CÍMKE: 'terhesség'

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Drámai vallomást tett Kapócs Zsóka

Drámai vallomást tett Kapócs Zsóka

6 éven át kín­ló­dott, küz­dött azért, hogy gye­reke le­hes­sen.

Hat éven át kín­ló­dott, szen­ve­dett, küz­dött azért, hogy gye­reke le­hes­sen. 38 éve­sen lett kis­mama az ötö­dik lom­bik­prog­ram se­gít­sé­gé­vel.

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két, de az apuka nem lesz ott a szü­lő­szo­bán.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Nagy dolgot árult el babájáról Katalin hercegné

Nagy dolgot árult el babájáról Katalin hercegné

A camb­ridge-i her­cegné elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san, mióta ki­de­rült, hogy har­ma­dik gye­re­két várja.

A camb­ridge-i her­cegné elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san, mióta ki­de­rült, hogy har­ma­dik gye­re­két várja, és fon­tos üze­ne­tet rej­tett a ru­hája.

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be.

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

A vá­ran­dós ma­gyar mű­sor­ve­zető ma már pon­to­san tudja, mit ron­tott el a múlt­ban. Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

Sokak szerint veszélyes: Terhesen is edz a sztáranyuka

Sokak szerint veszélyes: Terhesen is edz a sztáranyuka

Már több hó­na­pos ter­hes Jes­sica Alba.

Már több hó­na­pos ter­hes, de ennek el­le­nére ugyan­úgy jár az edző­te­rembe Jes­sica Alba.

47 évesen negyedik gyerekét várja a dögös énekesnő?

47 évesen negyedik gyerekét várja a dögös énekesnő?

A min­dig fitt és vé­kony éne­kesnő po­cakja gya­nú­san meg­nőtt, ami va­ló­szí­nű­leg azt je­lenti, hogy vá­ran­dós.

A min­dig fitt és vé­kony éne­kesnő po­cakja gya­nú­san meg­nőtt. Ez pedig va­ló­szí­nű­leg azt je­lenti, hogy ismét kis­ba­bát vár. Rá­adá­sul pár­já­val együtt gya­kor­la­ti­lag su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át.

A szí­nésznő három hó­napja élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át, ami­kor ki­de­rült: kis­ba­bát vár.

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Bár nagy koc­ká­za­tot vál­lalt a ter­hes­ség­gel, Szabó Zsófi sosem volt még bol­do­gabb.

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A csúcs­for­má­ban lévő mű­vésznő meg­elé­gelte az ál­hí­re­ket. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak!

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak!

Bikiniben bukott le: Gömbölyödik Eva Longoria pocakja

Bikiniben bukott le: Gömbölyödik Eva Longoria pocakja

A szí­nésznő vá­ran­dós­sá­gá­ról már több­ször is plety­kál­tak, bi­zo­nyító erejű fotó azon­ban még nem ké­szült róla. Egé­szen mos­ta­náig!

A szí­nésznő vá­ran­dós­sá­gá­ról már több­ször is plety­kál­tak, bi­zo­nyító erejű fotó azon­ban még nem ké­szült róla. Egé­szen mos­ta­náig!

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

A szí­nésznő 2003-ban várta má­so­dik, Szurdi Mik­lós­sal közös gyer­me­két.

A szí­nésznő 2003-ban várta má­so­dik, Szurdi Mik­lós­sal közös gyer­me­két.

Most közölték: Rosszul lett a várandós Katalin hercegné

Most közölték: Rosszul lett a várandós Katalin hercegné

Ag­gasztó hírt kö­zölt a pa­lota.

A har­ma­dik gyer­me­két váró Ka­ta­lin a 4 éves György her­ce­get sem tudta el­kí­sérni első is­ko­lai nap­jára.

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A vá­ran­dós her­cegné nincs jól.

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét.

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Az el­múlt napok leg­na­gyobb híre, hogy Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné újra babát vár­nak, immár a har­ma­di­kat.

Durva fotó: Mi történt a 31 éves Lindsay Lohan testével?

Durva fotó: Mi történt a 31 éves Lindsay Lohan testével?

Óri­ási vi­hart ka­vart a Gö­rög­or­szág­ban pi­henő sztár für­dő­ru­hás fo­tója! Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Óri­ási vi­hart ka­vart a Gö­rög­or­szág­ban pi­henő sztár für­dő­ru­hás fo­tója! Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték.

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő ismét babát vár.

Már terjed a pletyka: Katalin hercegnő húga is gyereket vár?

Már terjed a pletyka: Katalin hercegnő húga is gyereket vár?

Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Ka­ta­lin­nak és Pip­pá­nak nagy álma volt, hogy egy­szerre néz­ze­nek anyai örö­mök elé. Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia.

Meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia.

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

A ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

A ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár, azon­ban a fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

Eltűnik a képernyőről Czippán Anett, ez az oka

A Ri­post­nak el­árulta, hogy med­dig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­kö­zön­sé­get a csi­nos tévés.

A Ri­post­nak el­árulta, hogy med­dig szó­ra­koz­tatja még a né­ző­kö­zön­sé­get a csi­nos tévés.

Retro fotó: ilyen kismama volt második terhessége idején Szinetár Dóra!

Retro fotó: ilyen kismama volt második terhessége idején Szinetár Dóra!

A szí­nésznő tíz évvel ez­előtt ugyan­csak vá­ran­dós volt.

A szí­nésznő tíz évvel ez­előtt ugyan­csak vá­ran­dós volt, bol­do­gan várta kis­lá­nyát, Zor­kát.

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Egyál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Sok, anyai örö­mök elé néző sztár­ral el­len­tét­ben ő egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel rob­ban a hír.

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Pirner Alma a veszélyes új őrületről: terhesen pörögnek a rúdon a nők!

Pirner Alma a veszélyes új őrületről: terhesen pörögnek a rúdon a nők!

Nem sza­badna ak­ro­ba­ti­kus tán­cot lej­te­niük a vá­ran­dós asszo­nyok­nak.

A téma szak­ér­tője, Pir­ner Alma úgy gon­dolja, a ter­hes­ség se­me­lyik sza­ka­szá­ban nem sza­badna ak­ro­ba­ti­kus tán­cot lej­te­niük a vá­ran­dós asszo­nyok­nak.

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Dögös képet posztolt a terhes fitneszmodell, feszesebb, mint valaha

Dögös képet posztolt a terhes fitneszmodell, feszesebb, mint valaha

Sokan ter­mé­szet­el­le­nes­nek tart­ják ezt a lapos, koc­kás hasat. Pedig a hölgy már a ha­to­dik hó­nap­ban jár.

Sokan ter­mé­szet­el­le­nes­nek tart­ják ezt a lapos, koc­kás hasat.

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

A nép­szerű szí­nésznő vá­rat­lan módon kö­zölte a hírt. A ra­jon­gók el­özön­löt­ték a friss posz­tot.

Élettársát és nevelt gyerekeit késelte meg

Rettenetes dolgok derültek ki a volt élettársát és nevelt gyerekeit megkéselő Zsoltról

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd ül­dözte az ál­ta­lá­nos is­ko­lást.

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd, mikor volt élet­társa ki­adta az útját, zak­latta is.

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár, most már az is ki­de­rült, hogy kis­lányt vagy kisfiút hord a szíve alatt.

Halle Berry 51 évesen újra anya lesz?

Halle Berry 51 évesen újra anya lesz?

A szí­nésznő min­den­kit meg­döb­ben­tett a ke­re­kedő po­cak­já­val.

Az Oscar-díjas szí­nésznő min­den­kit meg­döb­ben­tett a ke­re­kedő po­cak­já­val, fő­ként, hogy hi­va­ta­lo­san nincs párja, aki te­herbe ejt­hette volna.

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Ezt látni kell, öt hónapos terhesen állt rajthoz!

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Nem min­den­napi tel­je­sít­ményt nyúj­tott az ame­ri­kai fu­tónő, aki 800 mé­te­ren állt rajt­hoz.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Ször­nyű tettre szánta el magát.

A walesi her­cegné olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz!

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő!

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Elképesztő, a TV2 sztárja a Facebookról tudta meg, hogy várandós

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen.

Czip­pán Anett alig várta, hogy újra kis­mama le­gyen. A kí­ván­sága tel­je­sült.

Így bukott le terhességével Czippán Anett!

Így bukott le terhességével Czippán Anett!

Már túl van a kri­ti­kus első három hó­na­pon, s bár kol­lé­gái gya­na­kod­tak, nem mer­tek rá­kér­dezni.

Már túl van a kri­ti­kus első három hó­na­pon, s bár kol­lé­gái gya­na­kod­tak, nem mer­tek rá­kér­dezni.

Hatalmas szenzáció, gyermeket vár a Ripost sztárja

Hatalmas szenzáció, gyermeket vár a Ripost sztárja

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz. A mű­sor­ve­zető élő adás­ban je­len­tette be az öröm­hírt.

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A több­szö­rös ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok, fe­le­sé­gé­nek ha­tal­mas a po­cakja.

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat ami­ért vissza­él­tek a ne­vé­vel.

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat ami­ért vissza­él­tek a ne­vé­vel.

