CÍMKE: 'ügyvéd'

Meghalt a tévéből is ismert sztárügyvéd

Meghalt a tévéből is ismert sztárügyvéd

Fe­le­sége meg­erő­sí­tette a Ri­post­nak a hírt: vá­rat­la­nul el­hunyt dr. Ka­ma­rás Péter ügy­véd teg­nap este. Sokan a Ka­ta­lin bí­rónő című té­vé­mű­sor­ból is is­mer­ték.

Fe­le­sége meg­erő­sí­tette a Ri­post­nak a hírt: vá­rat­la­nul el­hunyt dr. Ka­ma­rás Péter ügy­véd teg­nap este.

Kiderült, ez hozhat fordulatot a darnózseli gyilkosság ügyében

Kiderült, ez hozhat fordulatot a darnózseli gyilkosság ügyében

Május 27-én lesz öt éve, hogy el­tűnt, és meg­halt N.-né Ko­vács Judit, akit a vád sze­rint férje gyil­kolt meg.

Május 27-én lesz öt éve, hogy el­tűnt, és meg­halt N.-né Ko­vács Judit, akit a vád sze­rint férje gyil­kolt meg.

Zimány Linda után szabadon: Kim Kardashian jogot tanul

Zimány Linda után szabadon: Kim Kardashian jogot tanul

A sztár­anyuka rá­jött, hogy több tu­dás­sal több min­dent el­ér­het és ko­mo­lyab­ban is fog­ják venni.

A sztár­anyuka rá­jött, hogy több tu­dás­sal több min­dent el­ér­het és ko­mo­lyab­ban is fog­ják venni.

Megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje, ezt még ő sem érti

Megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje, ezt még ő sem érti

El­ren­del­ték az el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot.

A gyil­kos­sági ügyek­ben azon­nal el szok­ták ren­delni az el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot, most vi­szont hosszú ideig vár­tak vele.

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben egy flo­ri­dai bör­tön­ben, mi­u­tán a re­pü­lő­té­ren el­fog­ták. Ez volt a baj.

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben egy flo­ri­dai bör­tön­ben, mi­u­tán a re­pü­lő­té­ren el­fog­ták. Ez volt a baj.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

A Ri­post meg­tudta: egy régi-új ügy­véd kép­vi­seli majd a rob­ban­tót a nem­so­kára kez­dődő má­sod­fokú el­já­rás során!

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért.

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért, de a mai napig sem bánta meg bű­neit.

Megszólalt Aurelio ügyvédje: Fordulat a fegyveres balhé ügyében

Megszólalt Aurelio ügyvédje: Fordulat a fegyveres balhé ügyében

A kínos ügy már több mint egy éve hú­zó­dik.

A kínos ügy már több mint egy éve hú­zó­dik.

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Új köz­le­ményt adtak ki.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Két ügy­vé­det is bevet az ame­ri­kai.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Már 300 millió forintot költöttek VV Fanni keresésére

Már 300 millió forintot költöttek VV Fanni keresésére

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár hoz­zá­tar­to­zó­i­nak ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zás le­zá­rása vár­ható.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár hoz­zá­tar­to­zó­i­nak ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zás le­zá­rása vár­ható. Sze­rinte a holt­test elő­ke­rü­lé­sé­ről le­mond­tak a ha­tó­sá­gok.

Ezt mondja az ügyvéd az erőszakkal vádolt magyar sportolókról

Ezt mondja az ügyvéd az erőszakkal vádolt magyar sportolókról

A ví­zi­lab­dá­zó­kat azzal gya­nú­sí­tot­ták meg, hogy meg­erő­sza­kol­tak egy 11 éves kis­lányt.

A ví­zi­lab­dá­zó­kat azzal gya­nú­sí­tot­ták meg, hogy meg­erő­sza­kol­tak egy 11 éves kis­lányt.

