CÍMKE: 'thaiföld'

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

A fo­cista fiúk azt hit­ték, hogy leg­fel­jebb egy órát töl­te­nek majd ott.

A fo­cista fiúk azt hit­ték, hogy leg­fel­jebb egy órát töl­te­nek majd ott.

Két héten át zokogott Liptai Claudia

Két héten át zokogott Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tette a bar­lang­ban re­kedt thai­földi ka­ma­szok tör­té­nete. Végig kö­vette az ese­mé­nye­ket.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tette a bar­lang­ban re­kedt thai­földi ka­ma­szok tör­té­nete. Végig kö­vette az ese­mé­nye­ket.

Magyarországon is gyakorlatozott a hős thaiföldi barlangi mentő

Magyarországon is gyakorlatozott a hős thaiföldi barlangi mentő

Hi­bát­lan csa­pat­munka ered­mé­nye, hogy ki­sza­ba­dí­tot­ták a 12 fiút és edző­jü­ket a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből.

Fokozódik a helyzet a barlangnál, egy gyereket hordágyon vittek el

Fokozódik a helyzet a barlangnál, egy gyereket hordágyon vittek el

Három kom­man­dós és 19 búvár vesz részt a men­tés­ben.

Három kom­man­dós és 19 búvár vesz részt a men­tés­ben. Még egy gye­rek van benn és az edző.

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

A fer­tő­zé­sek saj­nos nem kí­mél­ték őket... A gye­re­kek va­ló­szí­nű­leg kissé za­va­ro­dot­tak is.

Most érkezett! Kiszabadítottak még egy fiút a barlangból!

Most érkezett! Kiszabadítottak még egy fiút a barlangból!

A bú­vá­rok egy per­cig sem áll­nak le.

A bú­vá­rok egy per­cig sem áll­nak le a mun­ká­val. Egye­lőre nem tudni, hogy gyer­mek­ről vagy eset­leg fel­nőtt­ről lehet szó. Rész­le­te­kért kat­tints!

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

A sötét fel­hők el­vo­nul­tak, ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

A sötét eső­fel­hők el­vo­nul­tak a nap fo­lya­mán, ami után ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

Szívszorító képek! Itt az első videó a thaiföldi mentőakcióról

Szívszorító képek! Itt az első videó a thaiföldi mentőakcióról

Az egész világ most rájuk fi­gyel! Nézd meg te is!

Az egész világ most rájuk fi­gyel! A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak. Ér­de­mes meg­nézni!

Újabb hírek érkeztek a thaiföldi barlangról, így áll a mentés

Újabb hírek érkeztek a thaiföldi barlangról, így áll a mentés

A gye­re­kek felét már ki­men­tet­ték.

A gye­re­kek felét már si­ke­rült ki­men­teni a bar­lang­ból de az idő egyre fogy.

Fejlemény a thaiföldi barlangi drámában, ez a kihívás vár a gyerekekre

Fejlemény a thaiföldi barlangi drámában, ez a kihívás vár a gyerekekre

A bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek bú­vá­rok se­gít­sé­gé­vel hagy­hat­ják el a csap­dát, de a men­tés négy napig is el­tart­hat.

Hivatalos bejelentés, ezért állították le a mentést a barlangnál

Hivatalos bejelentés, ezért állították le a mentést a barlangnál

A ko­rábbi hí­rek­kel el­len­tét­ben nem si­ke­rült a gye­re­kek felét ki­hozni, négy fiút tud­tak biz­ton­ságba he­lyezni.

A ko­rábbi hí­rek­kel el­len­tét­ben nem si­ke­rült a gye­re­kek felét ki­hozni, négy fiút tud­tak biz­ton­ságba he­lyezni.

Fordulat a barlangban rekedt gyerekek ügyében: elkezdődött a kimenekítés

Fordulat a barlangban rekedt gyerekek ügyében: elkezdődött a kimenekítés

"Ma van a nagy nap" - mondta a men­tés ve­ze­tője.

