CÍMKE: 'tragédia'

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

A ma­gyar őr­grófnő élete el­ké­pesztő ese­mé­nye­ket rejt. Olyan trau­má­kat, me­lyek egye­sé­vel is ret­te­ne­te­sek.

A ma­gyar őr­grófnő élete el­ké­pesztő ese­mé­nye­ket rejt. Olyan trau­má­kat, me­lyek egye­sé­vel is ret­te­ne­te­sek.

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét.

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét. Ti­zen­há­rom évet ját­szott az NBA-ben.

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Kö­zölte a rossz hírt ra­jon­gó­i­val.

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Gye­re­kek is az éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Szörnyű tragédia érte a magyar házaspárt, ez menthette volna meg az életüket

Szörnyű tragédia érte a magyar házaspárt, ez menthette volna meg az életüket

Szinte az egész ház porig égett Pi­lisszent­lász­lón va­sár­nap este.

Szinte az egész ház porig égett Pi­lisszent­lász­lón va­sár­nap este egy ha­tal­mas tűz­ben. A sze­gé­nyes, romos ház­ban egy idős há­zas­pár la­kott. Épp na­pok­kal az­előtt uta­sí­tot­ták el azt a dol­got, ami meg­előzte volna a tra­gé­diát

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek.

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Veronai tragédia: A buszos cég vezetőjét itthon vonhatják felelősségre

Veronai tragédia: A buszos cég vezetőjét itthon vonhatják felelősségre

A ma­gyar ha­tó­sá­gok a busz­tár­sa­ság ve­ze­tő­jé­nek sze­re­pét is vizs­gál­hat­ják, őt itt­hon von­hat­ják fe­le­lős­ségre.

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben.

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben. ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zói nem kap­tak hi­va­ta­los tá­jé­koz­ta­tást a nyo­mo­zás­ról, amit Olasz­or­szág­ban már le is zár­tak.

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

A ször­nyű ha­lál­eset pon­tos okait egy­előre nem tudni.

A ször­nyű ha­lál­eset pon­tos okait egy­előre nem tudni, de sokan ön­gyil­kos­ság­tól tar­ta­nak.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Haj­dú­szo­bosz­lón te­met­ték el.

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt. Szer­dán te­met­ték el Haj­dú­szo­bosz­lón.

Így néznek ki ma a Titanic szereplői

Nem hiszel a szemednek, így néznek ki ma a Titanic szereplői

Né­me­lyik sze­rep­lőn meg sem lát­szik a kor. Al­bum­la­pozó a stáb­lis­tá­ból.

Né­me­lyik sze­rep­lőn meg sem lát­szik a kor. Egy kis al­bum­la­pozó a ha­tal­mas stáb­lis­tá­ból.

Tragédia: elefánt taposott halálra egy idegenvezetőt

Tragédia: feldühödött elefánt taposott halálra egy idegenvezetőt

Fo­tó­zás­nak in­dult.

Min­dig ba­rát­sá­gos volt az állat, de most fel­bő­szí­tet­ték és el­sza­ba­dult.

Elátkozták Gulácsiékat: újabb borzalmas tragédiára derült fény

Elátkozták Gulácsiékat: újabb tragédiára derült fény

Halál ár­nyéka vetül a német fut­ball­sta­di­onra.

Halál ár­nyéka vetül a sta­di­onra. Né­hány nap múl­tán megint ször­nyű hírt kür­tölt vi­lággá a német fo­ci­klub.

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Szo­morú szil­vesz­ter: el­ma­rad a csin­nad­ratta. Koc­cin­tás és ut­ca­bál he­lyett a csönd lesz az úr Sza­lay Gyön­gyi ha­lála miatt.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Ren­ge­teg­szer kérte, de hiába...

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Előzetes letartóztatásban a népligeti gyilkos

Előzetes letartóztatásban a népligeti gyilkos

Úgy vélik, ha sza­bad­lá­bon hagy­nák, akkor meg­szökne a ha­tó­sá­gok elől. A férfi el­is­merte, hogy ő gyil­kolt.

