CÍMKE: 'torlódás'

Már 14 kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál

Már 14 kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál

A meg­nö­ve­ke­dett for­ga­lom miatt már 14 ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás az M1-es au­tó­pá­lyán.

Most kaptuk: Teljes káosz az M7-esen, kivonult a rendőrség

Teljes káosz az M7-esen, kivonult a rendőrség

Az M7-es au­tó­pá­lya mind­két ol­da­lán tor­ló­dásra kell szá­mí­tani! Kö­rül­te­kin­tést és tü­rel­met kér­nek a rend­őrök.

Az M7-es au­tó­pá­lya mind­két ol­da­lán tor­ló­dásra kell szá­mí­tani! Fo­ko­zott kö­rül­te­kin­tést és tü­rel­met kér­nek a rend­őrök.

Durva baleset, öt autó ütközött össze az M7-es autópályán!

Durva baleset, öt autó ütközött össze az M7-es autópályán!

A bal­eset miatt tor­ló­dásra kell szá­mí­tani Érd tér­sé­gé­ben, ám cso­dá­val ha­tá­ros módon senki nem sé­rült meg!

A bal­eset miatt tor­ló­dásra kell szá­mí­tani Érd tér­sé­gé­ben, ám cso­dá­val ha­tá­ros módon senki nem sé­rült meg!

Két autó ütközött az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani

Két autó ütközött az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani

Két autó üt­kö­zött össze Her­ceg­ha­lom tér­sé­gé­ben a fő­vá­ros felé.

Két autó üt­kö­zött össze Her­ceg­ha­lom tér­sé­gé­ben a fő­vá­ros felé ve­zető ol­da­lon.

Rossz hír az autósoknak: 5 kilométeres a dugó az M7-esen

Rossz hír az autósoknak: 5 kilométeres a dugó az M7-esen

Az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, Su­koró tér­sé­gé­ben út­bur­ko­lati je­le­ket újí­ta­nak fel.

Elképesztő fotó: hatalmas birkasor okozott torlódást az úton

Elképesztő fotó: hatalmas birkasor okozott torlódást az úton

Nem min­den­napi lát­vány: több mint száz mé­te­res le­he­tett a bir­ka­sor.

Nem min­den­napi lát­vány: több mint száz mé­te­res le­he­tett az a bir­ka­sor, ami aka­dá­lyozta az au­tó­so­kat.

Káosz az utakon: a pusztító időjárás megbénította a közlekedést

Káosz az utakon: a pusztító időjárás megbénította a közlekedést

Három óra alatt 150 tonna sót szór­tak szét az uta­kon, de még így is óri­ási a dugó.

Figyelmeztetés: Ekkor indulj a Balatonra, ha jót akarsz magadnak!

Figyelmeztetés: Ekkor indulj a Balatonra, ha jót akarsz magadnak!

Az Útin­form azt ja­va­solja, szom­ba­ton min­den autós gon­dolja át, mikor indul a Ba­la­ton felé.

10 kilométeres a sor az M7-esen, baleset történt

10 kilométeres a sor az M7-esen, baleset történt

Ilyen me­leg­ben nem lehet kel­le­mes lé­pés­ben ha­ladni.

Ilyen me­leg­ben nem lehet kel­le­mes lé­pés­ben ha­ladni.

Hatalmas torlódás Győr felé az M1 autópályán!

Hatalmas torlódás Győr felé az M1 autópályán!

Ve­szé­lyes bal­eset tör­tént az au­tó­pá­lyán, tel­jes út­le­zá­rás mel­lett dol­goz­nak az egyen­ru­há­sok.

Ve­szé­lyes bal­eset tör­tént az au­tó­pá­lyán, tel­jes út­le­zá­rás mel­lett dol­goz­nak az egyen­ru­há­sok.

Meghalt a Budakeszi út, nem lehet bejutni a városba!

Meghalt a Budakeszi út, nem lehet bejutni a városba!

Egy busz ten­ge­lyig süllyedt.

Ol­va­sónk fél óra latt tett meg egy ki­lo­mé­tert, a hírek sze­rint egy busz ten­ge­lyig süllyedt a vá­rosba ve­zető úton.

Ellenőriznek az osztrákok: több kilométeres torlódás Hegyeshalomnál

Ellenőriznek az osztrákok: több kilométeres torlódás Hegyeshalomnál

Szú­ró­pró­ba­szerű el­len­őr­zést tar­ta­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok, csak­nem 8 ki­lo­mé­te­res a ko­csi­sor.

Fiatal nőt ütöttek el a zebrán! Torlódás várható a fővárosban

Fiatal nőt ütöttek el a zebrán! Torlódás várható a fővárosban

Egye­lőre még tart a hely­szí­ne­lés a Pusz­ta­szeri úton, ha­tal­mas tor­ló­dás vár­ható.

