CÍMKE: 'the voice'

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott a kedd este in­duló ve­tél­kedő já­té­kosa.

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Miley Cyrus men­to­rált­ját és jó ba­rát­ját ve­szí­tette el, könnyek kö­zött em­lé­ke­zett az éne­kes­nőre.

Vallott Mező Misi: ezért nem vállalt műsort az RTL-nél

Vallott Mező Misi: ezért nem vállalt műsort az RTL-nél

Nemet mon­dott egy jól hangzó aján­latra az­után, hogy évek­kel ez­előtt a TV2-nél volt.

Nemet mon­dott egy jól hangzó aján­latra az­után, hogy évek­kel ez­előtt a TV2-nél volt.

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

El­jött a pil­la­nat...

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk! Vik­tor olyat tol, hogy a fal adja a má­si­kat.

Értelmetlen balesetben halt meg a Voice sztárjának lánya

Értelmetlen balesetben halt meg a Voice sztárjának lánya

Az egy­éves kis­lány éppen az édes­ap­já­val sé­tált, ami­kor fel­buk­kant egy üre­sen gu­ruló autó.

Az egy­éves kis­lány éppen az édes­ap­já­val sé­tált, ami­kor fel­buk­kant egy üre­sen gu­ruló autó.

Lecsapott a világhírű énekesnő Király Viktorra

Lecsapott a világhírű énekesnő Király Viktorra

Ana­sta­cia el­ájult tőle du­ett­jük alatt.

Szerda este nem csak a fut­ball-, de a ze­ne­ra­jon­gók is igazi cse­me­gét kap­tak, hi­szen Ana­sta­cia bu­da­pesti kon­cert­jén Ki­rály Vik­tor­ral du­et­te­zett.

Újabb énekest gyilkoltak meg kegyetlenül

Újabb énekest gyilkoltak meg kegyetlenül

Ismét egy Voice-os éne­kes az ál­do­zat.

Egy hét alatt már má­so­dik olyan te­het­ség­gel vé­gez­tek, aki a Voice-ban tűnt fel. Egye­lőre nem ta­lál­ják az is­me­ret­len gyil­kost.

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is ott­hon érzi magát. Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért kül­földre uta­zik.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is ott­hon érzi magát. Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért kül­földre uta­zik.

Ez a férfi gyilkolhatta meg a Voice fiatal énekesnőjét!

Ez a férfi gyilkolhatta meg a Voice fiatal énekesnőjét!

Azo­no­sí­tot­ták Ch­ris­tina Grim­mie, a The Voice sztár­já­nak fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Azo­no­sí­tot­ták Ch­ris­tina Grim­mie, a The Voice sztár­já­nak fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Ezért nem csajozik Király Viktor

Ezért nem csajozik Király Viktor

Ki­rály Vik­tor szo­ro­san kéz­ben tartja ten­ge­ren­túli kar­ri­er­jét.

Ki­rály Vik­tor szo­ro­san kéz­ben tartja kar­ri­er­jét, mely­nek ko­moly len­dü­le­tet adott, hogy ta­valy be­ju­tott az ame­ri­kai The Voice élő show-jába. Oly­annyira erre kon­cent­rál, hogy ma­gán­éle­té­vel nem is fog­lal­ko­zik.

Keményen beszólt A Dal zsűrijének Gájer Bálint

Keményen beszólt A Dal zsűrijének Gájer Bálint

Nem fo­gadta va­lami jól a ki­esést.

Nem fo­gadta va­lami jól, hogy nem ju­tott to­vább A Dal utolsó elő­dön­tő­jé­ből. Sze­rinte a zsű­ri­ta­gok azt se tud­ják, hogy mit akar­nak.

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Feléli a vagyonát Amerikában Király Viktor

Feléli a vagyonát Amerikában Király Viktor

Ugyan több kon­certje is volt már a The Voice óta Ki­rály Vik­tor­nak, de egy­előre még nem fu­tott be iga­zán.

Ugyan több kon­certje is volt már a The Voice óta Ki­rály Vik­tor­nak, de egy­előre még nem fu­tott be iga­zán. A ten­ge­ren­túli élet pedig ren­ge­teg pénzbe kerül.

14 millió ember nézte élőben, ahogy Király Viktor énekel

14 millió ember nézte élőben, ahogy Király Viktor énekel

Ma haj­nal­ban véget ért az ame­ri­kai The Voice ki­len­ce­dik szé­ri­ája, és a dön­tő­ben Vik­tor is szín­padra lé­pett.

Ma haj­nal­ban véget ért az ame­ri­kai The Voice ki­len­ce­dik szé­ri­ája, és a dön­tő­ben Vik­tor is szín­padra lé­pett.

