a lény kö­ze­lébe se mer­tek menni, majd végül szak­em­be­rek elé ke­rült a te­remt­mény. Ám a tu­dó­sok is csak va­kar­ják a fe­jü­ket.

Sokkot kapott a bringás: Borzalom, mit vetett partra az ár

Sokkot kapott a bringás: Borzalom, mit vetett partra az ár

A bál­ná­kat nem le­he­tett meg­men­teni.

A ter­mé­szet­védő szer­ve­ze­tek sze­rint cso­por­tos ön­gyil­kos­sá­got kö­vet­tek el a bál­nák Új-Zé­l­an­don.

Kitoloncoltak egy brit családot Új-Zélandról!

Kitoloncoltak egy brit családot Új-Zélandról!

Nem musz­li­mok vol­tak, egy­ál­ta­lán nem po­li­ti­kai in­dok­ból de­por­tál­ták őket. Majd el­árul­juk, hogy miért, de meg fogsz döb­benni!

Nem musz­li­mok vol­tak, egy­ál­ta­lán nem po­li­ti­kai in­dok­ból de­por­tál­ták őket. Majd el­árul­juk, hogy miért, de meg fogsz döb­benni! Min­den­esetre meg­nyug­tató, hogy van­nak még olyan or­szá­gok ahol nor­má­li­san gon­dol­kod­nak.

Ennél édesebb ma nem lesz, Harry herceg mindenki szívét meglágyította

Ennél édesebb ma nem lesz, Harry herceg mindenki szívét meglágyította

A videó alap­ján iga­zán gon­dos­kodó édes­apa válik majd be­lőle.

Iga­zán gon­dos­kodó apa válik majd be­lőle. Min­den­nel fel­ha­gyott egy kis­gye­rek biz­ton­sága ér­de­ké­ben!

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don is a szo­kott la­za­ság­gal és ked­ves­ség­gel for­dult a gye­re­kek felé.

Kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Most közölték: vészhelyzet, kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Hir­te­len be­kap­csolt a tűz­jelző.

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don tel­je­sí­tette volna fel­ada­tait.

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra, ahol gya­ko­riak a föld­ren­gé­sek.

Megbénult a repülőtér forgalma, ezért kerültek karanténba az utasok

Megbénult a repülőtér forgalma, ezért kerültek karanténba az utasok

A lé­gi­tár­sa­ság el­né­zést kért a kel­le­met­len­sé­gek miatt.

A lé­gi­tár­sa­ság el­né­zést kért a kel­le­met­len­sé­gek miatt, az uta­sok­nak ugyanis két órán át fe­les­le­ge­sen kel­lett vá­ra­koz­niuk.

Kitiltják a macskákat egy egész városból

Kitiltják a macskákat egy egész városból

A be­ván­dor­lók­kal együtt ér­ke­zett há­zi­macs­kák drasz­ti­kus vissza­szo­rí­tá­sá­val akarja meg­men­teni a ki­ha­lás szé­lén álló ál­lat­fa­jo­kat Új-Zé­l­an­don egy moz­ga­lom.

A há­zi­macs­kák drasz­ti­kus vissza­szo­rí­tá­sá­val akarja meg­men­teni a ki­ha­lás szé­lén álló ál­lat­fa­jo­kat Új-Zé­l­an­don egy moz­ga­lom.

Családi tragédia történt, fiatal pár az áldozat

Családi tragédia történt, fiatal pár az áldozat

Fél­éves lá­nyuk ma­radt árván.

A 31 éves nő a tóba haj­tott, férje őt pró­bálta ki­men­teni, mind­ket­ten meg­hal­tak. Fél­éves lá­nyuk ma­radt árván.

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

A fi­a­tal meny­asszony vá­rat­la­nul lett rosszul a nagy napon, és már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Mindent beborít a fehérség: hó helyett jégeső esett - videó

Mindent beborít a fehérség: hó helyett jégeső esett - videó

El­ké­pesztő mennyi­ségű jég zú­dult le.

Egé­szen el­ké­pesztő mennyi­ségű jég zú­dult le rövid idő alatt Új-Zé­l­andra. A jég addig meg is ma­radt, míg né­hány lát­vá­nyos videó ké­szült róla.

