CÍMKE: 'terrorizmus'

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Ki­szű­rik a vi­de­ó­i­kat.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket.

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Attól tar­ta­nak, hogy az Isz­lám Állam ka­to­nái új bá­zist ta­lál­nak, ahon­nan tá­ma­dá­sa­i­kat in­dít­hat­ják.

FRISS HÍREK

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát egy férfi

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát

Meg­lepő le­ve­let ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy egye­tem: egy te­xasi férfi ta­nári ál­lásra je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Fur­csa le­ve­let ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy egye­tem: egy te­xasi férfi ta­nári ál­lásra je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Így néz ki szemtől szemben egy terrortámadás - videó

Így néz ki szemtől szemben egy terrortámadás - videó

Az éle­tü­kért me­ne­kül­tek a ka­to­nák, az egyi­kük végig rög­zí­tette a drá­mai ese­mé­nye­ket.

Az éle­tü­kért me­ne­kül­tek a ka­to­nák, az egyi­kük végig rög­zí­tette a drá­mai ese­mé­nye­ket.

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Szo­kat­lan je­le­ne­tek zaj­lot­tak le...

A német ter­ror­el­há­rí­tás em­be­rei for­gal­mas úton csap­tak le arra a négy szír férfira, aki­ket ter­ro­riz­mus pár­to­lá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Vörös kód: ellepték Németországot a terroristák

Vörös kód: ellepték Németországot a terroristák

A német nem­zet­biz­ton­sági szer­vek meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­got, sze­rin­tük ugyanis meg­nőtt a fe­nye­ge­tett­ség.

A német nem­zet­biz­ton­sági szer­vek meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­got, sze­rin­tük ugyanis Né­met­or­szág­ban meg­nőtt a fe­nye­ge­tett­ség.

Rémisztő hírek: valóra vált a terroristák álma

Rémisztő hírek: valóra vált a terroristák álma

Nem vé­let­len, hogy még nem si­ke­rült el­pusz­tí­tani az Isz­lám Ál­la­mot.

Nem vé­let­len, hogy még min­dig nem si­ke­rült el­pusz­tí­tani az Isz­lám Ál­la­mot: a bit­co­in­nak kö­szön­he­tően a ter­ror­szer­ve­zet­nek ál­lan­dóan van pénze.

Brutális terrortámadást akadályozott meg az izraeli titkosszolgálat

Brutális terrortámadást akadályozott meg az izraeli titkosszolgálat

Az iz­ra­eli tit­kos­szol­gá­la­tok­nak kö­szön­hető, hogy Eu­ró­pát nem érte egy szep­tem­ber 11-hez ha­sonló bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás.

Órákon át nézte a lefejezéseket, véres terrortámadásra készült a katona

Órákon át nézte a lefejezéseket, véres terrortámadásra készült a katona

Az ame­ri­kai musz­lim férfi ra­jon­gott az Isz­lám Ál­la­mért.

Az ame­ri­kai musz­lim férfi ra­jon­gott az Isz­lám Ál­la­mért, zsú­folt épü­let­ben akarta fel­rob­ban­tani magát.

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik a ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik már a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

Ötszörösére nőtt az iszlám terrorizmus Németországban egy év alatt!

Ötszörösére nőtt az iszlám terrorizmus Németországban egy év alatt!

Ezért most hir­te­len 2000 új bí­róra és ügyészre lenne szük­ség... Erre Mer­kel lát­ha­tóan nem szá­mí­tott.

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

A béke még min­dig messze.

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre, de a béke még min­dig messze.

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Meg tud­ják ál­lí­tani őket a fo­ko­zott biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek?

Az Isz­lám Állam nem tit­kolja, hogy min­dent meg­tenne azért, hogy vér­für­dőbe fojtsa a ka­rá­cso­nyi idő­sza­kot. Meg tud­ják ál­lí­tani őket a fo­ko­zott biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek?

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára!

