CÍMKE: 'tűz'

Rettenetes tragédia történt, meztelenül menekült az erkélyre a sokkos nő

Rettenetes tragédia történt, meztelenül menekült az erkélyre a sokkos nő

Fel­csap­tak a lán­gok a la­kás­ban, nagy erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók.

Fel­csap­tak a lán­gok a la­kás­ban, nagy erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók. A kö­rül­mé­nye­ket vizs­gál­ják.

Kigyulladt egy kirándulóbusz az M3-as autópályán

Kigyulladt egy kirándulóbusz az M3-as autópályán

A jármű kül­földi tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. A men­tési mun­ká­la­tok vé­géig tor­ló­dásra szá­mít­hat­nak Gö­döl­lő­nél.

A jármű kül­földi tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. A men­tési mun­ká­la­tok vé­géig tor­ló­dásra szá­mít­hat­nak a Gö­döllő kül­te­rü­le­tén köz­le­ke­dők.

Sokkoló fotó, így néz ki a rommá égett budapesti busz

Sokkoló fotó, így néz ki a rommá égett budapesti busz

Tel­je­sen ki­égett.

A me­net­rend sze­rinti jármű a III. ke­rült­ben ka­pott lángra. Mire el­ol­tot­ták a tüzet, a busz már tel­je­sen ki­égett.

Tűzvész a MOM Sportközpontban: a 8 éves Zselyke az áldozat

Tűzvész a MOM Sportközpontban: a 8 éves Zselyke az áldozat

Tűzvész a MOM Sportközpontban: a 8 éves Zselyke az áldozat

Egy ár­tat­lan, 8 éves kis­lány halt meg hét­főn este a MOM Sport­köz­pont te­te­jén füst­mér­ge­zés­ben.

Egy ár­tat­lan, 8 éves kis­lány halt meg hét­főn este a MOM Sport­köz­pont te­te­jén füst­mér­ge­zés­ben.

Kigyulladt Klicsko jachtja a nyílt vízen, menekült a családjával

Kigyulladt Klicsko jachtja a nyílt vízen, menekült a családjával

Mal­lorca kö­ze­lé­ben tör­tént a ször­nyű­ség, ki­lo­mé­te­rekre a part­tól. Nem így vá­gyott az ad­re­na­linra.

Megrázó felvétel, ebben a budapesti bódéban halt meg a kislány

Megrázó felvétel, ebben a budapesti bódéban halt meg a kislány

A men­tők tá­jé­koz­ta­tása sze­rint to­vábbi három sé­rül­tet kór­házba vit­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

A gye­re­kek a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

A gye­re­kek egy kö­zeli park­ban ját­szot­tak, onnan azon­ban a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Felcsaptak a lángok, evakuálni kellett egy üzemet Veszprém megyében

Felcsaptak a lángok, evakuálni kellett egy üzemet Veszprém megyében

Tűz ke­let­ke­zett egy vár­pa­lo­tai üzem­ben, a tűz­ol­tók meg­kezd­ték az ol­tási mun­ká­la­to­kat. Az dol­go­zó­kat eva­ku­ál­ták.

Rengeteg a szabadtéri tűz, rémisztő számot közölt a katasztrófavédelem

Rengeteg a szabadtéri tűz, rémisztő számot közölt a katasztrófavédelem

Hi­he­tet­len­nek tűnik, de az em­beri fe­le­lőt­len­ség miatt napi több tu­cat­szor ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat sza­bad­téri tü­zek­hez.

Riasztották a tűzoltókat, ezért halad lassan a forgalom a Balaton felé

Riasztották a tűzoltókat, ezért halad lassan a forgalom a Balaton felé

Ol­ta­nak a BAH-cso­mó­pont mel­lett.