Szexuális zaklatás, ez vár most a megerőszakolt magyar kislányra

Szexuális zaklatás, ez vár most a megerőszakolt magyar kislányra

Dr. Ge­ren­csér And­rás ügy­véd nyi­lat­ko­zott.

Dr. Ge­ren­csér And­rás ügy­véd nyi­lat­ko­zott a ma­gyar spor­tot fel­ka­varó bot­rány­ról.

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra, de ha kéz­hez kapja, ügy­fele rész­le­tes val­lo­mást tesz majd.

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

El­ké­pesztő, mivel állt elő az ügy­véd!

Az el­hunyt pop­ki­rály bi­zal­masa 9 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­ké­pesztő, mivel állt elő!

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben.

Elképesztő összeget sikkasztott a magyar ügyvéd, ezt tette a milliókkal

Elképesztő összeget sikkasztott a magyar ügyvéd, ezt tette a milliókkal

A kecs­ke­méti férfi még a saját fe­le­sé­gét is meg­pró­bálta át­verni, hogy pénz­hez jus­son, de le­bu­kott.

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek.

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek. Egy ba­ráti sí­e­lés azon­ban min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Hol­ly­wood is meg­iri­gyelné a je­le­ne­tet.

Egy hol­ly­woodi for­ga­tó­könyv­író is meg­iri­gyelné azt a je­le­net­sort, amit az élet pro­du­kált a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje.

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Kitálalt az ügyvéd, ez történik Klapka György körúti üzletével

Fel­épí­tett élet­műve sen­ki­nek sem kell már.

Az Arany­em­ber talán nem is szá­mí­tott arra éle­té­ben, hogy ke­mé­nyen fel­épí­tett élet­műve egy­szer majd sen­ki­nek sem kell már.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját.

Durva vád: Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját volt menyétől

Ez lett volna a remek meg­ál­la­po­dás?

Pár­tos Csilla ügy­védje el­árulta az évek­kel ez­előtt ka­pott aján­lat rész­le­teit.

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja azt a férfit, aki mel­lett meg­ál­la­pod­hat.

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja azt a férfit, aki mel­lett meg­ál­la­pod­hat.

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

Meglepő kijelentést lett Lagzi Lajcsi, mit szólnak ehhez a gyerekei?

Még nem tud­ták fel­dol­gozni, hogy apjuk 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Még nem tud­ták fel­dol­gozni, hogy apjuk 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Döntő előrelépés VV Fanni ügyében, erre számít a család

Döntő előrelépés VV Fanni ügyében, erre számít a család

Meg­ol­dód­hat a több hó­na­pos rej­tély.

A csa­lád ügy­védje sze­rint a rend­őr­ség a leg­jobb nyo­mon halad, így végül meg­ol­dód­hat a több hó­na­pos rej­tély.

Megszólalt Berki ügyvédje: Jöjjön a per!

Megszólalt Berki ügyvédje: Jöjjön a per!

Krisz­tián kész har­colni...

Krisz­tián kész har­colni azért, hogy a bí­ró­sá­gon is ki­mond­ják, joga van annyi időt töl­teni imá­dott kis­lá­nyá­val, amennyit exé­nek, Pam­e­lá­nak.

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a fel­té­te­le­zett gyil­kos ta­nú­val­lo­mása!

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak ta­nú­val­lo­mása!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez. Senki sem tud semmi biz­to­sat, de egyre több in­for­má­ció ke­rült nap­vi­lágra!

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál.

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Botrányos dolog történt a szegedi tárgyaláson, mindenki megdöbbent

Botrányos dolog történt a szegedi tárgyaláson, mindenki megdöbbent

Egy­szer csak meg­je­lent a ha­tó­ság a Sze­gedi Tör­vény­szé­ken és az egyik ügy­vé­det ma­gá­val vitte.

Döbbenetes dolgokat mond a gyilkosság után hazaengedett Dávid ügyvédje

Döbbenetes dolgokat mond a gyilkosság után hazaengedett Dávid ügyvédje

Az ügy­véd sze­rint Dávid me­mó­ri­ája tö­rölte a gyil­kos­ság min­den pil­la­na­tát, ál­lí­tó­lag sem­mire sem em­lék­szik...

