CÍMKE: 'tv2'

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó...

Hihetetlen, mire költi a nyereményét A Piramis játékosa

Hihetetlen, mire költi a nyereményét A Piramis játékosa

A Pi­ra­mis­ban egy ked­ves nagy­mama és uno­kája száll­tak ver­senybe a mil­li­ó­kért.

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában.

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában.

Kiderült, ki kíséri el minden forgatásra Árpa Attilát

Kiderült, ki kíséri el minden forgatásra Árpa Attilát

Árpa At­tila csak kevés em­bert tűr meg maga mel­lett munka köz­ben, de van egy olyan sze­mély, akit min­dig.

Árpa At­tila csak kevés em­bert tűr meg maga mel­lett munka köz­ben, de van egy olyan sze­mély, akit min­dig.

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Itt a nagy bejelentés: Ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Öt si­ke­res évad után 2018-ban vissza­tér a si­ker­mű­sor. Egye­lőre ti­tok­ban tart­ják a tel­jes sze­rep­lő­gárda név­so­rát.

Öt si­ke­res évad után 2018-ban vissza­tér a si­ker­mű­sor.

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Ördög Nóra is ne­he­zen vi­selte az utolsó elő­dön­tős adás vég­haj­rá­ját, ahol az éne­kes he­ro­i­kus küz­del­met foly­ta­tott.

Beteg édesanyját támogatja A Piramis játékosa

Beteg édesanyját támogatja A Piramis játékosa

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai tud­ták, mit akar­nak és bár nem nyer­tek nagy össze­get, mégis nyer­tes­ként tér­tek haza.

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai tud­ták, mit akar­nak és bár nem nyer­tek nagy össze­get, mégis nyer­tes­ként tér­tek haza.

Ilyen még nem volt: Őszinte vallomás A Piramis játékosától

Ilyen még nem volt: Őszinte vallomás A Piramis játékosától

A Pi­ra­mis já­té­kosa anyó­sá­val ér­ke­zett.

A Pi­ra­mis já­té­kosa anyó­sá­val ér­ke­zett a stú­di­óba, hogy éle­tük egyik leg­na­gyobb él­mé­nyé­ben le­gyen ré­szük.

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb.

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Borzasztó, amit egy nő kért Frabatótól

Borzasztó, amit egy nő kért Frabatótól

A mes­ter­má­gus kedd reg­gel a Mokka ven­dé­ge­ként be­szélt arról, mi­lyen ügyek­kel ke­re­sik meg őt ál­ta­lá­ban és el­me­sélt egy ször­nyű ké­rést is.

A mes­ter­má­gus kedd reg­gel a Mokka ven­dé­ge­ként be­szélt arról, mi­lyen ügyek­kel ke­re­sik meg őt ál­ta­lá­ban és el­me­sélt egy ször­nyű ké­rést is.

Barátnőjére hallgatott A Piramis játékosa: Ez lett belőle

Barátnőjére hallgatott A Piramis játékosa: Ez lett belőle

Soha nem lehet tudni, hogy me­lyik dön­tés a jó, csak re­mény­ked­het a já­té­kos, hogy jól vá­lasz­tott.

Soha nem lehet tudni, hogy me­lyik dön­tés a jó, csak re­mény­ked­het a já­té­kos, hogy jól vá­lasz­tott.

Ezért mondott le nyereményéről A Piramis játékosa

Ezért mondott le nyereményéről A Piramis játékosa

A leg­szebb aján­dék.

A leg­szebb aján­dé­kot vette meg ma­gá­nak A Pi­ra­mis ver­seny­zője.

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista...

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte. Vajon mi tör­tén­he­tett a kony­há­ban?

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia.

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Ezért rettegett forgatás alatt a TV2 sztárja

Ezért rettegett forgatás alatt a TV2 sztárja

Nyári Ká­roly annyira félt, hogy be­von­zotta a bajt a Mas­terC­hef­ben. A zon­go­ra­mű­vész a ke­zé­ből él.

