CÍMKE: 'test'

Balatonon villantott beachbody-t Csonka András

Balatonon villantott beachbody-t Csonka András

A ma­gyar szí­nész ki­hasz­nálta a ká­ni­ku­lába tor­kolló hét­vé­gét és ki­ruc­cant ki­csit a ma­gyar ten­ger­hez. .

Először vetkőzött kamerák előtt a magyar sztár: Mindent megmutat

Először vetkőzött kamerák előtt a magyar sztár: Mindent megmutat

Ha va­la­ki­től, akkor tőle biz­to­san nem vár­tuk volna, hogy le­dobja a tex­tilt...

Férfiakat meghazudtoló testével hódít a magyar modell

Férfiakat meghazudtoló testével hódít a magyar modell

Az is­mert mo­dell újab­ban test­építő ver­se­nye­ken csil­log­tatja meg tu­dá­sát és for­más ido­mait.

Az is­mert mo­dell újab­ban test­építő ver­se­nye­ken csil­log­tatja meg tu­dá­sát és for­más ido­mait.

Dögös fürdőruhában mutatta meg tökéletes testét Horváth Éva

Dögös fürdőruhában mutatta meg tökéletes testét Horváth Éva

A mo­dell két évvel a kisfia szü­le­tése után ki­rob­banó for­má­ban van.

A mo­dell két évvel a kisfia szü­le­tése után ki­rob­banó for­má­ban van.

Sokkot kaptak a férfirajongók Singh Viki fehérneműs képétől

Sokkot kaptak a férfirajongók Singh Viki fehérneműs képétől

Az éne­kesnő el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt egy évben.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt egy évben.

Ez durva, elképesztően kigyúrta magát a magyar szépségkirálynő

Ez durva, elképesztően kigyúrta magát a magyar szépségkirálynő

A csi­nos mo­dell ver­senyre ké­szül, ennek ér­de­ké­ben pedig ren­ge­teg időt töl­tött az edző­te­rem­ben, ahol óri­ási iz­mo­kat nö­vesz­tett.

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Úgy érzi, végre si­ke­rült el­fo­gad­nia az adott­sá­gait.

Az utóbbi idő­ben 12 kilós súly­fe­les­le­get do­bott le ma­gá­ról, és most úgy érzi, végre si­ke­rült el­fo­gad­nia az adott­sá­gait.

Pucéran pancsolt a híres énekesnő

Pucéran pancsolt a híres énekesnő

A nap fi­no­man si­mo­gatta puha bőrét, mi­köz­ben a me­den­cé­jé­ben für­dő­zött.

A nap fi­no­man si­mo­gatta puha bőrét, mi­köz­ben a me­den­cé­jé­ben für­dő­zött. A kép nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben is...

Ez végleges: Ezt tette a testével Curtis

Ez egy életre szól: Ezt tette a testével az újpesti rapper, Curtis - fotó

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét az új­pesti rap­per.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a dön­té­sét az új­pesti rap­per, aki büsz­kén mu­tatta meg a vál­to­zást.

Apró tangában mutatta meg kigyúrt testét a magyar szépségkirálynő

Apró tangában mutatta meg kigyúrt testét a magyar szépségkirálynő

A csi­nos mo­dell na­gyon oda­fi­gyel ma­gára.

A csi­nos mo­dell na­gyon oda­fi­gyel ma­gára, ren­ge­te­get spor­tol és egész­sé­ges éte­le­ket eszik.

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel.

Te jó ég: elképesztő, hogy néz ki 44 évesen Keleti Györgyi!

Te jó ég: elképesztő, hogy néz ki 44 évesen Keleti Györgyi!

A hí­res­ség régen mu­tatta meg magát.

A hí­res­ség régen mu­tatta meg magát tel­jes egé­szé­ben a nyil­vá­nos­ság­nak, leg­újabb fo­tója lát­tán vi­szont min­deni meg­le­pő­dött.

