CÍMKE: 'tv2'

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Komoly műtéten esett át a TV2 híradósa

Komoly műtéten esett át a TV2 híradósa

A tévés 27 év után hozta meg a dön­tést...

A tévés 27 év után hozta meg a dön­tést, hogy alá­veti magát a lé­ze­res szem­mű­tét­nek.

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Egyál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed.

A so­ro­zat egy­kori Vá­gási Fe­rije egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed.

Jó hír a rajongóknak: forog az új széria

Jó hír a rajongóknak: forog az új széria

Óri­ási öröm­hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a ma­gyar szí­nésznő. Már zaj­la­nak a for­ga­tá­sok, ha­ma­ro­san jön­nek az új ré­szek.

Óri­ási öröm­hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a ma­gyar szí­nésznő. Már zaj­la­nak a for­ga­tá­sok, ha­ma­ro­san jön­nek az új ré­szek.

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van.

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Meg­védi kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

A szí­nésznő úgy dön­tött, drasz­ti­kus lé­pés­hez fo­lya­mo­dik: mos­tan­tól fegy­ver­rel védi meg magát és kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A kí­ván­csi kö­zön­ség már rög­tön az első adás­ban meg­cso­dál­hatta for­más ido­mait.

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

A hét­vé­gén ha­tal­mas győ­zel­met ara­tott a TV2 hír­mű­sora.

A hét­vé­gén ha­tal­mas győ­zel­met ara­tott a TV2 hír­mű­sora. A Té­nyek mind­há­rom napon meg­előzte a kon­ku­ren­cia Hí­r­adó­ját, a leg­fon­to­sabb kor­cso­por­to­kat te­kintve.

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást. Most már elé­ge­dett lehet ön­ma­gá­val.

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást. Most már elé­ge­dett lehet ön­ma­gá­val.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A ver­seny­ben már ter­he­sen éne­kelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt. A híres spor­toló jog­gal ag­gó­dik...

Várandósan ment HIV-szűrésre Tápai Szabina!

Várandósan ment HIV-szűrésre Tápai Szabina!

Gyak­ran eljár szű­rő­vizs­gá­la­tokra.

A csi­nos kis­mama fon­tos­nak tartja a be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sét, ezért gyak­ran eljár szű­rő­vizs­gá­la­tokra, még kis­ba­bá­val a po­cak­já­ban is.

Ez igen, szokatlanul szexi képet posztolt a TV2 gyönyörű műsorvezetője

Ez igen, szokatlanul szexi képet posztolt a TV2 gyönyörű műsorvezetője

A csi­nos tévés ki­hasz­nálja a hét­vé­gét és csob­ban egyet a stran­don.

A csi­nos tévés ki­hasz­nálja a hét­vé­gét és csob­ban egyet a stran­don.

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban.

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik va­sár­napra.

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik a va­sár­nap es­tére, ami­kor Majka slá­ge­rét énekli majd part­ne­ré­vel.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Nem gondoltad volna, hogy ilyen dögös a színésznő, míg a TV2-n nézted

Nem gondoltad volna, hogy ilyen dögös a színésznő, míg a TV2-n nézted

Für­dő­ru­hára vet­kő­zött. Iz­gató lát­ványt nyújt!

A do­mi­ni­kai szü­le­tésű ame­ri­kai szí­nésznő für­dő­ru­hára vet­kő­zött. Iz­gató lát­ványt nyújt!

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában, itt a videó!

Ki­ma­radt je­le­net ke­rült fel az in­ter­netre.

Eddig sosem lá­tott, ki­ma­radt je­le­net ke­rült fel az in­ter­netre.

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Még soha nem volt ilyen őszinte!

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt.

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt, ám szü­lei úgy dön­töt­tek, hagy­ják, hogy fel­hőt­len gyer­mek­kora le­gyen.

Meglepő családi titkokat árult el a várandós Tápai Szabina!

Meglepő családi titkokat árult el a várandós Tápai Szabina!

Közel öt éve mondta ki a bol­do­gító igent Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor.

Közel öt éve mondta ki a bol­do­gító igent Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor. Az egy­kori se veled, se nél­kü­led kap­cso­la­tot bol­dog há­zas­élet vál­totta fel, a csa­lád rá­adá­sul ha­ma­ro­san bővül.

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Min­dent visz a TV2 sztárja.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de mind a fal­labda pá­lyán, mind pedig a né­zett­ségi ver­seny­ben egy­más el­len­fe­lei.

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Ma már bol­dog édes­anya, de...

Ma már bol­dog édes­anya, de még­sem fe­led­heti azt az idő­sza­kot, ami­kor ne­he­zen ke­zelte, hogy édes­anya lett. Örökre hálás édes­any­já­nak.

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

Tabletták miatt mosták ki a két magyar énekesnő gyomrát!

Tabletták miatt mosták ki a két magyar énekesnő gyomrát!

A csi­nos test­vér­pár gyer­mek­ként sok­szor tett rossz fát a tűzre, ami­nek egy­szer igen­csak ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Nem semmi látvány, szexi fehérneműt villantott Keveházi Krisztina!

