CÍMKE: 'tragédia'

Tragédia: Földbe csapódott a katonákat szállító repülőgép!

Tragédia: Földbe csapódott a katonákat szállító repülőgép! - videó

Az egyik fi­a­tal ka­tona a hely­szí­nen meg­halt, a töb­biek az éle­tü­kért küz­de­nek.

Az egyik fi­a­tal ka­tona a hely­szí­nen meg­halt, a töb­biek az éle­tü­kért küz­de­nek.

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Az egyik leg­hí­re­sebb in­diai mű­sor­ve­ze­tő­nőre egy fa dőlt rá a sem­mi­ből, ami agyon­ütötte.

Az egyik leg­hí­re­sebb in­diai mű­sor­ve­ze­tő­nőre egy fa dőlt rá a sem­mi­ből, ami agyon­ütötte. Az or­vo­sok nem tud­tak már rajta se­gí­teni.

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták.

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató. B. Csaba azt val­lotta: el akarta ol­tani a maga gyúj­totta tüzet, ami­kor látta, hogy nagy a baj, de már késő volt.

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató. B. Csaba azt val­lotta: el akarta ol­tani a maga gyúj­totta tüzet.

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Sok­kolta a vi­lá­got a hír.

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere. Az éne­kes nem csak hat gye­re­ket ha­gyott hátra...

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Bor­zal­mas véget ért a meccs. Töb­bek kö­zött egy kis­lány is ál­do­za­tául esett a le­lá­tó­kon ki­tört tö­meg­pá­nik­nak.

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Útról le­sod­ródó ka­mion be­le­csa­pó­dott a ze­ne­kar or­szágút szé­lén álló, de­fek­tet ka­pott bu­szába.

Mezőcsát: a sógor volt a gyújtogató!

Mezőcsát: a sógor volt a gyújtogató!

Egy 33 éves apuka és más­fél éves kis­lá­nya vesz­tette éle­tét a tűz­ben, ami­kor Me­ző­csá­ton ki­gyul­ladt a házuk hétfő haj­nal­ban. A szom­szé­dok nagy ki­a­bá­lásra let­tek fi­gyel­me­sek.

Egy 33 éves apuka és más­fél éves kis­lá­nya vesz­tette éle­tét a tűz­ben, ami­kor Me­ző­csá­ton ki­gyul­ladt a házuk hétfő haj­nal­ban. A szom­szé­dok nagy ki­a­bá­lásra let­tek fi­gyel­me­sek. A szom­szé­dok nagy ki­a­bá­lásra let­tek fi­gyel­me­sek. - Az ab­lak­ból csak annyit lát­tunk, hogy ég a tető, és hogy ha­tal­mas a tűz és a füst - mondta egyi­kük a Ri­post­nak.

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

A gyó­gyít­ha­tat­lan kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján a saját es­kü­vője is sze­re­pelt.

A leg­szo­mo­rúbb tör­té­net, amit va­laha hal­lot­tál: a gyó­gyít­ha­tat­lan beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján töb­bek kö­zött a saját es­kü­vője sze­re­pelt. A szü­lők cse­le­ked­tek: min­dent úgy szer­vez­tek meg, aho­gyan egy va­lódi es­kü­vő­nél ten­nék.

Borzalom, ami a magyar kamionossal történt Angliában

Borzalom, ami a magyar kamionossal történt Angliában

A fi­gyel­met­len sofőr vé­let­le­nül rossz for­galmi sávon haj­tott fel az au­tó­pá­lyára, szem­ben a for­ga­lom­mal.

A fi­gyel­met­len sofőr vé­let­le­nül rossz for­galmi sávon haj­tott fel az au­tó­pá­lyára, szem­ben a for­ga­lom­mal.

Tragédia, 11-est védett és meghalt a kapus

Tragédia, 11-est védett és meghalt a kapus

Döb­be­ne­tes tra­gé­dia tör­tént egy spa­nyol­or­szági fut­ball­mér­kő­zé­sen.

