CÍMKE: 'tetoválás'

Nem hiszed el, mit tetováltatott magára Kállay Saunders András

Nem hiszed el, mit tetováltatott magára Kállay Saunders András

A sár­mos éne­kest az egyik dala ins­pi­rálta.

A sár­mos éne­kest az egyik dala ins­pi­rálta.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít.

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a gye­re­kek hím­zett pó­ló­i­nak és a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít, ami el­sőre talán fur­csán hang­zik, de a vég­ered­mény mégis na­gyon lát­vá­nyos! Mu­ta­tunk né­há­nyat, vá­laszt­hatsz,ha meg­tet­szik.

Komoly fájdalmakat okozott egy magyar művész Hamiltonnak

Komoly fájdalmakat okozott egy magyar művész Hamiltonnak

El­ké­szít­tette leg­újabb te­to­vá­lá­sát.

A má­so­dik he­lyen vég­zett a Forma-1-es azeri nagy­dí­jon a vi­lág­baj­noki cím­védő, de nem csak a ver­seny­zés­ről szólt a hét­vége.

Brutális, mit műveltek a szépségszalonban szegény anyuka arcával

Brutális, mit műveltek a szépségszalonban szegény anyuka arcával

Egé­szen sú­lyos a lát­vány, ami­vel szem­be­sül­nie kel­lett a nőnek.

Egé­szen sú­lyos a lát­vány, ami­vel szem­be­sül­nie kel­lett a nőnek.

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már nem tö­rő­dik velük.

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már egy jó ideje nem tö­rő­dik velük.

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van.

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Élő adásban csináltatott tetoválást a magyar műsorvezető

Élő adásban csináltatott tetoválást a magyar műsorvezető

Stohl Luca kü­lön­le­ges min­tát vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Stohl Luca kü­lön­le­ges min­tát vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Elképesztő, mit művelt a testével Pintér Tibor exe

Elképesztő, mit művelt a testével Pintér Tibor exe

Frida már rég­óta ter­vezte a dol­got, most végre meg is csi­nálta. Az ered­mény ma­gáért be­szél!

Frida már rég­óta ter­vezte a dol­got, most végre meg is csi­nálta. Az ered­mény ma­gáért be­szél!

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Több időt töl­te­nek együtt.

Ku­csera Gábor és Csuti jó ba­rá­tok, de mióta csa­lád­juk lett, még több időt töl­te­nek együtt.

Őrületes, ezt művelte a testével a TV2 sztárja

Őrületes, ezt művelte a testével a TV2 sztárja

Vissza­for­dít­ha­tat­lan dol­got tett.

A Ki­hí­vók egy­kori já­té­kosa vissza­for­dít­ha­tat­lan dol­got tett.

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Édes­anyja, Ungár Anikó előtt tisz­te­leg ezzel. Ra­jon­gói sze­rint na­gyon szép gesz­tus volt ez Gá­bor­tól.

Édes­anyja, Ungár Anikó előtt tisz­te­leg ezzel. Ra­jon­gói sze­rint na­gyon szép gesz­tus volt ez Gá­bor­tól.

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást.

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást. A gyö­nyörű Halle Berry olyan iz­gal­mas min­tát vil­lan­tott, még­hozzá a hátán, hogy a férfiak azon­nal a szí­vük­höz kap­tak!

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte, pedig sok­szor rá sem jön­nek, miről is van szó!

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte, pedig sok­szor rá sem jön­nek, miről is van szó! Miről is van szó? Jól tit­kol­ják a nők, egy­sze­rűen be sem avat­ják a férfi­a­kat, ha nem fel­tét­le­nül szük­sé­ges. Mégis el van­nak va­rá­zsolva.

Megmutatta új tetkóját Curtis

Megmutatta új tetkóját Curtis

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban.

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban. Nehéz idő­kön van­nak túl.

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Ha úgy dön­töt­tél, hogy a ked­venc ál­la­tod ma­gadra var­ra­tod, akkor itt a neked való trend.

Ez végleges: Ezt tette a testével Curtis

Ez végleges: Ezt tette a testével Curtis

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét az új­pesti rap­per, aki öt és fél hét után jött ki a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nó­ról, és tért vissza azon­nal a zenei életbe.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét az új­pesti rap­per, aki öt és fél hét után jött ki a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nó­ról, és tért vissza a zenei életbe.

Egyszerre meztelenkedtek a gazellatestű barátnők

Egyszerre meztelenkedtek a gazellatestű barátnők a homokban

Nem za­var­tat­ták ma­gu­kat...

Nem za­varta őket, hogy bárki meg­pil­lant­hatja kar­csú és csu­pasz alak­ju­kat, va­la­mint szexi te­to­vá­lá­sa­i­kat...

Magyar művész alkotásán ámul a világ

Magyar művész alkotásán ámul a világ

Sz­tá­rok után most het­ven ma­gyar ci­vilt te­to­vált Ber­csé­nyi Ba­lázs.

Hazai és kül­földi sztá­rok után most het­ven ma­gyar ci­vilt te­to­vált Ber­csé­nyi Ba­lázs, hogy el­me­sélje egy rózsa éle­tét.

Shane Tusup bizarr módon üzent Katinkának 1 nappal a gála előtt

Shane Tusup bizarr módon üzent Katinkának 1 nappal a gála előtt

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le az úszónő ex­fér­jét.

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le az úszónő ex­fér­jét.

Megdöbbentő, mit művelt egy lány az ingyen gyorskajáért

Megdöbbentő, mit művelt egy lány az ingyen gyorskajáért

Egé­szen el­ké­pesztő dol­got mű­velt ma­gá­val egy auszt­rál lány, abban re­mény­kedve, hogy in­gyen gyors­ka­ját kap­jon.

Egé­szen el­ké­pesztő dol­got mű­velt ma­gá­val egy auszt­rál lány, abban re­mény­kedve, hogy in­gyen gyors­ka­ját kap­jon.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Eddig rejtegette új tetoválását: ezt is bevállalta Justin Bieber

Eddig rejtegette új tetoválását: ezt is bevállalta Justin Bieber

A fi­a­tal lá­nyok ked­vence, Jus­tin Bi­eber szinte már min­den test­ré­szére var­ra­tott va­la­mit. Most újabb helyre is ke­rült te­to­vá­lás.

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Egy biz­tos: A te­to­vált em­be­rek be­vál­la­ló­sak a há­ló­szo­bá­ban.

Egy neves ame­ri­kai egye­tem arra volt kí­ván­csi, hogy van­nak-e kü­lönb­sé­gek a te­to­vált és a te­to­vá­lat­lan em­be­rek szex­szo­ká­sai kö­zött. Döb­be­ne­tes ered­ménnyel zá­rult a ku­ta­tás.

Véresre kaparta a fia kezét a Kossuth-díjas színésznő

Véresre kaparta a fia kezét a Kossuth-díjas színésznő

Ganxsta Zolee édes­anyja ki­bo­rult, ami­kor elő­ször meg­látta fia ki­te­to­vált kezét, min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy el­tün­tesse a min­tá­kat.

Ganxsta Zolee édes­anyja ki­bo­rult, ami­kor elő­ször meg­látta fia ki­te­to­vált kezét, min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy el­tün­tesse a min­tá­kat.

Egy férfi örökre elcsúnyult Angelina Jolie-tól

Egy férfi örökre elcsúnyult Angelina Jolie-tól

Egy életre meg­bán­hatta a dön­té­sét.

A férfi va­ló­szí­nű­leg egy életre meg­bánta, hogy ilyen el­va­kul­tan ra­jong a hol­ly­woodi szí­nész­nő­ért. Terve vég­ered­mé­nye igazi rém­álom.

Félpucéran tombolt Lewis Hamilton

Félpucéran tombolt Lewis Hamilton, régóta készült erre

A brit sztár az egyik te­to­vá­lá­sát akarta meg­mu­tatni a vi­lág­nak.

