CÍMKE: 'tv2'

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Pa­mela egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től...

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is.

Ledobta a textil: Megmutatta formás idomait a TV2 műsorvezetője

Ledobta a textil: Megmutatta formás idomait a TV2 műsorvezetője

Mádai Vi­vien na­gyon jó for­má­ban van és ezt nem is akarja tit­kolni.

Mádai Vi­vien na­gyon jó for­má­ban van és ezt nem is akarja tit­kolni.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot...

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Majd­nem két napig volt lázas.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször. Most újabb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször. Most újabb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta.

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta, ami­kor ha­za­vitte új ba­rát­ját.

Azt hitte, itt a vég: Végrendelkezett a magyar celeb

Azt hitte, itt a vég: Végrendelkezett a magyar celeb

Gabó szó sze­rint úgy ér­zete, nem éli túl azt a fer­tő­zést, amit az eg­zo­ti­kus útja során sze­dett össze. Fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Gabó szó sze­rint úgy ér­zete, nem éli túl azt a fer­tő­zést, amit az eg­zo­ti­kus útja során sze­dett össze. Fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Magyarok után kutat a TV2 műsorvezetője

Magyarok után kutat a TV2 műsorvezetője

Má­so­dik éva­dát ta­possa a TV2 Hun­ga­ri­ku­mok­kal a világ körül című mű­sora.

Má­so­dik éva­dát ta­possa a TV2 Hun­ga­ri­ku­mok­kal a világ körül című mű­sora, Ázsia után ez­út­tal Dél-Af­ri­kát vet­ték célba a mű­sor­ve­ze­tők.

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Fél év után újra szingli.

Leg­utóbbi ked­ve­sé­vel fél évig tar­tott a ro­mánc...

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Vajon mit szól­nak ehhez a gye­re­kek?

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

Vál­toz­tat­nia kel­lett Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

A ki­vizs­gá­lás után meg kel­lett vál­toz­tatni az éle­tét Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

Sikerrel indította az évet a TV2 Csoport

Sikerrel indította az évet a TV2 Csoport

Fő­ként az Exat­lon Hun­gary si­ke­ré­nek kö­szön­he­tően ja­nu­ár­ban a tel­jes la­kos­ság­ban, egész napon pi­ac­ve­zető a TV2 és a TV2 Cso­port.

Fő­ként az Exat­lon Hun­gary si­ke­ré­nek kö­szön­he­tően ja­nu­ár­ban a tel­jes la­kos­ság­ban, egész napon pi­ac­ve­zető a TV2 és a TV2 Cso­port.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd...

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár. Három napig biz­to­san nem lép pá­lyára.

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett...

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett a stú­di­óba, ahol ki­tör­tek be­lőle az ér­zel­mek. A vád ugyan mó­do­sult, de így is nyolc év bör­tön vár­hat rá.

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Itt a nagy bejelentés: Hatalmas durranással erősít a TV2

Itt a nagy bejelentés: Hatalmas durranással erősít a TV2

Alig több mint két hét...

Alig több mint két hét múlva star­tol a két új csa­torna, ami­vel to­vább nö­ve­ke­dik a TV2 piaci ré­sze­se­dése. Szu­per prog­ra­mok jön­nek!

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült János.

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült Szabó János, aki a ha­to­dik kér­dé­sig me­ne­telt.

5 milliót vittek el Gundel Takács Gábortól

5 milliót vittek el Gundel Takács Gábortól

Kü­lön­le­ges köny­vet ír kis­lá­nyá­val a TV2 kvíz­show-jának leg­újabb mil­li­o­mosa. Kedd este rob­ban­tott ban­kot az 57 éves férfi.

Kü­lön­le­ges köny­vet ír kis­lá­nyá­val a TV2 kvíz­show-jának leg­újabb mil­li­o­mosa. Kedd este rob­ban­tott ban­kot az 57 éves férfi.

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó jön.

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó jön.

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

Ked­den kez­dő­dött a játszma.

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei és la­punk le­lep­lező cikke előtt, jól­le­het, konk­rét vá­la­szo­kat még most sem tu­dott adni sem­mire.

Nem sok reményt fűzött hozzá Gundel Takács Gábor, ám a végén...

Nem sok reményt fűzött hozzá Gundel Takács Gábor, ám a végén...

A le­gen­dás ve­tél­kedő, A Le­gyen Ön is mil­li­o­mos vissza­tért a kép­er­nyőre!

A le­gen­dás ve­tél­kedő, A Le­gyen Ön is mil­li­o­mos vissza­tért a kép­er­nyőre!

Különleges nyelvet választott Gundi játékosa

Különleges nyelvet választott Gundi játékosa

Ábel az angol és a fran­cia nyelv el­sa­já­títsa után úgy dön­tött, keres egy ke­vésbé hét­köz­napi nyel­vet is.

Ábel az angol és a fran­cia nyelv el­sa­já­títsa után úgy dön­tött, keres egy ke­vésbé hét­köz­napi nyel­vet is.

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show, ami sokak éle­tét vál­toz­tatta meg.

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

A TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban.

A ta­va­lyi évben a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója mind­há­rom fon­tos cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

A Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Az éne­kesnő a ne­gye­dik he­lyen vég­zett a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám a ra­jon­gó­kat nem ez, hanem sok­kal in­kább a zsűri hoz­záál­lása za­varja.

Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Ki­emel­kedő szá­mo­kat ho­zott a TV2-nek ja­nuár 2-a, ami­vel a csa­torna az év má­so­dik nap­ján fő­mű­sor­idő­ben és tel­jes napon is pi­ac­ve­zető lett.

