CÍMKE: 'tv2'

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Alexa be­val­lotta fur­csa fé­lel­mét, ami még a sokat lá­tott mű­sor­ve­ze­tőt is meg­lepte a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este, tel­je­sen új sze­rep­ben tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére. A ta­lál­ga­tá­sok el­le­nére Palik László öl­töny­ben várja a te­le­ví­zió­né­ző­ket.

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak pén­teki adá­sá­ban két jó ba­rátnő, Vera és Zsófi te­szik pró­bára a sze­ren­csé­jü­ket, hogy meg­va­ló­sít­has­sák a leg­na­gyobb ál­mu­kat.

Örömhírt jelentett be a TV2 Csoport, boldogok lehetnek a nézők

Örömhírt jelentett be a TV2 Csoport, boldogok lehetnek a nézők

Május 19-től or­szá­gos TV pre­mi­er­rel ér­ke­zik a Jocky TV-re Az alibi.

Május 19-től or­szá­gos TV pre­mi­er­rel ér­ke­zik a Jocky TV-re Az alibi.

Örömhírt jelentett be a TV2, nagy dobásra készül a csatorna

Örömhírt jelentett be a TV2, nagy dobásra készül a csatorna

Új so­ro­zat indul.

Burak Öz­ci­vit és Fah­riye Evcen, a török te­le­ví­ziós so­ro­za­tok szu­per­sztár­jai a fő­sze­rep­lői a Ma­dárka című új szé­ri­á­nak, amely május 16-án dél­után indul a TV2 mű­so­rán.

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője éle­té­ben elő­ször töl­tött külön ennyi időt a gyer­me­ke­i­től.

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre.

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre, így nem áll messze tőlük a játék szel­le­mi­sége. Ám kér­dés, hogy ez a rutin mennyire segít majd nekik a győ­ze­lem­ben?

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Pa­mela he­te­ken át nem látta imá­dott kis­lá­nyát és élete sze­rel­mét sem...

Pa­mela he­te­ken át nem látta imá­dott kis­lá­nyát és élete sze­rel­mét sem, hi­szen Ázsi­á­ban volt.

Kedden közölte a csatorna: Új napi sorozatot indít a TV2

Kedden közölte a csatorna: Új napi sorozatot indít a TV2

Sok meg­le­pe­tés vár­ható!

A mé­dia­cég több saját gyár­tású mű­sor­ral is ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben, ren­ge­teg meg­le­pe­tés vár­ható idén a ke­res­ke­delmi csa­tor­nán!

Továbbra is őrzi piacvezető helyét a TV2 Csoport

Továbbra is őrzi piacvezető helyét a TV2 Csoport

Ismét le­nyomta az RTL-t.

2019 áp­ri­li­sá­ban is ma­ga­sabb kö­zön­ség­arányt ért el a TV2 Cso­port, mint az RTL Ma­gyar­or­szág.

Terhessége ellenére sem lép vissza a műsortól Tóth Gabi

Terhessége ellenére sem lép vissza a műsortól Tóth Gabi

Az éne­kesnő már alig várja, hogy el­kez­dőd­jön szá­mára a munka a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­ban. Min­den mást le­mon­dott...

Az éne­kesnő már alig várja, hogy el­kez­dőd­jön szá­mára a munka a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­ban. Min­den mást le­mon­dott...

Egymás hasonmásai a Bezár a bazár! versenyzői

Egymás hasonmásai a Bezár a bazár! versenyzői

A két férfit nem köti össze ro­koni kap­cso­lat, mégis ikrek le­het­né­nek. Ez ér­de­kes és vic­ces szi­tu­á­ci­ó­kat oko­zott az éle­tük­ben.

A két férfit nem köti össze ro­koni kap­cso­lat, mégis ikrek le­het­né­nek. Ez ér­de­kes és vic­ces szi­tu­á­ci­ó­kat oko­zott az éle­tük­ben.

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap.

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap.

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

Hír­ol­vasó sze­retne lenni.

Pat­rik, úgy dön­tött, hogy ő is hír­ol­vasó sze­retne lenni, ezért az apu­kája be­vitte őt a mun­ka­he­lyére, hogy ki­pró­bál­hassa magát a ka­me­rák előtt.

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Au­gusz­tus­ban össze­há­za­sod­nak!

