CÍMKE: 'terrortámadás'

Könnyfakasztó emlékeiből írt könyvet a terrortámadás túlélője

Könnyfakasztó emlékeiből írt könyvet a terrortámadás túlélője

Négy és fél éve Phi­lippe Lan­con is ott volta pá­ri­zsi szék­he­lyű Char­lie Hebdo szer­kesz­tő­sé­gé­ben.

Ennyi ember vesztette életét tavaly terrortámadások során az EU-ban

Ennyi ember vesztette életét tavaly terrortámadások során az EU-ban

Az Eu­ro­pol fi­gyel­mez­te­tést adott ki leg­újabb éves je­len­té­sé­ben a vissza­térő dzsi­ha­dis­ták miatt.

FRISS HÍREK

Terrortámadás történt: újabb részletek az utrechti lövöldözésről

Terrortámadás történt: újabb részletek az utrechti lövöldözésről

Már­ci­us­ban lö­völ­dö­zött egy hol­lan­diai vil­la­mo­son Gök­men Tanis.

Már­ci­us­ban lö­völ­dö­zött egy hol­lan­diai vil­la­mo­son a török szár­ma­zású Gök­men Tanis.

Ha lőnek, fuss el, bújj el! Terrortámadásra készítik fel a brit utazási irodákat

Ha lőnek, fuss el, bújj el! Terrortámadásra készítik fel a brit utazási irodákat

A ki­te­le­pí­tett ide­gen­ve­ze­tő­ket erre is fel­ké­szí­tik. - videó

A ki­te­le­pí­tett ide­gen­ve­ze­tő­ket erre is fel­ké­szí­tik. - videó

Terrortámadásra készült egy kamasz Bulgáriában

Terrortámadásra készült egy kamasz Bulgáriában

Őri­zetbe vet­tek egy 16 éves bol­gár fiút, mi­u­tán rob­ba­nó­szer­ke­ze­te­ket ta­lál­tak nála.

Őri­zetbe vet­tek egy 16 éves bol­gár fiút, mi­u­tán rob­ba­nó­szer­ke­ze­te­ket, ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sére al­kal­mas egyéb esz­kö­zö­ket ta­lál­tak nála.

Merényletek Srí Lankán: Több tízezer katona vizsgálta át az iskolákat

Merényletek Srí Lankán: Több tízezer katona vizsgálta át az iskolákat

Srí Lan­kán a biz­ton­sági erők több tíz­ezer tagja vizs­gálta át va­sár­nap az is­ko­lák te­rü­le­tét rob­ba­nó­sze­rek után ku­tatva.

Gyermekeket találtak a Srí Lanka-i lövöldözés áldozatai között

Gyermekeket találtak a Srí Lanka-i lövöldözés áldozatai között

Tűz­pár­baj tört ki a biz­ton­sági erők és fi­a­tal musz­li­mok kö­zött pén­te­ken.

Részletes beszámoló, így élte meg a magyar rádiós Srí Lankán a terrort

Részletes beszámoló, így élte meg a magyar rádiós Srí Lankán a terrort

A 48 éves rá­diós mű­sor­ve­zető és csa­ládja sok­kot kap­tak a hí­rek­től, de nekik nem esett bajuk a tá­ma­dá­sok során.

Nehéz döntést hozott a magyar rádiós: a családja is támogatta

Nehéz döntést hozott a magyar rádiós: a családja is támogatta

Tíz nap után tér­tek haza Rá­kó­czi Fe­riék a ter­ror­po­kol kö­ze­pé­ről.

Tíz nap után tér­tek haza Rá­kó­czi Fe­riék a ter­ror­po­kol kö­ze­pé­ről.

Újabb merényletekre figyelmeztetnek Srí Lankán

Újabb merényletekre figyelmeztetnek Srí Lankán

A Srí Lanka-i kor­mányfő sze­rint kül­földi szá­lai is van­nak a hús­véti me­rény­let­so­ro­zat­nak.

A Srí Lanka-i kor­mányfő sze­rint kül­földi szá­lai is van­nak a hús­véti me­rény­let­so­ro­zat­nak.

