CÍMKE: 'tv2'

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést.

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei és la­punk le­lep­lező cikke előtt.

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show, ami sokak éle­tét vál­toz­tatta meg.

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Ta­valy a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója három cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

A ta­va­lyi évben a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója mind­há­rom fon­tos cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Hat év szü­net után...

Hat év szü­net után, szerda este új­ra­éled min­den idők leg­si­ke­re­sebb tévés ve­tél­ke­dője, a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! A já­ték­mes­teri szék­ben Gundi ül majd.

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa nem akar meg­fe­lelni.

Ko­ho­lák Alexa soha többé nem akar meg­fe­lelni sen­ki­nek, sza­ba­don akar élni.

Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Győzelmet hoztak a TV2-nek az új műsorai

Ki­emel­kedő szá­mo­kat ho­zott a TV2-nek ja­nuár 2-a, ami­vel a csa­torna az év má­so­dik nap­ján fő­mű­sor­idő­ben és tel­jes napon is pi­ac­ve­zető lett.

Ki­emel­kedő szá­mo­kat ho­zott a TV2-nek ja­nuár 2-a, ami­vel a csa­torna az év má­so­dik nap­ján fő­mű­sor­idő­ben és tel­jes napon is pi­ac­ve­zető lett.

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Az éne­kesnő a ne­gye­dik he­lyen vég­zett a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban.

Az éne­kesnő a ne­gye­dik he­lyen vég­zett a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám a ra­jon­gó­kat nem ez, hanem sok­kal in­kább a zsűri hoz­záál­lása za­varja.

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap este.

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben. Sokat koc­káz­ta­tott Köllő Ba­bett.

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban.

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban. Igazi kvíz­mes­ter lett, köz­ben pedig új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a csa­lád­já­ban.

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Min­der­ről Tol­vai Reni osz­tott meg egy tit­kos fotót, most te is meg­néz­he­ted a fel­vé­telt!

Min­der­ről Tol­vai Reni osz­tott meg egy tit­kos fotót, most te is meg­néz­he­ted a fel­vé­telt!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem.

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem.

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja még a műsor kez­de­tén tett ígé­re­tet, ami miatt mos­tan­ság egyre ne­he­zeb­ben al­szik.

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Két fi­a­tal jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki...

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

A srác szen­ve­dé­lyét ap­já­tól örö­költe.

A srác szen­ve­dé­lyét ap­já­tól örö­költe.

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Kedd este ki­de­rül...

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét.

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg Lip­tai Cla­u­dia. Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét a TV2-vel, új ki­hí­vá­so­kat keres.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét, jól­le­het, az ed­digi élő adá­sok során nem győzte di­csérni őt.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től.

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­­gal bő­­­­vült a ki­e­­­sők tá­­­­bora, és ki­de­rült, me­lyik négy sztár ju­tott be a dön­tőbe.

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike.

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban, de sze­ren­csére ka­pott se­gít­sé­get.

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott.

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal áll­ja­nak elő.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy hét­ről hétre ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal ejt­sék ámu­latba a né­ző­ket a TV2 kép­er­nyő­jén.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

Kiderült a titok, ezért tér vissza nyolc év után a képernyőre Palik László

Kiderült a titok, ezért tér vissza nyolc év után Palik László

A nép­szerű sport­ri­por­ter az el­múlt idő­sza­kot gyer­me­ke­i­vel töl­tötte, most azon­ban for­dult a kocka, és újra fel­tű­nik a te­le­ví­zi­ó­ban.

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Min­dig van új a nap alatt...

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Szerelmével turbékolt Stohl András

Szerelmével turbékolt Stohl András

Min­den sza­bad per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese min­den sza­bad per­cét együtt töl­tötte a Sz­tár­ban Sztár va­sár­nap esti élő adá­sá­nak szü­ne­te­i­ben.

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Min­dent meg­tett...

Min­dent meg­tett, hogy ver­seny­ben ma­rad­has­son, hi­szen he­te­ken át ke­mé­nyen küz­dött, de ma este szá­mára véget ért a Sz­tár­ban Sztár

Aurelio pánikba esett: Rettegtem, amikor láttam, mi történik

Aurelio pánikba esett: Rettegtem, amikor láttam, mi történik

Au­re­lio ma­gá­ból ki­kelve or­dí­tott, majd két­ség­be­esé­sé­ben ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Au­re­lio ma­gá­ból ki­kelve or­dí­tott, majd két­ség­be­esé­sé­ben ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Bár igye­ke­zett tar­tani magát...

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post szem­fü­les mun­ka­társa ész­re­vette, hogy va­lami nem stim­mel.

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Nyolc éve al­kot­nak egy párt...

Nyolc hosszú éve al­kot­nak egy párt az éne­ke­sek, és ra­jon­góik azóta kérik tőlük azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak a té­vé­ben.

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Buci gya­kor­la­ti­lag a dal első pil­la­na­tá­ban le­fa­gyott és tá­tott száj­jal fi­gyelte az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját.

Buci gya­kor­la­ti­lag a dal első pil­la­na­tá­ban le­fa­gyott és tá­tott száj­jal fi­gyelte az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját.

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Reni és And­rás va­sár­nap este nem­csak el­len­fe­lei lesz­nek egy­más­nak, de csa­pat­ban, egy­mást tá­mo­gatva is szín­padra lép­nek.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után.

