CÍMKE: 'tűz'

Teljes készültség Londonban, vészhelyzet miatt lezárták a környéket

Teljes készültség Londonban, vészhelyzet miatt lezárták a környéket

A kör­nyé­ken nem lehet köz­le­kedni, mert ha­tal­mas tűz van.

A kör­nyé­ken nem lehet köz­le­kedni, mert ha­tal­mas tűz van az egyik épü­let­ben.

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén.

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott a fe­dél­ze­ten, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén a pá­lyán.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Elszabadult a pokol, lángokban áll az élménypark

Elszabadult a pokol, lángokban áll az élménypark

Ki­gyul­ladt az él­mény­park.

Szom­bat este gyul­ladt ki Eu­rópa má­so­dik leg­nép­sze­rűbb él­mény­parkja.

Kikészült a templomot felgyújtó fiú apja

Kikészült a templomot felgyújtó fiú apja

Fo­gal­muk sincs, miért rak­tak tüzet pont a két éve vá­sá­rolt, 9 mil­lió fo­rin­tot érő or­gona mel­lett a temp­lom­ban - ezt mondta a nyo­mo­zók­nak a két fi­a­tal.

Fo­gal­muk sincs, miért rak­tak tüzet pont a két éve vá­sá­rolt, 9 mil­lió fo­rin­tot érő or­gona mel­lett a temp­lom­ban - ezt mondta a nyo­mo­zók­nak az a két fi­a­tal, aki Ke­me­nes­söm­jén­ben pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka a temp­lom­ban gyúj­tott tá­bor­tü­zet.

Most kaptuk a fotókat, tűz ütött ki egy óbudai boltban

Most kaptuk a fotókat, tűz egy óbudai boltban

Az épü­let­ben senki sem tar­to­zott, a tűz oka is­me­ret­len.

Az épü­let­ben senki sem tar­to­zott, a tűz oka is­me­ret­len.

Szörnyű látvány: teljesen kiégett egy debreceni személyvonat

Szörnyű látvány: teljesen kiégett egy debreceni személyvonat

A tűz­ol­tók három víz­su­gár­ral ol­tot­ták el a lán­go­kat, ame­lyek egy mel­lék­vá­gá­nyon álló vo­na­ton csap­tak fel.

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr minél ha­ma­rabb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

Kiszivárgott a sztármami forró titka, az ágyban sem fogja vissza magát

Kiszivárgott a sztármami forró titka, az ágyban sem fogja vissza magát

Úgy tűnik, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van férje és közte.

Úgy tűnik, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van férje és közte. Még ennyi év után se aludt ki a tűz!

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban.

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Nem tudta el­vi­selni, hogy egy másik férfi is közel ke­rült ked­ve­sé­hez...

Nem tudta el­vi­selni, hogy a for­ga­tá­son egy másik férfi is közel ke­rült ked­ve­sé­hez...

Tornaterem gyulladt ki Szendrőn

Tornaterem gyulladt ki Szendrőn

In­for­má­ciók sze­rint, senki sem tar­tóz­ko­dott a tor­na­te­rem­ben.

Mi­u­tán ér­te­sí­tet­ték a ka­zinc­bar­ci­kai, a bód­va­szi­lasi és az agg­te­leki hi­va­tá­sos tűz­ol­tó­kat ők meg­kezd­ték a tűz ol­tá­sát. A hely­színre ér­ke­zett a ka­taszt­ró­fa­vé­delmi mű­ve­leti szol­gá­lat is.

Tűz miatt van készültség a sportkomplexumban

Most jött a hír: készültség a sportkomplexumban, megkezdték a szükséges intézkedéseket

Som­or­jára ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Azon­nal Som­or­jára ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a lakók

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a kassai lakók

A tíz­eme­le­tes pa­nel­ház lakói ful­lasztó füstre éb­red­tek. Egy nő esz­mé­le­tét vesz­tette.

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Gyújtogatott a szír migráns, az emberek a tetőről ugráltak le

Gyújtogatott a szír migráns, az emberek a tetőről ugráltak le

Egy tár­sas­ház­ban lán­gok csap­tak fel, töb­ben pedig a te­tő­ről le­ugorva tud­tak me­ne­külni.

Egy tár­sas­ház­ban lán­gok csap­tak fel, töb­ben pedig a te­tő­ről le­ugorva tud­tak me­ne­külni.

Pánik az Operaháznál, kigyulladt a nevezetes épület

Pánik az Operaháznál, kigyulladt a nevezetes épület

A te­tő­szer­ke­zet égett több mé­te­ren.

Hét tűz­ol­tó­autó vo­nult ki az Ope­ra­ház­hoz kedd dél­után, mi­u­tán ki­gyul­ladt annak a te­tő­szer­ke­zete.

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Hat­van­nál is töb­ben hal­tak meg...

Hat­van­nál is töb­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. Vajon a ma­gyar be­vá­sár­ló­köz­pon­tok mennyire biz­ton­sá­go­sak?