Hatalmas fordulat az új-zélandi mészáros ügyében

Hatalmas fordulat az új-zélandi mészáros ügyében

Má­sod­szorra ült össze a bí­ró­ság a már­cius 15-én el­kö­ve­tett új-zél­andi ter­ror­tá­ma­dás ügyé­ben. Jócs­kán sú­lyos­bí­tot­ták a vá­da­kat.

Má­sod­szorra ült össze a bí­ró­ság a már­cius 15-én el­kö­ve­tett új-zél­andi ter­ror­tá­ma­dás ügyé­ben. Míg az első tár­gya­lá­son, már­cius 16-án egy rend­beli gyil­kos­ság­gal vá­dol­ták a lö­völ­dö­zőt, mos­tanra jócs­kán sú­lyos­bí­tot­ták a tá­madó ellen fel­ho­zott vá­da­kat. Több tucat em­bert gyil­kolt meg.

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

A 33 éves futs­al­ka­pus egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott. Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

A nagy­mama bo­csá­na­tot kért.

A nagy­mama meg­ren­dülve kért bo­csá­na­tot az ál­do­za­tok csa­lád­ja­i­tól.

A TEK résztvesz az új-zélandi elkövetővel kapcsolatos vizsgálatban

A TEK együttműködik az új-zélandi elkövetővel kapcsolatos vizsgálatban

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont együtt­mű­kö­dik az érin­tett or­szá­gok part­ner szol­gá­la­ta­i­val.

Több tucat életet mentett meg az új-zélandi hős, leteperte a támadót

Több tucat életet mentett meg az új-zélandi hős, leteperte a támadót

A tá­ma­dás­ban ren­ge­te­gen hal­tak meg, de sokak éle­tét meg­men­tette egy név­te­len fi­a­tal.

Új-zélandi terrortámadás: Folyamatban van az áldozatok azonosítása

Új-zélandi terrortámadás: Folyamatban van az áldozatok azonosítása

Sok kül­földi ha­lottja és se­be­sültje van a me­rény­let­nek.

Sok kül­földi ha­lottja és se­be­sültje van a me­rény­let­nek.

Új-zélandi terrortámadás: Ilyen fegyvert használtak a gyanúsítottak

Új-zélandi terrortámadás: Ilyen fegyvert használtak a gyanúsítottak

Át­ala­kí­tott fél­au­to­mata fegy­vert hasz­nál­tak a me­cse­tek el­leni véres tá­ma­dás­hoz a gya­nú­sí­tot­tak.

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Ide is el­lá­to­ga­tott.

A 28 éves auszt­rál férfi Bul­gá­ri­á­ban, Ro­má­ni­á­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is meg­for­dult.

Videó az új-zélandi támadó elfogásáról - sokkoló felvételek

Videó az új-zélandi támadó elfogásáról - sokkoló felvételek

Pén­tek reg­gel két hely­szí­nen is ter­ror­tá­ma­dás tör­tént az új-zél­andi Ch­rist­church-ben.

Pén­tek reg­gel két hely­szí­nen is ter­ror­tá­ma­dás tör­tént az új-zél­andi Ch­rist­church-ben, me­cse­tek­nél lőt­tek a hí­vőkre.

Most közölték: tovább emelkedett a hajnali terrortámadás áldozatainak száma

Most közölték: tovább emelkedett a hajnali terrortámadás áldozatainak száma

A ter­ror­tá­ma­dás pén­te­ken egy új-zél­andi te­le­pü­lé­sen tör­tént, min­den­hol ha­lot­tak fek­sze­nek.

Most kaptuk a hírt: robbantásos merénylet történt, 16-an meghaltak

Most kaptuk a hírt: robbantásos merénylet történt, 16-an meghaltak

Ön­gyil­kos me­rénylő rob­ban­totta fel magát Af­ga­nisz­tán ke­leti ré­szén, Dzsa­la­lá­bád vá­ro­sá­ban egy épít­ke­zési vál­la­lat­nál.

Új-zélandi terrortámadás: döbbenetes dolgok derültek ki a támadókról

Új-zélandi terrortámadás: döbbenetes dolgok derültek ki a támadókról

Két me­cse­tet is tá­ma­dás ért.

