CÍMKE: 'tv2'

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból!

FRISS HÍREK

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

A TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn! Nyo­masztó, ami tör­tént!

A TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn! Nyo­masztó, ami tör­tént!

Kiderült, a gyönyörű magyar színésznő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Kiderült, a gyönyörű magyar színésznő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Né­hány napig va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

A vá­ran­dós kis­mama né­hány napig va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Aki mer, az nyer, és ez meg­mu­tat­ko­zott A Pi­ra­mis­ban is, ahol anya és lánya 14 mil­liót nyert.

Aki mer, az nyer, és ez meg­mu­tat­ko­zott A Pi­ra­mis­ban is, ahol anya és lánya 14 mil­lió fo­rin­tot nyert. A pénz­ből régi vá­gyu­kat vált­ják majd va­lóra.

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik. Most Vivi tré­fálta meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Liptai Claudia hibátlan kézügyességéért rajong az internet

Liptai Claudia hibátlan kézügyességéért rajong az internet

Nem csak a kép­er­nyőn ala­kít na­gyot a mű­sor­ve­zető, de a vász­nat is bár­mi­kor meg­festi.

Nem csak a kép­er­nyőn ala­kít na­gyot a mű­sor­ve­zető, de a vász­nat is bár­mi­kor meg­festi.

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám, át­fu­tott a fején a gon­do­lat, hogy min­den­nek vége.

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai.

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai.

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást. A mű­sor­ve­zető bi­ki­ni­ben per­zselő lát­ványt nyújt a hideg téli napok el­le­nére is.

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást. A mű­sor­ve­zető bi­ki­ni­ben per­zselő lát­ványt nyújt a hideg téli napok el­le­nére is.

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Az éne­kesnő és ked­vese túl­sá­go­san kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak, ez ve­tett véget a bol­dog­sá­guk­nak.

Az éne­kesnő és ked­vese túl­sá­go­san kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak, ez ve­tett véget a bol­dog­sá­guk­nak.

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Orosz Bar­bara min­dig na­gyon szexi, de csak na­gyon rit­kán dobja le a tex­tilt.

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó.

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és ter­ve­i­ről.

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél.

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, neki is vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.

A mű­sor­ve­zető előtt eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Ad­ri­enn kis­lá­nya gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved, de a csa­lád min­dent meg­tesz érte.

Így juthatsz ki Hollywoodba az Oscar díjátadóra

Így juthatsz ki Hollywoodba az Oscar díjátadóra

Egye­dül­álló le­he­tő­ség!

Egye­dül­álló le­he­tő­sé­get kínál a ma­gyar té­vé­né­zők­nek a sztá­rok ri­por­tere.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Miért nem elég a né­hány mil­lió?

A ma­ga­biz­tos já­té­ko­sok gyak­ran buk­ják el a pén­zü­ket a TV2 ha­tal­mas si­ker­rel futó ve­tél­ke­dő­jé­ben! De miért?

Drámai pillanatok: Szívátültetett férjéért küzd A Piramis versenyzője

Drámai pillanatok: Szívátültetett férjéért küzd A Piramis versenyzője

A Pi­ra­mis va­ló­ban em­beri, nem telik el adás ér­zel­mek nél­kül.

A Pi­ra­mis va­ló­ban em­beri, nem telik el úgy adás, hogy ne ne­vet­nénk vagy sír­nánk.

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col.

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél.

Nudizás közben érte baleset Som-Balogh Edinát és férjét!

Nudizás közben érte baleset Som-Balogh Edinát és férjét!

Pu­cé­ran ke­rül­tek fur­csa hely­zetbe!

A szexi szí­nésznő és férje pu­cé­ran ke­rült ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe! Edina el­pi­rult, mi­köz­ben a TV2 mű­so­rá­ban el­me­sélte a fur­csa tör­té­ne­tet!

Elképesztő történet: Ezt tette a Vastag testvérek rajongója

Elképesztő történet: Ezt tette a Vastag testvérek rajongója

Min­den hazai sztár sze­reti a ra­jon­góit, hi­szen az ő sze­re­te­tük je­lenti szá­mukra a ke­nye­ret.

Min­den hazai sztár sze­reti a ra­jon­góit, hi­szen az ő sze­re­te­tük je­lenti szá­mukra a ke­nye­ret. De van az a szint, amire nin­cse­nek sza­vak.

