CÍMKE: 'tv2'

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat...

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak...

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­más­tól iz­ga­tot­tan, ki is az a jó­képű fi­a­tal­em­ber a TV2 szu­per­show-jában?

FRISS HÍREK

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól ta­nul­hat.

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó to­vább el­nézni, amit a ra­jon­gók mű­vel­nek.

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

És ez csak a kez­det!

Az izom­ce­leb már az első este ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét, és addig sze­kálta já­té­kos­tár­sát, míg az sírva nem fa­kadt. És ez csak a kez­det!

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Egy barna hajú hölggyel be­szél­ge­tett.

A nép­szerű szí­nész hét­ről hétre a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte őt.

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült, ezért for­dult ra­jon­gó­i­hoz az in­ter­ne­ten.

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült, ezért for­dult ra­jon­gó­i­hoz az in­ter­ne­ten.

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja...

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött...

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént vele, arra nin­cse­nek sza­vak. Leg­alábbis nem sok...

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént vele, arra nin­cse­nek sza­vak. Leg­alábbis nem sok...

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Egy fran­cia éne­kesnő bő­rébe bújik.

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd, így sokat kell gya­ko­rol­nia ahhoz, hogy jó le­gyen a ki­ej­tése is.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Gyermekeiről vallott a TV2 műsorvezetője: Ő a rafináltabb

Gyermekeiről vallott a TV2 műsorvezetője: Ő a rafináltabb

Olya­nok, mint a tűz és a víz...

A két gyer­kőc kö­zött alig több mint egy év a kor­kü­lönb­ség, mégis olya­nok, mint a tűz és a víz. A gye­rek­ne­ve­lés per­sze nem egy­szerű, de meg­éri.

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Tatár Csilla tö­ké­le­tes pro­duk­ci­ója.

Tatár Csilla és Veréb Tamás igye­kez­nek tö­ké­le­tes pro­duk­ciót szín­padra vinni.

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele.

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele.

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Az éne­kes­nő­ért egy­kor egy or­szág ra­jon­gott, most kü­lön­le­ges módon, első saját szá­má­val lép újra szín­padra.

Aurelio drámai vallomása: Ha apám élne, már eltemetett volna

Aurelio drámai vallomása: Ha apám élne, már eltemetett volna

Az egy­kori va­ló­ság­show hős csak la­punk­nak me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról. Au­ré­lio ekkor is­merte fel, hogy ha­tal­mas a baj.

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Nem csak ma­gukra gon­dol­tak, ami­kor arról kel­lett dön­te­niük, hogy mit vá­sá­rol­ja­nak A leg­bát­rabb pá­ros­ban nyer tíz­mil­lió fo­rint­ból.

Nem csak ma­gukra gon­dol­tak, ami­kor arról kel­lett dön­te­niük, hogy mit vá­sá­rol­ja­nak A leg­bát­rabb pá­ros­ban nyer tíz­mil­lió fo­rint­ból.

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek...

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek - nem akár­kik­kel jön A leg­bát­rabb páros új évada.

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Nagy lé­pésre ké­szül.

A nép­szerű éne­kes bú­csú­zott va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­tól, ám Dani nem bán­kó­dik: ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van.

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Kedd este véget ér a küz­de­lem...

Kedd este véget ér min­den idők leg­ke­mé­nyebb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek első évada a TV2-n. Köz­tük van a 10 mil­liós fődíj nyer­tese.

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak. Öt hét után, most meg­van­nak a győz­te­sek!

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak. Öt hét után, most meg­van­nak a győz­te­sek!

Ez sok volt: élő adásban borult ki a Sztárban Sztár zsűrije

Ez sok volt: élő adásban borult ki a Sztárban Sztár zsűrije

Erős ér­zel­me­ket vál­tott ki.

Fred­die az el­tűnt gyer­me­kek him­nu­sza­ként el­hí­re­sült Ru­na­way Train című dalt adta elő, ám ez erős ér­zel­me­ket vál­tott ki a stú­di­ó­ban.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Ismét bú­csú­zott va­laki.

A múlt heti adás­­ban Szőcs Reni kö­­szönt el a né­­zők­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­gal bő­­vült a ki­e­sők tá­­bora.

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adta elő.

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Ismét iz­gal­mas kép­pel je­lent­ke­zett be.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek éne­ke­sek.

Less be velünk a Sztárban Sztár kulisszái mögé!

Less be velünk a Sztárban Sztár kulisszái mögé!

