CÍMKE: 'tisza'

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Döb­be­ne­tes vi­deót ké­szí­tett egy kezdő ter­mé­szetfil­mes, Lja­suk Di­mitry Kis­kö­ré­nél.

A Tiszában találták meg az eltűnt Viktória holttestét

A Tiszában találták meg az eltűnt Viktória holttestét

A lány­nak még ja­nuár 25-én ve­szett nyoma Tu­zsé­ron, kü­lön­le­ges is­mer­te­tő­jele a te­to­vá­lása volt.

A januárban eltűnt Lajos holttestét találták meg a Tiszában

A januárban eltűnt Lajos holttestét találták meg a Tiszában

A 46 éves B. La­jos­nak még ja­nuár 21-én ve­szett nyoma Ti­sza­ke­szi­ben.

A 46 éves B. La­jos­nak még ja­nuár 21-én ve­szett nyoma Ti­sza­ke­szi­ben.

Ez történt a Tiszában eltűnt férfival

Ez történt a Tiszában eltűnt férfival

A 30 éves férfi még hús­vét va­sár­nap in­dult úszni Nagy­kö­rű­nél, ám egy­szer csak el­me­rült a fo­lyó­ban. Most ki­de­rült, hogy mi tör­tént vele.

A 30 éves férfi még hús­vét va­sár­nap in­dult úszni Nagy­kö­rű­nél, ám egy­szer csak el­me­rült a fo­lyó­ban. Most ki­de­rült, hogy mi tör­tént vele.

Ukrán szeméttelep szennyezi a Tiszát, a szennyezés átért a határon

Ukrán szeméttelep szennyezi a Tiszát, a szennyezés átért a határon

Fo­lya­ma­to­san úszik át a sze­mét a Tisza ukrán ré­szé­ről.

Fo­lya­ma­to­san úszik át a sze­mét a Tisza ukrán ré­szé­ről, egé­szen a Rahói járás kör­nyé­ké­ről.

Sokkoló látvány: A Tiszába vetette magát a hídról egy férfi

Sokkoló látvány: A Tiszába vetette magát a hídról egy férfi

A holt­tes­tet egy já­ró­kelő vette észre.

A holt­tes­tet egy já­ró­kelő vette észre, ő ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket.

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő út építése

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő út építése

A hi­ányzó sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd a Hódút mun­ká­já­nak kö­szön­he­tően.

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd.

A mentők se hittek a szemüknek, így menekült meg a Tiszán ragadt férfi

A mentők se hittek a szemüknek, így menekült meg a Tiszán ragadt férfi

A men­tők éppen az ál­lo­másra tar­tot­tak vissza­felé, ami­kor szer­dán meg­pil­lan­tot­ták az usza­dék­fák te­te­jén a férfit.

Most érkezett: válságos állapotban a magyar válogatott sportoló

Most érkezett: válságos állapotban a magyar válogatott sportoló

Szom­ba­ton egy mo­tor­csó­nak­ról ug­rott a Ti­szába.

Szom­ba­ton egy mo­tor­csó­nak­ról ug­rott a Ti­szába. Au­gusz­tus 9-én arany­ér­met szer­zett az U20-as strand­röp­labda or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Egyre nagyobb a baj a Tiszánál

Egyre nagyobb a baj a Tiszánál, családok kerülhetnek veszélybe

Újabb sza­ka­szo­kon ren­del­ték el a ké­szült­sé­get az árvíz miatt.

Újabb sza­ka­szo­kon ren­del­ték el a ké­szült­sé­get az árvíz miatt, az utóbbi napok eső­zése miatt emel­ke­dett a fo­lyók víz­szintje.

Karácsony előtt tűnt el ez a magyar tini, az életéért aggódnak

Karácsony előtt tűnt el ez a magyar tini, az életéért aggódnak

A 17 éves fi­a­tal­nak egy buli után ve­szett nyoma. Ba­rá­tai sze­rint na­gyon fel­dúlt lel­ki­ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták.

A 17 éves fi­a­tal­nak egy buli után ve­szett nyoma. Ba­rá­tai sze­rint na­gyon fel­dúlt lel­ki­ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták.

