CÍMKE: 'turné'

Nagy a boldogság Pikali Gerdáéknál

Hatalmas a boldogság Pikali Gerdáéknál

A szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult a vő­le­gé­nye mel­lett.

A gyö­nyörű szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult vő­le­gé­nye, Ré­kasi Ká­roly mel­lett.

Madonna sokkoló félpucér képpel reklámozza a lemezét

Madonna sokkoló félpucér képpel reklámozza a lemezét

A leg­újabb al­buma nem iga­zán ér­de­kel sok em­bert, ezért me­rész rek­lám­fo­gás­hoz fo­lya­mo­dott.

Nem hiszed el, hol kapták le Csepregi Évát

Nem hiszed el, hol kapták le Csepregi Évát

Az éne­kesnő hosszabb időre el­bú­csú­zott Ma­gyar­or­szág­tól, és Ame­ri­kába uta­zott.

Az éne­kesnő hosszabb időre el­bú­csú­zott Ma­gyar­or­szág­tól, és Ame­ri­kába uta­zott.

Minden koncertet lemondott a világsztár, titokzatos betegség támadta meg

Minden koncertet lemondott a világsztár, titokzatos betegség támadta meg

A Rol­ling Stones 75 éves front­em­bere min­den turné előtt or­vos­hoz megy.

A Rol­ling Stones 75 éves front­em­bere min­den turné előtt or­vos­hoz megy.

Elsápadtak a rajongók mikor meglátták, mit szerzett be Nicki Minaj

Elsápadtak a rajongók mikor meglátták, mit szerzett be Nicki Minaj

A sztár imádja a lu­xust, és kö­ve­tői előtt sem tit­kolja, hogy sze­ret nagy lábon élni.

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

Sokkolta a rajongókat Britney Spears váratlan bejelentése

Sokkolta a rajongókat Britney Spears váratlan bejelentése

Idén talán sehol nem is lát­hat­ják.

Idén talán sehol nem is lát­hat­ják az éne­kes­nőt a ra­jon­gók egy ko­moly csa­ládi dráma miatt.

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

Nemrég még hajléktalan volt, most ő a világ legsikeresebb zenésze

A fi­a­tal ze­nész min­den­kit maga mögé uta­sí­tott és most már fel­fog­ha­tat­lan össze­ge­ket keres. Jö­vőre Bu­da­pestre ér­ke­zik.

Elszólta magát Victoria Beckham: mégis csatlakozhat a Spice Girlshöz

Elszólta magát Victoria Beckham: mégis csatlakozhat a Spice Girlshöz

A sztár­anyuka egy in­ter­jú­ban vic­ce­lő­dött azzal, hogy ő is meg­je­len­het.

A sztár­anyuka egy in­ter­jú­ban vic­ce­lő­dött azzal, hogy ő is meg­je­len­het a szín­pa­don, majd sej­tel­me­sen tü­re­lemre in­tette a ra­jon­gó­kat.

Elakad a szavad, ha megtudod, mennyit keresett Pink

Elakad a szavad, ha megtudod, mennyit keresett Pink

Az min­dig is nyil­ván­való volt, hogy ő egy iga­zán be­le­való éne­kesnő, de mos­tani szár­nya­lása min­den­kit meg­le­pett!

Az min­dig is nyil­ván­való volt, hogy ő egy iga­zán be­le­való éne­kesnő, de mos­tani szár­nya­lása min­den­kit meg­le­pett!

Ettől elámulsz, sosem látott fotót posztolt Beyoncé

Ettől elámulsz, sosem látott fotót posztolt Beyoncé

El­ké­pesz­tően ki­vi­rult!

El­ké­pesz­tően ki­vi­rult a dögös éne­kesnő, fel­hőt­len bol­dog­sá­gát nem is tudná ál­cázni. Rá­adá­sul nem akár­ki­vel állt ka­me­rák elé!

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát. Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, egy­előre nem en­ge­dik ki az or­vo­sok.

