CÍMKE: 'tragédia'
FRISS HÍREK

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Szo­morú hírt kö­zölt. Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Szo­morú hírt kö­zölt. Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Miért vizsgálja még mindig 60 nyomozó a Hableány tragédiáját?

Miért vizsgálja még mindig 60 nyomozó a Hableány tragédiáját?

Hi­he­tet­len mun­kát vé­gez­tek a ma­gyar és a ko­reai men­tő­ala­ku­la­tok, bú­vá­rok, ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi­sek, rend­őrök.

Hi­he­tet­len mun­kát vé­gez­tek a men­tő­ala­ku­la­tok, bú­vá­rok, ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi­sek, rend­őrök.

Megjöttek az első fotók, itt emelhetik ki a Hableányt

Megjöttek az első fotók, itt emelhetik ki a Hableányt

Akár per­ce­ken belül el­kez­dőd­het a több­órás munka. A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít.

Akár per­ce­ken belül el­kez­dőd­het a több­órás munka. A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít.

Olaszliszka ma is szenvedi a lincselést, elmenekülnek a lakók

Olaszliszka ma is szenvedi a lincselést, elmenekülnek a lakók

Se hi­telt, se jó szót nem kap­nak

Se hi­telt, se jó szót nem kap az, aki Olasz­lisz­kán él - tudta meg a Ri­post. Szögi Lajos egy­kori gyil­ko­sai tönk­re­tet­ték a te­le­pü­lést, meg­bé­lyeg­zetté vál­tak a lakók.

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett...

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett...

Hős magyar kapitány és utasai mentették a Hableány túlélőit

Hős magyar kapitány és utasai mentették a Hableány túlélőit

7 má­sod­perc me­ne­kü­lési idő ju­tott.

Hét má­sod­perc: Ennyi me­ne­kü­lési idő ju­tott azok­nak a dél-ko­reai tu­ris­ták­nak, aki­ket múlt hét szer­dán a Hab­le­ánnyal bal­eset ért.

Dunai tragédia: Megszólalt a roncshoz lemerülő magyar búvár

Dunai tragédia: Megszólalt a roncshoz lemerülő magyar búvár

Ti­zenöt per­cet töl­tött a roncs­nál köz­vet­len élet­ve­szély­ben, az efféle mű­ve­le­tet ezer bú­vár­ból leg­fel­jebb egy vál­lalja be.

Az áldozatok a víz alatt a betört ablakon át akartak kimenekülni

Az áldozatok a víz alatt a betört ablakon át akartak kimenekülni

Drá­mai rész­le­tek de­rül­tek ki arról, mi tör­tént a Hab­le­ány el­süllye­dé­se­kor.

Drá­mai rész­le­tek de­rül­tek ki arról, mi tör­tént a Hab­le­ány hajó el­süllye­dé­se­kor. A hajó fel­bo­rult, és a be­tört ab­la­ko­kon dőlt be­felé a víz, mi­köz­ben a Hab­le­ány tes­tébe szo­rult tu­ris­ták két­ség­be­eset­ten pró­bál­tak ki­me­ne­külni...

Hátborzongató részletek a dunai tragédiáról: Megszólalt a kapitány barátja

Hátborzongató részletek a dunai tragédiáról: Megszólalt a kapitány barátja

L.László is­me­rőse sze­rint a férfi előre meg­érezte a bajt.

L.László is­me­rőse sze­rint a férfi előre meg­érezte a bajt.

Baleset a 4-es úton:megszólal a 12 éves áldozat megtört édesapja

Baleset a 4-es úton:megszólal a 12 éves áldozat megtört édesapja

6 fi­a­tal és egy 8 hó­na­pos mag­zat halt meg a 4-es "ha­lál­úton", Ken­de­res és Fegy­ver­nek kö­zött.

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Egy sze­mély meg­halt.

Egy sze­mély meg­halt és egy másik sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor árokba bo­rult egy autó az M5-ös au­tó­pá­lyán Kecs­ke­mét­nél.

Dunai tragédia: Megrázó dolog derült ki a folyóba veszett matrózról

Dunai tragédia: Megrázó dolog derült ki a folyóba veszett matrózról

A férfi édes­anyja azt sze­retné, ha a Du­nába szór­nák majd fia ham­vait.

