CÍMKE: 'tűz'

Nagy a baj, hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son, a Só­de­ros ut­cá­ban. A tűz­ol­tók több fecs­ken­dőt is be­ve­tet­tek.

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son, a Só­de­ros ut­cá­ban. A tűz­ol­tók több fecs­ken­dőt be­ve­tet­tek a tűz ol­tá­sára.

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

Hatalmas lángokkal ég a földgázkút, amerikai szakembereket hívtak segítségül

Hatalmas lángokkal ég a földgázkút, amerikai szakembereket hívtak segítségül

A ma­gyar-román ha­tár­nál egy vá­rat­lan föld­gáz­ki­tö­rés oko­zott tüzet.

A ma­gyar-román ha­tár­nál egy vá­rat­lan föld­gáz­ki­tö­rés oko­zott tüzet.

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek.

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek.

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

Az égő tűz lát­vá­nyát él­vezte.

Az oko­zott neki él­ve­ze­tet, ha az égő tüzet néz­hette, ezért az egyik hely­béli asszonyra gyúj­totta a házát ál­má­ban.

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Előbb fel­törte az autót a bu­da­foki férfi, akit a rend­őrök azon­nal el­kap­tak.

Előbb fel­törte az autót a bu­da­foki férfi, akit a rend­őrök azon­nal el­kap­tak.

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni.

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni.

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Méteres lángok csaptak fel a gyerekeket szállító autóból Egerben

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika, ám az au­tó­juk előbb füs­tölt, majd szinte tel­je­sen lángba bo­rult.

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Már nem tud­ták meg­men­teni.

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben volt tűz.

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben kel­lett ki­men­teni egy em­bert a la­ká­sá­ban fel­csapó lán­gok közül.

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult - a tűz egész csa­lá­dok­kal vég­zett.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult - a tűz egész csa­lá­dok­kal vég­zett.

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Egy ember éle­tét vesz­tette. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe.

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Brutális képsorokat rögzítettek a tömegbaleset után - videó

Brutális képsorokat rögzítettek a tömegbaleset után - videó

Ak­ciófil­mek­ben nem látni ennyi ki­égett autót, saj­nos töb­ben meg is hal­tak a sze­ren­csét­len­ség­ben.

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

A nya­ra­lóöve­zet mel­lett, egy mon­te­neg­rói he­gyen csap­tak fel a lán­gok szerda reg­gel. Több ma­gyar is éppen ott va­ká­ci­ó­zott.

Nagy baj történt: az éj leple alatt menekítették a panelből a magyarokat

Nagy baj történt: az éj leple alatt menekítették a panelből a magyarokat

Ré­misztő bal­eset tör­tént Szom­bat­he­lyen.

Ba­le­set tör­tént Szom­bat­he­lyen, az em­be­rek meg­ré­mül­tek.

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

A bal­ese­tek­hez sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk.

A bal­ese­tek sok­szor kis dol­go­kon múl­nak, még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk; egy­sze­rűen nem jut eszünkbe, hogy va­la­mi­ből akár baj is lehet. Egy ame­ri­kai férfi olyan fel­fe­de­zést osz­tott meg az in­ter­ne­ten, amire biz­tos, hogy te sem gon­dol­tál.

Pánik, fáklyaként lángolt a 336 méteres toronyház

Pánik, fáklyaként lángolt a 336 méteres toronyház

A világ egyik leg­ma­ga­sabb épü­lete.

Két éven belül má­sod­szorra csap­tak fel lán­gok a világ egyik leg­ma­ga­sabb la­kó­épü­le­té­ben.

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Az au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bor­zal­mas eset.

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Több száz hek­tá­ron égett a Hor­to­bá­gyi Nem­zeti Park Na­gyi­ván te­le­pü­lés kö­ze­lé­ben, pén­te­ken már he­li­kop­te­rek­kel ol­tot­tak.

Több száz hek­tá­ron égett a Hor­to­bá­gyi Nem­zeti Park Na­gyi­ván te­le­pü­lés kö­ze­lé­ben, pén­te­ken már he­li­kop­te­rek­kel ol­tot­tak. Sok madár és kis­ál­lat élő­he­lye sem­mi­sült meg, de pon­tos szám­ada­to­kat még nem tudni az el­hul­lott ál­la­tok­ról.

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Még a tűz­ol­tók előtt a hely­színre ért a járőr, egy nőt és gáz­pa­lac­ko­kat ho­zott ki a lán­goló iker­ház­ból.

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki.

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki. A tűz két­száz négy­zet­mé­te­ren ter­jedt el. A tűz okát még vizs­gál­ják.

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Egy hek­tá­ron ég a szá­raz fű, a tűz­ol­tók két víz­su­gár­ral már kö­rül­ha­tá­rol­ták a lán­go­kat.

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

A ta­xi­so­főr túl­élte a tüzet.

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hű­tő­szek­rény okozta. A ta­xi­so­főr túl­élte a bal­ese­tet.

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Ne­gye­dik eme­leti lakás ka­pott lángra.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra.

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

30 tűz­oltó küzd a lán­gok­kal...

30 tűz­oltó pró­bál fe­lül­ke­re­kedni a lán­go­kon.

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött.

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött.