CÍMKE: 'tévé'

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia.

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a té­vé­zés, ma már, 45 éve­sen egé­szen más ér­dekli...

Ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a té­vé­zés, ma már, 45 éve­sen egé­szen más ér­dekli...

Három év után találkozott Tatár Csilla Gönczivel: ezt mondták utána

Három év után találkozott Tatár Csilla Gönczivel: ezt mondták utána

Több mint három évvel a vá­lá­suk után a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján ta­lál­koz­tak..

Több mint három évvel a vá­lá­suk után a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján tar­tóz­ko­dott elő­ször egy fedél alatt Tatár Csilla és Gönczi Gábor.

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki.

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyi­vel szúr­ták ki a sze­mét.

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét.

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét - mi­köz­ben a nő ott ült mel­lette.

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre.

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Kiderült, milyen tévét akarnak venni a magyarok a foci vb-re

Kiderült, milyen tévét akarnak venni a magyarok a foci vb-re

El­kez­dő­dött a vissza­szám­lá­lás!

A jú­nius 14-én raj­toló lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság előtt meg­ro­ha­moz­ták a vevők mű­szaki áru­há­za­kat. A ke­res­ke­dők ak­ci­ók­kal és hi­te­lek­kel ké­szül­nek.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból tudta meg Péter, hogy aki ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál - fotóval

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál - fotóval

A já­té­kos nem bírta el­vi­selni fe­le­sége kurd­ar­cát. Mi csak mo­soly­gunk.

A já­té­kos nem bírta el­vi­selni fe­le­sége kurd­ar­cát. Mi csak mo­soly­gunk a tör­tén­te­ken.

22 év alatt egy cseppet sem öregedett a gyönyörű tévés - videó

22 év alatt egy cseppet sem öregedett a gyönyörű tévés - videó

1996 óta lát­ható a te­le­ví­zi­ó­ban...

Az idő­já­rás­je­lentő 1996 óta lát­ható a te­le­ví­zi­ó­ban, de nem fog rajta az idő. Ezt videó is bi­zo­nyítja.

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Még neki állt fel­jebb, mi­u­tán ki­de­rült, hogy trá­gár sza­vak­kal il­lette a vesz­tes fo­cis­tá­kat.

Még neki állt fel­jebb, mi­u­tán ki­de­rült, hogy trá­gár sza­vak­kal il­lette a vesz­tes fo­cis­tá­kat.

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Szo­rul a hurok Havas Hen­rik körül! Baukó Éva és Mol­nár Anikó vádló nyi­lat­ko­zata után egyre több val­lo­más lát nap­vi­lá­got.

Szo­rul a hurok Havas Hen­rik körül! Baukó Éva és Mol­nár Anikó vádló nyi­lat­ko­zata után egyre több val­lo­más lát nap­vi­lá­got. Az ATV ma dönt arról, mi le­gyen a gát­lá­so­kat csak hír­ből is­merő mű­sor­ve­zető sorsa.

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Új csa­tor­nán a német baj­nok­ság.

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ha­tóak a német baj­nok­ság mér­kő­zé­sei. 2018 őszé­től nem a Eu­ro­sport2-n kö­vet­he­tik a szur­ko­lók a Bun­des­li­gát.

A tévében dobta le melltartóját Zséda

A tévében dobta le melltartóját Zséda

Kü­lön­le­ges fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Az arany­hangú éne­kesnő kü­lön­le­ges fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Széttett lábakkal, pucéran hever az óriási mellű műsorvezetőnő

Széttett lábakkal, pucéran hever az óriási mellű műsorvezetőnő

A for­ró­vérű Kate Rod­rí­guez min­dent bevet a csá­bí­tá­sért: a ci­pőin kívül min­dent le­do­bott ma­gá­ról.

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Egy újabb tag­gal bő­vült a lista.

Kém­ked­nek utá­nunk az okos­te­le­fo­nok, tab­le­tek és a tévék is! Szinte mind­egyik­ben van egy olyan al­kat­rész, vagy prog­ram, ami fi­gyel min­ket.

Csak egy évre kötnék magukhoz az előfizetőket a szolgáltatók

Csak egy évre kötnék magukhoz az előfizetőket a szolgáltatók

Ha el­fo­gadja a par­la­ment, ket­tő­ről egy évre csök­kenne a te­le­fon- és té­vé­szol­gál­ta­tá­sokra a hű­ség­idő.