Döb­be­ne­tes tra­gé­dia tör­tént egy spa­nyol­or­szági után­pót­lás fut­ball­mér­kő­zé­sen.

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán, fé­nyes nap­pal.

Belehalt a sérüléseibe az összetaposott szurkoló

Szörnyű tragédia, belehalt sérüléseibe az összetaposott szurkoló

To­ri­nó­ban tör­tént az eset.

To­ri­nó­ban tör­tént az eset, ami­kor az ijedt tömeg egy han­gos rob­ban­tás miatt pá­nikba esett. Több ezren meg­sé­rül­tek.

Nem bírnak hazamenni a szülők!

Nem bírnak hazamenni a lezuhant kislány szülei!

Ami­óta a há­rom­éves Pan­nika ki­esett.

Ami­óta a há­rom­éves Pan­nika ki­esett, a szü­lők nem jár­tak a ki­star­csai la­ká­suk­ban. A rend­őr­ség to­vábbra is nyo­moz.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik.

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Szív­ro­ha­mot ka­pott az edzé­sen.

Edzé­sen ka­pott szív­ro­ha­mot a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos. Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Alonso a go­kart­pá­lyá­ját védi. Egy kisfiú ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­no­kot.

Fer­nando Alonso a go­kart­pá­lyá­ját védi. Egy 11 éves kisfiú ször­nyű ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­no­kot.

Belehalt az orgazmusba a párját szájával kényeztető asszony

Belehalt az orgazmusba a párját szájával kényeztető asszony

Sze­re­tő­jét, egy 65 éve­sen is tettre kész öreg­urat évekre bör­tönbe zár­hat­ják.

Sze­re­tő­jét, egy 65 éve­sen is tettre kész öreg­urat évekre bör­tönbe zár­hat­ják.

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Po­koli kínok...

Éppen egy hete de­rült ki, hogy amíg a Scho­bert csa­lád Me­xi­kó­ban tá­bo­roz­tatta a fogyni vá­gyó­kat, va­laki meg­mér­gezte a fit­nesz­guru édes­any­já­nak tár­sát.

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

A három napja el­hunyt Rom­sics Nóra szer­ve­ze­tét alig egy hét­tel az­után gyűrte maga alá be­teg­sége, hogy el­vesz­tette apját.

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

A tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben.

Az el­ke­se­re­dett asszony a tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben. Férje hi­á­nyát na­gyon ne­he­zen tudja fel­dol­gozni, ezért pró­bálja el­te­relni a fi­gyel­mét élete leg­na­gyobb bá­na­tá­ról.

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra, Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra.

Meghalt a magyar csodagyerek

Meghalt a magyar csodagyerek

A 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben.

Az eu­ró­pai hegy­má­szás fi­a­tal ki­vá­ló­sága, a 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt szom­ba­ton a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Tragédia, szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Az Eu­rópa Liga-meccset néz­ték.

Bor­zal­mas ese­mény ár­nyé­kolta be az Eu­rópa Liga-meccset.

Könnyfakasztó: így búcsúzott a legendától hűséges barátja

Könnyfakasztó: így búcsúzott a legendától hűséges barátja

Szom­ba­ton gá­zol­ták el a nagy­szerű brin­gást.

Szom­ba­ton gá­zol­ták el a le­gen­dás brin­gást, a tra­gé­dia hely­szí­né­ről nem tá­gí­tott kü­lön­le­ges ba­rátja.

Gyilkolt a cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg a 17 éves La­eti­cia. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a fe­nye­gető ve­szélyre.

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg ször­nyű kí­nok­kal a 17 éves La­eti­cia Bro­u­wer. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

Most érkezett: döbbenetes oka volt a mernyei anyagyilkosságnak!

A teg­nap meg­gyil­kolt asszony másik két gyer­meke is meg­ér­ke­zett a gyil­kos­ság hely­szí­nére...

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Szinte sem­mit sem tudni róla...

