CÍMKE: 'terrorizmus'

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Így akarta három nő vérbe borítani London utcáit

Bű­nös­nek ta­lál­ták annak a ter­ror­sejt­nek a tag­jait, akik Lon­don­ban akar­tak me­rény­le­tet vég­re­haj­tani.

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Meg­tá­ma­dá­sá­val azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

FRISS HÍREK

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

Az ügyész­ség sze­rint is je­len­tős koc­ká­zata van a sza­bad­lábra he­lye­zé­sek­nek...

Az ügyész­ség sze­rint is je­len­tős koc­ká­zata van a sza­bad­lábra he­lye­zé­sek­nek...

Bölcsődék vérbe borításáról beszél az Iszlám Állam

Bölcsődék vérbe borításáról beszél az Iszlám Állam

Né­met­or­szág cél­pont­jává vált az el­múlt évek­ben az isz­lam­ista erő­szak­nak - mondta Hol­ger Münch.

Né­met­or­szág cél­pont­jává vált az el­múlt évek­ben az isz­lam­ista erő­szak­nak - mondta Hol­ger Münch.

Mérhetetlen pusztításra készül az Iszlám Állam Európában

Mérhetetlen pusztításra készül az Iszlám Állam Európában

Az MI5 ve­ze­tője sze­rint együtt­mű­kö­désre van szük­ség.

Az MI5 ve­ze­tője sze­rint együtt­mű­kö­désre van szük­ség Nagy-Bri­tan­nia és Eu­rópa kö­zött.

Oszama bin Láden testőre segélyt kap Németországban

Oszama bin Láden testőre segélyt kap Németországban

Sami A. 97' óta él Né­met­or­szág­ban.

A férfi 1997 óta él Né­met­or­szág­ban, a ha­tó­sá­gok ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tart­ják szá­mon, ki­to­lon­colni még­sem tud­ják.

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got.

Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got.

Nincs vége a rémálomnak, nem nyugszanak a terroristák

Nincs vége a rémálomnak, nem nyugszanak a terroristák

Két­ség­be­ejtő ada­to­kat kö­zölt a brit rend­őr­ség: ta­valy min­den ed­di­gi­nél ma­ga­sabb volt az or­szág­ban a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selt.

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selte meg szerda este az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő fog­or­vost és csa­lád­ját.

Radikális iszlamista volt a katonára támadó migráns

Radikális iszlamista volt a katonára támadó migráns

Egyre több in­for­má­ció derül ki arról a mig­rá­ciós hát­terű férfi­ról, aki Bécs­ben ka­to­nára tá­madt egy kés­sel.

Egyre több in­for­má­ció derül ki arról a mig­rá­ciós hát­terű férfi­ról, aki va­sár­nap késő este a Bécs­ben ta­lál­ható iráni nagy­kö­vet­ség előtt posz­toló ka­to­nára tá­madt egy kés­sel.

Szélsőséges iszlamisták boríthatják vérbe a nyári foci vb-t

Szélsőséges iszlamisták boríthatják vérbe a nyári foci vb-t

Egy bi­zal­mas adat sze­rint leg­alábbis erre szá­mí­ta­nak a német ha­tó­sá­gok.

Egy bi­zal­mas adat sze­rint leg­alábbis erre szá­mí­ta­nak a német ha­tó­sá­gok.

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Meg­gyen­gül a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, ki­szű­rik a vi­de­ó­i­kat.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket, bőven elég volt egy tö­meg­gyil­kos­ság­hoz az in­ter­net - most azon­ban min­den meg­vál­to­zik.

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok.

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok: attól tar­ta­nak, hogy az Isz­lám Állam ka­to­nái újabb bá­zist ta­lál­nak, ahon­nan ke­gyet­len tá­ma­dá­sa­i­kat in­dít­hat­ják.

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Ahmad Alhaw ta­valy jú­li­us­ban be­ron­tott egy ham­burgi szu­per­mar­ketbe...

Ahmad Alhaw ta­valy jú­li­us­ban be­ron­tott egy ham­burgi szu­per­mar­ketbe, ahol egy kés­sel, Allah ak­bart ki­áltva ko­moly vé­reng­zésbe kez­dett. Ál­lí­tása sze­rint az volt a célja, hogy minél több ke­resz­ténnyel vé­gez­zen.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban az MTI-nek.

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát egy férfi

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát

Meg­lepő le­ve­let ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy egye­tem: egy te­xasi férfi ta­nári ál­lásra je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Fur­csa le­ve­let ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy egye­tem: egy te­xasi férfi ta­nári ál­lásra je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Így néz ki szemtől szemben egy terrortámadás - videó

Így néz ki szemtől szemben egy terrortámadás - videó

Az éle­tü­kért me­ne­kül­tek a ka­to­nák.