"Ma van a nagy nap" - mondta a men­tést ve­zető Na­rong­szak Oszot­ta­na­korn.

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Drámai üzenetet küldtek a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek

Az el­kö­vet­kező 3-4 nap­ban nyíl­hat­nak a leg­jobb le­he­tő­sé­gek.

Az el­kö­vet­kező 3-4 nap­ban nyíl­hat­nak a leg­jobb le­he­tő­sé­gek.

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről, bizonytalan a helyzetük

Víz áraszt­hatja el a bar­lang­rend­szert.

A Thai­föl­dön ilyen­kor tom­boló mon­szun min­den ter­vet fe­lül­ír­hat.

Fura a Thaiföldön meghalt magyar férfi boncolási eredménye

Fura a Thaiföldön meghalt magyar férfi boncolási eredménye

A vá­ra­ko­zás után ez az ered­mény...

Több hó­nap­nyi vá­ra­ko­zás után Cs. Tibor csa­ládja meg­kapta a bon­co­lási ered­mé­nye­ket...

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy közel egy hónap pi­he­nőt vett ki.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő nyo­masztó ka­land­já­ról me­sélt. Pár nap­pal ez­előtt fur­csa él­mény­ben volt része a fe­dél­ze­ten.

Ijesztő hang jött a falból, a szakértők is elborzadtak a látványtól

Ijesztő hang jött a falból, a szakértők is elborzadtak a látványtól

Kü­lö­nös szi­sze­gést hal­lott a fa­lá­ból egy férfi té­vé­zés köz­ben.

Kü­lö­nös szi­sze­gést hal­lott a fa­lá­ból egy férfi té­vé­zés köz­ben, ezért azon­nal se­gít­sé­get hí­vott.

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

Durva, ezt művelte a pénisz alakú sziklával a nudizó lányka

Fel­há­bo­rod­tak a he­lyiek!

A fel­há­bo­ro­dott he­lyiek azt kö­ve­te­lik a rend­őrök­től, hogy ta­lál­ják meg a höl­gyet, és kény­sze­rít­sék nyil­vá­nos bo­csá­nat­ké­résre.

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Mind a tíz szer­ve­zőt le­tar­tóz­tat­ták, így a gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Egy másik hal­faj le­he­tett a vég­ze­tes va­cso­rá­ban, mert a vaj­hal fo­gyasz­tása nem okoz ilyen durva tü­ne­te­ket.

Iszonyatos fordulat, ezért halt meg Thaiföldön a magyar turista

Iszonyatos fordulat, ezért halt meg Thaiföldön a magyar turista

A ma­gyar férfi és ba­rá­tai is azon­nal rosszul let­tek a svéd­asz­ta­los va­csora után, őt azon­ban már nem le­he­tett meg­men­teni.

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? Már a hetedik áldozat

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? A mostani volt a hetedik áldozat

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség itt ma­gyar tu­ris­ták­kal.

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi J­om­tien Palm Beach Ho­tel­ben, 21 évvel ez­előtt 6 ma­gyar égett ha­lálra ugyan­eb­ben a szál­lo­dá­ban.

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak, ami­kor rosszul lett, de va­lami egé­szen más ér­ke­zett.

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak, ami­kor rosszul lett, de va­lami egé­szen más ér­ke­zett.

Rémálom a luxusszállodában, ezért halhatott meg a magyar vendég

Rémálom a luxusszállodában, ezért halhatott meg a magyar vendég

Több ma­gyar tu­rista is rosszul lett, mi­u­tán el­fo­gyasz­totta a svéd­asz­ta­los va­cso­rá­ját a sok­csil­la­gos thai­földi ho­tel­ben.

Túladagolta a Viagrát az utas, elképesztő, mit művelt a reptéren

Túladagolta a Viagrát az utas, elképesztő, mit művelt a reptéren

Me­re­dező férfi­as­sá­gá­val ri­o­ga­tott...

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a híres thai­földi üdü­lő­hely, Phu­ket re­pü­lő­te­rén! Egy fel­aj­zott ame­ri­kai férfi me­re­dező férfi­as­sá­gá­val ri­o­gatta az uta­so­kat.

