CÍMKE: 'tűz'

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Egyál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak.

Eke An­géla egy­ál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel.

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

Fáklyaként lángolt egy német gyorsvonat

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták a ha­tal­mas lán­gok miatt, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki. Rit­kán látni ha­sonló je­le­ne­tet.

A kö­zeli au­tó­pá­lyát rész­le­ge­sen le­zár­ták a ha­tal­mas lán­gok miatt, 510 utast me­ne­kí­tet­tek ki. Rit­kán látni ha­sonló je­le­ne­tet.

Lángokban áll Lisszabon: hétszáz tűzoltó küzd a tűzzel

Lángokban áll Lisszabon: hétszáz tűzoltó küzd a tűzzel

Egy kem­ping­ből 300 em­bert, a kör­nyező te­le­pü­lé­sek­ről pedig 50 helyi la­kost te­le­pí­tet­tek ki a lán­gok miatt.

Egy kem­ping­ből 300 em­bert, a kör­nyező te­le­pü­lé­sek­ről pedig 50 helyi la­kost te­le­pí­tet­tek ki.

Iszonyat a tengeren: robbanás történt, mentőhelikoptert riasztottak

Iszonyat a tengeren: robbanás történt, mentőhelikoptert riasztottak

Több száz ember ke­rült vész­hely­zetbe, fel­csap­tak a lán­gok. Egy men­tő­hajó is in­du­lásra ké­szül.

Elképesztő fotó jött, gigantikus lángok csaptak fel Budapesten

Gigantikus lángok csaptak fel Budapesten

Tel­je­sen ki­égett az egy­kori Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó, az épü­let élet­ve­szé­lyessé vált.

Ki­égett az egy­kori Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó, az épü­let élet­ve­szé­lyessé vált. Órá­kon át dol­goz­tak az ol­tá­son.

Ezért kellett meghalnia lakástűzben a budapesti férfinak

Ezért kellett meghalnia lakástűzben a budapesti férfinak

Tűz ütött ki egy bel­vá­rosi ház­ban teg­nap haj­nal­ban, egy férfi meg­halt, a fe­le­sége pedig kór­házba ke­rült.

Meglepő ok miatt éghetett ki a nagyváradi püspöki palota

Meglepő ok miatt éghetett ki a nagyváradi püspöki palota

A tűz szom­bat este ki­lenc óra után ke­let­ke­zett. A lán­gok gyor­san ter­jed­tek.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, meztelenül őrjöngött egy férfi

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, meztelenül őrjöngött egy férfi

Rá­adá­sul a férfi la­ká­sát el­lepte a füst, de fel sem fogta: ve­szély­ben van.

Rá­adá­sul a férfi la­ká­sát el­lepte a füst, de ő arra sem volt képes, hogy fel­fogja: ve­szély­ben van.

Pánik a repülőn, zokogtak a gyerekek: lángokba borult az utasszállító

Pánik a repülőn, zokogtak a gyerekek: lángokba borult az utasszállító

A gép si­ke­res kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

A gép si­ke­res kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

Migránsbosszú. Felgyújtották a saját hajójukat!

Migránsbosszú. Felgyújtották a saját hajójukat!

Egy ember meg­halt.

A ta­va­lyi évhez ké­pest kürül­be­lül öt­ször annyi "ten­geri szö­ke­vény" tu­né­zi­ait fog­tak el, mint egy évvel ko­ráb­ban.

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Tűzoltók lepték el a budapesti társasházat: helyszíni fotók a mentésről

Tűzoltók lepték el a budapesti társasházat: helyszíni fotók a mentésről

Az épü­let­ből egy férfit kel­lett kór­házba vinni.

Az épü­let­ből egy férfit kel­lett kór­házba vinni, mások vi­szont nem tar­tóz­kod­tak oda­bent.

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Megrázó részletek derültek ki a hajnali Vas megyei tragédiáról

Megrázó részletek derültek ki a hajnali Vas megyei tragédiáról

Pén­tek haj­nal­ban ki­gyul­ladt egy romos csa­ládi ház, egy ember pedig éle­tét vesz­tette.

Pén­tek haj­nal­ban ki­gyul­ladt egy romos csa­ládi ház, egy ember pedig éle­tét vesz­tette.

Az eső mentette meg a porig égéstől Hajdú Péter éttermét

Az eső mentette meg a porig égéstől Hajdú Péter éttermét

3 mé­te­res lán­gok­ban égett a te­rasz.

Ben­zin­nel lo­csolta körbe a te­raszt a gyúj­to­gató. 3 mé­te­res lán­gok­ban égett a te­rasz.

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül.

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül, kö­zü­lük hár­man gye­re­kek vol­tak.

Megrázó helyszíni fotók jöttek: lángok pusztítottak, leégett egy óvoda

Megrázó helyszíni fotók jöttek: lángok pusztítottak, leégett egy óvoda

Egy ima­ház is meg­sem­mi­sült a lán­gok­ban. Szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás áll­hat a tör­tén­tek hát­te­ré­ben.