A si­ker­mű­sor a ha­to­dik éva­dá­nál jár.

Nem is hin­nénk, mennyi munka van abban, hogy hét­ről-hétre élő adásba ke­rül­hes­sen a Sz­tár­ban Sztár! A TV2 si­ker­mű­sora im­má­ron a ha­to­dik éva­dá­nál jár: mind­ezi­dáig 72 éne­kes és szí­nész bújt össze­sen több mint öt­száz ka­rak­ter bő­rébe 2013 óta. A Ri­post be­ju­tott a ku­lisszák mögé.

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek a Csak show és más semmi pén­teki adá­sára.

Meglepő bejelentést tett Krausz Gábor, mit szól ehhez Tóth Gabi?

Meglepő bejelentést tett Krausz Gábor, mit szól ehhez Tóth Gabi?

A sár­mos séf ko­ráb­ban sose gon­dolta volna, hogy ezen fogja törni a fejét!

A sár­mos séf ko­ráb­ban sose gon­dolta volna, hogy ezen fogja törni a fejét!

Németh Kristóf mindent megmagyaráz

Németh Kristóf mindent megmagyaráz: Nem barátkozni mentünk Máltára

Re­a­gál a vá­dakra.

A szí­nész já­ték­ban mu­ta­tott ke­mény­sége és har­cos­sága so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

A férfi kór­házba ke­rült.

Élete talán le­bor­zasz­tóbb és leg­fé­lel­me­te­sebb él­mé­nyén van túl a fit­nesz­ki­rálynő.

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban. A pro­duk­ció so­ka­kat könnyekre fa­kasz­tott, és Renit is mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Zita azt hitte, már túl van sok évvel ez­előtti bal­ese­té­nek ré­misztő em­lé­kein, de a keddi fel­adat min­dent a fel­színre ho­zott benne.

Zita azt hitte, már túl van sok évvel ez­előtti bal­ese­té­nek ré­misztő em­lé­kein, de a keddi fel­adat min­dent a fel­színre ho­zott benne.

Teljesen kikészült Pintér Tibor, csak úgy potyogtak a könnyei

Teljesen kikészült Pintér Tibor, csak úgy potyogtak a könnyei

Utó­lag már bánja, hogy nem tudta vissza­fogni magát, de nem tit­kolja: egy pil­la­nat alatt el­sza­kadt nála a cérna.

Utó­lag már bánja, hogy nem tudta vissza­fogni magát.

Keményen beszólt az instagramos celebeknek a TV2 sztárja

Keményen beszólt az instagramos celebeknek a TV2 sztárja

A csi­nos mű­sor­ve­zető kiáll a ter­mé­sze­tes­ség mel­lett, ezért mé­lyen el­ítéli azo­kat a nőket, akik hamis képet fes­te­nek ma­guk­ról a fi­a­tal lá­nyok­nak.

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Re­beka kí­sérte el az élő adásra.

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője!

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője!

A múlt heti adás­ban Odett kö­szönt el a né­zők­től, ezen a héten pedig újabb tag­gal bő­vült a ki­esők tá­bora.

A múlt heti adás­ban Odett kö­szönt el a né­zők­től, ezen a héten pedig újabb tag­gal bő­vült a ki­esők tá­bora.

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

El­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Zúzós szá­mot kell elő­ad­nia.

Az éne­kes­nő­nek egy zúzós szá­mot kell elő­ad­nia va­sár­nap este, ám egy kel­le­met­len moz­du­lat miatt csú­nyán be­állt a nyaka.

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

A fi­a­tal szép­ség 26 évvel idő­sebb férje mel­lett döb­bent rá arra, hogy ko­ránt sem elé­ge­dett a je­len­legi kül­se­jé­vel, ezért kés alá fek­szik.

Halálfélelme volt A legbátrabb páros játékosának

Halálfélelme volt A legbátrabb páros játékosának

Látta le­pe­regni élete film­jét...

Tomi szó sze­rint látta le­pe­regni élete film­jét és moz­dulni sem tu­dott a 60 mé­te­res szik­la­fal kö­ze­pén. Vajon fel­adta?

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Min­dent bevet annak ér­de­ké­ben, hogy a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza.

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Ijesztő jelenet: Felakadt a szeme, sokkot kapott Tóth Andi

Ijesztő jelenet: Felakadt a szeme, sokkot kapott Tóth Andi

Saj­nos nem is­me­ret­le­nek szá­mára az ilyen ro­ha­mok...