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára! De vajon mit ter­vez a ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet?

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

Így sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg.

El­sőre meg­va­ló­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­ol­dás­sal sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg: 41 musz­lim ál­la­mot fűzne egybe.

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról: Eu­rópa több nagy­vá­ro­sá­ban is gyil­kolni akar­nak.

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Messze még a béke.

Bár az utóbbi évek leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, az Isz­lám Állam las­san tel­jes ve­re­sé­get szen­ved, a béke vissza­té­ré­sé­ről még ál­mo­dozni sem lehet.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Washing­ton sze­rint na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak.

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben van­nak a ter­ro­ris­ták a nagy szá­muk miatt - de most na­gyot vál­to­zik a hely­zet.

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben van­nak a ter­ro­ris­ták, hi­szen a tit­kos­szol­gá­la­tok kép­te­le­nek ennyi em­bert meg­fi­gyelni...

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Ked­den Né­met­or­szág­ban el­fog­tak hat szír férfit, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet tag­jai...

Ajándékcsomagokkal akadályozzák meg a terrortámadásokat Bécsben

Ajándékcsomagokkal akadályozzák meg a terrortámadásokat Bécsben

A ta­va­lyi ber­lini ka­rá­cso­nyi vá­sárt ért ter­ror­tá­ma­dás óta Bécs­ben is szi­go­rúb­bak az el­len­őr­zé­sek.

Felszívódott a veszélyes iszlamista a nyomkövető ellenére

Felszívódott a veszélyes iszlamista a nyomkövető ellenére

A szír isz­lam­ista jel­adó­ját le is kap­csol­ták a né­me­tek, mond­ván: kül­föl­dön nem fi­gyel­he­tik.

Úg. A szír isz­lam­ista jel­adó­ját le is kap­csol­ták a né­me­tek, mond­ván: kül­föl­dön nem fi­gyel­he­tik.

Veszélyben a karácsonyi vásárok, terroristák fő célpontjai lehetnek

Veszélyben a karácsonyi vásárok, terroristák fő célpontjai lehetnek

Na­po­kon belül meg­nyit­nak a ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok szerte Eu­ró­pá­ban...

Na­po­kon belül meg­nyit­nak a ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok szerte Eu­ró­pá­ban...

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Allah el­len­sé­gét lát­ják benne.

Ígé­re­tük sze­rint meg­ke­se­rí­tik az éle­tét a fran­cia le­gen­dá­nak. Li­onel Messi is a cél­ke­reszt­jükbe ke­rült.

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki.

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki az egyik leg­is­mer­tebb brit ter­ro­ris­ta­nő­ről és agy­mo­sott kisfi­á­ról: az anya ha­zug­ság­gal ci­pelte ma­gá­val a gye­re­két Szí­ri­ába.

Ki akarják végezni Messit és Neymart

Ki akarják végezni Messit és Neymart

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak. Az érin­tett sport­ki­vá­ló­sá­gokra a fe­nye­ge­tést kö­ve­tően fegy­ve­res őrök vi­gyáz­nak, ám a nyo­más így is biz­tos nagy raj­tuk.

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak. Az érin­tett sport­ki­vá­ló­sá­gokra a fe­nye­ge­tést kö­ve­tően fegy­ve­res őrök vi­gyáz­nak. Bár a biz­ton­sá­gaik je­len­léte hoz­hat némi meg­nyug­vást, az élet­ve­szé­lyes üze­ne­tek ko­moly lelki nyo­más alatt tart­hat­ják a fo­cis­tá­kat, akik­nek így kü­lö­nö­sen nehéz lehet a já­tékra kon­cent­rál­niuk.

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Kis túl­zás­sal sem­mit nem érnek a ka­to­nai si­ke­rek a ter­ror­szer­ve­zet­tel szem­ben.

Kis túl­zás­sal sem­mit nem érnek a ka­to­nai si­ke­rek a ter­ror­szer­ve­zet­tel szem­ben.

