CÍMKE: 'túszejtés'

Veszélyes szomáliai kalózt fogtak el Németországban

Veszélyes szomáliai kalózt fogtak el Németországban

Szer­dán ál­lít­ják a bí­ró­ság elé Dort­mund­ban a 41 éves szo­má­liai mig­ránst...

Kommandósok szabadították ki a Beninben elrabolt francia turistákat!

Kommandósok szabadították ki a Beninben elrabolt francia turistákat!

Az el­ra­bolt fran­cia ta­ná­ro­kon kívül ki­sza­ba­dí­tot­tak még két nőt is az af­ri­kai or­szág­ból.

Most kaptuk: Túszejtés Franciaországban, lövés dördült

Most kaptuk: Túszejtés Franciaországban, lövés dördült

Egy fegy­ve­res férfi leg­alább négy túszt ej­tett a dél-fran­cia­or­szági To­u­louse-hoz kö­zeli Blag­nac­ban.

Egy fegy­ve­res férfi leg­alább négy túszt ej­tett a dél-fran­cia­or­szági To­u­louse-hoz kö­zeli Blag­nac­ban.

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Drámai részletek a budapesti túszejtésről, ezt mondta a rabnak a sofőr

Drámai részletek a budapesti túszejtésről, ezt mondta a rabnak a sofőr

Most exk­lu­zív in­ter­jút adott a férfi arról, hogy mi is tör­tént az au­tó­ban!

Most exk­lu­zív in­ter­jút adott a férfi arról, hogy mi is tör­tént az au­tó­ban!

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

A tet­test, akit élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, kom­man­dó­sok őrzik.

Elitegység őrzi a túszejtő szökött rabot: ilyen állapotban van most

Elitegység őrzi a túszejtő szökött rabot: ilyen állapotban van most

Fel­éb­resz­tet­ték az Új­pa­lo­tán lö­völ­döző férfit.

Fel­éb­resz­tet­ték az Új­pa­lo­tán lö­völ­döző férfit.

Elképesztő: így állították meg a szökött rabot

Elképesztő: így állították meg a szökött rabot

Mintha egy film­for­ga­tás lett volna.

Mintha egy film­for­ga­tás lett volna Bu­da­pest ut­cáin. Ehe­lyett vér­fa­gyasztó autós ül­dö­zés volt az uta­kon. Va­ló­sá­gos haj­sza.

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

Nem is lett volna sza­bad ott len­nie.

A német ha­tó­sá­gok ismét ha­tal­ma­sat hi­báz­tak. A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

Túszdráma a határnál: durva dolgokat művelt családjával a magyar férfi

Túszdráma a határnál: durva dolgokat művelt családjával a magyar férfi

A férfi egy­szer csak saját any­jára és annak pár­jára tá­madt.

A férfi egy­szer csak saját any­jára és annak pár­jára tá­madt.

Elhunyt a hős francia csendőr

Elhunyt a hős francia csendőr

A csend­őr­ség al­ez­re­dese ön­ként vál­lalta, hogy a tá­ma­dó­val marad.

A csend­őr­ség al­ez­re­dese ön­ként vál­lalta, hogy a tá­ma­dó­val marad az utolsó túsz el­en­ge­dé­séért cse­rébe.

Túszdráma szomszédainknál: hihetetlen mivel tartják fogva a dolgozókat

Túszdráma Korompán: egy férfi rontott be a bankba, fogva tartja a dolgozókat

Egy férfi tört be egy bankba.

Egy férfi tört be egy szlo­vá­kiai bankba pén­te­ken, de a dol­go­zó­kat még min­dig fogva tartja.

Szijjártó Péter: Megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket

Szijjártó Péter: Megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket

Egye­lőre nem tudni arról, ma­gya­rok érin­tet­tek-e a pén­teki túsz­ej­tés­ben.

A ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter el­mondta, hogy egy­előre nem tudni arról, ma­gya­rok érin­tet­tek-e a pén­teki túsz­ej­tés­ben.

Most érkezett: készültség az édességgyárnál, halálos áldozat is van

Most érkezett: készültség az édességgyárnál, halálos áldozat is van

Egy férfi nyi­tott tüzet szerda reg­gel, majd több em­bert tú­szul ej­tett a dol­go­zók közül.

Terroristák célpontja lesz Harry herceg menyasszonya

Terroristák célpontja lesz Harry herceg menyasszonya

Meg­han Markle-lel bővül a csa­lád.

A brit ki­rá­lyi csa­lád ha­ma­ro­san Meg­han Markle-lel bővül, ám az ame­ri­kai szí­nész­nő­nek kü­lö­nös ki­kép­zé­sen kell át­es­nie, mi­előtt oltár elé áll Harry her­ceg­gel.

Megszólalt a magyar túsz: részleteket árult el a fogságáról

Megszólalt a magyar túsz: részleteket árult el a fogságáról

Szom­ba­ton ér­ke­zett Bu­da­pestre.

A Ni­gé­ri­á­ban fog­ságba esett férfi szom­ba­ton ér­ke­zett Bu­da­pestre és a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

Túszdráma Kölnben: migránsok akarták megölni az alkalmazottakat

Túszdráma Kölnben: migránsok akarták megölni az alkalmazottakat

A rend­őrök le­zár­ták a kör­nyé­ket, mes­ter­lö­vé­szek is ér­kez­tek a hely­színre.

