CÍMKE: 'tömegközlekedés'
FRISS HÍREK

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró.

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, va­la­mint a HÉV-ek.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon.

Döbbenet, milyen jeggyel utazott Kaposváron egy férfi

Döbbenet, milyen jeggyel utazott Kaposváron egy férfi

A tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get az eset­ről. A tet­test el­fog­ták és át­ad­ták az ügyész­ség­nek.

A tö­meg­köz­le­ke­dési vál­la­lat ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get az eset­ről. A tet­test el­fog­ták és át­ad­ták az ügyész­ség­nek.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az arra ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­látAzt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Nagyot húzott a BKK, vége a szilveszteri gyalogtúráknak

Nagyot húzott a BKK, vége a fárasztó szilveszteri gyalogtúráknak

Szil­vesz­ter­kor egész éjjel köz­le­kedni fog a 2-es és a 4-es metró, va­la­mint Kő­bá­nya-Kis­pest és a Lehel tér kö­zött a 3-as metró - adta hírül a BKK.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, negyven fölött szerzi meg a jogsit Tilla!

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Ügyvédet fogadott a buszon megvert nő

Még senki nem kért bo­csá­na­tot a sér­tet­től...

A busz­ve­zető le­ön­tött egy fő­vá­rosi nőt forró ká­vé­val, meg­verte, majd be­zárta a buszba, csak azért, mert az utas nem akart le­szállni a jár­mű­ről az el­vi­te­les ká­vé­já­val.

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Me­gint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Az uta­sok dü­hö­sek, így sok busz­so­főrt ért in­zul­tus, mert nem kap­csol­ják be a klí­mát. És megint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Több­szö­rös meg­ke­re­sés után, az eset után több nap­pal végre ki­de­rült, mi a sza­bály az el­vi­te­les po­hárba zárt italra. Fel­száll­ha­tunk-e vele a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zökre?

Egy bot­rá­nyos esett után több nap­pal végre ki­de­rült, mi­lyen sza­bály vo­nat­ko­zik az el­vi­te­les po­hárba zárt italra. Fel­száll­ha­tunk-e vele a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zökre? Mire kell fi­gyel­nünk, ha étel­lel, ital­lal aka­runk utazni?

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

El­vi­te­les ká­véja miatt ke­rült bajba egy bu­da­pesti nő.

El­vi­te­les ká­véja miatt ke­rült bajba egy bu­da­pesti nő: a sofőr le akarta szál­lí­tani vele a jár­mű­ről. Mivel nem en­ge­del­mes­ke­dett, ál­lí­tása sze­rint a busz­ve­zető előbb rá­bo­rí­totta a forró kávét, majd meg­verte őt és a buszba zárta.

Kiderült, miért nem kapcsolják be a légkondit a buszokon

Kiderült miért nem kapcsolják a légkondit a buszokon

El­vi­sel­he­tet­len a hőség sok BKK-já­ra­ton, de né­hány vo­na­ton és tá­vol­sági já­ra­ton is - pa­nasz­kod­nak ol­va­só­ink.

El­vi­sel­he­tet­len hőség a bu­szo­kon. Utá­na­jár­tunk, miért nem üze­mel­te­tik ott sem a klí­mát, ahol van!

Ebben a városban ingyenessé válhat a tömegközlekedés

Ebben a városban ingyenessé válhat a tömegközlekedés

Pá­rizs nagy vál­to­zás előtt áll.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a fran­cia fő­vá­ros pol­gár­mes­tere: Anne Hi­dalgo in­gye­nes tö­meg­köz­le­ke­dés­sel ja­ví­tana Pá­rizs lég­szennye­zett­sé­gén.

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Nagyon durva videó készült egy buszon utazó férfiról

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Esz­mé­let­le­nül gusz­tus­ta­lan fel­vé­tel ké­szült egy bu­szon, az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta a lát­vány. Rá­adá­sul bár­me­lyi­künk jár­hat így utas­tár­sá­val.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a fog­do­sás.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

Rettegnek a francia nők a metrón és a buszokon

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök.

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

A sta­tisz­ti­kák sze­rint egyre ve­szé­lye­sebb a ber­lini tö­meg­köz­le­ke­dés.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint egyre ve­szé­lye­sebb a ber­lini tö­meg­köz­le­ke­dés.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Kiadta a BKK: így változik meg ma a menetrend

Kiadta a BKK: így változik meg ma a menetrend

Az év utolsó nap­ján sű­rűb­ben jár­nak.

Az év utolsó nap­ján meg­vál­to­zik a köz­le­ke­dés rendje.

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több dolog is vál­to­zott.

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több dolog is vál­to­zott.

A kávézacc menti meg az emberiséget?

A kávézacc menti meg az emberiséget? Mondtuk, hogy ne dobd ki!

A brit fő­vá­ros jel­leg­ze­tes bu­szait ha­ma­ro­san a ká­vé­zacc hasz­no­sí­tá­sá­val elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja. Ez nagy­ban csök­kenti majd a kör­nye­zet­szennye­zést.

A lon­doni bu­szo­kat ha­ma­ro­san ká­vé­zacc­ból elő­ál­lí­tott üzem­anyag hajt­hatja.

Rettegnek a női utasok, szatír garázdálkodik a BKK járatain

Rettegnek a női utasok, szatír garázdálkodik a BKK járatain

Meg­szál­lot­tan fog­dossa a női uta­so­kat, még a szok­nyá­juk alá is be­nyúl.

Kampány indult a tömegközlekedésen terpesztő férfiak ellen

Kampány indult a tömegközlekedésen terpesztő férfiak ellen

A köz­le­ke­dési tár­sa­ság is fel­lép el­lene.

A fe­mi­nista szer­ve­ze­tek mel­lett egy öz­le­ke­dési vál­la­lat is harcba szállt a vi­sel­ke­dés­sel szem­ben.