Cso­dá­la­tos aján­dék szá­mukra, hogy óri­ási összeg­gel tá­voz­hat­tak a TV2 mű­so­rá­ból.

Ez kínos: még Tillát is kellemetlen helyzetbe hozta a TV2 játékosa

Ez kínos: még Tillát is kellemetlen helyzetbe hozta a TV2 játékosa

Az első kér­dés­sel meg­gyűlt a baja.

A Bezár a bazár! kedd esti adá­sá­ban egy anya-lánya pá­rost lát­hat­nak a nézők, akik­nek már az első kér­dés­sel meg­gyűlt a bajuk.

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Jól érezte magát egye­dül is.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője jól érezte magát egye­dül, a bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább Thai­földre az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője.

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább Thai­földre az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője.

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető jövő hét­fő­től, május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket az or­szág leg­né­zet­tebb reg­geli mű­so­rá­ban.

Durva történet derült ki a TV2 játékosának múltjából!

Durva történet derült ki a TV2 játékosának múltjából!

Sze­re­tett a gyu­fá­val ját­szani.

A Bezár a bazár! já­té­kosa gyer­mek­ko­rá­ban na­gyon sze­re­tett a gyu­fá­val ját­szani, ami egy­szer ko­moly ve­szélybe so­dorta őt és a kör­nye­ze­tét.

Megható videó, zokogva örült győzelmének A Bank fiatal játékosa

Megható videó, zokogva örült győzelmének A Bank fiatal játékosa

A ti­zen­nyolc éves fiú és ke­reszt­anyja több mint hét­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

A ti­zen­nyolc éves fiú és ke­reszt­anyja több mint hét­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Túl sokat akart és túl ve­he­men­sen.

A Bezár a bazár! csü­tör­töki adá­sá­ban két barát szállt harcba.

Czippán Anett komoly döntést hozott a kisfiával kapcsolatban

Czippán Anett komoly döntést hozott a kisfiával kapcsolatban

A kis Soma 2017-ben szü­le­tett.

A kis Soma 2017-ben szü­le­tett, és na­gyon szé­pen cse­pe­re­dik.

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­rem­tett.

A Bezár a bazár! va­do­natúj éva­dá­nak szer­dai adá­sá­ban Majka egy vér­beli ra­jon­gó­já­val ta­lál­ko­zik, ami hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­remt a mű­sor­ban.

Jótékonykodik a nyereményéből A Bank fiatal győztese

Jótékonykodik a nyereményéből A Bank fiatal győztese

Nehéz sorsú gyer­me­kek­nek adja nye­re­mé­nye egy ré­szét A Bank című műsor csü­tör­töki győz­tese.

Nehéz sorsú gyer­me­kek­nek adja nye­re­mé­nye egy ré­szét A Bank című műsor csü­tör­töki győz­tese. A 18 éves Ba­lázs és ke­reszt­anyja, Gabi, 7,1 mil­liót nyer­tek.

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Új nye­re­mé­nyek, mó­do­sult já­ték­sza­bály, még őrül­tebb pil­la­na­tok, és emel­lett óri­ási drá­mák és küz­del­mek!

Új nye­re­mé­nyek, mó­do­sult já­ték­sza­bály, még őrül­tebb pil­la­na­tok, és emel­lett óri­ási drá­mák és küz­del­mek!

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál, szá­mos si­ker­mű­sor fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Szebeni István visszatér a Tényekbe

Szebeni István visszatér a Tényekbe

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén.

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén, és hét­vé­gen­ként ő lesz Andor Éva egyik mű­sor­ve­zető társa a Té­nyek­ben.

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott a kedd este in­duló ve­tél­kedő já­té­kosa. Ezért fi­gyelt fel az éne­kes­nőre 14 éve­sen a srác, aki ma sze­ren­csét pró­bál.

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott a kedd este in­duló ve­tél­kedő já­té­kosa. Ezért fi­gyelt fel az éne­kes­nőre 14 éve­sen a srác, aki ma sze­ren­csét pró­bál.

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész a Mo­zi­ver­zum csa­torna hang­ja­ként ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

Így fog védekezni Ázsiában: Elárulta, mitől retteg Hódi Pamela

Így fog védekezni Ázsiában: Elárulta, mitől retteg Hódi Pamela

Hódi Pa­mela is ver­senybe száll. A csi­nos mo­dell Ázsi­ába uta­zik, hogy a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban a leg­jobb he­lye­zést érje el.

