CÍMKE: 'tojás'

Megdöbbentek, amikor feltörték a taszári tyúk tojását

Megdöbbentek, amikor feltörték a taszári tyúk tojását

Giga to­já­so­kat tojt egy ta­szári tyúk, de ami benne volt, az még meg­döb­ben­tőbb.

7 tökéletes reggeli karácsonyra

7 tökéletes reggeli karácsonyra

Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ilyen­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Itt a vég: le kell mondanunk a tojásról?

Itt a vég: le kell mondanunk a tojásról?

Min­den­ki­nél más­hol ta­lál­ható az a határ, ahol már azt mondja, nem haj­landó több pénzt ki­adni egy doboz to­já­sért. Ez az ár tény­leg ki­veri a biz­to­sí­té­kot!

Min­den­ki­nél más­hol ta­lál­ható az a határ, ahol már azt mondja, nem ad több pénzt egy doboz to­já­sért. Ez az ár tény­leg ki­veri a biz­to­sí­té­kot!

Karácsonyra 100 forint lesz a tojás?

Karácsonyra 100 forint lesz a tojás?

Nem­rég az ideg­mé­reg-bot­rány miatt ke­rül­ték a to­jást, most az ára miatt.

Hi­he­tet­len vál­to­zás tör­tént, az ember csak kap­kodja a fejét. Pár hó­napja még az ideg­mé­reg-bot­rány miatt ke­rül­ték az em­be­rek a to­jást, most vi­szont az ára miatt. Ijesz­tően drá­gul.

Tarol a neten legújabb fitt reggeli: Kóstold meg a görög tojást

Tarol a neten legújabb fitt reggeli: Kóstold meg a görög tojást

Ha úgy érzed, hogy to­jás­reg­geli-ügy­ben nincs új a nap alatt, pró­báld ki ezt a me­di­ter­rán fi­nom­sá­got!

Ha úgy érzed, hogy to­jás­reg­geli-ügy­ben nincs új a nap alatt, pró­báld ki ezt a me­di­ter­rán fi­nom­sá­got!

Ezért fáj az eladónak a drága tojás

Ezért fáj az eladónak a drága tojás

Hi­he­tet­le­nül el­száll­tak a to­jás­árak az el­múlt na­pok­ban!

Hi­he­tet­le­nül el­száll­tak a to­jás­árak az el­múlt na­pok­ban! Las­san mind­egy, hogy bolt­ban vagy pi­a­con veszi az ember: min­den­hol mell­be­vágó a drá­gu­lás. Rá­adá­sul to­vábbi eme­lés vár­ható...

Ez a mennyei túrópogácsa lett a diétázók reggeli kedvence

Ez a mennyei túrópogácsa lett a diétázók reggeli kedvence

Sze­ret­néd va­la­mi­lyen finom, fe­hér­je­dús reg­ge­li­vel in­dí­tani a napot?

Durva drágulás: sosem találnád ki, mennyiért láttunk tojást a piacon

Durva drágulás: sosem találnád ki, mennyiért láttunk tojást a piacon

Bu­da­pes­ten az üz­le­tek­ben 12 szá­za­lék­kal drá­gult a tojás, át­lag­ban 40-ről 45 fo­rintra - de sok pi­a­con még töb­bet kell fi­zetni!

Bu­da­pes­ten az üz­le­tek­ben 12 szá­za­lék­kal drá­gult a tojás, át­lag­ban 40-ről 45 fo­rintra - de sok pi­a­con még töb­bet kell fi­zetni! Az ideg­mé­reg-bot­rány miatt szi­go­rod­tak a ha­tó­sági el­len­őr­zé­sek, ke­ve­seb­bet tud­nak trük­közni a to­jás­sal.

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Végre nem kell pe­pe­cselni többé.

Végre nem kell pe­pe­cselni reg­ge­li­nél, vagy éppen a ra­kott krumpli ké­szí­té­se­kor. Ez a trükk min­dent meg­vál­toz­tat.

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Nem­csak kávé, komp­lett reg­geli!

Az új ká­vé­cso­dába olyan hoz­zá­való kerül, amelyre eddig aligha szá­mí­tot­tál. Vi­szont az így ka­pott forró ital több, mint egy­szerű reg­geli koffe­in­lö­ket.

