CÍMKE: 'the voice'

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Miley Cyrus men­to­rált­ját és jó ba­rát­ját ve­szí­tette el, könnyek kö­zött em­lé­ke­zett az éne­kes­nőre.

Most kaptuk: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Ott­hon rosszul lett, és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Vallott Mező Misi: ezért nem vállalt műsort az RTL-nél

Vallott Mező Misi: ezért nem vállalt műsort az RTL-nél

Nemet mon­dott egy jól hangzó aján­latra az­után, hogy évek­kel ez­előtt a TV2-nél volt.

Nemet mon­dott egy jól hangzó aján­latra az­után, hogy évek­kel ez­előtt a TV2-nél volt.

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt el­ron­tot­tuk!

Értelmetlen balesetben halt meg a Voice sztárjának lánya

Értelmetlen balesetben halt meg a Voice sztárjának lánya

Fel­buk­kant egy üre­sen gu­ruló autó...

Az egy­éves kis­lány éppen az édes­ap­já­val sé­tált, ami­kor fel­buk­kant egy üre­sen gu­ruló autó.

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Király Viktor másfél hónapra hagyja el az országot

Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért az Egye­sült Ál­la­mokba uta­zik.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is ott­hon érzi magát. Nem akarja cser­ben hagyni a kö­zön­sé­gét, ezért kül­földre uta­zik.

Újabb énekest gyilkoltak meg kegyetlenül

Újabb énekest gyilkoltak meg kegyetlenül

Ismét egy Voice-os éne­kes az ál­do­zat.

Egy hét alatt már má­so­dik olyan te­het­ség­gel vé­gez­tek, aki a Voice-ban tűnt fel. Egye­lőre nem ta­lál­ják az is­me­ret­len gyil­kost.

Ez a férfi gyilkolhatta meg a Voice fiatal énekesnőjét!

Ez a férfi gyilkolhatta meg a Voice fiatal énekesnőjét!

A tra­gé­dia az egész vi­lá­got meg­rázta.

Azo­no­sí­tot­ták Ch­ris­tina Grim­mie, a The Voice sztár­já­nak fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát - kö­zöl­ték az ame­ri­kai ha­tó­sá­gok.

Lecsapott a világhírű énekesnő Király Viktorra

Lecsapott a világhírű énekesnő Király Viktorra

Szerda este nem csak a fut­ball-, de a ze­ne­ra­jon­gók is igazi cse­me­gét kap­tak, hi­szen Ana­sta­cia bu­da­pesti kon­cert­jén Ki­rály Vik­tor­ral du­et­te­zett.

Szerda este nem csak a fut­ball-, de a ze­ne­ra­jon­gók is igazi cse­me­gét kap­tak, hi­szen Ana­sta­cia bu­da­pesti kon­cert­jén Ki­rály Vik­tor­ral du­et­te­zett.

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Keményen beszólt A Dal zsűrijének Gájer Bálint

Keményen beszólt A Dal zsűrijének Gájer Bálint

Nem fo­gadta va­lami jól a ki­esést.

Nem fo­gadta va­lami jól, hogy nem ju­tott to­vább A Dal utolsó elő­dön­tő­jé­ből. Sze­rinte a zsű­ri­ta­gok azt se tud­ják, hogy mit akar­nak.

Feléli a vagyonát Amerikában Király Viktor

Feléli a vagyonát Amerikában Király Viktor

Még nem fu­tott be iga­zán.

Ugyan több kon­certje is volt már a The Voice óta Ki­rály Vik­tor­nak, de egy­előre még nem fu­tott be iga­zán. A ten­ge­ren­túli élet pedig ren­ge­teg pénzbe kerül.

Ezért nem csajozik Király Viktor

Ezért nem csajozik Király Viktor

Ki­rály Vik­tor szo­ro­san kéz­ben tartja kar­ri­er­jét, mely­nek ko­moly len­dü­le­tet adott, hogy ta­valy be­ju­tott az ame­ri­kai The Voice élő show-jába. Csa­jo­zás szóba sem jöhet.

Ki­rály Vik­tor szo­ro­san kéz­ben tartja kar­ri­er­jét, mely­nek ko­moly len­dü­le­tet adott, hogy ta­valy be­ju­tott az ame­ri­kai The Voice élő show-jába. Az éne­kes azóta szinte ki sem tette a lábát a kon­ti­nens­ről és szé­pen las­san épít­geti kar­ri­er­jét. Oly­annyira erre kon­cent­rál, hogy ma­gán­éle­té­vel nem is fog­lal­ko­zik.

14 millió ember nézte élőben, ahogy Király Viktor énekel

14 millió ember nézte élőben, ahogy Király Viktor énekel

Ma haj­nal­ban véget ért az ame­ri­kai The Voice ki­len­ce­dik szé­ri­ája, és a dön­tő­ben a már ki­esett ver­seny­zők is szín­padra lép­tek.