Tű­z­ol­tók vo­nul­tak a hely­színre, ol­tási mun­ká­la­to­kat vé­gez­nek a BAH-cso­mó­pont mel­lett. Az arra ha­la­dók tor­ló­dásra szá­mít­hat­nak, így a szo­ká­sos ba­la­toni for­ga­lom miatt még job­ban be­las­sul­hat a kör­nyék köz­le­ke­dése.

Szörnyű fejlemény, halálos áldozata is van a hajnali borsodi tűznek

Szörnyű fejlemény, halálos áldozata is van a hajnali borsodi tűznek

Egy idő­sek ott­ho­ná­ban csap­tak fel a lán­gok kedd haj­nal­ban.

Egy idő­sek ott­ho­ná­ban csap­tak fel a lán­gok kedd haj­nal­ban, több men­tő­au­tót is a hely­színre ri­asz­tot­tak. Egy ember éle­tét vesz­tette, több sze­mély pedig könnyebb, il­letve sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. Több men­tő­autó is a hely­színre ér­ke­zett.

Hihetetlen, ezt kellett bevezetni a pusztító hőség miatt

Hihetetlen, ezt kellett bevezetni a pusztító hőség miatt

Idén már hár­man meg­hal­tak és ki­len­cen meg­sé­rül­tek a kert­jük­ben gyúj­tott tűz miatt. Tom­bol a hőség.

Idén már hár­man meg­hal­tak és ki­len­cen meg­sé­rül­tek a kert­jük­ben gyúj­tott tűz miatt. Köz­ben tom­bol a hőség.

Most jött: beindultak a szirénák, hatalmasra csaptak a lángok Jászladányban

Most jött: beindultak a szirénák, hatalmasra csaptak a lángok Jászladányban

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók, ezer­nyolc­száz négy­zet­mé­te­ren ég egy gumi- és mű­anyag­gyártó üzem.

Elképesztő videó, hatalmasra csaptak a lángok a pozsonyi stadionnál

Elképesztő videó, hatalmasra csaptak a lángok a pozsonyi stadionnál

Ren­ge­teg tűz­oltó van a hely­szí­nen, küz­de­nek a tűz­zel. Azt egy­előre nem tudni, hogy mi okozta a bajt.

Felcsaptak a lángok: Kigyulladt a párizsi Disneyland kávézója

Felcsaptak a lángok: Kigyulladt a párizsi Disneyland kávézója

Nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.

Azt egy­előre nem lehet tudni, hogy tör­tént-e sze­mé­lyi sé­rü­lés.

Brutális pusztítás a rimaszombati dohánygyárban, óriási a kár

Brutális pusztítás a rimaszombati dohánygyárban, óriási a kár

Több tíz­mil­lió fo­rin­tot meg­ha­ladó kárt oko­zott Ri­ma­szom­ba­ton, egy do­hány­gyártó cég­ben ke­let­ke­zett tűz.

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

El­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel. A tűz­ol­tók pil­la­na­tok alatt a hely­színre értek.

El­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel. A tűz­ol­tók pil­la­na­tok alatt a hely­színre értek.

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Tú­lél­ték a tör­tén­te­let.

Egy 14 és egy 16 éves fiú egy ga­rázs pad­lá­sán ját­szott, ami­kor tűz ke­let­ke­zett oda­fent.

Most kaptuk a hírt: Holttestet találtak egy nyaralóban Csongrádon

Most kaptuk a hírt: Holttestet találtak egy nyaralóban Csongrádon

In­for­má­ciók sze­rint az ál­do­zat egy 55 éves férfi, aki­nek az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Most érkezett: lángol egy hotel Pozsony központjában

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Ki­gyul­ladt egy hotel Po­zsony köz­pont­já­ban. A helyi tűz­ol­tók nagy erők­kel pró­bál­ják meg­fé­kezni.

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Na­ponta ki­gyul­lad egy autó.

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó - és az ese­tek egy ré­szé­ben a sofőr nem hibás.

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Új­já­szü­le­tés­ként él­hette meg a Ken-Edi Tra­vel Hús­vét az Ad­rián című útját 52 utas.

Pillanatokkal előtte szálltak ki az autóból, aztán porig égett - fotók

Pillanatokkal előtte szálltak ki az autóból, aztán porig égett - fotók

Az autó fű­té­sé­vel volt gond, ezért le­hú­zó­dott az út szé­lére a sofőr.

Az autó fű­té­sé­vel volt gond, ezért le­hú­zó­dott az út szé­lére a sofőr. Ám az Opel hamar füs­tölni kez­dett, majd lángra ka­pott. A so­főr­nek egy bu­szos si­e­tett a se­gít­sé­gére, de a tűz hamar ter­jedt, amit csak a ki­ér­kező tűz­ol­tók tud­tak el­ol­tani.

Hatalmas lángokkal ég egy cukrászda a Duna partján - videó

Hatalmas lángokkal ég egy cukrászda a Duna partján - videó

Ki­gyul­ladt és ha­tal­mas lán­gok­kal ég egy cuk­rászda a fő­vá­ros­tól nem messze.

Ki­gyul­ladt és ha­tal­mas lán­gok­kal ég egy cuk­rászda a fő­vá­ros­tól nem messze. A 11-es főúton ha­tal­mas dugó van.

Friss hírek érkeztek a Notre-Dame-ról, levonulnak a tűzoltók

Friss hírek érkeztek a Notre-Dame-ról, levonulnak a tűzoltók

Sta­bi­li­zál­ták az épü­let struk­tú­rá­ját.

Az épí­té­szek és az épí­tő­mun­ká­sok sta­bi­li­zál­ták a tűz­vész­ben meg­gyen­gült épü­let struk­tú­rá­ját.

Félmilliójába került, hogy kamuból a szomszédjára hívta a tűzoltókat

Félmilliójába került, hogy kamuból a szomszédjára hívta a tűzoltókat

Olcsó poén, de drága a végén - mond­ják a szak­em­be­rek a ha­tó­sá­gok­kal szó­ra­kozó te­le­fon­be­tyá­rok­ról.

Felcsaptak a lángok szombat éjjel Hajdúnánáson, menekítették a lakókat

Felcsaptak a lángok szombat éjjel Hajdúnánáson, menekítették a lakókat

Egy mel­lék­épü­let gyul­ladt ki.

A rend­őrök épp a kör­nyé­ken jár­őröz­tek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy ég egy mel­lék­épü­let.

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára...

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára, cso­dá­val ha­tá­ros módon pedig csak egyi­kük sé­rült meg.

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást.

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a Notre Dame ka­ted­rá­lis­ban pusz­tító tűz ügyé­ben.

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Anne Hi­dal­gó­nak cí­mezte so­rait.

Anne Hi­dal­gó­nak, Pá­rizs fő­pol­gár­mes­ter asszo­nyá­nak írt le­ve­let Tar­lós Ist­ván, Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere.

Így nézett ki reggelre a Notre-Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Így nézett ki reggelre a Notre Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Döb­be­ne­tes erejű fel­vé­te­lek Pá­rizs im­po­záns szé­kes­egy­há­zá­ról, me­lyet tűz ron­gált meg hétfő éj­szaka.

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Órá­kon át égett az emb­le­ma­ti­kus szé­kes­egy­ház, meg­sem­mi­sült a hu­szár­tor­nya és a tel­jes te­tő­szer­ke­zete is.

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Az apuka és kis­lá­nya meg­halt.

A gyer­me­keit egye­dül ne­velő édes­apa és alig más­fél éves kis­lá­nya éle­tét vesz­tette a tűz­ben.

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba.

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba egy idős né­ni­ért.

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek.

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek a la­kás­ban ta­lált nőn: az ágyá­ban vesz­tette éle­tét.

Kisállat okozta a metrótüzet

Kisállat okozta a metrótüzet

Reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént.

Szerda reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték, az uta­sok pót­ló­bus­szal tud­tak csak köz­le­kedni.