Nagyot robbant a tojásbotrány: ez az egyik következménye

Nagyot robbant a tojásbotrány: ez az egyik következménye

Ren­ge­te­gen nem mer­tek to­jás­sal főzni egy ideig, mi­u­tán egy hó­napja meg­ta­lál­ták az első, fi­pron­il­lal szennye­zett ma­gyar to­jást.

Olcsóbb a hús, a tej és a tojás is

Olcsóbb a hús, a tej és a tojás is

A for­galmi adó csök­ken­té­sé­nek kö­szön­he­tően ol­csób­ban jut­ha­tunk hús­hoz, ahogy a tojás és a tej ára is ked­ve­zőbb lett.

Nehéz hely­zet­ben vol­tak 2010 előtt a ma­gyar csa­lá­dok és a nyug­dí­ja­sok az élel­mi­sze­rek magas áfája miatt. A for­galmi adó csök­ken­té­sé­nek kö­szön­he­tően azon­ban ol­csób­ban jut­ha­tunk hús­hoz, ahogy a tojás és a tej ára is ked­ve­zőbb lett. De nem csak a csa­lá­dok, hanem a ter­me­lők és a fel­dol­go­zók is fel­lé­le­gez­het­nek.

Tojásbotrány: ezt tették a háziasszonyok az idegméreg-ügy után

Tojásbotrány: ezt tették a háziasszonyok az idegméreg-ügy után

Tar­ta­nak a mér­ge­zett to­já­sok­tól a há­zi­asszo­nyok.

Tar­ta­nak a mér­ge­zett to­já­sok­tól a há­zi­asszo­nyok, ezért sokan kö­zü­lük kény­te­le­nek vol­tak vál­toz­tatni alap­vető vá­sár­lási szo­ká­sa­i­kon.

Újabb magyar tojásban találtak idegmérget: mutatjuk az azonosítóját

Újabb magyar tojásban találtak idegmérget: mutatjuk az azonosítóját

Nem csi­tul a fi­pro­nil-bot­rány! Újabb te­le­pü­lé­sen csa­pott le a ha­tó­ság.

Nem csi­tul a fi­pro­nil-bot­rány! Újabb te­le­pü­lé­sen csa­pott le a ha­tó­ság.

Elárulta a séf! A tökéletes rántotta nem olajos serpenyőben készül!

Elárulta a séf! A tökéletes rántotta nem olajos serpenyőben készül!

Lesd el a trük­köt a le­gen­dás sza­kács­tól, hogy íz­le­tes és tö­ké­le­tes ál­lagú rán­tot­tá­val lepd meg a csa­lá­do­dat.

Lesd el a trük­köt a le­gen­dás sza­kács­tól, hogy íz­le­tes és tö­ké­le­tes ál­lagú rán­tot­tá­val lepd meg a csa­lá­do­dat.

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Jót tesz az egész­sé­ged­nek!

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Százmilliókra büntethetik a magyar tojásmérgezőt

Százmilliókra büntethetik a magyar tojásmérgezőt

Százmilliókra büntethetik a magyar tojásmérgezőt

Me­ző­héki te­lepé az ideg­mér­ges tojás

Egy me­ző­héki te­lep­ről szár­ma­zik a fi­pron­il­lal szennye­zett ma­gyar tojás. A Nébih el­mondta, je­len­leg mit vizs­gál­nak az adott cég­nél.

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Már öt­féle ma­gyar és há­rom­féle román to­jás­ban ta­lál­tak ideg­mér­get Ma­gyar­or­szá­gon.

Már öt­féle ma­gyar és há­rom­féle román to­jás­ban ta­lál­tak ideg­mér­get Ma­gyar­or­szá­gon.

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Sosem gon­dol­nád, de a kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged. Mu­tat­juk!

Hogy került veszélyes anyag a magyar tojásba?

Hogy került veszélyes anyag a magyar tojásba?

Hogy került veszélyes anyag a magyar tojásba?

Újabb ma­gyar te­le­pü­lés érin­tett.