Nem válhat valóra a Séfek Séfének nagy álma

Nem válhat valóra a Séfek Séfének nagy álma

Hó­na­pok óta ké­szült a nagy ta­lál­ko­zásra, ami egy vá­rat­lan tra­gé­dia foly­tán már biz­to­san nem va­ló­sul­hat meg.

Robi hó­na­pok óta ké­szült a nagy ta­lál­ko­zásra, ami egy vá­rat­lan tra­gé­dia foly­tán már biz­to­san nem va­ló­sul­hat meg.

Nagy csapás érte a Viszkist

Nagy csapás érte a Viszkist

A zűrös múltú férfi na­gyon szo­morú, hogy így ala­kul­tak a dol­gok.

A zűrös múltú férfi na­gyon szo­morú, hogy így ala­kul­tak a dol­gok.

Hatalmas nézettség, megint tarolt a TV2!

Hatalmas nézettség, megint tarolt a TV2!

Ismét ki­emel­kedő né­ző­szá­mot ho­zott a csa­torna reg­geli mű­sora.

Ismét ki­emel­kedő né­ző­szá­mot ho­zott a csa­torna reg­geli mű­sora.

A szerelem győzedelmeskedett a kapzsiság felett A Piramisban

A szerelem győzedelmeskedett a kapzsiság felett A Piramisban

A Pi­ra­mis­ban biz­tosra ment a ver­senyző páros. Na­gyot buk­tak.

A Pi­ra­mis­ban biz­tosra ment a ver­senyző páros. Na­gyot buk­tak, mégis bol­do­gan men­tek haza.

Nem hajlandó újabb műtétnek alávetni magát Stohl András

Nem hajlandó újabb műtétnek alávetni magát Stohl András

Stohl And­rás adás­ban val­lott prob­lé­má­já­ról, de ké­sőbb ki­je­len­tette, nem műt­tetné meg magát.

Stohl And­rás adás­ban val­lott prob­lé­má­já­ról, de ké­sőbb ki­je­len­tette, nem műt­tetné meg magát.

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Kozma Orsi már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe. Nem okoz gon­dot neki a rap sem, úgy pörög a nyelve.

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Az anya­giak sem ér­dek­lik.

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek, még­sem hagyja magát le­be­szélni.

Tévéműsorban tálalt ki a leszbikus magyar színésznő egykori szerelme!

Tévéműsorban tálalt ki a leszbikus magyar színésznő egykori szerelme!

A fi­a­tal lány a Mok­ká­ban val­lott arról, miért pe­relte be őt régi ked­vese.

A fi­a­tal lány a Mok­ká­ban val­lott arról, miért pe­relte be őt régi ked­vese.

Meglepő dolog derült ki Liptai Claudia és Gesztesi kapcsolatáról

Meglepő dolog derült ki Liptai Claudia és Gesztesi kapcsolatáról

Ki gon­dolná, hogy több évvel a vá­lá­suk után is ké­pe­sek erre? Le a ka­lap­pal!

Ki gon­dolná, hogy több évvel a vá­lá­suk után is ké­pe­sek erre?

Kasza Tibi miatt vesztette el fogait a bátyja

Kasza Tibi miatt vesztette el fogait a bátyja

Is­me­rős sztori?

Aki­nek test­vére van, annak biz­to­san akad né­hány gyer­mek­kori tör­té­nete, mely­ben a hü­lye­ségé volt a fő­sze­rep, és va­la­ki­nek na­gyon fájt.

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Ábel Anita két év után el­kö­szön.

Ábel Anita végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A mű­sor­ve­zető ele­jét vette a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Elárulta A Piramis nyertese, mire költi a milliókat

Elárulta A Piramis nyertese, mire költi a milliókat

Szép sum­mát vi­he­tett haza.

Szép sum­mát vi­he­tett haza A Pi­ra­mis ga­me­show keddi já­té­kos­pá­rosa.

Sokkos állapotba került A Piramis játékosa

Sokkos állapotba került A Piramis játékosa

Óri­ási dráma ját­szó­dott le.

Óri­ási dráma ját­szó­dott le a TV2 va­do­natúj já­téka, A Pi­ra­mis stú­di­ó­já­ban. Az édes­anya le­ve­gőt is alig ka­pott az iz­ga­lom­tól.

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Stohl András elárulta, mire költené A Piramis pénznyereményét

Stohl András elárulta, mire költené A Piramis pénznyereményét

A TV2 új já­té­ká­nak mű­sor­ve­ze­tő­jét arról kér­dez­ték, hogy mit tenne a pénz­zel, ha ő is játsz­hatna.

