CÍMKE: 'terhesség'

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás.

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott a cse­me­té­ről!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben! Ő nem az a klasszi­kus anya­tí­pus...

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy a tör­té­ne­lem meg­is­métli ön­ma­gát, és - lá­nyá­hoz ha­son­lóan - kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Sok nő iri­gyelné Wolf Katit kar­csú alak­jáért!

Sok nő iri­gyelné Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Be­reczki Zol­tán még maga is is­mer­ke­dik a hely­zet­tel.

Be­reczki Zol­tán még maga is is­mer­ke­dik a hely­zet­tel.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Ezek az élet leg­szebb pil­la­na­tai.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni.

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva.

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva, azon­ban hiába vi­gyáz min­den­nél job­ban, sokan nin­cse­nek te­kin­tet­tel ál­la­po­tára...

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Pedig már...

A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Pedig már...

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Már a négy hó­napja ter­hes Fresh Viki.

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel...

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek...

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok...

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok, hogy ilyen gyor­san tel­je­sült a vá­gyuk, és közös gyer­me­kük ér­ke­zik.

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Dóra még sze­rette volna tit­kolni...

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de már göm­bö­lyö­dik a po­cakja...

Viccet csinált magából a magyar énekesnő

Viccet csinált magából a magyar énekesnő

Egyre ne­he­zeb­ben vi­seli ter­hes­sége utolsó nap­jait az éne­kesnő.

Egyre ne­he­zeb­ben vi­seli ter­hes­sége utolsó nap­jait az éne­kesnő. Mint min­den vá­ran­dós anyu­ká­nak, már neki is dagad a bo­kája, vi­ze­se­dik a keze.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Azt is tudni, mikor jön a baba.

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Várandós az egykori szépségkirálynő

Várandós az egykori szépségkirálynő

A 2013-as Miss World Hun­gary anyai örö­mök elé néz. Azt még nem lehet tudni, hogy kis­lányt vagy kisfiút hord a szíve alatt

A 2013-as Miss World Hun­gary anyai örö­mök elé néz.

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

A le­endő anyuka sze­rint ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét...

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

Szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, bújja az in­ter­ne­tet, a köny­ve­ket. Mégis van, ami sok­ko­lóan hat a kis­ma­mákra.

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

A ter­hes­ség le­csalta róla a tex­tilt.

Eddig nem arról volt híres az éne­kesnő, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát Zsu­zsi, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége.

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát az éne­kesnő, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége. Völ­gyi Zsu­zsit tel­je­sen meg­hatja, hogy csa­ládja épp­úgy várja, mint férje, Gábor és ő. Anyu­kája min­den kérés nél­kül már szinte min­dent meg­vett uno­ká­já­nak, a ba­ba­ko­csi­tól a ru­há­kig.

Elájulsz, ha meglátod a terhes tévésztár meztelen fotóját

Elájulsz, ha meglátod a terhes tévésztár meztelen fotóját

Az első gyer­me­két váró bom­bá­zó­ról eddig is tud­tuk, hogy be­vál­la­lós, most azon­ban túl­ment min­den ha­tá­ron!

Azt eddig is tud­tuk, hogy be­vál­la­lós, most azon­ban túl­ment min­den ha­tá­ron!

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Össze­szedte min­den bá­tor­sá­gát!

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Kisfiút hord a szíve alatt! Kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre. Azt is el­árulta, miért tűn­het úgy so­kak­nak, hogy újból anyai örö­mök elé néz.

Megszületett Fejős Éva babája! Itt az első fotó!

Megszületett Fejős Éva babája! Itt az első fotó!

Az írónő min­dig is sze­re­tett volna egy kis­lányt, azon­ban a gyer­mek­vál­la­lást so­káig ha­lo­gatta pár­já­val.

Az Írónő min­dig is sze­re­tett volna egy kis­lányt, azon­ban a gyer­mek­vál­la­lást so­káig ha­lo­gatta pár­já­val.

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Fejős Éva kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a nagy dá­tu­mot.

Fejős Éva kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy mikor szü­le­tik majd meg kis­lá­nya.

