CÍMKE: 'testőr'

Testőr vigyáz Cristiano Ronaldo 8 éves kisfiára

Testőr vigyáz Cristiano Ronaldo 8 éves kisfiára

Nagy fel­tű­nést kel­tett. Nem csak a nagy­mama kí­sérte el a né­met­or­szági kö­lyök­tor­nára.

Szaddám Huszein testőre lehetett a Bécsben elfogott terrorista

Szaddám Huszein testőre lehetett a Bécsben elfogott terrorista

Az oszt­rák sajtó sze­rint a dzsi­ha­dista ra­jon­gott az iraki dik­tá­to­rért.

Az oszt­rák sajtó sze­rint a dzsi­ha­dista ra­jon­gott az iraki dik­tá­to­rért.

Nyilvánosságra került Diana drámai vallomása: ő volt az igaz szerelme

Nyilvánosságra került Diana drámai vallomása: ő volt az igaz szerelme

A her­cegnő sosem tit­kolta, hogy nem Ká­roly her­ce­get tar­totta élete sze­rel­mé­nek.

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm mű­so­rá­ban: Boch­kor he­te­kig test­őr­rel járt a 90-es évek­ben.

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm mű­so­rá­ban.

Megszólalt Diana hercegnő egykori testőre, erotikus kalandokról mesélt

Megszólalt Diana hercegnő egykori testőre, erotikus kalandokról mesélt

El­árulta, hogy sok nő tartja von­zó­nak azo­kat, akik meg­vé­dik őket.

El­árulta, hogy sok nő tartja von­zó­nak azo­kat a férfi­a­kat, akik meg­vé­dik őket a ve­szé­lyek­től.

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

A sztár­fo­cista fel­bé­relt egy mar­cona test­őrt a vb-re. Ko­ráb­ban azzal fe­nye­get­ték, hogy ki­vég­zik a tor­nán.

A por­tu­gál sztár­fo­cista fel­bé­relt egy mar­cona test­őrt a vi­lág­baj­nok­ságra.

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla! De vajon van alapja a vá­dak­nak?

Ez nagyon durva: bármivel képes lesz embert ölni Berki Krisztián

Ez nagyon durva: bármivel képes lesz embert ölni Berki Krisztián

Berki Krisz­tián az utóbbi idő­ben gyak­ran tűnik fel igazi "ke­mény fiúk" ol­da­lán.

A Rolling Stones testőre vigyázott a TV2 sztárjaira

A Rolling Stones testőre vigyázott a TV2 sztárjaira

Benny tá­vol­ról, de árgus szem­mel fi­gyelte a ce­leb­pá­ro­kat, mi­köz­ben át­utaz­tak négy ázsiai or­szá­gon.

Benny tá­vol­ról, de árgus szem­mel fi­gyelte a ce­leb­pá­ro­kat, mi­köz­ben át­utaz­tak négy ázsiai or­szá­gon. A férfi igen ko­moly szak­te­kin­tély­nek szá­mít a sze­mély­vé­de­lem terén.

Magyar testőr tálalt ki Naomi Campbell privát bulijáról

Magyar testőr tálalt ki Naomi Campbell privát bulijáról

Ti­zenöt évvel ez­előtt részt vett a vi­lág­hírű szu­per­mo­dell szü­li­napi bu­li­ján. Exk­lu­zív rész­le­te­ket me­sélt.

Ti­zenöt évvel ez­előtt részt vett a vi­lág­hírű szu­per­mo­dell szü­li­napi bu­li­ján. Exk­lu­zív rész­le­te­ket me­sélt.

Lebukott: A testőrével csalja Harry herceget a barátnője?

Lebukott: A testőrével csalja Harry herceget a barátnője?

Há­bo­rog­nak az an­go­lok.

Egy ér­de­kes fotó miatt há­bo­rog­nak az an­go­lok. Úgy tűnik, hogy Meg­han Markle szí­vé­ben nem­csak Harry her­ceg­nek van hely.

Trump testőre lenne Klicsko réme

Trump testőre lenne Klicsko réme

Tyson Fury de­presszi­ó­val küzd és be­ko­ka­i­nozva posz­tolt.

Tyson Fury de­presszi­ó­val küzd, be­ko­ka­i­nozva posz­tolt, mégis egyike azon ke­ve­sek­nek, akik le­győz­ték az ukrán óri­ást. Most kö­zölte, hogy az ame­ri­kai ál­la­mok el­nö­ké­nek ren­del­ke­zé­sére áll.

Sokkoló képek! Így végezték ki a Miranda Kerrhez betörő férfit

Sokkoló képek! Így végezték ki a Miranda Kerrhez betörő férfit

Ki­szi­vá­rog­tak a véres fotók.

