CÍMKE: 'tűz'

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

A lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel.

A lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel.

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Egy 14 és egy 16 éves fiú egy ga­rázs pad­lá­sán ját­szott, ami­kor tűz ke­let­ke­zett oda­fent.

Egy 14 és egy 16 éves fiú egy ga­rázs pad­lá­sán ját­szott, ami­kor tűz ke­let­ke­zett oda­fent.

Most kaptuk a hírt: Holttestet találtak egy nyaralóban Csongrádon

Most kaptuka hírt: Holttestet találtak egy nyaralóban Csongrádon

Az ál­do­zat egy 55 éves férfi, az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

A meg­ta­lált ál­do­zat egy 55 éves férfi, aki­nek az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Brutális pusztítás a rimaszombati dohánygyárban, óriási a kár

Brutális pusztítás a rimaszombati dohánygyárban, óriási a kár

Né­hány órán belül si­ke­rült meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Né­hány órán belül si­ke­rült meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni.

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Na­ponta ki­gyul­lad egy autó.

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó - és az ese­tek egy ré­szé­ben a sofőr nem hibás.

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Új­já­szü­le­tés­ként él­hette meg a Ken-Edi Tra­vel Hús­vét az Ad­rián című útját 52 utas.

Pillanatokkal előtte szálltak ki az autóból, aztán porig égett - fotók

Pillanatokkal előtte szálltak ki az autóból, aztán porig égett - fotók

Az autó fű­té­sé­vel volt gond, ezért le­hú­zó­dott az út szé­lére a sofőr.

Az autó fű­té­sé­vel volt gond, ezért le­hú­zó­dott az út szé­lére a sofőr. Ám az Opel hamar füs­tölni kez­dett, majd lángra ka­pott. A so­főr­nek egy bu­szos si­e­tett a se­gít­sé­gére, de a tűz hamar ter­jedt, amit csak a ki­ér­kező tűz­ol­tók tud­tak el­ol­tani.

Hatalmas lángokkal ég egy cukrászda a Duna partján - videó

Hatalmas lángokkal ég egy cukrászda a Duna partján - videó

Ki­gyul­ladt és ha­tal­mas lán­gok­kal ég egy cuk­rászda a fő­vá­ros­tól nem messze.

Ki­gyul­ladt és ha­tal­mas lán­gok­kal ég egy cuk­rászda a fő­vá­ros­tól nem messze. A 11-es főúton ha­tal­mas dugó van.

Friss hírek érkeztek a Notre-Dame-ról, levonulnak a tűzoltók

Friss hírek érkeztek a Notre-Dame-ról, levonulnak a tűzoltók

Sta­bi­li­zál­ták az épü­let struk­tú­rá­ját.

Az épí­té­szek és az épí­tő­mun­ká­sok sta­bi­li­zál­ták a tűz­vész­ben meg­gyen­gült épü­let struk­tú­rá­ját.

Félmilliójába került, hogy kamuból a szomszédjára hívta a tűzoltókat

Félmilliójába került, hogy kamuból a szomszédjára hívta a tűzoltókat

Olcsó poén, de drága a végén - mond­ják a szak­em­be­rek a ha­tó­sá­gok­kal szó­ra­kozó te­le­fon­be­tyá­rok­ról.

Felcsaptak a lángok szombat éjjel Hajdúnánáson, menekítették a lakókat

Felcsaptak a lángok szombat éjjel Hajdúnánáson, menekítették a lakókat

Egy mel­lék­épü­let gyul­ladt ki.

A rend­őrök épp a kör­nyé­ken jár­őröz­tek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy ég egy mel­lék­épü­let.

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára...

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára, cso­dá­val ha­tá­ros módon pedig csak egyi­kük sé­rült meg.

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást.

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a Notre Dame ka­ted­rá­lis­ban pusz­tító tűz ügyé­ben.

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Anne Hi­dal­gó­nak cí­mezte so­rait.

Anne Hi­dal­gó­nak, Pá­rizs fő­pol­gár­mes­ter asszo­nyá­nak írt le­ve­let Tar­lós Ist­ván, Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere.

Így nézett ki reggelre a Notre-Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Így nézett ki reggelre a Notre Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Döb­be­ne­tes erejű fel­vé­te­lek Pá­rizs im­po­záns szé­kes­egy­há­zá­ról, me­lyet tűz ron­gált meg hétfő éj­szaka.