Úgy vélik, ha sza­bad­lá­bon hagy­nák, akkor meg­szökne a ha­tó­sá­gok elől.A férfi el­is­merte a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sét.

Vérlázító dologra derült fény: ezt művelik a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: ezt művelik a veronai tragédia után

In­ter­ne­ten kezd­ték el árulni a Pi­zo­lit Kft bu­szait. Meg­döb­bentő dol­go­kat ta­lál­tak.

Bűntudat kínozza az ikrek apját

Tamás: bűntudatom van a feleségem halála miatt

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­tot­ták a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­totta Tamás és Niki há­zas­sági év­for­du­ló­ját: arról be­szél­get­tek, hogy ők lesz­nek a vi­lá­gon a leg­jobb szü­lők.

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia fe­le­sé­gé­nek.

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia ko­ráb­ban egész­sé­ges fe­le­sé­gé­nek. Azon­ban Fá­bián Ta­mást meg­ha­totta az a hi­he­tet­len össze­fo­gás, ami ki­bon­ta­ko­zott az or­szág­ban gyer­me­kei ér­de­ké­ben.

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Most közölték: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

He­li­kop­ter­bal­eset tör­tént.

He­li­kop­ter­bal­eset tör­tént, hat ember vesz­tette éle­tét.

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént: egy si­ke­res, 18 éves mo­dell zu­hant mez­te­le­nül a ha­lálba egy 20. eme­leti la­kás­ból.

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Gyászol a magyar sport: meghalt a 123-szoros bajnok legenda

Gyászol a magyar sport: meghalt a 123-szoros bajnok legenda

Kis­györgy La­josné még 60 éve­sen is ak­tí­van ver­seny­zett, a sí­e­lés­ről pedig 90 éves kora után sem mon­dott le. Olim­pián vi­szont nem sze­re­pel­he­tett.

Kis­györgy La­josné még 60 éve­sen is ak­tí­van ver­seny­zett, a sí­e­lés­ről pedig 90 éves kora után sem mon­dott le. Olim­pián vi­szont nem sze­re­pel­he­tett.

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Kez­dő­dik a ve­ro­nai tra­gé­dia bün­te­tő­pere Olasz­or­szág­ban!

Kez­dő­dik a bal­eset pere Olasz­or­szág­ban, újabb nyílt le­ve­let tet­tek közzé az el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói.

Gyászol a sportvilág, agyonlőtték a riói olimpikon sztársportolót

Gyászol a sportvilág, agyonlőtték a riói olimpikon sztársportolót

Ért­he­tet­len tra­gé­dia tör­tént. Az ál­do­zat ha­zá­já­nak olim­piai bi­zott­sága erő­sí­tette meg a ször­nyű hírt.

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Azon­nal ször­nyet­halt.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt.

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

O. Áron két fiú ha­lá­lát okozta szá­gul­do­zá­sá­val.

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint vesz­tette éle­tét a Szent­end­rei úton, ami­kor O. Áron be­lé­jük csa­pó­dott.

Életébe került a türelmetlen előzgetés

Életébe került a türelmetlen előzgetés

Több autót, majd végül egy ka­mi­ont is meg­elő­zött.

Több autót, végül egy ka­mi­ont is meg­elő­zött a 2502-es me­ző­kö­vesdi úton egy 43 éves nő. Az autós a gyors tempó miatt ki­sod­ró­dott a pad­kára, majd azt kö­ve­tően fának üt­kö­zött.

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője.

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője. 1988-ban, 1992-ben és 1996-ban is olim­piai arannyal tért haza.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Mind­össze 31 éves volt.

Ugyan­azon a pá­lyán bu­kott óri­á­sit, ahol Mi­che­lisz is bal­ese­tet szen­ve­dett. Mind­össze 31 éves volt.

Dráma, szívbemarkoló fotóval gyászol a futballsztár

Dráma, szívbemarkoló fotóval gyászol a futballsztár

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, de erős ma­radt a fo­cista: győ­ze­lemre ve­zette a csa­pa­tát. Aztán össze­om­lott, és rö­vi­de­sen az is ki­de­rült, hogy miért.