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban. Ez nem min­dig si­ke­rült eddig, de nem adja fel.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban. Ez nem min­dig si­ke­rült eddig, de nem adja fel.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Weisz Fanni igyek­szik bi­zo­nyí­tani...

Igyek­szik be­bi­zo­nyí­tani, hogy a siket ember épp­úgy képes min­denre, mint a halló tár­saik, ám szem­be­sül­nie kell a ténnyel, hogy nem min­denki dí­jazza.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie a pén­teki fel­lé­pé­sért.

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá. Ke­mé­nyen ki­osz­tot­ták.

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá. Ke­mé­nyen ki­osz­tot­ták.

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést.

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Rövid poszt­ban tu­datta, mi tör­tént.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta nem tud részt venni a Sz­tár­ban Sztár élő­show-jában.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Scho­bert Norbi tar­totta magát.

Scho­bert Norbi igye­ke­zett a pro­duk­ció alatt, fenn­tar­tani a lát­sza­tot.

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Nem semmi pro­duk­ció volt. Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie. Majd a szín­pa­don va­rá­zsolt a kül­se­jé­vel (is).

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie. Majd a szín­pa­don va­rá­zsolt a kül­se­jé­vel (is).

Óriási meglepetés, világhírű színésznő a TV2 új sztárja

Óriási meglepetés, világhírű színésznő a TV2 új sztárja

Új tör­té­net váltja a Fe­ri­hát.

Új ro­man­ti­kus tör­té­net váltja a Fe­ri­hát hét­köz­na­pon­ként a TV2 mű­so­rán. A fi­a­tal lány, Cen­net éle­tét kü­lö­nös, vé­let­len ta­lál­ko­zá­sok be­fo­lyá­sol­ják.

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Kő­ke­mény harc ala­kult ki...

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt a Csak show és más semmi sztár­jai.

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek.

Ne­vet­sé­ges fi­gu­rá­ból egy csa­pásra a Sz­tár­ban Sztár egyik leg­esé­lye­sebb ver­seny­ző­jévé vált Pin­tér Tibor! A szí­nész az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek: sokak által ne­vet­sé­ges­nek ti­tu­lált fi­gu­rá­ból sze­ret­hető ka­rak­ter lett, aki­nek egyre na­gyobb esé­lye van a győ­ze­lemre is.

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

Ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő.

Az éne­kes ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő a Csak show és más semmi pén­teki mű­so­rá­ban, nem csoda, hogy min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére baja esett.

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

A le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rol­ják.

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak, az tény­leg a le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rolja.

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

A min­dig han­gos, heves vér­mér­sék­letű Au­re­lio első rá­né­zésre szö­ges el­len­téte a ki­mért és meg­fon­tolt Dietz Gusz­táv­nak.

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki A leg­bát­rabb páros két leg­kü­lön­bö­zőbb ver­seny­zője kö­zött. A min­dig han­gos, heves vér­mér­sék­letű Au­re­lio első rá­né­zésre szö­ges el­len­téte a ki­mért és meg­fon­tolt Dietz Gusz­táv­nak. Ők ket­ten mégis fon­tos sze­re­pet töl­te­nek be egy­más éle­té­ben.

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­más­tól iz­ga­tot­tan, ki is az a jó­képű, nagy­vi­lági fi­a­tal­em­ber a TV2 szu­per­show-jában?

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­más­tól iz­ga­tot­tan, ki is az a jó­képű, nagy­vi­lági fi­a­tal­em­ber a TV2 szu­per­show-jában?

Pikáns részletek: Így él édes hármasban a TV2 sztárja

Pikáns részletek: Így él édes hármasban a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexát tá­mad­ják.

Ko­ho­lák Alexát so­ka­kat ir­ri­táló élet­vi­tele miatt tá­mad­ják, ám ez egy­ál­ta­lán nem ér­dekli a TV2 sztár­ját.

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra.

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó to­vább el­nézni, amit a ra­jon­gók mű­vel­nek.

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Egy barna hajú hölggyel be­szél­ge­tett.

A nép­szerű szí­nész hét­ről hétre a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte őt.

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült.

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült, ezért for­dult ra­jon­gó­i­hoz az in­ter­ne­ten.

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

És ez csak a kez­det!

Az izom­ce­leb már az első este ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét, és addig sze­kálta já­té­kos­tár­sát, míg az sírva nem fa­kadt. És ez csak a kez­det!

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött...

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Krisz­tián is volt már min­den...

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént vele, arra nin­cse­nek sza­vak. Leg­alábbis nem sok...

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Gyermekeiről vallott a TV2 műsorvezetője: Ő a rafináltabb

Gyermekeiről vallott a TV2 műsorvezetője: Ő a rafináltabb

Olya­nok, mint a tűz és a víz...

A két gyer­kőc kö­zött alig több mint egy év a kor­kü­lönb­ség, mégis olya­nok, mint a tűz és a víz. A gye­rek­ne­ve­lés per­sze nem egy­szerű, de meg­éri.

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd, így sokat kell gya­ko­rol­nia ahhoz, hogy jó le­gyen a ki­ej­tése is.

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd, így sokat kell gya­ko­rol­nia ahhoz, hogy jó le­gyen a ki­ej­tése is.