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

A Csak show és más semmi sztárja nem ta­kar­gatja magát. Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Csöppet sem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Csöppet sem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Hor­váth Éva nem félti a tes­tét

Hor­váth Éva nem félti a tes­tét, még min­dig szop­tatja más­fél éves kisfiát, Kris­tó­fot.

Kiborította a rajongókat Dér Heni fedetlen popsija

Kiborította a rajongókat Dér Heni fedetlen popsija

Az éne­kesnő me­rész öl­tö­zet­ben állt ka­mera elé, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

Az éne­kesnő me­rész öl­tö­zet­ben állt ka­mera elé, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett. Kul­csár Edina vi­szont a vé­del­mére kelt, és hely­re­tette a kri­ti­ku­so­kat.

Drámai vallomás, összeomlott Koholák Alexa: durva, mit tett magával

Drámai vallomás, összeomlott Koholák Alexa: durva, mit tett magával

Durva tör­té­ne­tet me­sélt a Csak show és más semmi sztárja. Szo­morú, amin ke­resz­tül ment.

Nem hiszel a szemednek, ledobta a ruháit Sütő Enikő!

Nem hiszel a szemednek, ledobta a ruháit Sütő Enikő!

Húsz évet is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Az egy­kori ma­nö­ken ki­rob­banó for­má­ban van, alakja olyan tö­ké­le­tes, hogy akár húsz évet is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Szexi testet villantott a tudóslány

Szexi testet villantott a tudóslány

A hét­köz­na­pok­ban az egyen­ruha el­rejti a tes­tét...

A hét­köz­na­pok­ban az egyen­ruha el­rejti a tes­tét, de sza­bad­ide­jé­ben meg­mu­tatta, hogy mi van a ruha alatt...

Elfogytak a szavak, apró bikiniben, óriási melleivel sokkol Baukó Éva

Elfogytak a szavak, apró bikiniben, óriási melleivel sokkol Baukó Éva

A hí­res­ség na­ponta teszi köz­szem­lére tö­ké­le­tes tes­tét, ido­mai ren­ge­te­get vál­toz­tak az el­múlt évek­ben, ami­óta le­szo­kott az al­ko­hol­ról.

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Nem semmi látvány, Hódi Pamela mellbimbói szinte átszúrták a ruháját!

Nem semmi látvány, Hódi Pamela mellbimbói szinte átszúrták a ruháját!

Önálló ru­ha­már­ká­já­nak őszi be­mu­ta­tó­ján hi­he­tet­le­nül szexi öl­tö­zék­ben je­lent meg.

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő negy­ve­nen túl is irigy­lésre méltó for­má­ban van, ezt bi­zo­nyít­ják leg­újabb, nya­ra­lá­son ké­szült fotói is.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő negy­ve­nen túl is irigy­lésre méltó for­má­ban van, ezt bi­zo­nyít­ják leg­újabb, nya­ra­lá­son ké­szült fotói is.

Széttárt lábakkal pózol az olasz modell

Széttárt lábakkal pózol az olasz modell

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben.

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben.

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne dőlj be a címlapoknak: ilyen a valódi nők teste bikiniben!

Ne en­gedd, hogy be­csap­ja­nak a tö­ké­le­tes­nek tűnő mo­del­lek. A va­ló­ság sok­kal iz­gal­ma­sabb!

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel, mi­u­tán leáll a szív.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal.

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal, ám most egy új mód­szer­nek kö­szön­he­tően si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Weisz Fanni extraszexi testét mutogatja edzés előtt

Weisz Fanni extraszexi testét mutogatja edzés előtt

A szép mo­dell ra­jon­gói nem tud­nak be­telni a lát­vánnyal.

A szép mo­dell ra­jon­gói nem tud­nak be­telni a lát­vánnyal.

Megvillantotta szuperszexi testét a katonalány

Megvillantotta szuperszexi testét a katonalány

A had­se­reg­nél szol­gál har­cos­ként...

A had­se­reg­nél szol­gál har­cos­ként, ám ami­kor nem dol­go­zik, elő­térbe kerül nőies énje is. A szi­eszta köz­ben mu­tatta meg, mit rejt az egyen­ruha...