Eljött a búcsú ideje: Elrepült a TV2 14 sztárja

Eljött a búcsú ideje: Elrepült a TV2 14 sztárja

Kez­dő­dik a ka­land...

Egy nap­pal az­után, hogy Ördög Nóra és csa­ládja el­utaz­tak az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, útnak in­dult a 14 já­té­kos is, hogy meg­kezd­jék a ka­lan­dot.

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Hódi Pamela lelép: Kislányának csak az utolsó pillanatban szól

Egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált...

Pa­mela egyet­len pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től, hogy in­dul­jon el min­den idők leg­ke­mé­nyebb re­a­li­ty­jé­ben.

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap...

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása. Az Ázsia Exp­ressz 2 útja Sri Lan­kán és In­dián ke­resz­tül vezet

Kerekesszékbe kényszerült a TV2 sztárja, így is folytatja a munkát

Kerekesszékbe kényszerült a TV2 sztárja, így is folytatja a munkát

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője comb­csont­tö­rést szen­ve­dett, ami­kor fiait vitte is­ko­lába, és vá­rat­la­nul át­esett egy be­ton­osz­lo­pon.

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

Ez durva: A szcientológusok csapdába csalták a TV2 sztárját

Ez durva: A szcientológusok csapdába csalták a TV2 sztárját

Ki­de­rült, nem­csak Cur­tist, de Laky Zsu­zsi fér­jét is be akarta szer­vezni a kétes hírű Sz­ci­en­to­ló­gia Egy­ház.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is.

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Ledobta a textil: Megmutatta formás idomait a TV2 műsorvezetője

Ledobta a textil: Megmutatta formás idomait a TV2 műsorvezetője

Mádai Vi­vien na­gyon jó for­má­ban van és ezt nem is akarja tit­kolni.

Mádai Vi­vien na­gyon jó for­má­ban van és ezt nem is akarja tit­kolni.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot...

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Majd­nem két napig volt lázas.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször. Most újabb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször. Most újabb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Azt hitte, itt a vég: Végrendelkezett a magyar celeb

Azt hitte, itt a vég: Végrendelkezett a magyar celeb

Gabó szó sze­rint úgy ér­zete, nem éli túl azt a fer­tő­zést, amit az eg­zo­ti­kus útja során sze­dett össze.

Gabó szó sze­rint úgy ér­zete, nem éli túl azt a fer­tő­zést, amit az eg­zo­ti­kus útja során sze­dett össze.

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta.

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta, ami­kor ha­za­vitte új ba­rát­ját.

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Vajon mit szól­nak ehhez a gye­re­kek?

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Magyarok után kutat a TV2 műsorvezetője

Magyarok után kutat a TV2 műsorvezetője

Má­so­dik éva­dát ta­possa a TV2 Hun­ga­ri­ku­mok­kal a világ körül című mű­sora.

Má­so­dik éva­dát ta­possa a TV2 Hun­ga­ri­ku­mok­kal a világ körül című mű­sora, Ázsia után ez­út­tal Dél-Af­ri­kát vet­ték célba a mű­sor­ve­ze­tők.

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Fél év után újra szingli.

Leg­utóbbi ked­ve­sé­vel fél évig tar­tott a ro­mánc...

Sikerrel indította az évet a TV2 Csoport

Sikerrel indította az évet a TV2 Csoport

Fő­ként az Exat­lon Hun­gary si­ke­ré­nek kö­szön­he­tően ja­nu­ár­ban a tel­jes la­kos­ság­ban, egész napon pi­ac­ve­zető a TV2 és a TV2 Cso­port.

Fő­ként az Exat­lon Hun­gary si­ke­ré­nek kö­szön­he­tően ja­nu­ár­ban a tel­jes la­kos­ság­ban, egész napon pi­ac­ve­zető a TV2 és a TV2 Cso­port.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

Vál­toz­tat­nia kel­lett Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

A ki­vizs­gá­lás után meg kel­lett vál­toz­tatni az éle­tét Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan...

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett a stú­di­óba, ahol ki­tör­tek be­lőle az ér­zel­mek. A vád ugyan mó­do­sult, de így is nyolc év bör­tön vár­hat rá.

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett a stú­di­óba, ahol ki­tör­tek be­lőle az ér­zel­mek. A vád ugyan mó­do­sult, de így is nyolc év bör­tön vár­hat rá.