Ki­szi­vá­rog­tak a véres fotók, me­lye­ket a szép­sé­ges mo­dell bir­to­kán ké­szí­tet­tek a be­törő és a testőr ha­lá­los össze­csa­pá­sá­ról.

Óriási balhé: Szolgálat közben drogozott Erzsébet királynő testőre!

Óriási balhé: Szolgálat közben drogozott Erzsébet királynő testőre!

A könnyelmű biz­ton­sági őr egy kard pen­gé­jé­ről szívta fel a gya­nús fehér port! Azt hitte, csak fi­a­tal társa látja...

Keményen kitálalt Brad Pittről egykori testőre

Keményen kitálalt Brad Pittről egykori testőre

Az ex­ka­tona hosszú ideig volt a Brang­el­ina csa­lád leg­főbb bi­zal­masa, és nincs jó vé­le­ménnyel a szí­nész­ről.

Az ex­ka­tona hosszú ideig volt a Brang­el­ina csa­lád leg­főbb bi­zal­masa, és nincs jó vé­le­ménnyel a szí­nész­ről.

Megtámadták Párizsban Kim Kardashiant! - Videó

Megtámadták Párizsban Kim Kardashiant! - Videó

Futva me­ne­kült el a tá­madó.

A testőr lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy nem lett na­gyobb baj a tör­té­net­ből. Futva me­ne­kült el a tá­madó.

Ezt nézd meg! Dögös gyilkológépbe esett bele Britney Spears

Ezt nézd meg! Dögös gyilkológépbe esett bele Britney Spears

A pasi miatt szé­pen le is fo­gyott.

Végre újra bol­dog, ami nem is csoda, hi­szen olyan pasit újí­tott most, aki­ben nehéz hibát ta­lálni. És nem is ér­de­mes...

Ez lenne az igazság? Saját emberei ölték meg Kennedyt?

Ez lenne az igazság? Saját emberei ölték meg Kennedyt?

Oli­ver Stone azt ál­lítja, hogy egy egy­kori testőr el­me­sélte neki az igaz­sá­got JFK meg­gyil­ko­lá­sá­ról.

Oli­ver Stone azt ál­lítja, hogy egy egy­kori testőr el­me­sélte neki az igaz­sá­got JFK meg­gyil­ko­lá­sá­ról.

Kitálalt a testőr Diana hercegnő tragikus haláláról!

Kitálalt a testőr Diana hercegnő tragikus haláláról!

Ken Wharfe egy meg­rázó könyv­ben val­lott arról a ször­nyű bal­eset­ről, ami­ben Diana éle­tét vesz­tette.

Ken Wharfe több évet töl­­tött a her­­cegnő szol­­gá­­la­­tá­­ban. Most egy meg­rázó könyv­ben val­lott arról a ször­nyű bal­eset­ről, ami­ben Diana éle­tét vesz­tette.

Budapesten zaklatták a szexi hollywoodi sztár rajongóit

Budapesten zaklatták a szexi hollywoodi sztár rajongóit

Test­ő­rök hada védi.

Test­ő­rök hada védi a ná­lunk for­gató nép­szerű sztár fe­le­sé­gét. Eva Men­des­ről még egy fotót sem sza­bad ké­szí­teni.

Testőrök védik Lajcsi családját!

Testőrök védik Lajcsi családját!

Még a bir­to­kon belül is mar­cona őrök kí­sé­rik őket.

Még a bir­to­kon belül is mar­cona őrök kí­sé­rik őket, mióta Laj­csi ha­lá­los fe­nye­ge­tést ka­pott.

Kitálalt a testőr! Ilyen volt az igazi Diana hercegnő

Kitálalt a testőr! Ilyen volt az igazi Diana hercegnő

Ken Wharfe több évet töl­tött a her­cegnő szol­gá­la­tá­ban, és most egy könyv­ben me­sélt arról, hogy mi­lyen is volt va­ló­já­ban Diana.

Ken Wharfe több évet töl­tött a her­cegnő szol­gá­la­tá­ban, és most egy könyv­ben me­sélt arról, hogy mi­lyen is volt va­ló­já­ban Diana.

Eldőlt: Ezzel a mozdulattal lett világhírű II. Erzsébet testőre!

Eldőlt: Ezzel a mozdulattal lett világhírű II. Erzsébet testőre!

Saj­ná­la­tos dolog tör­tént a brit ki­rálynő 90. szü­le­tés­napi pa­rá­dé­ján.

Az egyik testőr pro­duk­ci­ója va­ló­szí­nű­leg most kör­be­járja a vi­lág­saj­tót.

