CÍMKE: 'tűzoltók'

Hatalmas a baj: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Balatonhoz

Hatalmas a baj: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Balatonhoz

Három te­le­pü­lés­ről ér­kez­tek a tűz­ol­tók egy ba­la­ton­fő­ka­jári tűz­höz.

Holttestet találtak egy kelenföldi épületben

Holttestet találtak egy kelenföldi épületben

Rej­té­lyes hul­lára buk­kan­tak a fő­vá­ros­ban... Vizs­gál­ják a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

Totális káosz a Tátrában: a kiérkező tűzoltók is az árokban landoltak

Totális káosz a Tátrában: a kiérkező tűzoltók is az árokban landoltak

Az utak meg­ta­ka­rí­tá­sára kül­dött gép is az árokba csú­szott a jeges úton.

Az utak meg­ta­ka­rí­tá­sára kül­dött mun­ka­gép is az árokba csú­szott a jeges úton.

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik.

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik.

Megszólaltak a szirénák, egy papagáj okozott óriási felfordulást - videó

Megszólaltak a szirénák, egy papagáj okozott óriási felfordulást - videó

A tűz­jelző nem akart el­hall­gatni, ezért ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók. De nem az ilyen­kor meg­szo­kott lát­vány fo­gadta őket.

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a lán­goló épü­let­nél.

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem em­be­rei a lán­goló épü­let kö­ze­lé­ben.

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz.

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül, kö­zü­lük hár­man gye­re­kek vol­tak.

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem is a hely­szí­nen van!

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak!

Készültség Pest megyében, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Készültség Pest megyében, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Mű­anyag­bá­lák gyul­lad­tak meg szom­bat kora dél­után egy léüzem­ben.

Mű­anyag­bá­lák gyul­lad­tak meg szom­bat kora dél­után egy léüzem­ben a Pest me­gyei Szob Kis­erdő ut­cá­já­ban.

A kamera mindent vett: pajzán videók szivárogtak ki a tűzoltókról

A kamera mindent vett: pajzán videók szivárogtak ki a tűzoltókról

Hol egy pár, hol pedig csak egy mez­te­len­kedő nő lát­szik a fel­vé­te­le­ken.

Hol egy pár, hol pedig csak egy mez­te­len­kedő nő lát­szik a pa­rancs­nok­sá­gon ké­szült fel­vé­te­le­ken.

Kigyulladt a Forma-1-es sztárcsapat központja

Pánik Angliában: kigyulladt a Forma-1-es sztárcsapat központja

A dol­go­zó­kat is eva­ku­álni kel­lett.

A dol­go­zó­kat is eva­ku­álni kel­lett. Még nem tudni, mek­kora kár ke­let­ke­zett a McLa­ren fő­ha­di­szál­lá­sán.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Sürgős hívást kaptak a kaposvári tűzoltók: beszorult kacsákhoz vonultak ki

Sürgős hívást kaptak a kaposvári tűzoltók: beszorult kacsákhoz vonultak ki

A ka­csák be­es­tek a vá­ros­li­geti tó egy ak­ná­jába.

A ka­csák be­es­tek a vá­ros­li­geti tó egy ak­ná­jába, ahon­nan nem tud­tak ma­guk­tól ki­jönni.

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki a mély­ből.

Nagy­testű kutya zu­hant egy 12 mé­te­res kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki a mély­ből. Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt a jó­szág­nak, gaz­dái még idő­ben ér­te­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat.

Rettegnek a tűzoltók, állandósultak a támadások

Rettegnek a tűzoltók, állandósultak a támadások

Las­san már csak rend­őri kí­sé­ret­tel haj­lan­dóak ki­menni tüzet ol­tani a tűz­ol­tók, olyan sok­szor tá­mad­nak rájuk.

Las­san már csak rend­őri kí­sé­ret­tel haj­lan­dóak ki­menni tüzet ol­tani a tűz­ol­tók.

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-tor­nyot.

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-to­rony te­te­jét, mi­u­tán tűz ke­let­ke­zett az épü­let utolsó eme­le­tén.

Rettegnek a tűzoltók, migránsok támadnak rájuk

Rettegnek a tűzoltók, migránsok támadnak rájuk

Po­koli ál­la­po­tok Svéd­or­szág­ban.

Po­koli ál­la­po­tok ural­kod­nak a svéd Upp­sala egyik ke­rü­le­té­ben: a tűz­ol­tók sem me­rész­ked­nek oda, ha va­lami ki­gyul­lad, mert a mig­rán­sok rájuk tá­mad­nak.

Rendőrök mentették ki a családot az égő házból

Rendőrök mentették ki a családot az égő házból

A nagy­ká­tai rend­őrök­nek kö­szön­heti az éle­tét az a csa­lád, ame­lyik­nek a háza ki­gyul­ladt Tá­pió­sze­lén. A csa­lád­ta­gok­nak ha­tal­mas sze­ren­csé­jük volt.

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be a hét­vé­gén a szo­rult hely­zetbe ju­tott ember.

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be a hét­vé­gén a szo­rult hely­zetbe ju­tott ember.

Teljes terjedelmében ég egy lakás Salgótarjánban

Teljes terjedelmében ég egy lakás Salgótarjánban

A tűz­ol­tók meg­kezd­ték az ol­tást.

A tűz­ol­tók meg­kezd­ték a lán­gok ol­tá­sát. A lakás ugyanis tel­jes ter­je­del­mé­ben ég a ne­gye­dik eme­le­ten.

