CÍMKE: 'thaiföld'

Fura a Thaiföldön meghalt magyar férfi boncolási eredménye

Fura a Thaiföldön meghalt magyar férfi boncolási eredménye

Több hó­nap­nyi vá­ra­ko­zás után Cs. Tibor csa­ládja meg­kapta a bon­co­lási ered­mé­nye­ket...

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy három hétig utaz­ga­tott a vi­lág­ban.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy három hétig utaz­ga­tott a vi­lág­ban.

Ijesztő hang jött a falból, a szakértők is elborzadtak a látványtól

Ijesztő hang jött a falból, a szakértők is elborzadtak a látványtól

Kü­lö­nös szi­sze­gést hal­lott a fa­lá­ból egy férfi té­vé­zés köz­ben.

Kü­lö­nös szi­sze­gést hal­lott a fa­lá­ból egy férfi té­vé­zés köz­ben, ezért azon­nal se­gít­sé­get hí­vott.

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

A he­lyiek azt kö­ve­te­lik a rend­őrök­től, hogy ta­lál­ják meg a höl­gyet, és kény­sze­rít­sék bo­csá­nat­ké­résre.

A he­lyiek azt kö­ve­te­lik a rend­őrök­től, hogy ta­lál­ják meg a höl­gyet, és kény­sze­rít­sék bo­csá­nat­ké­résre.

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

A gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

Mind a tíz szer­ve­zőt le­tar­tóz­tat­ták, így a gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő nyo­masztó ka­land­já­ról me­sélt. Pár nap­pal ez­előtt fur­csa él­mény­ben volt része a fe­dél­ze­ten.

Thaiföldi ételmérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? A mostani volt a hetedik áldozat

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént itt.

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Egy másik hal­faj le­he­tett a vég­ze­tes va­cso­rá­ban, mert a vaj­hal fo­gyasz­tása nem okoz ilyen durva tü­ne­te­ket.

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Iszonyatos fordulat, ezért halt meg Thaiföldön a magyar turista

Iszonyatos fordulat, ezért halt meg Thaiföldön a magyar turista

A ma­gyar férfi és ba­rá­tai is azon­nal rosszul let­tek.

A ma­gyar férfi és ba­rá­tai is azon­nal rosszul let­tek a svéd­asz­ta­los va­csora után, őt azon­ban már nem le­he­tett meg­men­teni.

Borzalmas részleteket árult el a Thaiföldön meghalt Tibor barátnője

Borzalmas részleteket árult el a thaiföldi luxusszállóban meghalt Tibor barátnője

Di­á­nak végig kel­lett néz­nie párja több órán át tartó ha­lál­tu­sá­ját Thai­föl­dön, a fi­a­tal nő még min­dig sok­kos ál­la­pot­ban van...

Rémálom a luxusszállodában, ezért halhatott meg a magyar vendég

Rémálom a luxusszállodában, ezért halhatott meg a magyar vendég

Több ma­gyar tu­rista is rosszul lett, mi­u­tán el­fo­gyasz­totta a svéd­asz­ta­los va­cso­rá­ját a sok­csil­la­gos thai­földi ho­tel­ben.

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak, ami­kor rosszul lett, de va­lami egé­szen más ér­ke­zett, a men­tők pedig hosszú per­ce­kig vá­rat­tak ma­gukra.

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak, ami­kor rosszul lett, de va­lami egé­szen más ér­ke­zett, a men­tők pedig hosszú per­ce­kig vá­rat­tak ma­gukra.

Túladagolta a Viagrát az utas, elképesztő, mit művelt a reptéren

Túladagolta a Viagrát az utas, elképesztő, mit művelt a reptéren

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a híres thai­földi üdü­lő­hely, Phu­ket re­pü­lő­te­rén!

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a híres thai­földi üdü­lő­hely, Phu­ket re­pü­lő­te­rén! Egy mez­te­len és ren­de­sen fel­aj­zott ame­ri­kai férfi me­re­dező férfi­as­sá­gá­val ri­o­gatta az uta­so­kat.

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll!

A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll! Vajon Edina felül tud ke­re­kedni egész­ség­ügyi prob­lé­máin?

Nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Hiába magyarázkodott, nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Thai­föld­ről akart ha­za­u­tazni.

A csi­nos mo­dell a ku­tyá­já­val sze­re­tett volna ha­za­jutni Thai­föld­ről.

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Vizs­gál­ják az ese­te­ket...

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ti­tok­za­tos ha­lá­lát.

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non dön­tött...

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non ér­le­lő­dött meg a gon­do­lat, hogy el­utaz­nak Ázsi­ába.

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Thai­földre is együtt utaz­tak.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet.

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza a mu­la­tós ze­nész, ami­kor a zöld­fo­lyo­són ki­szed­ték a sor­ból. Laj­csi bő­rönd­jét át­vizs­gál­ták, sze­rinte az egész­nek a meg­fé­lem­lí­tés volt a célja.

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza a mu­la­tós ze­nész, ami­kor a zöld­fo­lyo­són ki­szed­ték a sor­ból. Át­ku­tat­ták a bő­rönd­jét.