Már a má­so­dik ma­gyar te­le­pü­lé­sen ta­lál­tak ideg­mér­get tar­tal­mazó to­jást. Lent jár­tunk az új hely­szí­nen. Ér­de­kes dol­go­kat mond­tak a he­lyiek.

Brazíliai őserdőkből származik a mérgezett holland tojás

Brazíliai őserdőkből származik a mérgezett holland tojás

Vegy­sze­re­zik, hogy bír­ják az utat.

Azért kell a vegy­szer, hogy a hajón utaz­ta­tott ál­la­tok ki­bír­ják az utat.

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Már tíz or­szág­ban fer­tő­zött az áru.

Ro­má­ni­á­ban egy ven­dég­lá­tó­he­lyekre szánt to­jás­sár­gája szál­lít­mány­ról, Dá­ni­á­ban a szlo­vák eset­hez ha­son­lóan főtt to­já­sok­ról de­rült ki: egész­ségre ká­ro­sak.

Piskótában és majonézben is találtak mérgezett tojást

Piskótában és majonézben is találtak mérgezett tojást

Foly­ta­tó­dik a hetek óta tartó nem­zet­közi to­jás­bot­rány.

Foly­ta­tó­dik a hetek óta tartó nem­zet­közi to­jás­bot­rány: mér­gező vegy­szert, fi­pro­nilt ta­lál­tak Hol­lan­di­á­ban pis­kó­ta­ter­mé­kek­ben és ma­jo­né­zek­ben, az egyik ma­jo­néz­ben a meg­en­ge­dett ha­tár­ér­ték fe­lett volt a szennyező anyag mennyi­sége.

Bolondul a net a legújabb tojásreggeliért, brutálisan finom!

Bolondul a net a legújabb tojásreggeliért, ilyen finomat még nem ettél!

A to­jás­nál jobb reg­ge­lit még nem ta­lál­tak fel. Egy­szerű és finom! Délig nem le­szel éhes.

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk!

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig... A vég­ered­mény meg­lepő.

Nagy a baj, fertőzött tojás kerülhetett az áruházba

Nagy a baj, fertőzött tojás kerülhetett az áruházba

Brüs­szel ve­szélyre fi­gyel­mez­tet! Hét or­szág is érin­tett az ügy­ben. Már 180 to­jás­ter­melő te­le­pet zár­tak be.

Brüs­szel ve­szélyre fi­gyel­mez­tet! Hét or­szág is érin­tett az ügy­ben. Már 180 to­jás­ter­melő te­le­pet zár­tak be.

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: na­gyon finom így a tü­kör­to­jás!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Va­rá­zsolj me­di­ter­rán íz­vi­lá­got, hogy cso­dá­san in­dul­jon a nap! Ezért bi­zony ér­de­mes fel­kelni, még ma pró­báld ki!

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Ne állj meg egy re­cept­nél!

Ne állj meg egy re­cept­nél, a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli! Mu­ta­tunk né­hány va­ri­á­ciót.

Elfogyott otthon a tojás? 7 zseniális ötlet, hogy helyettesítsd

Elfogyott otthon a tojás? 7 zseniális ötlet, hogy helyettesítsd

Süt­nél va­la­mit, de nincs kéz­nél tojás? Most meg­mu­tat­juk mi­lyen egy­sze­rűen tudod he­lyet­te­sí­teni!

Süt­nél va­la­mit, de nincs kéz­nél tojás? Most meg­mu­tat­juk mi­lyen egy­sze­rűen tudod he­lyet­te­sí­teni! Ezek az öt­le­tek se­gí­te­nek akkor is ha vegán vagy és nincs öt­le­ted mi­lyen to­jás­men­tes sü­te­ményt ké­szíts ma­gad­nak.

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály!

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val! Ne hidd, hogy órá­kat kell a kony­há­ban töl­te­ned fel­ke­lés után.

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Tojás ba­con­nel és mál­ná­val? Hal­lot­tál már ilyet?

Tojás ba­con­nel és mál­ná­val? Hal­lot­tál már ilyet? Ne ódz­kodj a szo­kat­lan pá­ro­sí­tá­sok­tól, ez a nyári reg­geli nem­csak egész­sé­ges, hanem na­gyon finom is!

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször is meg­kí­vá­nod?

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.