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Órá­kon át égett az emb­le­ma­ti­kus szé­kes­egy­ház, meg­sem­mi­sült a hu­szár­tor­nya és a tel­jes te­tő­szer­ke­zete is.

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Az apuka és kis­lá­nya meg­halt.

A gyer­me­keit egye­dül ne­velő édes­apa és alig más­fél éves kis­lá­nya éle­tét vesz­tette a tűz­ben.

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba.

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba egy idős né­ni­ért.

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek.

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek a la­kás­ban ta­lált nőn: az ágyá­ban vesz­tette éle­tét.

Kisállat okozta a metrótüzet

Kisállat okozta a metrótüzet

Reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént.

Szerda reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték, az uta­sok pót­ló­bus­szal tud­tak csak köz­le­kedni.

Sziréna verte fel az éjszaka csendjét: holttestet találtak Csurgón

Sziréna verte fel az éjszaka csendjét: holttestet találtak Csurgón

Egy ház ki­gyul­ladt, a lakót vi­szont már a men­tők sem tud­ták élet­ben tar­tani.

Egy ház ki­gyul­ladt a te­le­pü­lé­sen, a lakót vi­szont már a men­tők sem tud­ták élet­ben tar­tani.

Friss képek érkeztek a budapesti társasháztűzről

Friss képek érkeztek a budapesti társasháztűzről

Ki­gyul­ladt egy tár­sas­ház a XX. ke­rü­leti Hel­sinki úton. La­punk in­for­má­ciói sze­rint 12 em­bert kel­lett eva­ku­álni.

Ki­gyul­ladt egy tár­sas­ház a XX. ke­rü­leti Hel­sinki úton. La­punk in­for­má­ciói sze­rint 12 em­bert kel­lett eva­ku­álni.

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Felcsaptak a lángok a budapesti kollégiumban, evakuálták a diákokat

Felcsaptak a lángok a budapesti kollégiumban, evakuálták a diákokat

Bu­da­pest XI. ke­rü­le­tébe, a Rátz László ut­cába ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Felcsaptak a lángok Szegeden: Szirénázva rohantak a mentők

Felcsaptak a lángok Szegeden: Szirénázva rohantak a mentők

Tűz ütött ki egy tíz­eme­le­tes tár­sas­ház egyik ne­gye­dik eme­leti er­ké­lyén szom­bat kora dél­után a sze­gedi Pen­te­lei soron.

Tűz ütött ki egy tíz­eme­le­tes tár­sas­ház egyik ne­gye­dik eme­leti er­ké­lyén szom­bat kora dél­után a sze­gedi Pen­te­lei soron.

Durva jelenet Pest megyében, menteni rohannak az autópályára

Durva jelenet Pest megyében, menteni rohannak az autópályára

Azon­nal tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el. Ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Azon­nal tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el. Ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Az érin­tett lakás tu­laj­do­nosa égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, töb­ben pedig füst­mér­ge­zést kap­tak Ko­lozs­vá­ron.

Tűz pusztított a tinilány miatt, nagy a kár

Tűz pusztított a tinilány miatt,
nagy a kár

Durva rész­let de­rült ki: a nemi szer­vé­ben csem­pészte be az ön­gyúj­tót a ne­ve­lő­köz­pontba a gyúj­to­gató.

Durva rész­let de­rült ki: a nemi szer­vé­ben csem­pészte be az ön­gyúj­tót a ne­ve­lő­köz­pontba a gyúj­to­gató.

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek.

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek.

Így égett egy kazánhelyiség Kenézen

Így égett egy kazánhelyiség Kenézen

Tűz ütött ki egy mel­lék­épü­let­ben.

Tűz ütött ki egy húsz négy­zet­mé­te­res ka­zán­he­lyi­ség­ben Ke­né­zen, a Kos­suth Lajos ut­cá­ban. A lán­gok érin­tet­ték a mel­lék­épü­let is.

Helikopterekkel és repülőkkel mentenek az új-zélandi katasztrófánál

Helikopterekkel és repülőkkel mentenek az új-zélandi katasztrófánál

Nem csak tűz­ol­tó­au­tók­kal, hanem szá­mos he­li­kop­ter­rel és re­pü­lő­vel pró­bál­ják meg­fé­kezni a bo­zót­tűz láng­jait Új-Zé­l­an­don.

