CÍMKE: 'tömegközlekedés'

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben.

FRISS HÍREK

14 ezer illegális bevándorlót szedtek le a német rendőrök a vonatokról, buszokról

14 ezer illegális bevándorlót szedtek le a német rendőrök a vonatokról, buszokról

Egy bí­ró­sági íté­let miatt azon­ban idén már nem lesz ilyen könnyű dol­guk.

Egy bí­ró­sági íté­let miatt azon­ban idén már nem lesz ilyen könnyű dol­guk.

Ilyen futurisztikusan néznek ki az új budapesti trolik

Ilyen futurisztikusan néznek ki az új budapesti trolik

Megér­ke­zett végre Bu­da­pestre a BKK leg­újabb tro­li­bu­sza. Még 19 ilyen mo­dern jármű ér­ke­zik.

Megér­ke­zett végre Bu­da­pestre a BKK leg­újabb tro­li­bu­sza. Még 19 ilyen mo­dern jármű ér­ke­zik.

Így juthatsz haza szilveszter éjszaka

Így juthatsz haza szilveszter éjszaka

A met­rók egész éjjel jár­nak a fő­vá­ros­ban.

Nem kell ku­tya­golni, vagy ta­xira várni szil­vesz­ter éj­szaka. A met­rók egész éjjel jár­nak a fő­vá­ros­ban, de szü­net nél­kül fog köz­le­kedni több busz­já­rat is az éj­sza­kai bu­szo­kon kívül.

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró.

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, va­la­mint a HÉV-ek.

Döbbenet, milyen jeggyel utazott Kaposváron egy férfi

Döbbenet, milyen jeggyel utazott Kaposváron egy férfi

A tet­test el­fog­ták.

A tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get az eset­ről. A tet­test el­fog­ták és át­ad­ták az ügyész­ség­nek. Az élel­mes utazó na­gyon meg­jár­hatja.

Nagyot húzott a BKK, vége a fárasztó szilveszteri gyalogtúráknak

Nagyot húzott a BKK, vége a szilveszteri gyalogtúráknak

Szil­vesz­ter­kor egész éjjel köz­le­kedni fog a 2-es és a 4-es metró, va­la­mint Kő­bá­nya-Kis­pest és a Lehel tér kö­zött a 3-as metró - adta hírül a BKK.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen,
ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a bu­szo­kon.

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon. Egye­dül­álló kör­nye­zet­vé­delmi lépés ez.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei szó­lal­nak meg.

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

A mű­sor­ve­zető most tanul ve­zetni.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett, ám most úgy dön­tött, hogy ha­ma­ro­san ő is volán mögé ül.

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Végre ki­de­rült, utaz­ha­tunk-e el­vi­te­les po­hárba zárt ital­lal.

Több­szö­rös meg­ke­re­sés után, az eset után több nap­pal végre ki­de­rült, mi a sza­bály az el­vi­te­les po­hárba zárt italra. Fel­száll­ha­tunk-e vele a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zökre?

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a
közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor, így nem fog­nak rosszul járni a köz­le­ke­dők.

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Ügyvédet fogadott és feljelentést tett a buszon megvert nő

A busz­ve­zető le­ön­tött egy fő­vá­rosi nőt forró ká­vé­val, meg­verte, majd be­zárta a buszba, csak azért, mert az utas nem akart le­szállni a jár­mű­ről az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Senki nem kért bo­csá­na­tot Ritz Ág­nes­től, sem a BKK, sem a busz­so­főr. A nőt hétfő reg­gel, 6 óra körül a 8E járat busz­ve­ze­tője le­ön­tötte forró ká­vé­val, meg­verte majd be­zárta a Ke­len­föld­ről in­duló buszba, csak mert az utas a fel­szó­lí­tása el­le­nére nem akart le­szállni a jár­mű­ről az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

El­vi­te­les ká­véja miatt ke­rült bajba egy bu­da­pesti nő: a sofőr le akarta szál­lí­tani vele a jár­mű­ről.

