CÍMKE: 'tragédia'

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le egy fi­ren­zei ba­zi­lika egyik osz­lop­fő­jé­nek a köve

Meglepő dolgot tett a zsámboki asszony gyilkosa

Meglepő dolgot tett a zsámboki asszony gyilkosa

Nem ti­pi­ku­san úgy vi­sel­ke­dett, ahogy egy gyil­kos­ság után szok­tak, el is fog­ták né­hány órán belül.

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

Megrázó titkok derültek ki
a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zói.

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tó­ve­ze­tő­nek az ál­do­za­tok gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zói.

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein.

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.

Így emlékeznek kollégái az M5-ös autópályán elhunyt törzsőrmesterre

Így emlékeznek kollégái az M5-ös autópályán elhunyt törzsőrmesterre

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség tag­jai éj­sza­kai szol­gá­lat­ból in­dul­tak haza.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség tag­jai éj­sza­kai szol­gá­lat­ból in­dul­tak haza, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Örömteli hírt kaptak a veronai tragédiában elhunytak hozzátartozói

Örömteli hírt kaptak a veronai tragédiában elhunytak hozzátartozói

A jövő évtől több pon­ton szi­go­rod­nak az is­ko­lai bu­szos ki­rán­du­lá­sokra vo­nat­kozó sza­bá­lyok - je­len­tette be Pal­ko­vics László.

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A tet­test el­fog­ták.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek.

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Egy el­ha­ladó te­her­vo­nat kel­tette lég­áram­lat oko­zott ször­nyű­sé­get.

Ha­tal­mas ször­nyű­ség tör­tént: egy el­ha­ladó te­her­vo­nat kel­tette lég­áram­lat ki­so­dort egy ba­ba­ko­csi­ban ülő kis­lányt, aki olyan sú­lyo­san meg­se­be­sült, hogy be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy el­hunyt.

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy egy ször­nyű au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a kel­le­mes or­gá­numú szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után.

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Ala­pító tagja volt a tár­su­lat­nak.

A vi­lág­hírű tán­cos 1979-ben részt vett a Győri Ba­lett meg­ala­pí­tá­sá­ban.

Tragédia történt a metróban a Nyugatinál

Tragédia történt a metróban a Nyugatinál

Nin­cse­nek sza­vak arra, ami va­sár­nap dél­után tör­tént Bu­da­pes­ten, a 3-as metró vo­na­lán.

Nin­cse­nek sza­vak arra, ami va­sár­nap dél­után tör­tént Bu­da­pes­ten, a 3-as metró vo­na­lán.

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

In­kább kór­házba vonul!

Ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt is nyo­mo­zás in­dult Sz. Lajos ellen, aki most úgy dön­tött: in­kább kór­házba vonul!

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Het­ven­hét éve halt meg a hős orvos.

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos.

Váratlan fordulat a hajdúszoboszlói tragédiában: mégsem az apa ölt?

Váratlan fordulat a hajdúszoboszlói tragédiában: mégsem az apa ölt?

Az egész or­szá­got meg­döb­ben­tette a haj­dú­szo­bosz­lói hár­mas tra­gé­dia, egy­előre nem tisz­tá­zott, mi tör­tént.

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

"...fel­állt az ágy­ról és abban a pil­la­nat­ban össze­esett.."

A gyö­nyörű éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be a fáj­dal­mas hírt, hogy vá­rat­la­nul és tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­ve­szí­tette imá­dott édes­ap­ját.

Szörnyű tragédia történt a hűtlen férjét rajtakapó nővel

Szörnyű tragédia történt a hűtlen férjét rajtakapó nővel +18

Sok­koló kép­so­ro­kat rög­zí­tet­tek.

Sok­koló kép­so­ro­kat rög­zí­tett a ka­mera. Az asszony már a fél­re­lé­pés hely­szí­nén éle­tét vesz­tette.

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna.

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna.

Sorozatos halálesetek, szigorodnak a balatoni szabályok?

Sorozatos halálesetek, szigorodnak a balatoni szabályok?

A hét­végi ha­lál­ese­tek után újra fel­tá­madt a vita: meg lehet-e vé­deni saját fe­le­lőt­len­sé­gük­től az em­be­re­ket?

A hét­végi ha­lál­ese­tek után újra fel­tá­madt a vita: meg lehet-e vé­deni saját fe­le­lőt­len­sé­gük­től az em­be­re­ket?

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Var­rat­sze­dés­ről ment ha­za­felé a rác­al­mási Edit néni, ami­kor a busz­ról le­szállva a ke­re­kek alá esett és ször­nyet­halt.

