CÍMKE: 'testvérek'

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Eddig min­denki azzal volt el­fog­lalva, hogy a her­ceg­nék vi­táz­nak, ám más zaj­lik a fel­szín alatt.

FRISS HÍREK

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal.

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal.

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb az évek mú­lá­sá­val.

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb az évek mú­lá­sá­val.

Vérzik a Zámbó család szíve, hihetetlen, ami kiderült a testvérekről

Vérzik a Zámbó család szíve, hihetetlen, ami kiderült a testvérekről

A 18 éve el­hunyt le­genda csa­ládja a sztár ha­lála után szét­esett, fiai már nem is be­szél­nek egy­más­sal.

A 18 éve el­hunyt le­genda csa­ládja a sztár ha­lála után szét­esett, fiai már nem is be­szél­nek egy­más­sal.

Egy testvérpár holttestére bukkantak Kisgyőrben, ezt tették haláluk előtt

Egy testvérpár holttestére bukkantak Kisgyőrben, ezt tették haláluk előtt

Az ál­do­za­tokra nem­rég buk­kan­tak rá a rend­őrök saját há­zuk­ban, ahol na­po­kig fe­küd­het­tek.

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata.

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata. A ra­jon­gók egy része most is, mint min­den évben, a sír­já­nál bú­csú­zott a sztár­tól.

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal, de a ma­gán­élet­ben sok­szor össze­vesz­tek már.

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül.

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül.

Hoppá, húga expasiját ölelgeti Tóth Vera

Hoppá, húga expasiját ölelgeti Tóth Vera

Nem titok, hogy a hú­gá­hoz, Tóth Ga­bi­hoz ha­son­lóan az arany­hangú éne­kesnő is na­gyon ked­veli a srá­cot. Az Ins­tag­ramra töl­tötte fel a ked­ves fotót.

Nem titok, hogy a hú­gá­hoz, Tóth Ga­bi­hoz ha­son­lóan az arany­hangú éne­kesnő is na­gyon ked­veli a srá­cot. Az Ins­tag­ramra töl­tötte fel a ked­ves fotót.

Dráma a családban, Klapka Dennis kiteregette a szennyest

Dráma a családban, Klapka Dennis kiteregette a szennyest

A leg­ki­sebb Klapka-fiú szo­morú, mert ami­óta el­vesz­tette édes­ap­ját, test­vé­rei annyira sem tö­rőd­nek vele és egy­más­sal, mint ko­ráb­ban.

Megrázó fotók, így élnek a kővé vált végtagú testvérek

Megrázó fotók, így élnek a kővé vált végtagú testvérek

Min­den nap­juk kín­szen­ve­dés...

Ret­te­ne­tes és egy­ben rej­té­lyes bőr­be­teg­sé­gük miatt még cipőt sem vi­sel­het­nek gye­re­kek, a három test­vér min­den napja kín­szen­ve­dés...

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Kitálalt Klapka Dennis, elmondta, mit gondol a húgáról!

Kitálalt Klapka Dennis, elmondta, mit gondol a húgáról!

Az Arany­em­ber gyer­me­kei so­káig há­bo­rúz­tak egy­más­sal, a va­gyon egy­más ellen for­dí­totta őket.

Az Arany­em­ber gyer­me­kei so­káig há­bo­rúz­tak egy­más­sal, a va­gyon egy­más ellen for­dí­totta őket.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Így né­zett ki röpke 24 évvel ez­előtt!

Így né­zett ki a nagy­du­más rap­per röpke 24 évvel ez­előtt! Ám nem csak ő sze­re­pel a nosz­tal­gi­kus han­gu­la­tot árasztó képen.

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Meg sem állt se­gí­teni.

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr in­kább szá­guldva me­ne­kült.

Szívszorító, amit ez a 9 éves kislány megtesz a testvéréért

Szívszorító, amit ez a 9 éves kislány megtesz a testvéréért

A test­vére le­bé­nult.

A test­vére le­bé­nult, a kis­lány pedig meg­fo­gadta, sem­mi­ből sem ma­rad­hat ki a fiú.

Gyanús ügy, egyszerre tűntek el az esztergomi lánytestvestvérek

Gyanús ügy, egyszerre tűntek el az esztergomi lánytestvestvérek

A két ti­zen­éves lány­nak csü­tör­tök dél­után ve­szett nyoma, mind­ket­ten Esz­ter­gom­ból tűn­tek el.

