CÍMKE: 'tudósok'

Magyar tudósok fejtik meg, mit jelenthet Isten lehelete

Magyar tudósok fejtik meg, mit jelenthet Isten lehelete

Ki­de­rül, mi­lyen ter­mé­szet­tu­do­má­nyos üze­ne­te­ket, is­me­re­te­ket tar­tal­maz­nak a bib­liai szö­ve­gek.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Kiderült: az azonos nemű emlősök is tudnak utódot nemzeni

Kiderült: az azonos nemű emlősök is tudnak utódot nemzeni

Kínai tu­dó­sok ege­rek­nél meg­va­ló­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zést.

Kínai tu­dó­sok ege­rek­nél meg­va­ló­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zést.

Most közölték a tudósok: hihetetlen, mit találtak a meteoritban

Most közölték a tudósok: hihetetlen, mit találtak a meteoritban

Ez a fel­fe­de­zés átír min­dent, amit eddig tud­tak.

Ez a fel­fe­de­zés átír min­dent, amit eddig tud­tak.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit az űrben találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit az űrben találtak

Még sosem si­ke­rült ezt meg­fi­gyelni, tör­té­nelmi lép­tékű a fel­fe­de­zés.

Még sosem si­ke­rült ezt meg­fi­gyelni, tör­té­nelmi lép­tékű a fel­fe­de­zés.

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Egye­lőre nincs meg­ol­dás.

Egye­lőre nincs meg­ol­dás, ho­gyan le­hetne el­ke­rülni a Föld pusz­tu­lá­sát.

Meg tudod mondani, melyik betű van helyesen írva? A tudósok szerint csak a zsenik képesek rá

Meg tudod mondani, melyik betű van helyesen írva? A tudósok szerint csak a zsenik képesek rá

A re­gé­nyek ezt hasz­nál­ják.

A leg­több re­gény és újság ezt a be­tű­tí­pust hasz­nálja, így már mil­li­ó­szor lát­hat­tad le­írva. De vajon me­lyik a he­lyes?

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

A vi­lág­hírű fi­zi­kus még csak négy napja hunyt el.

A vi­lág­hírű fi­zi­kus még csak négy napja hunyt el, földi ma­rad­vá­nya­i­ról azon­ban máris ku­ta­tó­la­bo­rok dön­te­né­nek.

"Védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek ellen

"Védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek ellen

Bye-bye, ha­zug­ság...

Brit tu­dó­sok azt gon­dol­ják, hogy a mód­sze­rük al­kal­mas arra, hogy az em­be­rek im­mu­nissá vál­ja­nak az ál­in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­mazó hírek ellen.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

1000 méter mélyre ju­tot­tak.

Mé­lyebbre ju­tot­tak, mint eddig bár­mi­kor. Tör­té­nelmi fel­fe­de­zé­se­ket tet­tek.

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Már csak két év...

Ha­tal­mas, hosszú bun­dájú, hónak-fagy­nak el­len­álló ős­lé­nyek jár­nak nem­so­kára kö­zöt­tünk! A tu­dó­sok még két évet kér­nek.

A tudósok bejelentették: történelmi jelentőségű felfedezést tettek

A tudósok bejelentették: történelmi jelentőségű felfedezést tettek

Noé bár­kája lé­te­zett.

Ál­lí­tó­lag újabb bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­tak arra, hogy Noé bár­kája lé­te­zett.

Tudósok derítették ki, hogy miért lehet könnyen átverni az időseket

Tudósok derítették ki, hogy miért lehet könnyen átverni az időseket

Az ame­ri­kai Ge­or­gia Ins­ti­tute of Tech­no­logy ku­ta­tói EEG szen­zo­rok­kal fi­gyel­ték meg az em­lé­ke­i­ket fel­idéző idős em­be­rek agyát.