CÍMKE: 'tragédia'

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Elevenen elégett egy vendégmunkás

A bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte a tábor fel­szá­mo­lá­sát.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Tragédia: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt a ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt az ame­ri­kai ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Sokkoló videó: hajszál híján tragédia érte a kisfiút a felelőtlen szülők miatt!

Sokkoló videó: hajszál híján tragédia érte a kisfiút a felelőtlen szülők miatt!

Jó já­ték­nak tar­totta a kisfiú, amit éppen csi­nált.

Jó já­ték­nak tar­totta a kisfiú, amit éppen csi­nált. De merre jár­tak a szü­lei?

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül.

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül.

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja Ge­or­gina.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, ami tör­tént.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét.

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Megvan az ok, ezért válhatott drogfüggővé Curtis

Megvan az ok, ezért válhatott drogfüggővé Curtis

Igazi rosszfi­úvá nőtte ki magát.

Vajon mi ve­ze­tett odáig, hogy a rap­per lába alól ki­csú­szott a talaj annyira, hogy kény­te­len volt el­vo­nó­kú­rá­nak alá­vetni magát?

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin lel­ki­leg össze­om­lott.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól. Test­vére sze­rint el­ve­szett­nek érezte magát.

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen.

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Szörnyű tragédiáról jött hír: agyontaposták a világhírű sportolót

Szörnyű tragédiáról jött hír: agyontaposták a világhírű sportolót

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá, az ame­ri­kai ro­deós a kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe.

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá, az ame­ri­kai ro­deós a kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe.

Gyász: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb mind­össze 25 éves volt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt. A min­denki által ked­velt spor­toló mind­össze 25 éves volt.

Bárdudvarnoki tragédia: nem volt egyedül a jég alatt rekedt férfi

Bárdudvarnoki tragédia: nem volt egyedül a jég alatt rekedt férfi

Az 53 éves Sz. Tibor egy ba­rát­já­val ment le a stég­hez a tra­gé­dia nap­ján, de már soha többé nem tér­he­tett haza.

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Úszás köz­ben vesz­tette éle­tét.

Szom­bat­he­lyi Tibor, az Élet Is­kola meg­ál­mo­dója ve­szí­tette éle­tét va­sár­nap úszás köz­ben Bárd­ud­var­no­kon.

Gyász: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Megrendítő hírt közöltek: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Dal­los Andor mind­össze 59 éves volt.

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során. Mind­össze 59 éves volt.

Felkavaró részletek a vasárnapi bárdudvarnoki tragédiáról

Felkavaró részletek a vasárnapi bárdudvarnoki tragédiáról

Úszás köz­ben szo­rult a jég alá a férfi a bárd­ud­var­noki tóban.

Úszás köz­ben szo­rult a jég alá a férfi a bárd­ud­var­noki tóban.

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Borzalmas tragédia rázta meg az Egyesült Államokat

Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát.

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép a New Eng­land Pat­ri­ots ellen.

Kamerák előtt sírta el magát, még mindig gyászol a sztár

Kamerák előtt sírta el magát, még mindig gyászol a sztár

A világ va­laha volt leg­jobb te­ni­sze­ző­jét Auszt­rá­li­á­ban kér­dez­ték egy­kori mes­te­ré­ről.

A világ va­laha volt leg­jobb te­ni­sze­ző­jét Auszt­rá­li­á­ban kér­dez­ték egy­kori mes­te­ré­ről.

Döbbenetes videó, így előzött az ámokfutó Győrnél

Kapaszkodj, így előzött az ámokfutó Győrnél! - videó

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­he­tően nem lett ebből tra­gé­dia! Vi­gyá­zat, sok az ámok­futó az uta­kon.

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ebből tra­gé­dia! Ér­de­mes vi­gyázni, sok az ámok­futó az uta­kon.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Már nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves, il­letve a 4 éves gyer­mek éle­tét.

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját az atlantai a tinédzser, majd ijedtében újra meghúzta a ravaszt, s magával is végzett

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet, ahol bi­zony elő­ke­rült és el is dör­dült egy éles lő­fegy­ver...

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét egy 44 éves nő.

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe.

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe. Édes­anyja és a ba­rá­tai égig néz­ték az egé­szet, sem­mit nem tud­tak tenni. Rosszul vég­ző­dött a fel­tű­nési mánia, ugyanis az in­ter­netre akarta posz­tolni az ug­rást.

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a fran­cia rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san.

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a te­het­sé­ges rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro a kór­házba szál­lí­tás után halt meg.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit fel­aján­lot­ták a szü­lők.

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját, aki­nek a ha­lá­lát a mai napig nem tudta tel­je­sen fel­dol­gozni.

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Alek­szej Lo­ma­kin 18 éves volt.

Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni, utána pedig, a hírek sze­rint ha­lálra fa­gyott. A fut­bal­lista 18 éves volt.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. Nem élték túl.

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. Nem élték túl.

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, még kis­lány­ként látta nő­vére ha­lá­lát...

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, a szí­nésznő még kis­lány volt, ami­kor vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Nagy volt a be­csa­pó­dás.

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán az útról le­sod­ródva ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak. A hely­színre ér­kező men­tő­sök te­he­tet­le­nek vol­tak.

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

Borzalmas tragédia: bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött.

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Megrázó hír, a kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

Megrázó hír, a kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén.

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén. Test­vére sze­rint úgy halt meg az olasz bu­nyós, ahogy sze­re­tett volna.