Meglepő titkokat árult el dédunokáiról II. Erzsébet

Meglepő titkokat árult el dédunokáiról II. Erzsébet

Az egész világ a kis Char­lotte her­cegnő lábai előtt hever, de most az is ki­de­rült a kis­lány­ról, mennyire gon­dos­kodó.

Az egész világ Char­lotte her­cegnő lábai előtt hever, de most az is ki­de­rült, hogy mennyire gon­dos­kodó.

Tóth Vera összecuccolt: Kiderült, kivel kezd új életet

Tóth Vera összecuccolt: Kiderült, kivel kezd új életet

15 év után újra együtt!

Az éne­kesnő alig egy hete kö­zölte a vi­lág­gal, hosszú évek után köl­tö­zik.

"Anyu csak alszik" - napokig éltek együtt a holttestekkel a gyerekek

"Anyu csak alszik" - napokig éltek együtt a holttestekkel a gyerekek

A négy test­vér azt hitte, édes­any­juk és párja csak al­sza­nak, pedig a fel­nőt­tek be­le­hal­tak a drog­túl­ada­go­lásba.

Felnőttként tudta meg, hogy a szülei testvérek

Felnőttként tudta meg, hogy a szülei testvérek

A 32 éves Donna Price idilli gye­rek­kort tud­ha­tott ma­gáé­nak - most azon­ban csa­ládja da­ra­bokra hul­lott.

A 32 éves Donna Price idilli gye­rek­kort tud­ha­tott ma­gáé­nak - most azon­ban csa­ládja da­ra­bokra hul­lott, és a sok­kot még min­dig nem tudta ki­he­verni.

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Anikó szá­mára a leg­fon­to­sabba a sta­bil és sze­re­tet­tel­jes csa­ládi hát­tér. Ezért volt bol­dog ami­kor meg­ke­res­ték.

Anikó szá­mára a leg­fon­to­sabba a sta­bil és sze­re­tet­tel­jes csa­ládi hát­tér. Ezért volt bol­dog ami­kor meg­ke­res­ték.

Borzalom! Arcba lőtte egyéves öccsét a kétéves gyerek

Borzalom! Arcba lőtte egyéves öccsét a kétéves gyerek

Egy par­ko­ló­ban vá­ra­koz­tak.

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban vá­ra­koz­tak. A ko­csi­ban ott ült két fel­nőtt is, szinte ért­he­tet­len, ho­gyan tör­tén­he­tett a ször­nyű bal­eset.

Ismered Kasza Tibi kishúgát?

Ismered Kasza Tibi kishúgát?

A mai napon jogi dip­lo­mát szer­zett.

A mai napon jogi dip­lo­mát szer­zett.

Atyaég: Tóth Vera már tesójánál, Gabinál is vékonyabb!

Atyaég: Tóth Vera már tesójánál, Gabinál is vékonyabb!

Már­cius óta drasz­ti­kus át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az éne­kesnő teste. Meg­mu­tatta, mos­tanra mennyit fo­gyott!

Már­cius óta drasz­ti­kus át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az éne­kesnő teste. Meg­mu­tatta, mos­tanra mennyit fo­gyott!

Itt a legújabb őrület, a tesótetkó! EZO

Itt a legújabb őrület, a tesótetkó!

Itt a legújabb őrület, a tesótetkó!

Ahogy a test­vé­rek, ezek a te­to­vá­lá­sok sem mű­köd­nek egy­más nél­kül.

Ahogy a test­vé­rek, ezek a te­to­vá­lá­sok sem mű­köd­nek egy­más nél­kül.

Irtó szexi nővé érett Kiss Ramóna kishúga!

Irtó szexi nővé érett Kiss Ramóna kishúga!

Le­g­újabb közös fo­tó­juk lát­tán le­esett az ál­lunk!

A szí­nésznő rit­kán pózol együtt a nála 10 évvel fi­a­ta­labb Debó­rá­val, leg­utóbbi közös fo­tó­juk lát­tán azon­ban le­esett az ál­lunk! A bájos kis De­bi­ből az évek során ugyanis el­ké­pesz­tően dögös nő lett.

Így választanak párt maguknak az ikrek!

Hihetetlenül érdekes! Így választanak párt maguknak az ikrek!

Íme, né­hány meg­lepő tény a ko­pí­ro­zott test­vé­rek­ről.

A mai napon, ha Er­csi­ben jársz, nem a meleg miatt fogsz dup­lán látni, hi­szen ott ren­de­zik meg a 15. or­szá­gos iker­ta­lál­ko­zót. De miért is olyan ti­tok­za­to­sak?