Nyári Ká­roly annyira félt, hogy be­von­zotta a bajt a Mas­terC­hef­ben. A zon­go­ra­mű­vész a ke­zé­ből él.

Így reagáltak: Közel negyvenmilliót buktak a Piramis játékosai

Így reagáltak: Közel negyvenmilliót buktak a Piramis játékosai

Ha­tal­mas nye­re­ménnyel a zse­bük­ben tá­voz­hat­tak volna, de el­fo­gad­ták A Pi­ra­mis aján­la­tát.

Ha­tal­mas nye­re­ménnyel a zse­bük­ben tá­voz­hat­tak volna, de el­fo­gad­ták A Pi­ra­mis aján­la­tát.

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

"Min­den, min­den­nel össze­passzol..."

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség, mint­sem a gurmé élet­ér­zés vitte rá, fő­zésre.

Ők kilencen vágnak neki a TV2 versenyének

Ők kilencen vágnak neki a TV2 versenyének

Éne­ke­sek, ze­né­szek, spor­toló...

A kö­vet­kező öt nap szin­tén ko­moly iz­gal­ma­kat tar­to­gat majd a TV2 nézői szá­mára, hi­szen éne­ke­sek, ze­né­szek és spor­toló is meg­mé­ret­teti magát...

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal.

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő.

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

A két tévés le­gen­dá­nak sosem si­ke­rült el­mé­lyí­teni kap­cso­la­tát, és ez a lépés sem viszi őket kö­ze­lebb egy­más­hoz.

A két tévés le­gen­dá­nak sosem si­ke­rült el­mé­lyí­teni kap­cso­la­tát.

Hajmeresztő dologra vállalkozik A Piramis nyertese

Hajmeresztő dologra vállalkozik A Piramis nyertese

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai meg­be­szél­ték.

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai előre meg­be­szél­ték, hogy mire köl­tik a nye­re­mé­nyü­ket. Nem éppen hét­köz­napi az öt­le­tük.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Álmatlan éjszakákkal küzd A Piramis játékosa

Álmatlan éjszakákkal küzd A Piramis játékosa

Na­gyot akar­tak ál­modni, ám végül győ­zött a józan ész. Sze­ren­csére így is bol­do­gan tér­tek haza a já­té­ko­sok.

Na­gyot akar­tak ál­modni, ám végül győ­zött a józan ész. Sze­ren­csére így is bol­do­gan tér­tek haza a já­té­ko­sok.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért.

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Több­ször bi­zo­nyí­tott már.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét, de most egy iga­zán test­hez­álló fel­adat­tal tér vissza a kép­er­nyőre.

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban tom­bol a ver­seny­szel­lem...

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban oly­annyira tom­bol a ver­seny­szel­lem, hogy szó nél­kül ne­ki­ug­rott a kissé gusz­tus­ta­lan fel­adat­nak.

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány a TV2 fő­ző­show-jában, és bi­zony elő­for­dul, hogy ez a fe­szült­ség a fel­színre tőr.

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány a TV2 fő­ző­show-jában, és bi­zony elő­for­dul, hogy ez a fe­szült­ség a fel­színre tőr.

Rekordok dőltek, ismét tarolt a TV2

Rekordok dőltek, ismét tarolt a TV2

Ki­lenc hó­napja pi­ac­ve­zető a TV2 Cso­port! 2017 de­cem­bere óta a TV2 Cso­porté a leg­né­zet­tebb csa­tor­na­port­fó­lió a tel­jes la­kos­ság­ban!

Ki­lenc hó­napja pi­ac­ve­zető a TV2 Cso­port! 2017 de­cem­bere óta a TV2 Cso­porté a leg­né­zet­tebb csa­tor­na­port­fó­lió a tel­jes la­kos­ság­ban!

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést, sőt, ki­fe­je­zet­ten rossz em­lé­kei van­nak róla.