Egyre nő a szibériai plázatűz halálos áldozatainak száma - Videó

Egyre nő a szibériai plázatűz halálos áldozatainak száma - Videó

Je­len­leg 16 em­bert ke­res­nek el­tűnt­ként.

Je­len­leg 16 em­bert ke­res­nek el­tűnt­ként. Még ta­lál­hat­nak túl­élő­ket a romok kö­zött.

Megégett diákok holttestét találták meg egy erdőtűz után

Megégett diákok holttestét találták meg egy erdőtűz után

Ku­ta­tó­cso­port pró­bál to­vábbi fi­a­ta­lok nyo­mára buk­kanni a ha­tal­mas te­rü­le­ten.

Ku­ta­tó­cso­port pró­bál to­vábbi fi­a­ta­lok nyo­mára buk­kanni a ha­tal­mas te­rü­le­ten.

Óriási tűz pusztított Somló Tamás otthonában: Elégett a hagyaték!

Óriási tűz pusztított Somló Tamás otthonában: Elégett a hagyaték!

A más­fél éve el­hunyt ze­nész­le­genda öz­ve­gye és kis­lá­nya éppen alud­tak...

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, ezért nagy erők­kel ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Az eset során egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült, őt a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán ápol­ják.

Az eset során egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült, őt a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán ápol­ják.

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet.

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet egy ki­gyul­ladt ta­nyán.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Szörnyű tragédia: orvosok és betegeik égtek benn a kórházban

Szörnyű tragédia: orvosok és betegeik égtek benn a kórházban

Több tu­cat­nyian vesz­tet­ték éle­tü­ket, mikor eddig is­me­ret­len okok­ból fel­csap­tak a lán­gok a sür­gős­ségi osz­tá­lyon.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.

Szörnyű dolgokat árult el a thaiföldi hoteltragédia egyik túlélője

Szörnyű dolgokat árult el a thaiföldi hoteltragédia egyik túlélője

Nem a tra­gi­kus hal­va­csora az első ször­nyű­ség, ami a ho­tel­ben tör­tént.

Nem a tra­gi­kus hal­va­csora az első ször­nyű­ség, ami a pat­ta­jai Jom­tien Ho­tel­ben tör­tént. Meg­szó­lalt Héjja János aki 21 éve min­den idők egyik leg­po­ko­libb szál­lo­da­tű­zét élte túl.

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról. Kö­ve­te­lik a fe­le­lőst.

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád arról a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról, ami ugyan­ott tör­tént.

Arra riadt álmából a család, hogy ég minden

Arra riadt álmából a család, hogy ég minden

Majd­nem ők is oda­vesz­tek.

Hiába vé­gezte lel­ke­sen a Magó csa­lád az utolsó si­mí­tá­so­kat a cso­dá­la­tos ott­ho­nán, a meg­hitt he­lyen most min­dent szén és hamu borít.

Leégett a házuk, perceken múlt a család élete

Elektromos tűz pusztíthatott, perceken múlt a család élete

Min­de­nük oda­lett.

A Magó csa­lád arra éb­redt, hogy lán­gol az ott­ho­nuk. Ép­ség­ben ki­me­ne­kül­tek a ház­ból, vi­szont min­de­nük oda­lett.

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Egy csa­ládi ház gyul­ladt ki.

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son a Só­de­ros ut­cá­ban. A mint­egy hat­van négy­zet­mé­te­res épü­let te­teje és ol­dal­fala égett le.

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát egy férfi

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Ami­kor tűz ütött ki a já­ró­ke­lők ré­mül­ten hív­ták a tűz­ol­tó­kat, akik azon­ban hamar ki­ér­kez­tek.

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Ami­kor tűz ütött ki a já­ró­ke­lők ré­mül­ten hív­ták a tűz­ol­tó­kat, akik hamar ki­ér­kez­tek.

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-tor­nyot.

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-to­rony te­te­jét, mi­u­tán tűz ke­let­ke­zett az épü­let utolsó eme­le­tén.

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

Hatalmas lángokkal ég a földgázkút, amerikai szakembereket hívtak segítségül

Hatalmas lángokkal ég a földgázkút, amerikai szakembereket hívtak segítségül

A ma­gyar-román ha­tár­nál egy vá­rat­lan föld­gáz­ki­tö­rés oko­zott tüzet.

A ma­gyar-román ha­tár­nál egy vá­rat­lan föld­gáz­ki­tö­rés oko­zott tüzet.

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek.

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek. Két ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Előbb fel­törte az autót a bu­da­foki férfi, akit a rend­őrök azon­nal el­kap­tak.

Most érkezett: lángba borult hajnalban az újpesti társasház pincéje

Most érkezett: lángba borult hajnalban az újpesti társasház pincéje

A lakók a tűz­ol­tók ri­asz­tá­sára éb­red­tek.

A lakók a tűz­ol­tók ri­asz­tá­sára éb­red­tek.