Sziréna verte fel az éjszaka csendjét: holttestet találtak Csurgón

Sziréna verte fel az éjszaka csendjét: holttestet találtak Csurgón

Egy ház ki­gyul­ladt, a lakót vi­szont már a men­tők sem tud­ták élet­ben tar­tani.

Egy ház ki­gyul­ladt a te­le­pü­lé­sen, a lakót vi­szont már a men­tők sem tud­ták élet­ben tar­tani.

Friss képek érkeztek a budapesti társasháztűzről

Friss képek érkeztek a budapesti társasháztűzről

Ki­gyul­ladt egy tár­sas­ház a XX. ke­rü­leti Hel­sinki úton. La­punk in­for­má­ciói sze­rint 12 em­bert kel­lett eva­ku­álni.

Ki­gyul­ladt egy tár­sas­ház a XX. ke­rü­leti Hel­sinki úton. La­punk in­for­má­ciói sze­rint 12 em­bert kel­lett eva­ku­álni.

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Felcsaptak a lángok a budapesti kollégiumban, evakuálták a diákokat

Felcsaptak a lángok a budapesti kollégiumban, evakuálták a diákokat

Bu­da­pest XI. ke­rü­le­tébe, a Rátz László ut­cába ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Felcsaptak a lángok Szegeden: Szirénázva rohantak a mentők

Felcsaptak a lángok Szegeden: Szirénázva rohantak a mentők

Tűz ütött ki egy tíz­eme­le­tes tár­sas­ház egyik ne­gye­dik eme­leti er­ké­lyén szom­bat kora dél­után a sze­gedi Pen­te­lei soron.

Tűz ütött ki egy tíz­eme­le­tes tár­sas­ház egyik ne­gye­dik eme­leti er­ké­lyén szom­bat kora dél­után a sze­gedi Pen­te­lei soron.

Durva jelenet Pest megyében, menteni rohannak az autópályára

Durva jelenet Pest megyében, menteni rohannak az autópályára

Azon­nal tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el. Ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Azon­nal tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el. Ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Azonnal kimenekítették a lakókat, felcsaptak a lángok a tömbházban

Az érin­tett lakás tu­laj­do­nosa égési sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, töb­ben pedig füst­mér­ge­zést kap­tak Ko­lozs­vá­ron.

Tűz pusztított a tinilány miatt, nagy a kár

Tűz pusztított a tinilány miatt,
nagy a kár

Durva rész­let de­rült ki: a nemi szer­vé­ben csem­pészte be az ön­gyúj­tót a ne­ve­lő­köz­pontba a gyúj­to­gató.

Durva rész­let de­rült ki: a nemi szer­vé­ben csem­pészte be az ön­gyúj­tót a ne­ve­lő­köz­pontba a gyúj­to­gató.

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek.

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek.

Így égett egy kazánhelyiség Kenézen

Így égett egy kazánhelyiség Kenézen

Tűz ütött ki egy mel­lék­épü­let­ben.

Tűz ütött ki egy húsz négy­zet­mé­te­res ka­zán­he­lyi­ség­ben Ke­né­zen, a Kos­suth Lajos ut­cá­ban. A lán­gok érin­tet­ték a mel­lék­épü­let is.

Helikopterekkel és repülőkkel mentenek az új-zélandi katasztrófánál

Helikopterekkel és repülőkkel mentenek az új-zélandi katasztrófánál

Nem csak tűz­ol­tó­au­tók­kal, hanem szá­mos he­li­kop­ter­rel és re­pü­lő­vel pró­bál­ják meg­fé­kezni a bo­zót­tűz láng­jait Új-Zé­l­an­don.

Szándékosan gyújtották fel a párizsi lakóházat, sokan meghaltak

Szándékosan gyújtották fel a párizsi lakóházat, sokan meghaltak

A tűz miatt nyolcan meg­hal­tak, egy ember sú­lyo­san, to­vábbi 27 pedig könnyeb­ben meg­sé­rült - kö­zölte a helyi tűz­ol­tó­ság.