Ez már biztos: bejelentették, újra összeáll a Spice Girls

Ez már biztos: bejelentették, újra összeáll a Spice Girls

A ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­ban­dá­já­hoz Vic­to­ria Beck­ham ugyan nem csat­la­ko­zik, de így is na­gyon iz­ga­tot­tak a ra­jon­gók.

A ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­ban­dá­já­hoz Vic­to­ria Beck­ham ugyan nem csat­la­ko­zik, de így is na­gyon iz­ga­tot­tak a ra­jon­gók.

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

Óva intik a magyarokat a Viagogótól Eros Ramazzottiék

A szer­ve­zők két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek.

Alig­hogy be­je­len­tet­ték a 2019-es év egyik leg­na­gyobb ma­gyar­or­szági kon­cert­jét, a hi­va­ta­los jegy­ér­té­ke­sí­tés­sel egy idő­ben Eros Ra­maz­zotti fel­lé­pé­sé­nek szer­ve­zői fel­hí­vást tet­tek közzé. Két in­ter­ne­tes jegy­át­ve­rős ol­dalt is ne­ve­sí­tet­tek.

Ákos: Kevés embernek van esélye évtizedeken át megtartani a közönséget

Ákos: Kevés embernek van esélye évtizedeken át megtartani a közönséget

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész év vé­géig szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész év vé­géig szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

Lefújták a Spice Girls turnét

Lefújták a Spice Girls turnét

Vic­to­ria Beck­ham miatt nem tér vissza a Spice Girls.

Vic­to­ria Beck­ham miatt nem tér vissza a Spice Girls .A ra­jon­gók hiába vár­ták iz­ga­tot­tan a vissza­té­rést, Posh Spice nem haj­landó fel­lépni. Régi me­ne­dzse­rük sem tudta meg­győzni.

Újra megtették, másodszorra is titokban házasodott össze a sztárpár

Újra megtették, másodszorra is titokban házasodott össze a sztárpár

A világ egyik leg­hí­re­sebb pá­rosa má­sod­szor is egy­be­kelt, de most sem ver­ték nagy dobra az es­kü­vőt.

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Ért­he­tőek az érvei.

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Szexuális zaklatással vádolják a híres zenészt, lemondta az összes fellépését!

Szexuális zaklatással vádolják a híres zenészt, lemondta az összes fellépését!

A híres le­mez­lo­vas min­den vádat vissza­uta­sí­tott...

A híres le­mez­lo­vas min­den vádat vissza­uta­sí­tott, így vége lehet a kar­ri­er­jé­nek!

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Ra­jon­gó­i­nak oko­zott örö­met.

Nyi­lat­ko­za­tá­val ren­ge­teg ra­jon­gó­já­nak oko­zott örö­met a nép­szerű éne­kesnő!

Kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a nép­szerű éne­kesnő feb­ru­ári fel­lé­pé­se­ire!

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Ki gon­dolná, hogy már 64 éves? Éva na­gyon csi­nos, és min­dent meg­tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon!

Ki gon­dolná, hogy a Neo­ton éne­kes­nője már 64 éves? Éva na­gyon csi­nos, és min­dent meg­tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon!

Törölték a világhírű énekesnő összes koncertjét, ez az oka

Törölték a világhírű énekesnő összes koncertjét, ez az oka

Ins­tag­ra­mon üzent a ra­jon­gó­i­nak a vi­lág­sztár, be­teg­ség tá­madta meg.

Ins­tag­ra­mon üzent a ra­jon­gó­i­nak a vi­lág­sztár, be­teg­ség tá­madta meg. Saj­nálja, hogy le kel­lett mon­dani a kon­cert­jeit.

Rejtélyes betegsége miatt intenzívre került Robbie Williams

Rejtélyes betegsége miatt intenzívre került Robbie Williams

Újabb rész­le­te­ket árult el az éne­kes.

Újabb rész­le­te­ket árult el az éne­kes a be­teg­sé­gé­ről, ami miatt még a tur­né­ját is le kel­lett fúj­nia.