Bárányhát lett Noé bárkája, így menekültek meg a nyulak

Bárányhát lett Noé bárkája, így menekültek meg a nyulak

Bir­ka­há­ton me­ne­kül­tek meg a nyu­lak az árvíz elől Új-Zé­l­an­don.

Bir­ka­há­ton me­ne­kül­tek meg a nyu­lak az árvíz elől Új-Zé­l­an­don.

Riasztották a mentőt: sokkoló dolgot talált italában ez a nő

Riasztották a mentőt: sokkoló dolgot talált italában ez a nő

Az asszony rosszul lett.

Az asszony rosszul lett, ele­inte el sem akarta hinni, hogy ez meg­tör­tén­het. Az ügy­ben vizs­gá­lat in­dult.

Gyászol a sportvilág, szörnyethalt a kiváló sportember

Gyászol a sportvilág, szörnyethalt a kiváló sportember

Több száz mé­tert zu­hant.

Bor­zal­mas ka­rá­csony: több száz mé­tert zu­hant egy hegy­má­szó Új-Zé­l­an­don. Esé­lye sem volt a túl­élésre, egy gleccserbe csa­pó­dott.

Sokkot kaptak az utasok, amikor kinéztek a repülőgép ablakán...

Sokkot kaptak az utasok, amikor kinéztek a repülőgép ablakán...

Ilyes­mire senki sem szá­mí­tott... pláne nem a le­ve­gő­ben!

Ilyes­mire senki sem szá­mí­tott... pláne nem a le­ve­gő­ben!

Azonosítatlan repülő tárgy kapcsolt fénysebességre Új-Zéland felett

Azonosítatlan repülő tárgy kapcsolt fénysebességre Új-Zéland felett

Csak egy szép nap­le­men­tés fel­vé­telt akart ké­szí­teni a vi­deós, de arra...

Csak egy szép nap­le­men­tés fel­vé­telt akart ké­szí­teni a vi­deós, de arra nem szá­mí­tott, hogy egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy be­za­var...

Lelőttek egy drónt a focizó gyerekek fölött

Lelőttek egy drónt a focizó gyerekek fölött

Le­zu­hant a pá­lyára a pi­lóta nél­küli, táv­ve­zé­relt re­pülő ma­sina.

Le­zu­hant a pá­lyára a pi­lóta nél­küli, táv­ve­zé­relt re­pülő ma­sina. A 15 éves mes­ter­lö­vész is meg­ijedt a kö­vet­kez­mé­nyek­től, de sze­ren­csére nem tör­tént na­gyobb baj.

Magyar munkavállalókat is tárt karokkal vár ez a mesés új-zélandi kisváros

Magyar munkavállalókat is tárt karokkal vár ez a mesés új-zélandi kisváros

Egy új-zél­andi kis­vá­ros­ban túl sok a munka, vi­szont kevés a lakos, a dol­gos kéz. A pol­gár­mes­ter mun­ka­erő-to­bor­zási kam­pányba kez­dett az idilli he­lyen.

Elképesztő! Önszántából eszi a mosóport, mert kívánja

Elképesztő! Önszántából eszi a mosóport, mert kívánja

Az Új-Zé­l­an­don élő nőre má­so­dik ter­hes­sége alatt tört rá a só­vár­gás. De nem epret vagy ko­vá­szos ubor­kát kí­vánt enni.

Nyolc gyereket szült öt év alatt!

Nyolc gyereket szült öt év alatt!

Egy új-zél­andi anyuka öt év alatt négy­szer volt vá­ran­dós. Mind a négy al­ka­lom­mal ik­rek­kel. Tíz éve még gyer­mek­te­len volt, most már ki­lenc kicsi bol­dog anyu­kája!

Egy új-zél­andi anyuka öt év alatt négy­szer volt vá­ran­dós. Mind a négy al­ka­lom­mal ik­rek­kel. Tíz éve még gyer­mek­te­len volt, most már ki­lenc kicsi bol­dog anyu­kája!

Puskás Ferenc titokban Új-Zélandon él

Puskás Ferenc titokban Új-Zélandon él

Fo­ci­ra­jongó apja nem bírt ma­gá­val...

Fut­ball­ra­jongó apja nem bírt ma­gá­val, de talán ma­gyar szár­ma­zású any­já­nak is ked­ves­kedni akart. Rá­adá­sul (majd­nem) egy napon szü­le­tett Öcsi bá­csi­val...