Több mint ki­lenc évvel ez­előtt tűnt el a kö­zön­ség elől, azóta szinte sem­mit sem tudni róla.

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a baj.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Ma már tud be­szélni a tra­gé­di­á­ról.

Ti­zen­négy éve, hogy gyer­meke ön­ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Mára a fáj­da­lom eny­hült, de ezt a trau­mát va­ló­szí­nű­leg sosem lesz képes fel­dol­gozni.

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént. Egy hasz­nált­ruha bolt­ban ful­ladt meg a gyer­mek.

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént. Egy hasz­nált­ruha bolt­ban ful­ladt meg a gyer­mek.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek, csak a jó szán­dékú em­be­rek se­gít­sé­gé­ben bíz­nak.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát, a ze­nész csa­ládja hall­ga­tásba bur­ko­ló­zott.

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a 9 éves, rend­kí­vül te­het­sé­ges kis­lányt. Négy nap­pal a tra­gé­dia előtt lett do­bo­gós. Tes­tét tűz­oltó ke­reszt­apja emelte ki a roncs­ból...

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt a tra­gi­kus ja­nu­ári reg­gel­ről, ami­kor meg­tudta: Jimmy nincs többé...

Vallomás! Tragédiák sora éri Lajsz Andrást

Vallomás! Tragédiák sora éri Lajsz Andrást

Fél éve tra­gé­diák sora ke­se­ríti meg Lajsz And­rás éle­tét, még csa­ládja is el­for­dult a kok­tél­ki­rály­tól, mi­u­tán egy fi­a­tal lány is fel­tűnt a há­zas­sá­gá­ban har­ma­dik­ként.

Fél éve tra­gé­diák sora ke­se­ríti meg Lajsz And­rás éle­tét, még csa­ládja is el­for­dult a kok­tél­ki­rály­tól.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Megható győzelem. Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Csend­ben, egy szál vi­rág­gal rót­ták le Antal Béla Köz előtt a tisz­te­le­tü­ket az egy­kori di­á­kok.

Pokoli kínok: az orvosok tévedésébe belehalt egy 5 éves kisfiú

Pokoli kínok: az orvosok tévedésébe belehalt egy 5 éves kisfiú

Min­dig csak meg­fá­zás el­leni gyógy­sze­rek­kel küld­ték haza.

Akár­hány­szor or­vos­hoz vit­ték a kisfiút, min­dig csak meg­fá­zás el­leni gyógy­sze­rek­kel küld­ték haza.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött...

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg.

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg Do­mi­ni­kán. Nincs össze­füg­gés a tra­gé­diák kö­zött.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Mind­össze 35 éves volt az a nő, akit múlt hét­vé­gén gá­zolt ha­lálra egy hó­kotró. Tünde éppen gyer­me­keit lá­to­gatta meg.

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni.

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni a kis­lány a Sajó part­jára. A két gye­rek látta, hogy be­esik a jég alá, de nem szól­tak sen­ki­nek, csak két óra múlva...

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek.

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es hurg­ha­dai busz­tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Ez a férfi ugrott ki a hatodik emeletről Dunaújvárosban!

Ez a férfi ugrott ki a hatodik emeletről Dunaújvárosban!

Ba­rát­nője tel­je­sen össze­tört.

Mind­össze 27 éves volt az ext­rém spor­toló, aki véget ve­tett kedd dél­előtt éle­té­nek. Ba­rát­nője tel­je­sen össze­tört.

Balatonfüredi gázolás: kettős csapás érte a gyászoló apát

Balatonfüredi gázolás: kettős csapás érte a gyászoló apát

Ke­gyet­len, mégis jo­gi­lag igaz­sá­gos dön­tés szü­le­tett abban a 2015-ös gá­zo­lási ügy­ben.

Ke­gyet­len, mégis jo­gi­lag igaz­sá­gos dön­tés szü­le­tett abban a 2015-ös gá­zo­lási ügy­ben.