Ezek voltak a 20 éve elhunyt Diana hercegnő utolsó szavai

Ezek voltak a 20 éve elhunyt Diana hercegnő utolsó szavai

Ki­de­rült, mit ki­ál­tott a kór­házi ágyon...

Ki­de­rült, mit ki­ál­tott a kór­házi ágyon...

Ször­nyű tra­gé­dia: három éves kis­lányt ta­lált nya­kon az apa fegy­vere

Ször­nyű tra­gé­dia: három éves kis­lányt ta­lált nya­kon az apa fegy­vere

Meg­­halt a há­­rom­ éves kis­­lány, aki va­­la­­ho­­gyan hoz­­zá­­fért apja fegy­­ve­­ré­­hez.

Meg­­halt az a há­­rom ­éves kis­­lány, aki va­­la­­ho­­gyan hoz­­zá­­fért az édes­apja fegy­­ve­­ré­­hez, ez okozta vesz­­tét. A tra­gé­dia ide­jén ott­hon tar­tóz­kodó édes­anyja sok­kot ka­pott, őt kór­házba szál­lí­tot­ták.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy.

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

A rend­őr­ség hiába fi­gyel­mez­teti fo­lya­ma­to­san a la­kos­sá­got...

A rend­őr­ség fo­lya­ma­to­san fi­gyel­mez­teti a la­kos­sá­got, hogy ne hagy­ja­nak zárt au­tó­ban sem gye­re­ket, sem ál­la­tot, mert könnyen tra­gé­dia lehet a vége. A gyer­mek anyja mind­össze 17 éves.

Elkerülhető lett volna a magyar áldozatot is követelő tragédia Madeirán

Elkerülhető lett volna a magyar áldozatot is követelő tragédia Madeirán

Helyi lakos jó­solta meg: ki fog dőlni a fa...

Helyi lakos jó­solta meg: ki fog dőlni a fa, és senki sem vál­lalja majd a fe­le­lős­sé­get.

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy el­nyeli a tó vize.

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy el­nyeli a tó vize.

Éles fordulat a magyar focibíró halálának vizsgálatában

Éles fordulat a magyar focibíró halálának vizsgálatában

Nem volt elég ala­pos a je­len­tés?

Fe­szült­ség a szö­vet­sé­gen belül. Nem volt elég ala­pos a tra­gé­dia kö­rül­mé­nye­i­ről szóló je­len­tés? To­vább ke­re­sik a fe­le­lőst.

Most érkezett a gyászhír, meghalt egy sportoló a pályán

Most érkezett a gyászhír, meghalt egy sportoló a pályán

Saját csa­pat­tár­sá­val üt­kö­zött.

Vég­ze­tes bal­ese­tet szen­ve­dett egy brit mo­tor­ver­senyző a Su­per­bike-baj­nok­ság­ban. Saját csa­pat­tár­sá­val üt­kö­zött.

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Úgy tűnik, senki sincs biz­ton­ság­ban, mivel fő­vá­rosi és vi­déki já­ra­tok, bé­relt bu­szok egy­aránt lángra kap­tak már.

Szörnyű halálhír rázta meg a magyar focit

Szörnyű halálhír rázta meg a magyar focit

A hő­ség­ri­adó el­le­nére fut­tat­ták a bí­ró­kat, egyi­kük rosszul lett és el­hunyt. Pedig töb­ben is je­lez­ték, hogy rosszul érzik ma­gu­kat.

A hő­ség­ri­adó el­le­nére fut­tat­ták a bí­ró­kat, egyi­kük rosszul lett és el­hunyt. Pedig töb­ben is je­lez­ték, hogy rosszul érzik ma­gu­kat.

Szörnyű tragédia, halálra gázolták Kasszás Erzsi testvérét

Szörnyű tragédia, halálra gázolták Kasszás Erzsi testvérét

Tra­gé­diák so­ro­za­tát élte át.

Su­gár­zik be­lőle a vi­dám­ság, pedig ko­ráb­ban ala­po­san meg­té­pázta az élet. A szí­nésznő tra­gé­diák so­ro­za­tát élte át.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Ször­nyű bal­eset tör­tént ma dél­ben Ko­mádi és Furta kö­zött, az 51-es úton.