Kitálalt a meggyilkolt sportoló családjának az ügyvédje: ijesztő dolgokat mondott

Kitálalt a meggyilkolt sportoló családjának az ügyvédje: ijesztő dolgokat mondott

Ma­rian Cozma ké­zi­lab­dázó szü­lei az évek mú­lá­sá­val egyre rosszab­bul van­nak. Eddig egy fil­lért sem kap­tak a 200 mil­liós kár­té­rí­tés­ből. Ügy­véd­jük el­mondta, miért...

Felháborító: megúszhatja az uzsorás ügyvéd

Felháborító: megúszhatja az uzsorás ügyvéd

Több, mint 70 mil­lió fo­rint­nyi köl­csönt adott az uzso­rás kecs­ke­méti ügy­véd ma­gán­em­be­rek­nek és cé­gek­nek.

Több, mint 70 mil­lió fo­rint­nyi köl­csönt adott az uzso­rás kecs­ke­méti ügy­véd ma­gán­em­be­rek­nek és cé­gek­nek.

Felfüggesztette letartóztatott képviselője párttagságát az MSZP

Felfüggesztette letartóztatott képviselője párttagságát az MSZP

Zsa­ro­lás, ügy­védi vissza­élés, ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem miatt hall­gat­ták ki.

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Egy vi­ta­mű­sor­ban vett részt az az ügy­véd, aki­nek sza­va­ira az egész világ felfi­gyelt.

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze.

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze egy té­vé­mű­sor­ban.

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a ma­gyar szí­nész, aki­től több mil­lió fo­rint­nyi össze­get akar­nak a jo­gá­szok!

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a nép­szerű ma­gyar szí­nész, aki­től több mil­lió fo­rint­nyi össze­get akar­nak a jo­gá­szok!

Nem védi tovább ügyvédje a Dózsa György úti ámokfutót

Nem védi tovább ügyvédje a Dózsa György úti ámokfutót

Ki­szállt M. Ri­chárd ügy­védje. A már ámok­fu­tó­ként is­mert vád­lot­tat azzal gya­nú­sít­ják, hogy má­jus­ban két ember ha­lá­lát okozta a Dózsa György úton.

Bíróságon áll bosszút Cicciolina: Ügyvédet fogadott!

Bíróságon áll bosszút Cicciolina: Ügyvédet fogadott!

Vissza­él­tek a ne­vé­vel!

Az egy­kori por­nó­sztár nem ke­gyel­mez! Ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett: két ét­te­rem is vissza­élt a ne­vé­vel!

Meglepő fordulat a Dózsa György úti gázolás ügyében

Meglepő fordulat a Dózsa György úti gázolás ügyében

Vál­to­zás elé néz a két ha­lá­los ál­do­zat­tal vég­ző­dött bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott M. Ri­chárd.

Vál­to­zás elé néz a két ha­lá­los ál­do­zat­tal vég­ző­dött bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott M. Ri­chárd. Most meg­szó­lalt az ügy­védje.

Ügyvédet fogadott az újpesti kuruzsló

Ügyvédet fogadott az újpesti kuruzsló

Még kép­vi­se­lőt is fo­ga­dott, aki he­lyette írja az üze­ne­te­ket is.

Ko­mo­lyan meg­ijed­he­tett az új­pesti ku­ruzsló, ügy­védje nél­kül nem haj­landó meg­szó­lalni sem. Még kép­vi­se­lőt is fo­ga­dott, aki he­lyette írja az üze­ne­te­ket is.

Visszaköveteli lánya lefoglalt aranyait Győzike

Visszaköveteli lánya lefoglalt aranyait Győzike

A show­man nem nyug­szik.

A ze­nész és ügy­védje ál­lítja, nem is fog­lal­hat­ták volna le a NAV em­be­rei Eve­lin több mil­liót érő ara­nyait. Így most fel­le­be­zik a show­man.