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Váratlanul félbeszakadt a koncert, veszélybe került a világsztár

Az éne­kes­nek meg kel­lett sza­kí­ta­nia fel­lé­pé­sét, mert tüzet kel­lett ol­tani a szín­pa­don.

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén.

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott a fe­dél­ze­ten, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén a pá­lyán.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Má­sod­per­ce­ken múlt Csabi élete. Az éne­kes a tör­tén­tek óta aludni sem tud, annyira meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Kikészült a templomot felgyújtó fiú apja

Kikészült a templomot felgyújtó fiú apja

Fo­gal­muk sincs, miért rak­tak tüzet pont a temp­lom­ban.

Fo­gal­muk sincs, miért rak­tak tüzet pont a két éve vá­sá­rolt, 9 mil­lió fo­rin­tot érő or­gona mel­lett a temp­lom­ban - ezt mondta a nyo­mo­zók­nak a két fi­a­tal.

Kimenekítették az embereket egy hevesi házból, gyerekek kerültek életveszélybe

Kimenekítették az embereket egy hevesi házból, gyerekek kerültek életveszélybe

A lán­gok a kö­zeli épü­le­tekre is át­ter­jed­tek.

A lán­gok a kö­zeli épü­le­tekre is át­ter­jed­tek.

Rettenetes, ami a hévízi szállodában történt az éj leple alatt

Rettenetes, ami a hévízi szállodában történt az éj leple alatt

Több száz em­bert kel­lett ki­me­ne­kí­teni, volt, aki meg is sé­rült.

Több száz em­bert kel­lett ki­me­ne­kí­teni, volt, aki meg is sé­rült.

Most kaptuk a fotókat, tűz egy óbudai boltban

Most kaptuk a fotókat, tűz egy óbudai boltban

Az épü­let­ben senki sem tar­to­zott, a tűz oka is­me­ret­len.

Kiszivárgott a sztármami forró titka, az ágyban sem fogja vissza magát

Kiszivárgott a sztármami forró titka, az ágyban sem fogja vissza magát

Úgy tűnik, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van férje és közte. Még ennyi év után se aludt ki a tűz!

Elszabadult a pokol, lángokban áll az élménypark

Elszabadult a pokol, lángokban áll az élménypark

Szom­bat este gyul­ladt ki Eu­rópa má­so­dik leg­nép­sze­rűbb él­mény­parkja.

Szom­bat este gyul­ladt ki Eu­rópa má­so­dik leg­nép­sze­rűbb él­mény­parkja.

Szörnyű látvány: teljesen kiégett egy debreceni személyvonat

Szörnyű látvány: teljesen kiégett egy debreceni személyvonat

A tűz­ol­tók három víz­su­gár­ral ol­tot­ták el a lán­go­kat.

A tűz­ol­tók három víz­su­gár­ral ol­tot­ták el a lán­go­kat, ame­lyek egy mel­lék­vá­gá­nyon álló vo­na­ton csap­tak fel.

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton!

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr minél ha­ma­rabb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr mi­előbb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Nem tudta el­vi­selni, hogy a for­ga­tá­son egy másik férfi is közel ke­rült ked­ve­sé­hez...

Tornaterem gyulladt ki Szendrőn

Tornaterem gyulladt ki Szendrőn

In­for­má­ciók sze­rint, senki sem tar­tóz­ko­dott a tor­na­te­rem­ben.

Mi­u­tán ér­te­sí­tet­ték a ka­zinc­bar­ci­kai, a bód­va­szi­lasi és az agg­te­leki hi­va­tá­sos tűz­ol­tó­kat ők meg­kezd­ték a tűz ol­tá­sát. A hely­színre ér­ke­zett a ka­taszt­ró­fa­vé­delmi mű­ve­leti szol­gá­lat is.

Pánik az Operaháznál, kigyulladt a nevezetes épület

Pánik az Operaháznál, kigyulladt a nevezetes épület

A te­tő­szer­ke­zet égett több mé­te­ren.

Hét tűz­ol­tó­autó vo­nult ki az Ope­ra­ház­hoz kedd dél­után, mi­u­tán ki­gyul­ladt annak a te­tő­szer­ke­zete.

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a lakók

Nem volt hová menekülni, az erkélyen könyörögtek segítségért a kassai lakók

A tíz­eme­le­tes pa­nel­ház lakói ful­lasztó füstre éb­red­tek. Egy nő esz­mé­le­tét vesz­tette.

Gyújtogatott a szír migráns, az emberek a tetőről ugráltak le

Gyújtogatott a szír migráns, az emberek a tetőről ugráltak le

Töb­ben a te­tő­ről ug­rot­tak le.

El­ké­pesztő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a minap Lip­csé­ben. Egy tár­sas­ház­ban lán­gok csap­tak fel, töb­ben pedig a te­tő­ről le­ugorva tud­tak me­ne­külni.

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Hat­van­nál is töb­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. A ször­nyű tra­gé­dia so­ka­kat el­gon­dol­kod­tat...

Hat­van­nál is töb­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. A ször­nyű tra­gé­dia so­ka­kat el­gon­dol­kod­tat...

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a fóti tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Megégett diákok holttestét találták egy erdőtűz után

Megégett diákok holttestét találták egy erdőtűz után

He­li­kop­ter­rel men­tet­ték a túl­élő­ket.