Drámai bejelentést tettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

Drámai bejelentést tettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

A rend­őr­ség pén­te­ken dél­után je­len­tette be: szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás miatt égett ki a Ráday utcai kol­lé­gium Bu­da­pes­ten.

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést, hogy adott eset­ben hagy­ják el lak­he­lyü­ket az em­be­rek.

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést.

Félelmetes látvány: Lángoló kuka mellett pózol Cinthya Dictator

Félelmetes látvány: Lángoló kuka mellett pózol Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor a leg­fur­csább hely­zet­ben is képes fel­ta­lálni magát. Most is így tör­tént.

Cin­thya Dic­ta­tor a leg­fur­csább hely­zet­ben is képes fel­ta­lálni magát. Most is így tör­tént.

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban.

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban.

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a csa­lád­cent­ri­kus, meg­bíz­ható férfi­ről.

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

A la­kó­kat egy egy­szerű, fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg a bor­zal­mas vég­től. Azon­nal hív­ták a tűz­ol­tó­kat.

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

Egye­dül ő nem tu­dott el­me­ne­külni a lán­gok elől.

A közel ki­lenc­ven ott tar­tóz­kodó közül egye­dül ő nem tu­dott el­me­ne­külni a lán­gok elől.

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­lá­to­ga­tott a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­lá­to­ga­tott a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Friss információk a budapesti kollégiumtűzről, brutális állapotok

Friss információk a budapesti kollégiumtűzről, brutálisak az állapotok

A Ráday utcai kol­lé­gium a szerda esti tűz kö­vet­kez­té­ben hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Hátborzongató videót készítettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

Hátborzongató videó a halálos budapesti kollégiumtűzről

Össze­sen száz tűz­oltó har­minc gép­jár­mű­vel, több mint két óra meg­fe­szí­tett mun­ká­val, ti­zen­két víz­su­gár­ral és három víz­ágyú­val ol­totta el a ha­tal­mas lán­go­kat.

Menekülés közben égett össze a kollégiumi tűz áldozata

Menekülés közben égett össze a kollégiumi tűz áldozata

Min­den ere­jé­vel az éle­té­ért küz­dött a kö­zép­korú férfi.

Min­den ere­jé­vel az éle­té­ért küz­dött az a kö­zép­korú férfi, aki lé­lek­sza­kadva me­ne­kült szerda este a fel­csapó láng­nyel­vek elől a bu­da­pesti kol­lé­gi­um­tűz­ben. Ki­jutni azon­ban már nem tu­dott. A két ol­dal­ról tá­madó tűz be­ke­rí­tette a férfit.

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

Megjöttek az első fotók: tragédia történt éjjel egy pesti kollégiumban

Megjöttek az első fotók: tragédia történt éjjel egy pesti kollégiumban

A tűz még szerda este ke­let­ke­zett egy IX. ke­rü­leti kol­lé­gi­um­ban.

A tűz még szerda este ke­let­ke­zett egy IX. ke­rü­leti kol­lé­gi­um­ban.

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Nagy erők­kel vo­nul­tak a tűz­ol­tók

Ha­tal­mas erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók a ki­gyul­ladt bu­da­pesti kol­lé­gi­um­hoz.

Most kaptuk: borzalmas tragédia történt az Alpokban

Most kaptuk: borzalmas tragédia történt az Alpokban

Töb­ben meg­hal­tak.

Ki­gyul­ladt egy há­rom­szin­tes szál­lás a fran­cia Al­pok­ban egy sí­pá­lyá­nál, töb­ben meg­hal­tak.

Hatalmas a baj: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Balatonhoz

Hatalmas a baj: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Balatonhoz

Három te­le­pü­lés­ről ér­kez­tek a tűz­ol­tók egy ba­la­ton­fő­ka­jári tűz­höz.