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Máris itt van­nak a ki­hí­vók, akik hét­fő­től bir­tokba ve­szik a TV2 kép­er­nyő­jét, hogy meg­pró­bál­ják le­főzni egy­mást.

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni. Már nem kell so­káig vár­nia.

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni. Már nem kell so­káig vár­nia.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Luxusnyaralásra viszi családját A Piramis játékosa

Luxusnyaralásra viszi családját A Piramis játékosa

Nem vol­tak be­vál­la­ló­sak a fiúk.

Nem vol­tak be­vál­la­ló­sak a fiúk, de így is si­ke­rült szép össze­get ha­za­vin­niük. Már a csa­ládi nya­ra­lást ter­ve­zik.

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Úgy tűnik, csupa öröm az élete.

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van, cso­dá­la­tos csa­lád, uta­zá­sok, irigy­lésre méltó munka...

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Árpa At­tila saját ma­gá­val ver­se­nyez.

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­seny­zik a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

Egy titkos orosz klub séfje volt a TV2 új sztárja

Egy titkos orosz klub séfje volt a TV2 új sztárja

Négy évig fő­zött a moszk­vai elit­nek.

A Mas­terC­hef VIP zsű­ri­tagja a vé­let­len­nek és te­het­sé­gé­nek kö­szön­heti, hogy négy éven át főz­he­tett a moszk­vai elit­nek.

Ezt nézd, mit vett a szájába Horváth Éva

Ezt nézd, mit vett a szájába Horváth Éva

Hor­váth Éva oda­fi­gyel a vo­na­la­ira, de ha arról van szó, nem veti meg a finom fa­la­to­kat. Leg­utóbb va­lami na­gyon meg­lepő ételt fo­gyasz­tott el.

Hor­váth Éva oda­fi­gyel a vo­na­la­ira, de ha arról van szó, nem veti meg a finom fa­la­to­kat. Leg­utóbb va­lami na­gyon meg­lepő ételt fo­gyasz­tott el.

Önbizalomhiányáról vallott a TV2 gyönyörű műsorvezetője!

Önbizalomhiányáról vallott a TV2 gyönyörű műsorvezetője!

Nem tel­je­sen elé­ge­dett ma­gá­val.

Reg­ge­len­ként a Mok­ká­ban kö­szönti a né­ző­ket az egy­kori szép­ség­ki­rálynő, aki bár min­dig tö­ké­le­te­sen néz ki, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett ma­gá­val.

Kiderült, mire költi millióit A Piramis játékosa

Kiderült, mire költi millióit A Piramis játékosa

Foly­ta­tó­dik a küz­de­lem.

Foly­ta­tó­dik a küz­de­lem A Pi­ra­mis mil­li­ó­i­ért, van­nak, akik már si­ker­rel jár­tak és egy ré­szét haza is vi­het­ték.

500 receptet tud fejből a MasterChef VIP sztárja

500 receptet tud fejből a MasterChef VIP sztárja

Hosszú évek után tért vissza a kép­er­nyőre a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus alakja.

Hosszú évek után tért vissza a kép­er­nyőre a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus alakja. Vajon med­dig jut a ver­seny­ben?

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Árpa At­tila rossz helyre nyúlt.

Árpa At­tila oda nyúlt, ahova nem kel­lett volna és egy­ből meg is lett a baj. Sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Óriási bejelentések a TV2 buliján

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­ban­ta­nak.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­bant a TV2!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Párja 4 hónap után el­je­gyezte, azon­ban nem­rég kap­cso­la­tuk véget ért.

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték, azon­ban nem­rég kap­cso­la­tuk véget ért. A mű­sor­ve­zető a Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Vallott Mező Misi: ezért nem vállalt műsort az RTL-nél

Vallott Mező Misi: ezért nem vállalt műsort az RTL-nél

Nemet mon­dott egy jól hangzó aján­latra az­után, hogy évek­kel ez­előtt a TV2-nél volt.