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Veszélyeztetett terhes a magyar sorozatsztár

Veszélyeztetett terhes a magyar sorozatsztár

Ter­hes­sé­gé­nek vé­gé­hez ér­ke­zett a Som-Ba­logh Edina, erről a Mok­ká­ban.

Ter­hes­sé­gé­nek utolsó sza­kaszba ér­ke­zett a Som-Ba­logh Edina, erről me­sélt hét­főn reg­gel a Mok­ká­ban.

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Már biz­tos, hogy a bíró dönt majd...

Már szinte bi­zo­nyos, hogy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az a vita, ami Nótár Mary és ko­rábbi me­nedzs­mentje kö­zött rob­bant ki, és amibe be­lé­pett L.L. Ju­nior is.

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C ko­sa­ras mell­tar­tót.

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C, vagy még na­gyobb ko­sa­ras mell­tar­tó­kat. De vajon mi tör­té­nik, ha a baba meg­szü­le­tik, majd egy idő után a szop­ta­tás­nak is vége lesz? Vajon bú­csút mond­hatsz a lát­vá­nyos ci­cik­nek?

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

Élete leg­szebb idő­szaka elé néz a fi­a­tal te­het­ség! De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Élete leg­szebb idő­szaka elé néz a fi­a­tal te­het­ség! De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Holtan találták a tanárnőt és diákjától fogant kisfiát

Holtan találták a tanárnőt és diákjától fogant kisfiát

Bosszút áll­tak a ro­ko­nok?

Nem tudni, ön­gyil­kos­ság volt-e, vagy a dühös ro­ko­nok bosszúja.

Ezt mondták kollégái Liptai Claudiáról a háta mögött

Ezt mondták kollégái Liptai Claudiáról a háta mögött

A mű­sor­ve­zető kisfia szü­le­tése óta alig ta­lál­ko­zott mun­ka­tár­sa­i­val, akik kap­tak az al­kal­mon, és jól ki­be­szél­ték őt.

A mű­sor­ve­zető kisfia szü­le­tése óta alig ta­lál­ko­zott mun­ka­tár­sa­i­val, akik jól ki­be­szél­ték őt.

Így lehet meggazdagodni a terhességből

Így lehet meggazdagodni a terhességből

Sokan fi­zet­nek ter­hes­ségi tesz­tért.

Hi­he­tet­len, de sokan fi­zet­nek egy po­zi­tív ter­hes­ségi tesz­tért.

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Tel­jes a káosz Nótár Mary körül.

Tel­jes a káosz - talán így le­hetne jel­le­mezni mind­azt, ami az el­múlt he­tek­ben tör­té­nik Nótár Mary körül. A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az ügy.

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Na­ponta vizs­gá­lat­nak veti alá magát ott­ho­ná­ban.

A gyö­nyörű kis­mama sze­retné ma­xi­má­lis biz­ton­ság­ban tudni kis­ba­bája egész­sé­gét! Ezért ha te­heti, vizs­gá­lat­nak veti alá magát ott­ho­ná­ban.

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát, a fáj­dal­má­ról pedig a Ri­post­nak val­lott.

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát, a fáj­dal­má­ról pedig a Ri­post­nak val­lott.

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós.

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós. Az öröm­hírt nem is akárki jó­solta meg neki.

Kitálalt terhességének utolsó szakaszáról Som-Balogh Edina!

Kitálalt terhességének utolsó szakaszáról Som-Balogh Edina!

Exk­lu­zív tit­kok...

A gyö­nyörű szí­nésznő és férje már na­gyon ké­szül­nek kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sére!

Elképesztő: Így néz ki szülés után Péter Szabó Szilvi teste

Elképesztő: Így néz ki szülés után Péter Szabó Szilvi teste

Közel egy hó­­napja már, hogy nem kö­­zölt ma­­gá­­ról egész ala­­kos fotót az éne­­kesnő. De most végre meg­­lát­­hat­­juk, mi­­ként néz ki im­­má­­ron anya­­ként.

Közel egy hó­­napja már, hogy nem kö­­zölt ma­­gá­­ról egész ala­­kos fotót az éne­­kesnő. De most végre meg­­lát­­hat­­juk, mi­­ként néz ki im­­má­­ron anya­­ként.