Egye­lőre még tart a hely­szí­ne­lés a Pusz­ta­szeri úton, ha­tal­mas tor­ló­dás vár­ható.

Hatalmas a torlódás a fővárosban, a 4-es, 6-os villamosok sem jártak!

Hatalmas a torlódás a fővárosban, a 4-es, 6-os villamosok sem jártak!

A kör­úton csak egy-egy sáv volt sza­bad bal­eset miatt.

A kör­úton csak egy-egy sáv volt sza­bad bal­eset miatt, rá­adá­sul egy ideig pót­ló­bu­szok szál­lí­tot­ták az uta­so­kat az Ok­to­gon és a dél-budai vég­ál­lo­má­sok kö­zött.

Így foglalták el a taxisok az Andrássy utat

Így foglalták el a taxisok az Andrássy utat

Be nem je­len­tett de­monst­rá­ciót tar­ta­nak a ta­xi­sok Bu­da­pes­ten, az Uber-szol­gál­ta­tás ellen til­ta­koz­nak.

Be nem je­len­tett de­monst­rá­ciót tar­ta­nak a ta­xi­sok Bu­da­pes­ten, az Uber-szol­gál­ta­tás ellen til­ta­koz­nak.

Vigyázz, ha útnak indulsz! Most mutatta ki a tél a foga fehérjét

Vigyázz, ha útnak indulsz! Most mutatta ki a tél a foga fehérjét

Megér­ke­zett az ónos eső!

A csü­tör­tök esti órákra meg­ér­ke­zett az ónos eső, ami nem­csak a gya­lo­go­sok­nak okoz gon­dot, hanem las­sítja és ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést.

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént.

Hétfő haj­nal­tól össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént or­szág­szerte, ren­ge­teg sé­rül­tet kel­lett el­lát­niuk a men­tők­nek.

Útlezárás, forgalomkorlátozás a hosszú hétvégén Budapesten

Útlezárás, forgalomkorlátozás a hosszú hétvégén Budapesten

Ok­tó­ber 23-a al­kal­má­ból vá­ros­szerte több hely­szí­nen tar­ta­nak ren­dez­vényt, Le­zá­rá­sokra, for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

He­te­kig tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés.

A bajor bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint akár he­te­kig is tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés a ha­tár­nál, emi­att már hét­főn fel­tor­ló­dott a ko­csi­sor.

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

A legszigorúbb határellenőrzés Hegyeshalomnál

Ismét el­len­őr­zik az au­tó­so­kat az oszt­rák ha­tó­sá­gok a He­gyes­ha­lom - Nic­kels­dorf ha­tár­át­ke­lési pont­nál.

Ismét el­len­őr­zik az au­tó­so­kat az oszt­rák ha­tó­sá­gok a He­gyes­ha­lom - Nic­kels­dorf ha­tár­át­ke­lési pont­nál.

Kamionstop a legfontosabb szerb-horvát határátkelőn

Kamionstop a legfontosabb szerb-horvát határátkelőn

Már 10 ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás.

A Belg­rá­dot Zág­ráb­bal össze­kötő E70-es úton fekvő, Bat­rovci-Ba­ja­kovo át­ke­lő­nél Szer­bia irá­nyá­ból már kö­rül­be­lül 10 ki­lo­mé­te­res sor­ban áll­nak a ka­mi­o­nok.

Hármas karambol Szegednél, félpályás útzár!

Hármas karambol Szegednél, félpályás útzár!

Három autó üt­kö­zött össze.

Három autó üt­kö­zött össze Sze­ged tér­sé­gé­ben, az 5-ös számú főút 162-es ki­lo­mé­te­ré­nél tor­ló­dás ala­kult ki, fél­pá­lyán halad a for­ga­lom.

Óriási torlódás a budai alsó rakparton - Fotó

Óriási torlódás a budai alsó rakparton - Fotó

Foly­ta­tód­nak a hely­re­ál­lí­tási mun­kák a Döb­ren­tei tér­nél, a for­ga­lom egy sávon vál­ta­kozó irány­ban, jel­ző­lám­pás irá­nyí­tás mel­lett halad.

Foly­ta­tód­nak a hely­re­ál­lí­tási mun­kák a Döb­ren­tei tér­nél, a for­ga­lom egy sávon vál­ta­kozó irány­ban, jel­ző­lám­pás irá­nyí­tás mel­lett halad.

Kamionok ütköztek, torlódik az M5!

Kamionok ütköztek, torlódik az M5!

A fő­vá­ros felé ve­zető ol­da­lon, a 24-es ki­lo­mé­ter­nél tör­tént a bal­eset a külső sáv­ban. Át­me­ne­ti­leg csak a bel­ső­ben halad a for­ga­lom, dugó van ki­ala­ku­ló­ban.

