CÍMKE: 'tragédia'

Gyászhírt kaptunk: meghalt a köztiszteletben álló rádiós

Gyászhírt kaptunk: meghalt a köztiszteletben álló rádiós

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel, aki 2016-ban túl­élt egy re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get.

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Lu­zi­mara Souza éppen ször­fö­zött, ami­kor vil­lám csa­pott a vízbe a köz­vet­len kö­ze­lé­ben.

Lu­zi­mara Souza éppen ször­fö­zött, ami­kor vil­lám csa­pott a vízbe a köz­vet­len kö­ze­lé­ben. Rö­vid­del a kór­házba szál­lí­tása után hunyt el.

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját.

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját. Va­sár­nap kü­lön­le­ges módon tisz­te­leg­het­nek az em­léke előtt.

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart. Nem ér­de­kelte, há­nyan tar­tóz­kod­nak oda­bent.

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart. Nem ér­de­kelte, há­nyan tar­tóz­kod­nak oda­bent.

Rettenetes tragédia, súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték.

Kevin Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték. A két­sze­res olim­piai baj­nok ko­sa­ras a le­sújtó hír el­le­nére is pá­lyára lé­pett az NBA-ben.

Szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Árvák, gyá­szoló fe­le­sé­gek, élet­tár­sak, zo­kogó szü­lők, nagy­szü­lők. Va­sár­nap a 81-es úton egyet­len pil­la­nat alatt hét álom lett sem­mivé.

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Szom­bat este hunyt el az ikon.

Szom­bat este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok egyik leg­na­gyobb ikonja, Koós János.

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Hi­he­tet­le­nül ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál. A gye­rek ál­la­pota ro­ham­tem­pó­ban fog rom­lani a kö­vet­kező évek­ben.

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

El­te­mette a la­vina a sik­ló­er­nyős Já­nost.

Egy jég­bar­lang­ban éj­sza­ká­zott a sik­ló­er­nyős János, ami­kor el­te­mette egy la­vina.

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Ha­lálra ké­sel­tek egy 19 éves em­bert.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Gyász: meghalt a közkedvelt sportoló

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt a ra­jon­gók kö­ré­ben.

A Bel­gi­um­ban szü­le­tett Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt az ame­ri­kai ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Emi­li­ano Sala két hete tűnt el.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Sokkoló videó: hajszál híján tragédia érte a kisfiút a felelőtlen szülők miatt!

Sokkoló videó: hajszál híján tragédia érte a kisfiút a felelőtlen szülők miatt!

Jó já­ték­nak tar­totta a kisfiú, amit éppen csi­nált.

Jó já­ték­nak tar­totta a kisfiú, amit éppen csi­nált. De merre jár­tak a szü­lei?

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet.

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül. Még nem tudni, kinek a tes­tét ta­lál­ták meg.

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A férfi évek óta be­te­ges­ke­dett.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Édes­apja min­den­nap kijár a sír­já­hoz.

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen. Édes­apja min­den­nap kijár a sír­já­hoz.

Megvan az ok, ezért válhatott drogfüggővé Curtis

Megvan az ok, ezért válhatott drogfüggővé Curtis

Igazi rosszfi­úvá nőtte ki magát.

Vajon mi ve­ze­tett odáig, hogy a rap­per lába alól ki­csú­szott a talaj annyira, hogy kény­te­len volt el­vo­nó­kú­rá­nak alá­vetni magát?

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól.

Agyontaposták a világhírű sportolót

Szörnyű tragédiáról jött hír: agyontaposták a világhírű sportolót

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá.

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá, az ame­ri­kai ro­deós a kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe. Csu­pán 25 éves volt.

Gyász: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb mind­össze 25 éves volt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt. A min­denki által ked­velt spor­toló mind­össze 25 éves volt.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Bárdudvarnoki tragédia: nem volt egyedül a jég alatt rekedt férfi

Bárdudvarnoki tragédia: nem volt egyedül a jég alatt rekedt férfi

Az 53 éves Sz. Tibor egy ba­rát­já­val ment le a stég­hez a tra­gé­dia nap­ján.

Az 53 éves Sz. Tibor egy ba­rát­já­val ment le a stég­hez a tra­gé­dia nap­ján, de már soha többé nem tér­he­tett haza.

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Szom­bat­he­lyi Tibor, az Élet Is­kola meg­ál­mo­dója ve­szí­tette éle­tét va­sár­nap úszás köz­ben Bárd­ud­var­no­kon.

Szom­bat­he­lyi Tibor, az Élet Is­kola meg­ál­mo­dója ve­szí­tette éle­tét va­sár­nap úszás köz­ben Bárd­ud­var­no­kon.

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Borzalmas tragédia rázta meg az Egyesült Államokat

Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát.

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép a New Eng­land Pat­ri­ots ellen.

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját a tinédzser, majd ijedtében magával is végzett

Rossz vége lett a bu­li­nak At­lan­tá­ban...

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Gyász: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Megrendítő hírt közöltek: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során. Mind­össze 59 éves volt.

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során.

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

A világ va­laha volt leg­jobb te­ni­sze­ző­jét Auszt­rá­li­á­ban kér­dez­ték egy­kori mes­te­ré­ről.