Durván beszóltak Cinthya Dictatornak, nagyon elszomorodott a sértésen

Durván beszóltak Cinthya Dictatornak, nagyon elszomorodott a sértésen

Varga Vik­tor egy­kori sze­rel­mét csak­nem na­ponta bánt­ják a ki­né­zete miatt, most vi­szont tény­leg egy övön aluli bán­tást ka­pott.

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Rá­adá­sul a férfi­ak­nak nem is akár­mi­lyen prob­lé­mák­kal kell szem­be­néz­niük nap mint nap. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ha azt gon­dol­tad, hogy csak a nők­nek van ki­sebb­ségi komp­le­xusa, ha a tes­tük­ről van szó, akkor biz­to­san té­vedsz. Rá­adá­sul a férfi­ak­nak nem is akár­mi­lyen prob­lé­mák­kal kell szem­be­néz­niük nap mint nap. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Ne ér­de­kel­jen, mit üzen a pho­tos­hop! Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Zavarba ejtő fotó, a rajongók arcába tolta hatalmas melleit Baukó Éva!

Zavarba ejtő fotó, a rajongók arcába tolta hatalmas melleit Baukó Éva!

Nem tel­het el úgy nap, hogy a csi­nos hí­res­ség meg ne mu­tatná a nagy­vi­lág­nak el­vi­tat­ha­tat­la­nul szexi bá­jait.

Durván bizarr aktfotók, élnek egyáltalán ezek a meztelen emberek?

Durván bizarr aktfotók, élnek egyáltalán ezek a meztelen emberek?

Vajon mi jár­ha­tott a fotós fe­jé­ben, ami­kor el­ké­szí­tette ezt a so­ro­za­tot?

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Rend­kí­vül lát­vá­nyo­san le­fo­gyott.

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott. Az egy­kor duci kis­lány­nak már nyoma sin­csen az új ké­pe­ken.

Elég a photoshopból! Így néz ki egy valódi nő teste bikiniben! Éljen az igazság!

Elég a photoshopból! Így néz ki egy valódi nő teste bikiniben! Éljen az igazság!

Ne tö­rődj a gát­lá­sok­kal és a cím­la­pok ha­zug­sá­ga­i­val! Ilyen egy va­lódi test.

Ne tö­rődj a gát­lá­sok­kal és a cím­la­pok ha­zug­sá­ga­i­val! Ilyen egy va­lódi test, ilyen az igazi szép­ség.

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Elképesztő reakciót váltott ki Tóth Vera egész alakos fotója

Elképesztő reakciót váltott ki Tóth Vera egész alakos fotója

Rég lát­tunk már ilyen át­ala­ku­lást!

Rég lát­tunk már ilyen fan­tasz­ti­kus át­ala­ku­lást!

Ez ám a fenék, tangás bikiniben, hajón pucsított be Bódi Sylvi!

Ez ám a fenék, tangás bikiniben, hajón pucsított be Bódi Sylvi!

A ször­föző mo­dell ele­mé­ben van, na­ponta oszt meg min­den ed­di­gi­nél sze­xibb fo­tó­kat a nagy­kö­zön­ség­gel.

A ször­föző mo­dell ele­mé­ben van, na­ponta oszt meg min­den ed­di­gi­nél sze­xibb fo­tó­kat a nagy­kö­zön­ség­gel.

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Erotikus fotó, alig takarja valami Tápai Szabina meztelen testét

Erotikus fotó, alig takarja valami Tápai Szabina meztelen testét

A leg­sze­xibb ma­gyar ké­zi­lab­dás bom­ba­for­má­ban van.

A leg­sze­xibb ma­gyar ké­zi­lab­dás bom­ba­for­má­ban van. Le is dobta ma­gá­ról a ru­háit!

Izgató látvány, pucér fenékkel, szétnyílt köntösben tekereg Baukó Éva

Izgató látvány, pucér fenékkel, szétnyílt köntösben tekereg Baukó Éva

A mo­dell újabb va­dító fo­tó­val bi­zo­nyítja, hogy job­ban néz ki, mint va­laha.