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George Mi­chael, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Charlie: Meg kellett tanulnom a feleségem nélkül élni

Charlie: Meg kellett tanulnom a feleségem nélkül élni

Már tud újra mo­so­lyogni a ze­nész.

A le­gen­dás ze­nész két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fe­le­sé­gét, Szé­les Ka­ta­lint, a tra­gé­dia óta szo­mo­rú­ság­ban tel­tek a csa­ládi ün­ne­pek.

Gyászol a sportvilág, szörnyethalt a kiváló sportember

Gyászol a sportvilág, szörnyethalt a kiváló sportember

Több száz mé­tert zu­hant.

Bor­zal­mas ka­rá­csony: több száz mé­tert zu­hant egy hegy­má­szó Új-Zé­l­an­don. Esé­lye sem volt a túl­élésre, egy gleccserbe csa­pó­dott.

A világ elől bujdosva ért véget George Michael élete

A világ elől bujdosva ért véget George Michael élete

Ha­lála előtt nagy vissza­té­résre ké­szült George Mi­chael, de ugyan­ak­kor el akart rej­tőzni a világ szeme elől, hogy senki ne lát­hassa.

Ha­lála előtt nagy vissza­té­résre ké­szült George Mi­chael, de ugyan­ak­kor el akart rej­tőzni a világ szeme elől, hogy senki ne lát­hassa, hogy a nők egy­kori álom­pa­sija már csak ár­nyéka ön­ma­gá­nak.

Gyászol a futballvilág: játékosok és szurkolók fúltak vízbe

Gyász: focisták és szurkolók fúltak vízbe

A fé­ke­vesz­tett ün­nep­lés lett a vesz­tük. Ször­nyű bal­eset­ben huny­tak el az Al­bert-tavon.

A meg­gon­do­lat­lan ün­nep­lés lett a vesz­tük. Ször­nyű bal­eset­ben huny­tak el az Al­bert-tavon. Az ál­do­za­tok száma saj­nos még je­len­tő­sen nö­ve­ked­het.

Kettévágta a fa az autót

Kettévágta a fa az autót

Sok­koló fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről.

Fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről.

Halálos támadásban sebesült meg a német focista

Halálos támadásban sebesült meg a német focista

Sok­koló fegy­ve­res rab­lás ál­do­zata lett.

Sok­koló fegy­ve­res rab­lás ál­do­zata lett az is­mert lab­da­rúgó. Nép­szerű klub­já­nál min­denki meg­döb­bent. Em­ber­életbe is ke­rült az al­jas­ság.

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét. Vi­lág­slá­gert éne­kel­tek együtt.

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét. Vi­lág­slá­gert éne­kel­tek együtt. George Mi­chael mind­össze 53 éves volt, ami­kor ott­ho­ná­ban éle­tét vesz­tette.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél. A re­gi­o­ná­lis igaz­gató el­ső­nek ért oda, de még­sem kezdte el a sé­rül­tek el­lá­tá­sát.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Küzdenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek életéért

Küzdenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek életéért

Egyi­kük fel­te­he­tően az el­hunyt kisfiú édes­anyja. Több sé­rült ál­la­pota is sú­lyos.

Egyi­kük fel­te­he­tően az el­hunyt kisfiú édes­anyja. Több sé­rült ál­la­pota is sú­lyos.

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír!

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Tragédia: Összeomlott a gyásztól Kunovics Katinka

Tragédia: Összeomlott a gyásztól Kunovics Katinka

Kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Bár hosszú évek óta be­te­ges­ke­dett az édes­apja, mégis kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát.

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát a 22 éves Gábor, akit meg­ha­tóan gyá­szol­nak hoz­zá­tar­to­zói.

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai.

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai. Fon­tos meccset ját­szot­tak volna, a mér­kő­zés hely­szí­nén több tíz­ez­ren gyá­szol­tak, be­szé­det is mond­tak.

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág, mi­u­tán egy ver­seny­ről ha­za­felé tartó busz bal­ese­tet szen­ve­dett.