Az éle­tü­kért me­ne­kül­tek a ka­to­nák, az egyi­kük végig rög­zí­tette a drá­mai ese­mé­nye­ket.

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Szo­kat­lan je­le­ne­tek zaj­lot­tak le...

A német ter­ror­el­há­rí­tás em­be­rei for­gal­mas úton csap­tak le arra a négy szír férfira, aki­ket ter­ro­riz­mus pár­to­lá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Vörös kód: ellepték Németországot a terroristák

Vörös kód: ellepték Németországot a terroristák

Nö­ve­ke­dett a fe­nye­ge­tett­ség.

A német nem­zet­biz­ton­sági szer­vek meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­got, sze­rin­tük ugyanis Né­met­or­szág­ban meg­nőtt a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

Alig pár­szá­zan ma­rad­tak.

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik már a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

Órákon át nézte a lefejezéseket, véres terrortámadásra készült a katona

Órákon át nézte a lefejezéseket, véres terrortámadásra készült a katona

Az ame­ri­kai musz­lim férfi ra­jon­gott az Isz­lám Ál­la­mért.

Az ame­ri­kai férfi ra­jon­gott az Isz­lám Ál­la­mért, zsú­folt épü­let­ben akarta fel­rob­ban­tani magát.

Rémisztő hírek: valóra vált a terroristák álma

Rémisztő hírek: valóra vált a terroristák álma

Nem vé­let­len, hogy még nem si­ke­rült el­pusz­tí­tani az Isz­lám Ál­la­mot.

Nem vé­let­len, hogy még min­dig nem si­ke­rült el­pusz­tí­tani az Isz­lám Ál­la­mot: a bit­co­in­nak kö­szön­he­tően a ter­ror­szer­ve­zet­nek ál­lan­dóan van pénze.

Brutális terrortámadást akadályozott meg az izraeli titkosszolgálat

Brutális terrortámadást akadályozott meg az izraeli titkosszolgálat

Az iz­ra­eli tit­kos­szol­gá­la­tok­nak kö­szön­hető, hogy Eu­ró­pát nem érte egy szep­tem­ber 11-hez ha­sonló bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás.

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

Ötszörösére nőtt az iszlám terrorizmus Németországban egy év alatt!

Ötszörösére nőtt az iszlám terrorizmus Németországban egy év alatt!

Ezért most hir­te­len 2000 új bí­róra és ügyészre lenne szük­ség...

Ezért most hir­te­len 2000 új bí­róra és ügyészre lenne szük­ség... Ez már nem az első "szűk ke­reszt­met­szet".

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Az Isz­lám Állam nem tit­kolja, hogy min­dent meg­tenne azért, hogy vér­für­dőbe fojtsa a ka­rá­cso­nyi idő­sza­kot.

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára! De vajon mit ter­vez a ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet?

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre, de a béke még min­dig messze.

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre, de a béke még min­dig messze.

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

El­sőre meg­va­ló­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­ol­dás­sal sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg: 41 musz­lim ál­la­mot fűzne egybe, és ál­lí­tana szembe a ter­ro­ris­ták­kal.

El­sőre meg­va­ló­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­ol­dás­sal sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg: 41 musz­lim ál­la­mot fűzne egybe.

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Messze még a béke.

Bár az utóbbi évek leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, az Isz­lám Állam las­san tel­jes ve­re­sé­get szen­ved, a béke vissza­té­ré­sé­ről még ál­mo­dozni sem lehet.

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben vol­tak.

Eu­rópa-szerte lé­pés­előnnyel bír­tak a ter­ro­ris­ták, hi­szen a tit­kos­szol­gá­la­tok kép­te­le­nek ennyi em­bert meg­fi­gyelni. Ám a hely­zet ha­ma­ro­san vál­to­zik.

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról.

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról: Eu­rópa több nagy­vá­ro­sá­ban is gyil­kolni akar­nak az ad­venti idő­szak­ban.

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

El­fog­tak hat szír férfit, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam tag­jai.

El­fog­tak hat szír férfit ked­den Né­met­or­szág­ban, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet tag­jai, és a Bild in­for­má­ci­ója sze­rint az es­seni ka­rá­cso­nyi vásár ellen in­téz­tek volna tá­ma­dást.

Ajándékcsomagokkal akadályozzák meg a terrortámadásokat Bécsben

Ajándékcsomagokkal akadályozzák meg a terrortámadásokat Bécsben

Ta­valy óta Bécs­ben is szi­go­rúb­bak az el­len­őr­zé­sek.

