CÍMKE: 'tv2'
FRISS HÍREK

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt.

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt, ám szü­lei úgy dön­töt­tek, hagy­ják, hogy fel­hőt­len gyer­mek­kora le­gyen.

Meglepő családi titkokat árult el a várandós Tápai Szabina!

Meglepő családi titkokat árult el a várandós Tápai Szabina!

Közel öt éve mondta ki a bol­do­gító igent Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor.

Közel öt éve mondta ki a bol­do­gító igent Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor. Az egy­kori se veled, se nél­kü­led kap­cso­la­tot bol­dog há­zas­élet vál­totta fel, a csa­lád rá­adá­sul ha­ma­ro­san bővül.

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

A nézők is lát­ták...

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de több fron­ton is el­len­fe­lek.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de több fron­ton is el­len­fe­lek.

Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető.

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék, a TV2 mű­so­rá­ban pedig most elő­ször be­szélt arról, mi­lyen ne­héz­sé­ge­ket oko­zott neki mindez.

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Ma már bol­dog édes­anya, de még­sem fe­led­heti azt az idő­sza­kot, ami­kor ne­he­zen ke­zelte, hogy anyuka lett.

Ma már bol­dog édes­anya, de még­sem fe­led­heti azt az idő­sza­kot, ami­kor ne­he­zen ke­zelte, hogy anyuka lett. Örökre hálás édes­any­já­nak a se­gít­sé­gért.

Tabletták miatt mosták ki a két magyar énekesnő gyomrát!

Tabletták miatt mosták ki a két magyar énekesnő gyomrát!

A csi­nos test­vér­pár gyer­mek­ként sok­szor tett rossz fát a tűzre.

A csi­nos test­vér­pár gyer­mek­ként sok­szor tett rossz fát a tűzre. Egy­szer csú­nyán meg­jár­ták.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött, négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

A tánc­baj­no­kot kis­ko­rá­ban szo­kat­lan helyre vit­ték a szü­lei ki­kap­cso­lódni, erről édes­any­já­val a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! hét­fői adá­sá­ban vall.

Nem semmi látvány, szexi fehérneműt villantott Keveházi Krisztina!

Nem semmi látvány, szexi fehérneműt villantott Keveházi Krisztina!

Va­sár­nap este min­den ed­di­gi­nél dö­gö­sebb volt.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak sze­rep­lője va­sár­nap este min­den ed­di­gi­nél dö­gö­sebb volt, a fel­lé­pő­ru­hája na­gyon sokat sej­tető volt.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Hiába adtak bele min­dent, a zsűri és a nézők végül még­sem ta­lál­ták elég jónak a pro­duk­ci­ó­ju­kat a to­vább­ju­tás­hoz.

Hiába adtak bele min­dent, a zsűri és a nézők végül még­sem ta­lál­ták elég jónak a pro­duk­ci­ó­ju­kat a to­vább­ju­tás­hoz.

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

Hűha, ez nem semmi: hatalmasra nőtt Nagy Adri pocakja!

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt.

A Nagy Duett egyet­len női zsű­ri­tagja ha­tal­mas vál­to­zá­son ment át né­hány hónap alatt.

Hoppá, élő adásban villantott bugyit Wolf Kati!

Hoppá, élő adásban villantott bugyit Wolf Kati!

A ra­jon­gók­nak is volt okuk az örömre.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­ban elég jól si­ke­rült a va­sár­nap esti pro­duk­ció, oly­annyira, hogy a férfi­ra­jon­gók­nak is volt okuk az örömre.

Meglepő dolgokat árult el fiáról Curtis mamája!

Meglepő dolgokat árult el fiáról Curtis mamája!

Eddig sosem hal­lott tit­kok­ról be­szélt.

A rap­per és édes­anyja a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című mű­sor­ban árul­tak el eddig sosem hal­lott tit­ko­kat!

Kínos sztori a múltból, az utcán pisilt Nagy Adri

Kínos sztori a múltból, az utcán pisilt Nagy Adri

Mindez egy mű­sor­ban de­rült ki!

Mindez egy mű­sor­ban de­rült ki!

Mi történhetett? Furcsán viselkedett a stúdióban Gór Nagy Mária!

Mi történhetett? Furcsán viselkedett a stúdióban Gór Nagy Mária!

A szí­nésznő elő­ször tán­colni kez­dett élő adás­ban, majd hir­te­len azt sem tudta meg­mon­dani, hogy pon­to­san hány menye van.

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

A hí­res­ség az édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 stú­di­ó­jába, ahol ken­dő­zet­le­nül val­lott fi­a­tal­kori él­mé­nye­i­ről.

A hí­res­ség az édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 stú­di­ó­jába, ahol ken­dő­zet­le­nül val­lott fi­a­tal­kori él­mé­nye­i­ről.

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens volt...

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Óriási bejelentést tett a TV2, ennek sokan örülnek majd

Óriási bejelentést tett a TV2, ennek sokan örülnek majd

A mé­dia­cég min­den ed­di­gi­nél több saját gyár­tású mű­sor­ral ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben: fik­ciós so­ro­zat, ka­land-re­a­lity és ve­tél­kedő is vár­ható.