A fő­vá­ros felé ve­zető ol­da­lon, a 24-es ki­lo­mé­ter­nél tör­tént a bal­eset a külső sáv­ban. Át­me­ne­ti­leg csak a bel­ső­ben halad a for­ga­lom, dugó van ki­ala­ku­ló­ban.

Félpályás útlezárás az Erzsébet hídnál

Félpályás útlezárás az Erzsébet hídnál

Újabb du­gókra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban köz­le­ke­dők.

Újabb du­gókra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban köz­le­ke­dők, szep­tem­ber kö­ze­péig vár­ható for­ga­lom­kor­lá­to­zás a budai alsó rak­par­ton.

Óriási dugót okoz a Sziget Fesztivál a budai alsó rakparton - FOTÓ

Óriási dugót okoz a Sziget Fesztivál a budai alsó rakparton - FOTÓ

Több ki­lo­mé­te­res ko­csi­sor áll a Mar­git-híd­tól egé­szen Óbu­dáig, a ma reg­gel véget ért Szi­get Fesz­ti­vál okozza a tor­ló­dást.

Óriási dugót okoznak a fesztiválozók az M7-esen

Óriási dugót okoznak a fesztiválozók az M7-esen

Már most lassú a for­ga­lom a 7-es főúton Za­márdi kör­nyé­kén és tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M7-es au­tó­pá­lyán is.

Már most lassú a for­ga­lom a 7-es főúton Za­márdi kör­nyé­kén és tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M7-es au­tó­pá­lyán is.

Teljes útzár az M7-esen, hármas karambol történt

Teljes útzár az M7-esen, hármas karambol történt

A fő­vá­ros felé ve­zető sza­ka­szon ro­hant bele két kocsi egy te­her­au­tóba, a bal­eset hely­szí­nét le­zár­ták.

A fő­vá­ros felé ve­zető sza­ka­szon ro­hant bele két kocsi egy te­her­au­tóba, a bal­eset hely­szí­nét le­zár­ták a for­ga­lom elől.

Frontális karambol a 8-ason, félpályás lezárás!

Frontális karambol a 8-ason, félpályás lezárás!

Több sé­rült­ről ér­ke­zett je­len­tés.

Több sé­rült­ről ér­ke­zett je­len­tés, a pét­für­dői el­ága­zás­nál ka­ram­bo­lo­zott két autó. Rend­őrök irá­nyít­ják a for­gal­mat.

Autójába szorult a sofőr a szegedi balesetben

Autójába szorult a sofőr a szegedi balesetben

Fának üt­kö­zött, fel­bo­rult egy autó.

Fának üt­kö­zött és fel­bo­rult egy autó Sze­ge­den, a tűz­ol­tók­nak fe­szí­tő­vá­gó­val kel­lett a sú­lyo­san meg­sé­rült so­főrt ki­men­teni.

Két motoros halt meg a karambolban az 51-esen

Két motoros halt meg a karambolban az 51-esen

Sze­mély­autó és mo­tor­ke­rék­pár üt­kö­zött az 51-es főút 29-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Ma­jos­háza kö­ze­lé­ben, tor­ló­dásra kell szá­mí­tani!

Sze­mély­autó és mo­tor­ke­rék­pár üt­kö­zött az 51-es főút 29-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Ma­jos­háza kö­ze­lé­ben, tor­ló­dásra kell szá­mí­tani!

Kilométeres torlódás az M7-esen!

Kilométeres torlódás az M7-esen!

Ba­le­set tör­tént az M7-s au­tó­pá­lyán pén­tek dél­előtt.

Ba­le­set tör­tént az M7-s au­tó­pá­lyán pén­tek dél­előtt Sza­bad­battyán­nál, a Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lon, a for­ga­lom le­las­sult, három ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás.

Baleset az M3-ason, több kilométeres a torlódás

Baleset az M3-ason, több kilométeres a torlódás

Egy sávon halad a for­ga­lom az M3-as au­tó­pá­lya fő­vá­ros­ból ki­felé ve­zető sza­ka­szán.

Torlódás várható az M3-ason

Torlódás várható az M3-ason

Be­ton­ele­mekre cse­ré­lik a sza­lag­kor­lá­tot.

Be­ton­ele­mekre cse­ré­lik a sza­lag­kor­lá­tot, mind­két ol­da­lon sáv­le­zá­rá­sok van­nak Gö­döllő ma­gas­sá­gá­ban.

Egy sávra terelték a forgalmat, ne menj a Flórián tér felé!

Egy sávra terelték a forgalmat, ne menj a Flórián tér felé!

Híd­pil­lér­nek csa­pó­dott egy men­tő­autó, két sé­rül­tet kel­lett kór­házba szál­lí­tani. Tor­ló­dás ala­kult ki.