CÍMKE: 'tragédia'

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj.

FRISS HÍREK

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Fia ta­lált rá a szí­nészre.

Csü­tör­tök dél­után rend­őrök lep­ték el Ádám Tamás VII. ke­rü­leti ott­ho­nát, mi­u­tán a szí­nész fia hol­tan ta­lálta édes­ap­ját.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Szörnyű hír: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

Szörnyű hírt közöltek: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Testvére próbálta kimenteni a beomlott épületből a kislányt

Meg­halt egy nyolc­éves kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Meg­halt egy kis­lány a Pest me­gyei Fel­ső­pa­kony­ban, mi­u­tán rá­om­lott egy fel­újí­tás alatt álló épü­let.

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy fény­szóró döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik...

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. A cikk­ben lát­ható vi­deót csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Egyet­len ütés­sel vé­gez­tek a férfi­vel.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. 28 évet élt.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

Borzasztó fordulat! Társa ölhette meg a magyar birkózót

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt.

A gyá­szoló szü­lők nem fo­gad­ják el, hogy a 17 éves fiúk ha­lála csak egy vé­let­len miatt volt. To­vábbi rész­le­tek...

Nyolcan haltak meg a száguldozó sofőr okozta tömegbalasetben!

Nyolcan haltak meg a száguldozó sofőr okozta tömegbalasetben! - videó

230-cal haj­tott a férfi, a ha­lot­tak mel­lett sokan meg is se­be­sül­tek a ször­nyű üt­kö­zés­ben.

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Anyja elő­ször be­szélt a tra­gé­di­á­ról.

Édes­anyja elő­ször be­szélt a nép­szerű szí­nész tra­gi­kus ha­lá­lá­ról és arról, ho­gyan küz­de­nek az el­vesz­té­sé­vel.

Szívszorító tragédia: születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

Születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett.

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett. Nagy jövőt jó­sol­tak neki, olim­pi­kon le­he­tett volna be­lőle.

Felkavaró fotók a csepeli tragédia helyszínéről, egy halálos áldozat

Felkavaró fotók a csepeli tragédia helyszínéről, egy halálos áldozat

A gya­lo­gost már nem tud­ták meg­men­teni, mi­u­tán egy autó el­gá­zolta.

A gya­lo­gost már nem tud­ták meg­men­teni, mi­u­tán egy autó el­gá­zolta.

Tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Dun­lop mind­össze 32 éves volt.

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt. Ko­ráb­ban a nagy­bátyja és az apja szin­tén tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló...

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen.

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen egy vé­let­len bal­eset miatt. Fegy­ver­rel se­be­sí­tette meg tár­sát.

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát.

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát. Az ál­do­zat a bra­zil vá­lo­ga­tott győ­zel­mét akarta meg­ün­ne­pelni. Ta­mara Ma­i­och a Bra­zí­lia-Szer­bia mér­kő­zést nézte ba­rá­ta­i­val, amit ha­zája vá­lo­ga­tottja meg­nyert 2-0-ra.

Megszólalt a nagyi, aki túlélte: 4 családtagját ölte meg a vihar

Megszólalt a nagymama, aki túlélte: négy családtagját ölte meg a vihar

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára.

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára. Egye­dül a nagy­mama élte túl a ször­nyű bal­ese­tet.

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

Családi tragédia Dombóváron: megszólalt az egyetlen túlélő

A ko­csi­ban öten utaz­tak, ami­kor egy fát rájuk dön­tött a vihar.

A ko­csi­ban öten utaz­tak, ami­kor egy fát rájuk dön­tött a vihar. Né­gyen azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Fordulat a horti tragédia ügyében

Fordulat a horti tragédia ügyében

Újabb tra­gé­dia sújt­hatja az édes­any­ját és kisfiát el­vesztő Ju­hász Bri­git­tát.

Újabb tra­gé­dia sújt­hatja az édes­any­ját és kisfiát egyet­len pil­la­nat alatt el­vesztő Ju­hász Bri­git­tát.

Barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Kegyetlen gyilkosság: barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Tre­von Ri­chard­son na­gyon te­het­sé­ges ame­ri­kai fo­cista volt, ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Ez derült ki a felrobbantott magyar nő feltételezett gyilkosáról

Elképesztő dolog derült ki a felrobbantott magyar nő feltételezett gyilkosáról

Ször­nye­teg­nek, ör­dög­nek és gyil­kos­nak is ne­ve­zik a szí­nész­ként is is­mert be­fek­te­tőt.

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

A kis­re­pülő két em­ber­rel csü­tör­tö­kön zu­hant a ku­ko­ri­cásba, a pi­lóta és utasa is azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Drá­mai for­du­lat a tra­gé­di­á­ban.

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után.

Megdöbbentő felvételek kerültek elő az ELTE-nél történt tragédiáról

Megdöbbentő felvételek kerültek elő az ELTE-nél történt tragédiáról

Két férfi nyolc emelt ma­gas­ból zu­hant a mélybe még áp­ri­lis kö­ze­pén.

Két férfi nyolc emelt ma­gas­ból zu­hant a mélybe még áp­ri­lis kö­ze­pén.

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

Borzasztó tragédia: Repülőbalesetben hunyt el a gyönyörű modell!

A mo­dell sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

A fi­a­tal szép­ség sé­ta­re­pü­lésre in­dult a ba­rá­ta­i­val, de bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Hosszan tartó be­teg­ség után.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Micsoda tragédia, súlyos balesetéről vallott Szandi

Micsoda tragédia, súlyos balesetéről vallott Szandi

Ke­mény na­po­kat élt át.

Még most is ször­nyű be­le­gon­dolni, mint me­he­tett ke­resz­tül a ma­gyar pop­sztár.