Púpos gyerek volt, ma viszont a nők bálványa a magyar énekes

Púpos gyerek volt, ma viszont a nők bálványa a magyar énekes

Az igéző te­kin­tetű ma­gyar éne­kes­ről elő­ke­rült egy gye­rek­kori fotó, ami va­ló­já­ban cuki, de nem a leg­elő­nyö­sebb. Ki ő?

Ettől a fotótól szerelmes leszel Király Viktorba!

Ettől a fotótól szerelmes leszel Király Viktorba!

El­ké­szült élete fo­tója.

Az Ame­ri­can Music Awards után vi­lág­sztá­rok­kal bu­li­zott együtt Ki­rály Vik­tor, de ettől sok­kal fon­to­sabb tény, hogy élete fo­tója is el­ké­szült róla.

Mágiával segítette testvére Király Viktort

Mágiával segítette testvére Király Viktort

Ki­rály Linda min­dent be­ve­tett, hogy test­vére to­vább me­ne­tel­hes­sen.

Ki­rály Linda min­dent be­ve­tett, hogy test­vére to­vább me­ne­tel­hes­sen az ame­ri­kai The Voice-ban, még egy ti­tok­za­tos kar­kö­tőt is a za­kó­jába rej­tett.

Király Viktor hazaküldése végképp összetörte Gwen Stefanit

Király Viktor hazaküldése végképp összetörte Gwen Stefanit

Férje nő­ügyei, va­la­mint a vá­lá­suk miatt eddig is rémes lelki ál­la­pot­ban volt az éne­kesnő.

A Király Viktort kiejtő Gwen Stefani lett a magyarok legnagyobb ellensége

A Király Viktort kiejtő Gwen Stefani lett a magyarok legnagyobb ellensége

Örül­het a No Doubt éne­kes­nője, hogy nem jut­nak el hozzá a ma­gya­rok jó kí­ván­sá­gai.

Már megismerik az utcán Los Angelesben Király Viktort

Már megismerik az utcán Los Angelesben Király Viktort

Ame­ri­kai kar­ri­ert akar fi­á­nak az apja.

Nem tudta volna be­vá­sá­rolni a pop­pi­acra az apja. Ki­rály Tamás ame­ri­kai kar­ri­ert ál­mo­dik fi­á­nak.

Tényleg kiesett! Király Viktor számára véget ért az álom!

Tényleg kiesett! Király Viktor számára véget ért az álom!

Bár a kö­zön­ség Ki­rály Vik­tor nevét skan­dálta, men­tora úgy dön­tött, a ma­gyar fi­ú­nak kell bú­csúz­nia.

Bár a kö­zön­ség Ki­rály Vik­tor nevét skan­dálta, men­tora úgy dön­tött, a ma­gyar fi­ú­nak kell bú­csúz­nia.

Úgy tűnik, Király Viktor kiesett a The Voice-ból

Úgy tűnik, Király Viktor kiesett a The Voice-ból

Biz­tos­nak tűnik a dolog.

Az egyik, eddig biz­tos­nak mond­ható for­rás azt írja, hogy Vik­tor szá­mára véget ért a műsor.

Ezt üzente magyar rajongóinak Király Viktor

Ezt üzente magyar rajongóinak Király Viktor

Az éne­kes kö­szö­ne­tet mon­dott.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban épít­geti kar­ri­er­jét, de köz­ben Ma­gyar­or­szág­ról sem fe­led­ke­zik meg. Meg­ha­tódva mon­dott ugyanis kö­szö­ne­tet.

Teljes a káosz a The Voice-ban! Percről percre változik Király Viktor helyzete

Teljes a káosz a The Voice-ban! Percről percre változik Király Viktor helyzete

A tel­je­sen tit­ko­sí­tott mű­sor­ról újabb és újabb in­for­má­ciók szű­rőd­nek ki.

A tel­je­sen tit­ko­sí­tott mű­sor­ral kap­cso­lat­ban újabb és újabb kétes ér­tékű in­for­má­ció szű­rő­dik ki. Reg­gel úgy tűnt, Vik­tor ki­esett, most újra re­mény­ked­he­tünk.

Gyerekként sokszor megalázták Király Viktort

Gyerekként sokszor megalázták Király Viktort

Régen bi­zony nem tar­to­zott a menők közé, vé­kony test­al­kata miatt ki­kö­zö­sí­tet­ték, sőt meg is ver­ték osz­tály­tár­sai.

Régen bi­zony nem tar­to­zott a menők közé, vé­kony test­al­kata miatt ki­kö­zö­sí­tet­ték, sőt meg is ver­ték osz­tály­tár­sai.

Összekapott a zsűri Király Viktor miatt a The Voice-ban

Összekapott a zsűri Király Viktor miatt a The Voice-ban

Volt egy ap­róbb szó­vál­tás.