Ma haj­nal­ban véget ért az ame­ri­kai The Voice ki­len­ce­dik szé­ri­ája, és a dön­tő­ben a már ki­esett ver­seny­zők is szín­padra lép­tek, köz­tük Ki­rály Vik­tor­ral.

Púpos gyerek volt, ma viszont a nők bálványa a magyar énekes

Púpos gyerek volt, ma viszont a nők bálványa a magyar énekes

Az igéző te­kin­tetű ma­gyar éne­kes­ről elő­ke­rült egy gye­rek­kori fotó, ami ki­fe­je­zet­ten cuki, de nem túl elő­nyös.

Az igéző te­kin­tetű ma­gyar éne­kes­ről elő­ke­rült egy gye­rek­kori fotó, ami ugyan cuki, de nem túl elő­nyös.

Ettől a fotótól szerelmes leszel Király Viktorba!

Ettől a fotótól szerelmes leszel Király Viktorba!

El­ké­szült élete fo­tója.

Az Ame­ri­can Music Awards után vi­lág­sztá­rok­kal bu­li­zott együtt Ki­rály Vik­tor, de ettől sok­kal fon­to­sabb tény, hogy élete fo­tója is el­ké­szült róla.

Mágiával segítette testvére Király Viktort

Mágiával segítette testvére Király Viktort

Ki­rály Linda min­dent be­ve­tett, hogy test­vére to­vább me­ne­tel­hes­sen.

Ki­rály Linda min­dent be­ve­tett, hogy test­vére to­vább me­ne­tel­hes­sen az ame­ri­kai The Voice-ban, még egy ti­tok­za­tos kar­kö­tőt is a za­kó­jába rej­tett.

Király Viktor ki akart esni a The Voice-ból

Király Viktor ki akart esni a The Voice-ból

Az éne­kes a leg­ke­vésbé sem saj­nálja, hogy véget ért szá­mára a show.

Az éne­kes a leg­ke­vésbé sem saj­nálja, hogy véget ért szá­mára az ame­ri­kai te­het­ség­ku­tató. Ugyanis így in­dít­hatta be iga­zán a nem­zet­közi kar­ri­er­jét.

Magára hagyták a kinti magyarok Király Viktort

Magára hagyták a kinti magyarok Király Viktort

Nem sza­vaz­tak ele­gen.

Ma­gyar­or­szág­ról nem se­gít­het­tük sza­va­za­tok­kal Ki­rály Vik­tort, de az Ame­ri­ká­ban élő honfi­tár­sa­ink­nak meg­volt min­den le­he­tő­sége.

Már megismerik az utcán Los Angelesben Király Viktort

Már megismerik az utcán Los Angelesben Király Viktort

Nem tudta volna be­vá­sá­rolni a pop­pi­acra az apja. Ki­rály Tamás ame­ri­kai kar­ri­ert ál­mo­dik fi­á­nak.

Nem tudta volna be­vá­sá­rolni a pop­pi­acra az apja. Ki­rály Tamás ame­ri­kai kar­ri­ert ál­mo­dik fi­á­nak.

Király Viktor hazaküldése végképp összetörte Gwen Stefanit

Király Viktor hazaküldése végképp összetörte Gwen Stefanit

Válása miatt eddig is rémes lelki állapotban volt az énekesnő.

Válása miatt eddig is rémes lelki állapotban volt az énekesnő.

Tényleg kiesett! Király Viktor számára véget ért az álom!

Tényleg kiesett! Király Viktor számára véget ért az álom!

Bár a kö­zön­ség Ki­rály Vik­tor nevét skan­dálta, men­tora úgy dön­tött, a ma­gyar fi­ú­nak kell bú­csúz­nia.

Bár a kö­zön­ség Ki­rály Vik­tor nevét skan­dálta, men­tora úgy dön­tött, a ma­gyar fi­ú­nak kell bú­csúz­nia.

Teljes a káosz a The Voice-ban! Percről percre változik Király Viktor helyzete

Teljes a káosz a The Voice-ban! Percről percre változik Király Viktor helyzete

Reg­gel úgy tűnt, Vik­tor ki­esett, most újra re­mény­ked­he­tünk.

Reg­gel úgy tűnt, Vik­tor ki­esett, most újra re­mény­ked­he­tünk.

Ezt üzente magyar rajongóinak Király Viktor

Ezt üzente magyar rajongóinak Király Viktor

Az éne­kes kö­szö­ne­tet mon­dott.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban épít­geti kar­ri­er­jét, de köz­ben Ma­gyar­or­szág­ról sem fe­led­ke­zik meg. Meg­ha­tódva mon­dott ugyanis kö­szö­ne­tet.