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

A gép Du­ba­iba tar­tott.

Mo­bil­te­le­fonba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy re­pü­lőre az in­diai Man­ga­lo­ré­ban egy férfi. A gép Du­ba­iba tar­tott, és több szá­zan utaz­tak rajta.

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni a neten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket, buz­dí­tá­sa­i­kat el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Veszély a tengereken - így támadnak a terroristák

Veszély a tengereken - így támadnak a terroristák

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki a brit kor­mány: az utas­szál­lító és a te­her­ha­jók le­het­nek a ter­ro­ris­ták új cél­pont­jai!

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki a brit kor­mány: az utas­szál­lító és a te­her­ha­jók le­het­nek a ter­ro­ris­ták új cél­pont­jai!

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség tit­kos do­ku­men­tu­má­ból ki­de­rül, hogy az Isz­lám Ál­lam­nak 11 ezer hamis út­le­vele lehet.

A német tit­kos­szol­gá­lat sze­retné a hamis ira­to­kat mi­előbb meg­ta­lálni, mivel félő, hogy a ter­ror­szer­ve­zet szír me­ne­kül­tek­ként pró­bálja meg be­jut­tatni a ter­ro­ris­táit Né­met­or­szágba.

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a ter­ror­szer­ve­zet, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a Közel-Ke­le­ten nap­ja­ink leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Sokkal könnyebben Európába juthatnak a terroristák

Sokkal könnyebben Európába juthatnak a terroristák

Lo­pott út­le­vél­lel üz­le­tel­nek.

Vi­rág­zik a lo­pott út­le­vél-ke­res­ke­de­lem, a bűn­ban­dák több ezres ve­vő­kö­ré­ben nem­csak mig­rán­sok, hanem ter­ro­ris­ták is van­nak.

Terrorellenes alakulatok csaptak le két férfira Párizsban

Terrorellenes alakulatok csaptak le két férfira Párizsban

Gya­nús al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak.

Gya­nús al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak egy kül­vá­rosi la­kás­ban. az egyik Vil­le­juif ne­gyed­ben ta­lál­ható la­kás­ban két férfit fog­tak el a ter­ror­el­le­nes ala­ku­la­tok.

Ez a terroristatípus jelenti a legnagyobb veszélyt

Ez a terroristatípus jelenti a legnagyobb veszélyt

Ez a prob­léma a szak­ér­tők sze­rint.

Nem a ha­za­térő har­co­sok, hanem a zár­tabb kö­zös­sé­gek­ben ra­di­ka­li­zá­lódó ter­ro­ris­ta­je­löl­tek je­len­tik a leg­na­gyobb ve­szélyt a la­kos­ság szá­mára.

Szlovákia másodfokúra növelte a terrorkészültséget

Szlovákia másodfokúra növelte a terrorkészültséget

Sz­lo­vá­kia a leg­ala­cso­nyabb, el­ső­fokú szint­ről má­sod­fo­kúra nö­velte a ter­ror­ké­szült­sé­get - je­len­tette be Tibor Gas­par or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány.

Magyarország az új turistaparadicsom!

Magyarország az új turistaparadicsom!

A kon­ti­nens leg­ked­vel­tebb úti célja lehet Ma­gyar­or­szág! Lát­ni­va­lói és biz­ton­sá­gos­sága miatt már a brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium is ha­zán­kat és Sváj­cot ajánlja el­ső­sor­ban az uta­zók­nak.

A kon­ti­nens leg­ked­vel­tebb úti célja lehet Ma­gyar­or­szág! Lát­ni­va­lói és biz­ton­sá­gos­sága miatt már a brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium is ha­zán­kat és Sváj­cot ajánlja el­ső­sor­ban az uta­zók­nak.

Velence polgármestere: "Levadásszuk az iszlám fanatikusokat"

Velence polgármestere: "Levadásszuk az iszlám fanatikusokat"

Az észak-olasz város első em­bere har­cot hir­de­tett a isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ellen.