Tragédia a Tiszán: testvéreit mentve fulladt meg a tinilány

Tragédia a Tiszán: testvéreit mentve fulladt meg a tinilány

A folyó mé­lyén ta­lál­ták meg a bú­vá­rok az ön­fel­ál­dozó lány és kis­öccse holt­tes­tét - három gye­rek tu­dott csak ki­me­ne­külni a fo­lyó­ból.

A folyó mé­lyén ta­lál­ták meg a bú­vá­rok az ön­fel­ál­dozó lány és kis­öccse holt­tes­tét - három gye­rek tu­dott csak ki­me­ne­külni a fo­lyó­ból.

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Váratlan fordulat a Tiszába esett lány ügyében

Váratlan fordulat a Tiszába esett lány ügyében

Ti­tok­za­tos kö­rül­mé­nyek közt tűnt el.

A 15 éves lány ti­tok­za­tos kö­rül­mé­nyek kö­zött, három hó­nap­pal ez­előtt tűnt el. Azóta az ügy egyre szö­ve­vé­nye­sebb és gya­nú­sabb...

Robbantásra készülnek a folyón

Robbantásra készülnek a folyón

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak.

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

Egyre több a furcsaság a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Egyre több a furcsaság a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Meg­lepő je­len­tést kap­tak a szü­lők.

A na­pok­ban ta­lál­ko­zott Vitéz Bar­bara csa­ládja a zen­tai lány ügyé­ben nyo­mozó rend­őrök­kel.

Valami nagyon nem stimmel a Tiszában eltűnt magyar kislány ügyében

Valami nagyon nem stimmel a Tiszában eltűnt magyar kislány ügyében

A zen­tai Vitéz csa­lád tel­je­sen össze­om­lott, ugyanis no­vem­ber 25-e óta nem tud­ják, pon­to­san mi tör­tént a lá­nyuk­kal.

Van remény, hogy életben lehet a Tiszában eltűnt magyar lány?

Van remény, hogy életben lehet a Tiszában eltűnt magyar lány?

A csa­lád nem adja fel a ke­re­sést, úgy hi­szik, hogy lá­nyuk még élet­ben lehet.

A csa­lád nem adja fel a ke­re­sést, úgy hi­szik, hogy lá­nyuk még élet­ben lehet.

Váratlan fordulat lehet a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Váratlan fordulat lehet a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Nem­zet­közi nyo­mo­zó­cso­por­tok, az Eu­ro­pol és az In­ter­pol is részt vesz a 15 éves Vitéz Bar­bara ke­re­sés­ben.

Ítéletidő: Akadályozza az időjárás a Tiszában eltűnt lány keresését

Ítéletidő: Akadályozza az időjárás a Tiszában eltűnt lány keresését

Aka­dá­lyozza a idő a vízre szál­lást.

A tél okozta ne­héz­sé­gek miatt egy­előre szü­ne­tel­te­tik Vitéz Bar­bara ke­re­sé­sét. Ha a kö­rül­mé­nyek újból le­he­tővé te­szik, a cso­port tag­jai ismét vízre száll­nak.

Döbbenetes titkot rejt a magyar lány megöléséről szóló anonim levél

Döbbenetes titkot rejt a magyar lány megöléséről szóló anonim levél

Név­te­len le­ve­let ka­pott a zen­tai Vitéz csa­lád...

Név­te­len le­ve­let ka­pott a zen­tai Vitéz csa­lád: a sorok írója azt ál­lítja, meg­gyil­kol­ták a 15 éves Bar­ba­rát.

Egyre több megválaszolatlan kérdés az eltűnt 15 éves Barbara ügyében

Egyre több megválaszolatlan kérdés az eltűnt 15 éves Barbara ügyében

Gyil­kos­ság vagy bal­eset? A fi­a­tal lány édes­apja nem adja fel, ki akarja de­rí­teni, pon­to­san mi tör­tént a lá­nyá­val.

Gyilkosságra gyanakszik a Tiszába zuhant 15 éves Barbara családja

Gyilkosságra gyanakszik a Tiszába zuhant 15 éves Barbara családja

To­vábbra sem ta­lál­ják a ku­tató-men­tők a Ti­szába esett lányt, sor­jáz­nak a tra­gé­di­á­val kap­cso­la­tos kér­dé­sek.