A Mer­ce­des öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma-1-es pi­lóta az egyik te­to­vá­lá­sát akarta meg­mu­tatni a vi­lág­nak. A sze­zon­záró futam tö­ké­le­tes al­ka­lom volt erre.

Szexi fotó, ledobta a textilt a dögös magyar Youtube-sztár

Szexi fotó, ledobta a textilt a dögös magyar Youtube-sztár

Lil G büsz­kén mu­tatta meg te­to­vá­lá­sait, hi­szen nem fog­lal­ko­zik a rossz­in­du­latú em­be­rek­kel.

Lil G büsz­kén mu­tatta meg te­to­vá­lá­sait, hi­szen nem fog­lal­ko­zik a rossz­in­du­latú em­be­rek­kel.

Elolvadtunk, kislánya rajzát tetováltatta magára Hódi Pamela

Elolvadtunk, kislánya rajzát tetováltatta magára Hódi Pamela

A sztár­anyuka azt is el­árulta, miért erre esett a vá­lasz­tása. Na­gyon örült a vég­ered­mény­nek!

A sztár­anyuka azt is el­árulta, miért erre esett a vá­lasz­tása. Na­gyon örült a vég­ered­mény­nek!

Merész döntés: ezt tette a testével Kánya Kata

Merész döntés: ezt tette a testével Kánya Kata

Durva, mire vál­lal­ko­zott a 65 éves ma­gyar szí­nésznő. Ezt min­den­kép­pen lát­nod kell!

Durva, mire vál­lal­ko­zott a 65 éves ma­gyar szí­nésznő. Ezt talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gói sem gon­dol­ták volna róla! Nem fogsz hinni a sze­med­nek!

Különleges fotót posztolt a magyar úszóbajnok

Ez nem semmi: különleges fotót posztolt a magyar úszóbajnok

Ké­sely Ajna be­vál­lalta a te­to­vá­lást.

Az ifjú­sági olim­pi­á­ról három arany­érem­mel ha­za­térő Ké­sely Ajna meg­mu­tatta az új te­to­vá­lá­sait.

Vérüket adják a magyar sztárénekesekért a rajongók

Komoly döntés: a vérüket adják a magyar sztárénekesekért a rajongók

Össze­szed­tük azo­kat a hí­res­sé­ge­ket, akik büsz­kén ter­jesz­tik a hírt, hogy te­to­vá­lás lett be­lő­lük.

Titkos helyen tetováltatják magukat a nők, ettől megőrülnek a férfiak

Titkos helyen tetováltatják magukat a nők, ettől megőrülnek a férfiak

Gon­dol­tad volna, hogy egy egé­szen ap­rócska dolog is mi­lyen ha­tás­sal tud lenni a férfiak li­bi­dó­jára?

Lekapták őket: Így kényeztették a meztelen Bódi Sylvit

Lekapták őket: Így kényeztették a meztelen Bódi Sylvit

Bódi Sylvi össze­bújt egy szív­tip­ró­val.

Bódi Sylvi nem akarja már di­rekt mu­to­gatni magát, de most azért ki­vé­telt tett.

Pikáns videó: ezt rejtegeti a bugyijában Mihalik Enikő

Pikáns videó: ezt rejtegeti a bugyijában Mihalik Enikő

Intim ti­tok­ról rán­totta le a lep­let.

Intim ti­tok­ról rán­totta le a lep­let. Te vajon tud­tad ezt a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell­ről?

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Meg­mu­tatta a fel­vé­telt.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Óriási öröm érte: teljesen meghatódott Curtis

Óriási öröm érte: teljesen meghatódott Curtis

Kü­lön­le­ges "aján­dé­kot" ka­pott egyik ked­ves ra­jon­gó­já­tól a nép­szerű rap­per. Itt a fotó.

Kü­lön­le­ges "aján­dé­kot" ka­pott egyik ked­ves ra­jon­gó­já­tól a nép­szerű rap­per. Itt a fotó.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Tetkóhegyeket villantott Gesztesi Károly

Tetkóhegyeket villantott Gesztesi Károly

A szí­nész két évvel ez­előtt dön­tött...