Drogmaffia tagja volt a terrorsejt radikalizásával vádolt imám

Drogmaffia tagja volt a terrorsejt radikalizásával vádolt imám

Ab­del­bak esz-Szat­tit ki akar­ták uta­sí­tani az or­szág­ból, de ezt egy bí­ró­ság meg­hi­ú­sí­totta.

Pilótának és orvosnak készültek a barcelonai terroristák

Pilótának és orvosnak készültek a barcelonai terroristák

Pilótának és orvosnak készültek a barcelonai terroristák

Tel­je­sen át­la­gos gye­rek­kora volt a múlt heti me­rény­le­te­ket el­kö­vető fi­a­ta­lok­nak.

Tel­je­sen át­la­gos gye­rek­kora volt a múlt heti me­rény­le­te­ket el­kö­vető fi­a­ta­lok­nak.

Most érkezett a hír: ez a tündéri kisfiú is meghalt a barcelonai támadásban

Most érkezett a hír: ez a tündéri kisfiú is meghalt a barcelonai támadásban

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy a tá­ma­dás során meg­halt a hét­éves kisfiú.

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy a tá­ma­dás során meg­halt a hét­éves kisfiú.

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A bar­ce­lo­nai gá­zo­lá­sos me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője a Camb­rils­ban pén­tek haj­nal­ban le­lőtt öt ter­ro­rista egyike.

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

Hajtóvadászat indult: utakat zárnak le, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Hajtóvadászat indult: utakat zárnak le, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Út­tor­la­szok so­ka­sá­gát emelte a rend­őr­ség, ke­re­sik a gá­zo­lót.

Út­tor­la­szok so­ka­sá­gát emelte a rend­őr­ség, ke­re­sik a gá­zo­lót.

Barcelonai gázolás: Orbán Viktor táviratot küldött a spanyol kormányfőnek

Barcelonai gázolás: Orbán Viktor táviratot küldött a spanyol kormányfőnek

A ma­gya­rok ne­vé­ben együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki az ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zó­i­nak.

A ma­gya­rok ne­vé­ben együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki az ál­do­za­tok ro­ko­na­i­nak.

Star Wars sisakot viselnek a terrorelhárítók

Star Wars sisakot viselnek a terrorelhárítók

El­len­áll az AK47-nek is.

A sisak képes el­len­állni az AK47-nek, sőt erő­sebb fegy­ve­rek­nek is,va­la­mint a rob­ban­tá­sok­nak és a tűz­nek. Vé­dő­fe­lü­le­tén GPS se­gíti a har­cost a tá­jé­ko­zó­dás­ban.

Bin Laden fia bosszút esküdött, soha nem látott terrorhullám jöhet

Bin Laden fia bosszút esküdött, soha nem látott terrorhullám jöhet

Ri­a­dót fújt az FBI egy­kori ügy­nöke, sze­rinte ha­ma­ro­san Hamza bin Laden lehet az al-Kaida ve­ze­tője.

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam.

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam: ez­út­tal egy brit ak­cen­tus­sal be­szélő, ha­tal­mas kés­sel ha­do­ná­szó dzsi­há­d­ista fe­nye­gette meg a vi­lá­got.

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna, amíg az Isz­lám Állam tagja volt.

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna abban a három hó­nap­ban, amed­dig az Isz­lám Állam tagja volt, de most elő­ke­rült két videó.

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Új fo­lyo­sót ta­lál­tak a mig­rán­sok.

Több ezer tu­rista mond­hat bú­csút meg­szo­kott békés spa­nyol ten­ger­parti nya­ra­lá­sá­nak: a mig­rán­sok ugyanis egyre na­gyobb hul­lám­ban ér­kez­nek.

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

A prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak - és a prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Fel­rob­ban­tot­ták a Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Nem vihetünk be laptopot az Egyesült Államokba

Nem vihetünk be laptopot az Egyesült Államokba

De a tab­le­tek­nek is annyi!