Saj­nos nem is­me­ret­le­nek szá­mára az ilyen ro­ha­mok...

Furcsa felmondás: Ezért távozik az Operettből Veréb Tamás

Furcsa felmondás: Ezért távozik az Operettből Veréb Tamás

Ennek biz­to­san nem fog­nak örülni a lel­kes ra­jon­gók!

Ennek biz­to­san nem fog­nak örülni a lel­kes ra­jon­gók!

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

A nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak.

Bár a múlt heti első adás­ban sen­ki­nek nem kel­lett bú­csúz­nia, most a nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak, kit tar­tot­tak a leg­gyen­gébb­nek.

Forró szexjelenet: ledobta a ruháit a Kovács Patrícia - Videó

Forró szexjelenet: ledobta a ruháit a Kovács Patrícia - Videó

Túl a negy­ve­nen is egy bom­bázó.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak sztárja negy­ven­éve­sen is bom­ba­for­má­ban van: annyira jól néz ki, hogy a pi­káns ágy­je­le­ne­te­ket is be­vál­lalta a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem új éva­dá­ban.

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt.

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt, ami­vel ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető szá­mára ha­tal­mas le­he­tő­ség, hogy együtt dol­goz­ha­tott a két nagy­ágyú­val. Meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Sári Évi ma is be­le­bor­zong...

Sári Évi ma is be­le­bor­zong, ha eszébe jut az a nap, ami­kor futás köz­ben egy sza­tír tá­madt rá a Mar­git­szi­ge­ten.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Nagy meglepetés, Sütő Enikő is csatlakozik a Sztárban Sztár csapatához

Nagy meglepetés, Sütő Enikő is csatlakozik a Sztárban Sztár csapatához

Az egy­kori mo­dell mos­tan­tól hét­ről hétre az éne­ke­sek mel­lett lesz.

Az egy­kori mo­dell mos­tan­tól hét­ről hétre az éne­ke­sek mel­lett lesz.

Ezt sok nő megirigyelheti: Liptai Claudia ezt is meg merte tenni

Ezt sok nő megirigyelheti: Liptai Claudia ezt is meg merte tenni

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője iga­zán bátor volt!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője iga­zán bátor volt!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

A szí­nésznő rosszul lé­pett a pro­duk­ci­ója köz­ben, és annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető egy igazi ka­mé­leon.

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

Dráma a stúdióban, ijesztő dolog történt Vastag Csabával

Dráma a stúdióban, ijesztő dolog történt Vastag Csabával

Azon­nal ki­a­bálni kez­dett.

Azon­nal ki­a­bálni kez­dett a biz­ton­sági sze­mély­zet­nek!

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Egyál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel.

Eke An­géla egy­ál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel.

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert.

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Tv2 Té­­­nyek - Ezek vol­­­tak a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb hírei

Tv2 Té­­­nyek - Ezek vol­­­tak a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb hírei

Össze­­­­szed­­­­tük egyet­­­­len cikk­­­­ben, mi tör­­­­tént itt­­­­hon és a vi­­­­lág­­­­ban, a Tv2 Té­­­­nyek se­­­­gít­­­­sé­­­­gé­­­­vel.

Össze­­­­szed­­­­tük egyet­­­­len cikk­­­­ben, mi tör­­­­tént itt­­­­hon és a vi­­­­lág­­­­ban, a Tv2 Té­­­­nyek se­­­­gít­­­­sé­­­­gé­­­­vel.

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna.

Az éne­kesnő be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna leg­szí­ve­seb­ben, és ki az a hölgy, aki­vel el­töl­tene egy ro­man­ti­kus éj­sza­kát.

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Szám­ta­lan konflik­tu­suk van.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

A leg­bát­rabb páros még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­selte, mint Ru­bint Réka, aki­ben ször­nyű em­lé­ke­ket idéz­tek fel a fel­ada­tok.

A leg­bát­rabb páros még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­selte, mint Ru­bint Réka, aki­ben ször­nyű em­lé­ke­ket idéz­tek fel a fel­ada­tok.

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes.

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes. Az ered­mény ma­gáért be­szél.

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor anyu­kád a ta­nár­nőd.

Nincs is annál fur­csább hely­zet, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik...

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

A lát­vá­nyos te­le­ví­ziós pro­duk­ció ked­véért Thalía Sodi bő­rébe bújt éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette a va­sár­nap esti élő adás­ban a TV2-n. Ám mind­ezek után egy nap­pal Tol­vai Reni már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.