Borzalmas részleteket árult el a Thaiföldön meghalt Tibor barátnője

Borzalmas részleteket árult el a thaiföldi luxusszállóban meghalt Tibor barátnője

Di­á­nak végig kel­lett néz­nie párja több órán át tartó ha­lál­tu­sá­ját...

Di­á­nak végig kel­lett néz­nie párja több órán át tartó ha­lál­tu­sá­ját Thai­föl­dön, a fi­a­tal nő még min­dig sok­kos ál­la­pot­ban van...

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll!

Véget ér szá­mukra a ver­seny? A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll! Vajon Edina felül tud ke­re­kedni egész­ség­ügyi prob­lé­máin?

Hiába magyarázkodott, nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Hiába magyarázkodott, nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Thai­föld­ről pró­bált ha­za­jutni.

A csi­nos mo­dell a ku­tyá­já­val sze­re­tett volna ha­za­jutni Thai­föld­ről.

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Vizs­gál­ják az ese­te­ket...

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ti­tok­za­tos ha­lá­lát.

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non dön­tött...

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non ér­le­lő­dött meg a gon­do­lat, hogy el­utaz­nak Ázsi­ába.

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza.

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza a mu­la­tós ze­nész, ami­kor a zöld­fo­lyo­són ki­szed­ték a sor­ból. Laj­csi sze­rint a ha­tó­ság­nak a meg­fé­lem­lí­tés volt a célja.

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége.

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt.

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt.

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Thai­földre is együtt utaz­tak.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet.

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

A pajkos pincérnő magát szolgálta fel desszert helyett - videó

A pajkos pincérnő magát szolgálta fel desszert helyett - videó

Egy pin­cérnő saját ven­dé­gé­vel bu­kott le zárás után.

Egy pin­cérnő saját ven­dé­gé­vel bu­kott le, ami­kor zárás után az ét­te­rem­ben estek egy­más­nak.

Ez a thaiföldi lányok forró titka - ettől lesz lucskos minden lepedő

Ez a thaiföldi lányok forró titka - ettől lesz lucskos minden lepedő

Hal­lot­tál már a thai lá­nyok cso­dá­já­ról? És tudod, hogy mitől annyira fe­lejt­he­tet­le­nek? Most ki­de­rül!

Több mint féltucat robbantás a turistaparadicsomban!

Több mint féltucat robbantás a turistaparadicsomban!

Leg­alább hét rob­ban­tás rázta meg Thai­föl­det né­hány órán belül. Ren­ge­teg tu­rista sé­rült meg, eddig négy ha­lott­ról tudni.

Leg­alább hét rob­ban­tás rázta meg Thai­föl­det né­hány órán belül. Ren­ge­teg tu­rista sé­rült meg, eddig négy ha­lott­ról tudni.

Reggeli közben csapódott egy meteorit a nappalijába!

Reggeli közben csapódott egy meteorit a nappalijába!

Csak pil­la­na­to­kon mú­lott az idős nő élete...

Csak pil­la­na­to­kon mú­lott az idős nő élete...

Mutáns mélytengeri halszörnyet fogtak Thaiföld partjainál!

Mutáns mélytengeri halszörnyet fogtak Thaiföld partjainál!

Csak bot­tal mer­ték meg­pisz­kálni...

Fur­csa ka­pá­suk volt a thai­földi ha­lá­szok­nak. Olyan lény akadt a há­ló­jukba, ami­től a hideg fut­ká­ro­zott a há­tu­kon. Csak bot­tal mer­ték meg­pisz­kálni...

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

Hátborzongató lény keltett riadalmat egy családi házban!

Ta­ka­rí­tás köz­ben má­szott elő a ci­pős­szek­rény mögül. Be­le­gon­dolni is ször­nyű, mi lett volna, ha meg­tá­madja a ré­mült csa­lád négy­hó­na­pos kis­lá­nyát!