A férfi édes­anyja azt sze­retné, ha a Du­nába szór­nák majd fia ham­vait.

Borzalmas kettős tragédia történt, szörnyethalt a sofőr

Borzalmas kettős tragédia történt, szörnyethalt a sofőr

Elát­ko­zott ver­seny a Szász Rali. Újra két ver­senyző vesz­tette éle­tét ugyan­ott, ahol ko­ráb­ban már tör­tént ha­sonló ször­nyű­ség.

Elát­ko­zott ver­seny a Szász Rali. Újra két ver­senyző vesz­tette éle­tét ugyan­ott, ahol ko­ráb­ban már tör­tént ha­sonló ször­nyű­ség.

Ezt nem tudta feldolgozni, szörnyű kín miatt halt meg a fiatal férfi

Ezt nem tudta feldolgozni, szörnyű kín miatt halt meg a fiatal férfi

A men­tá­li­san beteg fi­a­tal nem tudta fel­dol­gozni az őt ért vesz­te­sé­get.

A men­tá­li­san beteg fi­a­tal nem tudta fel­dol­gozni az őt ért vesz­te­sé­get, ezért véget ve­tett éle­té­nek.

Hatalmas tömeg a Mount Everesten: kettős tragédia történt a tumultusban

Hatalmas tömeg a Mount Everesten: kettős tragédia történt a tumultusban

A he­gyen egy­szerre több száz ember vá­ra­ko­zott a jó idő­ben, erről fotó is ké­szült.

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

A 41 éves nő üt­kö­zött.

A 41 éves nő au­tó­já­val ke­rí­tés­nek haj­tott és sú­lyo­san meg­sé­rült. Men­tőt hív­tak hozzá, de a kór­házba szál­lí­tás köz­ben ki­ug­rott a jár­mű­ből.

Tragédia a focimeccsen, sokkot kaptak a nézők

Tragédia a focimeccsen, sokkot kaptak a nézők

Szív­ro­ham­ban halt meg az egyik bíró.

Az egyik já­ték­ve­zető a pá­lyán ka­pott szív­ro­ha­mot. Ugyan gyor­san a se­gít­sé­gére si­et­tek, de a kór­ház­ban így sem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Rettenetes tragédia Újbányánál: Két fiatal halt szörnyet

Rettenetes tragédia Újbányánál: Két fiatal halt szörnyet

Sú­lyos bal­eset tör­tént szom­ba­ton.

Sú­lyos bal­eset tör­tént szom­ba­ton, két fi­a­tal éle­tét vesz­tette. A rend­őr­ség vizs­gálja a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Sokkoló: a halálból mentették meg a csecsemőt a szülők őrült diétája miatt

Sokkoló: a halálból mentették meg a csecsemőt a szülők őrült diétája miatt

El­ké­pesztő, mit mű­vel­tek a szü­lők sze­ren­csét­len kis­gye­rek­kel.

El­ké­pesztő, mit mű­vel­tek a szü­lők sze­ren­csét­len kis­gye­rek­kel.

Felesége szeme láttára halt meg a fiatal futballista

Kegyetlen sors: felesége szeme láttára halt meg a fiatal futballista

Nem értek be idő­ben a kór­házba.

Túl sok hideg vizet ivott a 27 éves spor­toló, ez ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz. Ked­vese köz­vet­len kö­zel­ről nézte végig a ha­lál­tu­sá­ját.

Tragédia Csongrádon: Biciklijét tolva elesett egy férfi, meghalt

Tragédia Csongrádon: Biciklijét tolva elesett egy férfi, meghalt

Két men­tő­autó és az or­vosi ügye­let is azon­nal ott volt, meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel.

Szörnyű tragédia történt a cirkuszban, sokkot kaptak a gyerekek

Szörnyű tragédia történt a cirkuszban, sokkot kaptak a gyerekek

Egy ál­lat­ido­már a nézők szeme lát­tára halt meg a pro­duk­ció köz­ben.

Egy ál­lat­ido­már a nézők szeme lát­tára halt meg a pro­duk­ció köz­ben.

Véres családi tragédia történt éjszaka Vas megyében

Véres családi tragédia történt éjszaka Vas megyében

Saját fia bru­tá­lis módon gyil­kolta meg édes­any­ját az éj­szaka a Vas me­gyei Kál­don.