Tragédia Budapesten: Kutyákkal keresik a romok alá szorult embereket

Tragédia Budapesten: Kutyákkal keresik a romok alá szorult embereket

Le­sza­kadt egy ház te­teje csü­tör­tö­kön, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Le­sza­kadt egy ház te­teje csü­tör­tö­kön, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Csúszdázás közben halt meg egy férfi a budapesti fürdőben

Csúszdázás közben halt meg egy férfi a budapesti fürdőben

A Ka­mi­kaze csúsz­dát hasz­nálta épp, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia. Az idős férfi már esz­mé­let­le­nül ért a vízbe.

A Ka­mi­kaze csúsz­dát hasz­nálta épp, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia. Az idős férfi már esz­mé­let­le­nül ért a vízbe.

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Egy fa dőlt rá a sem­mi­ből.

Az egyik leg­hí­re­sebb in­diai mű­sor­ve­ze­tő­nőre egy fa dőlt rá a sem­mi­ből, ami agyon­ütötte. Az or­vo­sok nem tud­tak már rajta se­gí­teni.

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták.

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

Tragédia: Földbe csapódott a katonákat szállító repülőgép! - videó

Tragédia: Földbe csapódott a katonákat szállító repülőgép! - videó

Az egyik fi­a­tal ka­tona a hely­szí­nen meg­halt, a töb­biek az éle­tü­kért küz­de­nek.

Az egyik fi­a­tal ka­tona a hely­szí­nen meg­halt, a töb­biek az éle­tü­kért küz­de­nek.

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató. B. Csaba azt val­lotta: el akarta ol­tani a maga gyúj­totta tüzet, ami­kor látta, hogy nagy a baj, de már késő volt.

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató. B. Csaba azt val­lotta: el akarta ol­tani a maga gyúj­totta tüzet.

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Sok­kolta a vi­lá­got a hír.

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere. Az éne­kes nem csak hat gye­re­ket ha­gyott hátra...

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Mezőcsát: a sógor volt a gyújtogató!

Mezőcsát: a sógor volt a gyújtogató!

Egy 33 éves apuka és más­fél éves kis­lá­nya vesz­tette éle­tét a tűz­ben, ami­kor Me­ző­csá­ton ki­gyul­ladt a házuk hétfő haj­nal­ban. A szom­szé­dok nagy ki­a­bá­lásra let­tek fi­gyel­me­sek.

Egy 33 éves apuka és más­fél éves kis­lá­nya vesz­tette éle­tét a tűz­ben, ami­kor Me­ző­csá­ton ki­gyul­ladt a házuk hétfő haj­nal­ban. A szom­szé­dok nagy ki­a­bá­lásra let­tek fi­gyel­me­sek.

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Bor­zal­mas véget ért a meccs. Töb­bek kö­zött egy kis­lány is ál­do­za­tául esett a le­lá­tó­kon ki­tört tö­meg­pá­nik­nak.

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Útról le­sod­ródó ka­mion be­le­csa­pó­dott a ze­ne­kar or­szágút szé­lén álló, de­fek­tet ka­pott bu­szába.

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

A gyó­gyít­ha­tat­lan beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján töb­bek kö­zött a saját es­kü­vője sze­re­pelt. A szü­lők cse­le­ked­tek.

Belehalt a sérüléseibe az összetaposott szurkoló

Szörnyű tragédia, belehalt sérüléseibe az összetaposott szurkoló

To­ri­nó­ban tör­tént az eset.

To­ri­nó­ban tör­tént az eset, ami­kor az ijedt tömeg egy han­gos rob­ban­tás miatt pá­nikba esett. Több ezren meg­sé­rül­tek.

Borzalom, ami a magyar kamionossal történt Angliában

Borzalom, ami a magyar kamionossal történt Angliában

A fi­gyel­met­len sofőr vé­let­le­nül rossz for­galmi sávon haj­tott fel az au­tó­pá­lyára, szem­ben a for­ga­lom­mal.

A fi­gyel­met­len sofőr vé­let­le­nül rossz for­galmi sávon haj­tott fel az au­tó­pá­lyára, szem­ben a for­ga­lom­mal.

Tragédia, 11-est védett és meghalt a kapus

Tragédia, 11-est védett és meghalt a kapus

Döb­be­ne­tes tra­gé­dia tör­tént egy spa­nyol­or­szági fut­ball­mér­kő­zé­sen.

Döb­be­ne­tes tra­gé­dia tör­tént egy spa­nyol­or­szági után­pót­lás fut­ball­mér­kő­zé­sen.

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán, fé­nyes nap­pal.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik.

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Edzé­sen ka­pott szív­ro­ha­mot a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos. Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Nem bírnak hazamenni a szülők!

Nem bírnak hazamenni a lezuhant kislány szülei!

