CÍMKE: 'tűz'

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Drámai csavar, ezért kapott lángra a debreceni kórház

Az eset során egy kór­házi dol­gozó meg­sé­rült, őt a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán ápol­ják.

FRISS HÍREK

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet.

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet egy ki­gyul­ladt ta­nyán.

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Robbanás és füst: pánik tört ki az utasokkal teli repülőn

Ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel.

Egy hor­doz­ható ak­ku­mu­lá­tor rob­bant fel az orosz­or­szági rep­té­ren, de csak egy em­ber­nek volt elég lel­ki­ereje el­ol­tani.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek.

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Szörnyű dolgokat árult el a thaiföldi hoteltragédia egyik túlélője

Szörnyű dolgokat árult el a thaiföldi hoteltragédia egyik túlélője

Nem a tra­gi­kus hal­va­csora az első ször­nyű­ség, ami a pat­ta­jai Jom­tien Ho­tel­ben tör­tént.

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Mi tör­tén­he­tett pon­to­san?

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád arról a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról, ami ugyan­ott tör­tént, ahol ők is el­ve­szí­tet­ték sze­re­tett csa­lád­tag­ju­kat, Fejes Évát.

Szörnyű tragédia: orvosok és betegeik égtek benn a kórházban

Szörnyű tragédia: orvosok és betegeik égtek benn a kórházban

Több tu­cat­nyian vesz­tet­ték éle­tü­ket, mikor fel­csap­tak a lán­gok.

Több tu­cat­nyian vesz­tet­ték éle­tü­ket, mikor eddig is­me­ret­len okok­ból fel­csap­tak a lán­gok a sür­gős­ségi osz­tá­lyon.

Szirénázó tűzoltók és mentők, megrázó felvételek a prágai tragédiáról

Szirénázó tűzoltók és mentők, megrázó felvételek a prágai tragédiáról

A cseh fő­vá­ros­ban töb­ben meg­hal­tak szom­bat éjjel.

A cseh fő­vá­ros­ban töb­ben meg­hal­tak szom­bat éjjel, ami­kor ki­gyul­ladt egy szál­loda.

Leégett a házuk, perceken múlt a család élete

Elektromos tűz pusztíthatott, perceken múlt a család élete

Min­de­nük oda­lett.

A Magó csa­lád arra éb­redt, hogy lán­gol az ott­ho­nuk. Ép­ség­ben ki­me­ne­kül­tek a ház­ból, vi­szont min­de­nük oda­lett.

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Szó­vál­tást kö­ve­tően mér­ge­se­dett odáig a hely­zet, hogy a férfi égés­gyor­sí­tót lo­csolt az ágyra.

Arra riadt álmából a család, hogy ég minden

Arra riadt álmából a család, hogy ég minden

Hiába vé­gezte lel­ke­sen a Magó csa­lád az utolsó si­mí­tá­so­kat a cso­dá­la­tos ott­ho­nán, a meg­hitt he­lyen most min­dent szén és hamu borít.

Hiába vé­gezte lel­ke­sen a Magó csa­lád az utolsó si­mí­tá­so­kat a cso­dá­la­tos ott­ho­nán, a meg­hitt he­lyen most min­dent szén és hamu borít. A Rác­ke­reszt­úron élő fa­mí­lia összes ér­té­két fel­emész­tette a pad­lás­tér­ből ki­in­duló tűz, amely­ben kis híján ők is oda­vesz­tek.

Megrázó fotó érkezett: iszonyú balesetben halt meg egy ember Ladánybenén

Megrázó fotó érkezett: iszonyú balesetben halt meg egy ember Ladánybenén

Későn ér­ke­zett a se­gít­ség, már nem te­het­tek sem­mit az ál­do­za­tért.

Későn ér­ke­zett a se­gít­ség, már nem te­het­tek sem­mit az ál­do­za­tért.

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Így lángolt Donald Trump egyik felhőkarcolója - Videó

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-to­rony te­te­jét, mi­u­tán tűz ke­let­ke­zett az épü­let utolsó eme­le­tén.

Tű­z­ol­tók lep­ték el a Trump-to­rony te­te­jét, mi­u­tán tűz ke­let­ke­zett az épü­let utolsó eme­le­tén.

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Egy csa­ládi ház gyul­ladt ki.

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son a Só­de­ros ut­cá­ban. A mint­egy hat­van négy­zet­mé­te­res épü­let te­teje és ol­dal­fala égett le.

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

Durva fotók érkeztek: kigyulladt egy autó Óbudán

Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

A tűz akkor ütött ki, ami­kor a kocsi a Bécsi úton járt. Sé­rül­tek­ről nem lehet tudni.

Hatalmas lángokkal ég a földgázkút, amerikai szakembereket hívtak

Hatalmas lángokkal ég a földgázkút, amerikai szakembereket hívtak segítségül

A ma­gyar-román ha­tár­nál egy vá­rat­lan föld­gáz­ki­tö­rés oko­zott tüzet hét­főn haj­nal­ban.

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

A balástyai férfit elbűvölte amit a nádasban látott

Az égő tűz lát­vá­nyát él­vezte.

Az oko­zott neki él­ve­ze­tet, ha az égő tüzet néz­hette, ezért az egyik hely­béli asszonyra gyúj­totta a házát ál­má­ban.

Most érkezett: lángba borult hajnalban az újpesti társasház pincéje

Most érkezett: lángba borult hajnalban az újpesti társasház pincéje

A lakók a tűz­ol­tók ri­asz­tá­sára éb­red­tek.

A lakók a tűz­ol­tók ri­asz­tá­sára éb­red­tek.

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek.