Az új-zél­andi Ch­rist­church-ben két me­cse­tet is tá­ma­dás ért pén­te­ken, éppen, ami­kor a hívők ima­órán vet­tek részt.

Terrortámadás történt egy francia börtönben, vérben úszott a beszélő

Terrortámadás történt egy francia börtönben, vérben úszott a beszélő

Egy bör­tön­ben rá­tá­madt az őrökre egy isz­lam­ista férfi.

Egy nor­man­diai ki­emelt biz­ton­sági fo­ko­zatú bör­tön­ben rá­tá­madt az őrökre egy isz­lam­ista férfi.

Iskolatáskába rejtett bombával akartak felrobbantani egy általános iskolát

Iskolatáskába rejtett bombával akartak felrobbantani egy általános iskolát

A német tit­kos­szol­gá­lat fi­gyel­mez­tette a brit ha­tó­sá­go­kat...

A német tit­kos­szol­gá­lat fi­gyel­mez­tette a brit ha­tó­sá­go­kat, hogy egy ve­szé­lyes isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dást ter­vez New­castle-ben. A cél­pont egy ál­ta­lá­nos is­kola lett volna.

Hátborzongató dolog derült ki a szilveszteri tokiói terrortámadásról

Hátborzongató dolog derült ki a szilveszteri tokiói terrortámadásról

Egy férfi a tö­megbe haj­tott szil­vesz­ter­kor Japán fő­vá­ro­sá­ban.

Egy férfi a tö­megbe haj­tott szil­vesz­ter­kor Japán fő­vá­ro­sá­ban, de sok­kal na­gyobb pusz­tí­tásra ké­szült.

Újabb terrortámadás: halottak és sérültek Líbiában

Újabb terrortámadás: halottak és sérültek Líbiában

Ön­gyil­kos me­rény­lők tá­mad­tak ked­den a lí­biai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umra Tri­po­li­ban.

Ön­gyil­kos me­rény­lők tá­mad­tak ked­den a lí­biai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umra Tri­po­li­ban.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Hajtóvadászat indult a terrortámadás elkövetője ellen

Vérfagyasztó felvétel a karácsonyi vásárban történt terrortámadásról

Eddig 3 ál­do­zat­ról tud­nak.

Leg­alább hár­man meg­hal­tak, ami­kor az isz­lam­ista me­rénylő több­ször is a tö­megbe lőtt teg­nap St­ras­bourg­ban.

Párizsra új veszélyek leselkednek, a hatóságok figyelmeztetnek

Párizsra új veszélyek leselkednek, a hatóságok figyelmeztetést adtak ki

A bel­ügy­mi­nisz­ter azt ál­lítja, hogy az or­szág­ban to­vábbra is na­gyon magas a ter­ror­ve­szély.

Újabb részletek, az Iszlám Állam magára vállalta a melbourne-i támadást

Újabb részletek, az Iszlám Állam magára vállalta a melbourne-i támadást

Egy férfi tá­madta meg pén­te­ken az auszt­rál fő­vá­ros já­ró­ke­lőit, egy em­bert ha­lá­lo­san meg­se­be­sí­tett.

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

A me­rény­lőt a rend­őrök el­fog­ták, de nem sok­kal ké­sőbb be­le­halt lőtt sé­rü­lé­se­ibe.

Titkos videó került elő, új értelmet nyerhet a New York-i terrortámadás

Titkos videó került elő, új értelmet nyerhet a New York-i terrortámadás

Titkos videó került elő, új értelmet nyerhet a New York-i terrortámadás

Meg­döb­bentő kép­so­rok a 2001. szep­tem­beri ter­ror­tá­ma­dás­ról.

Meg­döb­bentő kép­so­rok ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a 2001. szep­tem­beri, New York-i ter­ror­tá­ma­dás­ról.

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban.

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban. A rend­őr­ség rá­lőtt a ké­se­lőre.

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe Köln­ben azt az isz­lam­is­tát, aki ott­ho­ná­ban ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Jú­ni­us­ban vet­ték őri­zetbe azt az isz­lam­is­tát, aki ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett, ket­tőt kö­zü­lük sú­lyo­san.