A mo­dell újabb va­dító fo­tó­val bi­zo­nyítja, hogy job­ban néz ki, mint va­laha. A kép egy für­dő­szo­bá­ban ké­szült.

Csecsemőgyilkosság: hazudott a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság: hazudott a pásztói anya

Leg­alább 10 óráig távol volt...

Leg­alább 10 óráig távol volt, nem lehet pon­to­san tudni, az idő alatt mit csi­nált H. Mó­nika, aki meg­szülte, majd a gyanú sze­rint le­fe­jezte a saját kis­ba­bá­ját.

Meztelen keblekkel pucsít a szexi magyar modell!

Meztelen keblekkel pucsít a szexi magyar modell!

A férfi­ra­jon­gók oda­van­nak a lá­nyért.

A play­mate leg­újabb fo­tója tel­je­sen meg­őr­jí­tette a férfi­ra­jon­gó­kat, oda­van­nak a lá­nyért.

57 ezerért vetkőzött bikinire Ada!

57 ezerért vetkőzött bikinire Ada!

A csi­nos anyu­ká­nak két gyer­mek után sincs mit szé­gyell­nie, bom­bázó alakja máig meg­őr­jíti a férfi­ra­jon­gó­kat. Ez­út­tal Maldív-szi­ge­te­ken pi­hent.

A csi­nos anyu­ká­nak két gyer­mek után sincs mit szé­gyell­nie, bom­bázó alakja máig meg­őr­jíti a férfi­ra­jon­gó­kat.

Jó pár kilót felszedett, kinézete miatt bántják Kulcsár Edinát!

Jó pár kilót felszedett, kinézete miatt bántják Kulcsár Edinát!

A szép­ség­ki­rálynő alakja az utóbbi idő­ben kissé meg­vál­to­zott.

A szép­ség­ki­rálynő alakja az utóbbi idő­ben kissé meg­vál­to­zott, ezt sokan ki­fo­gá­sol­ják.

Ez már több a soknál, nyilvános helyen tette ki a melleit Kelemen Anna!

Ez már több a soknál, nyilvános helyen tette ki a melleit Kelemen Anna!

Az egy­kori play­mate paj­ko­san kezdi az új évet, nem ta­kar­gatja az erős­sé­geit.

Az egy­kori play­mate paj­ko­san kezdi az új évet, nem ta­kar­gatja az erős­sé­geit.

Anyaszült meztelenül kéjeleg Kelemen Anna!

Vérlázító fotó, anyaszült meztelenül kéjeleg Kelemen Anna!

Mel­le­i­ről semmi nem vonja el a fi­gyel­met.

Az egy­kori play­mate me­ré­szen kezdte az új­évet, ha­tal­mas mel­le­i­ről semmi nem vonja el a fi­gyel­met.

Szexi szettben, hatalmas melleivel őrjíti meg a férfiakat Kelemen Anna!

Szexi szettben, hatalmas melleivel őrjíti meg a férfiakat Kelemen Anna!

A sző­ke­ség fo­lya­ma­to­san her­geli a férfi­a­kat, most egy sárga bo­dy­ban te­ker­gett a tükör előtt.

Forró ünnep, apró bikiniben, a szaunában izzadt a magyar műsorvezető!

Forró ünnep, apró bikiniben, a szaunában izzadt a magyar műsorvezető!

A két ünnep kö­zött lenge öl­tö­zet­ben, egy mát­rai lu­xus­ho­tel­ben pi­heni ki az év fá­ra­dal­mait.

A végzet asszonya: hihetetlenül néz ki Liptai Claudia!

A végzet asszonya: hihetetlenül néz ki Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van.

A mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van, adott­sá­gait pedig esze ágá­ban sincs tit­kolni.

Buja reggel, meztelen felsőtesttel ébredt Görög Zita!

Buja reggel, meztelen felsőtesttel ébredt Görög Zita!