A szí­nész két évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy el­ér­ke­zett az ideje né­hány be­szé­des te­to­vá­lás el­ké­szít­te­té­sé­nek.

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Egyik ra­jon­gója lepte meg.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Szorcsik Viki

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő. Meg­mu­tatta az ered­ményt.

Még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a csi­nos ma­gyar szí­nésznő.

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Ér­zé­ki­sé­gét a nő egy va­lódi szex­te­to­vá­lás­sal is képes fo­kozni a meg­fe­lelő intim he­lye­ken.

Mu­tat­juk, mi­lyen bu­ja­sá­got rejt­het még a nő öle és egyéb tit­kos tá­jé­kai!

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát! Örök fe­hér­nemű lett di­va­tos a nők kö­ré­ben.

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Az egy­kori Spice Girl még ho­zott egy vég­le­ges dön­tést a te­rá­pia kez­dete előtt és gyor­san csi­nál­ta­tott egy te­to­vá­lást.

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen tetkó van Dobó Katán

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen tetkó van Dobó Katán

Dobó Kata vi­gyáz a bő­rére, de van az a te­to­vá­lás, ami­ért még a szí­nésznő is be­adja a de­re­kát.

Dobó Kata vi­gyáz a bő­rére, de van az a te­to­vá­lás, ami­ért még a szí­nésznő is be­adja a de­re­kát.

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz az al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Ez durva, Vajna Tímea rajongója ezt tette magával

Ez durva, Vajna Tímea rajongója ezt tette magával

Ezt már nem lehet vissza­csi­nálni...

Ezt bi­zony már nem lehet vissza­csi­nálni...

Elképesztő, de újabban itt tetováltatják magukat a nők

Elképesztő, de újabban itt tetováltatják magukat a nők

Azok­nak is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, akik nem fel­tét­le­nül akar­ják min­den­ki­nek meg­mu­tatni, mi van a tes­tü­kön.

Ide rakj egy apró tetoválást és szuperszexi leszel

Ide rakj egy apró tetoválást és szuperszexi leszel

Ék­szer? Ön­ki­fe­je­zés?

Ék­szer? Ön­ki­fe­je­zés? Nem kell ezen gon­dol­kod­nod. ha meg­szü­le­tett ben­ned a vágy egy apró te­to­vá­lásra, nincs jobb hely a csuk­lód­nál!

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Cso­da­szép nőies min­ták a di­vat­ban.

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a szexi for­má­kat.

Kín és fájdalom: ezt tette magával Istenes Bence

Kín és fájdalom: ezt tette magával Istenes Bence

Me­rész dön­tést ho­zott a ha­ma­ro­san újra apai örö­mök elé néző mű­sor­ve­zető.

Me­rész dön­tést ho­zott a ha­ma­ro­san újra apai örö­mök elé néző mű­sor­ve­zető.

Megtört a jég: Bangó Margit sem ellenzi már Emilioék kedvtelését

Megtört a jég: Bangó Margit sem ellenzi már Emilioék kedvtelését

Tina és Emi­lio ismét úgy dön­töt­tek, újabb te­to­vá­lá­sok­kal éke­sí­tik tes­tü­ket.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Megáll az ész: őrült dologra vetemedtek a fiatalok Meghan Markle miatt

Megáll az ész: őrült dologra vetemedtek a fiatalok Meghan Markle miatt

Ért­hető, hogy ha­son­lí­tani akar­nak rá, de ezt már fa­na­ti­kus mód­jára te­szik.

Ért­hető, hogy ha­son­lí­tani akar­nak rá, de ezt már fa­na­ti­kus mód­jára te­szik. Te mit gon­dolsz erről?

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú tor­túra lett az edző szá­mára.

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Meg­ih­lette a Li­ver­pool ka­pu­sá­nak tel­je­sít­mé­nye. Két ha­tal­mas hi­bája volt a német há­lóőr­nek a BL-dön­tő­ben.