Ta­ka­rí­tás köz­ben má­szott elő a ci­pős­szek­rény mögül. Be­le­gon­dolni is ször­nyű, mi lett volna, ha meg­tá­madja a ré­mült csa­lád négy­hó­na­pos kis­lá­nyát!

8 embert ölt meg a tűzjelzőrendszer

8 embert ölt meg a tűzjelzőrendszer

Egy thai­földi bank­ban tör­tént az el­ké­pesztő tra­gé­dia, ahol szak­em­be­rek éppen kar­ban­tar­tást vé­gez­tek a szó­ban forgó esz­kö­zön.

Egy thai­földi bank­ban tör­tént az el­ké­pesztő tra­gé­dia, ahol szak­em­be­rek éppen kar­ban­tar­tást vé­gez­tek a szó­ban forgó esz­kö­zön. Va­la­mi­ért be­in­dult a rend­szer, ami nem csak tüzet, de most éle­te­ket ol­tott ki.

Mutáns szörnyet fogott ki egy rémült horgász, mi lehet ez?

Mutáns szörnyet fogott ki egy rémült horgász, mi lehet ez?

Ha­lálra ré­mült a ta­pasz­talt thai hor­gász, ami­kor meg­látta, mit fo­gott ki a helyi par­tok­nál.

Ha­lálra ré­mült a ta­pasz­talt thai hor­gász, ami­kor meg­látta, mit fo­gott ki a helyi par­tok­nál.

Fillérekből élnek az egzotikus országban Bódi Gusztiék!

Fillérekből élnek az egzotikus országban Bódi Gusztiék!

Nem tudni, mikor tér­nek haza...

Az ázsiai or­szág­ban sok­kal ol­csóbb az élet, mint itt­hon. Egye­lőre nem tudni, mikor tér­nek haza.

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

A tra­gé­dia a férfi lánya előtt tör­tént.

Le­ve­tett a há­tá­ról és agyon­ta­po­sott egy brit tu­ris­tát egy meg­va­dult ele­fánt a thai­földi Sza­muj-szi­ge­ten. A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént.

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Bor­zal­mas ételt kós­tol­tak meg.

Az éne­kes há­zas­pár éppen a szo­ká­sos nya­ra­lá­sát tölti az ázsiai or­szág­ban, és va­lami egé­szen bor­zal­ma­sat kós­tol­tak meg.

Álomnyaralásán villantott hatalmasat Rubint Réka

Álomnyaralásán villantott hatalmasat Rubint Réka

Thai­föl­dön mu­tatta meg bá­jait.

Scho­bertné épp egy me­dence hűs ví­zé­ben áz­tatja hab­tes­tét, köz­ben pedig egy eg­zo­ti­kus ital­lal a ke­zé­ben vil­lant gi­ga­de­kol­tázst. Nem semmi!

Ezek a kemény mellek leigázták a focistákat

Ezek a kemény mellek leigázták a focistákat

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ide süss, mivel bo­lon­dí­totta ma­gába még Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ide süss, mivel bo­lon­dí­totta ma­gába még Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Új földrészt hódítanak meg a focistákat igéző gigamellek

Új földrészt hódítanak meg a focistákat igéző gigamellek

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Szép szo­kás!

Alice hob­bija a vet­kő­zés. Isten tartsa meg a jó szo­ká­sát! Ide­süss, mivel bo­lon­dí­totta ma­gába még Cris­ti­ano Ro­nal­dót is!

Három férfi ragyogtatja a bikinis Rubint Rékát

Három férfi ragyogtatja a bikinis Rubint Rékát

Mind­ezt a fül­ledt tró­pu­so­kon.

Réka három férfi tár­sa­sá­gát él­vezi a fül­ledt tró­pu­so­kon. A sztár­edző a mesés Thai­föld­ről kül­dött ké­pe­ket.

Thaiföldi pihenéssel indítják az évet Rubint Rékáék

Thaiföldi pihenéssel indítják az évet Rubint Rékáék

Egy hét nyu­gal­mat en­ge­dé­lye­zett csak ma­gá­nak a csa­lád, hogy aztán újult erő­vel vág­ja­nak neki 2016-nak.

