CÍMKE: 'tragédia'

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen egy vé­let­len bal­eset miatt. Fegy­ver­rel se­be­sí­tette meg tár­sát.

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

A ko­csi­ban öten utaz­tak, ami­kor egy fát rájuk dön­tött a vihar.

A ko­csi­ban öten utaz­tak, ami­kor egy fát rájuk dön­tött a vihar. Né­gyen azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Véres tragédia, feleségét és önmagát is megölte a híres sportoló

Véres tragédia, feleségét és önmagát is megölte a híres sportoló

Eddig is gyak­ran bal­héz­tak, de ilyen bor­zal­makra senki sem szá­mí­tott.

Eddig is gyak­ran bal­héz­tak, de ilyen bor­zal­makra senki sem szá­mí­tott. Fiuk ta­lált rá a szü­lei holt­tes­tére.

Fordulat a horti tragédia ügyében

Fordulat a horti tragédia ügyében

Újabb tra­gé­dia sújt­hatja az édes­any­ját és kisfiát el­vesztő Ju­hász Bri­git­tát.

Újabb tra­gé­dia sújt­hatja az édes­any­ját és kisfiát egyet­len pil­la­nat alatt el­vesztő Ju­hász Bri­git­tát.

Kegyetlen gyilkosság: barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Kegyetlen gyilkosság: barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Tre­von Ri­chard­son na­gyon te­het­sé­ges ame­ri­kai fo­cista volt.

Tre­von Ri­chard­son na­gyon te­het­sé­ges ame­ri­kai fo­cista volt.

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

A kis­re­pülő két em­ber­rel csü­tör­tö­kön zu­hant a ku­ko­ri­cásba, a pi­lóta és utasa is azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Drá­mai for­du­lat a tra­gé­di­á­ban.

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után.

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

A fi­a­tal szép­ség sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de a fel­szál­lást kö­ve­tően nem sok­kal bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Eric Ge­bo­erst gyá­szolja Bel­gium.

Eric Ge­bo­ers a tóba csú­szott kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni. Órák­kal ké­sőbb ta­lál­ták meg a mo­to­ros holt­tes­tét.

Megdöbbentő felvételek kerültek elő az ELTE-nél történt tragédiáról

Megdöbbentő felvételek kerültek elő az ELTE-nél történt tragédiáról

Két férfi nyolc emelt ma­gas­ból zu­hant a mélybe még áp­ri­lis kö­ze­pén.

Két férfi nyolc emelt ma­gas­ból zu­hant a mélybe még áp­ri­lis kö­ze­pén.

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Micsoda tragédia, súlyos balesetéről vallott Szandi

Micsoda tragédia, súlyos balesetéről vallott Szandi

Még most is ször­nyű be­le­gon­dolni, mint me­he­tett ke­resz­tül a ma­gyar pop­sztár.

Még most is ször­nyű be­le­gon­dolni, mint me­he­tett ke­resz­tül a ma­gyar pop­sztár.

Újabb fejlemények a dági családi tragédiában

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

Sok­kos ál­la­pot­ban van a fiú.

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi, aki Dágon édes­anyja vé­del­mére kelt az őr­jöngő ap­já­val szem­ben.

Otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Két kis­gyer­mek apja volt.

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára. A rend­őrök ér­de­kes dol­go­kat ta­lál­tak a hely­szí­ne­lés során.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta. Hol­lan­di­á­ban egyedi módon bú­csúz­tak el a 28 éves szu­per­sztár­tól.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk.

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tét, de gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

85 éves volt.

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője, Stép­hane Aud­ran.

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

A ba­rá­taik kezd­tek ag­gódni értük. Végül a bé­relt la­kás­ban ta­lál­tak a csa­ládra.

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el. Meccs köz­ben esett össze Zeke Ups­haw.

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el. Meccs köz­ben esett össze Zeke Ups­haw. A Det­roit Pis­tons sztár­jai is meg­em­lé­kez­tek róla a mér­kő­zé­sü­kön.

Fia és férje talált rá a rejtélyes módon eltűnt baranyai édesanya holttestére

Fia és férje talált rá a rejtélyes módon eltűnt baranyai édesanya holttestére

A csa­lád az utolsó pil­la­na­tig re­mény­ke­dett benne, hogy még él az asszony.

A csa­lád az utolsó pil­la­na­tig re­mény­ke­dett benne, hogy még él az asszony.