Ami­óta a há­rom­éves Pan­nika ki­esett.

Ami­óta a há­rom­éves Pan­nika ki­esett, a szü­lők nem jár­tak a ki­star­csai la­ká­suk­ban. A rend­őr­ség to­vábbra is nyo­moz.

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Egy kisfiú ha­lála miatt tá­mad­ják.

Fer­nando Alonso a go­kart­pá­lyá­ját kény­te­len vé­deni. Egy 11 éves kisfiú ször­nyű ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­nok vál­lal­ko­zá­sát.

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Belehalt az orgazmusba a párját szájával kényeztető asszony

Belehalt az orgazmusba a párját szájával kényeztető asszony

Sze­re­tő­jét, egy 65 éve­sen is tettre kész öreg­urat évekre bör­tönbe zár­hat­ják.

Sze­re­tő­jét, egy 65 éve­sen is tettre kész öreg­urat évekre bör­tönbe zár­hat­ják.

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Po­koli kínok...

Éppen egy hete de­rült ki, hogy amíg a Scho­bert csa­lád Me­xi­kó­ban tá­bo­roz­tatta a fogyni vá­gyó­kat, va­laki meg­mér­gezte a fit­nesz­guru édes­any­já­nak tár­sát.

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

A három napja el­hunyt Rom­sics Nóra szer­ve­ze­tét alig egy hét­tel az­után gyűrte maga alá be­teg­sége, hogy el­vesz­tette apját.

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

A tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben.

Az el­ke­se­re­dett asszony a tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben. Férje hi­á­nyát na­gyon ne­he­zen tudja fel­dol­gozni, ezért pró­bálja el­te­relni a fi­gyel­mét élete leg­na­gyobb bá­na­tá­ról.

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Ez tragédia: elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra. Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra, aki 2002-ben tűnt fel a Look of the Year mo­dell­fel­fe­dező ver­se­nyen. Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Könnyfakasztó: így búcsúzott a legendától hűséges barátja

Könnyfakasztó: így búcsúzott a legendától hűséges barátja

Szom­ba­ton gá­zol­ták el a nagy­szerű brin­gást, a tra­gé­dia hely­szí­né­ről nem tá­gí­tott kü­lön­le­ges ba­rátja.

Szom­ba­ton gá­zol­ták el a le­gen­dás brin­gást, a tra­gé­dia hely­szí­né­ről nem tá­gí­tott kü­lön­le­ges ba­rátja.

Meghalt a magyar csodagyerek

Meghalt a magyar csodagyerek

A 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben.

Az eu­ró­pai hegy­má­szás fi­a­tal ki­vá­ló­sága, a 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt szom­ba­ton a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Tragédia, szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Az Eu­rópa Liga-meccset néz­ték.

Bor­zal­mas ese­mény ár­nyé­kolta be az Eu­rópa Liga-meccset.

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Csa­ládja szeme lát­tára halt meg.

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg ször­nyű kí­nok­kal a 17 éves La­eti­cia Bro­u­wer. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a baj.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

A teg­nap meg­gyil­kolt asszony másik két gyer­meke is meg­ér­ke­zett a gyil­kos­ság hely­szí­nére...

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Szinte sem­mit sem tudni róla...

Több mint ki­lenc évvel ez­előtt tűnt el a kö­zön­ség elől, azóta szinte sem­mit sem tudni róla.

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént. Egy hasz­nált­ruha bolt­ban ful­ladt meg a gyer­mek.

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént. Egy hasz­nált­ruha bolt­ban ful­ladt meg a gyer­mek.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Ma már tud be­szélni a tra­gé­di­á­ról.

Ti­zen­négy éve, hogy gyer­meke ön­ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Mára a fáj­da­lom eny­hült, de ezt a trau­mát va­ló­szí­nű­leg sosem lesz képes fel­dol­gozni.

Szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos. Más csa­pat­ban nem is sze­re­pelt pá­lya­fu­tása során.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos. Más csa­pat­ban nem sze­re­pelt pá­lya­fu­tása során.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát, a ze­nész csa­ládja hall­ga­tásba bur­ko­ló­zott.

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a 9 éves, rend­kí­vül te­het­sé­ges kis­lányt. Négy nap­pal a tra­gé­dia előtt lett do­bo­gós. Tes­tét tűz­oltó ke­reszt­apja emelte ki a roncs­ból...

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt a tra­gi­kus ja­nu­ári reg­gel­ről, ami­kor meg­tudta: Jimmy nincs többé...