CÍMKE: 'tojás'

Újabb magyar tojásban találtak idegmérget: mutatjuk az azonosítóját

Újabb magyar tojásban találtak idegmérget: mutatjuk az azonosítóját

Nem csi­tul a fi­pro­nil-bot­rány! Újabb te­le­pü­lés ke­rült fel a ha­tó­ság tér­ké­pére.

Elárulta a séf! A tökéletes rántotta nem olajos serpenyőben készül!

Elárulta a séf! A tökéletes rántotta nem olajos serpenyőben készül!

Lesd el a trük­köt a le­gen­dás sza­kács­tól, hogy íz­le­tes rán­tot­tá­val lepd meg a csa­lá­do­dat.

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Bővült a mérgezett friss tojások listája: ezeket kerülje itthon!

Már öt­féle ma­gyar és há­rom­féle román to­jás­ban ta­lál­tak ideg­mér­get Ma­gyar­or­szá­gon.

Már öt­féle ma­gyar és há­rom­féle román to­jás­ban ta­lál­tak ideg­mér­get Ma­gyar­or­szá­gon.

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

A kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged.

A kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged. Mu­tat­juk!

Hogy került veszélyes anyag a magyar tojásba?

Hogy került veszélyes anyag a magyar tojásba?

Hogy került veszélyes anyag a magyar tojásba?

Újabb ma­gyar te­le­pü­lés érin­tett.

Már a má­so­dik ma­gyar te­le­pü­lé­sen ta­lál­tak ideg­mér­get tar­tal­mazó to­jást. Lent jár­tunk az új hely­szí­nen. Ér­de­kes dol­go­kat mond­tak a he­lyiek.

Százmilliókra büntethetik a magyar tojásmérgezőt

Százmilliókra büntethetik a magyar tojásmérgezőt

Százmilliókra büntethetik a magyar tojásmérgezőt

Egy me­ző­héki te­lep­ről szár­ma­zik a fi­pron­il­lal szennye­zett ma­gyar tojás. A Nébih el­mondta, mit vizs­gál a cég­nél.

Egy me­ző­héki te­lep­ről szár­ma­zik a fi­pron­il­lal szennye­zett ma­gyar tojás. A Nébih el­mondta, mit vizs­gál.

Egész hadsereget etetsz hétvégén? Ezt a tojásreggelit neked találták ki!

Egész hadsereget etetsz hétvégén? Ezt a tojásreggelit neked találták ki!

Mu­tat­juk, hogy tudsz könnyen és gyor­san ha­tal­mas adag, táp­láló és egész­sé­ges reg­ge­lit össze­dobni!

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg.

Már a ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Mi több, a ve­szé­lyes vegyi anyag a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti! Sőt, újabb te­rü­le­te­ken is ki­mu­tat­ták a szak­em­be­rek a fi­pro­nil je­len­lé­tét.

Sosem találnád ki, hogy bukkantak a káros holland tojásra a szomszédban!

Sosem találnád ki, hogy bukkantak rá a szennyezett holland tojásra a szomszédban!

A szom­szé­dos Sz­lo­vá­ki­á­ban szin­tén ta­lál­tak káros ter­mé­ket, ame­lyet ét­ter­mekbe szán­tak.

Nagy a baj, fertőzött tojás kerülhetett az áruházba

Nagy a baj, fertőzött tojás kerülhetett az áruházba

Brüs­szel ve­szélyre fi­gyel­mez­tet!

Brüs­szel ve­szélyre fi­gyel­mez­tet! Hét or­szág is érin­tett az ügy­ben. Már 180 to­jás­ter­melő te­le­pet zár­tak be.

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Ro­má­ni­á­ban ven­dég­lá­tó­he­lyekre szánt to­jás­sár­gája szál­lít­mány, Dá­ni­á­ban főtt to­já­sok fer­tő­zöt­tek.

Ro­má­ni­á­ban egy ven­dég­lá­tó­he­lyekre szánt to­jás­sár­gája szál­lít­mány­ról, Dá­ni­á­ban a szlo­vák eset­hez ha­son­lóan főtt to­já­sok­ról de­rült ki: fer­tő­zöt­tek. A bri­tek pedig be­je­len­tet­ték: hoz­zá­juk is jóval több fer­tő­zött tojás ke­rült, mint ahogy azt ko­ráb­ban be­csül­ték.

Bolondul a net a legújabb tojásreggeliért, ilyen finomat még nem ettél!

Bolondul a net a legújabb tojásreggeliért, ilyen finomat még nem ettél!

Jobb reg­ge­lit még nem ta­lál­tak fel.

A to­jás­nál jobb reg­ge­lit még nem ta­lál­tak fel. Ezt az egy­szerű, ám táp­láló nap­in­dí­tót iga­zán könnyű el­ké­szí­teni, és délig ga­ran­tál­tan nem le­szel utána éhes.

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig...

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig...

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Va­rá­zsolj me­di­ter­rán íz­vi­lá­got, hogy cso­dá­san in­dul­jon a nap!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Va­rá­zsolj me­di­ter­rán íz­vi­lá­got, hogy cso­dá­san in­dul­jon a nap! Ezért bi­zony ér­de­mes fel­kelni, még ma pró­báld ki!

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Ne állj meg egy re­cept­nél, a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus és egész­sé­ges reg­geli!

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val!

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor jó.