Földönkívüli lény a pápa testőrségében? Fotó!

Földönkívüli lény a pápa testőrségében? Fotó!

És Fe­renc pápa mö­gött ül...

A pá­pa­mo­bil­ban lát­ható kü­lö­nös fej­for­májú, arc nél­küli sze­mély köz­vet­le­nül Fe­renc pápa mö­gött ül...

Váratlan fordulat: A mezőtúri Rambo mellkasáról eltűnt a Kiszel tetoválás

Váratlan fordulat: A mezőtúri Rambo mellkasáról eltűnt a Kiszel tetoválás

Csa­ló­dott test­őré­ben Ki­szel Tünde, aki­nek arc­képe le­ke­rült a be­vál­la­lós férfi mell­ka­sá­ról.

Testőrök védik a lúggal leöntött Erikát egykori támadójától!

Testőrök védik a lúggal leöntött Erikát egykori támadójától!

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette a nő vé­del­mét, mert úgy ítél­ték meg, hogy az egy­kori tá­ma­dója újra ve­szé­lyes lehet.

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette a nő vé­del­mét, mert úgy ítél­ték meg, hogy az egy­kori tá­ma­dója újra ve­szé­lyes lehet.

Online szatírok akarják elcsábítani Kiszel Tündét

Online szatírok akarják elcsábítani Kiszel Tündét

A nap­tár­díva ke­gyeit na­gyon nehéz el­nyerni, meg­vá­lo­gatja, kit enged közel ma­gá­hoz!

A nap­tár­díva ke­gyeit na­gyon nehéz el­nyerni, meg­vá­lo­gatja, kit enged közel ma­gá­hoz! Bőven vá­lo­gat­hatna ren­ge­teg hó­do­lója közül, még sincs pár­kap­cso­lata. Az vi­szont na­gyon meg­vi­seli, hogy erő­sza­kos, per­verz férfiak zak­lat­ják a sze­rel­mük­kel.

15 testőr védte a szőke magyar szépséget Indiában

15 testőr védte a szőke magyar szépséget Indiában

Ennyi testőr kel­lett ahhoz, hogy a nép­szerű le­mez­lo­vas testi ép­sé­gét ga­ran­tálni tud­ják.

Dj Se­he­rezádé In­di­á­ban, Mum­ba­i­ban lé­pett fel egy fesz­ti­vá­lon, ahol 6000 ember várta. Ti­zenöt testőr kel­lett ahhoz, hogy a nép­szerű le­mez­lo­vas testi ép­sé­gét ga­ran­tálni tud­ják.

Úrnőmnek szólítja Kiszel Tündét a testőre, akár meg is halna érte

Úrnőmnek szólítja Kiszel Tündét a testőre, akár meg is halna érte

A szil­vesz­teri for­ga­tag­ban buk­kan­tunk Tün­dire. A nap­tár­díva ép­sé­gére ez­út­tal Tibi, az el­hi­va­tott testőr vi­gyá­zott.

Milliókat kell testőrökre költenie Cicciolinának őrült zaklatója miatt

Milliókat kell testőrökre költenie Cicciolinának őrült zaklatója miatt

Ta­vas­szal kez­dőd­tek a zak­la­tá­sok, azóta ret­te­gés­ben él az egy­kori por­nó­díva.

Máris újabb műsort kapott Kulcsár Edina

Máris újabb műsort kapott Kulcsár Edina

Vámos Erika ál­landó társa lesz a TestŐr című ma­ga­zin­ban.

A ta­va­lyi szép­ség­ki­rálynő alig pár napja de­bü­tált az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­je­ként, ám máris egy újabb le­he­tő­sé­get ka­pott a bi­zo­nyí­tásra.

Géppisztollyal, bosszúból végeztek a magyar testőrrel

Géppisztollyal, bosszúból végeztek a magyar testőrrel

Fegy­ver­ke­res­ke­dők ölték meg.

A va­­sár­­napi fran­­ci­a­or­­szági lö­­völ­­dö­­zés ál­­do­­za­tát, a ma­gyar test­őrt fegy­ver­ke­res­ke­dők ölték meg Mar­seille-ben.

Testőrök vigyáznak Demcsák Zsuzsára

Testőrök vigyáznak Demcsák Zsuzsára

A sze­rel­mes mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges vé­dőr­sé­get ka­pott.

A sze­rel­mes mű­sor­ve­zető Orosz­or­szágba re­pült, ahol kü­lön­le­ges vé­dőr­sé­get ka­pott maga mellé. A Ri­post azt is meg­tudta, miért van szük­sége Dem­csák­nak kí­sé­retre.