Szándékosan gyújtották fel a párizsi lakóházat, sokan meghaltak

Szándékosan gyújtották fel a párizsi lakóházat, sokan meghaltak

A tűz miatt nyolcan meg­hal­tak, egy ember sú­lyo­san, to­vábbi 27 pedig könnyeb­ben meg­sé­rült - kö­zölte a helyi tűz­ol­tó­ság.

Drámai bejelentést tettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

Drámai bejelentést tettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

A rend­őr­ség pén­te­ken dél­után je­len­tette be: szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás miatt égett ki a Ráday utcai kol­lé­gium Bu­da­pes­ten.

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést, hogy adott eset­ben hagy­ják el lak­he­lyü­ket az em­be­rek.

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést.

Félelmetes látvány: Lángoló kuka mellett pózol Cinthya Dictator

Félelmetes látvány: Lángoló kuka mellett pózol Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor a leg­fur­csább hely­zet­ben is képes fel­ta­lálni magát. Most is így tör­tént.

Cin­thya Dic­ta­tor a leg­fur­csább hely­zet­ben is képes fel­ta­lálni magát. Most is így tör­tént.

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban.

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban.

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a csa­lád­cent­ri­kus, meg­bíz­ható férfi­ről.

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

A la­kó­kat egy egy­szerű, fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg a bor­zal­mas vég­től. Azon­nal hív­ták a tűz­ol­tó­kat.

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

Egye­dül ő nem tu­dott el­me­ne­külni a lán­gok elől.

A közel ki­lenc­ven ott tar­tóz­kodó közül egye­dül ő nem tu­dott el­me­ne­külni a lán­gok elől.

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­lá­to­ga­tott a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­lá­to­ga­tott a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Friss információk a budapesti kollégiumtűzről, brutális állapotok

Friss információk a budapesti kollégiumtűzről, brutálisak az állapotok

A Ráday utcai kol­lé­gium a szerda esti tűz kö­vet­kez­té­ben hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Hátborzongató videót készítettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

Hátborzongató videó a halálos budapesti kollégiumtűzről

Össze­sen száz tűz­oltó har­minc gép­jár­mű­vel, több mint két óra meg­fe­szí­tett mun­ká­val, ti­zen­két víz­su­gár­ral és három víz­ágyú­val ol­totta el a ha­tal­mas lán­go­kat.

Menekülés közben égett össze a kollégiumi tűz áldozata

Menekülés közben égett össze a kollégiumi tűz áldozata

Min­den ere­jé­vel az éle­té­ért küz­dött a kö­zép­korú férfi.

Min­den ere­jé­vel az éle­té­ért küz­dött az a kö­zép­korú férfi, aki lé­lek­sza­kadva me­ne­kült szerda este a fel­csapó láng­nyel­vek elől a bu­da­pesti kol­lé­gi­um­tűz­ben. Ki­jutni azon­ban már nem tu­dott. A két ol­dal­ról tá­madó tűz be­ke­rí­tette a férfit.

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

Megjöttek az első fotók: tragédia történt éjjel egy pesti kollégiumban

Megjöttek az első fotók: tragédia történt éjjel egy pesti kollégiumban

A tűz még szerda este ke­let­ke­zett egy IX. ke­rü­leti kol­lé­gi­um­ban.

A tűz még szerda este ke­let­ke­zett egy IX. ke­rü­leti kol­lé­gi­um­ban.

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Nagy erők­kel vo­nul­tak a tűz­ol­tók

Ha­tal­mas erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók a ki­gyul­ladt bu­da­pesti kol­lé­gi­um­hoz.

Most kaptuk: borzalmas tragédia történt az Alpokban

Most kaptuk: borzalmas tragédia történt az Alpokban

Töb­ben meg­hal­tak.

Ki­gyul­ladt egy há­rom­szin­tes szál­lás a fran­cia Al­pok­ban egy sí­pá­lyá­nál, töb­ben meg­hal­tak.

Hatalmas a baj: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Balatonhoz

Hatalmas a baj: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Balatonhoz

Három te­le­pü­lés­ről ér­kez­tek a tűz­ol­tók egy ba­la­ton­fő­ka­jári tűz­höz.