Babát vár a tökéletes Irina Shayk

Babát vár a tökéletes Irina Shayk

A dögös top­mo­dell és a jó­képű szí­nész már egy éve együtt élnek, és a jelek sze­rint ko­mo­lyan gon­dol­ják a kap­cso­la­tu­kat.

A dögös top­mo­dell és a jó­képű szí­nész már egy éve együtt élnek, és a jelek sze­rint ko­mo­lyan gon­dol­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Hoppá! Újra apa lesz a magyar olimpikon

Hoppá! Újra apa lesz a magyar olimpikon

Bár­dosi Sán­dor ked­vese a hét­főn este adásba ke­rülő Mi­csoda nők című műsor fel­vé­te­lén je­len­tette be az öröm­hírt...

Bár­dosi Sán­dor ked­vese a hét­főn este adásba ke­rülő Mi­csoda nők című műsor fel­vé­te­lén je­len­tette be az öröm­hírt...

Iszonyat: Vajúdás közben erőszakolták meg a zokogó kismamát

Iszonyat: Vajúdás közben erőszakolták meg a zokogó kismamát

A le­endő anyu­kát saját sze­xő­rült part­nere tette ma­gáévá, né­hány órá­val az­előtt, hogy éle­tet adott első közös gyer­me­kük­nek.

Konyhai balesetben sérült meg a terhes Nótár Mary!

Konyhai balesetben sérült meg a terhes Nótár Mary!

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let.

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let, ki­de­rült, miért volt be­kötve a keze.

Börtönnek érzi terhességét az énekesnő

Börtönnek érzi terhességét az énekesnő

Össze­om­lott Palya Bea

Össze­om­lott Palya Bea, aki ken­dő­zet­leül vall arról, hogy utálja a vá­ran­dós­sá­gát, nem bírja el­vi­selni a vá­ran­dós­ság­gal járó testi tü­ne­te­ket.

Bizonyítékot várnak a rajongók Nótár Marytől

Bizonyítékot várnak a rajongók Nótár Marytől

Egyre han­go­sab­bak a két­ke­dők...

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sa­ink sze­rint a má­so­dik hó­nap­ban jár­hat, de egyre han­go­sab­bak a két­ke­dők.

13 éves diákja ejtette teherbe a szexőrült tanárnőt

13 éves diákja ejtette teherbe a szexőrült tanárnőt

Bár a fiú csa­ládja tá­mo­gatta a kap­cso­la­tot, a kéj­só­vár pe­da­gó­gus mégis el­ve­tette a babát.

Bár a fiú csa­ládja tá­mo­gatta a kap­cso­la­tot, a kéj­só­vár pe­da­gó­gus mégis el­ve­tette a babát.

Hevesen szerette, mégis megölte párját a magyar lány

Hevesen szerette, mégis megölte párját a magyar lány

A 16 éves lány egyet­len szú­rás­sal ölt.

A 16 éves lány egyet­len szú­rás­sal ölte meg sze­rel­mét, ami­kor közös gyer­me­kü­ket már a szíve alatt hordta. A bu­da­pesti bí­ró­sá­gon sírva fa­kadt.

Nótár Mary tagadja, hogy autóbalesetet szenvedett volna!

Nótár Mary tagadja, hogy autóbalesetet szenvedett volna!

Na­pok­kal ez­előtt tel­je­sen el­tűnt.

Az éne­kesnő na­pok­kal ez­előtt szinte tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most vi­szont meg­törte a csen­det.

Veszélyes betegséggel küzd a várandós Boggie!

Veszélyes betegséggel küzd a várandós Boggie!

Ter­hes­sége alatt de­rült ki, hogy olyan prob­lé­mája van, ami ko­moly oda­fi­gye­lést igé­nyel.

Ter­hes­sége alatt de­rült ki, hogy olyan prob­lé­mája van, ami ko­moly oda­fi­gye­lést igé­nyel.

Nem jár terhesgondozásra Nótár Mary?

Nem jár terhesgondozásra Nótár Mary?

Az éne­kes­nőt senki nem látta még abban a ter­hes­gon­do­zó­ban, ahová a be­je­len­tett lak­címe sze­rint tar­to­zik.