Túszdráma egy dunántúli erdőben, a rendőrség avatkozott közbe

Túszdráma egy dunántúli erdőben, a rendőrség avatkozott közbe

Hét­végi házba zár­tak egy nőt, a rend­őrök tud­ták csak ki­me­ne­kí­teni!

Hét­végi házba zár­tak egy nőt, a rend­őrök tud­ták csak ki­me­ne­kí­teni!

Megölték az Amerikai Egyetemet megtámadó terroristákat!

Megölték az Amerikai Egyetemet megtámadó terroristákat!

12 ember meg­halt, leg­alább hu­szon­egyen meg­se­be­sül­tek, ami­kor két fegy­ve­res ci­vi­le­ket ej­tett tú­szul.

Sokkoló információk szivárogtak ki a franciaországi túszejtőről!

Sokkoló információk szivárogtak ki a franciaországi túszejtőről!

A két fegy­ve­res kedd dél­előtt ron­tott be egy nor­man­diai temp­lomba.

A két fegy­ve­res kedd dél­előtt ron­tott be egy nor­man­diai temp­lomba. Egy papot ki­vé­gez­tek.

Borzalmas részletek: Késsel vágták át a pap torkát a francia túszejtők!

Borzalmas részletek: Késsel vágták át a pap torkát a francia túszejtők!

Alig egy órája, hogy két fegy­ve­res tá­madó be­ron­tott a temp­lomba...

Alig egy órája, hogy két fegy­ve­res tá­madó be­ron­tott a temp­lomba...

Sokkoló! Megkínoztak egy magyar párt Ukrajnában

Sokkoló! Megkínoztak egy magyar párt Ukrajnában

Kel­le­mes nya­ra­lás­nak in­dult...

Kel­le­mes nya­ra­lás­nak in­dult, de rém­álom­szerű tor­tú­rába ful­ladt annak a ma­gyar pár­nak az útja, akik egy is­me­rő­sük­höz utaz­tak a szom­szé­dos or­szágba.

Túszejtés okozott riadalmat Franciaországban! Ez most nem az ISIS!

Túszejtés okozott riadalmat Franciaországban! Ez most nem az ISIS!

Még tart a rend­őr­ségi akció egy belga ha­tár­hoz kö­zeli kis­vá­ros­ban, ahol egy bank­igaz­ga­tót és csa­lád­tag­jait ej­tet­tek tú­szul.

Friss: Lelőtték a francia templom fegyveres túszejtőit!

Friss: Lelőtték a francia templom fegyveres túszejtőit!

Egy nor­man­diai temp­lom­ban ej­tett tú­szo­kat két fegy­ve­res tá­madó... Az egyik túsz is éle­tét ve­szí­tette.

Egy nor­man­diai temp­lom­ban ej­tett tú­szo­kat két fegy­ve­res tá­madó... Az egyik túsz is éle­tét ve­szí­tette.

Újabb városrészben támadtak Párizsban az iszlamista fegyveresek!

Újabb városrészben támadtak Párizsban az iszlamista fegyveresek!

A Pá­ri­zsi bel­vá­rosi Les Hal­les be­vá­sár­ló­köz­pont kö­ze­lé­ből is lö­völ­dö­zést je­len­tet­tek a pén­tek este el­kö­ve­tett me­rény­le­tek so­rá­ban. Ezzel együtt hatra nőtt a fegy­ve­res tá­ma­dá­sok hely­színe!

A Pá­ri­zsi bel­vá­rosi Les Hal­les be­vá­sár­ló­köz­pont kö­ze­lé­ből is lö­völ­dö­zést je­len­tet­tek a pén­tek este el­kö­ve­tett me­rény­le­tek so­rá­ban. Ezzel együtt hatra nőtt a fegy­ve­res tá­ma­dá­sok hely­színe!

Terrorista akció zajlik épp Bamakóban

Terrorista akció zajlik épp Bamakóban

Meg­tá­mad­tak egy szál­lo­dát. A fo­lyó­sok­ról lö­vé­sek hal­lat­sza­nak.

Meg­tá­mad­tak egy bel­vá­rosi szál­lo­dát. A fo­lyó­sok­ról lö­vé­sek hal­lat­sza­nak. Tú­szo­kat ej­tet­tek.

A 6 legszörnyűbb merénylet a sport ellen

A 6 legszörnyűbb merénylet a sport ellen

Túsz­dráma, rob­ban­tás, ké­se­lés...

Túsz­dráma, rob­ban­tás, ké­se­lés: ami­kor ál­do­za­tokká vál­tak a spor­to­lók. A ször­nyű tra­gé­di­á­kat nézve, a Her­tha ol­csón meg­úszta a meg­lőtt csa­pat­bus­szal.

Fegyveres ejtette túszul a brazil futballsztár családját

Fegyveres ejtette túszul a brazil futballsztár családját

Sok­koló hí­re­ket ka­pott Ro­binho.

Sok­koló hírek ér­kez­tek Bra­zí­li­á­ból: be­törő ej­tette fog­ságba a Copa Amé­ri­cán ját­szó Ro­binho sze­ret­teit. A haj­dani Milan-sztár any­ját is el­ra­bol­ták már,