Fájó emlék, Fucsovics Marci őszintén mesélt rejtélyes tetkójáról

Fájó emlék, Fucsovics Marci őszintén mesélt rejtélyes tetkójáról

A bal kar­jára var­ra­tott egy mon­da­tot.

A ma­gyar te­ni­szező sokat sej­tető mon­da­tot var­ra­tot a bal al­kar­jára.

Szexi fotón villantotta meg büszkeségét a magyar úszónő

Szexi fotón villantotta meg büszkeségét a magyar úszónő

Más lá­nyok ka­ri­ka­gyű­rűre vágy­nak, de ő... Ame­ri­ká­ban ta­nuló spor­to­ló­nőnk már a to­kiói olim­pi­ára ké­szül.

Fel­fedte a te­to­vá­lá­sát Mol­nár Flóra. Ame­ri­ká­ban ta­nuló spor­to­ló­nőnk már a to­kiói olim­pi­ára ké­szül. Más lá­nyok ka­ri­ka­gyű­rűre vágy­nak, de ő...

Hihetetlen, ez a tetoválás lett a divat! Igazán praktikus ez a minta

Hihetetlen, ez a tetoválás lett a divat! Igazán praktikus ez a minta

Ér­de­mes a te­to­vá­lást pi­ci­ben kez­deni, még utána el­dönt­he­ted vágysz-e va­ló­ban többre! Idén pedig ismét az apró min­ták hoz­zák lázba a vi­lá­got.

Ér­de­mes a te­to­vá­lást pi­ci­ben kez­deni, még utána el­dönt­he­ted vágysz-e va­ló­ban többre! Idén pedig ismét az apró min­ták hoz­zák lázba a vi­lá­got, di­vat­ban az egy­szerű, sze­xis tetkó. Szinte bár­hová te­to­vál­tat­ha­tod. Rá van bízva z íz­lé­sedre, és a fan­tá­zi­ádra, érezz rá, mi­lyen a te va­lódi tet­kód!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Me­rész dön­tést ho­zott a nép­szerű éne­kesnő. Úgy tűnik, Ke­resz­tes Ildi még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Vadonatúj tetoválásáról vallott Keresztes Ildikó!

Vadonatúj tetoválásáról vallott Keresztes Ildikó!

Il­dikó éle­té­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik ked­venc éne­kes­nője és annak egy kul­ti­kus dala, ami­nek a címét most az al­kar­jára var­ratta.

Il­dikó éle­té­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik ked­venc éne­kes­nője és annak egy kul­ti­kus dala, ami­nek a címét most az al­kar­jára var­ratta.

Ez a tetkó lesz az idei nyár nagy őrülete

Ez a tetkó lesz az idei nyár nagy őrülete

Lepd meg magad ezzel a cso­da­szép te­to­vá­lás­sal. Ideje, hogy le­száll­jon a pil­langó a vál­la­don. Ha eddig nem si­ke­rült vá­lasz­ta­nod, talán itt az ideje a dön­tés­nek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Lepd meg magad ezzel a cso­da­szép te­to­vá­lás­sal. Ideje, hogy le­száll­jon a pil­langó a vál­la­don. Ha eddig nem si­ke­rült vá­lasz­ta­nod, talán itt az ideje a dön­tés­nek. Le­gyél nőies, esz­té­ti­kus, tedd bele a pil­lan­góba a lel­ke­det. Szár­nyal­jon a fan­tá­ziád. Hová kép­ze­led el, és mi­lyen szín­vi­lág­ban? Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Nem semmi forma: A Nagy Duett sztárja megmutatta, mi van a ruha alatt

Nem semmi forma: A Nagy Duett sztárja megmutatta, mi van a ruha alatt

Hor­váth Tomi egyre job­ban ki­vet­kő­zik ma­gá­ból, de ennek biz­to­san sokan örül­nek.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Ér­de­kes te­to­vá­lás...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Élőben tetováltatta magát Baukó Éva

Élőben tetováltatta magát Baukó Éva

Ret­te­gett, ami­kor el­kezd­ték te­to­válni a kar­ját...