Vigyázat, forró! Alig valamiben játszik Baukó Éva

Vigyázat, forró! Alig valamiben játszik Baukó Éva

Min­denki őt fi­gyelte.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős egy igen­csak me­rész ru­há­ban je­lent meg Kasza Tibi mű­so­rá­ban.

Elképesztő történet: Nem hiszed el, mi derült ki Gáspár Evelinről!

Elképesztő történet: Nem hiszed el, mi derült ki Gáspár Evelinről!

A leg­több ember édes­ap­já­tól ta­nulja meg a ke­rék­pá­ro­zás rej­tel­meit.

A leg­több ember édes­ap­já­tól, édes­any­já­tól vagy test­vé­ré­től ta­nulja meg a ke­rék­pá­ro­zás rej­tel­meit.

Sikerrel indította az évet a TV2

Sikerrel indította az évet a TV2

Az év első he­té­ben si­kert si­kerre hal­moz a TV2. A Pi­ra­mis és a Pénzt vagy éve­ket! bra­vú­ros ered­mé­nyé­nek kö­szön­he­tően szár­nyal a TV2.

A Pi­ra­mis és a Pénzt vagy éve­ket! bra­vú­ros ered­mé­nyé­nek kö­szön­he­tően szár­nyal a TV2.

Ismét tarolt a TV2!

Ismét tarolt a TV2!

A csa­torna több kor­osz­tály­ban is győ­zött, és fő­mű­sor­idő­ben is meg­előzte a kon­ku­rens csa­tor­nát.

A csa­torna több kor­osz­tály­ban is győ­zött, és fő­mű­sor­idő­ben is meg­előzte a kon­ku­rens csa­tor­nát.

Őszinte vallomás: Terápiás kezelésre szorul Madárék koraszülött lánya

Őszinte vallomás: Terápiás kezelésre szorul Madárék koraszülött lánya

Édes­anyja min­dent meg­tesz Gré­ti­ért, de ez azt je­lenti, hogy saját éle­tét hát­térbe kell szo­rí­ta­nia.

Egy fillért sem költött nyereményéből a Séfek Séfe

Egy fillért sem költött nyereményéből a Séfek Séfe

A TV2 már ke­resi azo­kat a profi és hobbi sza­ká­cso­kat, akik meg­mé­ret­tet­nék ma­gu­kat a Séfek Séfe idei szé­ri­á­já­ban.

A TV2 már ke­resi azo­kat a profi és hobbi sza­ká­cso­kat, akik meg­mé­ret­tet­nék ma­gu­kat a Séfek Séfe idei szé­ri­á­já­ban. Eköz­ben az első győz­tes élete ala­po­san meg­vál­to­zott.

Vadonatúj sorozat indul a TV2-n

Vadonatúj sorozat indul a TV2-n

Az Ál­modj velem! című me­xi­kói te­le­no­vel­lát min­den hét­köz­nap, dél­után 15.45-től lát­hat­ják a nézők a TV2 kép­er­nyő­jén.

Az Ál­modj velem! című me­xi­kói te­le­no­vel­lát ja­nuár 2-ától min­den hét­köz­nap, dél­után 15 óra 45 perc­től lát­hat­ják a nézők a TV2 kép­er­nyő­jén.

Rénszarvasszánon utaztak Ördög Nóráék

Rénszarvasszánon utaztak Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és csa­ládja né­hány hete jár­tak Lapp­föl­dön.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és csa­ládja né­hány hete jár­tak Lapp­föl­dön, hogy ta­lál­koz­za­nak a Mi­ku­lás­sal. Ehhez kü­lön­le­ges uta­zó­esz­közt is hasz­nál­tak.

Ma este visszatér Stohl András

Ma este visszatér Stohl András

A szí­nészt zsű­ri­ként már lát­hat­tuk a TV2 kép­er­nyő­jén, de...

A szí­nészt zsű­ri­ként már lát­hat­tuk a TV2 kép­er­nyő­jén, de mű­sor­ve­ze­tő­ként most de­bü­tál majd és mind­járt mil­li­ók­kal ke­cseg­tet.