Sokkolta a sportvilágot, szörnyethalt edzésén a világsztár

Sokkolta a sportvilágot, szörnyethalt edzésén a világsztár

Ka­na­dai sí­te­re­pen tör­tént a vég­ze­tes bal­eset.

Ka­na­dai sí­te­re­pen tör­tént a vég­ze­tes bal­eset. A 35 éves spor­toló a Vi­lág­ku­pára ké­szült.

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Mar­git néni alig ocsúd­ha­tott fel férje el­vesz­té­sé­ből, ami­kor meg­halt a lánya is. Most pedig el kell te­met­nie a fiát.

Mar­git néni alig ocsúd­ha­tott fel férje el­vesz­té­sé­ből, ami­kor meg­halt a lánya is. Most pedig el kell te­met­nie a fiát.

Balesetet okozott
az anya, nem kaphat ennél súlyosabb ítéletet

Balesetet okozott az anya, nem kaphat ennél súlyosabb ítéletet

Az asszony ta­pasz­ta­lat­lan sofőr volt, elő­zés­kor rosszul mérte fel a tá­vol­sá­got. Bár pró­bált kor­ri­gálni, saj­nos nem járt si­ker­rel.

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

A cél előtt egy­szer csak össze­esett.

Csak egy kicsi hi­ány­zott, hogy a spor­toló be­ér­jen a célba, ám egy­szer csak össze­esett.

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője tudta, hogy apu­ká­já­nak egyre ke­ve­sebb van hátra.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője tudta, hogy apu­ká­já­nak egyre ke­ve­sebb van hátra. Kol­lá­nyi Zsu­zsi mégis iszo­nya­tos fáj­dal­mat ér­zett, ami­kor fel­hív­ták a gyász­hír­rel. Az bántja a leg­job­ban, hogy nem is tu­dott el­kö­szönni tőle. Az éne­kes­nőt bátyja ví­gasz­talta.

Családi tragédia: az égő házban ragadt öt gyermekével az apa

Családi tragédia: az égő házban ragadt öt gyermekével az apa

Három gye­reke éle­tét még meg tudta men­teni, ám öttel az égő ház­ban ra­gadt.

Három gye­reke éle­tét még meg tudta men­teni, ám öttel az égő ház­ban ra­gadt.

Szörnyű tragédia: bányarobbanásban halt meg egy ember, többen megsérültek

Szörnyű tragédia: bányarobbanásban halt meg egy ember, többen megsérültek

Ha­tal­mas sze­ren­csét­len­ség tör­tént ma reg­gel. A ka­taszt­rófa 450 mé­ter­rel a föld alatt kö­vet­ke­zett be.

Megrázó fejlemények derültek ki, 1 évvel a bőnyi lövöldözés után

Megrázó fejlemények derültek ki, 1 évvel a bőnyi lövöldözés után

Mun­ka­tár­sunk a hely­szí­nen járt.

Mun­ka­tár­sunk a tra­gé­dia hely­szí­nén járt.

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni. De mi­u­tán ki­de­rült, hogy saj­nos igaz, a leg­töb­ben egy ked­ves em­lék­kel bú­csúz­tak tőle.

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni. De mi­u­tán ki­de­rült, hogy saj­nos igaz, a leg­töb­ben egy ked­ves em­lék­kel bú­csúz­tak tőle.

Sötét titkok derültek ki a veronai busztragédiáról

Sötét titkok derültek ki a veronai busztragédiáról

A szü­lők nem­rég ju­tot­tak az olasz nyelvű hi­va­ta­los jegy­ző­könyv­höz, ami a tra­gé­dia rész­le­teit tar­tal­mazza.

A szü­lők nem­rég ju­tot­tak az olasz nyelvű hi­va­ta­los jegy­ző­könyv­höz, ami a tra­gé­dia rész­le­teit tar­tal­mazza. Ebből több, eddig nem is­mert, meg­döb­bentő rész­let is ki­de­rül!