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

Nem nézik jó szemmel az ügyvédek Zimány Linda modellkarrierjét

Nem nézik jó szemmel az ügyvédek Zimány Linda modellkarrierjét

Az ügy­védi mun­kát és a fo­tó­zá­so­kat sem ha­nya­golja el, sze­rinte a kettő tö­ké­le­te­sen meg­fér egy­más mel­lett.

Az ügy­védi mun­kát és a fo­tó­zá­so­kat sem ha­nya­golja el, sze­rinte a kettő tö­ké­le­te­sen meg­fér egy­más mel­lett.

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Egyre több za­va­ros hír lát nap­vi­lá­got Klapka ha­gya­té­ká­ról!

Egyre több hír lát nap­vi­lá­got Klapka György 2 mil­li­ár­dos ha­gya­téka kap­csán.

Se bugyi se más, csak egy kígyó a meztelen modellen

Se bugyi se más, csak egy kígyó a meztelen modellen

A hölgy ügy­véd­ként dol­go­zik.

A szőke bom­bázó ügy­véd­ként is meg­állja a he­lyét. A gyö­nyörű hölgy rá­adá­sul még a focit is sze­reti...

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés!

Ez a szexi ügyvédnő taszítja le dr. Zimány Lindát a trónról

Ez a szexi ügyvédnő taszítja le dr. Zimány Lindát a trónról

Zi­mány Lin­dá­nak ko­moly ki­hí­vója akadt! Egyik iz­ra­eli kol­lé­gája szin­tén okkal pá­lyá­zik a leg­sze­xibb ügy­véd­nő­nek járó tisz­te­let­beli el­is­me­résre.

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt.

Ez a 7 jel azt mutatja, nagyon nincs rendben a házasságod

Ez a 7 jel azt mutatja, nagyon nincs rendben a házasságod

Be lehet azo­no­sí­tani a prob­lé­má­kat.

Nem­csak a meg­csa­lás és a ki­bé­kít­he­tet­len el­len­té­tek okoz­hat­ják egy há­zas­ság bu­ká­sát, rá­adá­sul jól be lehet azo­no­sí­tani a bal­jós je­le­ket.

Kitálalt Lajcsi ügyvédje: A zenész így próbálja kivédeni a börtönt!

Kitálalt Lajcsi ügyvédje: A zenész így próbálja kivédeni a börtönt!

A neves mu­la­tós ze­nészt Ku­bá­ban érte a hír: vádat emel­tek el­lene!

A neves mu­la­tós ze­nészt Ku­bá­ban érte a hír: vádat emel­tek el­lene, újra bör­tönbe ke­rül­het.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Megszólalt a Teréz körúti robbantó, ezt mondta az ügyvédjének

Megszólalt a Teréz körúti robbantó, ezt mondta az ügyvédjének

Ügy­véd­jé­vel tel­je­sen kom­mu­ni­ka­tívvá vált a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi, most ki­de­rült, hogy miről be­szél­nek egy­más­sal.

Kitálalt Pártos Csilla ügyvédje a jógaoktató anyagi helyzetéről!

Kitálalt Pártos Csilla ügyvédje a jógaoktató anyagi helyzetéről!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány! Három éve kép­te­len meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben az egy­kori há­zas­pár...

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka, és nem en­gedi, hogy bárki kel­le­met­len pil­la­na­to­kat okoz­zon neki és csa­lád­já­nak!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka, és nem en­gedi, hogy bárki kel­le­met­len pil­la­na­to­kat okoz­zon neki és csa­lád­já­nak!

Kiss László ma már többet ülne

Kiss László ma már többet ülne

A jog mai ál­lása sze­rint ko­mo­lyabb bün­te­tést kap­hat­nak az erő­szak­te­vők.

A jog mai ál­lása sze­rint ko­mo­lyabb bün­te­tést kap­hat­nak az erő­szak­te­vők. A szak­értő sze­rint kon­zul­tá­ci­ó­nak már nincs ér­telme.