A héten dönt a bel­ügy­mi­nisz­té­rium arról, hogy az Eu­ró­pá­ból ér­kező re­pü­lők­ről is szám­űzik a lap­to­po­kat, tab­le­te­ket és más elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­ke­ket.

Óriási a botrány, veszélyben a foci-vb megrendezése is

Óriási a botrány, veszélyben a foci-vb megrendezése is

Átok ül a 2022-es ka­tari tor­nán. A FIFA nyug­tatja a ke­dé­lye­ket, de be­lát­ha­tat­la­nok a kö­vet­kez­mé­nyek.

Átok ül a 2022-es ka­tari tor­nán. A Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség nyug­tatja a ke­dé­lye­ket, de be­lát­ha­tat­la­nok a kö­vet­kez­mé­nyek.

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

A ka­na­dai lány azért köl­tö­zött Lon­donba, hogy a haj­lék­ta­la­nok­nak se­gít­hes­sen.

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Meg­ható sorok a két­gyer­me­kes édes­anyá­tól.

Meg­ható sorok az édes­anyá­tól. Claut a sze­relme Ka­rá­csony­kor két kon­cert­jeggyel lepte meg, teg­nap így kül­földre utaz­tak. Ott érte őket a lon­doni ter­ror­tá­ma­dás híre.

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök, Beata Szydlo nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet".

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet": sze­rinte mi­at­tuk van­nak ter­ror­tá­ma­dá­sok.

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán: az Isz­lám Állam ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán egy hó­napja: az Isz­lám Állam ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

De hol van a manchesteri bombakészítő?

De hol van a manchesteri bombakészítő?

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos el­tűnt.

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros. A ha­tó­ság ver­senyt fut az idő­vel...

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Ez még csak a kez­det...

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak Eu­ró­pá­nak.

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

A fi­a­tal sze­rel­me­sek el­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak, és szá­mukra nem is volt kér­dés: együtt fog­nak meg­öre­gedni és meg­halni.

A fi­a­tal sze­rel­me­sek el­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak, és szá­mukra nem is volt kér­dés: együtt fog­nak meg­öre­gedni és meg­halni. De a meg­öre­ge­dés nem ada­tott meg nekik...

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Nem kér a terrorból a magyar külföldön

Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. A ma­gyar tu­ris­ták szá­mára is egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Eu­ró­pára adott ki uta­zási fi­gyel­mez­te­tést az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium. A ma­gyar tu­ris­ták szá­mára is egyre fon­to­sabb szem­pont a ter­ror­ve­szély a nya­ra­ló­hely ki­vá­lasz­tá­sá­nál.

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Ismét ki­cse­lez­ték a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Az anya három éven át élt Szí­ri­á­ban.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Terrortámadások túlélésére tanítják a gyerekeket

Terrortámadások túlélésére tanítják a gyerekeket

Szo­morú, de szük­sé­ges - a ter­ror­tá­ma­dá­sok arany­ko­rá­ban új tan­tárgy épül­het be a kis­is­ko­lá­sok óra­rend­jébe: a túl­élés-tan.

Szo­morú, de szük­sé­ges - a ter­ror­tá­ma­dá­sok arany­ko­rá­ban új tan­tárgy épül­het be a kis­is­ko­lá­sok óra­rend­jébe: a túl­élés-tan.

A terroristáknak kedvez a Twitter

Bajban a britek, a terroristáknak kedvez a Twitter

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak: mos­tan­tól nem fé­sül­he­tik át a fe­lü­le­tet ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó be­jegy­zé­sek után ku­tatva.

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak a kö­zös­ségi oldal ve­ze­tő­sége: mos­tan­tól nem fé­sül­he­tik át a fe­lü­le­tet ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó be­jegy­zé­sek után ku­tatva.

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

El­sza­ba­dul­hat a pokol...