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Már nagy a ké­szü­lő­dés a csa­lád­ban!

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas, cit­rom­mal túl sa­va­nyú. De így finom!

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

A szexi mo­dell el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi he­tek­ben! Gyö­nyörű!

A szexi mo­dell el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi he­tek­ben! Meg­kér­dez­tük, minek kö­szön­heti tö­ké­le­tes alak­ját!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás. Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás. Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű! Hi­he­tet­len!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben! Ő nem az a klasszi­kus anya­tí­pus...

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy a tör­té­ne­lem meg­is­métli ön­ma­gát, és - lá­nyá­hoz ha­son­lóan - kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Sok nő iri­gyelné Wolf Katit kar­csú alak­jáért!

Sok nő iri­gyelné Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Felháborodott a busz utasain a terhes műsorvezetőnő

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva, azonm­ban hiába vi­gyáz min­den­nél job­ban, sokan nin­cse­nek te­kin­tet­tel ál­la­po­tára...

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Be­reczki Zol­tán még maga is is­mer­ke­dik a hely­zet­tel, de már kis­lá­nyát is fel­ké­szí­tette, ha­ma­ro­san test­vére ér­ke­zik.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

El­ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pálék jó ideje tit­ko­lóz­tak...

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Már a négy hó­napja ter­hes Fresh Viki.

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Úgy tűnik, már akkor tud­ták, hogy...

Meg­tör­ték a csen­det. A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Most úgy tűnik, ők már akkor is tud­ták, erő­fe­szí­té­se­ik­nek meg­lett az ered­mé­nye. A gyö­nyörű spor­to­lónő és párja au­gusz­tus­ban szü­lők lesz­nek.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek, mert túl nagyra nőtt po­cak­já­ban a kisfia!

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok...

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok, hogy ilyen gyor­san tel­je­sült a vá­gyuk, és közös gyer­me­kük ér­ke­zik.

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de...

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de már göm­bö­lyö­dik a po­cakja, így kény­te­len volt színt val­lani a szín­ház­ban...

Viccet csinált magából a magyar énekesnő

Viccet csinált magából a magyar énekesnő

Egyre ne­he­zeb­ben vi­seli ter­hes­sége utolsó nap­jait az éne­kesnő. Mint min­den vá­ran­dós anyu­ká­nak, már neki is dagad a bo­kája, vi­ze­se­dik a keze.

Egyre ne­he­zeb­ben vi­seli ter­hes­sége utolsó nap­jait az éne­kesnő. Mint min­den vá­ran­dós anyu­ká­nak, már neki is dagad a bo­kája, vi­ze­se­dik a keze.

Várandós az egykori szépségkirálynő

Várandós az egykori szépségkirálynő

A 2013-as Miss World Hun­gary anyai örö­mök elé néz.

A 2013-as Miss World Hun­gary anyai örö­mök elé néz.

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

A le­endő anyuka sze­rint ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét...

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

Szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Kiderült, mit tesz unokájáért a sztár édesanyja

Már csak pár hét, és ér­ke­zik a baba.

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát az éne­kesnő, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége. Zsu­zsit meg­hatja, ahogy édes­anyja várja uno­ká­ját.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Egy bíró meg­til­totta egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen.

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy Meryem nem akarta a picit.

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, igyek­szik fel­ké­szülni.

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, bújja az in­ter­ne­tet, a köny­ve­ket, hogy fel­ké­szül­jön .

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Eddig nem arról volt híres, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Eddig nem arról volt híres, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba...

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban róla ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre.

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Össze­szedte min­den bá­tor­sá­gát!

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Elájulsz, ha meglátod a terhes tévésztár meztelen fotóját

Elájulsz, ha meglátod a terhes tévésztár meztelen fotóját

Az első gyer­me­két váró bom­bá­zó­ról eddig is tud­tuk, hogy be­vál­la­lós, most azon­ban túl­ment min­den ha­tá­ron!

Az első gyer­me­két váró bom­bá­zó­ról eddig is tud­tuk, hogy be­vál­la­lós, most azon­ban túl­ment min­den ha­tá­ron!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Fejős Éva kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy mikor szü­le­tik majd meg kis­lá­nya.

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Megszületett Fejős Éva babája! Itt az első fotó!

Megszületett Fejős Éva babája! Itt az első fotó!

Az írónő min­dig is sze­re­tett volna egy kis­lányt, azon­ban a gyer­mek­vál­la­lást so­káig ha­lo­gatta pár­já­val.

Az Írónő min­dig is sze­re­tett volna egy kis­lányt, azon­ban a gyer­mek­vál­la­lást so­káig ha­lo­gatta pár­já­val.