Nem semmi látvány, szexi fehérneműt villantott Keveházi Krisztina!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak sze­rep­lője va­sár­nap este min­den ed­di­gi­nél dö­gö­sebb volt, a fel­lé­pő­ru­hája na­gyon sokat sej­tető volt.

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék.

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék, a TV2 mű­so­rá­ban pedig most elő­ször be­szélt arról, mi­lyen ne­héz­sé­ge­ket oko­zott neki mindez.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

A tánc­baj­no­kot kis­ko­rá­ban szo­kat­lan helyre vit­ték a szü­lei ki­kap­cso­lódni.

A tánc­baj­no­kot kis­ko­rá­ban szo­kat­lan helyre vit­ték a szü­lei ki­kap­cso­lódni, erről édes­any­já­val a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! hét­fői adá­sá­ban vall.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Hiába adtak bele min­dent.

Hiába adtak bele min­dent, a zsűri és a nézők végül még­sem ta­lál­ták elég jónak a pro­duk­ci­ó­ju­kat a to­vább­ju­tás­hoz.

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Nem­so­kára éle­tet ad a gyer­me­ké­nek.

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt, ha­ma­ro­san pedig éle­tet ad első gyer­me­ké­nek.

Hoppá, élő adásban villantott bugyit Wolf Kati!

Hoppá, élő adásban villantott bugyit Wolf Kati!

A ra­jon­gók­nak is volt okuk az örömre.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­ban elég jól si­ke­rült a va­sár­nap esti pro­duk­ció, oly­annyira, hogy a férfi­ra­jon­gók­nak is volt okuk az örömre.

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens volt...

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Meglepő dolgokat árult el fiáról Curtis mamája!

Meglepő dolgokat árult el fiáról Curtis mamája!

A rap­per és édes­anyja a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című mű­sor­ban árul­tak el eddig sosem hal­lott tit­ko­kat!

A rap­per és édes­anyja a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című mű­sor­ban árul­tak el eddig sosem hal­lott tit­ko­kat!

Kínos sztori a múltból, az utcán pisilt Nagy Adri

Kínos sztori a múltból, az utcán pisilt Nagy Adri

Mindez egy mű­sor­ban de­rült ki!

Mindez egy mű­sor­ban de­rült ki!

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Ken­dő­zet­le­nül val­lott él­mé­nye­i­ről.

A hí­res­ség az édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 stú­di­ó­jába, ahol ken­dő­zet­le­nül val­lott fi­a­tal­kori él­mé­nye­i­ről.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér.

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér.

Mi történhetett? Furcsán viselkedett a stúdióban Gór Nagy Mária!

Mi történhetett? Furcsán viselkedett a stúdióban Gór Nagy Mária!

A szí­nésznő elő­ször tán­colni kez­dett élő adás­ban.

A szí­nésznő elő­ször tán­colni kez­dett élő adás­ban, majd nem tudta meg­mon­dani, hány menye van.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Édes­anyja hálás neki, ami­ért 36 éve bol­dog há­zas­ság­ban élhet.

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Nehéz gyer­mek­kora volt.

A csi­nos anyu­ká­nak bol­dog, de nehéz gyer­mek­kora volt. Édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let.

Óriási bejelentést tett a TV2, ennek sokan örülnek majd

Óriási bejelentést tett a TV2, ennek sokan örülnek majd

A mé­dia­cég min­den ed­di­gi­nél több saját gyár­tású mű­sor­ral ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben. Sőt, új TV-csa­tor­nák is ér­kez­nek.

A mé­dia­cég min­den ed­di­gi­nél több saját gyár­tású mű­sor­ral ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben, ame­lyek kö­zött fik­ciós so­ro­zat, ka­land-re­a­lity, nagy­sza­bású show­mű­sor és ve­tél­kedő is sze­re­pel. Sőt, va­do­natúj TV-csa­tor­nák is ér­kez­nek so­ro­za­tok­kal és sport­köz­ve­tí­té­sek­kel.

Íme, amit sosem láthattál: ez történt A Nagy Duett kulisszái mögött!

Íme, amit sosem láthattál: ez történt A Nagy Duett kulisszái mögött!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak va­sár­napi adá­sá­ban iz­gal­mas je­le­ne­te­ket lát­hat­tak.

A Ri­post most meg­mu­tatja, mi tör­tént a TV2 va­sár­napi si­ker­mű­so­rá­nak szín­fa­lai mö­gött.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben, a nézők sza­va­za­tai alap­ján ők ma­rad­tak alul a ver­seny­ben.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Szívszorító fotó, élő adásban sírta el magát A Nagy Duett sztárpárja!

Szívszorító fotó, élő adásban sírta el magát A Nagy Duett sztárpárja!

A két ver­senyző meg­in­dító dalt adott elő.

A két ver­senyző meg­in­dító dalt adott elő, nem is meg­lepő, hogy a pro­duk­ció után mind­ket­ten el­ér­zé­ke­nyül­tek.

Ez nem semmi, Tóth Andi mindenkinek megmutatta tangás fenekét!

Ez nem semmi, Tóth Andi mindenkinek megmutatta tangás fenekét!