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt a hőség...

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt hőség van a BKK já­ra­tain napok óta, de né­hány vo­na­ton és tá­vol­sági já­ra­ton is - pa­nasz­kod­nak a Ri­post ol­va­sói.

Ebben a városban ingyenessé válhat a tömegközlekedés

Ebben a városban ingyenessé válhat a tömegközlekedés

Pá­rizs nagy vál­to­zás előtt áll.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a fran­cia fő­vá­ros pol­gár­mes­tere: Anne Hi­dalgo in­gye­nes tö­meg­köz­le­ke­dés­sel ja­ví­tana Pá­rizs lég­szennye­zett­sé­gén.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány.

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a fog­do­sás.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

A német fő­vá­ros tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zein 2017-ben meg­dup­lá­zó­dott a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Kiadta a BKK: így változik meg ma a menetrend

Kiadta a BKK: így változik meg ma a menetrend

Az év utolsó nap­ján meg­vál­to­zik a köz­le­ke­dés rendje.

Az év utolsó nap­ján meg­vál­to­zik a köz­le­ke­dés rendje.

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

Ne dobd ki!

A kávézacc menti meg az emberiséget? Mondtuk, hogy ne dobd ki!

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Több fon­tos vál­to­zás is életbe lé­pett de­cem­ber­ben. Érinti a me­net­ren­det is.

Az idei há­rom­mil­liós utas­szám nö­ve­ke­dés, a ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több fon­tos vál­to­zás is életbe lé­pett de­cem­ber­ben a MÁV-nál.

Rettegnek a női utasok, szatír garázdálkodik a BKK járatain

Rettegnek a női utasok, szatír garázdálkodik a BKK járatain

Meg­szál­lot­tan fog­dossa a női uta­so­kat, még a szok­nyá­juk alá is be­nyúl.

Meg­szál­lot­tan fog­dossa a női uta­so­kat, még a szok­nyá­juk alá is be­nyúl.

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

Ezekért NEM büntet meg a BKK, pedig megtehetné!

Ezekért NEM büntet meg a BKK, pedig megtehetné!

A BKK sza­bály­zata sze­rint.

A BKK sza­bály­zata sze­rint pót­dí­jat fi­zet­tet­het­nek érte, vagy ki­zár­hat­nak az uta­zás­ból. A vá­rost járva úgy tűnik, még­sem te­szik!

Kampány indult a tömegközlekedésen terpesztő férfiak ellen

Kampány indult a tömegközlekedésen terpesztő férfiak ellen

A fe­mi­nista szer­ve­ze­tek mel­lett egy tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat is harcba szállt a vi­sel­ke­dés­sel szem­ben.

Min­den­nap ta­lál­koz­hatsz a je­len­ség­gel, ha uta­zol. A fe­mi­nista szer­ve­ze­tek mel­lett egy tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat is harcba szállt a vi­sel­ke­dés­sel szem­ben.

Hatalmas a baj, le kellett állítani a 3-as metrót Budapesten!

Hatalmas a baj, le kellett állítani a 3-as metrót Budapesten!

Egy mű­szaki hiba miatt ma délig nem jár­nak a sze­rel­vé­nyek a Kö­ki­től a Deák térig.

Egy mű­szaki hiba miatt va­sár­nap délig nem jár­nak a sze­rel­vé­nyek a Kö­ki­től a Deák térig. Re­mél­jük, utána sem lesz élet­ve­szé­lyes...

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

A régi Tat­rák ki­seb­bek a kel­le­té­nél...

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, s rá­adás­ként még las­sab­bak is...

Szívatás vagy véletlen? Hiába vigyázunk, az ajtók záródnak

Szívatás vagy véletlen? Hiába vigyázunk, az ajtók záródnak

Pa­nasz­kod­nak az uta­sok a bu­da­pesti so­fő­rökre, itt a ma­gya­rá­zat a sza­po­rodó bal­ese­tekre!