Nemet mon­dott egy jól hangzó aján­latra az­után, hogy évek­kel ez­előtt a TV2-nél volt.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2, újraindul a Sztárban Sztár

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2, újraindul a Sztárban Sztár

Az új ver­senyző ki­léte egy­előre meg­le­pe­tés, de egy fon­tos dol­got már be­je­len­tet­tek a sze­mé­lyé­ről.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Sok arcát lát­hat­tuk már...

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket, vagy ha úgy tet­szik, rej­tett ké­pes­sé­ge­ket.

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Súlyos nőgyógyászati műtéten esett át a Megasztár énekese

Súlyos nőgyógyászati műtéten esett át a Megasztár énekese

Sza­kos And­rea nő­gyó­gyász­hoz ment.

Sza­kos And­rea három év után ment el nő­gyó­gyász­hoz, aki rossz hí­re­ket kö­zölt az éne­kes­nő­vel.

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nincs meg­ál­lás, hi­szen az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját.

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul.

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul út­jára a TV2 őszi mű­sor­struk­tú­rája au­gusz­tus 27-én. A rész­le­te­kért ke­resd a tv2.hu/osz lin­ket!

Bármit bevállal a siker érdekében Horváth Éva

Bármit bevállal a siker érdekében Horváth Éva

Hor­váth Éva nem fél.

Hor­váth Éva nem fél sem­mi­től, ha kell, vak­merő mu­tat­vá­nyok­ban is részt vesz.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Min­dent el­mon­dott arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Lelepleztük, a szívtipró énekes lehet a TV2 új műsorának sztárja

Lelepleztük, a szívtipró énekes lehet a TV2 új műsorának sztárja

Újabb sze­replő lát­szik le­lep­le­ződni a ha­ma­ro­san in­duló Csak show és más semmi mű­so­rá­ból.

Újabb sze­replő lát­szik le­lep­le­ződni a ha­ma­ro­san in­duló Csak show és más semmi mű­so­rá­ból.

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt nagy­sza­bású pro­duk­ci­ó­ban lát­hat­ják majd újra a nézők, ami­hez ko­moly erőn­létre is szük­sége van.

Elképesztő meglepetés, visszatér a TV2-re a közkedvelt műsorvezető

Elképesztő meglepetés, visszatér a TV2-re a közkedvelt műsorvezető

A nép­szerű tévés egy szep­tem­ber­ben in­duló, nagy­sza­bású show-mű­sor­ban lesz ismét lát­ható.

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

Kendőzetlenül vallott az életmentő műtétje részleteiről Torgyán Marika

Kendőzetlenül vallott az életmentő műtétje részleteiről Torgyán Marika

Az egy­kori pri­ma­donna nehéz idő­sza­kon van túl.

Az egy­kori pri­ma­donna nehéz idő­sza­kon van túl, szív­mű­té­ten esett át, ám most már újult erő­vel ápolja néhai férje em­lé­két.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Meg­szó­lal­tak az érin­tet­tek.

Per­sze nem az van a hát­tér­ben, hogy nem volt jó mű­sor­ve­zető. Más okok ve­zet­tek a vá­rat­lan dön­tés­hez.

Hatalmas meglepetés, visszatér a TV2-re a csinos műsorvezető

Hatalmas meglepetés, visszatér a TV2-re a csinos műsorvezető

A nép­szerű hí­res­ség közel négy évvel ez­előtt tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól, ám most egy igazi szu­per­pro­duk­ci­ó­ban tér vissza.

A nép­szerű hí­res­ség közel négy évvel ez­előtt tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól, ám most egy igazi szu­per­pro­duk­ci­ó­ban tér vissza.

Saját műsorral tér vissza a képernyőre a magyar énekesnő

Saját műsorral tér vissza a képernyőre a magyar énekesnő

A le­gen­dás hí­res­ség au­gusz­tus kö­ze­pé­től va­do­natúj, for­ma­bontó mű­sor­ral je­lent­ke­zik a Ze­ne­bu­tik csa­tor­nán.