Tömegfelvonulást szervez a Tiszában eltűnt magyar lány édesapja

Tömegfelvonulást szervez a Tiszában eltűnt magyar lány édesapja

Nem adja fel a har­cot a 15 éves Vitéz Bar­bara édes­apja.

Nem adja fel a har­cot a 15 éves Vitéz Bar­bara édes­apja, aki vá­la­szo­kat vár lánya rej­té­lyes el­tű­né­sére.

Aggasztó: Rejtélyes módon tűnt el a Tiszában a 15 éves Barbara

Aggasztó: Rejtélyes módon tűnt el a Tiszában a 15 éves Barbara

To­vábbra sem ta­lál­ják a Ti­szába esett lányt.

To­vábbra sem ta­lál­ják a Ti­szába esett lányt, zá­po­roz­nak a tra­gé­di­á­val kap­cso­la­tos kér­dé­sek.

Külföldön bukkantak rá az öccsével eltűnt magyar tini holttestére!

Külföldön bukkantak rá az öccsével eltűnt magyar tini holttestére!

A 15 éves fiú még jú­lius végén tűnt el test­vé­ré­vel a Ti­szá­ban, Benk kö­ze­lé­ben.

Igazi víziszörny akadt horogra a Tiszában!

Igazi víziszörny akadt horogra a Tiszában!

Ti­sza­lök­nél gi­ga­har­csát fo­gott egy sze­ren­csés hor­gász.

Ti­sza­lök­nél gi­ga­har­csát fo­gott egy sze­ren­csés hor­gász. A hal kora akár 40-50 év körül is lehet.

Hogyan került Ukrajnába a Szabolcsban megfulladt fiú teste?

Hogyan került Ukrajnába a Szabolcsban megfulladt fiú teste?

A Ti­szá­ban el­tűnt test­vé­rek egyike két nap után ke­rült elő...

A Ti­szá­ban au­gusz­tus 1-jén el­tűnt test­vé­rek egyike két nap után ke­rült elő, a má­si­kat ott ta­lál­ták meg, ahol nem is ke­res­ték, mert nem hit­ték, hogy ar­ra­felé so­dor­hatja a folyó...

Esélye sem volt a túlélésre a Tiszában elmerült kisfiúnak

Esélye sem volt a túlélésre a Tiszában elmerült kisfiúnak

Ak­kora a sod­rás a Tisza ezen sza­ka­szán, az úgy­ne­ve­zett Ha­lál­ka­nyar­ban, hogy még a spe­ci­á­lis men­tő­bú­vá­rok sem tud­tak le­menni a folyó fe­ne­kére.

Ak­kora a sod­rás a Tisza ezen sza­ka­szán, az úgy­ne­ve­zett Ha­lál­ka­nyar­ban, hogy még a spe­ci­á­lis men­tő­bú­vá­rok sem tud­tak le­menni a folyó fe­ne­kére. Az ör­vé­nyek a par­tól is jól lát­ha­tók. Ért­he­tet­len, miért ott fü­röd­tek a gye­re­kek. Egyi­kük holt­tes­tét már meg­ta­lál­ták.

Barátnője szeme láttára tűnt el a Tiszában egy férfi! Búvárok keresik

Barátnője szeme láttára tűnt el a Tiszában egy férfi! Búvárok keresik

Egy 40 év kö­rüli férfit ke­res­tek órá­kon át a Ti­szá­ban hét­főn.

Egy 40 év kö­rüli férfit ke­res­tek órá­kon át a Ti­szá­ban hét­főn a vízi rend­őrök és a Sze­gedi Ví­zi­men­tők.

Sorozatos vízi balesetek: Így előzd meg a tragédiát!

Sorozatos vízi balesetek: Így előzd meg a tragédiát!

Ezek az óv­in­téz­ke­dé­sek!

A bal­ese­tek, sé­rü­lé­sek el­ke­rü­lése ér­de­ké­ben nem árt be­tar­tani, be­tar­tatni egy-két óv­in­téz­ke­dést!

Ezért hagyta magára barátja a Tiszában eltűnt kisfiút

Ezért hagyta magára barátja a Tiszában eltűnt kisfiút

Órá­kon át ke­res­ték a 13 éves fiút.