A ta­va­lyi ber­lini ka­rá­cso­nyi vá­sárt ért ter­ror­tá­ma­dás óta Bécs­ben is szi­go­rúb­bak az el­len­őr­zé­sek.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Washing­ton sze­rint na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak.

Felszívódott a veszélyes iszlamista a nyomkövető ellenére

Felszívódott a veszélyes iszlamista a nyomkövető ellenére

Ham­burg­ból At­hénba re­pült.

Úgy szö­kött Ham­burg­ból At­hénba re­pü­lő­vel, hogy elekt­ro­ni­kus nyom­kö­vető volt a lábán. A szír isz­lam­ista jel­adó­ját le is kap­csol­ták a né­me­tek.

Veszélyben a karácsonyi vásárok, terroristák fő célpontjai lehetnek

Veszélyben a karácsonyi vásárok, terroristák fő célpontjai lehetnek

A ta­va­lyi ber­lini ter­ror­tá­ma­dás után, idén soha nem lá­tott biz­ton­sági in­téz­ke­dé­se­ket ve­zet­nek be a német vá­ro­sok­ban...

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Kis túl­zás­sal sem­mit nem érnek a ka­to­nai si­ke­rek a ter­ror­szer­ve­zet­tel szem­ben, mivel az Isz­lám Állam szin­tet lé­pett.

Ki akarják végezni Messit és Neymart

Ki akarják végezni Messit és Neymart

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan és ki­fe­je­zet­ten dur­ván üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak. A fe­nye­ge­tés miatt a já­té­ko­sokra fegy­ve­res őrök vi­gyáz­nak.

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan és sok­koló módon üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak. Az érin­tett sport­ki­vá­ló­sá­gokra a fe­nye­ge­tést kö­ve­tően fegy­ve­res őrök vi­gyáz­nak.

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Allah el­len­sé­gét lát­ják benne.

Ígé­re­tük sze­rint meg­ke­se­rí­tik az éle­tét a fran­cia le­gen­dá­nak. Li­onel Messi is a cél­ke­reszt­jükbe ke­rült.

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki.

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki az egyik leg­is­mer­tebb brit ter­ro­ris­ta­nő­ről és agy­mo­sott kisfi­á­ról: az anya ha­zug­ság­gal ci­pelte ma­gá­val a gye­re­két Szí­ri­ába.

Veszély a tengereken - így támadnak a terroristák

Veszély a tengereken - így támadnak a terroristák

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki a brit kor­mány: az utas­szál­lító és a te­her­ha­jók le­het­nek a ter­ro­ris­ták új cél­pont­jai!

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki a brit kor­mány: a hajók le­het­nek a ter­ro­ris­ták új cél­pont­jai!

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mo­bil­te­le­fonba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy utas­szál­lí­tóra az in­diai Man­ga­lore re­pü­lő­té­ren egy férfi.

Mo­bilba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy re­pü­lőre az in­diai Man­ga­lore re­pü­lő­té­ren egy férfi.

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

Így jut­hat­nak a ter­ro­ris­ták Eu­ró­pába.

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség és a bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­té­sé­ből ki­de­rül, hogy az Isz­lám Állam 11 ezer hamis út­le­vél­lel ren­del­kez­het.

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

A bor­za­lom­nak sosem lesz vége.

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a Közel-Ke­le­ten nap­ja­ink leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát a nyu­gati tit­kos­szol­gá­la­tok, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket, buz­dí­tá­sa­i­kat el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Sokkal könnyebben Európába juthatnak a terroristák

Sokkal könnyebben Európába juthatnak a terroristák

Vi­rág­zik a lo­pott út­le­vél-ke­res­ke­de­lem, a bűn­ban­dák több ezres ve­vő­kö­ré­ben ter­ro­ris­ták is van­nak.

Vi­rág­zik a lo­pott út­le­vél-ke­res­ke­de­lem, a bűn­ban­dák több ezres ve­vő­kö­ré­ben nem­csak mig­rán­sok, hanem ter­ro­ris­ták is van­nak.

Ez a terroristatípus jelenti a legnagyobb veszélyt

Ez a terroristatípus jelenti a legnagyobb veszélyt

Ez a prob­léma a szak­ér­tők sze­rint.

Nem a ha­za­térő har­co­sok, hanem a zár­tabb kö­zös­sé­gek­ben ra­di­ka­li­zá­lódó ter­ro­ris­ta­je­löl­tek je­len­tik a leg­na­gyobb ve­szélyt a la­kos­ság szá­mára.