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Belerokkant a magyar sztár halálába édesanyja

Belerokkant a magyar sztár halálába édesanyja

Öt éve hunyt el Cipő.

Öt évvel ez­előtt, már­cius 11-én hunyt el a Re­pub­lic együt­tes front­em­bere, Cipő. Az együt­tes ra­jon­gói mai napig lá­to­gat­ják a ze­nész sír­ját.

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

Ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tar­tot­ták szá­mon, a ki­to­lon­co­lás el­ma­radt.

Már régen ki kel­lett volna to­lon­col­nia a német ha­tó­sá­gok­nak azt a lí­biai mig­ránst, aki a saját húga ellen akart be­csü­let­gyil­kos­sá­got el­kö­vetni. A rend­őr­ség ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tar­totta szá­mon a férfit, az azon­nali ki­to­lon­co­lás mégis el­ma­radt.

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

A ke­rek­egy­házi sport­pá­lyá­ról szűk csa­ládi kör­ben kí­sé­rik utolsó út­jára az Új­pest egy­kori fo­cis­tá­ját.

A ke­rek­egy­házi sport­pá­lyá­ról szűk csa­ládi kör­ben kí­sé­rik utolsó út­jára az Új­pest egy­kori fo­cis­tá­ját. A bú­csúz­tató már­cius he­te­di­kén lesz.

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Döbbenetes részletek a veronai tragédiáról, kiszivárgott a vádirat

Három ok ve­ze­tett a bal­eset­hez.

Három alap­vető ok ve­ze­tett Ve­ro­ná­ban a ma­gyar di­á­ko­kat és ta­ná­ra­i­kat szál­lító, em­ber­éle­te­ket kö­ve­telő busz­tra­gé­di­á­hoz ta­valy ja­nuár 20-án.

Tragikus síbaleset: testvérek zuhantak a mélybe, az egyik fiú meghalt

Tragikus síbaleset: testvérek zuhantak a mélybe, az egyik fiú meghalt

A két fiú közül csak a fi­a­ta­lab­bik élte túl a zu­ha­nást, báty­já­nak esé­lye sem volt.

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

New York-bann tör­tént a tra­gé­dia.

A fe­les­le­ges tra­gé­dia a New York-i met­ró­ban tör­tént, nem tudni, hogy ittas volt-e a férfi.

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a rend­őrt.

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a múlt heti új­pesti bal­eset­ben meg­halt rend­őrt.

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Mi­u­tán nem mos­ták le a ko­csi­ját soron kívül, a fi­a­tal­em­ber rá­tá­madt az ott dol­go­zókra.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

A ma­gyar őr­grófnő élete el­ké­pesztő ese­mé­nye­ket rejt. Olyan trau­má­kat, me­lyek egye­sé­vel is ret­te­ne­te­sek.

A ma­gyar őr­grófnő élete el­ké­pesztő ese­mé­nye­ket rejt. Olyan trau­má­kat, me­lyek egye­sé­vel is ret­te­ne­te­sek.

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét.

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét. Ti­zen­há­rom évet ját­szott az NBA-ben.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val.

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val. Így ál­lí­tott em­lé­ket a régi cim­bo­rá­nak.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Fájó szív­vel gon­dol vissza a napra...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Veronai tragédia: A buszos cég vezetőjét itthon vonhatják felelősségre

Veronai tragédia: A buszos cég vezetőjét itthon vonhatják felelősségre

A ma­gyar ha­tó­sá­gok a busz­tár­sa­ság ve­ze­tő­jé­nek sze­re­pét is vizs­gál­hat­ják.

Olasz­or­szág­ban ál­lít­ják bí­ró­ság elé a ve­ro­nai busz­bal­ese­tért fe­le­lőssé te­hető so­főrt, de ha le­töl­tendő sza­bad­ság­vesz­tésre íté­lik, kér­heti, hogy azt itt­hon hajt­sák végre. Ma­gyar­or­szá­gon nem lehet ugyan­azért még egy­szer perbe fogni.

Így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban.

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben.

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

A ször­nyű ha­lál­eset pon­tos okait egy­előre nem tudni, de sokan úgy gon­dol­ják, hogy saját ke­zű­leg vég­zett ma­gá­val.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Szo­morú szil­vesz­ter: el­ma­rad a csin­nad­ratta. Koc­cin­tás és ut­ca­bál he­lyett a csönd lesz az úr Sza­lay Gyön­gyi ha­lála miatt.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése...