Terrortámadástól retteg New York

Terrortámadástól retteg New York

Félő, hogy a szél­ső­sé­ges musz­li­mok bosszút áll­nak.

Félő, hogy a szél­ső­sé­ges musz­li­mok vér­für­dő­vel akar­nak bosszút állni a szí­riai lé­gi­csa­pá­so­kért - és ke­gyet­len­sé­gük cél­pontja az ame­ri­kai met­ro­po­lisz lehet.

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

Most érkezett: terrortámadást hiúsítottak meg a berlini félmaratonon

Most érkezett: terrortámadást hiúsítottak meg a berlini félmaratonon

Kés­sel akar­tak meg­ölni fu­tó­kat. A rend­őr­ség sze­rint nem sokon mú­lott...

Német saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint ter­ror­tá­ma­dás hi­ú­sí­tott meg a rend­őr­ség a ber­lini fél­ma­ra­to­non...

Münsteri gázolás: Mentális problémákkal küzdő 48 éves férfi a merénylő

Münsteri gázolás: Mentális problémákkal küzdő 48 éves férfi a merénylő

Be­le­haj­tott a tö­megbe.

Be­le­haj­tott a tö­megbe egy fur­gon szom­ba­ton a né­met­or­szági Müns­ter­ben.

Véres terror Münsterben: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

Véres terror Münsterben: Házkutatást tartottak a merénylő lakásában

A német rend­őr­ség el­kezdte át­vizs­gálni annak a férfi­nak a la­ká­sát, aki szom­ba­ton haj­tott a békés tö­megbe Müns­ter­ben.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, az utóbbi idő­ben egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Friss hír: Öngyilkos lett a münsteri furgonos merénylő

Friss hír: Öngyilkos lett a münsteri furgonos merénylő

A Bild sze­rint meg­ölte magát az a férfi, aki fur­gon­já­val egy ká­vézó te­ra­szán ülők közé haj­tott a né­met­or­szági Müns­ter­ben.

Meghalt a szeptember 11-i terrortámadás hőse, ez okozta halálát

Meghalt a szeptember 11-i terrortámadás hőse, ez okozta halálát

Meg­halt a 2001. szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás hőse, aki több ember éle­tét is meg­men­tette.

Terrortámadásnak minősítették a münsteri furgonos merényletet

Terrortámadásnak minősítették a münsteri furgonos merényletet

A tö­megbe haj­tott egy fur­gon a né­met­or­szági Müns­ter­ben.

A tö­megbe haj­tott egy fur­gon a né­met­or­szági Müns­ter­ben.

Magyar barátnője beszélt a terrorista migráns miatt meghalt csendőrről

Magyar barátnője beszélt a terrorista migráns miatt meghalt hős csendőrről

Egész Fran­cia­or­szág si­ratja a pén­teki ter­ror­tá­ma­dás ál­do­za­tául esett Ar­naud Bel­trame csend­őrt. A férfi­ról ma­gyar ba­rát­nője be­szélt, ki­de­rült az is, hogy Ar­naud a nyári es­kü­vő­jére ké­szült..

Elhunyt a hős francia csendőr

Elhunyt a hős francia csendőr

A csend­őr­ség al­ez­re­dese ön­ként vál­lalta, hogy a tá­ma­dó­val marad.

A csend­őr­ség al­ez­re­dese ön­ként vál­lalta, hogy a tá­ma­dó­val marad az utolsó túsz el­en­ge­dé­séért cse­rébe.

Szélsőjobboldali terrortámadásoktól tartanak

Szélsőjobboldali terrortámadásoktól tartanak

Már nem csak a szél­ső­sé­ges isz­lam­ista ter­ro­ris­ták ké­szül­nek tö­meg­gyil­kos­sá­gokra.

A szél­ső­sé­ges isz­lam­ista ter­ro­ris­ták mel­lett a szél­ső­job­bos cso­por­to­su­lá­sok is egyre na­gyobb fe­nye­ge­tést je­len­te­nek.