Hatalmas robbanás Párizs belvárosában

Friss hír: hatalmas robbanás Párizs belvárosában

Rob­ba­nás tör­tént Pá­rizs­ban, autók és épü­le­tek ron­gá­lód­tak meg.

Rob­ba­nás tör­tént Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban, autók és épü­le­tek ron­gá­lód­tak meg.

Holttestre bukkantak egy volt óvodaépület oltása során Alsóbisztrán

Holttestre bukkantak egy volt óvodaépület oltása során Alsóbisztrán

A tűz fészke az épü­let te­tő­téri he­lyi­sé­ge­i­ben le­he­tett.

Az egy­kori óvo­da­épü­let­ben csap­tak fel a lán­gok. A tűz fészke az épü­let te­tő­téri he­lyi­sé­ge­i­ben le­he­tett.

Fotelben ülve égett halálra egy férfi

Fotelben ülve égett halálra egy férfi

Így ölt a tűz Za­lá­ban, meg­döb­bentő rész­le­te­ket me­sél­tek el a szom­szé­dok.

Az egyik szom­széd ér­te­sí­tette a tűz­ol­tó­kat, de akkor már késő volt. A csa­lád­nak nem volt vil­lany be­kötve a házba, de gyer­tyák­kal vi­lá­gí­tot­tak.

Tizennyolcan haltak meg egy rehabilitációs intézetben

Tizennyolcan haltak meg egy rehabilitációs intézetben

Ti­zen­nyolc ember meg­halt, és tu­cat­nyian meg­sé­rül­tek pén­te­ken egy ecu­a­dori tűz­vész­ben.

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen.

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen, szinte min­den hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Mint mondta, egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk.

Egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk. Sze­ren­csére na­gyobb baj nem tör­tént.

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét.

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét, egy férfi pedig meg­se­be­sült pén­te­ken egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban ki­tört tűz­vész kö­vet­kez­té­ben.

Drámai felvétel: hatalmas lángok csaptak fel a fővárosi tízemeletesben

Drámai felvétel: hatalmas lángok csaptak fel a fővárosi tízemeletesben

A tűz a pa­nel­ház ne­gye­dik eme­le­tén ke­let­ke­zett és nagy pusz­tí­tást vég­zett az egyik la­kás­ban.

Rohannak a tűzoltók, kisbusz lángol a forgalmas főúton

Rohannak a tűzoltók, kisbusz lángol a forgalmas főúton Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy kis­busz a 31-es főúton Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben. A tűz­ol­tók nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre.

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy kis­busz a 31-es főúton Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben. A tűz­ol­tók nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre el­ol­tani a jár­mű­tü­zet. A kis­busz­ból 19 utast me­ne­kí­tet­tek ki.

Valóra vált a panellakók rémálma Kazincbarcikán

Valóra vált a panellakók rémálma Kazincbarcikán

Egy 10 eme­le­tes pa­nel­ház 8. emel­tén gyul­ladt ki egy lakás, ami­ben hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel a tu­laj­do­nosa. A tulaj benn­égett a la­kás­ban.

Egy 10 eme­le­tes pa­nel­ház 8. emel­tén gyul­ladt ki egy lakás, ami­ben hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel a tulaj.

Holttestet találtak egy kelenföldi épületben

Holttestet találtak egy kelenföldi épületben

Rej­té­lyes hul­lára buk­kan­tak a fő­vá­ros­ban...

Rej­té­lyes hul­lára buk­kan­tak a fő­vá­ros­ban, egy ki­gyul­ladt épü­let­ben. A ha­tó­sá­gok szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

Tűz ke­let­ke­zett az in­téz­mény­ben.

Tűz ke­let­ke­zett egy fel­dí­szí­tett ka­rá­csonyfa körül egy ma­gyar­or­szági is­kola au­lá­já­ban a téli szü­net ide­jén. A tűz­ol­tók hamar meg­ér­kez­tek.

Szörnyű tragédia történt, a mentők 9 munkás holttestét találták meg

Szörnyű tragédia történt, a mentők 9 munkás holttestét találták meg

Az épí­tő­mun­ká­sok­nak esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Az épí­tő­mun­ká­sok­nak esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Hatalmas lángokkal égő autóhoz vonultak a fővárosban a tűzoltók, fotók

Hatalmas lángokkal égő autóhoz vonultak a fővárosban a tűzoltók, fotók

Egy autó és egy kuka égett ha­tal­mas lán­gok­kal a fő­vá­ros IX. ke­rü­le­té­ben.