Magyarország az új turistaparadicsom!

Magyarország az új turistaparadicsom!

A kon­ti­nens leg­ked­vel­tebb úti célja lehet Ma­gyar­or­szág!

A kon­ti­nens leg­ked­vel­tebb úti célja lehet Ma­gyar­or­szág! Lát­ni­va­lói és biz­ton­sá­gos­sága miatt már a brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium is ha­zán­kat és Sváj­cot ajánlja el­ső­sor­ban az uta­zók­nak.

Terrorellenes alakulatok csaptak le két férfira Párizsban

Terrorellenes alakulatok csaptak le két férfira Párizsban

Gya­nús al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak egy kül­vá­rosi la­kás­ban.

Gya­nús al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak egy kül­vá­rosi la­kás­ban. az egyik Vil­le­juif ne­gyed­ben ta­lál­ható la­kás­ban két férfit fog­tak el a ter­ror­el­le­nes ala­ku­la­tok. A hely­szí­nen rob­ba­nó­sze­re­ket s bom­ba­ké­szí­tés­hez szük­sé­ges al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak.

Velence polgármestere: "Levadásszuk az iszlám fanatikusokat"

Velence polgármestere: "Levadásszuk az iszlám fanatikusokat"

A város első em­bere har­cot hir­de­tett a isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ellen.

Az észak-olasz város első em­bere har­cot hir­de­tett a isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ellen és meg­ígérte, hogy meg­védi vá­rosa pol­gá­rai a ter­ro­riz­mus­tól.

Drogmaffia tagja volt a terrorsejt radikalizásával vádolt imám

Drogmaffia tagja volt a terrorsejt radikalizásával vádolt imám

Ab­del­bak esz-Szat­tit ki akar­ták uta­sí­tani az or­szág­ból.

Ab­del­bak esz-Szat­tit ki akar­ták uta­sí­tani az or­szág­ból, de ezt egy bí­ró­ság meg­hi­ú­sí­totta.

Szlovákia másodfokúra növelte a terrorkészültséget

Szlovákia másodfokúra növelte a terrorkészültséget

Sz­lo­vá­kia a leg­ala­cso­nyabb, el­ső­fokú szint­ről má­sod­fo­kúra nö­velte a ter­ror­ké­szült­sé­get - je­len­tette be Tibor Gas­par or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány.

Pilótának és orvosnak készültek a barcelonai terroristák

Pilótának és orvosnak készültek a barcelonai terroristák

Pilótának és orvosnak készültek a barcelonai terroristák

Tel­je­sen át­la­gos gye­rek­ko­ruk volt.

Tel­je­sen át­la­gos gye­rek­kora volt a múlt heti me­rény­le­te­ket el­kö­vető fi­a­ta­lok­nak. Bé­ké­sen éltek, ko­moly élet­cél­juk volt, ter­vez­ték a jövőt.

Hajtóvadászat indult: utakat zárnak le, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Hajtóvadászat indult: utakat zárnak le, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Út­tor­la­szok so­ka­sá­gát emelte a rend­őr­ség, ke­re­sik a gá­zo­lót.

Út­tor­la­szok so­ka­sá­gát emelte a rend­őr­ség, ke­re­sik a gá­zo­lót.

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A bar­ce­lo­nai gá­zo­lá­sos me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője a Camb­rils­ban pén­tek haj­nal­ban le­lőtt öt ter­ro­rista egyike.

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam.

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam.

Star Wars sisakot viselnek a terrorelhárítók

Star Wars sisakot viselnek a terrorelhárítók

A sisak képes el­len­állni az AK47-nek, sőt erő­sebb fegy­ve­rek­nek is,va­la­mint a rob­ban­tá­sok­nak és a tűz­nek.

A sisak képes el­len­állni az AK47-nek, sőt erő­sebb fegy­ve­rek­nek is,va­la­mint a rob­ban­tá­sok­nak és a tűz­nek. GPS se­gíti a har­cost a tá­jé­ko­zó­dás­ban.

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

A férfi eddig ta­gadta a gyil­kos­sá­go­kat.

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna abban a három hó­nap­ban, amed­dig az Isz­lám Állam tagja volt, de most elő­ke­rült két videó.

Bin Laden fia bosszút esküdött, soha nem látott terrorhullám jöhet

Bin Laden fia bosszút esküdött, soha nem látott terrorhullám jöhet

Ha­ma­ro­san Hamza bin Laden lehet az al-Kaida ve­ze­tője.

