CÍMKE: 'tragédia'

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak.

FRISS HÍREK

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Szörnyű hír jött: két családi tragédia követte egymást a Kisalföldön

Szörnyű hír jött: két családi tragédia követte egymást a Kisalföldön

Két csa­lá­dos férfi is éle­tét vesz­tette nem sok­kal egy­más után.

Két csa­lá­dos férfi is éle­tét vesz­tette nem sok­kal egy­más után.

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett.

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett.

Tragédia a lelátón: meccs közben vesztette életét a focirajongó

Tragédia a lelátón: meccs közben vesztette életét a focirajongó

A férfi a fi­á­val lá­to­ga­tott ki a szom­bati meccsre, de szinte azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Négy gyerek maradt árván a vasúti szerencsétlenség után

Négy gyerek maradt árván a csongrádi vasúti szerencsétlenség után

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

A Ri­post­nak meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Szörnyű tragédia, hirtelen amputálni kellett a magyar tévés lábát

Szörnyű tragédia, hirtelen amputálni kellett a magyar tévés lábát

A nép­szerű be­mondó élete egyet­len nap alatt vett vá­rat­lan for­du­la­tot: este még a ba­rá­ta­i­val bu­li­zott.

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban.

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban, nagy jövőt jó­sol­tak neki. Egy sé­rü­lés miatt vi­szont abba kel­lett hagy­nia a te­ni­sze­zést.

Megrázó részletek a székkutasi négyes tragédiáról, ők az áldozatok

Megrázó részletek a székkutasi négyes tragédiáról, ők az áldozatok

A ször­nyű bal­eset egy vas­úti át­já­ró­ban tör­tént.

A ször­nyű bal­eset egy vas­úti át­já­ró­ban tör­tént, pedig a so­rompó ren­del­te­tés­sze­rűen mű­kö­dött.

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Édes­apja el­vesz­té­sé­ről be­szélt.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Cur­tis szá­mára apu­kája ha­lála és annak fel­dol­go­zása volt a leg­ne­he­zebb az élet­ben.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

A nép­szerű szí­nész kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Tragikus buszbaleset történt Pakisztánban, sok a halott

Leg­alább ti­zen­ki­len­cen ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san egy híd­nál.

Leg­alább ti­zen­ki­len­cen ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két le­har­colt ál­la­potú au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san egy vá­ros­hoz kö­zeli híd­nál. A ha­lot­tak száma to­vább nö­ve­ked­het.

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Öten meg­hal­tak, töb­ben pedig el­tűn­tek.

Öten meg­hal­tak, töb­ben pedig el­tűn­tek. Ki­lenc utat is le kel­lett zár­nia a ha­tó­sá­gok­nak, sú­lyo­sak a károk.

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Egy­kor Ber­lin ked­ven­cei vol­tak.

Egy­kor mind­ket­ten Ber­lin ked­ven­cei vol­tak. Kis­au­tó­val gá­zol­ták ha­lálra Szi­cí­li­á­ban a német sport le­gen­dá­ját.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot egy taxi hátsó ülé­sén.

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Ren­ge­teg a sé­rült.

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj. A mér­kő­zést végül le­ját­szot­ták, 2-2-es dön­tet­len­nel zá­rult.

Szívszorító részletek, ezért zuhant halálba a fiatal magyar apuka

Szívszorító részletek, ezért zuhant halálba a fiatal magyar apuka

A tra­gi­kus sorsú férfi két gyer­me­ket ha­gyott fél­ár­ván. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

A tra­gi­kus sorsú férfi két gyer­me­ket ha­gyott fél­ár­ván. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy...

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Szörnyű hír: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

Szörnyű hírt közöltek: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Testvére próbálta menteni a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy kis­lány Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy épü­let.

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán a sűrű eső­zés miatt rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Csü­tör­tök dél­után rend­őrök lep­ték el Ádám Tamás VII. ke­rü­leti ott­ho­nát, mi­u­tán a szí­nész fia hol­tan ta­lálta édes­ap­ját.

Csü­tör­tök dél­után rend­őrök lep­ték el Ádám Tamás VII. ke­rü­leti ott­ho­nát, mi­u­tán a szí­nész fia hol­tan ta­lálta édes­ap­ját.