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Itt a nagy bejelentés: Hatalmas durranással erősít a TV2

Itt a nagy bejelentés: Hatalmas durranással erősít a TV2

Alig több mint két hét...

Alig több mint két hét múlva star­tol a két új csa­torna, ami­vel to­vább nö­ve­ke­dik a TV2 piaci ré­sze­se­dése. Szu­per prog­ra­mok jön­nek!

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült János.

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült Szabó János, aki a ha­to­dik kér­dé­sig me­ne­telt.

5 milliót vittek el Gundel Takács Gábortól

5 milliót vittek el Gundel Takács Gábortól

Kü­lön­le­ges köny­vet ír kis­lá­nyá­val a TV2 kvíz­show-jának leg­újabb mil­li­o­mosa. Kedd este rob­ban­tott ban­kot az 57 éves férfi.

Kü­lön­le­ges köny­vet ír kis­lá­nyá­val a TV2 kvíz­show-jának leg­újabb mil­li­o­mosa. Kedd este rob­ban­tott ban­kot az 57 éves férfi.

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó jön.

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó csa­pata ellen száll harcba a ma­gyar "vá­lo­ga­tott".

Nem sok reményt fűzött hozzá Gundel Takács Gábor, ám a végén...

Nem sok reményt fűzött hozzá Gundel Takács Gábor, ám a végén...

A le­gen­dás ve­tél­kedő, A Le­gyen Ön is mil­li­o­mos vissza­tért a kép­er­nyőre!

A le­gen­dás ve­tél­kedő, A Le­gyen Ön is mil­li­o­mos vissza­tért a kép­er­nyőre!

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

Ked­den kez­dő­dött a játszma.

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei és la­punk le­lep­lező cikke előtt, jól­le­het, konk­rét vá­la­szo­kat még most sem tu­dott adni sem­mire.

Különleges nyelvet választott Gundi játékosa

Különleges nyelvet választott Gundi játékosa

Egy évig volt cse­re­diák...

Ábel az angol és a fran­cia nyelv el­sa­já­títsa után úgy dön­tött, keres egy ke­vésbé hét­köz­napi nyel­vet is.

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

A Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show, ami sokak éle­tét vál­toz­tatta meg.

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

A TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban.

A ta­va­lyi évben a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója mind­há­rom fon­tos cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Ki­emel­kedő szá­mo­kat ho­zott a TV2-nek ja­nuár 2-a, ami­vel a csa­torna az év má­so­dik nap­ján fő­mű­sor­idő­ben és tel­jes napon is pi­ac­ve­zető lett.

Ki­emel­kedő szá­mo­kat ho­zott a TV2-nek ja­nuár 2-a, ami­vel a csa­torna az év má­so­dik nap­ján fő­mű­sor­idő­ben és tel­jes napon is pi­ac­ve­zető lett.

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Hat év szü­net után, szerda este új­ra­éled min­den idők leg­si­ke­re­sebb tévés ve­tél­ke­dője, a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos!

Hat év szü­net után, szerda este új­ra­éled min­den idők leg­si­ke­re­sebb tévés ve­tél­ke­dője, a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos!

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Az éne­kesnő a ne­gye­dik he­lyen vég­zett a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám a ra­jon­gó­kat nem ez, hanem sok­kal in­kább a zsűri hoz­záál­lása za­varja.

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

For­du­ló­pon­tok...

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban. Igazi kvíz­mes­ter lett, köz­ben pedig új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a csa­lád­já­ban.

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa soha többé nem akar meg­fe­lelni sen­ki­nek, sza­ba­don akar élni.

Ko­ho­lák Alexa soha többé nem akar meg­fe­lelni sen­ki­nek, sza­ba­don akar élni.

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap.

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap este.

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Tol­vai Reni osz­tott meg egy fotót!

Min­der­ről Tol­vai Reni osz­tott meg egy tit­kos fotót, most te is meg­néz­he­ted a fel­vé­telt!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány.

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem című török si­ker­so­ro­zat.

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben.

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben. Sokat koc­káz­ta­tott Köllő Ba­bett. Saj­nos ennek meg is lett a böjtje, hi­szen nem elég, hogy a lábai sé­rül­tek meg Ba­bett­nek, egy másik test­ré­sze is na­gyon fáj.