Az FBI egy­kori ügy­nöke azt álltja, hogy az al-Kaida ko­rábbi ve­ze­tő­jé­nek, Oszama bin La­den­nek a leg­ki­sebb fia bosszút es­kü­dött édes­apja meg­ölé­séért. Hamza bin La­dent az év eleje óta a leg­ke­re­set­tebb ter­ro­ris­ták kö­zött tart­ják szá­mon Ame­ri­ká­ban.

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Több ezer tu­rista mond­hat bú­csút meg­szo­kott békés spa­nyol ten­ger­parti nya­ra­lá­sá­nak.

Több ezer tu­rista mond­hat bú­csút meg­szo­kott békés spa­nyol ten­ger­parti nya­ra­lá­sá­nak.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Fel­rob­ban­tot­ták a Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Óriási a botrány, veszélyben a foci-vb megrendezése is

Óriási a botrány, veszélyben a foci-vb megrendezése is

Átok ül a 2022-es ka­tari tor­nán.

Átok ül a 2022-es ka­tari tor­nán. A Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség per­sze nyug­tatja a ke­dé­lye­ket, de be­lát­ha­tat­la­nok a kö­vet­kez­mé­nyek.

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak - és a prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak - és a prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

A ka­na­dai lány a haj­lék­ta­la­nok­nak akart se­gí­teni.

A ka­na­dai lány azért köl­tö­zött Lon­donba, hogy a haj­lék­ta­la­nok­nak se­gít­hes­sen.

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Meg­ható sorok az édes­anyá­tól. Claut a sze­relme Ka­rá­csony­kor két kon­cert­jeggyel lepte meg, teg­nap így kül­földre utaz­tak. Ott érte őket a lon­doni ter­ror­tá­ma­dás híre.

Meg­ható sorok az édes­anyá­tól. Claut a sze­relme Ka­rá­csony­kor két kon­cert­jeggyel lepte meg, teg­nap így kül­földre utaz­tak. Ott érte őket a hír.

Nem vihetünk be laptopot az Egyesült Államokba

Nem vihetünk be laptopot az Egyesült Államokba

De a tab­le­tek­nek is annyi!

A héten dönt a bel­ügy­mi­nisz­té­rium arról, hogy az Eu­ró­pá­ból ér­kező re­pü­lők­ről is szám­űzik a lap­to­po­kat, tab­le­te­ket és más elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­ke­ket.

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet": sze­rinte mi­at­tuk tör­tén­het­nek ter­ror­tá­ma­dá­sok a kon­ti­nen­sen.

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán egy hó­napja: az Isz­lám Állam vi­lág­szerte ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Sokan meg­döb­ben­tek, ami­kor Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést a ter­ror­ve­szély miatt az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. Egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

A sze­rel­me­sek el­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak, és nem is volt kér­dés: együtt fog­nak meg­öre­gedni és meg­halni.

A fi­a­tal sze­rel­me­sek el­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak, és szá­mukra nem is volt kér­dés: együtt fog­nak meg­öre­gedni és meg­halni.

De hol van a manchesteri bombakészítő?

De hol van a manchesteri bombakészítő?

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos el­tűnt.

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros. A ha­tó­ság ver­senyt fut az idő­vel...

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Ez még csak a kez­det...

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak Eu­ró­pá­nak.

Terrortámadások túlélésére tanítják a gyerekeket

Terrortámadások túlélésére tanítják a gyerekeket

Szo­morú, de szük­sé­ges - új tan­tárgy épül­het be a kis­is­ko­lá­sok óra­rend­jébe: a túl­élés-tan.

Szo­morú, de szük­sé­ges - a ter­ror­tá­ma­dá­sok arany­ko­rá­ban új tan­tárgy épül­het be a kis­is­ko­lá­sok óra­rend­jébe: a túl­élés-tan.

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és a dzsi­há­d­is­ták újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és a dzsi­há­d­is­ták újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

A terroristáknak kedvez a Twitter

A terroristáknak kedvez a Twitter

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak!

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak a kö­zös­ségi oldal ve­ze­tő­sége: mos­tan­tól nem fé­sül­he­tik át a fe­lü­le­tet ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó be­jegy­zé­sek után ku­tatva.

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

A bör­tö­nök­ből ke­rül­tek ki a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Állam az állam ellen!

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, a Fle­ury-Me­ro­gis-hoz, hogy le­ver­je­nek egy tün­te­tést - ame­lyet a bör­tön­őrök szer­vez­tek.

Az egész világ ezt a férfit keresi, ő robbantott a metróban

Az egész világ ezt a férfit keresi, ő robbantott a metróban

A ha­tó­sá­gok ki­ad­ták az első képet a fel­té­te­le­zett me­rény­lő­ről.

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.