Szomorú hírt közölt a világsztár, aggódnak a rajongók

Szomorú hírt közölt a világsztár, aggódnak a rajongók

Lady Gaga ame­ri­kai pop­sztár or­vosi uta­sí­tásra el­ha­lasz­totta hat­he­tesre ter­ve­zett eu­ró­pai tur­né­ját, mely csü­tör­tö­kön kez­dő­dött volna Bar­ce­lo­ná­ban.

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora...

Az el­is­mert éne­kes­nek nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora, hanem a világ min­den táján! Uta­zá­sai során He­vesi Tamás vé­gig­éne­kelte a vi­lá­got, így egy­szerre két szen­ve­dé­lyé­nek is hó­dol­ha­tott.

Nagy a baj: Összes koncertjét lemondta a beteg Tom Jones

Nagy a baj: Összes koncertjét lemondta a beteg Tom Jones

A mű­vész az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, hogy or­vosi uta­sí­tásra el kel­lett ha­lasz­ta­nia a tur­nét.

Az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, hogy or­vosi uta­sí­tásra el kel­lett ha­lasz­ta­nia a tur­nét.

"Ha kimondom a neved, Még annyi minden lehet"

"Ha kimondom a neved, Még annyi minden lehet"

A Re­pub­lic együt­tes 2017-es "Ki­mon­dom a neved" album tur­néja 2017. szep­tem­ber 1-jén Bu­da­pestre ér­ke­zik a Barba Negra Trackbe.

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de a front­em­ber, Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek az Ope­ra­ház ad ott­hont.

A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

Óriási bejelentés: Visszatér Magyarországra Depeche Mode

Óriási bejelentés: Visszatér Magyarországra Depeche Mode

Alig pár hete adott gi­ga­kon­cer­tet Bu­da­pes­ten.

Alig pár hete adott gi­ga­kon­cer­tet Bu­da­pes­ten a világ egyik leg­is­mer­tebb ban­dája.

Drámai hírt közölt rajongóival a terror után Ariana Grande

Drámai hírt közölt rajongóival a terror után Ariana Grande

Ha­za­u­ta­zott csa­lád­já­hoz az éne­kesnő.

A ter­ror­tá­ma­dást kö­ve­tően ha­za­u­ta­zott csa­lád­já­hoz az éne­kesnő, azóta is sok­kos ál­la­pot­ban van.

Hihetetlen dolog történt a magyar sztárbandával

Hihetetlen dolog történt a magyar sztárbandával Ausztráliában

.

Nem várt ka­lan­dok­ban volt része a Tank­csapda tag­ja­i­nak. Be­rúg­tak a re­pü­lőn, hogy tud­ja­nak aludni.

Felfegyverkezett migránsok támadtak a sztárénekesre

Felfegyverkezett migránsok támadtak a sztárénekesre

Át akar­tak jutni Nagy-Bri­tan­ni­ába.

A mig­rán­sok el akar­tak bújni a tur­né­busz­ban - min­dent meg­tet­tek volna azért, hogy át­jus­sa­nak az Egye­sült Ki­rály­ságba!

Mi történt? Elhagyja az országot Zalatnay Sarolta!

Mi történt? Elhagyja az országot Zalatnay Sarolta!

A 68 éves éne­kesnő nagy do­básra ké­szül, a si­ke­rért pedig ko­moly ál­do­za­to­kat kell hoz­nia!

Budapesten lép fel a brit popikon

Budapesten lép fel a brit popikon

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad.

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad. Leg­utóbb ta­valy au­gusz­tus­ban a Szi­ge­ten lát­hat­ták ma­gyar ra­jon­gói: 75 ezer néző előtt adott óri­ási si­kerű kon­cer­tet.

Már biztos: Jövőre elhagyja az országot Zalatnay Cini!

Már biztos: Jövőre elhagyja az országot Zalatnay Cini!

Kör­be­utazza a vi­lá­got!

Az arany­torkú éne­kesnő a 2017-es év ele­jén in­dult a hosszú útra! Kör­be­utazza a vi­lá­got!

Újra turnén a világhírű banda: Pesten sem marad el a koncert!

Újra turnén a világhírű banda: Pesten sem marad el a két koncert!

So­káig foly­tak a ta­lál­ga­tá­sok, hogy vajon a sztár­ze­ne­kar éne­ke­sét mikor en­ge­dik ki a kór­ház­ból. Jó hí­rünk van...

So­káig foly­tak a ta­lál­ga­tá­sok, hogy a Red Hot Chili Pep­pers éne­ke­sét mikor en­ge­dik ki a kór­ház­ból...

Kirúgták az egyik ősomegást!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből: ez a balhé oka.

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-turné előtt. Ez a balhé oka.

Hatalmas dolog hiúsult meg Prince halálával!

Hatalmas dolog hiúsult meg Prince halálával!

A világ még nem állt volna rá ké­szen.

Az éne­kes úgy vélte, hogy a világ még nem áll ké­szen egy ek­kora do­logra, de nem ki­zárt, hogy a jö­vő­ben mégis rá­bó­lin­tott volna a me­ga­tur­néra.

30 ezerért megnézheted pucéran Selena Gomezt

30 ezerért megnézheted pucéran Selena Gomezt

A gye­rek­sztár­ból bom­bá­zóvá érett Se­lena Gomez leg­újabb tur­né­ján pu­cé­ran vo­nag­lik a ki­ve­tí­tő­kön az éne­kesnő. Nem rossz show-elem!

A gye­rek­sztár­ból bom­bá­zóvá érett Se­lena Gomez leg­újabb tur­né­ján pu­cé­ran vo­nag­lik a ki­ve­tí­tő­kön az éne­kesnő. Nem rossz show-elem!

Kiderült Zalatnay Cini nagy titka! Elhagyja az országot!

Kiderült Zalatnay Cini nagy titka! Elhagyja az országot!

Az éne­kesnő úgy dön­tött, Ame­rika felé veszi az irányt! Meg­tud­tuk, mi áll a hir­te­len jött dön­tés hát­te­ré­ben!

Az éne­kesnő úgy dön­tött, Ame­rika felé veszi az irányt! Meg­tud­tuk, mi áll a hir­te­len jött dön­tés hát­te­ré­ben!

Beyoncé topless jelentette be, hogy Magyarország nem a világ része

Beyoncé topless jelentette be, hogy Magyarország nem a világ része

Ko­runk leg­na­gyobb dí­vája világ kö­rüli tur­néra indul, de kis or­szá­gun­kat el­ke­rüli. Mind­ezt egy szexi vi­de­ó­val kö­zölte.

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban, most pedig hir­te­len meg­sza­kí­totta Unb­reaka­ble Tour című kon­cert­kör­út­ját.

Ag­gód­nak a ra­jon­gók Janet Jack­so­nért! Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban, most pedig hir­te­len meg­sza­kí­totta Unb­reaka­ble Tour című kon­cert­kör­út­ját. Test­vére sze­rint azon­nal mű­teni kell.

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg-gondozóba mentünk"

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg- gondozóba mentünk"

A ze­nész ön­élet­rajzi köny­vé­ben a kínos rész­le­tek­től sem óvja meg az ol­va­sót, de a sorok kö­zött is akad ol­vas­ni­való.

Életmentő műtétet hajtottak végre a magyar zenészen!

Életmentő műtétet hajtottak végre a magyar zenészen!

Szív­rit­mus­za­var miatt kór­házba ke­rült Ba­lázs Fecó, akin ve­szé­lyes be­avat­ko­zást haj­tot­tak végre. A ze­nész már jól van, az ame­ri­kai tur­né­jára ké­szül.

Szív­rit­mus­za­var miatt kór­házba ke­rült Ba­lázs Fecó, akin ve­szé­lyes be­avat­ko­zást haj­tot­tak végre. A ze­nész már jól van, az ame­ri­kai tur­né­jára ké­szül.

Rajongóival szexelt, nemibeteg-gondozóban kötött ki Ganxsta Zolee

Rajongóival szexelt, nemibeteg-gondozóban kötött ki Ganxsta Zolee

Ré­sze­gen ran­da­lí­ro­zott, tört-zú­zott a szál­lo­dá­ban, majd ze­nész­tár­sá­val be­dob­ták a kö­zösbe az épp ak­tu­á­lis csajt.