Saját fia bru­tá­lis módon gyil­kolta meg édes­any­ját az éj­szaka a Vas me­gyei Kál­don.

Kórházban a tehetséges focista, barátját lelőtték

Kórházban a tehetséges focista, barátját a szeme láttára lőtték le

Bal­len­tine menny­ből a po­kolba ju­tott.

Corey Bal­len­tine né­hány óra alatt menny­ből a po­kolba ju­tott. Sze­ren­csére nem élet­ve­szé­lye­sek a sé­rü­lé­sei.

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

1974-ben ezen a napon gyászba bo­rult az egész or­szág. Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt ha­zánk első igazi szu­per­sztárja.

Gyászol a legendás magyar tévés: édesanyját veszítette el

Gyászol a legendás magyar tévés: édesanyját veszítette el

Nóra a kö­zös­ségi ol­da­lon kö­zölte a fáj­dal­mas hírt...

Nóra a kö­zös­ségi ol­da­lon kö­zölte a fáj­dal­mas hírt és kö­zölte, most egy időre el­tű­nik a nyil­vá­nos­ság elől...

Most jött a szörnyű hír: autóbalesetben meghalt a válogatott labdarúgó

Autóbalesetben meghalt a cseh válogatott focista

Hat csa­pat­társa is a kis­bus­szal uta­zott. Ela­ludt a sofőr a vo­lán­nál?

A török Ala­nya­spor lé­gi­ósa a kór­ház­ban hunyt el. Hat csa­pat­társa is a kis­bus­szal uta­zott. Ela­ludt a sofőr a vo­lán­nál?

Újabb tragédia rázta meg Emiliano Sala családját

Újabb tragédia rázta meg Emiliano Sala családját

A csa­lád­apa is el­hunyt.

A re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt fo­cista édes­apja vá­rat­la­nul meg­halt. A hírek sze­rint szív­ro­ham vég­zett vele, fe­le­sége reg­gel vette észre, hogy baj van.

Borzalmas tragédia: összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Borzalmas tragédia: összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Denis Ur­bá­nek a kór­ház­ban hunyt el.

Denis Ur­bá­nek éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni. A fi­a­tal fiú ha­lála a sza­kol­ca­i­a­kat is mé­lyen meg­ren­dí­tette.

Beindultak a találgatások, durva balesetben haltak meg a szülők az M3-ason

Beindultak a találgatások, durva balesetben haltak meg a szülők az M3-ason

Csak egy kisfiú ma­radt élet­ben.

Csak egy öt­éves kisfiú ma­radt élet­ben, őt kór­ház­ban ke­ze­lik. Ha­ma­ro­san pszi­cho­ló­gus is fog­lal­kozni fog vele.

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Új­já­szü­le­tés­ként él­het­ték meg az uta­sok a Hús­vét az Ad­rián című utat.

Új­já­szü­le­tés­ként él­hette meg a Ken-Edi Tra­vel Hús­vét az Ad­rián című útját 52 utas, akik­nek a busza nagy­pén­te­ken gyul­ladt ki egy hor­vát alag­út­ban. A sofőr hig­gad­tan ki­ve­zette a buszt.

Lesújtó hírt közöltek: szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen.

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen. Min­den jel arra utal, hogy ter­mé­sze­tes ha­lál­lal halt meg a gol­fozó.

Gyász, elhunyt a köztiszteletben álló rádiós

Gyászhírt kaptunk: elhunyt a köztiszteletben álló rádiós

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel.

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel, aki 2016-ban túl­élt egy re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get. Szív­ro­ham vég­zett vele.

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Vil­lám­csa­pás miatt ke­rült kór­házba.

Lu­zi­mara Souza éppen ször­fö­zött, ami­kor vil­lám csa­pott a vízbe a köz­vet­len kö­ze­lé­ben. Rö­vid­del a kór­házba szál­lí­tása után hunyt el.

Holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját.

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját. Va­sár­nap kü­lön­le­ges módon tisz­te­leg­het­nek az em­léke előtt.

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart. Nem ér­de­kelte, há­nyan tar­tóz­kod­nak oda­bent.

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart. Nem ér­de­kelte, há­nyan tar­tóz­kod­nak oda­bent.