Órá­kon át ke­res­ték azt a 13 éves fiút, aki ked­den zu­hant a fo­lyóba, mi­u­tán négy tár­sá­val le­ment für­deni.

Medvék bukkantak fel a Tisza partján!

Medvék bukkantak fel a Tisza partján!

Med­ve­nyo­mo­kat ta­lált egy hor­gász az uk­raj­nai Nagy­sző­lős kö­ze­lé­ben.

Med­ve­nyo­mo­kat ta­lált egy hor­gász az uk­raj­nai Nagy­sző­lős kö­ze­lé­ben, a szak­ér­tők sze­rint nincs ok a pá­nikra, ám azt nem lehet tudni, hogy ke­rül­tek a négy­lá­búak a fo­lyó­partra.

Forró nyomon a rendőrség a több éve eltűnt nő ügyében

Forró nyomon a rendőrség a több éve eltűnt nő ügyében

A Ti­szá­ban ke­res­ték a nyo­mo­zók.

Azt be­szé­lik a he­lyiek, hogy a 9 éve rej­té­lyes módon el­tűnt nő holt­tes­tét drót­ke­rí­tésbe te­ker­ték és a Ti­szába dob­ták.

50 kilós halszörnyet fogott a Tiszán a miskolci szupernagyi!

50 kilós halszörnyet fogott a Tiszán a miskolci szupernagyi!

Ka­pi­tá­lis mé­retű har­csát fo­gott Ti­sza­bá­bol­nán egy mis­kolci nagy­mama.

Ka­pi­tá­lis mé­retű har­csát fo­gott Ti­sza­bá­bol­nán egy mis­kolci nagy­mama.

Még mindig édesanyja fényképével alszik a több éve eltűnt nő kislánya

Még mindig édesanyja fényképével alszik a több éve eltűnt nő kislánya

A 9 éve Szen­te­sen el­tűnt nőt leg­utóbb a Ti­szá­ban ke­res­ték, de nem buk­kan­tak a nyo­mára.

Szorul a hurok a több éve eltűnt nő gyilkosa körül

Szorul a hurok a több éve eltűnt nő gyilkosa körül

Spe­ci­á­lis cso­port vette át az ügyet.

Az a spe­ci­á­lis cso­port vette át a Szen­te­sen 9 éve el­tűnt nő ügyét, amely meg­ol­dotta az or­szá­gos vissz­han­got ki­váltó szent­ba­lá­zsi gyil­kos­sági ese­tet is.

Lassan elfogyhat a Tisza vize is - FOTÓ!

Lassan elfogyhat a Tisza vize is - FOTÓ!

Csök­ken a folyó víz­szintje, je­len­leg -274 cen­ti­mé­ter a víz­ál­lás. Nem­so­kára már szá­raz láb­bal is át­kel­he­tünk a Ti­szán.

Csök­ken a folyó víz­szintje, je­len­leg -274 cen­ti­mé­ter a víz­ál­lás. Nem­so­kára már szá­raz láb­bal is át­kel­he­tünk a Ti­szán.

Két fürdőzőt keresnek nagy erőkkel a Tiszában

Két fürdőzőt keresnek nagy erőkkel a Tiszában

Egy 18 és egy 46 éves férfi úszás köz­ben tűnt el a fo­lyó­ban.

Iskolástársai nézték végig, ahogy kiemelik a Tiszába fúlt fiút

Iskolástársai nézték végig, ahogy kiemelik a Tiszába fúlt fiút

Utolsó pil­la­nat­ban még meg­pró­bálta el­kapni egy fi­a­tal fiú, de nem si­ke­rült neki.

Eltűnt egy tinifiú a Tiszában

Eltűnt egy tinifiú a Tiszában

El­me­rült egy ti­zen­há­rom éves fiú Ve­zseny­nél.

A ha­tó­ság tá­jé­koz­ta­tása sze­rint el­me­rült egy ti­zen­há­rom éves fiú Ve­zseny­nél, nagy erők­kel ke­re­sik.

Hiába keresték a búvárok a rakamazi férfit

Hiába keresték a búvárok a rakamazi férfit

Kiss Tamás még va­sár­nap este tűnt el a Tisza par­ton. Test­vére már csak ha­lá­lá­ról szá­molt be.