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

A szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

Hatalmas a baj, le kellett állítani a 3-as metrót Budapesten!

Hatalmas a baj, le kellett állítani a 3-as metrót Budapesten!

Mű­szaki hiba miatt délig nem jár.

Egy mű­szaki hiba miatt ma délig nem jár­nak a sze­rel­vé­nyek a Kö­ki­től a Deák térig.

Ne tűrd el, ha zaklatnak a buszon! Így védd meg magad

Ne tűrd el, ha zaklatnak a buszon! Így védd meg magad

A jár­mű­ve­ken ki­szol­gál­ta­tott vagy.

Sze­xu­á­lis vad­or­zók, to­la­kodó csö­ve­sek, be­szí­vott, erő­sza­kos srá­cok fe­nye­ge­tőz­nek a tö­meg­köz­le­ke­dés­ben. El­mond­juk, hogy védd meg magad.

Ezekért NEM büntet meg a BKK, pedig megtehetné!

Ezekért NEM büntet meg a BKK, pedig megtehetné!

A BKK sza­bály­zata sze­rint pót­dí­jat fi­zet­tet­het­nek érte, vagy ki­zár­hat­nak az uta­zás­ból.

A BKK sza­bály­zata sze­rint pót­dí­jat fi­zet­tet­het­nek érte, vagy ki­zár­hat­nak az uta­zás­ból. A vá­rost járva úgy tűnik, még­sem te­szik!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, s még las­sab­bak is...

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek még túl­nyomó több­ség­ben van­nak a vo­na­lon, s azok nem csak ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, de las­sab­bak is...

Szívatás vagy véletlen? Hiába vigyázunk, az ajtók záródnak

Szívatás vagy véletlen? Hiába vigyázunk, az ajtók záródnak

Pa­nasz­kod­nak az uta­sok a bu­da­pesti so­fő­rökre, itt a ma­gya­rá­zat a sza­po­rodó bal­ese­tekre!

Pa­nasz­kod­nak az uta­sok a bu­da­pesti so­fő­rökre, itt a ma­gya­rá­zat a sza­po­rodó bal­ese­tekre!

Rémálom Budapest utcáin: erre számíts, ha kilépsz a házból

Rémálom Budapest utcáin: erre számíts, ha kilépsz a házból

Le­zá­rá­sok le­zá­rá­sok hátán.

Az au­gusz­tus 20-ai ren­dez­vé­nyek miatt Bu­da­pest szá­mos ré­szén kor­lá­toz­zák a for­gal­mat, a tö­meg­köz­le­ke­dés­ben is vál­to­zá­sokra lehet szá­mí­tani.

Vasemberek utazgatnak a budapesti metrókon!

Vasemberek utazgatnak a budapesti metrókon!

A 14-es vil­la­mo­son is járt.

A 14-es vil­la­mo­son, az As­to­rián és a hár­mas met­rón is fel­tűn­tek.

Így jutsz ma haza tömegközlekedéssel a szilveszteri buliból

Így jutsz ma haza tömegközlekedéssel a szilveszteri buliból

Ha las­san-las­san el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést a szil­vesz­teri bu­lira és már most azon töröd a fejed, hogy jutsz majd az éj­sza­kába haza, se­gí­tünk!

A vihar miatt ma is nehézkes a budapesti tömegközlekedés

A vihar miatt ma is nehézkes a budapesti tömegközlekedés

Sok a vál­to­zás az íté­let­idő miatt.

Ha eddig nem lett volna elég a sok fel­újí­tás miatt ki­ala­kult bo­nyo­da­lom, akkor a hét­fői vihar vég­képp ke­mény ki­hí­vássá tette a bu­da­pesti tö­meg­köz­le­ke­dést.

Sokat buszozol? Jól jársz a szmogriadóval!

Sokat buszozol? Jól jársz a szmogriadóval!

Hét­fő­től sű­rűb­ben jár­nak majd a met­rók mind­há­rom bu­da­pesti vo­na­lon. Sőt, a bel­vá­rosba tartó vil­la­mo­sok és bu­szok is gyak­rab­ban köz­le­ked­nek a szmog­ri­adó miatt.

Hét­fő­től sű­rűb­ben jár­nak a met­rók. Sőt, a bel­vá­rosba tartó vil­la­mo­sok és bu­szok is gyak­rab­ban köz­le­ked­nek a szmog­ri­adó miatt.

Megbénulhat a budapesti közlekedés, erre ne menj autóval!

Megbénulhat a budapesti közlekedés, erre ne menj autóval!

Meg­vál­to­zik a fő­vá­rosi köz­le­ke­dés.

Fu­tó­ver­seny, ün­nepi prog­ra­mok, meg­em­lé­ke­zé­sek és de­monst­rá­ciók miatt vál­to­zik meg je­len­tő­sen a fő­vá­rosi köz­le­ke­dés.

Önjáróak lesznek a budapesti trolik!

Önjáróak lesznek a budapesti trolik!

36 új tro­li­busz teszt­üzeme kez­dő­dik meg a na­pok­ban Bu­da­pes­ten.

36 új tro­li­busz teszt­üzeme kez­dő­dik meg a na­pok­ban Bu­da­pes­ten. Az új jár­mű­vek­nek sok ext­rá­juk lesz a ré­gi­ek­hez ké­pest...

Megbénult a tömegközlekedés Budapesten - itt a törölt járatok listája

Megbénult a tömegközlekedés Budapesten - ezeket a járatokat ne keresd!

A met­rót,, a vil­la­mo­sok és a tro­lik egy ré­szét is érinti a káosz. Íme az ak­tu­á­lis lista, hogy mi tör­té­nik éppen a já­ra­tok­kal