Az éne­kesnő ismét nem ta­kar­gatta a bá­jait.

Az éne­kesnő ismét nem ta­kar­gatta a bá­jait A Nagy Duett leg­újabb adá­sá­ban, min­det köz­szem­lére tett.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Kendőzetlen vallomás, ezt gondolja lánya Kiszel Tünde aktfotóiról!

Kendőzetlen vallomás, ezt gondolja lánya Kiszel Tünde aktfotóiról!

A nap­tár­díva nagy­lá­nya, Do­na­tella egy­ál­ta­lán nem szé­gyelli édes­anyja egy­kori mez­te­len fo­tóit, ennek el­le­nére nem sze­retne a nyom­do­ka­iba lépni.

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek.

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek, fi­a­tal ko­rá­ban több olyan dol­got is tett, amire nem annyira büszke.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Any­já­nak szé­gyen­kez­nie kel­lett.

A hí­res­ség gye­rek­ko­rá­ban nem vi­sel­ke­dett min­dig a leg­meg­fe­le­lőb­ben, volt, hogy édes­any­já­nak szé­gyen­kez­nie kel­lett mi­atta.

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Az izom­ce­leb rit­kán lá­tott anyu­ká­já­val sze­re­pelt a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ahol töb­bek kö­zött az is ki­de­rült...

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll.

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: titkok derültek ki a férjéről!

Kínos gye­rek­kori em­lé­ke­ik­ről val­lott.

Hét­főn de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című műsor, mely­ben nép­szerű hí­res­sé­gek a szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Itt a vége: számukra véget ért A Nagy Duett

Itt a vége: számukra véget ért A Nagy Duett

Ke­mé­nyen küz­döt­tek, de mindez kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz. Min­den­kit meg­le­pett a sztár­pár korai ki­esése, de most ők kap­ták a leg­ke­ve­sebb sza­va­za­tot.

Ke­mé­nyen küz­döt­tek, de mindez kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz. Min­den­kit meg­le­pett a sztár­pár korai ki­esése, de most ők kap­ták a leg­ke­ve­sebb sza­va­za­tot.

Óriásit villantott a színpadon A Nagy Duett sztárja

Óriásit villantott a színpadon A Nagy Duett sztárja

El­sza­ba­dult a szok­nya...

Bár part­nere az egész pro­duk­ció alatt rosszul­lét­tel küz­dött, ez nem lát­szott az elő­adá­son. Nem úgy, mint a tán­cosnő fe­hér­ne­műje...

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Csilla de­re­ka­san helyt­állt.

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Intim pillanat a színfalak mögött: így ölelte kedvesét a TV2 sztárja

Intim pillanat a színfalak mögött: így ölelte kedvesét a TV2 sztárja

Az éne­kest ked­vese is el­kí­sérte va­sár­nap este a TV2 stú­di­ó­jába.

Az éne­kest ked­vese is el­kí­sérte va­sár­nap este a TV2 stú­di­ó­jába. Ildi így ölelte sze­rel­mét a pro­duk­ció után.

Az első fotók: így gömbölyödik a TV2 sztárjának pocakja

Az első fotók: így gömbölyödik a TV2 sztárjának pocakja

A spor­to­lónő a héten je­len­tette be, hogy má­so­dik gyer­me­ké­vel vá­ran­dós. Most meg­mu­tatta po­cak­ját.

A spor­to­lónő a héten je­len­tette be, hogy má­so­dik gyer­me­ké­vel vá­ran­dós. Most meg­mu­tatta po­cak­ját.

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Min­den ti­tokra fény derül!

Hét­főn meg­újult for­má­ban, Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! címen tér vissza a TV2 si­ker­mű­sora!

Kismamák A Nagy Duettben: a női szereplőgárda felénél jön a gólya!

Kismamák A Nagy Duettben: a női szereplőgárda felénél jön a gólya!

Soha nem volt még a ma­gyar té­vé­mű­so­rok­ban példa arra, hogy egy évad­ban több nő is vá­ran­dó­san sze­re­pel­jen, ám ez most meg­tör­tént.

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Me­g­újul a prog­ram­struk­túra.

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája, mely­nek ré­sze­ként a klasszi­kus ked­ven­cek mel­lett pén­tek es­tén­ként or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­re­ket lát­hat­nak a nézők.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­la­mit.

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­lami kü­lön­le­ge­set a lány tes­tén.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős...

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját a leg­is­mer­tebb férfi­ma­ga­zin­ban.

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régen szer­zett se­beit. Té­ve­dett...

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Rit­ka­ság­nak szá­mít a kap­cso­la­tuk.

Rit­ka­ság­nak szá­mít, aho­gyan Ger­gely Ró­bert a volt fe­le­sé­gé­ről be­szél. Az éne­kes és 24 évvel fi­a­ta­labb ked­vese ta­valy nyá­ron dön­töt­tek úgy, hogy kü­lön­vál­nak

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

A Nagy Duett sze­rep­lője bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel.

A Nagy Duett sze­rep­lője bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel, aki min­den­ben tá­mo­gatja őt.