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ret­te­gett, ami­kor el­kezd­ték te­to­válni a kar­ját...

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna.

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna. Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het cso­dá­la­tos minta? Mu­tat­juk az új öt­le­tet. Ha tet­szik, akár meg is va­ló­sít­ha­tod va­la­me­lyi­ket!

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den az egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Formás fenekén üzent rajongóinak a szexi modell - Fotó

Formás fenekén üzent rajongóinak a szexi modell - Fotó

Nem elég, hogy dögös fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg férfi ra­jon­góit, még üzent is vi­lág­baj­nok fe­ne­kén.

Nem elég, hogy dögös fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg férfi ra­jon­góit, még üzent is vi­lág­baj­nok fe­ne­kén a gyö­nyörű Lot­tie Moss.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

Kü­lön­le­ge­sen fe­jezte ki a sze­re­te­tét.

A hí­res­ség kü­lön­le­ges módon fe­jezte ki, mit je­lent neki a csa­ládja, és fő­ként a kis­lá­nya, Zsu­zsika.

Levideózták, fájdalmas beavatkozáson esett át Judy

Levideózták, fájdalmas beavatkozáson esett át Judy

Né­hány má­sod­per­cig be­pil­lant­ha­tunk a ke­ze­lés me­ne­tébe. Vajon ka­pott fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Né­hány má­sod­per­cig be­pil­lant­ha­tunk a ke­ze­lés me­ne­tébe. Vajon ka­pott fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Letolta a nadrágját Berki Krisztián, kiderült, mit rejteget benne

Letolta a nadrágját Berki Krisztián, kiderült, mit rejteget benne

Friss, ro­po­gós Berki Krisz­tián leg­újabb te­to­vá­lása!

Friss, ro­po­gós Berki Krisz­tián leg­újabb te­to­vá­lása, mely ez­út­tal na­gyon izmos bal comb­jára ke­rült. Csak­hogy a ra­jon­gók nem a Le­o­nardo DaVinci műve alap­ján ké­szült tet­kó­ban gyö­nyör­köd­nek, hanem va­lami egész más­ban!

Nudizás közben kapta le a lányt a jó szemű fotós

Nudizás közben kapta le a lányt a jó szemű fotós

Egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a mez­te­le­nül való stran­do­lás.

Egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a mez­te­le­nül való stran­do­lás. Ennek a szen­ve­dély­nek hó­dolt a ga­zel­la­testű sző­ke­ség is, mi­köz­ben le­fo­tóz­ták...

Felrobbantotta a netet Katalin hercegnő tetoválása

Felrobbantotta a netet Katalin hercegnő tetoválása

Ilyen se volt még a ki­rá­lyi csa­lád­ban!

Ilyen se volt még a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban! A vá­ran­dós her­cegné gon­dolt egyet, és a kéz­fe­jére henna dí­szí­tést ké­szít­te­tett. ma­guk­nak! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Shane Tusup nehéz helyzetbe került, de nincs minden veszve

Shane Tusup nehéz helyzetbe került, de nincs minden veszve

Nem lesz könnyű új párt ta­lál­nia.

Az ame­ri­kai edző­nek nem lesz könnyű új kap­cso­la­tot épí­te­nie. Tel­je­sen más a hely­zete egy át­lag­em­ber­hez ké­pest.

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók a fel­fe­de­zés lát­tán! Ez új­ra­írja a tör­té­nel­met, eddig ugyanis egé­szen más­ról tud­tak.

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók a fel­fe­de­zés lát­tán! Több, ko­rábbi fel­té­te­le­zést is cá­fol­tak a friss ered­mé­nyek, ame­lyek újabb kér­dé­se­ket vet­het­nek fel. A mo­dern tech­ni­kai vizs­gá­la­tok ko­moly se­gít­sé­get je­lent­het­nek a szak­em­be­rek­nek, akár meg­erő­sítve, vagy, mint ez­út­tal: cá­folva a fel­te­vé­se­ket.