A mé­dia­cég min­den ed­di­gi­nél több saját gyár­tású mű­sor­ral ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben, ame­lyek kö­zött fik­ciós so­ro­zat és ka­land-re­a­lity is vár­ható.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett.

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Ám Gergő je­len­léte össze­tar­totta a csa­lá­dot.

Íme, amit sosem láthattál: ez történt A Nagy Duett kulisszái mögött!

Íme, amit sosem láthattál: ez történt A Nagy Duett kulisszái mögött!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­ban iz­gal­mas je­le­ne­te­ket lát­hat­tak a nézők. A Ri­post most meg­mu­tatja, mi tör­tént a szín­fa­lak mö­gött.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Fájdalmas emlék a múltból: a dögös anyuka, Hódi Pamela őszintén kitálalt!

Édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let.

A csi­nos édes­anyá­nak bol­dog, de nehéz gyer­mek­kora volt. Pa­mela az anyu­ká­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let. Hi­he­tet­len, mi­lyen is volt annak ide­jén a ma olyan ha­tá­ro­zott­nak tűnő nő.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Szívszorító fotó, élő adásban sírta el magát A Nagy Duett sztárpárja!

Szívszorító fotó, élő adásban sírta el magát A Nagy Duett sztárpárja!

A két ver­senyző meg­in­dító dalt adott elő, nem is meg­lepő, hogy a pro­duk­ció után mind­ket­ten el­ér­zé­ke­nyül­tek.

Ez nem semmi, Tóth Andi mindenkinek megmutatta tangás fenekét!

Ez nem semmi, Tóth Andi mindenkinek megmutatta tangás fenekét!

Az éne­kesnő ismét nem ta­kar­gatta a bá­jait A Nagy Duett leg­újabb adá­sá­ban, min­det köz­szem­lére tett.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben.

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben, a nézők sza­va­za­tai alap­ján ők ma­rad­tak alul a ver­seny­ben.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Kendőzetlen vallomás, ezt gondolja lánya Kiszel Tünde aktfotóiról!

Kendőzetlen vallomás, ezt gondolja lánya Kiszel Tünde aktfotóiról!

A nap­tár­díva nagy­lá­nya, Do­na­tella egy­ál­ta­lán nem szé­gyelli édes­anyja egy­kori mez­te­len fo­tóit, ennek el­le­nére nem sze­retne a nyom­do­ka­iba lépni.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Elé­ge­det­tek vol­tak a ko­rábbi pá­ros­sal, de...

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Any­já­nak szé­gyen­kez­nie kel­lett.

A hí­res­ség gye­rek­ko­rá­ban nem vi­sel­ke­dett min­dig a leg­meg­fe­le­lőb­ben, volt, hogy édes­any­já­nak szé­gyen­kez­nie kel­lett mi­atta.

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll, töb­ben szá­mít­hat­nak a sze­ret­teik je­len­lé­tére a stú­di­ó­ban is.

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Az izom­ce­leb rit­kán lá­tott anyu­ká­já­val sze­re­pelt a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban.

Az izom­ce­leb rit­kán lá­tott anyu­ká­já­val sze­re­pelt a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban.

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek.

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek, fi­a­tal ko­rá­ban több olyan dol­got is tett, amire nem annyira büszke.

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

A 7. évben va­lami el­rom­lott...

A filmbe illő ro­mánc egy há­zi­bu­li­ban in­dult, ám a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évben hir­te­len min­den meg­vál­to­zott.

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja pakol i róla.

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ezt Ördög Nóra sem gondolta: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról. Ma de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok!

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Itt a vége: számukra véget ért A Nagy Duett

Itt a vége: számukra véget ért A Nagy Duett

Ke­mé­nyen küz­döt­tek...

Ke­mé­nyen küz­döt­tek, de mindez kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz. Min­den­kit meg­le­pett a sztár­pár korai ki­esése, de ők kap­ták a leg­ke­ve­sebb sza­va­za­tot.

Intim pillanat a színfalak mögött: így ölelte kedvesét a TV2 sztárja

Intim pillanat a színfalak mögött: így ölelte kedvesét a TV2 sztárja

Az éne­kest ked­vese is el­kí­sérte va­sár­nap este a TV2 stú­di­ó­jába. Ildi így ölelte sze­rel­mét a pro­duk­ció után.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Óriásit villantott a színpadon A Nagy Duett sztárja

Óriásit villantott a színpadon A Nagy Duett sztárja

Bár part­nere az egész pro­duk­ció alatt rosszul­lét­tel küz­dött, ez nem lát­szott az elő­adá­son.

Bár part­nere az egész pro­duk­ció alatt rosszul­lét­tel küz­dött, ez nem lát­szott az elő­adá­son. Nem úgy, mint a tán­cosnő fe­hér­ne­műje...