Ku­ta­tó­cso­port ke­resi azo­kat a fi­a­ta­lo­kat, aki­ket még min­dig nem ta­lál­tak meg. A ha­tó­ság he­li­kop­te­rek­kel men­tette a baj­ba­ju­tot­ta­kat.

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült.

Az eset során egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült, őt a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán ápol­ják.

Egyre nő a szibériai plázatűz halálos áldozatainak száma - Videó

Egyre nő a szibériai plázatűz halálos áldozatainak száma - Videó

Je­len­leg 16 em­bert ke­res­nek el­tűnt­ként.

Je­len­leg 16 em­bert ke­res­nek el­tűnt­ként. Még min­dig ta­lál­hat­nak túl­élő­ket.

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet egy ki­gyul­ladt ta­nyán.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel.

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, ezért nagy erők­kel ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek.

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Szörnyű tragédia: orvosok és betegeik égtek benn a kórházban

Szörnyű tragédia: orvosok és betegeik égtek benn a kórházban

Több tu­cat­nyian vesz­tet­ték éle­tü­ket, mikor fel­csap­tak a lán­gok.

Több tu­cat­nyian vesz­tet­ték éle­tü­ket, mikor fel­csap­tak a lán­gok a sür­gős­ségi osz­tá­lyon.

Szörnyű dolgokat árult el a thaiföldi hoteltragédia egyik túlélője

Szörnyű dolgokat árult el a thaiföldi hoteltragédia egyik túlélője

Nem a tra­gi­kus hal­va­csora az első ször­nyű­ség, ami a pat­ta­jai Jom­tien Ho­tel­ben tör­tént.

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Mi tör­tén­he­tett pon­to­san?

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád arról a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról, ami ugyan­ott tör­tént, ahol ők is el­ve­szí­tet­ték sze­re­tett csa­lád­tag­ju­kat, Fejes Évát.

Leégett a házuk, perceken múlt a család élete

Elektromos tűz pusztíthatott, perceken múlt a család élete

Min­de­nük oda­lett.

A Magó csa­lád arra éb­redt, hogy lán­gol az ott­ho­nuk. Ép­ség­ben ki­me­ne­kül­tek a ház­ból, vi­szont min­de­nük oda­lett.

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Szó­vál­tást kö­ve­tően mér­ge­se­dett odáig a hely­zet, hogy a férfi égés­gyor­sí­tót lo­csolt az ágyra.

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-to­rony te­te­jét, mi­u­tán tűz ke­let­ke­zett az épü­let utolsó eme­le­tén.

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-to­rony te­te­jét, mi­u­tán tűz ke­let­ke­zett az épü­let utolsó eme­le­tén.

Nagy a baj, hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son, a Só­de­ros ut­cá­ban. A tűz­ol­tók több fecs­ken­dőt is be­ve­tet­tek.

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son, a Só­de­ros ut­cá­ban. A tűz­ol­tók több fecs­ken­dőt be­ve­tet­tek a tűz ol­tá­sára.

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek.

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek.

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

Az égő tűz lát­vá­nyát él­vezte.

Az oko­zott neki él­ve­ze­tet, ha az égő tüzet néz­hette, ezért az egyik hely­béli asszonyra gyúj­totta a házát ál­má­ban.

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Előbb fel­törte az autót a bu­da­foki férfi, akit a rend­őrök azon­nal el­kap­tak.

Előbb fel­törte az autót a bu­da­foki férfi, akit a rend­őrök azon­nal el­kap­tak.

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért ki kel­lett ürí­teni.

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni.

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben volt tűz.

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben kel­lett ki­men­teni egy em­bert a lán­gok közül.

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Méteres lángok csaptak fel a gyerekeket szállító autóból Egerben

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika, ám az au­tó­juk előbb füs­tölt, majd szinte tel­je­sen lángba bo­rult.

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Már nem tud­ták meg­men­teni.

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

67 ember vesz­tette éle­tét.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a lon­doni po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult - a tűz egész csa­lá­dok­kal vég­zett.

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Egy ember éle­tét vesz­tette. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe.

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

A nya­ra­lóöve­zet mel­lett, egy mon­te­neg­rói he­gyen csap­tak fel a lán­gok.

A nya­ra­lóöve­zet mel­lett, egy mon­te­neg­rói he­gyen csap­tak fel a lán­gok szerda reg­gel.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

A bal­ese­tek­hez sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk.

A bal­ese­tek sok­szor kis dol­go­kon múl­nak, még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk.

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Bor­zasztó dol­gok tör­tén­tek a fő­vá­ros kö­ze­lé­ben. Az em­be­rek gyá­szol­nak és fél­nek.

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Úgy tűnik, senki sincs biz­ton­ság­ban, mivel fő­vá­rosi és vi­déki já­ra­tok, bé­relt bu­szok egy­aránt lángra kap­tak már.

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben. A holt­testre a tűz­ol­tók buk­kan­tak rá.

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben. A holt­testre a tűz­ol­tók buk­kan­tak rá.