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet leg­újabb pla­kát­jain eu­ró­pai, ame­ri­kai és orosz cél­pon­to­kat is meg­je­lölt!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet leg­újabb pla­kát­jain eu­ró­pai, ame­ri­kai és orosz cél­pon­to­kat is meg­je­lölt!

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Újabb fe­nye­gető videó ér­ke­zett.

Újabb fe­nye­gető vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet, amely­ben meg­je­löl­ték kö­vet­kező eu­ró­pai cél­pont­ju­kat - vissza­tér­né­nek a kez­de­tek­hez.

Hatalmas terrortámadást úszott meg Barcelona

Hatalmas terrortámadást úszott meg Barcelona

Már 2015-ben is gyil­kol­tak volna.

Ha az Isz­lám Állam ter­ve­ibe nem csú­szik hiba, Pá­rizs előtt Bar­ce­lona is meg­is­merte volna 2015-ben a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len­sé­gét.

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént.

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén, és hon­nan sze­rez­ze­nek vizet.

Hatalmas robbanás történt egy benzinkúton! - videó

Hatalmas robbanás történt egy benzinkúton! - videó

Ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Szinte biz­tos, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, egy au­tóba rej­tett bomba okozta a de­to­ná­ciót.

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt.

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt, mi­u­tán a férfi­ról ki­de­rült, hogy me­rény­let­so­ro­zatra ké­szült, és ta­nít­vá­nyait arra akarta rá­venni, hogy csat­la­koz­za­nak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

2017-ben sorra in­dí­totta tá­ma­dá­sait Eu­rópa ellen az Isz­lám Állam.

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták­ban, akik 2017-ben sorra in­dí­tot­ták tá­ma­dá­sa­i­kat Eu­rópa ár­tat­lan­jai ellen.

Vérfürdőt rendezne az Iszlám Állam szilveszterkor

Vérfürdőt rendezne az Iszlám Állam szilveszterkor

Az Isz­lám Állam azt ígérte, vérbe fojtja Eu­ró­pát de­cem­ber­ben - szil­vesz­ter­kor ér­kez­het a kö­vet­kező ter­ror­tá­ma­dás.

Az Isz­lám Állam azt ígérte, vérbe fojtja Eu­ró­pát de­cem­ber­ben - szil­vesz­ter­kor ér­kez­het a kö­vet­kező véres ter­ror­tá­ma­dás.

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Kü­lö­nös nász­aján­dék...

Kü­lö­nös "aján­dék­kal" akart ked­ves­kedni pár­já­nak egy musz­lim férfi: meg­ígérte, hogy a nő ked­véért bár­kit megöl - a meny­asszony ra­jon­gott az öt­le­tért!

Szomorú rekord: negyed évszázada nem volt ennyi terrortámadás

Szomorú rekord: negyed évszázada nem volt ennyi terrortámadás

Ren­ge­teg ár­tat­lan, köz­tük na­gyon sok kis­gye­rek halt meg idén a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták ter­ror­tá­ma­dá­sa­i­ban.

Burkába öltözött terroristák rendeztek vérfürdőt az egyetemen

Burkába öltözött terroristák rendeztek vérfürdőt az egyetemen

Több diák is meg­halt az órá­kon át tartó mé­szár­lás­ban, már je­lent­kez­tek is a me­rény­let el­kö­ve­tői. Sok­koló fo­tó­val...

Körömlakklemosón bukott el a merénylet

Körömlakklemosón bukott el a terrortámadás

Bor­zal­mas ter­ror­tá­ma­dás ér­hette volna Lon­dont.

Bor­zal­mas ter­ror­tá­ma­dás ér­hette volna Lon­dont, de sze­ren­csére hiba csú­szott a vér­szom­jas sze­rel­mes­pár szá­mí­tá­sa­iba.

Terroristák célpontja lesz Harry herceg menyasszonya

Terroristák célpontja lesz Harrymenyasszonya

A hét­fői be­je­len­tés után biz­tossá vált, hogy a brit ki­rá­lyi csa­lád ha­ma­ro­san Meg­han Markle-lel bővül.

A brit ki­rá­lyi csa­lád ha­ma­ro­san Meg­han Markle-lel bővül, ám a szí­nész­nő­nek kü­lö­nös ki­kép­zé­sen kell át­es­nie, mi­előtt oltár elé áll Harry her­ceg­gel.