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág, mi­u­tán egy ver­seny­ről ha­za­felé tartó busz bal­ese­tet szen­ve­dett. Tíz spor­toló mel­lett két edző is el­hunyt.

Tragédia: Gyászol Kunovics Katinka

Tragédia: Gyászol Kunovics Katinka

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a ször­nyű hírt.

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a ször­nyű hírt.

Megrázó: csodagólt rúgott, aztán meghalt a tinifocista

Megrázó: csodagólt rúgott, aztán meghalt a tinifocista

Ször­nyű tra­gé­dia a fo­ci­pá­lyán.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a fo­ci­pá­lyán. Hiába si­et­tek a se­gít­sé­gére, nem élte túl a te­het­sé­ges já­té­kos.

Halálgép: jó előre megjósolták a focicsapat tragédiáját

Halálgép: jó előre megjósolták a focicsapat tragédiáját

Hó­na­pok­kal ko­ráb­ban így jö­ven­dölt egy is­mert bra­zil jós. Mil­lió­számra nézik a hi­he­tet­len fel­vé­telt.

Hó­na­pok­kal ko­ráb­ban így jö­ven­dölt egy is­mert bra­zil jós. Mil­lió­számra nézik a hi­he­tet­len fel­vé­telt.

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, a hét­köz­na­pok ne­héz­sé­ge­i­ről, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Váratlan fordulat: Elhagyja az országot Klapka György és családja!

Váratlan fordulat: Elhagyja az országot Klapka György és családja!

A te­he­tős üz­let­em­ber és gyer­me­kei öt éve sú­lyos lelki ter­het ci­pel­nek! Egy időre mu­száj el­me­ne­kül­niük a fájó em­lé­kek elől.

Hetek óta készülhetett tettére az öngyilkos gödöllői fiú

Hetek óta készülhetett tettére az öngyilkos gödöllői fiú

Va­ló­szí­nű­leg már zu­ha­nás köz­ben éle­tét vesz­tette a férfi. Gye­rek­kori tra­gé­dia áll­hat a hát­tér­ben.

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Két is­ko­lája kö­zött ütötte el Kit­tit a men­tő­autó, va­ló­szí­nű­leg nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Két is­ko­lája kö­zött ütötte el Kit­tit a men­tő­autó, va­ló­szí­nű­leg nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Családi tragédia: Peter Sramek gyászol!

Családi tragédia: Peter Sramek gyászol!

Az éne­kes sze­re­tett ro­ko­nát, a nagy­ma­má­ját ve­szí­tette el, a ra­jon­gói vi­gasz­tal­ják. Meg­ható kép­pel bú­csú­zott.

Az éne­kes sze­re­tett ro­ko­nát ve­szí­tette el, a ra­jon­gói vi­gasz­tal­ják.

Szörnyűség a focipályán: a bíró életébe került a kiállítás

Szörnyűség a focipályán: a bíró életébe került a kiállítás

Ilyen bor­za­lomra senki sem szá­mít­ha­tott. Vég­ze­tes bosszút állt egy dühös lab­da­rúgó a piros la­pért.

Megrázó: Őt hagyta magára az elhunyt Józsa Imre!

Megrázó: Őt hagyta magára az elhunyt Józsa Imre!

Egy or­szág szí­vé­ben ha­gyott űrt...

Egy or­szág szí­vé­ben ha­gyott ha­tal­mas űrt ha­lá­lá­val, de ez a csöpp­ség a tra­gé­dia leg­na­gyobb el­szen­ve­dője...

A pályán halt meg az MTK legendája

A pályán halt meg az MTK legendája

Három perc­cel a meccs vége előtt kö­vet­ke­zett be a tra­gé­dia. Több mint 23 éven át dol­go­zott a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett.

Három perc­cel a meccs vége előtt kö­vet­ke­zett be a tra­gé­dia. Több mint 23 éven át dol­go­zott a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett. Gyer­tya­gyúj­tás lesz az em­lé­kére a Lan­tos Mi­hály Sport­te­le­pen.