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy fény­szóró döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik...

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Itt vannak az első, megrázó képek az esti busztragédiáról

Itt vannak az első, megrázó képek az esti busztragédiáról

Az este tör­tént bal­eset­ben 15 ember vesz­tette éle­tét.

Az este tör­tént bal­eset­ben 15 ember vesz­tette éle­tét.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Zo­kogva jár a te­me­tőbe...

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

Meg­szó­lal­tak a szü­lők.

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt. Annak szen­tel­ték az éle­tü­ket, hogy ki­de­rít­sék, mi tör­tént aznap.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Egyet­len ütés­sel vé­gez­tek a férfi­vel.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. 28 évet élt.

Nyolcan haltak meg a száguldozó sofőr okozta tömegbalasetben!

Nyolcan haltak meg a száguldozó sofőr okozta tömegbalasetben!

230-cal haj­tott a férfi, a ha­lot­tak mel­lett sokan meg is se­be­sül­tek.

230-cal haj­tott a férfi, a ha­lot­tak mel­lett sokan meg is se­be­sül­tek.

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Édes­anyja elő­ször be­szélt a nép­szerű szí­nész tra­gi­kus ha­lá­lá­ról és arról, ho­gyan küz­de­nek az el­vesz­té­sé­vel.

Édes­anyja elő­ször be­szélt a nép­szerű szí­nész tra­gi­kus ha­lá­lá­ról és arról, ho­gyan küz­de­nek az el­vesz­té­sé­vel.

Születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

Szívszorító tragédia: születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

A hírek sze­rint ön­gyil­kos lett.

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett. Nagy jövőt jó­sol­tak neki, olim­pi­kon le­he­tett volna be­lőle.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott.

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló...

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete...

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt. Ko­ráb­ban a nagy­bátyja és az apja szin­tén tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt. Ko­ráb­ban a nagy­bátyja és az apja szin­tén tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát.

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát. Az ál­do­zat a bra­zil vá­lo­ga­tott győ­zel­mét akarta meg­ün­ne­pelni. Ta­mara Ma­i­och a Bra­zí­lia-Szer­bia mér­kő­zést nézte ba­rá­ta­i­val, amit ha­zája vá­lo­ga­tottja meg­nyert 2-0-ra.

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen.

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen egy vé­let­len bal­eset miatt. Fegy­ver­rel se­be­sí­tette meg tár­sát.

Megszólalt a gyászoló nagymama

Megszólalt a nagyi, aki túlélte: négy családtagját ölte meg a vihar

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén.

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára.

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

A ko­csi­ban öten utaz­tak, ami­kor egy fát rájuk dön­tött a vihar. Né­gyen azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

Már újra együtt van­nak nagy­szü­lei.

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

Véres tragédia, feleségét és önmagát is megölte a híres sportoló

Véres tragédia, feleségét és önmagát is megölte a híres sportoló

Eddig is gyak­ran bal­héz­tak, de ilyen bor­zal­makra senki sem szá­mí­tott.

Eddig is gyak­ran bal­héz­tak, de ilyen bor­zal­makra senki sem szá­mí­tott. Fiuk ta­lált rá a szü­lei holt­tes­tére.

Fordulat a horti tragédia ügyében

Fordulat a horti tragédia ügyében

Újabb tra­gé­dia sújt­hatja az édes­any­ját és kisfiát el­vesztő Ju­hász Bri­git­tát.

Újabb tra­gé­dia sújt­hatja az édes­any­ját és kisfiát egyet­len pil­la­nat alatt el­vesztő Ju­hász Bri­git­tát.

Barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Kegyetlen gyilkosság: barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Tre­von Ri­chard­son na­gyon te­het­sé­ges ame­ri­kai fo­cista volt, ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

A kis­re­pülő két em­ber­rel csü­tör­tö­kön zu­hant a ku­ko­ri­cásba.

A kis­re­pülő két em­ber­rel csü­tör­tö­kön zu­hant a ku­ko­ri­cásba, a pi­lóta és utasa is azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai 13 árvát hagy­tak maguk után...

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után...