Ki­emel­kedő szá­mo­kat ho­zott a TV2-nek ja­nuár 2-a, ami­vel a csa­torna az év má­so­dik nap­ján fő­mű­sor­idő­ben és tel­jes napon is pi­ac­ve­zető lett.

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Hat év szü­net után...

Hat év szü­net után, szerda este új­ra­éled min­den idők leg­si­ke­re­sebb tévés ve­tél­ke­dője, a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! A já­ték­mes­teri szék­ben Gundi ül majd.

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa nem akar meg­fe­lelni.

Ko­ho­lák Alexa soha többé nem akar meg­fe­lelni sen­ki­nek, sza­ba­don akar élni.

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap.

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap este.

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Tol­vai Reni osz­tott meg egy fotót!

Min­der­ről Tol­vai Reni osz­tott meg egy tit­kos fotót, most te is meg­néz­he­ted a fel­vé­telt!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány.

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem című török si­ker­so­ro­zat.

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben.

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben. Sokat koc­káz­ta­tott Köllő Ba­bett. Saj­nos ennek meg is lett a böjtje, hi­szen nem elég, hogy a lábai sé­rül­tek meg Ba­bett­nek, egy másik test­ré­sze is na­gyon fáj.

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja tett ígé­re­tet.

A Csak show és más semmi sztárja még a műsor kez­de­tén tett ígé­re­tet, ami miatt egyre ne­he­zeb­ben al­szik.

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki...

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

A vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg Lip­tai Cla­u­dia. Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét.

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg Lip­tai Cla­u­dia. Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét a TV2-vel, új ki­hí­vá­so­kat keres.

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

A srác szen­ve­dé­lyét ap­já­tól örö­költe.

A srác szen­ve­dé­lyét ap­já­tól örö­költe.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A jó pap is hol­tig tanul, hát még...

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től.

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től.

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét, jól­le­het, az ed­digi élő adá­sok során nem győzte di­csérni őt.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott. A siker nem ma­radt el.

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott. A siker nem ma­radt el.

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike. Hor­váth Éva se­gí­tett neki.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike. Hor­váth Éva se­gí­tett neki.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a sze­rep­lők.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy hét­ről hétre ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal ejt­sék ámu­latba a né­ző­ket a TV2 kép­er­nyő­jén.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett, és oly­annyira rosszul volt, hogy in­fú­zi­óra kel­lett kötni őt.

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban.

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban, de sze­ren­csére ka­pott se­gít­sé­get.

Szerelmével turbékolt Stohl András

Szerelmével turbékolt Stohl András

Min­den sza­bad per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese min­den sza­bad per­cét együtt töl­tötte a Sz­tár­ban Sztár va­sár­nap esti élő adá­sá­nak szü­ne­te­i­ben.

Aurelio pánikba esett: Rettegtem, amikor láttam, mi történik

Aurelio pánikba esett: Rettegtem, amikor láttam, mi történik

Au­re­lio ma­gá­ból ki­kelve or­dí­tott...

Au­re­lio ma­gá­ból ki­kelve or­dí­tott, majd két­ség­be­esé­sé­ben ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post szem­fü­les mun­ka­társa ész­re­vette, hogy va­lami nem stim­mel.

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post szem­fü­les mun­ka­társa ész­re­vette, hogy va­lami nem stim­mel. Ba­ro­nits végül maga árulta el, hogy mi is tör­tént va­ló­já­ban, s ami utó­lag vic­ces­nek tűn­het, az élő adás­ban csep­pet sem volt az.

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Nyolc éve al­kot­nak egy párt, és a ra­jon­góik azóta kérik azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak.

Nyolc éve al­kot­nak egy párt, és a ra­jon­góik azóta kérik azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak.

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Min­dent meg­tett...

Min­dent meg­tett, hogy ver­seny­ben ma­rad­has­son, hi­szen he­te­ken át ke­mé­nyen küz­dött, de ma este szá­mára véget ért a Sz­tár­ban Sztár

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Alig tu­dott meg­szó­lalni...

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Buci nem hitt a sze­mé­nek...

Buci gya­kor­la­ti­lag a dal első pil­la­na­tá­ban le­fa­gyott és tá­tott száj­jal fi­gyelte az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját.

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Reni és And­rás va­sár­nap este nem­csak el­len­fe­lei lesz­nek egy­más­nak, de csa­pat­ban, egy­mást tá­mo­gatva is szín­padra lép­nek.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

El­len­fe­le­i­nek ke­mény vé­le­mé­nye van.

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá. Ke­mé­nyen ki­osz­tot­ták.

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált...

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést. Ter­mé­sze­te­sen beteg kisfia mel­lett ma­radt. De mi lesz ezen a héten?

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Weisz Fanni igyek­szik be­bi­zo­nyí­tani, hogy a siket ember épp­úgy képes min­denre, mint a halló tár­saik.

Weisz Fanni igyek­szik be­bi­zo­nyí­tani, hogy a siket ember épp­úgy képes min­denre, mint a halló tár­saik, ám szem­be­sül­nie kell a ténnyel, hogy nem min­denki dí­jazza a tö­rek­vé­seit.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta marad távol.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett.

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Scho­bert Norbi tar­totta magát.

Scho­bert Norbi igye­ke­zett a pro­duk­ció alatt, fenn­tar­tani a lát­sza­tot.

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.