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt.

Így néznek ki ma a Titanic szereplői

Nem hiszel a szemednek, így néznek ki ma a Titanic szereplői

Né­me­lyik sze­rep­lőn meg sem lát­szik a kor. Al­bum­la­pozó a stáb­lis­tá­ból.

Né­me­lyik sze­rep­lőn meg sem lát­szik a kor. Egy kis al­bum­la­pozó a ha­tal­mas stáb­lis­tá­ból.

Elátkozták Gulácsiékat: újabb borzalmas tragédiára derült fény

Elátkozták Gulácsiékat: újabb borzalmas tragédiára derült fény

Halál ár­nyéka vetül a sta­di­onra. Né­hány nap múl­tán megint ször­nyű hírt kür­tölt vi­lággá a német fo­ci­klub.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Tragédia: feldühödött elefánt taposott halálra egy idegenvezetőt

Tragédia: feldühödött elefánt taposott hallra egy idegenvezetőt

Ár­tal­mat­lan fo­tóz­ko­dás­nak in­dult, de tra­gé­dia lett a vége.

Min­dig ba­rát­sá­gos volt az állat, de most fel­bő­szí­tet­ték és el­sza­ba­dult. Ár­tal­mat­lan fo­tó­zás­ból in­dult...

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól.

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia ko­ráb­ban egész­sé­ges fe­le­sé­gé­nek.

Előzetes letartóztatásban a népligeti gyilkos

Előzetes letartóztatásban a népligeti gyilkos

Úgy vélik, ha sza­bad­lá­bon hagy­nák, akkor meg­szökne a ha­tó­sá­gok elől. A férfi be­is­merő val­lo­mást tett a gyil­kos­ság­ról.

A Budai Köz­pont Ke­rü­leti Bí­ró­ság egy hó­napra le­tar­tóz­ta­tásba he­lyezte azt a férfit, akit a Nép­li­get­ben el­kö­ve­tett em­ber­ölés bűn­tet­té­vel is gya­nú­sí­ta­nak. Úgy vélik, ha sza­bad­lá­bon hagy­nák, akkor meg­szökne a ha­tó­sá­gok elől. A férfi el­is­merte a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sét.

Vérlázító dologra derült fény: ezt művelik a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: ezt művelik a veronai tragédia után

In­ter­ne­ten kezd­ték el árulni a Pi­zo­lit Kft bu­szait.

In­ter­ne­ten kezd­ték el árulni a Pi­zo­lit Kft bu­szait. Meg­döb­bentő dol­go­kat ta­lál­tak.

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli 37 éves ko­rá­ban hunyt el.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Tamás: bűntudatom van a feleségem halála miatt

Tamás: bűntudatom van a feleségem halála miatt

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­totta Tamás és Niki há­zas­sági év­for­du­ló­ját: arról be­szél­get­tek, hogy ők lesz­nek a vi­lá­gon a leg­jobb szü­lők.

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­totta Tamás és Niki há­zas­sági év­for­du­ló­ját: arról be­szél­get­tek, hogy ők lesz­nek a vi­lá­gon a leg­jobb szü­lők. Azon­ban Ni­ko­lett mi­u­tán meg­szülte a három iker­ba­bá­ját hir­te­len rosszul lett és el­hunyt. A gyá­szoló apa meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Most közölték: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

He­li­kop­ter­bal­eset tör­tént, hat ember vesz­tette éle­tét.

He­li­kop­ter­bal­eset tör­tént, hat ember vesz­tette éle­tét.

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Meztelenül zuhant ki a huszadikról a fiatal, népszerű modell

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént: egy si­ke­res, 18 éves mo­dell zu­hant mez­te­le­nül a ha­lálba egy 20. eme­leti la­kás­ból.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént: egy si­ke­res mo­dell zu­hant mez­te­le­nül a ha­lálba egy 20. eme­leti la­kás­ból.

Gyász: meghalt a 123-szoros bajnok legenda

Gyászol a magyar sport: meghalt a 123-szoros bajnok legenda

Kis­györgy La­josné még 60 éve­sen is ak­tí­van ver­seny­zett.

Kis­györgy La­josné még 60 éve­sen is ak­tí­van ver­seny­zett, a sí­e­lés­ről pedig 90 éves kora után sem mon­dott le.