Kiderült, pontosan hogyan halt meg a Gödöllőn halálra gázolt Zsófi

Kiderült, pontosan hogyan halt meg a Gödöllőn halálra gázolt Zsófi

A vád­lott Sz. La­jost rab­lán­con ve­zet­ték a te­rembe, szem­mel lát­ha­tóan sokat fo­gyott az egy­év­nyi elő­ze­tes alatt.

Tragédia: Megkínozták és megölték a fiatal énekest

Tragédia: Megkínozták és megölték a fiatal énekest

Au­gusz­tus ele­jén lát­ták utol­jára élve.

A fi­a­tal éne­kest au­gusz­tus ele­jén lát­ták utol­jára. Test­vére me­nyeg­ző­jére már nem ér­ke­zett meg.

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le egy fi­ren­zei ba­zi­lika egyik osz­lop­fő­jé­nek a köve, ami sze­ren­csét­len módon egy spa­nyol tu­rista fején lan­dolt...

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt
a halálba

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zói.

Meglepő dolgot tett a zsámboki asszony gyilkosa

Meglepő dolgot tett a zsámboki asszony gyilkosa

Nem ti­pi­ku­san úgy vi­sel­ke­dett, ahogy egy gyil­kos­ság után szok­tak, el is fog­ták né­hány órán belül.

Nem ti­pi­ku­san úgy vi­sel­ke­dett, ahogy egy gyil­kos­ság után szok­tak, el is fog­ták né­hány órán belül.

Tragédia a nyaralóhelyen: három ember halt szörnyet a zuhanás miatt

Tragédia a nyaralóhelyen: három ember halt szörnyet a zuhanás miatt

Mind­hár­man ej­tő­er­nyős ug­rást haj­tot­tak végre, ami­kor szá­mí­tá­sa­ikba vég­ze­tes hiba csú­szott.

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta. A hírt egy blo­gon je­len­tet­ték be.

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.

Így emlékeznek kollégái az M5-ös autópályán elhunyt törzsőrmesterre

Így emlékeznek kollégái az M5-ös autópályán elhunyt törzsőrmesterre

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség tag­jai éj­sza­kai szol­gá­lat­ból in­dul­tak haza.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség tag­jai éj­sza­kai szol­gá­lat­ból in­dul­tak haza, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Örömteli hírt kaptak a veronai tragédiában elhunytak hozzátartozói

Örömteli hírt kaptak a veronai tragédiában elhunytak hozzátartozói

A jövő évtől több pon­ton szi­go­rod­nak az is­ko­lai bu­szos ki­rán­du­lá­sokra vo­nat­kozó sza­bá­lyok - je­len­tette be Pal­ko­vics László.

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A tet­test el­fog­ták.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek.

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Borzasztó tragédia: vonat légáramlata okozta az 1 éves kislány halálát

Egy el­ha­ladó te­her­vo­nat kel­tette lég­áram­lat oko­zott ször­nyű­sé­get.

Ha­tal­mas ször­nyű­ség tör­tént: egy el­ha­ladó te­her­vo­nat kel­tette lég­áram­lat ki­so­dort egy ba­ba­ko­csi­ban ülő kis­lányt, aki olyan sú­lyo­san meg­se­be­sült, hogy be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

Tragédia történt Pest megyében, itt találták meg a holttestet

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

A ször­nyű eset­ről a Pest Me­gyei Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság szó­vi­vője tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy el­hunyt.

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy egy ször­nyű au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a kel­le­mes or­gá­numú szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után.

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Ala­pító tagja volt a tár­su­lat­nak.

A vi­lág­hírű tán­cos 1979-ben részt vett a Győri Ba­lett meg­ala­pí­tá­sá­ban.

Tragédia történt a metróban a Nyugatinál

Tragédia történt a metróban a Nyugatinál

Nin­cse­nek sza­vak arra, ami va­sár­nap dél­után tör­tént Bu­da­pes­ten, a 3-as metró vo­na­lán.

