Tűz ütött ki a legendás stadionban, rohantak a tűzoltók

Tűz ütött ki a legendás stadionban, rohantak a tűzoltók

Egy lift oko­zott gon­dot hétfő reg­gel a déli le­lá­tó­nál, a klub tá­jé­koz­ta­tása sze­rint sze­ren­csére senki sem sé­rült meg.

FRISS HÍREK

Durva: hatalmas lángok csaptak fel egy budapesti gyárépületben

Durva: hatalmas lángok csaptak fel egy budapesti gyárépületben

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a fő­vá­ros hi­va­tá­sos tűz­ol­tói egy Fáy utcai tűz­höz.

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a fő­vá­ros hi­va­tá­sos tűz­ol­tói egy Fáy utcai tűz­höz.

Mérgező gáz ömlik Gyulán!

Mérgező gáz ömlik Gyulán!

Egy gyu­lai szo­ci­á­lis ott­hon lakói van­nak ve­szély­ben, mivel a hús­üzem­ből szi­várgó am­mó­niát éppen fe­lé­jük fúja a szél.

Egy gyu­lai szo­ci­á­lis ott­hon lakói van­nak ve­szély­ben, mivel a hús­üzem­ből szi­várgó am­mó­niát éppen fe­lé­jük fúja a szél.

Ritka jelenség: Égig érő porördögöt videóztak Somogyban!

Égig érő porördögöt videóztak Somogyban!

Mond­hat­nánk, hogy a tűz­ol­tók is meg­döb­ben­tek a je­len­ség lát­tán, ám szá­mukra ez egy meg­szo­kott je­len­ség.

Mond­hat­nánk, hogy a tűz­ol­tók is meg­döb­ben­tek a je­len­ség lát­tán, ám szá­mukra ez egy meg­szo­kott je­len­ség.

Súlyos baleset! Autóbusz utasait mentik Noszlopnál!

Súlyos baleset! Autóbusz utasait mentik Noszlopnál!

Hár­man sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Hár­man sú­lyo­san, töb­ben könnyeb­ben sé­rül­tek, mikor az árokba csú­szott és ol­da­lára bo­rult egy busz.

Leégett a háza, egy pizsamája maradt a bácsinak élete munkájából

Leégett a háza, egy pizsamája maradt a bácsinak élete munkájából

Arra éb­redt, hogy lán­gok­ban áll min­den. A helyi kul­túr­ház­ban tölt­heti majd a sze­re­tet ün­ne­pét.

Ingyen ivóvíz Budapesten! Keresd a kék végű tűzcsapokat!

Ingyen ivóvíz Budapesten! Keresd a kék végű tűzcsapokat!

Kék színű, nyo­mó­gom­bos esz­köz dí­sze­leg egyre több utcai tűz­csa­pon Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken is.

Ne menj Győrből Pestre, mert sose érsz oda!

Ne menj Győrből Pestre, mert sose érsz oda!

Két bal­eset miatt szinte le­he­tet­len köz­le­kedni az au­tó­pá­lyán Győr és Pest kö­zött.