CÍMKE: 'terápia'

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága.

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága, min­den tőle tel­he­tőt meg­tett azért, hogy lel­ki­leg job­ban le­gyen.

Titok a múltból, ez keserítette meg végérvényesen Jennifer Aniston életét

Titok a múltból, ez keserítette meg végérvényesen Jennifer Aniston életét

A szí­nész­nő­nek nem a férfi­ak­kal kez­dőd­tek a prob­lé­mái...

A szí­nész­nő­nek nem a férfi­ak­kal kez­dőd­tek a prob­lé­mái...

Aggasztó fotó, infúzióra kötötték Hargitai Beát

Aggasztó fotó, infúzióra kötötték Hargitai Beát

A sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel több képet is, amint be­kö­tik neki.

A sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel több képet is, amint be­kö­tik neki.

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Nem csoda, ha el­vi­sel­he­tet­len te­her­nek érzed, ha el­árult a párod...

Nem csoda, ha el­vi­sel­he­tet­len te­her­nek érzed, ha el­árult a párod...

Aktfotói adták vissza a magyar sztárszínésznő hitét

Aktfotói adták vissza a magyar sztárszínésznő hitét

Gre­gor Berni 45 éve­sen is vet­kőzne.

Gre­gor Ber­na­dett 45 éve­sen is szí­ve­sen pó­zolna mez­te­le­nül. A gyö­nyörű szí­nésznő eddig négy­szer sze­re­pelt csu­pa­szon kü­lön­böző férfi­ma­ga­zi­nok cím­lap­ján.

Itt az első bárány-ember! Ez lesz a megoldás a cukorbetegségre?

Itt az első bárány-ember! Ez lesz a megoldás a cukorbetegségre?

Ame­ri­kai ku­ta­tók lét­re­hoz­ták az első bá­rány-ember hib­ri­det, ez pedig akár a cu­kor­be­teg­ség gyógy­mód­já­hoz is el­ve­zet­het.

Drámai vallomás, lelkileg megnyomorította a forgatás a színésznőt

Drámai vallomás, lelkileg megnyomorította a forgatás a színésznőt

A gyö­nyörű szí­nésznő leg­utóbbi sze­re­pei elég be­vál­la­ló­sak vol­tak.

A gyö­nyörű szí­nésznő leg­utóbbi sze­re­pei elég be­vál­la­ló­sak vol­tak, ez pedig a lel­kére is ki­ha­tott.

Őszinte vallomás: Terápiás kezelésre szorul Madárék koraszülött lánya

Őszinte vallomás: Terápiás kezelésre szorul Madárék koraszülött lánya

Édes­anyja min­dent meg­tesz Gré­ti­ért, de ez ál­do­za­tok­kal jár.

Édes­anyja min­dent meg­tesz Gré­ti­ért, de ez azt je­lenti, hogy saját éle­tét hát­térbe kell szo­rí­ta­nia.

Szakember figyelmezteti Sebestyén Balázst: ebből baj lehet

Szakember figyelmezteti Sebestyén Balázst: ebből baj lehet

Ugyan a nép­szerű mű­sor­ve­zető el­po­én­ko­dik a témán, de lehet, neki is szük­sége lenne rá?

Ilyen baba vigasztalja a gyászoló szülőket

Ilyen babával vigasztalódnak a gyászoló szülők

Az apa könnyek­ben tört ki, ami­kor ma­gá­hoz ölelte a babát.

Szív­szo­rító volt, ahogy az apa könnyek­ben tört ki, ami­kor ma­gá­hoz ölelte az el­ve­szett kisfi­ára em­lé­kez­tető babát. Annak súlya is az el­hunyt ki­csit idézte.

Fájdalmas bejelentés: nem bírja tovább, beadja a válópert a hollywoodi sztáranyuka

Fájdalmas bejelentés: nem bírja tovább, beadja a válópert a hollywoodi sztáranyuka

Meg­bo­csát­ha­tat­lan­nak tartja tet­tét.

Meg­bo­csát­ha­tat­lan­nak tartja azt, amit férje más nők­kel mű­velt. Ebből nem kér töb­bet!

Brrr, Izrael után terápiára kényszerülnek a Honvéd focistái

Brrr, Izrael után terápiára kényszerülnek a Honvéd focistái

Ezt szí­ve­sen meg­úsz­ták volna a baj­nok­csa­pat tag­jai.

Maszk­ban, ga­tyára vet­kőzve: mi lehet a baj? Ezt biz­tos szí­ve­sen meg­úsz­ták volna a baj­nok­csa­pat tag­jai.