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön...

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt. Üz­le­ti­leg is jó be­fek­te­tés­nek bi­zo­nyult, hi­szen az év többi sza­ká­ban ki­adta az in­gat­lant.

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

Több mint féltucat robbantás a turistaparadicsomban!

Több mint féltucat robbantás a turistaparadicsomban!

Leg­alább hét rob­ban­tás volt.

Leg­alább hét rob­ban­tás rázta meg Thai­föl­det né­hány órán belül. Ren­ge­teg tu­rista sé­rült meg, eddig négy ha­lott­ról tudni.

Ez a thaiföldi lányok forró titka - ettől lesz lucskos minden lepedő

Ez a thaiföldi lányok forró titka - ettől lesz lucskos minden lepedő

Hal­lot­tál már a thai lá­nyok cso­dá­já­ról? És tudod, hogy mitől annyira fe­lejt­he­tet­le­nek? Most ki­de­rül!

A pajkos pincérnő magát szolgálta fel desszert helyett - videó

A pajkos pincérnő magát szolgálta fel desszert helyett - videó

Egy pin­cérnő saját ven­dé­gé­vel bu­kott le zárás után.

Egy pin­cérnő saját ven­dé­gé­vel bu­kott le, ami­kor zárás után az ét­te­rem­ben estek egy­más­nak. Sőt, a biz­ton­sági ka­me­rá­val sem szá­mol­tak!

Kéthetes álomnyaralás Malajzia és Thaiföld hihetetlen áron, 167.000 Ft-ért!

Kéthetes álomnyaralás Malajzia és Thaiföld hihetetlen áron, 167.000 Ft-ért!

Nincs is jobb, mint a hideg tél­ből a nap­fé­nyes nyárba utazni!

Nincs is jobb, mint a hideg tél­ből a nap­fé­nyes nyárba utazni!

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

A cipők kö­zött rej­tő­zött...

Ta­ka­rí­tás köz­ben má­szott elő a ci­pős­szek­rény mögül. Be­le­gon­dolni is ször­nyű, mi lett volna, ha meg­tá­madja a ré­mült csa­lád négy­hó­na­pos kis­lá­nyát!

Reggeli közben csapódott egy meteorit a nappalijába!

Reggeli közben csapódott egy meteorit a nappalijába!

Reg­gel fél nyol­co­kor ér­ke­zett a ké­ret­len lá­to­gató...

A 65 éves Bu­a­lom Cha­lom­prai reg­gel fél nyolc körül éppen reg­ge­li­jét fo­gyasz­totta a thai­földi Phit­sa­nu­lok­ban lévő há­zá­ban, ami­kor egy me­te­o­rit a tetőt át­sza­kítva, egye­ne­sen a nap­pa­li­já­ban lan­dolt.

Mutáns mélytengeri halszörnyet fogtak Thaiföld partjainál!

Mutáns mélytengeri halszörnyet fogtak Thaiföld partjainál!

Fur­csa ka­pá­suk volt a thai­földi ha­lá­szok­nak. Olyan lény akadt a há­ló­jukba, ami­től a hideg fut­ká­ro­zott a há­tu­kon.

Fur­csa ka­pá­suk volt a thai­földi ha­lá­szok­nak. Olyan lény akadt a há­ló­jukba, ami­től a hideg fut­ká­ro­zott a há­tu­kon. Csak bot­tal mer­ték meg­pisz­kálni a fehér színű, vadul te­ker­gőző ál­la­tot...

8 embert ölt meg a tűzjelzőrendszer

8 embert ölt meg a tűzjelzőrendszer

Egy thai­földi bank­ban tör­tént az el­ké­pesztő tra­gé­dia, ahol szak­em­be­rek éppen kar­ban­tar­tást vé­gez­tek a szó­ban forgó esz­kö­zön.

Egy thai­földi bank­ban tör­tént az el­ké­pesztő tra­gé­dia, ahol szak­em­be­rek éppen kar­ban­tar­tást vé­gez­tek a szó­ban forgó esz­kö­zön.

Mutáns szörnyet fogott ki egy rémült horgász, mi lehet ez?

Mutáns szörnyet fogott ki egy rémült horgász, mi lehet ez?

Zsák­má­nya egy bi­zarr hal le­he­tett.

Ha­lálra ré­mült a ta­pasz­talt thai hor­gász, ami­kor meg­látta, mit fo­gott ki a helyi par­tok­nál. A fur­csa ál­lat­ról ké­szült videó az egész vi­lá­got be­járta!

Fillérekből élnek az egzotikus országban Bódi Gusztiék!

Fillérekből élnek az egzotikus országban Bódi Gusztiék!

Nem tudni, mikor tér­nek haza...

Az ázsiai or­szág­ban sok­kal ol­csóbb az élet, mint itt­hon. Egye­lőre nem tudni, mikor tér­nek haza.

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

A tra­gé­dia a férfi lánya előtt tör­tént.

Le­ve­tett a há­tá­ról és agyon­ta­po­sott egy brit tu­ris­tát egy meg­va­dult ele­fánt a thai­földi Sza­muj-szi­ge­ten. A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént.