Volt egy ap­róbb, de annál vic­ce­sebb szó­vál­tás Adam Le­vine és Blake Shel­ton kö­zött, mi­köz­ben Ki­rály Vik­tor elő­adá­sát ér­té­kel­ték.

Megőrültek a nézők Király Viktortól a The Voice-ban

Megőrültek a nézők Király Viktortól a The Voice-ban

Óri­ási si­kere volt.

Óri­ási si­kere volt a The Voice első élő show-jában Ki­rály Vik­tor­nak! A nézők és a mes­te­rek is va­ló­ság­gal meg­őrül­tek az elő­adása köz­ben.

Bajban van Király Viktor! Letiltotta Magyarországot a The Voice

Bajban van Király Viktor! Letiltotta Magyarországot a The Voice

Így Ki­rály Vik­tor csak a ten­ge­ren­túli ra­jon­gókra szá­mít­hat.

Eddig úgy volt, hogy a Fa­ce­boo­kon és az NBC hi­va­ta­los ol­da­lán nem­csak az ame­ri­ka­iak, hanem bárki sza­vaz­hat. Va­gyis mi, ma­gya­rok is. Ám az első élő show után vá­rat­la­nul le­til­tot­ták a kül­föld­ről ér­kező vok­so­kat.

Így juttathatjuk a győzelemig Király Viktort!

Így juttathatjuk a győzelemig Király Viktort!

Sze­ren­csére akad­nak olyan sza­va­zási módok, me­lyek­kel nem csak az ame­ri­kai nézők ad­hat­nak le vok­so­kat a The Voice ver­seny­ző­ire.

Sze­ren­csére akad­nak olyan sza­va­zási módok, me­lyek­kel nem csak az ame­ri­kai nézők ad­hat­nak le vok­so­kat a The Voice ver­seny­ző­ire.

Cápakutató akart lenni, most világhírű énekes lehet belőle

Cápakutató akart lenni, most világhírű énekes lehet belőle

Ki­rály Vik­tor te­het­ség­ben nem bíz­tak, ő pedig in­kább a ten­geri ra­ga­do­zók felé for­dult.

Ki­rály Vik­tor te­het­ség­ben nem bíz­tak, ő pedig in­kább a ten­geri ra­ga­do­zók felé for­dult.

Baleset érte Király Viktor mentorát

Baleset érte Király Viktor mentorát

A sür­gős­sé­gin kö­tött ki Gwen Ste­fani, bőre ugyanis tel­je­sen fel­ha­sadt.

Kór­ház­ban kö­tött ki Gwen Ste­fani, mi­u­tán egy koz­me­ti­kai sza­lon­ban tel­je­sen le­éget­ték a szem­öl­dö­két. A The Voice szőke men­tor­nő­jé­nek bőre ala­po­san fel­ha­sadt.

A szerelmes Gwen Stefani okozhatja Király Viktor vesztét

A szerelmes Gwen Stefani okozhatja Király Viktor vesztét

A munka ro­vá­sára mehet a ro­mánc.

A The Voice két mes­tere egy­másba sze­re­tett, és könnyen lehet, hogy a friss ro­mánc el­te­reli a fi­gyel­mü­ket a ver­seny­ző­ik­ről. Köz­tük Ki­rály Vik­tor­ról is.

Apja sokáig csak munkatársként tekintett Király Viktorra

Apja sokáig csak munkatársként tekintett Király Viktorra

Ki­rály Tamás most kezdi úgy érezni, hogy a The Voice dön­tő­jébe be­ju­tott éne­kes a fia, nem csak egy kol­léga.

Király Viktor magyar dala is bejön az amerikaiaknak

Király Viktor magyar dala is bejön az amerikaiaknak

New York-i kon­cert­jén meg­őrül­tek.

Leg­utóbbi New York-i kon­cert­jén va­ló­ság­gal meg­őrült a kö­zön­ség az egyik ma­gyar nyelvű da­lá­tól, pedig egy szót sem ér­tet­tek be­lőle.

Eláruljuk, hogyan tudsz szavazni Király Viktorra

Eláruljuk, hogyan tudsz szavazni Király Viktorra

Meg­ta­lál­tuk a kis­ka­put!

Az NBC The Voice élő show-jában Ki­rály Vik­tor­nak most tény­leg szük­sége van a ma­gyar ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sára!

Elzárták a külvilágtól Király Viktort

Elzárták a külvilágtól Király Viktort

Meg­kez­dő­dött a ke­mény fel­ké­szü­lés. Egy­foly­tá­ban pró­bákra jár.

Mi­u­tán össze­állt a The Voice élő adá­sa­i­nak tel­jes ke­rete, meg­kez­dő­dött a ke­mény fel­ké­szü­lés. A ver­seny­ző­ket pedig egy szál­lo­dá­ban őrzik, ami­kor éppen nem a pró­bá­kon van­nak.