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek. Két ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Most kaptuk a fotót, felgyújtott egy kocsit egy budafoki őrült

Előbb fel­törte az autót a bu­da­foki férfi, akit a rend­őrök azon­nal el­kap­tak.

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

Dráma a tengeren: bajba került hajóról mentették a sérült turistákat

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni.

A lu­xus­ha­jón Mal­lorca kö­ze­lé­ben tűz ütött ki, ezért tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni.

Méteres lángok csaptak fel
a gyerekeket szállító autóból Egerben

Méteres lángok csaptak fel a gyerekeket szállító autóból Egerben

Két fi­á­val igye­ke­zett is­ko­lába Nemes Mó­nika, ám az au­tó­juk előbb füs­tölt, majd szinte tel­je­sen lángba bo­rult.

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Már nem tud­ták meg­men­teni.

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Dráma a magyar városban: életveszélyben a lakásából kimentett ember

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben volt tűz.

Pén­te­ken Deb­re­cen­ben kel­lett ki­men­teni egy em­bert a la­ká­sá­ban fel­csapó lán­gok közül.

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Szörnyű tragédia: rengeteg gyerek halt meg a pokoli tűzben

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult.

Most már hi­va­ta­los: 67 ember vesz­tette éle­tét a po­koli to­rony­ban, mikor az lángba bo­rult.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Nagy a baj Budaörsön, emberéletet követeltek a lángok - megrázó fotó

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

A ha­tó­sá­gok a hely­színre vo­nul­tak, de mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt.

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Egy ember éle­tét vesz­tette. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe.

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

Vészhelyzet a turistaparadicsomban: menekülnek a magyar családok

A nya­ra­lóöve­zet mel­lett, egy mon­te­neg­rói he­gyen csap­tak fel a lán­gok szerda reg­gel. Több ma­gyar is éppen ott va­ká­ci­ó­zott.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Az éj leple alatt menekítették a panelből a lakókat Szombathelyen

Nagy baj történt: az éj leple alatt menekítették a panelből a magyarokat

Ré­misztő bal­eset tör­tént Szom­bat­he­lyen, az em­be­rek alig mer­tek ki­jönni ott­ho­na­ik­ból.

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Bor­zasztó dol­gok tör­tén­tek a fő­vá­ros kö­ze­lé­ben. Az em­be­rek gyá­szol­nak és fél­nek.

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk; egy férfi olyan fel­fe­de­zést osz­tott meg, amire biz­tos, hogy te sem gon­dol­tál.

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Tor­nyi­szent­mik­lós­ban halt meg.

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben.

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a tragédiáról

Hortobágyi tűzvész: Egy valami még nem derült ki a

Sok madár és kis­ál­lat élő­he­lye sem­mi­sült meg, de pon­tos szám­ada­to­kat még nem tudni az el­hul­lott ál­la­tok­ról.

Sok madár és kis­ál­lat élő­he­lye sem­mi­sült meg, pon­tos ada­to­kat még nem tudni az el­hul­lott ál­la­tok­ról.

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Az au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bor­zal­mas eset.

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Kétéves kisfiú a londoni tűz legújabb áldozata

Édes­anyja is meg­halt a tűz­eset­ben.

A bájos Je­re­miah édes­anyja is meg­halt a tra­gi­kus tűz­eset­ben.

Pánik, fáklyaként lángolt a 336 méteres toronyház

Pánik, fáklyaként lángolt a 336 méteres toronyház

Két éven belül má­sod­szorra csap­tak fel lán­gok a világ egyik leg­ma­ga­sabb la­kó­épü­le­té­ben.

Két éven belül má­sod­szorra csap­tak fel lán­gok a világ egyik leg­ma­ga­sabb la­kó­épü­le­té­ben.

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Most jött a hír: nagy a baj, lángokban áll egy toronyház

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki.

Egy 26 eme­le­tes épü­let gyul­ladt ki. A tűz két­száz négy­zet­mé­te­ren ter­jedt el. A tűz okát még vizs­gál­ják.

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Egy hek­tá­ron ég a szá­raz fű, a tűz­ol­tók két víz­su­gár­ral már kö­rül­ha­tá­rol­ták a lán­go­kat.

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Hőssé vált a pilisvörösvári rendőr: égő házból mentette a lakót

Egy nőt és gáz­pa­lac­ko­kat ho­zott ki a lán­goló iker­ház­ból.

Még a tűz­ol­tók előtt a hely­színre ért a járőr, egy nőt és gáz­pa­lac­ko­kat ho­zott ki a lán­goló iker­ház­ból.

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra, pil­la­na­tok alatt át­ter­jedt a te­tőre is.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra, pil­la­na­tok alatt át­ter­jedt a te­tőre is. Egy szem­tanú meg­döb­bentő vi­deót ké­szí­tett.

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

30 tűz­oltó küzd a lán­gok­kal...

30 tűz­oltó pró­bál fe­lül­ke­re­kedni a lán­go­kon.

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

A ta­xi­so­főr túl­élte a tüzet.

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hű­tő­szek­rény okozta. A ta­xi­so­főr túl­élte a bal­ese­tet.

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

Lehetetlen azonosítani a londoni tűz áldozatait

A többi ház is ki­gyul­lad­hat.

Már har­ma­dik napja ku­tat­nak holt­tes­tek után a ha­tó­sá­gok a ki­égett lon­doni to­rony­ház rom­jai kö­zött. Sokan ret­teg­nek, hogy a többi ház is ki­gyul­lad­hat.

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

Összedől a pokoli londoni torony, halálra ítélték a családokat

A leg­felső eme­le­te­ken élők biz­to­san meg­hal­nak, raj­tuk kívül hatan vesz­tet­ték éle­tü­ket, és öt­ve­nen meg­se­be­sül­tek.