Az első fotók: így gömbölyödik a TV2 sztárjának pocakja

Az első fotók: így gömbölyödik a TV2 sztárjának pocakja

Most meg­mu­tatta...

A spor­to­lónő a héten je­len­tette be, hogy má­so­dik gyer­me­ké­vel vá­ran­dós. Most meg­mu­tatta po­cak­ját.

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Egy hó­nap­pal ez­előtt egy­szer már össze­ga­ba­lyod­tak, de A Nagy Duett előtt úgy tűnt, nem foly­ta­tó­dik a kap­cso­lat.

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Hét­főn meg­újult for­má­ban, Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! címen tér vissza a TV2 si­ker­mű­sora!

Hét­főn meg­újult for­má­ban, Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! címen tér vissza a TV2 si­ker­mű­sora! A csa­ládi kvíz­show-ban ez­út­tal a nép­szerű hí­res­sé­gek szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba, hogy le­ránt­sák a lep­let vic­ces, vagy akár kínos gye­rek­kori em­lé­ke­ik­ről.

Kismamák A Nagy Duettben: a női szereplőgárda felénél jön a gólya!

Kismamák A Nagy Duettben: a női szereplőgárda felénél jön a gólya!

Nem volt még a ma­gyar té­vé­mű­so­rok­ban példa erre.

Soha nem volt még a ma­gyar té­vé­mű­so­rok­ban példa arra, hogy egy évad­ban több nő is vá­ran­dó­san sze­re­pel­jen, ám ez most meg­tör­tént.

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Me­g­újul a prog­ram­struk­túra.

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája, mely­nek ré­sze­ként a klasszi­kus ked­ven­cek mel­lett pén­tek es­tén­ként or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­re­ket lát­hat­nak a nézők.

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Rájuk sem lehet is­merni.

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét.

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője.

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­lami kü­lön­le­ge­set a lány tes­tén.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját.

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

A Nagy Duett sze­rep­lője bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel, aki min­den­ben tá­mo­gatja őt.

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régi sé­rel­meit.

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régi sé­rel­meit.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Dráma a stúdióban, ők A Nagy Duett első kiesői

Dráma a stúdióban, ők A Nagy Duett első kiesői

Nem győz­ték meg a né­ző­ket.

Bár­mennyire is igye­kez­tek, nem győz­ték meg a há­rom­tagú zsű­rit és a né­ző­ket.

Lefotóztuk, élő adásban nézett bele párja nadrágjába a TV2 sztárja

Lefotóztuk, élő adásban nézett bele párja nadrágjába a TV2 sztárja

Mégis mi tör­tént a ka­me­rák előtt A Nagy Duett élő adá­sá­ban?

Mégis mi tör­tént a ka­me­rák előtt A Nagy Duett élő adá­sá­ban?

Forró ágyjelenet, ezt is bevállalta a TV2 65 éves sztárja

Forró ágyjelenet, ezt is bevállalta a TV2 65 éves sztárja

Egy fi­a­tal, és rend­kí­vül izmos srác volt a part­nere, aki­nek nem kel­lett két­szer mon­dani.

Egy fi­a­tal, és rend­kí­vül izmos srác volt a part­nere, aki­nek nem kel­lett két­szer mon­dani.

Micsoda fenék, Tóth Andit ölbe kapta félmeztelen partnere

Micsoda fenék, Tóth Andit ölbe kapta félmeztelen partnere

Vér­for­raló je­le­net A Nagy Duett má­so­dik adá­sá­ban! Rá­adá­sul élő­ben. Ugyan ki ne cse­rélne Rip­pel Fe­ri­vel?

Vér­for­raló je­le­net A Nagy Duett má­so­dik adá­sá­ban! Rá­adá­sul élő­ben. Ugyan ki ne cse­rélne Rip­pel Fe­ri­vel?

Ultimátumot kapott párjától a TV2 sztárja

Ultimátumot kapott párjától a TV2 sztárja

Csilla még várna, de ked­vese egyre in­kább úgy érzi, el­jött az idő.

Csilla még várna, de ked­vese egyre in­kább úgy érzi, el­jött az ideje a csa­lád­bő­ví­tés­nek. Zsolti na­gyon vá­gyik már az apa­ságra.

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

Közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

A Nagy Duett ver­seny­ző­pá­rosa három hét alatt na­gyon jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy­más­sal, már közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult...

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül. Még Amb­rus At­tila meg­fon­tolt­sága sem képes vissza­fogni.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll. A kis­ma­má­kat sem ér­heti meg­le­pe­tés.

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Ez­út­tal nem esett ki senki.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban tíz iz­gal­mas páros mé­ret­tette meg magát, de ez­út­tal nem esett ki senki.

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel tíz év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább, ám ezt a hírt meg­lepő for­du­lat kö­vette.

Dráma a TV2 stúdiójában: sírás lett a vége

Dráma a TV2 stúdiójában: sírás lett a vége

Az Áll az alku já­té­ko­sá­nak va­lóra vált az álma. Kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit.

Az Áll az alku já­té­ko­sá­nak va­lóra vált az álma. Kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit.