Nőnek született, most férfi, de ufó akar lenni

Nőnek született, most férfi, de ufó akar lenni

Egyik nem­hez sem akar tar­tozni a 33 éves Ja­reth Ne­bula. Nőnek szü­le­tett, je­len­leg transz­nemű férfi.

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Botrányos fotósorozat a múltból: ma is felkavarná az állóvizet!

Le­e­sik az állad ezek­től a ké­pek­től; főleg, ha ész­ben tar­tod, hogy az öt­ve­nes évek­ben ké­szül­tek...

A vi­lág­hírű fo­tó­mű­vész ha­gya­té­ká­ból ki­ad­vány is ké­szült.

Melegekről és transzneműekről szól az új kötelező tantárgy

Melegekről és transzneműekről szól az új kötelező tantárgy

2019 szep­tem­be­ré­től min­den is­ko­lá­ban kö­te­lező lesz a gye­re­ke­ket az el­fo­ga­dásra ne­velni.

2019 szep­tem­be­ré­től min­den is­ko­lá­ban kö­te­lező lesz a gye­re­ke­ket az el­fo­ga­dásra ne­velni.

A fiúk is hordhatnak szoknyát

A fiúk is hordhatnak szoknyát

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát és bé­ké­jét akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát és bé­ké­jét akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

Transznemű rab próbálta megerőszakolni cellatársait

Transznemű rab próbálta megerőszakolni cellatársait

Meg­pró­bálta meg­erő­sza­kolni tár­sait egy rab a csak nők szá­mára fenn­tar­tott Bron­zefield bör­tön­ben.

Őrület: megszületett az első se fiú, se lány baba

Őrület: megszületett az első se fiú, se lány baba

A ka­na­dai Sea­ryl Atli lehet a vi­lá­gon az első ember, aki gye­rek­ko­rát "sem­le­ges ne­mű­ként" fogja le­élni.

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A brit lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek nem min­denki örül.