Egy hét nyu­gal­mat en­ge­dé­lye­zett csak ma­gá­nak a csa­lád, hogy aztán újult erő­vel vág­ja­nak neki 2016-nak.

Combot villantva szerezte be bizarr ebédjét Lilu

Combot villantva szerezte be bizarr ebédjét Lilu

A be­vál­la­lós mű­sor­ve­zető épp az eg­zo­ti­kus Thai­föl­dön for­gatja mű­so­rát, és a helyi ínyenc­sé­gekbe is be­le­kós­tol.

A be­vál­la­lós mű­sor­ve­zető épp az eg­zo­ti­kus Thai­föl­dön for­gatja mű­so­rát, és a helyi ínyenc­sé­gekbe is be­le­kós­tol.

Magyar áldozata is van a thaiföldi hajókatasztrófának

Magyar nő halt meg a thaiföldi hajókatasztrófában

A ma­gyar nő meg­halt az üt­kö­zés­ben.

Szom­batra vir­ra­dóra két hajó üt­kö­zött össze Thai­föl­dön. A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint egy ma­gyar nő meg­halt a bal­eset­ben.

Így simult Rihanna melléhez a világ legszerencsésebb majma - Fotó

Így simult Rihanna melléhez a világ legszerencsésebb majma - Fotó

Férfiak mil­liói iri­gyel­he­tik azt a ritka köly­köt, amit Ri­hanna saját keb­lén me­len­ge­tett.

Félelmetes mutánst találtak az őserdőben

Félelmetes mutánst találtak az őserdőben

Hi­he­tet­le­nül bi­zarr lényre buk­kan­tak az ős­er­dő­ben Thai­föl­dön. A ti­tok­za­tos állat pont úgy néz ki, mint egy kro­ko­dil és egy bi­valy ke­resz­te­ző­dé­sé­ből lét­re­jött lény.

Hi­he­tet­le­nül bi­zarr lényre buk­kan­tak az ős­er­dő­ben Thai­föl­dön. A ti­tok­za­tos állat pont úgy néz ki, mint egy kro­ko­dil és egy bi­valy ke­resz­te­ző­dé­sé­ből lét­re­jött lény.

Megbánták a vad orgiát a bunkó focisták

Megbánták a vad orgiát a bunkó focisták

Bang­kok­ban aláz­ták meg a lá­nyo­kat!

Szer­ző­dést bon­tot­tak azzal a három angol fut­bal­lis­tá­val, akik Bang­kok­ban aláz­ták meg a lá­nyo­kat.

Mourinho nem engedi szexelni a játékosait

Mourinho nem engedi szexelni a játékosait

Baj­ban lesz­nek az eg­zo­ti­kus nők után kaj­tató fo­cis­ták.

Baj­ban lesz­nek az eg­zo­ti­kus nők után kaj­tató fo­cis­ták. A Chel­sea já­té­ko­sai nem is ál­mo­doz­hat­nak kufir­co­lás­ról. Pa­rancsba kap­ták, hogy Bang­kok­ban szi­go­rúan tilos át­ved­le­niük szex­tu­ris­tába.

Kukafedéllel verik szét egymást a thai harcosok

Kukafedéllel verik szét egymást a thai harcosok

A küz­dő­spor­to­lók­nál né­hány perc után el­pat­tant egy húr. Nem­csak a po­fo­nok rep­ked­tek, hanem a ku­ka­fe­de­lek is. Ilyen bi­zarr ve­re­ke­dést még biz­tos, hogy nem lá­tott!

A küz­dő­spor­to­lók­nál né­hány perc után el­pat­tant egy húr. Nem­csak a po­fo­nok rep­ked­tek, hanem a ku­ka­fe­de­lek is. A durva bu­nyóba ké­sőbb egy meg­va­dult néző is be­szállt. Ilyen bi­zarr ve­re­ke­dést még biz­tos, hogy nem lá­tott!