Tragédia Jászkiséren: Kamion kereke okozhatta a bajt

Tragédia Jászkiséren: Kamion kereke okozhatta a bajt

Mint­egy 400 négy­zet­mé­te­ren ég a tarló Jász­kisér kül­te­rü­le­tén. A tűz­ol­tók je­len­leg is dol­goz­nak.

Mint­egy 400 négy­zet­mé­te­ren ég a tarló Jász­kisér kül­te­rü­le­tén. A tűz­ol­tók je­len­leg is a lán­gok dol­goz­nak.

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor ered­mény­hir­de­tés köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor ered­mény­hir­de­tés köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Rossz helyre dugta a férfiasságát, a tűzoltók sem tudták levágni róla

Rossz helyre dugta a férfiasságát, a tűzoltók sem tudták levágni róla

Igen­csak pórul járt az a férfi, aki saját maga ké­nyez­te­tése köz­ben még egy passzen­tos fém­gyű­rűt is rá­hú­zott férfi­as­sá­gára

Robbanás és tűz Budapesten!

Robbanás és tűz Budapesten!

Hat víz­su­gár­ral kezd­ték meg az ol­tást abban a XI. ke­rü­leti iker­ház­ban.

Hat víz­su­gár­ral kezd­ték meg az ol­tást abban a XI. ke­rü­leti iker­ház­ban, ahol va­sár­nap haj­nal­ban csap­tak fel a lán­gok. A kör­nyé­ket rob­ba­nás rázta meg.

Lángokban állt az erdő - eldobott petárda okozta? - Videó

Lángokban állt az erdő - eldobott petárda okozta? - Videó

Ki­lenc mel­lék­épü­let is lángra ka­pott Új­pes­ten, a tűz­ol­tók lé­lek­sza­kadva ro­han­tak a hely­színre. Döb­be­ne­tes vi­deót for­gat­tak a hely­szí­nen...

Ki­lenc mel­lék­épü­let is lángra ka­pott Új­pes­ten, a tűz­ol­tók lé­lek­sza­kadva ro­han­tak a hely­színre. Döb­be­ne­tes vi­deót for­gat­tak a hely­szí­nen...

Félmeztelenül mentenek életet a tűzoltók

Észveszejtő fotók: Félmeztelenül mentenek életet a tűzoltók

Még meg sem je­lent az auszt­rál tűz­ol­tók 2017-es kü­lön­le­ges nap­tárja, máris nők tíz­ez­rei ra­jon­ga­nak érte.

Még meg sem je­lent az auszt­rál tűz­ol­tók 2017-es kü­lön­le­ges nap­tárja, máris nők tíz­ez­rei ra­jon­ga­nak érte. A va­rázs­la­tos testű láng­lo­va­gok ugyanis több nemes cél ér­de­ké­ben dob­ták le a mun­ka­ru­hát.

Sörözgetett a stadionban, csúnyán ráfázott a drukker

Sörözgetett a stadionban, csúnyán ráfázott a drukker

Pedig csak könnyí­teni akart magán.

Egy fut­ball­szur­koló a meccs szü­ne­té­ben könnyí­teni akart magán, és meg­lá­to­gatta a sta­dion il­lem­he­lyét. Ki­csit azon­ban el­bó­bis­kolt, baj lett be­lőle.

Eltűnt a teherautó fülkéje a tehervonatban, mégis túlélték az ütközést! - Fotó!

Brutális ütközés: Eltűnt a teherautó fülkéje a tehervonatban

A tűz­ol­tók sza­ba­dí­tot­ták ki őket.

A tűz­ol­tók sza­ba­dí­tot­ták ki az össze­ron­cso­ló­dott jár­műbe szo­rult uta­so­kat a Heves me­gyei Det­ken. Cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­él­ték az üt­kö­zést!

Kisgyerekkel menekültek az égő házból Bucsán

Kisgyerekkel menekültek az égő házból Bucsán

A tető és a bú­to­rok is porrá égtek.

A Békés me­gyei te­le­pü­lé­sen lángra ka­pott egy 100 négy­zet­mé­te­res la­kó­ház, a tető, az elő­szoba és a bú­to­rok is porrá égtek.

Autóbaleset, tűzoltók szabadítottak súlyos sérülteket

Autóbaleset, tűzoltók szabadítottak súlyos sérülteket

Ki­lenc sé­rült, ebből több sú­lyos egy sza­bol­csi bal­eset­ben. Nyír­egy­háza mel­lett gép­ko­csi és kis­te­her üt­kö­zött, előb­bi­ben hatan utaz­tak.

Ki­lenc sé­rült, ebből több sú­lyos egy sza­bol­csi bal­eset­ben. Nyír­egy­háza mel­lett gép­ko­csi és kis­te­her üt­kö­zött, előb­bi­ben hatan utaz­tak.

Lángoló drónnal rosszalkodtak a tűzoltók

Lángoló drónnal rosszalkodtak a tűzoltók

Ilyen, ami­kor a tűz­ol­tók la­zí­ta­nak...

Ilyen, ami­kor a tűz­ol­tók la­zí­ta­nak ki­csit az aka­dé­mián. Min­den együtt van: Fan­tasz­ti­kus Né­gyes, re­pülő tűz­em­ber, és dró­nok a lát­vá­nyos vi­de­ó­ban.