Gyerekként sokszor megalázták Király Viktort

Gyerekként sokszor megalázták Király Viktort

Nem tar­to­zott a menő srá­cok közé.

Az Ame­ri­ká­ban is egyre si­ke­re­sebb éne­kes régen bi­zony nem tar­to­zott a menők közé, vé­kony test­al­kata miatt ki­kö­zö­sí­tet­ték, sőt meg is ver­ték osz­tály­tár­sai.

Úgy tűnik, Király Viktor kiesett a The Voice-ból

Úgy tűnik, Király Viktor kiesett a The Voice-ból

Az egyik, eddig biz­tos­nak mond­ható for­rás azt írja, hogy Vik­tor szá­mára véget ért a műsor.

Az ame­ri­kai te­het­ség­ku­tató hi­va­ta­los ered­mény­hir­de­tése még ugyan odébb van, de az egyik, eddig biz­tos­nak mond­ható for­rás azt írja, hogy Vik­tor szá­mára véget ért a műsor.

Megőrültek a nézők Király Viktortól a The Voice-ban

Megőrültek a nézők Király Viktortól a The Voice-ban

Óri­ási si­kere volt.

Óri­ási si­kere volt a The Voice első élő show-jában Ki­rály Vik­tor­nak! A nézők és a mes­te­rek is va­ló­ság­gal meg­őrül­tek az elő­adása köz­ben.

Így juttathatjuk a győzelemig Király Viktort!

Így juttathatjuk a győzelemig Király Viktort!

Mi is sza­vaz­ha­tunk!

Sze­ren­csére akad­nak olyan sza­va­zási módok, me­lyek­kel nem csak az ame­ri­kai nézők ad­hat­nak le vok­so­kat a The Voice ver­seny­ző­ire.

Összekapott a zsűri Király Viktor miatt a The Voice-ban

Összekapott a zsűri Király Viktor miatt a The Voice-ban

Volt egy ap­róbb, de annál vic­ce­sebb szó­vál­tás Adam Le­vine és Blake Shel­ton kö­zött, mi­köz­ben Ki­rály Vik­tor elő­adá­sát ér­té­kel­ték.

Volt egy ap­róbb, de annál vic­ce­sebb szó­vál­tás Adam Le­vine és Blake Shel­ton kö­zött, mi­köz­ben Ki­rály Vik­tor elő­adá­sát ér­té­kel­ték a The Voice első élő show-jában.

Cápakutató akart lenni, most világhírű énekes lehet belőle

Cápakutató
akart lenni, most világhírű énekes
lehet belőle

Ki­rály Vik­tor te­het­ség­ben nem bíz­tak, ő pedig in­kább a ten­geri ra­ga­do­zók felé for­dult.

Ki­rály Vik­tor te­het­ség­ben nem bíz­tak, ő pedig in­kább a ten­geri ra­ga­do­zók felé for­dult.

Baleset érte Király Viktor mentorát

Baleset érte Király Viktor mentorát

Kór­ház­ban kö­tött ki Gwen Ste­fani, mi­u­tán egy koz­me­ti­kai sza­lon­ban tel­je­sen le­éget­ték a szem­öl­dö­két, bőre pedig csú­nyán fel­ha­sadt.

Kór­ház­ban kö­tött ki Gwen Ste­fani, mi­u­tán egy koz­me­ti­kai sza­lon­ban tel­je­sen le­éget­ték a szem­öl­dö­két, bőre pedig csú­nyán fel­ha­sadt.

A szerelmes Gwen Stefani okozhatja Király Viktor vesztét

A szerelmes Gwen Stefani okozhatja Király Viktor vesztét

A munka ro­vá­sára mehet a ro­mánc.

A The Voice két mes­tere egy­másba sze­re­tett, és könnyen lehet, hogy a friss ro­mánc el­te­reli a fi­gyel­mü­ket a ver­seny­ző­ik­ről. Köz­tük Ki­rály Vik­tor­ról is.

Apja sokáig csak munkatársként tekintett Király Viktorra

Apja sokáig csak munkatársként tekintett Király Viktorra

Ki­rály Tamás most kezdi úgy érezni, hogy a The Voice dön­tő­jébe be­ju­tott éne­kes a fia, nem csak egy kol­léga.

Őket kell legyőznie Király Viktornak

Őket kell legyőznie Király Viktornak

Íme, a The Voice tel­jes me­ző­nye, akik Vik­tor­ral ver­sen­ge­nek!

Íme, a The Voice tel­jes me­ző­nye, akik Vik­tor­ral ver­sen­ge­nek!

Letarolta Amerikát Király Viktor

Letarolta Amerikát Király Viktor

Az biz­tos, hogy már nyert va­la­mit. Több mil­lió új ra­jon­gót.

Azt még nem tudni, hogy hol végez az ame­ri­kai The Voice ver­se­nyé­ben Ki­rály Vik­tor, de az biz­tos, hogy már nyert va­la­mit. Több mil­lió új ra­jon­gót.

