CÍMKE: 'terhes nő'

Most közölte a rendőrség: elkapták a terhes nő gyilkosát

Most közölte a rendőrség: elkapták a terhes nő gyilkosát

A férfi egy nyolc hó­na­pos ter­hes nőt ké­selt ha­lálra. A baba sem élte túl.

Felfoghatatlan tragédia, elhunyt a megkéselt terhes nő kisbabája

Felfoghatatlan tragédia, elhunyt a megkéselt terhes nő kisbabája

A kis­baba négy napig élt, mi­u­tán ter­hes édes­any­ját ke­gyet­le­nül meg­gyil­kol­ták.

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

A me­xi­kói fut­ball­sztár, Ja­vier Her­n­an­dez ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

A me­xi­kói fut­ball­sztár ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Terhes nőt erőszakolt a "kiskorú" migráns

Terhes nőt erőszakolt a "kiskorú" afgán migráns

Egy csa­ládja kö­ré­ben alvó nőre is rá­tá­madt a késes mig­ráns.

Egy csa­ládja kö­ré­ben alvó nőre is rá­tá­madt a késes mig­ráns, aki úgy gon­dolta, a nők kö­te­les­sége, hogy ki­elé­gít­sék sze­xu­á­lis igé­nyeit.

Undorító, mit tett a férfi, aki nem akarta, hogy barátnője szüljön

Undorító, mit tett a férfi, aki nem akarta, hogy barátnője szüljön

Meg akarta ölni a nőt.

A férfi ke­gyet­len módon pró­bálta meg­ölni ba­rát­nő­jét, vagy leg­alább azt el­érni, hogy el­ve­tél­jen.

Felfoghatatlan hír jött: kegyetlen módon végzett párja a terhes Andrával

Felfoghatatlan hír jött: kegyetlen módon végzett párja a terhes Andrával

A fi­a­tal nő ha­lá­lá­val két gyer­mek marad árván.

A fi­a­tal nő ha­lá­lá­val két gyer­mek marad árván. Tá­ma­dója az anyuka nya­kán ej­tett ha­lá­los sebet.

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Az édes­anya férje és kis­lá­nya mel­lett, az au­tó­ban vesz­tette éle­tét.

Az édes­anya férje és kis­lá­nya mel­lett vesz­tette éle­tét. Ez­után csá­szár­met­szést haj­tot­tak végre rajta.

Verekedés a Mekiben: kisgyerekét tartó anyának esett neki a kasszás

Verekedés a Mekiben: kisgyerekét tartó anyának esett neki a kasszás

Sér­te­ge­tés­sel és ki­a­bá­lás­sal in­dult, de po­foz­ko­dás­sal és haj­té­pés­sel ért véget egy ter­hes nő és az al­kal­ma­zott vi­tája.

Ezért kellett esküvője napján meghalnia a terhes nőnek

Ezért kellett esküvője napján meghalnia a terhes nőnek

Meg­bí­zott gye­rek­kori ba­rát­nő­jé­ben.

Meg­bí­zott gye­rek­kori ba­rát­nő­jé­ben a fi­a­tal meny­asszony, ám a bi­zal­masa bru­tá­lis módon meg­gyil­kolta őt. Ször­nyű szán­déka csak ké­sőbb de­rült ki.

Megrázó baleset a vasúton, nem élte túl a terhes asszony

Megrázó baleset a vasúton, nem élte túl a terhes asszony

Ki­ürí­tet­ték a vas­út­ál­lo­mást, de saj­nos a baba és a nő is éle­tét vesz­tette. Sokan lát­ták a tra­gé­diát.

Ki­ürí­tet­ték a vas­út­ál­lo­mást, de saj­nos a baba és a nő is éle­tét vesz­tette. Sokan lát­ták a tra­gé­diát.

Hátborzongató balesetet néztek végig az iskolások: terhes nőt gázoltak

Hátborzongató balesetet néztek végig az iskolások: terhes nőt gázoltak

A nőt egy kö­zép­is­kola kö­ze­lé­ben érte bal­eset pén­tek dél­előtt.

A nőt egy kö­zép­is­kola kö­ze­lé­ben érte bal­eset pén­tek dél­előtt.

Halva született a kislány, mert brutális apja őrjöngeni kezdett

Halva született a kislány, mert brutális apja őrjöngeni kezdett

Már csak öt nap volt vissza a bol­dog nő ter­hes­sé­gé­ből, mikor párja tel­jes erő­ből hasba rúgta.

Már csak öt nap volt vissza a bol­dog nő ter­hes­sé­gé­ből, mikor párja tel­jes erő­ből hasba rúgta.

Nem segítettek a gyötrődő nőnek, terhesen lett öngyilkos

Horror a kórházban: nem segítettek a gyötrődő nőnek, terhesen lett öngyilkos

A tra­gé­diát a nő és a baba sem élte túl. A fi­a­talt meg­ment­het­ték volna a ro­ko­nok.

Elképedtek az utasok: megszégyenítették a terhes nőt a pesti buszon

Elképedtek az utasok: megszégyenítették a terhes nőt a pesti buszon

A kis­mama ér­tet­le­nül áll az eset előtt, de be­je­len­tés tett a BKK-nál a tör­tén­tek­ről.

Villám csapott a kismamába, babája halt bele

Villám csapott a kismamába, babája halt bele

Az anyát kór­házba szál­lí­tot­ták.

Az anyát ro­ham­mentő szál­lí­totta kór­házba, kisfiát csá­szár­met­szés­sel se­gí­tet­ték vi­lágra, de az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Rejtélyes vérfürdő: még a terhes nőnek se kegyelmeztek

Rejtélyes vérfürdő: még a terhes nőnek se kegyelmeztek

Egy árván ma­radt ki­csit is ta­lál­tak....

A bru­tá­lis vé­reng­zés hely­szí­nén egy árván ma­radt kis­gye­re­ket is ta­lál­tak.... Az ál­do­za­tok közt van egy öt hó­na­pos mag­zat is... Ért­he­tet­len, miért gyil­kolt a ke­gyet­len tá­madó.

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány.

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány: éve­kig kap­ják a se­gélyt, mikor már másik or­szág­ban élnek!

A terhes nőt csak a szülés után korbácsolják meg!

A terhes nőt csak a szülés után korbácsolják meg!

Ő is meg­szegte a saria tör­vé­nyét.

Ti­zen­há­rom sors­tár­sá­val együtt ő is meg­szegte a saria tör­vé­nyét, mert "túl kö­zeli kap­cso­la­tot" ápolt a ba­rát­já­val. A tar­to­mány ve­ze­tője pél­dát sta­tuál.

Brutális módon végeztek egy 7 hónapos terhes nővel

Brutális módon végeztek egy 7 hónapos terhes nővel

A 45 éves nőnek esé­lye sem volt.

A rend­őr­ség nem árul el rész­le­te­ket, de a szem­ta­núk annál be­szé­de­seb­bek. Ők már azt is tudni vélik, hogy ki a gyil­kos.

Vajúdó kismamával száguldó mentő karambolozott

Vajúdó kismamával száguldó mentő karambolozott

A 4-es főúton Ül­lő­nél még tart a hely­szí­ne­lés, a ter­hes nő is meg­sé­rült a bal­eset­ben.

A 4-es főúton Ül­lő­nél még tart a hely­szí­ne­lés, a ter­hes nő is meg­sé­rült a bal­eset­ben.