Ez várna a 12 éves lányra a nevelőintézetben!

Ez várna a 12 éves lányra a nevelőintézetben!

Ré­m­álom a gye­rek­bör­tön.

Zsófi pél­dát­lan módon két év le­töl­tendő bün­te­tést ka­pott, mert fél­té­keny­ség­ből meg­verte tár­sát.

Brutális bukta! Így ver át a sztárok nevével visszaélő cég!

Brutális bukta! Így ver át a sztárok nevével visszaélő cég!

Borul a bili azzal a cég­gel kap­cso­lat­ban, mely­nek ve­ze­tője ál­lítja, Tóth Vera az ő ter­mé­kük­kel fo­gyott majd 25 kilót. Ne dőlj be az óri­ási ka­mu­nak!

Borul a bili azzal a cég­gel kap­cso­lat­ban, mely­nek ve­ze­tője ál­lítja, Tóth Vera az ő ter­mé­kük­kel fo­gyott majd 25 kilót. Ne dőlj be az óri­ási ka­mu­nak!

Testvére leplezte le Lajcsit! Minden kiderült a zenész repülőjegyéről!

Testvére leplezte le Lajcsit! Minden kiderült a zenész repülőjegyéről!

Me­g­elé­gelte a sztár csa­ládja, hogy ha­zug­sá­gok ke­rin­ge­nek a saj­tó­ban.

Me­g­elé­gelte a mu­la­tós sztár csa­ládja, hogy ha­zug­sá­gok ke­rin­ge­nek a saj­tó­ban, ezért tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba!

Zimány Linda kerek hátsója feldobja a tárgyalótermi hangulatot

Zimány Linda kerek hátsója feldobja a tárgyalótermi hangulatot

Ügy­véd­ként sem lett rossz a kül­seje. Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­kot!

Attól, hogy már ügy­vé­di­ként mun­kál­ko­dik Zi­mány Linda, a kül­seje még nem lett rosszabb.

Ezért titkolják Schumi állapotát még a gyerekei is

Ezért titkolják Schumi állapotát még a gyerekei is

Szót kért az F1-le­genda ügy­védje.

Az F1-le­genda ügy­védje meg­törte a csen­det. El­ma­gya­rázta, mire föl a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása Schu­m­a­cher be­teg­szo­bá­já­ból.

Lajcsi megszabadult az ügyvédjeitől

Lajcsi megszabadult az ügyvédjeitől

A jogi kép­vi­se­lői közül töb­bet is ki­rú­gott.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint az elő­ze­tes­ben ülő Ga­lam­bos Lajos a jogi kép­vi­se­lői közül töb­bet is ki­rú­gott, mert elé­ge­det­len volt a mun­ká­juk­kal.

Nem várt fordulat Lagzi Lajcsi ügyében!

Nem várt fordulat Lagzi Lajcsi ügyében!

Ha­ma­ro­san át­tö­rés vár­ható a trom­bi­ta­mű­vész ügyé­ben.

Akár ott­hon is tölt­heti a ka­rá­csonyt a trom­bi­ta­mű­vész. Egy újabb ügy­vé­det bí­zott meg a vé­del­mé­vel.

Álhírek terjednek Galambos Lajosról

Álhírek terjednek Galambos Lajosról

Ügy­védje cá­folta a a saj­tó­ban meg­je­lent hí­re­ket.

Ügy­védje cá­folta a hírt, hogy a ze­nész egy ne­héz­fi­ú­val lenne össze­zárva.

Saját könyve szívatja meg Damut?

Saját könyve szívatja meg Damut?

A köny­vet lehet, hogy be­zúz­zák...

Damu Ro­land talán azt hitte, hogy ha­ma­ro­san meg­je­lenő köny­vé­vel egye­nesbe ke­rül­het bot­rá­nyos, bör­tön­nel tar­kí­tott élete. Na­gyot té­ve­dett?