Húszmilliót vittek el Stohl Andrástól

Húszmilliót vittek el Stohl Andrástól

And­rea nyolc ku­tyá­já­val fel­ső­pa­ko­nyi csa­ládi há­zá­nak nap­pa­li­já­ban fo­gadta a Ri­post mun­ka­tár­sát. Ki­de­rült, ott min­den a négy­lá­bú­a­kért van.

And­rea nyolc ku­tyá­já­val fel­ső­pa­ko­nyi csa­ládi há­zá­nak nap­pa­li­já­ban fo­gadta a Ri­post mun­ka­tár­sát. Ki­de­rült, ott min­den a négy­lá­bú­a­kért van.

Ikreket vártak Madárék, miért csak egy baba születhetett meg?

Ikreket vártak Madárék, miért csak egy baba születhetett meg?

Hó­na­po­kig egy or­szág ag­gó­dott Ma­dá­rék ko­ra­szü­lött gyer­me­ké­ért.

Hó­na­po­kig egy or­szág ag­gó­dott Ma­dá­rék ko­ra­szü­lött gyer­me­ké­ért, és köz­ben senki nem sej­tette, mi­lyen dráma hú­zó­dott meg a hát­tér­ben.

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Össze­za­varta a ver­seny­zőit.

A mű­sor­ve­zető Az 50 mil­liós játszma szerda esti adá­sá­ban za­varta össze a ver­seny­zőit.

Autójában kapott sokkot Liptai Claudia

Autójában kapott sokkot Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető olyat lá­tott ma reg­gel, amit egy­ál­ta­lán nem akart.

A mű­sor­ve­zető olyat lá­tott ma reg­gel, amit egy­ál­ta­lán nem akart.

Öt év börtönt kaphat Berki Krisztián

Öt év börtönt kaphat Berki Krisztián

Berki Krisz­tián talán most túl­lőtt a célon.

Berki Krisz­tián talán most túl­lőtt a célon. Még min­dig nem tö­rölte kis­lá­nya mez­te­len vi­de­ó­ját.

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát.

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát.

Mindent vitt a Ninja Warrior, taroltak a versenyzők!

Mindent vitt a Ninja Warrior, taroltak a versenyzők!

A műsor min­den adása csa­tor­na­át­lag fe­lett tel­je­sí­tett, a leg­nép­sze­rűbb az ok­tó­ber 23-i adás volt.

A műsor min­den adása csa­tor­na­át­lag fe­lett tel­je­sí­tett, a leg­nép­sze­rűbb az ok­tó­ber 23-i adás volt.

Kiposztolta a TV2 sztárja: ezért nem nyerhették meg az Ázsia Expresszt!

Kiposztolta a TV2 sztárja: ezért nem nyerhették meg az Ázsia Expresszt!

Az Amb­rus-Berki győ­ze­lem után most az egyik arany­esé­lyes azt posz­tolta ki: nem is nyer­het­tek volna.

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

TV2 Té­nyek - Ezek vol­tak a nap leg­fon­to­sabb hírei

Ez tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban...

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a TV2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat. Majd fej­ben le­ját­szotta a já­té­kot.

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat. Majd fej­ben le­ját­szotta a já­té­kot.

Meglepetés, ez a páros nyerte a héten a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Meglepetés, ez a páros nyerte a héten a Sztárban Sztár meg egy kicsit

Bár a va­sár­nap esti show tele volt jó pro­duk­ci­ók­kal, ő vitte a prí­met.

Bár a va­sár­nap esti show tele volt jó pro­duk­ci­ók­kal, ő vitte a prí­met.

Csak nálunk: Exkluzív fotók és titkok az Ázsia Expresszről

Csak nálunk: Exkluzív fotók és titkok az Ázsia Expresszről

A Ri­post mun­ka­társa La­osz­ban járt.

A Ri­post mun­ka­társa La­osz­ban kí­sérte a ver­seny­ző­ket, így test­kö­zel­ből mu­tat­hat­juk meg, mi tör­tént, ami­kor a ka­mera nem for­gott.

Gyász a TV2 stúdiójában, élő adásban emlékeztek Fábián Julira

Gyász a TV2 stúdiójában, élő adásban emlékeztek Fábián Julira

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő ha­lá­lá­tól min­den ver­senyző meg­ren­dült.

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő ha­lá­lá­tól min­den ver­senyző és mű­sor­ve­zető meg­ren­dült.

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Véget ér szá­mukra a ver­seny? A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll!

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Hódi Pa­mela anya­tig­ris­ként lé­pett fel. A mo­dell sze­rint Berki Krisz­tián csak fel­hasz­nálja kis­lá­nyu­kat....