A csi­nos mo­dell sokat sej­tető fotót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, a képen jól lát­szik, hogy nincs rajta felső.

A csi­nos mo­dell sokat sej­tető fotót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, a képen jól lát­szik, hogy nincs rajta felső.

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Mégis ki tudna el­len­állni egy ilyen fel­ső­test­nek? Nem vitás, Tenya egy igazi izom­ko­losszus!

Hihetetlenül kigyúrta magát az egykori magyar szépségkirálynő!

Hihetetlenül kigyúrta magát az egykori magyar szépségkirálynő!

A csi­nos mo­dell ismét el­ké­pesz­tően szexi fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg a férfi­ra­jon­gó­kat.

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Ezt műveli a nők testével napi 4 csésze feketekávé

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról egy új ku­ta­tás során. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get.

Fan­tasz­ti­kus, ami ki­de­rült a ká­vé­ról egy új ku­ta­tás során. Segít meg­őrizni a szel­lemi fris­ses­sé­get és a be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát is csök­kenti.

Micsoda keblek: fürdés után, törülközőben fotózkodott Hódi Pamela!

Micsoda keblek: fürdés után, törülközőben fotózkodott Hódi Pamela!

A csi­nos anyuka für­dő­szo­bai szelfije sok min­dent lát­tatni en­ge­dett.

A csi­nos anyuka für­dő­szo­bai szelfije sok min­dent lát­tatni en­ge­dett.

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el.

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­váb­bak.

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Csil­la­go­kat lá­tunk, ha be­le­rú­gunk az ágy sar­kába és az sem túl kel­le­mes, ami­kor a nyel­vünkre ha­ra­punk vagy rá­lép­nek a sar­kunkra. Ám a fen­ti­ek­nél is dur­vább kí­no­kat szed­tek lis­tába az or­vo­sok.

Ennél tökéletesebb, szexibb feneket még nem láttál! Szédítő!

Ennél tökéletesebb, szexibb feneket még nem láttál! Szédítő!

Cso­dá­la­tos, amit most mu­tatni fo­gunk. Gyö­nyörű test, gyö­nyörű fel­vé­te­lek, fe­lejt­he­tet­len él­mény.

Cso­dá­la­tos, amit most mu­tatni fo­gunk. Gyö­nyörű test, gyö­nyörű fel­vé­te­lek, fe­lejt­he­tet­len él­mény.

Elfogytak a szavak: Levetkőzött a 36 éves Pirner Alma

Elfogytak a szavak: Levetkőzött a 36 éves Pirner Alma

Ilyen lát­vány­ról ál­modni se mer­tünk.

Ilyen lát­vány­ról ál­modni se mer­tünk a va­sár­napi va­csora mellé!

Elég a photoshopból! Ilyen a valódi női fenék, íme a valóság

Elég a photoshopból! Ilyen a valódi női fenék, íme a valóság

Ne en­gedd, hogy a tö­ké­le­tes cím­lap­fo­tók el­bi­zony­ta­la­nít­sa­nak. A va­lódi test az igazi!

Ne törődj a címlapokkal: ilyen a VALÓDI nők hasa!

Ne törődj a címlapokkal: ilyen a VALÓDI nők hasa!

Ne fe­szengj, ne szé­gyelld a tes­ted - meg­mu­tat­juk, mi is a va­ló­ság.

Ne fe­szengj, ne szé­gyelld a tes­ted - meg­mu­tat­juk, mi is a va­ló­ság.

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól.

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe ilyen­kor. Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól. El­árul­juk: nem biz­tos, hogy meg­éri dü­hön­geni.

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30. Imádja őt az in­ter­net!

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30. Imádja őt az in­ter­net!

Drasztikusan megfiatalodott D. Nagy Lajos: Elárulta, mitől!

Drasztikusan megfiatalodott D. Nagy Lajos: Elárulta, mitől!