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Eric Ge­bo­ers a kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni.

Az öt­szö­rös mo­to­krossz vi­lág­baj­nok Eric Ge­bo­ers a kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni. Sze­gény jó­szág egy tóba csú­szott, a gaz­dája pedig azon­nal utána ve­tette magát, hogy meg­mentse. Órák­kal ké­sőbb ta­lál­ták csak meg a mo­to­ros holt­tes­tét.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi.

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi, aki Dágon édes­anyja vé­del­mére kelt.

Tragédia Szabadegyházánál: vonat sodort el egy autót

Tragédia Szabadegyházánál: vonat sodort el egy autót, többen meghaltak

Már nem le­he­tett raj­tuk se­gí­teni, a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt...

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt. Tö­meg­hisz­té­riát oko­zott a gyász...

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára.

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára. A rend­őrök ér­de­kes dol­go­kat ta­lál­tak a hely­szí­ne­lés során.

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta.

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta. Hol­lan­di­á­ban egyedi módon bú­csúz­tak el a 28 éves szu­per­sztár­tól.

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el. A Det­roit Pis­tons sztár­jai is meg­em­lé­kez­tek róla a mér­kő­zé­sü­kön.

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el. A Det­roit Pis­tons sztár­jai is meg­em­lé­kez­tek róla a mér­kő­zé­sü­kön.

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

85 éves volt.

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője, Stép­hane Aud­ran.

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

A ba­rá­taik kezd­tek ag­gódni értük. Végül a bé­relt la­kás­ban ta­lál­tak a csa­ládra.

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most Ot­tawa, és a tel­jes sport­vi­lág őket gyá­szolja.

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

A rend­őr­ség ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tar­totta szá­mon a férfit, az azon­nali ki­to­lon­co­lás mégis el­ma­radt.

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Már­cius he­te­di­kén lesz a bú­csúz­tató.

A ke­rek­egy­házi sport­pá­lyá­ról szűk csa­ládi kör­ben kí­sé­rik utolsó út­jára az Új­pest egy­kori fo­cis­tá­ját. A bú­csúz­tató már­cius he­te­di­kén lesz.

Belerokkant a magyar sztár halálába édesanyja

Belerokkant a magyar sztár halálába édesanyja

Öt évvel ez­előtt, már­cius 11-én hunyt el a Re­pub­lic együt­tes front­em­bere, Cipő.

Öt évvel ez­előtt, már­cius 11-én hunyt el a Re­pub­lic együt­tes front­em­bere, Cipő. Az együt­tes ra­jon­gói mai napig lá­to­gat­ják a ze­nész sír­ját a ki­star­csai te­me­tő­ben. Ez na­gyon meg­hatja pol­gári nevén Bódi László test­vé­rét és édes­any­ját. Noha a csa­lád a mai napig nem tudta fel­dol­gozni a ha­lál­ese­tet.

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

New York-bann tör­tént a tra­gé­dia.

A fe­les­le­ges tra­gé­dia a New York-i met­ró­ban tör­tént, nem tudni, hogy ittas volt-e a férfi.

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a múlt heti bal­eset­ben, két rend­őr­autó üt­kö­zése kö­vet­kez­té­ben meg­halt rend­őrt.

Tragikus síbaleset: testvérek zuhantak a mélybe, az egyik fiú meghalt

Tragikus síbaleset: testvérek zuhantak a mélybe, az egyik fiú meghalt

A két fiú közül csak a fi­a­ta­lab­bik élte túl a zu­ha­nást.

A két fiú közül csak a fi­a­ta­lab­bik élte túl a zu­ha­nást, báty­já­nak esé­lye sem volt.

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

Belehalt az agresszív BMW-s támadásába az autómosó alkalmazottja - videó

A fi­a­tal­em­ber rá­tá­madt az ott dol­go­zókra.

Mi­u­tán nem mos­ták le a ko­csi­ját soron kívül, a fi­a­tal­em­ber rá­tá­madt az ott dol­go­zókra. Azt gon­dolta, neki min­dent sza­bad, mert nagy és drága au­tó­val büsz­kél­ked­het. A biz­ton­sági ka­mera min­dent rög­zí­tett... Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

Bor­zal­mas csa­ládi tra­gé­dia...

A ma­gyar őr­grófnő élete egé­szen el­ké­pesztő ese­mé­nye­ket rejt. Olyan trau­má­kat, me­lyek egye­sé­vel is ké­pe­sek ki­sik­latni éle­te­ket.

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét. Ti­zen­há­rom évet ját­szott a világ leg­erő­sebb baj­nok­sá­gá­ban.

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val. Így ál­lí­tott em­lé­ket a régi cim­bo­rá­nak.

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val. Így ál­lí­tott em­lé­ket a régi cim­bo­rá­nak.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek.

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Veronai tragédia: A buszos cég vezetőjét itthon vonhatják felelősségre

Veronai tragédia: A buszos cég vezetőjét itthon vonhatják felelősségre

A ma­gyar ha­tó­sá­gok a busz­tár­sa­ság ve­ze­tő­jé­nek sze­re­pét is vizs­gál­hat­ják, őt itt­hon von­hat­ják fe­le­lős­ségre.

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben.

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket a ta­valy tör­tént sze­ren­csét­len­ség­ben.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Haj­dú­szo­bosz­lón te­met­ték el.

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt. Szer­dán te­met­ték el Haj­dú­szo­bosz­lón.

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

A ször­nyű ha­lál­eset pon­tos okait egy­előre nem tudni.

A ször­nyű ha­lál­eset pon­tos okait egy­előre nem tudni, de sokan úgy gon­dol­ják, hogy saját ke­zű­leg vég­zett ma­gá­val a fi­a­tal szí­nésznő.