Újra rendőri megfigyelés alá került Ambrus Attila!

Újra rendőri megfigyelés alá került Ambrus Attila!

El­ké­pesztő ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki a TV2 Ázsia Exp­ressz című mű­so­rá­ról! Ez nem semmi!

El­ké­pesztő ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki a TV2 Ázsia Exp­ressz című mű­so­rá­ról! Ez nem semmi!

Szülei halála után vált felnőtté Liptai Claudia!

Szülei halála után vált felnőtté Liptai Claudia!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a mai napig nem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket! Szü­lei ha­lála után meg­vál­to­zott min­den!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a mai napig nem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved...

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved...

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Fel akarta szedni Orosz Barbit is VV Fanni elrablója!

Hát­bor­zon­gató...

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról.

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Élete szerelméről vall a TV2 sztárja

Élete szerelméről vall a TV2 sztárja

De ki lehet az a férfi, aki meg­sze­lí­dí­tette őt?

Az ősi arisz­tok­rata csa­lád­ból szár­mazó Zita élete min­den szem­pont­ból ka­land­re­génybe illő. De ki lehet az a férfi, aki meg­sze­lí­dí­tette őt?

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok Ázsi­á­ban, ahol a vég­haj­rá­já­hoz kö­ze­le­dik a ver­seny.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok Ázsi­á­ban, ahol a vég­haj­rá­já­hoz kö­ze­le­dik a ver­seny. A sze­rel­mes­pá­rok már in­kább el­len­sé­gek­ként vi­sel­ked­nek egy­más­sal...

Élő adásban vallott a válásról Liptai Claudia!

Élő adásban vallott a válásról Liptai Claudia!

El­mondta, miért van ma­nap­ság sok­kal több válás, mint régen.

A mű­sor­ve­zető ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét arról, miért van ma­nap­ság sok­kal több válás, mint régen.

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz...

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz, hi­szen van egy páros, aki győ­ze­lem ese­tén sem vi­hetné haza a fő­nye­re­mény­ként járó mil­li­ó­kat.

Berki őszinte vallomása: ezért gondolkodik az örökbefogadáson

Berki őszinte vallomása: ezért gondolkodik az örökbefogadáson

Krisz­tián még Kam­bo­dzsá­ban ját­szott el a gon­do­lat­tal...

Krisz­tián még Kam­bo­dzsá­ban ját­szott el a gon­do­lat­tal...

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Döb­be­ne­tes új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Kitálalt új szerelméről Kozso: Híres nőt szeret?

Kitálalt új szerelméről Kozso: Híres nőt szeret?

Nagy a tit­ko­ló­zás...

Nagy a tit­ko­ló­zás, né­hány dol­got azon­ban el­árult ba­rát­nő­jé­ről a szo­morú sza­mu­ráj! Mi lehet a hall­ga­tás oka?

A végzet asszonya: hihetetlenül néz ki Liptai Claudia!

A végzet asszonya: hihetetlenül néz ki Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van.

A mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van, adott­sá­gait pedig esze ágá­ban sincs tit­kolni.

Durva veszekedés, üvöltve esett egymásnak a magyar híresség és párja!

Durva veszekedés, üvöltve esett egymásnak a magyar híresség és párja!

Nem bír­ták a sok stresszt, a ka­me­rák előtt adták ki a dü­hü­ket.

Nem bír­ták a sok stresszt, a ka­me­rák előtt adták ki a dü­hü­ket.

Így került életveszélyes helyzetbe Kulcsár Edina

Így került életveszélyes helyzetbe Kulcsár Edina

Ket­tős ér­zel­mek­kel lé­pett Kam­bo­dzsa föld­jére az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sa­kor.

Rubint Réka intim vallomása: Ezt csinálják Norbival együttlét után

Rubint Réka intim vallomása: Ezt csinálják Norbival együttlét után

A fit­nesz­ki­rálynő és férje élő adás­ban be­szél­tek nyíl­tan ma­gán­éle­tük­ről és intim szo­ká­sa­ik­ról.

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Egyre nő a fe­szült­ség a sze­rel­me­sek kö­zött!

Egyre nő a fe­szült­ség a sze­rel­me­sek kö­zött! Edina és Csuti csú­nyán össze­vesz­tek a ka­mera előtt! Ez bi­zony na­gyon kínos!