Eláruljuk, hogyan tudsz szavazni Király Viktorra

Eláruljuk, hogyan tudsz szavazni Király Viktorra

Az NBC The Voice élő show-jában Ki­rály Vik­tor­nak most tény­leg szük­sége van a ma­gyar ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sára.

Az NBC The Voice élő show-jában Ki­rály Vik­tor­nak most tény­leg szük­sége van a ma­gyar ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sára!

Elzárták a külvilágtól Király Viktort

Elzárták a külvilágtól Király Viktort

Meg­kez­dő­dött a ke­mény fel­ké­szü­lés. Egy­foly­tá­ban pró­bákra jár.

Mi­u­tán össze­állt a The Voice élő adá­sa­i­nak tel­jes ke­rete, meg­kez­dő­dött a ke­mény fel­ké­szü­lés. A ver­seny­ző­ket pedig egy szál­lo­dá­ban őrzik, ami­kor éppen nem a pró­bá­kon van­nak.

Király Viktor magyar dala is bejön az amerikaiaknak

Király Viktor magyar dala is bejön az amerikaiaknak

New York-i kon­cert­jén meg­őrül­tek.

Leg­utóbbi New York-i kon­cert­jén va­ló­ság­gal meg­őrült a kö­zön­ség az egyik ma­gyar nyelvű da­lá­tól, pedig egy szót sem ér­tet­tek be­lőle.

Király Viktor ragaszkodik a testvéréhez

Király Viktor ragaszkodik a testvéréhez

Az éne­kes ra­gasz­ko­dik ahhoz, hogy to­vábbra is iker­test­vére, Ben egyen­gesse kar­ri­er­jét.

Az éne­kes ra­gasz­ko­dik ahhoz, hogy to­vábbra is iker­test­vére, Ben egyen­gesse kar­ri­er­jét.

Király Viktor megasztáros szerelmet talált magának?

Király Viktor megasztáros szerelmet talált magának?

Az éne­kes Ra­dics Gi­gi­vel lőtt egy közös szelfit, ami ha­tal­mas plety­ka­la­vi­nát in­dí­tott el.

Az éne­kes Ra­dics Gi­gi­vel lőtt egy közös szelfit, ami ha­tal­mas plety­ka­la­vi­nát in­dí­tott el.

Király Viktor legyőzte első ellenfelét!

Király Viktor legyőzte első ellenfelét!

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice pár­baj­for­du­ló­já­ból is Ki­rály Vik­tor.

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice pár­baj­for­du­ló­já­ból is Ki­rály Vik­tor, ami azt je­lenti, hogy az elő show-nak is ré­szese lesz.

Ezért retteg a hazai közönségtől Király Viktor

Ezért retteg a hazai közönségtől Király Viktor

Az éne­kes tart a ne­ga­tív kri­ti­kák­tól.

Az éne­kes a vi­lág­hír­név ka­pu­já­ban is a ma­gyar em­be­rek vé­le­mé­nyé­től tart, mit szól­nak majd akkor, ha nem si­ke­rül neki az ame­ri­kai kar­rier.

Megőrülnek az amerikaiak Király Viktorért!

Megőrülnek az amerikaiak Király Viktorért!

Mi­u­tán to­vább­ju­tott a The Voice élő show-jába, Ame­rika egyik ked­venc éne­ke­sévé lé­pett elő Ki­rály Vik­tor.

Mi­u­tán to­vább­ju­tott a The Voice élő show-jába, Ame­rika egyik ked­venc éne­ke­sévé lé­pett elő Ki­rály Vik­tor.

Világsztárok könyörögtek Király Viktornak

Világsztárok könyörögtek Király Viktornak

To­vább­ju­tott az ame­ri­kai The Voice vá­lo­ga­tó­já­ról Ki­rály Vik­tor.

Ezért szakított barátnőjével Király Viktor

Ezért szakított barátnőjével Király Viktor

Az éne­kes kap­cso­lata más­fél évvel ez­előtt meg­rom­lott.

Az éne­kes végre meg­törte a csen­det, és el­árulta a sza­kí­tás va­lódi okát.

Ezek a magyarok igazi világhírű sztárok

Ezek a magyarok igazi világhírű sztárok

Te­het­sé­ge­sek és a ne­vü­ket vi­lág­szerte is­me­rik.

Te­het­sé­ge­sek, a ne­vü­ket vi­lág­szerte is­me­rik, és ezrek ra­jon­ga­nak értük.

Megölte a távolság Király Viktor kapcsolatát

Megölte a távolság Király Viktor kapcsolatát

Az éne­kes annak el­le­nére sza­kí­tott ba­rát­nő­jé­vel, hogy a pár már az el­jegy­zést ter­vezte.