Egy autó és egy kuka égett ha­tal­mas lán­gok­kal a fő­vá­ros IX. ke­rü­le­té­ben.

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek...

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek a jár­mű­vek, a tűz a kör­nyező la­kó­épü­le­tekre is ve­szélyt je­len­tett. A szak­em­be­rek azon­nal meg­kezd­ték az ol­tást.

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Az ál­lat­kert­nek 21 ezer la­kója van, az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat.

Dráma a Hős utcában: egy társasházat éjjel percek alatt kiürítettek

Dráma a Hős utcában: egy társasházat éjjel percek alatt kiürítettek

A la­kó­kat a tűz­ol­tók kí­sér­ték ki az épü­let­ből, mi­u­tán egy la­kás­ban tűz ke­let­ke­zett.

Hatalmas lángokkal ég egy gyár Szászrégenben

Hatalmas lángokkal ég egy gyár Szászrégenben

Mint­egy 1000 négy­zet­mé­te­ren tom­bol­nak a lán­gok egy Maros me­gyei gyár csar­no­ká­ban.

Mint­egy 1000 négy­zet­mé­te­ren tom­bol­nak a lán­gok egy Maros me­gyei gyár csar­no­ká­ban.

Friss információk: Ettől gyulladhatott ki az ATV székháza

Friss információk: Ettől gyulladhatott ki az ATV székháza

Tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni az épü­le­tet.

Tűz ütött ki az ATV szék­há­zá­ban pén­tek dél­után, emi­att tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni az épü­le­tet.

Tűz a budapesti tévészékházban: ma már nem lesznek műsorok

Tűz a budapesti tévészékházban: ma már nem lesznek műsorok

A tüzet már si­ke­rült el­ol­tani, a X. ke­rü­leti szék­ház­ban azon­ban még min­dig nincs áram.

Hatalmas pánik, tűz ütött ki egy biatorbágyi óvodában

Hatalmas pánik, tűz ütött ki egy biatorbágyi óvodában

A gye­re­ke­ket ki kel­lett me­ne­kí­teni a füst­tel teli épü­let­ből. hamar ki­ér­tek a tűz­ol­tók.

A gye­re­ke­ket ki kel­lett me­ne­kí­teni a füst­tel teli épü­let­ből. Hamar ki­ér­tek a tűz­ol­tók.

Négy testvérét mentette ki egy égő házból a 11 éves kislány

Négy testvérét mentette ki egy égő házból a 11 éves kislány

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Gyer­tyán­li­ge­ten.

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Gyer­tyán­li­ge­ten, a tűz ke­let­ke­zé­sé­nek okait még vizs­gál­ják.

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban.

Na­gyon go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban. A zug­lói rend­őrök az utolsó perc­ben értek ki, de si­ke­rült meg­őriz­niük a hi­deg­vé­rü­ket és meg­men­tet­ték a fe­le­lőt­len idős férfi éle­tét.

Kigyulladnak a sírok a száraz időben

Kigyulladnak a sírok a száraz időben

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság. To­vábbi ér­de­kes­ség a cikk­ben!

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság, a sze­ret­teik sír­já­hoz ki­lá­to­ga­tók döntő több­sége tá­vo­zása után is égve hagyja a gyúj­tott mé­csest.

Anya és lánya égett halálra a lakástűzben

Anya és lánya égett halálra a lakástűzben

Tár­sas­ház­hoz ri­asz­tot­ták a ka­pos­vári tűz­ol­tó­sá­got. 15 em­bert eva­ku­ál­tak.

Ki­gyul­ladt tár­sas­ház­hoz ri­asz­tot­ták a ka­pos­vári tűz­ol­tó­sá­got. Egy fi­a­tal férfit ki­men­tet­tek az égő lakás er­ké­lyé­ről, de ba­rát­nő­jén és édes­any­ján már nem tud­tak se­gí­teni, mind­ket­ten a la­kás­ban égtek ha­lálra.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Most érkezett: kiégett egy mentőautó Óbudán

Most érkezett: kiégett egy mentőautó Óbudán

A men­tő­sök sze­ren­csére nem tar­tóz­kod­tak a jár­mű­ben, ami­kor a baj tör­tént.

A men­tő­sök a la­kás­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor a baj tör­tént.