Nagy for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett az együt­tes és az éne­kes élete is! Egyre több az el­is­me­rés és di­cső­ség!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Mi történt? Megváltozott Gombos Edina teste

Mi történt? Megváltozott Gombos Edina teste

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat vál­to­zott az el­múlt hó­na­pok­ban. Bom­ba­for­mát vil­lan­tott!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat vál­to­zott az el­múlt hó­na­pok­ban. Bom­ba­for­mát vil­lan­tott!

Őrjítő: Így nyaldosták a hullámok Debreczeni Zita hibátlan testét

Őrjítő: Így nyaldosták a hullámok Debreczeni Zita hibátlan testét

A csi­nos fotós va­dító fel­vé­te­len mu­tatta meg, mennyire él­vezte az olasz ten­ger­part adott­sá­gait!

Meg­mu­tatta, mennyire él­vezte az olasz ten­ger­part adott­sá­gait!

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Senki nem ismer rá.

Hi­he­tet­len, mi lett a Me­gasztár nyer­te­sé­ből! Igaz, ami­óta is­mer­jük, szinte sosem vol­tak súly­prob­lé­mái, most már test­építő-ver­se­nyen is in­dul­hatna.

Elképesztő: Így néz ki szülés után Péter Szabó Szilvi teste

Elképesztő: Így néz ki szülés után Péter Szabó Szilvi teste

Közel egy hó­­napja már, hogy nem kö­­zölt ma­­gá­­ról egész ala­­kos fotót az éne­­kesnő.

Közel egy hó­­napja már, hogy nem kö­­zölt ma­­gá­­ról egész ala­­kos fotót az éne­­kesnő.

Kiderült, miért vagy őrülten éhes, miközben diétázol

Kiderült, miért vagy őrülten éhes, miközben diétázol

Meg­mu­tat­juk, mi áll a hát­tér­ben.

Ész­re­vet­ted már, hogy ha fogyni pró­bálsz, azon­nal ré­me­sen éhes le­szel, és min­dent meg­en­nél, ami eléd kerül? Meg­mu­tat­juk, mi áll a hát­tér­ben.

Csodát művel a meztelen női testtel a neonfény - Galéria

Csodát művel a meztelen női testtel a neonfény - Galéria

Na­gyon ér­zéki képek szü­let­tek...

A port­ré­alany bája és a ne­on­fény össz­ha­tása hi­he­tet­le­nül ér­zéki ké­pe­ket ered­mé­nyez. Te­kintsd meg a le­nyű­göző fo­tó­so­ro­za­tot.

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

A va­lódi nő az igazi!

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Végzet asszonyaként pózol Radics Gigi

Végzet asszonyaként pózol Radics Gigi

Dé­moni ru­há­ban káp­ráz­tatta el az in­ter­net népét. Lát­vá­nyá­val pil­la­na­tok alatt min­den­kit le­vett a lá­bá­ról. Meg­va­dítja a férfi­a­kat...

Dé­moni ru­há­ban káp­ráz­tatta el az in­ter­net népét. Lát­vá­nyá­val pil­la­na­tok alatt min­den­kit le­vett a lá­bá­ról.

Végtelen hosszú combokat villantott Dj Seherezádé

Végtelen hosszú combokat villantott Dj Seherezádé

Extra rövid ru­há­ban vil­lan­tott.

Mi­csoda lát­vány! Extra rövid ru­há­ban mu­tatta meg teste egyik leg­tö­ké­le­te­sebb ré­szét.

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

A bő­rö­det saj­nos meg­vi­sel­heti.

Saj­nos a bő­rö­det meg­vi­sel­heti a na­gyobb ará­nyú fo­gyás. Egy ka­na­dai lány, Ra­chel Gra­ham meg­mu­tatta, mennyi fe­les­le­ges bőr ma­radt rajta a fo­gyása után.

Különös kép készült Hajdú Péterről! Mi vagy ki lehet a háttérben...

Különös kép készült Hajdú Péterről! Mi vagy ki lehet a háttérben...

Ilyen me­rész fotót még sosem lát­hat­tunk a mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Ilyen me­rész fotót még sosem lát­hat­tunk a nehéz idő­sza­kot átélő mű­sor­ve­ze­tő­ről!