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

A fi­a­tal szép­ség sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de a fel­szál­lást kö­ve­tően nem sok­kal bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Elképesztő dolog derült ki a felrobbantott magyar nő feltételezett gyilkosáról

Elképesztő dolog derült ki a felrobbantott magyar nő feltételezett gyilkosáról

Ször­nye­teg­nek, ör­dög­nek és gyil­kos­nak is ne­ve­zik azt a szí­nész­ként is is­mert be­fek­te­tőt, akit le­tar­tóz­ta­tott az FBI a ka­li­for­niai rob­ban­tás ügyé­ben. Tíz éve a fe­le­sége is fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött halt meg.

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Eric Ge­bo­ers a kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni.

Eric Ge­bo­ers a kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni. Órák­kal ké­sőbb ta­lál­ták meg a holt­tes­tét.

Micsoda tragédia, súlyos balesetéről vallott Szandi

Micsoda tragédia, súlyos balesetéről vallott Szandi

Ke­mény na­po­kat élt át.

Még most is ször­nyű be­le­gon­dolni, mint me­he­tett ke­resz­tül a ma­gyar pop­sztár.

Újabb fejlemények a dági családi tragédiában

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

Sok­kos ál­la­pot­ban van a fiú.

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi, aki Dágon édes­anyja vé­del­mére kelt az őr­jöngő ap­já­val szem­ben.

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára.

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára. A rend­őrök ér­de­kes dol­go­kat ta­lál­tak a hely­szí­ne­lés során.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt...

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt. Tö­meg­hisz­té­riát oko­zott a gyász...

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta. Hol­lan­di­á­ban egyedi módon bú­csúz­tak el a 28 éves szu­per­sztár­tól.

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el.

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el. Meccs köz­ben esett össze Zeke Ups­haw. A Det­roit Pis­tons sztár­jai is meg­em­lé­kez­tek róla a mér­kő­zé­sü­kön.

Iszonyú tragédia, kislányát gyászolja Dárdai volt csapattársa

Iszonyú tragédia, kislányát gyászolja Dárdai volt csapattársa

A négy­éves Lu­cia­nát már el is te­met­ték oda­haza.

A négy­éves Lu­cia­nát már el is te­met­ték oda­haza.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tét, de gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője.

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője.

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

A ba­rá­taik kezd­tek ag­gódni értük. Végül a bé­relt la­kás­ban ta­lál­tak rájuk.

A ba­rá­taik kezd­tek ag­gódni értük. Végül a bé­relt la­kás­ban ta­lál­tak a csa­ládra.

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Karls­son áp­ri­lis­ban lett volna apuka.

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Fia és férje talált rá a rejtélyes módon eltűnt baranyai édesanya holttestére

Fia és férje talált rá a rejtélyes módon eltűnt baranyai édesanya holttestére

A csa­lád az utolsó pil­la­na­tig re­mény­ke­dett benne, hogy még él az asszony.

A csa­lád az utolsó pil­la­na­tig re­mény­ke­dett benne, hogy még él az asszony.

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Már­cius he­te­di­kén lesz a bú­csúz­tató.

A ke­rek­egy­házi sport­pá­lyá­ról szűk csa­ládi kör­ben kí­sé­rik utolsó út­jára az Új­pest egy­kori fo­cis­tá­ját. A bú­csúz­tató már­cius he­te­di­kén lesz.

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Három ok ve­ze­tett a bal­eset­hez.

Három alap­vető ok ve­ze­tett Ve­ro­ná­ban a ma­gyar di­á­ko­kat és ta­ná­ra­i­kat szál­lító, em­ber­éle­te­ket kö­ve­telő busz­tra­gé­di­á­hoz ta­valy ja­nuár 20-án.

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

Ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tar­tot­ták szá­mon, a ki­to­lon­co­lás el­ma­radt.

Már régen ki kel­lett volna to­lon­col­nia a német ha­tó­sá­gok­nak azt a lí­biai mig­ránst, aki a saját húga ellen akart be­csü­let­gyil­kos­sá­got el­kö­vetni. A rend­őr­ség ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tar­totta szá­mon a férfit, az azon­nali ki­to­lon­co­lás mégis el­ma­radt.