Az éne­kes­nőt senki nem látta még abban a ter­hes­gon­do­zó­ban, ahová a be­je­len­tett lak­címe sze­rint tar­to­zik.

Gólyahír, újra apa lesz kedvenc világbajnokunk

Gólyahír, újra apa lesz kedvenc világbajnokunk

A neje hozta nyil­vá­nos­ságra.

Ezt a neje je­len­tette be egy kü­lön­le­ges kép­pel a kö­zös­ségi mé­di­á­ban. Az új jö­ve­vény már saját cím­két is ka­pott az anyu­ká­já­tól.

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe! Egyik ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek! Fotó is ké­szült az ijesztő eset­ről!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

A vá­ran­dós éne­kesnő meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett a FEM3 Ca­fé­ban.

A vá­ran­dós éne­kesnő meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett a FEM3 Ca­fé­ban.

Árulkodó fotó: Egyre jobban gömbölyödik Nótár Mary pocakja

Árulkodó fotó: Egyre jobban gömbölyödik Nótár Mary pocakja

Le­nyű­gözte a Sz­tár­ban sztár né­zőit.

Az anyai örö­mök elé néző éne­kesnő egy test­hez si­muló ru­há­ban lé­pett szín­padra a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jé­nek első kö­ré­ben!

Boggie a HELLO!-nak mutatta meg gömbölyödő pocakját

Boggie megmutatta gömbölyödő pocakját

Őszin­tén me­sélt a ter­hes­sé­gé­ről.

Az éne­kesnő féltve óvja ma­gán­éle­tét, most azon­ban ki­vé­telt tett! Meg­lepő rész­le­tes­ség­gel pár­kap­cso­la­tá­ról a HELLO! ma­ga­zin ol­va­só­i­nak.

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei.

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei. Ennek el­le­nére va­sár­nap este na­gyot ala­kí­tott a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán: ismét régi ön­ma­gát idézte.

Elképesztő, mit tesz terhessége alatt Nótár Mary

Elképesztő, mit tesz terhessége alatt Nótár Mary

Fur­csa szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le a éne­kes­nőt, aki egy kis­ba­bát hord a szíve alatt...

Fur­csa szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le a éne­kes­nőt, aki egy kis­ba­bát hord a szíve alatt...

A szűz tini azt állítja, Jézust hordja a szíve alatt

A szűz tini azt állítja, Jézust hordja a szíve alatt

Ne­ga­tív ter­hes­ségi tesz­tek tu­cat­jai sem ren­ge­tik meg a lányt a hi­té­ben, hogy ma­gá­val a Meg­vál­tó­val ter­hes!

Ne­ga­tív ter­hes­ségi tesz­tek tu­cat­jai sem ren­ge­tik meg a lányt a hi­té­ben, hogy ma­gá­val a Meg­vál­tó­val ter­hes!

Elárulta születendő kisbabája nemét Som-Balogh Edina!

Elárulta születendő kisbabája nemét Som-Balogh Edina!

Régi álma vált va­lóra.

Régi álma vált va­lóra, ezért igyek­szik meg­élni a vá­ran­dós­ság min­den pil­la­na­tát.

Végtelen gyönyör: Egy hónapig tartott a fiatal anyuka orgazmusa!

Végtelen gyönyör: Egy hónapig tartott a fiatal anyuka orgazmusa!

Még férfi sem kel­lett neki ahhoz, hogy át­élje a he­te­kig tartó, kor­lát­lan él­ve­ze­tet...

Kilenc hónapos terhesen sem adja fel a táncot

Kilenc hónapos terhesen sem adja fel a táncot

Az or­vo­sok sze­rint csak a ja­vára válik.

A 39. hét­ben is min­de­nét rázza a tán­cosnő. Azt mondja, nem bírja ki, hogy ne mo­zog­jon. Az or­vo­sok sze­rint csak a ja­vára válik.

Ezért tömték évekig gyógyszerekkel Várkonyi Andreát

Ezért tömték évekig gyógyszerekkel Várkonyi Andreát

Őszin­tén val­lott nehéz múlt­já­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­jes őszin­te­ség­gel val­lott nehéz múlt­já­ról. Sok-sok éven ke­resz­tül gyógy­sze­re­ken élt. Azt is el­mondta, miért...