Három férfi ragyogtatja a bikinis Rubint Rékát

Három férfi ragyogtatja a bikinis Rubint Rékát

Mind­ezt a fül­ledt tró­pu­so­kon.

Réka három férfi tár­sa­sá­gát él­vezi a fül­ledt tró­pu­so­kon. A sztár­edző a mesés Thai­föld­ről kül­dött ké­pe­ket.

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Az éne­kes há­zas­pár va­lami egé­szen bor­zal­mas ételt kós­tolt meg Ázsi­á­ban...

Az éne­kes há­zas­pár va­lami egé­szen bor­zal­mas ételt kós­tolt meg Ázsi­á­ban...

Ezek a kemény mellek leigázták a focistákat

Ezek a kemény mellek leigázták a focistákat

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát!

Alice Go­od­win hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ide süss, mivel bo­lon­dí­totta ma­gába még a nagy nő­csá­bász Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Új földrészt hódítanak meg a focistákat igéző gigamellek

Új földrészt hódítanak meg a focistákat igéző gigamellek

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Szép szo­kás!

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ide­süss, mivel bo­lon­dí­totta ma­gába még Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Álomnyaralásán villantott hatalmasat Rubint Réka

Álomnyaralásán villantott hatalmasat Rubint Réka

Scho­bertné épp egy me­dence hűs ví­zé­ben áz­tatja hab­tes­tét, így vil­lant gi­ga­de­kol­tázst. Nem semmi!

Scho­bertné épp egy me­dence hűs ví­zé­ben áz­tatja hab­tes­tét, így vil­lant gi­ga­de­kol­tázst. Nem semmi!

Thaiföldi pihenéssel indítják az évet Rubint Rékáék

Thaiföldi pihenéssel indítják az évet Rubint Rékáék

Egy hét nyu­gal­mat en­ge­dé­lye­zett csak ma­gá­nak a csa­lád, hogy aztán újult erő­vel vág­ja­nak neki 2016-nak.

Egy hét nyu­gal­mat en­ge­dé­lye­zett csak ma­gá­nak a csa­lád, hogy aztán újult erő­vel vág­ja­nak neki 2016-nak.

Félelmetes mutánst találtak az őserdőben

Félelmetes mutánst találtak az őserdőben

Hi­he­tet­le­nül bi­zarr lényre buk­kan­tak az ős­er­dő­ben Thai­föl­dön.

A ti­tok­za­tos állat pont úgy néz ki, mint egy kro­ko­dil és egy bi­valy ke­resz­te­ző­dé­sé­ből lét­re­jött lény.

Magyar áldozata is van a thaiföldi hajókatasztrófának

Magyar nő halt meg a thaiföldi hajókatasztrófában

A ma­gyar nő meg­halt az üt­kö­zés­ben.

Szom­batra vir­ra­dóra két hajó üt­kö­zött össze Thai­föl­dön. A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint egy ma­gyar nő meg­halt a bal­eset­ben.

Combot villantva szerezte be bizarr ebédjét Lilu

Combot villantva szerezte be bizarr ebédjét Lilu

A be­vál­la­lós mű­sor­ve­zető épp az eg­zo­ti­kus Thai­föl­dön for­gatja leg­újabb mű­so­rát, és ha már ott jár, a helyi ínyenc­sé­gekbe is be­le­kós­tol.

A be­vál­la­lós mű­sor­ve­zető épp az eg­zo­ti­kus Thai­föl­dön for­gatja leg­újabb mű­so­rát, és ha már ott jár, a helyi ínyenc­sé­gekbe is be­le­kós­tol. Még­hozzá szexi ru­ci­ban, aho­gyan azt tőle meg­szok­hat­tuk.

Így simult Rihanna melléhez a világ legszerencsésebb majma - Fotó

Így simult Rihanna melléhez a világ legszerencsésebb majma - Fotó

Férfiak mil­liói iri­gyel­he­tik azt a ritka faj­tájú köly­köt, ami Ri­hanna keb­lén pi­hent.

Megbánták az orgiát a bunkó focisták

Megbánták a vad orgiát a bunkó focisták

Bang­kok­ban aláz­ták meg a lá­nyo­kat az angol já­té­ko­sok.

Szer­ző­dést bon­tot­tak azzal a három angol fut­bal­lis­tá­val, akik Bang­kok­ban aláz­ták meg a lá­nyo­kat.

Mourinho focistái nem szexelhetnek

Mourinho nem engedi szexelni a Chelsea-sztárokat

Csak a vá­ros­né­zést en­ge­dé­lyezte Bang­kok­ban.

Baj­ban lesz­nek az eg­zo­ti­kus nők után kaj­tató fo­cis­ták. Nem is ál­mo­doz­hat­nak kufir­co­lás­ról.

Kukafedéllel verik szét egymást a thai harcosok

Kukafedéllel verik szét egymást a thai harcosok

Nem­csak a po­fo­nok rep­ked­tek, hanem a ku­ka­fe­de­lek is. Ilyen bi­zarr ve­re­ke­dést még nem lá­tott!