Rémálom Budapest utcáin: erre számíts, ha kilépsz a házból

Rémálom Budapest utcáin: erre számíts, ha kilépsz a házból

Le­zá­rá­sok le­zá­rá­sok hátán.

Az au­gusz­tus 20-ai ren­dez­vé­nyek miatt Bu­da­pest szá­mos ré­szén kor­lá­toz­zák a for­gal­mat, a tö­meg­köz­le­ke­dés­ben is vál­to­zá­sokra lehet szá­mí­tani.

Megbénulhat a budapesti közlekedés, erre ne menj autóval!

Megbénulhat a budapesti közlekedés, erre ne menj autóval!

Meg­vál­to­zik a fő­vá­rosi köz­le­ke­dés.

Fu­tó­ver­seny, ün­nepi prog­ra­mok, meg­em­lé­ke­zé­sek és de­monst­rá­ciók miatt vál­to­zik meg je­len­tő­sen a fő­vá­rosi köz­le­ke­dés.

Vasemberek utazgatnak a budapesti metrókon!

Vasemberek utazgatnak a budapesti metrókon!

A 14-es vil­la­mo­son, az As­to­rián és a hár­mas met­rón is fel­tűn­tek. A szu­per­hős nem egye­dül jár.

A 14-es vil­la­mo­son, az As­to­rián és a hár­mas met­rón is fel­tűn­tek. A szu­per­hős nem egye­dül jár.

Így jutsz ma haza tömegközlekedéssel a szilveszteri buliból

Így jutsz ma haza tömegközlekedéssel a szilveszteri buliból

Ha las­san-las­san el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést a szil­vesz­teri bu­lira és már most azon töröd a fejed, hogy jutsz majd az éj­sza­kába haza, se­gí­tünk!

Sokat buszozol? Jól jársz a szmogriadóval!

Sokat buszozol? Jól jársz a szmogriadóval!

Hét­fő­től sű­rűb­ben jár­nak majd a met­rók, bu­szok és vil­la­mo­sok.

Hét­fő­től sű­rűb­ben jár­nak majd a met­rók mind­há­rom bu­da­pesti vo­na­lon. Sőt, a bel­vá­rosba tartó vil­la­mo­sok és bu­szok is gyak­rab­ban köz­le­ked­nek a szmog­ri­adó miatt.

Önjáróak lesznek a budapesti trolik!

Önjáróak lesznek a budapesti trolik!

36 új tro­li­busz teszt­üzeme kez­dő­dik meg a na­pok­ban Bu­da­pes­ten. Az új jár­mű­vek­nek sok ext­rá­juk lesz a ré­gi­ek­hez ké­pest...

36 új tro­li­busz teszt­üzeme kez­dő­dik meg a na­pok­ban Bu­da­pes­ten. Az új jár­mű­vek­nek sok ext­rá­juk lesz a ré­gi­ek­hez ké­pest...

A vihar miatt ma is nehézkes a budapesti tömegközlekedés

A vihar miatt ma is nehézkes a budapesti tömegközlekedés

A hét­fői fel­hő­sza­ka­dás vég­képp ke­mény ki­hí­vássá tette a bu­da­pesti tö­meg­köz­le­ke­dést.

Ezek a leggusztustalanabb utazási szokások - Fotók

Ezek a leggusztustalanabb utazási szokások - Fotók

Néha ké­pe­sek va­gyunk ál­la­tok mód­jára vi­sel­kedni a köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön.

Megbénult a tömegközlekedés Budapesten - itt a törölt járatok listája

Megbénult a tömegközlekedés Budapesten - ezeket a járatokat ne keresd!

A met­rót,, a vil­la­mo­sok és a tro­lik egy ré­szét is érinti a káosz. Íme az ak­tu­á­lis lista, hogy mi tör­té­nik éppen a já­ra­tok­kal