Hihetetlen, de sok nő, emiatt az ital miatt nem esik teherbe

Hihetetlen, de sok nő, emiatt az ital miatt nem esik teherbe

Kis­ba­bát sze­ret­nél? Akkor jobb, ha el­ke­rü­löd a di­é­tás üdí­tő­ket, mert az éde­sí­tő­szer ront­hatja az esé­lye­ket.

Kis­ba­bát sze­ret­nél? Akkor jobb, ha el­ke­rü­löd a di­é­tás üdí­tő­ket, mert az éde­sí­tő­szer ront­hatja az esé­lye­ket.

Most már biztos, így indul Liptai Claudia a szülőszobába

Így indul Liptai Claudia a szülőszobába

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető úgy érzi, tel­je­sen fel­ké­szült, és meg­nyug­tatja, hogy párja végig mel­lette lesz a nagy pil­la­nat­ban.

Bizalmas részleteket mesélt szüléséről Dobó Ági

Bizalmas részleteket mesélt szüléséről Dobó Ági

Elő­ször be­szélt a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Két nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két. Most elő­ször be­szélt tü­ze­te­seb­ben a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Elképesztő szituációban kapták lencsevégre Janet Jacksont!

Elképesztő szituációban kapták lencsevégre Janet Jacksont!

Az 50 éve­sen anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ha­tal­mas fel­tű­nést kel­tett.

Az 50 éve­sen anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ha­tal­mas fel­tű­nést kel­tett az utcán!

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Sokak sze­rint az éne­kesnő meg­vál­to­zott, és már tel­je­sen el­fe­lej­tette, ki ő és hon­nan jött. A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Kisfia hozta el Liptai Claudia számára a megnyugvást

Kisfia hozta el Liptai Claudia számára a megnyugvást

Hosszabb pi­he­nőre ké­szül.

A mű­sor­ve­zető most hosszabb pi­he­nőre ké­szül, nem úgy, mint első szü­lése után.

Várandóssága ellenére sem tud leállni Nótár Mary

Várandóssága ellenére sem tud leállni Nótár Mary

Az éne­kesnő kon­cert­ről kon­certre jár, köz­ben pedig a hasa is nőni kez­dett.

Az éne­kesnő kon­cert­ről kon­certre jár, köz­ben pedig a hasa is nőni kez­dett.

Sírógörcsök gyötrik Som-Balogh Edinát

Sírógörcsök gyötrik Som-Balogh Edinát

A szí­nésznő a má­so­dik gyer­me­két várja, és csak azt sze­retné, hogy a kicsi egész­sé­ges le­gyen. Nem várja el, hogy a férje ké­nyez­tesse.

A szí­nésznő a má­so­dik gyer­me­két várja, és csak azt sze­retné, hogy a kicsi egész­sé­ges le­gyen.

Már csak órái vannak hátra a szülésig Liptai Claudiának

Már csak órái vannak hátra a szülésig Liptai Claudiának

Sem­mit sem bíz a vé­let­lenre.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető tel­je­sen be­biz­to­sí­totta magát. Sem­mit sem bíz a vé­let­lenre.

Idilli családi fotót posztolt a mindenórás Dobó Ági!

Idilli családi fotót posztolt a mindenórás szépségkirálynő!

A szép­ség nem is le­hetne bol­do­gabb.

A vá­ran­dós anyuka bol­do­gabb nem is le­hetne, a bo­ron­gós hétfő reg­ge­lek náluk vi­dá­man in­dul­nak.

Megdöbbentő titok szivárgott ki Beyoncé magánéletéről!

Megdöbbentő titok szivárgott ki Beyoncé magánéletéről!

Bár a díva már 8 éve él bol­dog há­zas­ság­ban a rap­per Jay-Z-vel, férje leg­na­gyobb vá­gyát nem haj­landó tel­je­sí­teni.

Bár a díva már 8 éve él bol­dog há­zas­ság­ban a rap­per Jay-Z-vel, férje leg­na­gyobb vá­gyát nem haj­landó tel­je­sí­teni. Kar­ri­erje ugyanis most sok­kal fon­to­sabb!