Egy korszak véget ért, eldőlt Király Viktor sorsa

Egy korszak véget ért, eldőlt Király Viktor sorsa

Ma ki­en­ge­dik a kór­ház­ból az éne­kest, aki hét­vé­gén sú­lyos sport­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ma ki­en­ge­dik a kór­ház­ból az éne­kest, aki hét­vé­gén sú­lyos sport­bal­ese­tet szen­ve­dett. Már alig várta, hogy el­hagyja a kór­ter­met.

A parapszichológia bábaasszonyához járnak terápiára és sikerprogramra a hírességek

A parapszichológia bábaasszonyához járnak terápiára és sikerprogramra a hírességek

Carla Galli nyil­vá­nos­ságra hozta a sztá­ro­kon is al­kal­ma­zott tit­kos mód­sze­reit

Carla Galli nyil­vá­nos­ságra hozta a sztá­ro­kon is alk­lam­azott tit­kos mód­sze­reit.

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt, ám si­ke­rült meg­ta­lál­nia a tö­ké­le­tes te­rá­piát.

Szakember segítségével gyógyult Osvárt Andrea

Szakember segítségével gyógyult Osvárt Andrea

Így dol­gozta fel ma­gán­életi ku­dar­cait.

Így dol­gozta fel ma­gán­életi ku­dar­cait.

Gondoltad volna? Ezzel vigasztalódik Stohl András

Gondoltad volna? Ezzel vigasztalódik Stohl András

A szí­nész az 50-hez kö­ze­ledve ta­lált új szen­ve­délyt ma­gá­nak. Vajon így si­ke­rül meg­gyó­gyí­ta­nia a lel­két?

A nép­szerű szí­nész az 50-hez kö­ze­ledve ta­lált új szen­ve­délyt ma­gá­nak. Vajon így si­ke­rül meg­gyó­gyí­ta­nia a lel­két?

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Sok min­dent meg­te­hetsz ezért!

Sok min­dent te­hetsz azért, hogy ne dönt­sön le a lá­bad­ról az influ­enza. Leg­jobb, ha al­kal­ma­zod eze­ket a mód­sze­re­ket.

Egy dolog választja el a válástól Nicole Kidmanéket

Egy dolog választja el a válástól Nicole Kidmanéket

Még egy utolsó kí­sér­le­tet tesz­nek.

Még egy utolsó kí­sér­le­tet tesz­nek a sze­rel­mük meg­men­té­séért, ha ez sem jön be, akkor vége a dal­nak.

Őrület: pelenkában alszik egy 21 éves lány, a párja meg cumiztatja

Őrület: pelenkában alszik egy 21 éves lány, a párja meg cumiztatja

Fi­a­ta­lon mo­lesz­tál­ták, ezért most újra éli gyer­mek­ko­rát, ez se­gít­het rajta, része a te­rá­pi­á­nak.

Fi­a­ta­lon mo­lesz­tál­ták, ezért most újra éli gyer­mek­ko­rát, ez se­gít­het rajta, része a te­rá­pi­á­nak.

Hihetetlen! Már vezetni is tud Kulka János

Hihetetlen! Már vezetni is tud Kulka János

Ezt ál­lítja az a sze­gedi gyógy­tor­nász.

Leg­alábbis ezt ál­lítja az a sze­gedi gyógy­tor­nász, aki nap mint nap ke­zeli a stroke-on át­esett szí­nészt. János maga is nyi­lat­ko­zott...

Koporsóterápia az öngyilkosság visszaszorítására!

Koporsóterápia az öngyilkosság visszaszorítására!

Dél-Korea újat mutat a vi­lág­nak.

Dél-Ko­re­á­ban az egyik leg­ma­ga­sabb az ön­gyil­kos­sá­gok ará­nya a vi­lá­gon, és az ot­tani egész­ség­ügyi kor­mány­zat sze­retné ezt a mu­ta­tót le­szo­rí­tani. Sa­já­to­san...

Vajon mit tanácsolna neked egy szexterapeuta?

Vajon mit tanácsolna neked egy szexterapeuta?

Így ja­vul­hat a sze­xu­á­lis éle­ted.

Miit mon­da­nak a hoz­zá­juk for­duló pá­rok­nak azok a te­ra­peu­ták, akik ki­fe­je­zet­ten a sze­xu­á­lis élet ne­héz­sé­ge­i­nek el­há­rí­tá­sá­val fog­lal­koz­nak?