Szörnyű hír jött: két családi tragédia követte egymást a Kisalföldön

Szörnyű hír jött: két családi tragédia követte egymást a Kisalföldön

Két csa­lá­dos férfi is éle­tét vesz­tette nem sok­kal egy­más után.

Két csa­lá­dos férfi is éle­tét vesz­tette nem sok­kal egy­más után.

Tragédia a lelátón: meccs közben vesztette életét a focirajongó

Tragédia a lelátón: meccs közben vesztette életét a focirajongó

A férfi a fi­á­val lá­to­ga­tott ki a szom­bati meccsre, de szinte azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

.

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Megerősítették: belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént he­li­kop­ter­bal­eset­ben.

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént he­li­kop­ter­bal­eset­ben.

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban.

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban, nagy jövőt jó­sol­tak neki. Egy sé­rü­lés miatt vi­szont abba kel­lett hagy­nia a te­ni­sze­zést.

Szörnyű tragédia, hirtelen amputálni kellett a magyar tévés lábát

Szörnyű tragédia, hirtelen amputálni kellett a magyar tévés lábát

A nép­szerű be­mondó élete egyet­len nap alatt vett vá­rat­lan for­du­la­tot: este még a ba­rá­ta­i­val bu­li­zott.

Megrázó részletek a székkutasi négyes tragédiáról, ők az áldozatok

Megrázó részletek a székkutasi négyes tragédiáról, ők az áldozatok

A ször­nyű bal­eset egy vas­úti át­já­ró­ban tör­tént, pedig a so­rompó ren­del­te­tés­sze­rűen mű­kö­dött.

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Leg­alább ti­zen­ki­lenc ember vesz­tette éle­tét a ka­ram­bol­ban.

Leg­alább ti­zen­ki­len­cen ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san.

Felfoghatatlan: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Du­quen­noy szív­ro­ha­mot ka­pott.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

A nép­szerű szí­nész kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Öten meg­hal­tak, töb­ben pedig el­tűn­tek. Ki­lenc utat is le kel­lett zár­nia a ha­tó­sá­gok­nak, sú­lyo­sak a károk.

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Egy­kor mind­ket­ten Ber­lin ked­ven­cei vol­tak. Kis­au­tó­val gá­zol­ták ha­lálra Szi­cí­li­á­ban a német sport le­gen­dá­ját.

Egy­kor mind­ket­ten Ber­lin ked­ven­cei vol­tak. Kis­au­tó­val gá­zol­ták ha­lálra Szi­cí­li­á­ban a német sport le­gen­dá­ját.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Szívszorító részletek, ezért zuhant halálba a fiatal magyar apuka

Szívszorító részletek, ezért zuhant halálba a fiatal magyar apuka

Két gyer­me­ket ha­gyott fél­ár­ván.

A tra­gi­kus sorsú férfi két gyer­me­ket ha­gyott fél­ár­ván. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot.

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot egy taxi hátsó ülé­sén. A le­gen­dás új­ság­író ma is él­hetne, ha nem adja fel...

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Po­piela mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A 19 éves védőt agyon­lőt­ték.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték, a hely­szí­nen 24 darab gép­fegy­vert ta­lál­tak a rend­őrök. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj.

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj. A mér­kő­zést végül le­ját­szot­ták, 2-2-es dön­tet­len­nel zá­rult.

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy...

Szörnyű hír: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

Szörnyű hírt közöltek: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el.

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Fia ta­lált rá a szí­nészre.

Csü­tör­tök dél­után rend­őrök lep­ték el Ádám Tamás VII. ke­rü­leti ott­ho­nát, mi­u­tán a szí­nész fia hol­tan ta­lálta édes­ap­ját.

Itt vannak az első, megrázó képek az esti busztragédiáról

Itt vannak az első, megrázó képek az esti busztragédiáról

15 ember vesz­tette éle­tét.

Az este tör­tént bal­eset­ben 15 ember vesz­tette éle­tét.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan sé­tált az oltár felé sze­rel­mé­vel.

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel.

Testvére próbálta menteni a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy kis­lány Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy épü­let.

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán a sűrű eső­zés miatt rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Családi tragédia Horton: 4 éves fia után újabb gyermekét vesztette el az anya

Családi tragédia Horton: 4 éves fia után újabb gyermekét vesztette el az anya

A 4 éves Be­net­tel a nagy­ma­mája ug­rott a vonat elé.

A 4 éves Be­net­tel a nagy­ma­mája ug­rott a vonat elé.

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. A cikk­ben lát­ható vi­deót csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Egyet­len ütés­sel vé­gez­tek a férfi­vel.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. Mind­össze 28 évet élt.

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó mind­össze 28 évet élt.

Nyolcan haltak meg a száguldozó sofőr okozta tömegbalasetben!

Nyolcan haltak meg a száguldozó sofőr okozta tömegbalasetben! - videó

230-cal haj­tott a férfi, a ha­lot­tak mel­lett sokan meg is se­be­sül­tek a ször­nyű üt­kö­zés­ben.

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Anyja elő­ször be­szélt a tra­gé­di­á­ról.

Édes­anyja elő­ször be­szélt a nép­szerű szí­nész tra­gi­kus ha­lá­lá­ról és arról, ho­gyan küz­de­nek az el­vesz­té­sé­vel.

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt.

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt. Annak szen­tel­ték az éle­tü­ket, hogy ki­de­rít­sék, mi is tör­tént va­ló­já­ban a bal­eset nap­ján.