Rettenetes tragédia, súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Súlyos veszteség érte az amerikaiak sztárját

Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték.

Kevin Du­rant gye­rek­kori ba­rát­ját le­lőt­ték. A két­sze­res olim­piai baj­nok ko­sa­ras a le­sújtó hír el­le­nére is pá­lyára lé­pett az NBA-ben.

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Stef Loos mind­össze 19 éves volt.

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

Borzalmas részlet, ez derült ki a mezőörsi tragédiáról

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

A rend­őr­ség új in­for­má­ci­ó­val szol­gált a vét­kes so­főr­rel kap­cso­lat­ban.

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Hi­he­tet­le­nül ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Szom­bat este hunyt el az ikon.

Szom­bat este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok egyik leg­na­gyobb ikonja, Koós János.

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Mat­teo Sal­vini el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Ha­lálra ké­sel­tek egy 19 éves em­bert.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

El­te­mette a la­vina a sik­ló­er­nyős Já­nost.

Egy jég­bar­lang­ban éj­sza­ká­zott a sik­ló­er­nyős János, ami­kor el­te­mette egy la­vina.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt a ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt az ame­ri­kai ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet.

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül. Még nem tudni, kinek a tes­tét ta­lál­ták meg.

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt.

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Szívszorító kép, így várja kutyája az eltűnt focistát

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gé­pét a ten­ger­ben ta­lál­ták meg, a lab­da­rúgó fel­te­he­tő­leg el­hunyt.

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja Ge­or­gina.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, ami tör­tént.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen.

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek.

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Agyontaposták a világhírű sportolót

Szörnyű tragédiáról jött hír: agyontaposták a világhírű sportolót

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá.

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá, az ame­ri­kai ro­deós a kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe. Csu­pán 25 éves volt.

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól. Test­vére sze­rint el­ve­szett­nek érezte magát.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól. Test­vére sze­rint el­ve­szett­nek érezte magát.

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt.

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Úszás köz­ben vesz­tette éle­tét.

Szom­bat­he­lyi Tibor, az Élet Is­kola meg­ál­mo­dója ve­szí­tette éle­tét va­sár­nap úszás köz­ben Bárd­ud­var­no­kon.

Bárdudvarnoki tragédia: nem volt egyedül a jég alatt rekedt férfi

Bárdudvarnoki tragédia: nem volt egyedül a jég alatt rekedt férfi

Az 53 éves Sz. Tibor egy ba­rát­já­val ment le a stég­hez a tra­gé­dia nap­ján.

Az 53 éves Sz. Tibor egy ba­rát­já­val ment le a stég­hez a tra­gé­dia nap­ján, de már soha többé nem tér­he­tett haza.

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép.

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép a New Eng­land Pat­ri­ots ellen.

Gyász: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Megrendítő hírt közöltek: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Dal­los Andor mind­össze 59 éves volt.

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során. Mind­össze 59 éves volt.

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

A világ va­laha volt leg­jobb te­ni­sze­ző­jét Auszt­rá­li­á­ban kér­dez­ték egy­kori mes­te­ré­ről.

Kapaszkodj, így előzött az ámokfutó Győrnél! - videó

Kapaszkodj, így előzött az ámokfutó Győrnél! - videó

Sok a ve­szé­lyes sofőr az uta­kon.

Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ebből tra­gé­dia! Ér­de­mes vi­gyázni, saj­nos na­gyon sok az ámok­futó az uta­kon.

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Mi­chael Jones a ne­gye­dik­ről esett na­gyot. A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját a tinédzser, majd ijedtében magával is végzett

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ka­masz együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Már nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves, il­letve a 4 éves gyer­mek éle­tét.

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe.

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:
belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt.

Har­kiv­ban meg­halt egy ki­lenc­éves kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt.

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Gyá­szol Fran­cia­or­szág.

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a te­het­sé­ges fran­cia rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san. A műtét sem se­gí­tett rajta.

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Össze­vesz­tek, majd hátba szúrta 48 éves fér­jét egy 44 éves nő.

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét egy 44 éves nő.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

So­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról.

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Szörnyű tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit már fel­aján­lot­ták át­ül­te­tésre.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit már fel­aján­lot­ták át­ül­te­tésre.