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete a jelek sze­rint fel­hagy egy­más tá­ma­dá­sá­val.

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Ve­szély­ben le­het­nek a lé­gi­ó­sa­ink.

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Állam az állam ellen!

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, a Fle­ury-Me­ro­gis-hoz, hogy le­ver­je­nek egy tün­te­tést - ame­lyet a bör­tön­őrök szer­vez­tek.

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

El­hagyta a ha­tár­idő­nap­ló­ját...

A brit mi­nisz­ter­el­nök szét­szórt­sága akár az éle­tébe is ke­rül­het: May ugyanis az Edin­burghba tartó vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

Az egész világ ezt a férfit keresi, ő robbantott a metróban

Az egész világ ezt a férfit keresi, ő robbantott a metróban

A ha­tó­sá­gok ki­ad­ták az első képet a fel­té­te­le­zett me­rény­lő­ről.

A ha­tó­sá­gok ki­ad­ták az első képet a fel­té­te­le­zett me­rény­lő­ről.

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat...

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Száz­ez­rek me­ne­kül­nek a vá­ros­ból.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Bel­gi­um­ban oko­zott pá­ni­kot a ter­ro­ris­ták leg­újabb vi­de­ója: ez alap­ján vérbe bo­rí­ta­ná­nak egy eu­ró­pai vá­rost...

Bel­gi­um­ban oko­zott pá­ni­kot a ter­ro­ris­ták leg­újabb vi­de­ója: ez alap­ján újra vérbe bo­rí­ta­ná­nak egy eu­ró­pai vá­rost...

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Az Isz­lám Állam új szintre emelte a ke­gyet­len­sé­get.

Az Isz­lám Állam új szintre emelte a ke­gyet­len­sé­get.

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Órák­kal az­után, hogy 20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság, rob­ban­tás rázta meg Iz­mirt.

Radikális iszlamista a berlini merénylő

Radikális iszlamista a berlini merénylő

Az új gya­nú­sí­tott nem volt is­me­ret­len a német ha­tó­sá­gok előtt.

Az új gya­nú­sí­tott nem volt is­me­ret­len a német ha­tó­sá­gok előtt.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Így tarolta le a berlini karácsonyi vásárt a pakisztáni terrorista, már 12 halott

Így tarolta le a berlini karácsonyi vásárt a pakisztáni terrorista, már 12 halott

Pa­kisz­táni be­ván­dorló okoz­hatta 12 ember ha­lá­lát a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Pa­kisz­táni be­ván­dorló okoz­hatta 12 ember ha­lá­lát a ber­lini ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron. 48 ember meg­sé­rült, a ka­mion ere­deti ve­ze­tő­jét el­té­rít­het­ték és meg­öl­het­ték.

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Obama ha­zu­dott a biz­ton­ság­ról?

Hiába a nem­zet­biz­ton­sági koc­ká­zat, ren­ge­te­gen át­vizs­gá­lás nél­kül sik­lot­tak át a résen. Obama ha­zu­dott a la­ko­sok és az or­szág biz­ton­sá­gá­ról?

Terrorveszélytől féltik a szépségkirálynőt

Terrorveszélytől féltik a szépségkirálynőt

Sarka Kata szép­ség­ki­rály­nője már Washing­ton­ban van...

Sarka Kata szép­ség­ki­rály­nője már Washing­ton­ban, a vi­lág­döntő hely­szí­nén ké­szül, hogy el­hó­dít­hassa a ko­ro­nát, de sem ő, sem a többi szép­ség nincs könnyű hely­zet­ben...

50 ezer terroristával végeztek az amerikaiak

50 ezer terroristával végeztek az amerikaiak

Egyre ke­ve­sebb har­cosa marad az Isz­lám Ál­lam­nak - a ve­szély vi­szont még min­dig óri­ási.

Egyre ke­ve­sebb har­cosa marad az Isz­lám Ál­lam­nak - a ve­szély vi­szont még min­dig óri­ási.