Kapaszkodj, így előzött az ámokfutó Győrnél! - videó

Kapaszkodj, így előzött az ámokfutó Győrnél! - videó

Sok a ve­szé­lyes sofőr az uta­kon.

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ebből tra­gé­dia! Ér­de­mes vi­gyázni, saj­nos na­gyon sok az ámok­futó az uta­kon.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­to­kat.

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves és a 4 éves gye­rek éle­tét.

Már nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves, il­letve a 4 éves gyer­mek éle­tét.

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe. Édes­anyja és a ba­rá­tai végig néz­ték az egé­szet.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

Mi­chael Jones a ne­gye­dik­ről esett na­gyot. A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét.

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét egy 44 éves nő.

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Gyá­szol Fran­cia­or­szág.

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a te­het­sé­ges fran­cia rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san. A műtét sem se­gí­tett rajta.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Szörnyű tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit már fel­aján­lot­ták át­ül­te­tésre.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit már fel­aján­lot­ták át­ül­te­tésre.

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Alek­szej Lo­ma­kin 18 éves volt.

Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni, utána pedig, a hírek sze­rint ha­lálra fa­gyott. A fut­bal­lista 18 éves volt.

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

Ch­ris­tian Dag­hiót na­gyon meg­ver­ték.

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén. Test­vére sze­rint úgy halt meg az olasz bu­nyós, ahogy sze­re­tett volna.

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját.

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját, aki­nek a ha­lá­lát a mai napig nem tudta tel­je­sen fel­dol­gozni.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. A nőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, a gye­re­kek nem élték túl.

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, a szí­nésznő még kis­lány volt, ami­kor vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán az útról le­sod­ródva ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak.

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán az útról le­sod­ródva ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak.

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Belehalt balesetébe a focitulajdonos

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

A Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént a tra­gé­dia.

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént he­li­kop­ter­bal­eset­ben.

Tragédia a lelátón: meccs közben vesztette életét a focirajongó

Tragédia a lelátón: meccs közben vesztette életét a focirajongó

A férfi a fi­á­val lá­to­ga­tott ki a szom­bati meccsre, de szinte azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Szörnyű hír jött: két családi tragédia követte egymást a Kisalföldön

Szörnyű hír jött: két családi tragédia követte egymást a Kisalföldön

Két csa­lá­dos férfi is éle­tét vesz­tette nem sok­kal egy­más után.

Két csa­lá­dos férfi is éle­tét vesz­tette nem sok­kal egy­más után, mind­ket­tő­jü­ket munka köz­ben érte tra­gi­kus bal­eset.

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Négy gyerek maradt árván a vasúti szerencsétlenség után

Négy gyerek maradt árván a csongrádi vasúti szerencsétlenség után

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

A Ri­post­nak meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Szörnyű tragédia, hirtelen amputálni kellett a magyar tévés lábát

Szörnyű tragédia, hirtelen amputálni kellett a magyar tévés lábát

A nép­szerű be­mondó élete egyet­len nap alatt vett vá­rat­lan for­du­la­tot: este még a ba­rá­ta­i­val bu­li­zott.

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban.

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban, nagy jövőt jó­sol­tak neki. Egy sé­rü­lés miatt vi­szont abba kel­lett hagy­nia a te­ni­sze­zést.

Megrázó részletek a székkutasi négyes tragédiáról, ők az áldozatok

Megrázó részletek a székkutasi négyes tragédiáról, ők az áldozatok

A ször­nyű bal­eset egy vas­úti át­já­ró­ban tör­tént.

A ször­nyű bal­eset egy vas­úti át­já­ró­ban tör­tént, pedig a so­rompó ren­del­te­tés­sze­rűen mű­kö­dött. Ki­de­rült, hogy mind a négy ál­do­zat hód­me­ző­vá­sár­he­lyi il­le­tő­ségű volt.

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Leg­alább ti­zen­ki­lenc ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san egy híd­nál.

Leg­alább ti­zen­ki­lenc ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban.

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Édes­apja el­vesz­té­sé­ről be­szélt.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Cur­tis szá­mára apu­kája ha­lála és annak fel­dol­go­zása volt a leg­ne­he­zebb az élet­ben.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

A nép­szerű szí­nész kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Öten meg­hal­tak, töb­ben pedig el­tűn­tek. Ki­lenc utat is le kel­lett zár­nia a ha­tó­sá­gok­nak, sú­lyo­sak a károk.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot egy taxi hátsó ülé­sén.

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Egy­kor Ber­lin ked­ven­cei vol­tak.

Egy­kor mind­ket­ten Ber­lin ked­ven­cei vol­tak. Kis­au­tó­val gá­zol­ták ha­lálra Szi­cí­li­á­ban a német sport le­gen­dá­ját.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.

Szívszorító részletek, ezért zuhant halálba a fiatal magyar apuka

Szívszorító részletek, ezért zuhant halálba a fiatal magyar apuka

A tra­gi­kus sorsú férfi két gyer­me­ket ha­gyott fél­ár­ván. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

A tra­gi­kus sorsú férfi két gyer­me­ket ha­gyott fél­ár­ván. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

A fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Ren­ge­teg a sé­rült.

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj. A mér­kő­zést végül le­ját­szot­ták, 2-2-es dön­tet­len­nel zá­rult.

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Po­piela mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy...

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.