A balástyai férfit elbűvölte, amit a nádasban látott

A balástyai férfit elbűvölte, amit a nádasban látott

Az oko­zott neki él­ve­ze­tet, ha az égő tüzet néz­hette, ezért az egyik hely­béli alvó asszonyra rá­gyúj­totta a házát.

Az oko­zott neki él­ve­ze­tet, ha az égő tüzet néz­hette, ezért az egyik hely­béli alvó asszonyra rá­gyúj­totta a házát.

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni.

Dráma Debrecenben: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Dráma a magyar városban: életveszélyben van a lakásából kimentett ember

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben kel­lett ki­men­teni egy em­bert a la­ká­sá­ban fel­csapó lán­gok közül.

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten.

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Méteres lángok csaptak fel a gyerekeket szállító autóból Egerben

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika, ám az au­tó­juk lángba bo­rult.

Két fi­á­val, Mar­ci­val és Ger­gő­vel igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika kedd reg­gel, ám az au­tó­juk új­ra­ter­vezte a napot. Az addig tel­je­sen meg­bíz­ha­tó­nak bi­zo­nyult 15 éves Opel előbb füs­tölt, majd szinte tel­je­sen lángba bo­rult.

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

67 ember vesz­tette éle­tét.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a lon­doni po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult - a tűz egész csa­lá­dok­kal vég­zett.

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

A ha­tó­sá­gok a hely­színre vo­nul­tak, de mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

A nya­ra­lóöve­zet mel­lett, egy mon­te­neg­rói he­gyen csap­tak fel a lán­gok szerda reg­gel. Több ma­gyar is éppen ott va­ká­ci­ó­zott.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát.

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Egy ember éle­tét vesz­tette. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe.

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Nagy baj történt: az éj leple alatt menekítették a panelből a magyarokat

Nagy baj történt: az éj leple alatt menekítették a panelből a magyarokat

Ré­misztő bal­eset tör­tént Szom­bat­he­lyen.

Ba­le­set tör­tént Szom­bat­he­lyen, az em­be­rek meg­ré­mül­tek.

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk; egy férfi olyan fel­fe­de­zést osz­tott meg, amire biz­tos, hogy te sem gon­dol­tál.

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Tor­nyi­szent­mik­lós­ban halt meg.

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben.

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Bor­zasztó dol­gok tör­tén­tek a fő­vá­ros kö­ze­lé­ben.

Bor­zasztó dol­gok tör­tén­tek a fő­vá­ros kö­ze­lé­ben. Az em­be­rek gyá­szol­nak és fél­nek.

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Ál­la­tok élő­he­lye sem­mi­sült meg.

Több száz hek­tá­ron égett a Hor­to­bá­gyi Nem­zeti Park Na­gyi­ván te­le­pü­lés kö­ze­lé­ben, pén­te­ken már he­li­kop­te­rek­kel ol­tot­tak.

Pánik, fáklyaként lángolt a 336 méteres toronyház

Pánik, fáklyaként lángolt a 336 méteres toronyház

A világ egyik leg­ma­ga­sabb épü­lete.

Két éven belül má­sod­szorra csap­tak fel lán­gok a világ egyik leg­ma­ga­sabb la­kó­épü­le­té­ben.

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Het­venre emel­ke­dett az idei busz­tü­zek száma!

Het­venre emel­ke­dett az idei busz­tü­zek száma! Úgy tűnik, senki sincs biz­ton­ság­ban, mivel fő­vá­rosi és vi­déki já­ra­tok, bé­relt bu­szok egy­aránt lángra kap­tak már.

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Az au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bor­zal­mas eset.

Az au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bor­zal­mas eset.

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben. A csa­lád közös sír­ban sze­retné el­he­lyezni őket.

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Lán­gok csap­tak fel.

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Még a tűz­ol­tók előtt a hely­színre ért a járőr, egy nőt és gáz­pa­lac­ko­kat ho­zott ki a lán­goló iker­ház­ból.

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki.

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki. A tűz két­száz négy­zet­mé­te­ren ter­jedt el. A tűz okát még vizs­gál­ják.

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

30 tűz­oltó küzd a lán­gok­kal...

30 tűz­oltó pró­bál fe­lül­ke­re­kedni a lán­go­kon.

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Egy hek­tá­ron ég a szá­raz fű, a tűz­ol­tók két víz­su­gár­ral már kö­rül­ha­tá­rol­ták a lán­go­kat.

Egy hek­tá­ron ég a szá­raz fű, a tűz­ol­tók két víz­su­gár­ral már kö­rül­ha­tá­rol­ták a lán­go­kat.

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni.

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Ne­gye­dik eme­leti lakás ka­pott lángra.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra.

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hűtő okozta.

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hű­tő­szek­rény okozta.

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

A többi ház is ki­gyul­lad­hat.

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött. Sokan ret­teg­nek, hogy a többi ház is ki­gyul­lad­hat.

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

A leg­felső eme­le­te­ken élők biz­to­san meg­hal­nak, raj­tuk kívül hatan vesz­tet­ték éle­tü­ket, és öt­ve­nen meg­se­be­sül­tek.