Hatalmas robbanás Párizs belvárosában

Friss hír: hatalmas robbanás Párizs belvárosában

Rob­ba­nás tör­tént Pá­rizs­ban, autók és épü­le­tek ron­gá­lód­tak meg.

Rob­ba­nás tör­tént Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban, autók és épü­le­tek ron­gá­lód­tak meg.

Holttestre bukkantak egy volt óvodaépület oltása során Alsóbisztrán

Holttestre bukkantak egy volt óvodaépület oltása során Alsóbisztrán

A tűz fészke az épü­let te­tő­téri he­lyi­sé­ge­i­ben le­he­tett.

Az egy­kori óvo­da­épü­let­ben csap­tak fel a lán­gok. A tűz fészke az épü­let te­tő­téri he­lyi­sé­ge­i­ben le­he­tett.

Fotelben ülve égett halálra egy férfi

Fotelben ülve égett halálra egy férfi

Így ölt a tűz Za­lá­ban, meg­döb­bentő rész­le­te­ket me­sél­tek el a szom­szé­dok.

Az egyik szom­széd ér­te­sí­tette a tűz­ol­tó­kat, de akkor már késő volt. A csa­lád­nak nem volt vil­lany be­kötve a házba, de gyer­tyák­kal vi­lá­gí­tot­tak.

Tizennyolcan haltak meg egy rehabilitációs intézetben

Tizennyolcan haltak meg egy rehabilitációs intézetben

Ti­zen­nyolc ember meg­halt, és tu­cat­nyian meg­sé­rül­tek pén­te­ken egy ecu­a­dori tűz­vész­ben.

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen.

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen, szinte min­den hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Mint mondta, egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk.

Egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk. Sze­ren­csére na­gyobb baj nem tör­tént.

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét.

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét, egy férfi pedig meg­se­be­sült pén­te­ken egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban ki­tört tűz­vész kö­vet­kez­té­ben.

Drámai felvétel: hatalmas lángok csaptak fel a fővárosi tízemeletesben

Drámai felvétel: hatalmas lángok csaptak fel a fővárosi tízemeletesben

A tűz a pa­nel­ház ne­gye­dik eme­le­tén ke­let­ke­zett és nagy pusz­tí­tást vég­zett az egyik la­kás­ban.

Rohannak a tűzoltók, kisbusz lángol a forgalmas főúton

Rohannak a tűzoltók, kisbusz lángol a forgalmas főúton Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy kis­busz a 31-es főúton Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben. A tűz­ol­tók nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre.

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy kis­busz a 31-es főúton Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben. A tűz­ol­tók nagy erők­kel vo­nul­tak ki a hely­színre el­ol­tani a jár­mű­tü­zet. A kis­busz­ból 19 utast me­ne­kí­tet­tek ki.

Valóra vált a panellakók rémálma Kazincbarcikán

Valóra vált a panellakók rémálma Kazincbarcikán

Egy 10 eme­le­tes pa­nel­ház 8. emel­tén gyul­ladt ki egy lakás, ami­ben hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel a tu­laj­do­nosa. A tulaj benn­égett a la­kás­ban.

Egy 10 eme­le­tes pa­nel­ház 8. emel­tén gyul­ladt ki egy lakás, ami­ben hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel a tulaj.

Holttestet találtak egy kelenföldi épületben

Holttestet találtak egy kelenföldi épületben

Rej­té­lyes hul­lára buk­kan­tak a fő­vá­ros­ban...

Rej­té­lyes hul­lára buk­kan­tak a fő­vá­ros­ban, egy ki­gyul­ladt épü­let­ben. A ha­tó­sá­gok szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

Tűz ke­let­ke­zett az in­téz­mény­ben.

Tűz ke­let­ke­zett egy fel­dí­szí­tett ka­rá­csonyfa körül egy ma­gyar­or­szági is­kola au­lá­já­ban a téli szü­net ide­jén. A tűz­ol­tók hamar meg­ér­kez­tek.