Nin­cse­nek sza­vak arra, ami va­sár­nap dél­után tör­tént Bu­da­pes­ten, a 3-as metró vo­na­lán.

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

In­kább kór­házba vonul!

Ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt is nyo­mo­zás in­dult Sz. Lajos ellen, aki most úgy dön­tött: in­kább kór­házba vonul!

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Het­ven­hét éve halt meg a hős orvos.

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos.

Váratlan fordulat a hajdúszoboszlói tragédiában: mégsem az apa ölt?

Váratlan fordulat a hajdúszoboszlói tragédiában: mégsem az apa ölt?

Az egész or­szá­got meg­döb­ben­tette a haj­dú­szo­bosz­lói hár­mas tra­gé­dia, egy­előre nem tisz­tá­zott, mi tör­tént.

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Diana utolsó napja eljegyzéssel is végződhetett volna

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok...

Ha nin­cse­nek a le­si­fo­tó­sok, akkor 1997. au­gusz­tus 30-a nem Diana her­cegnő utolsó élet­ben töl­tött napja lett volna, ha nem egy bol­dog új jövő kez­dete.

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

"...fel­állt az ágy­ról és abban a pil­la­nat­ban össze­esett.."

A gyö­nyörű éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be a fáj­dal­mas hírt, hogy vá­rat­la­nul és tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­ve­szí­tette imá­dott édes­ap­ját.

Sorozatos halálesetek, szigorodnak a balatoni szabályok?

Sorozatos halálesetek, szigorodnak a balatoni szabályok?

A hét­végi ha­lál­ese­tek után újra fel­tá­madt a vita: meg lehet-e vé­deni saját fe­le­lőt­len­sé­gük­től az em­be­re­ket?

A hét­végi ha­lál­ese­tek után újra fel­tá­madt a vita: meg lehet-e vé­deni saját fe­le­lőt­len­sé­gük­től az em­be­re­ket?

Ször­nyű tra­gé­dia: három éves kis­lányt ta­lált nya­kon az apa fegy­vere

Ször­nyű tra­gé­dia: Három éves kis­lányt ta­lált nya­kon az apa fegy­vere

Meg­­halt a há­­rom ­éves kis­­lány, aki va­­la­­ho­­gyan hoz­­zá­­fért az apja fegy­­ve­­ré­­hez.

Meg­­halt az a há­­rom­é­ves kis­­lány, aki va­­la­­ho­­gyan hoz­­zá­­fért az édes­apja fegy­­ve­­ré­­hez, ez okozta vesz­­tét.

Ezek voltak a 20 éve elhunyt Diana hercegnő utolsó szavai

Ezek voltak a 20 éve elhunyt Diana hercegnő utolsó szavai

Ki­de­rült, mit ki­ál­tott a kór­házi ágyon...

Ki­de­rült, mit ki­ál­tott a kór­házi ágyon...

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Var­rat­sze­dés­ről ment haza. Aztán ször­nyet­halt.

A kór­ház­ból, var­rat­sze­dés­ről ment ha­za­felé a rác­al­mási Edit néni, ami­kor a busz­ról le­szállva a ke­re­kek alá esett és ször­nyet­halt. Va­ló­szí­nű­leg le­esett a vér­cu­kor­szintje, meg­szé­dül­he­tett, ez okozta a tra­gé­diát.

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

A rend­őr­ség hiába fi­gyel­mez­teti fo­lya­ma­to­san a la­kos­sá­got...

A rend­őr­ség fo­lya­ma­to­san fi­gyel­mez­teti a la­kos­sá­got, hogy ne hagy­ja­nak zárt au­tó­ban sem gye­re­ket...

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy.

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Magyar lesifotóst is hibáztattak Diana haláláért, hallotta a hercegnő keserves szavait

Magyar lesifotóst is hibáztattak Diana haláláért, hallotta a hercegnő keserves szavait

A her­cegnő min­den lé­pé­sét kö­vette.

A férfi a her­cegnő min­den lé­pé­sét kö­vette, de ő még­sem érzi vét­kes­nek magát.