Király Viktor ragaszkodik a testvéréhez

Király Viktor ragaszkodik a testvéréhez

Az éne­kes ra­gasz­ko­dik ahhoz, hogy to­vábbra is iker­test­vére, Ben egyen­gesse kar­ri­er­jét.

Az éne­kes ra­gasz­ko­dik ahhoz, hogy to­vábbra is iker­test­vére, Ben egyen­gesse kar­ri­er­jét.

Megőrülnek az amerikaiak Király Viktorért!

Megőrülnek az amerikaiak Király Viktorért!

Egyik ked­venc éne­ke­sükké lé­pett elő.

Mi­u­tán to­vább­ju­tott a The Voice élő show-jába, Ame­rika egyik ked­venc éne­ke­sévé lé­pett elő Ki­rály Vik­tor.

Király Viktor legyőzte első ellenfelét!

Király Viktor legyőzte első ellenfelét!

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice pár­baj­for­du­ló­já­ból is Ki­rály Vik­tor.

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice pár­baj­for­du­ló­já­ból is Ki­rály Vik­tor, ami azt je­lenti, hogy az elő show-nak is ré­szese lesz.

Király Viktor megasztáros szerelmet talált magának?

Király Viktor megasztáros szerelmet talált magának?

Az éne­kes Ra­dics Gi­gi­vel lőtt egy közös szelfit.

Az éne­kes és Ra­dics Gigi közös szelfije ha­tal­mas plety­ka­la­vi­nát in­dí­tott el, a ra­jon­gók sze­rint ugyanis újabb sztár­sze­re­lem van ki­ala­ku­ló­ban.

Ezért retteg a hazai közönségtől Király Viktor

Ezért retteg a hazai közönségtől Király Viktor

Az éne­kes a vi­lág­hír­név ka­pu­já­ban is a ma­gyar em­be­rek vé­le­mé­nyé­től tart, mit szól­nak majd akkor, ha nem si­ke­rül neki az ame­ri­kai kar­rier.

Az éne­kes a vi­lág­hír­név ka­pu­já­ban is a ma­gyar em­be­rek vé­le­mé­nyé­től tart, mit szól­nak majd akkor, ha nem si­ke­rül neki az ame­ri­kai kar­rier. Ki­rály Vik­tor pedig to­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice vá­lo­ga­tó­já­ból, mégis tele van két­ség­gel és fé­le­lem­mel, hi­szen tart a hazai kri­ti­kák­tól.

Ezért szakított barátnőjével Király Viktor

Ezért szakított barátnőjével Király Viktor

Az éne­kes rég­óta nem sze­rel­mes már.

Az éne­kes végre meg­törte a csen­det, és el­árulta a sza­kí­tás va­lódi okát.

Ezért lesz Király Viktorból tökéletes világsztár!

Ezért lesz Király Viktorból tökéletes világsztár!

Az éne­kes nem­zet­közi kar­ri­erje még az ele­jén tart, de a vi­lág­hír­név nincs is olyan messze, mint ahogy azt gon­dol­nánk. Most el­árul­juk az oko­kat.

Az éne­kes nem­zet­közi kar­ri­erje még az ele­jén tart, de a vi­lág­hír­név nincs is olyan messze, mint ahogy azt gon­dol­nánk. Most el­árul­juk az oko­kat.

Ezek a magyarok igazi világhírű sztárok

Ezek a magyarok igazi világhírű sztárok

Te­het­sé­ge­sek, a ne­vü­ket vi­lág­szerte is­me­rik, és ezrek ra­jon­ga­nak értük.

Te­het­sé­ge­sek, a ne­vü­ket vi­lág­szerte is­me­rik, ezrek ra­jon­ga­nak értük, és nem mel­les­leg a honfi­tár­sa­ink. Ők ko­runk leg­hí­re­sebb ma­gyar­jai.

Világsztárok könyörögtek Király Viktornak

Világsztárok könyörögtek Király Viktornak

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice vá­lo­ga­tó­já­ról Ki­rály Vik­tor, és mind a négy vi­lág­hírű Mes­ter a saját csa­pa­tá­ban akarta tudni éne­ke­sün­ket.

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice vá­lo­ga­tó­já­ról Ki­rály Vik­tor, és mind a négy vi­lág­hírű Mes­ter a saját csa­pa­tá­ban akarta tudni éne­ke­sün­ket.

Megölte a távolság Király Viktor kapcsolatát

Megölte a távolság Király Viktor kapcsolatát

El­jegy­zés he­lyett sza­kí­tott az éne­kes.

Az éne­kes annak el­le­nére sza­kí­tott ba­rát­nő­jé­vel, hogy a pár már az el­jegy­zést ter­vezte.