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Kez­dő­dik a bal­eset bün­te­tő­pere Olasz­or­szág­ban, újabb nyílt le­ve­let tet­tek közzé a bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói.

Gyászol a sportvilág, agyonlőtték a riói olimpikon sztársportolót

Gyászol a sportvilág, agyonlőtték a riói olimpikon sztársportolót

Ért­he­tet­len tra­gé­dia tör­tént. Az ál­do­zat ha­zá­já­nak olim­piai bi­zott­sága erő­sí­tette meg a ször­nyű hírt.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a népszerű motoros

Mind­össze 31 éves volt.

Ugyan­azon a pá­lyán bu­kott óri­á­sit, ahol Mi­che­lisz is bal­ese­tet szen­ve­dett. Mind­össze 31 éves volt.

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

O. Áron két fiú ha­lá­lát okozta szá­gul­do­zá­sá­val.

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint vesz­tette éle­tét a Szent­end­rei úton, ami­kor O. Áron be­lé­jük csa­pó­dott.

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Ré­góta ke­zel­ték egy kór­ház­ban.

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője. 1988-ban, 1992-ben és 1996-ban is olim­piai arannyal tért haza.

Dráma, szívbemarkoló fotóval gyászol a futballsztár

Szívbemarkoló fotóval gyászol a futballsztár

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, de győ­ze­lemre ve­zette a csa­pa­tát a fo­cista. Aztán össze­om­lott.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, de erős ma­radt a fo­cista: győ­ze­lemre ve­zette a csa­pa­tát. Aztán össze­om­lott, és rö­vi­de­sen az is ki­de­rült, hogy miért.

Életébe került a türelmetlen előzgetés

Életébe került a türelmetlen előzgetés

Több autót, végül egy ka­mi­ont is meg­elő­zött a 2502-es me­ző­kö­vesdi úton egy 43 éves nő, aki a gyors tempó miatt ki­sod­ró­dott a pad­kára, majd fának üt­kö­zött.

Több autót, végül egy ka­mi­ont is meg­elő­zött a 2502-es me­ző­kö­vesdi úton egy 43 éves nő, aki a gyors tempó miatt ki­sod­ró­dott és fának üt­kö­zött.

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Min­den­kit el­vesz­tett már.

Mar­git néni alig ocsúd­ha­tott fel férje el­vesz­té­sé­ből, ami­kor meg­halt a lánya is. Most pedig el kell te­met­nie imá­dott fiát.

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Összetört a gyásztól, elhunyt a TV2 sztárjának édesapja

Nem tu­dott el­kö­szönni tőle.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője tudta, hogy apu­ká­já­nak kevés ideje van hátra. Kol­lá­nyi Zsu­zsi mégis iszo­nya­tos fáj­dal­mat ér­zett, ami­kor meg­tudta a hírt.

Sokkolta a sportvilágot, szörnyethalt edzésén a világsztár

Sokkolta a sportvilágot, szörnyethalt edzésén a világsztár

Ka­na­dai sí­te­re­pen tör­tént a vég­ze­tes bal­eset.

Ka­na­dai sí­te­re­pen tör­tént a vég­ze­tes bal­eset. A 35 éves spor­toló a Vi­lág­ku­pára ké­szült. Klasszi­sok sora bú­csúz­tatja.

Balesetet okozott az anya, nem kaphat ennél súlyosabb ítéletet

Balesetet okozott az anya, nem kaphat ennél súlyosabb ítéletet

Ta­pasz­ta­lat­lan sofőr volt, elő­zés­kor rosszul mérte fel a tá­vol­sá­got.

Az asszony ta­pasz­ta­lat­lan sofőr volt, elő­zés­kor rosszul mérte fel a tá­vol­sá­got.

Családi tragédia: az égő házban ragadt öt gyermekével az apa

Családi tragédia: az égő házban ragadt öt gyermekével az apa

Három éle­tét meg tudta men­teni.

Három gye­reke éle­tét még meg tudta men­teni, ám öttel az égő ház­ban ra­gadt.

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni.

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni.

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

Csak egy kicsi hi­ány­zott, hogy a spor­toló be­ér­jen a célba, ám egy­szer csak össze­esett.

Csak egy kicsi hi­ány­zott, hogy a spor­toló be­ér­jen a célba, ám egy­szer csak össze­esett.