A le­gen­dás hí­res­ség au­gusz­tus kö­ze­pé­től va­do­natúj, for­ma­bontó mű­sor­ral je­lent­ke­zik a Ze­ne­bu­tik csa­tor­nán.

Mélypontra került Hódi Pamela: Néha azt érzem, hogy már nem bírom!

Mélypontra került Hódi Pamela: Néha azt érzem, hogy már nem bírom!

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a mo­dell.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül Hódi Pa­mela. A mo­dell­nek éppen nem­ré­gi­ben si­ke­rült anya­gi­lag tel­je­sen füg­get­lenné vál­nia volt ked­ve­sé­től, Berki Krisz­ti­án­tól, ám még­sem érzi magát fel­hőt­le­nül bol­dog­nak. Könnye­i­vel küsz­ködve be­szélt a prob­lé­má­i­ról, lelki ví­vó­dá­sa­i­ról.

Kiderült, ez a szívtipró magyar énekes lesz a TV2 új műsorának sztárja

Kiderült, ez a szívtipró magyar énekes lesz a TV2 új műsorának sztárja

A ha­ma­ro­san in­duló ve­tél­kedő ver­seny­ző­i­nek ki­léte egy­előre titok, ám a nem­rég nyil­vá­nos­ságra ke­rült vi­de­ó­ból sok min­den ki­de­rült.

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

In­dul­hat­nak a ta­lál­ga­tá­sok, hogy kik sze­re­pel­nek majd a ke­res­ke­delmi te­le­ví­zió va­do­natúj pro­duk­ci­ó­já­ban!

Joshi Bharat: Nyolcvanéves koromig tévézni szeretnék!

Joshi Bharat: Nyolcvanéves koromig tévézni szeretnék!

Idén tíz éve de­bü­tált.

Idén lesz tíz éve, hogy a TV2-n de­bü­tált saját ne­vé­vel fém­jel­zett mű­so­rá­val Joshi Bha­rat!

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

A so­ro­zat egy­kori Vá­gási Fe­rije egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten.

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Komoly műtéten esett át a TV2 híradósa

Komoly műtéten esett át a TV2 híradósa

A tévés 27 év után hozta meg a dön­tést...

A tévés 27 év után hozta meg a dön­tést, hogy alá­veti magát a lé­ze­res szem­mű­tét­nek. Hálás az or­vo­sok­nak, hi­szen el­dob­hatta gyű­lölt szem­üve­gét.

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

A nézők egy­kori ked­ven­cét ha­ma­ro­san a TV2 egyik mű­so­rá­ban lát­hat­ják majd ismét, kül­föld­ről tér haza.

Jó hír a rajongóknak: forog az új széria

Jó hír a rajongóknak: forog az új széria

Óri­ási öröm­hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a ma­gyar szí­nésznő. Már zaj­la­nak a for­ga­tá­sok, ha­ma­ro­san jön­nek az új ré­szek.

Óri­ási öröm­hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a ma­gyar szí­nésznő. Már zaj­la­nak a for­ga­tá­sok, ha­ma­ro­san jön­nek az új ré­szek.

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát. A mű­sor­ve­zető na­gyon csi­nos.

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát. A mű­sor­ve­zető na­gyon csi­nos.

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Ha­tal­mas si­kert ért el a né­zett­ség terén a TV2 hír­mű­sora a hét­vé­gén.

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Meg­védi kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

A szí­nésznő úgy dön­tött, drasz­ti­kus lé­pés­hez fo­lya­mo­dik: mos­tan­tól fegy­ver­rel védi meg magát és kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A dögös mű­sor­ve­zető idén nyá­ron Sió­fok­ról ve­zeti a Mok­kát.

A dögös mű­sor­ve­zető ezen a héten Ve­len­cé­ről ve­zeti a Mok­kát.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A ver­seny­ben már ter­he­sen éne­kelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt. A híres spor­toló jog­gal ag­gó­dik...

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást. Most már elé­ge­dett lehet ön­ma­gá­val.

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást. Most már elé­ge­dett lehet ön­ma­gá­val.