CÍMKE: 'új-zéland'

Hatalmas fordulat az új-zélandi mészáros ügyében

Hatalmas fordulat az új-zélandi mészáros ügyében

Má­sod­szorra ült össze a bí­ró­ság a már­cius 15-én el­kö­ve­tett új-zél­andi ter­ror­tá­ma­dás ügyé­ben.

Az új-zélandi gyilkológép turista volt Magyarországon

Az új-zélandi gyilkológép turista volt Magyarországon

A ha­tá­lyos sza­bá­lyo­zás sze­rint ér­vé­nyes út­le­vél­lel, tu­ris­ta­ként 90 napig tar­tóz­kod­ha­tott ná­lunk.

A terrorizmus nem ismer határokat

A terrorizmus nem ismer határokat

Az Új-Zé­l­an­don tör­tént bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy a 21. szá­zad­ban a gyű­lö­let, az erő­szak és a ter­ro­riz­mus nem ismer ha­tá­ro­kat.

Az Új-Zé­l­an­don tör­tént bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás saj­ná­la­tos módon ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy a 21. szá­zad­ban a gyű­lö­let, az erő­szak és a ter­ro­riz­mus nem ismer ha­tá­ro­kat.

Édesapja karjában omlott össze a 3 éves kisfiú, nem tudták megmenteni az életét

Édesapja karjában omlott össze a 3 éves kisfiú, nem tudták megmenteni az életét

A kisfiú a leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata a pén­teki új-zél­andi mé­szár­lás­nak.

A kisfiú a leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata a pén­teki új-zél­andi mé­szár­lás­nak.

Megrázó részletek: a testével védte kétéves fiát, több golyót is kapott a férfi

Megrázó részletek: a testével védte kétéves fiát, több golyót is kapott a férfi

Az apán élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

Az apán élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

Egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott. Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

A nagy­mama bo­csá­na­tot kért.

A nagy­mama meg­ren­dülve kért bo­csá­na­tot az ál­do­za­tok csa­lád­ja­i­tól.

Hamar kiderültek az új-zélandi elkövetőhöz köthető európai szálak

Hamar kiderültek az új-zélandi elkövetőhöz köthető európai szálak

Nem ki­zárt, hogy va­laki gyor­san a ha­tó­sá­gok tu­do­má­sára hozta eze­ket az in­for­má­ci­ó­kat.

A TEK résztvesz az új-zélandi elkövetővel kapcsolatos vizsgálatban

A TEK együttműködik az új-zélandi elkövetővel kapcsolatos vizsgálatban

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont együtt­mű­kö­dik az érin­tett or­szá­gok part­ner szol­gá­la­ta­i­val.

Hiába küzdöttek az életéért, a kórházban elhunyt az új-zélandi terror áldozata

Szomorú hírt közöltek: hiába küzdöttek az életéért, a kórházban elhunyt az új-zélandi terror áldozata

Már 50-re emel­ke­dett a ter­ror­tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak a száma.

Már 50-re emel­ke­dett a pén­teki ter­ror­tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak a száma.

Új-zélandi terrortámadás: Ilyen fegyvert használtak a gyanúsítottak

Új-zélandi terrortámadás: Ilyen fegyvert használtak a gyanúsítottak

Át­ala­kí­tott fél­au­to­mata fegy­vert hasz­nál­tak a me­cse­tek el­leni véres tá­ma­dás­hoz a gya­nú­sí­tot­tak.

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Ide is el­lá­to­ga­tott.

A 28 éves auszt­rál férfi Bul­gá­ri­á­ban, Ro­má­ni­á­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is meg­for­dult.

Több tucat életet mentett meg az új-zélandi hős, leteperte a támadót

Több tucat életet mentett meg az új-zélandi hős, leteperte a támadót

A tá­ma­dás­ban ren­ge­te­gen hal­tak meg, de sokak éle­tét meg­men­tette egy név­te­len fi­a­tal.