Szembeszáll a terroristákkal Barcelona

Szembeszáll a terroristákkal Barcelona

Meg­aka­dá­lyoz­zák a vér­für­dő­ket.

Au­gusz­tus­ban 14 ember halt meg a ka­ta­lán fő­vá­ros­ban, ezért most olyan lé­pé­se­ket tesz­nek, amellyel meg­aka­dá­lyoz­hat­ják a ha­sonló vér­für­dő­ket.

"Nem érdemel halálbüntetést!" - megszólalt a terrorista húga

"Nem érdemel halálbüntetést!" - megszólalt a terrorista húga

Semmi nyoma nem volt annak, hogy a 29 éves Say­fullo Sa­i­pov véres tö­meg­gyil­kos­ságra ké­szülne.

Megrázó dolog derült ki a New York-i terrortámadás áldozatairól

Megrázó dolog derült ki a New York-i terrortámadás áldozatairól

A keddi tá­ma­dás­nak össze­sen nyolc ha­lá­los ál­do­zata volt.

A keddi tá­ma­dás­nak össze­sen nyolc ha­lá­los ál­do­zata volt.

Vér és sikolyok: a lehető legtöbb embert akarta megölni a migráns

A lehető legtöbb embert akarta megölni a migráns

A szí­riai ter­ro­rista bom­bá­val akart ár­tat­la­no­kat gyil­kolni Né­met­or­szág­ban.

A szí­riai ter­ro­rista bom­bá­val akart ár­tat­la­no­kat gyil­kolni Né­met­or­szág­ban, ör­dögi ter­vét az utolsó pil­la­nat­ban aka­dá­lyoz­ták meg.

Gyász és vér - erre készül az Iszlám Állam

Gyász és vér - erre készül az Iszlám Állam

"Nagy dur­ra­násra" ké­szül­nek a ter­ro­ris­ták.

"Nagy dur­ra­násra" ké­szül­nek a ter­ro­ris­ták: egyet­len ak­ci­ó­ban akar­nak több ezer em­bert meg­gyil­kolni - ál­lítja az ame­ri­kai bel­biz­ton­sági mi­nisz­ter.

Bármikor jöhet egy újabb terrortámadás

Bármikor jöhet egy újabb terrortámadás

Ijesztő jós­lat­tal állt elő az MI5 igaz­ga­tója.

Ijesztő jós­lat­tal állt elő az MI5 igaz­ga­tója: And­rew Par­ker sze­rint az Egye­sült Ki­rály­sá­got na­gyon rövid időn belül több véres ter­ror­tá­ma­dás is fogja érni, és szinte sem­mit nem te­het­nek.

Vörös kód: mérges gázzal akar támadni az Iszlám Állam

Vörös kód: mérges gázzal akar támadni az Iszlám Állam

Az eu­ró­pai tit­kos­szol­gá­la­tok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy az Isz­lám Állam nevű ter­ror­cso­port vegyi fegy­ver­rel hajt­hat végre ter­ror­tá­ma­dást.

Az eu­ró­pai tit­kos­szol­gá­la­tok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy az Isz­lám Állam nevű ter­ror­cso­port vegyi fegy­ver­rel hajt­hat végre ter­ror­tá­ma­dást.

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Bár a ter­ro­ris­ták el­vesz­tet­ték fő­vá­ro­su­kat, még nem lé­le­gez­he­tünk fel: a dzsi­há­d­is­ták bosszúra ké­szül­nek!

Bár a ter­ro­ris­ták el­vesz­tet­ték fő­vá­ro­su­kat, Rak­kát, még nem lé­le­gez­he­tünk fel: a dzsi­há­d­is­ták ke­gyet­len bosszúra ké­szül­nek!

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­rópa biz­ton­sá­gát: ez­út­tal nők és gye­re­kek hajt­hat­nak végre tá­ma­dás­so­ro­za­to­kat.

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­rópa biz­ton­sá­gát: ez­út­tal nők és gye­re­kek hajt­hat­nak végre tá­ma­dás­so­ro­za­to­kat.