CÍMKE: 'tenisz'

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

A sop­roni te­ni­szező üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról, tovább tart a lejtmenet

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban.

A 25 éves sop­roni já­té­kos ja­nuár kö­zepe óta nem nyert mér­kő­zést egyé­ni­ben. Most Du­baj­ban is ki­ka­pott az első for­du­ló­ban.

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a bombatestű sportolónő

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a teniszsztár

Eu­ge­nie Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon.

Eu­ge­nie Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon. Azt eddig is le­he­tett tudni róla, hogy nem iga­zán szé­gyen­lős.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts?

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Két szett­ben ki­ka­pott Fu­cso­vics.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-dön­tő­jé­ben, két szett­ben ka­pott ki (4:6, 3:6) az orosz Da­nyiil Med­ve­gyev ellen a ma­gyar klasszis. Hét­főn Rot­ter­damba uta­zik.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Régi ismerős tartja Fucsovics edzéseit

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben.

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben. A pénz miatt dönt­het­tek a fran­cia tré­ner mel­lett.

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Klasszis lesz az el­len­fél.

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak.

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak. Frank­furt­ban nehéz dolga lesz a mi­e­ink­nek.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea fel­adta a meccsét.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Hi­he­tet­len, mit mű­velt Oszaka. Két év után végre meg­tört a női Grand Slam-baj­no­kok átka.

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

Rajtakapták a meztelenkedő sztárt

Meztelenre vetkőzött az izmos sztár, érdekes helyen kapták rajta

Ra­fael Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól.

Ra­fael Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól. John McEn­roe aztán vé­let­le­nül össze­fu­tott vele.

Ámul a világ, új magyar sztár született

Ámul a világ, új magyar sztár született

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Ad­ri­enn az Aust­ra­lian Ope­nen.

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben.

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben. A fi­nálé ma­gyar idő sze­rint pén­tek reg­gel 8 óra körül kez­dő­dik.

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton pá­rosa egy­előre nem tö­ké­le­tes. Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Kifütyülték Sarapovát, hitvány döntést hozott a szépség

Kifütyülték Sarapovát, hitvány döntést hozott a szépség

Dics­te­le­nül bú­csú­zott az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság küz­del­me­i­től az orosz klasszis, Ma­rija Sa­rap­ova.

Dics­te­le­nül bú­csú­zott az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság küz­del­me­i­től az orosz klasszis, Ma­rija Sa­rap­ova.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ebből az együtt­mű­kö­dés­ből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Világsztár zengett ódákat Fucsovicsról

Hoppá, világsztár szeretett bele Fucsovics Marci játékába

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért.

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért. A te­nisz­le­genda sze­rint leg­jobb férfi já­té­ko­sunk bár­kit meg­ver­het.

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta őt.

A nyír­egy­házi te­ni­szező az ele­jén iz­gult, de Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta. A ma­gyar pá­ros­nak végül si­ke­rült nyer­nie.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Jó magyarnak lenni, hatalmas teniszsiker született, amíg te aludtál

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics sé­rül­ten küz­dött na­gyot.

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos Tímea ün­ne­pel­het, míg Fu­cso­vics Már­ton sé­rül­ten küz­dött na­gyot a világ túl­ol­da­lán, Auszt­rá­li­á­ban, ahol je­len­leg is zaj­lik az Aust­ra­lian Open, az év első Grand Slam-tor­nája.

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Kér volt vic­ce­lődni a sze­re­lé­sé­vel. Az ame­ri­kai klasszis el­árulta, miért hordja játék köz­ben is a fel­tűnő ru­ha­da­ra­bot.

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Az első győ­ze­lem után na­gyon nehéz el­len­fél vár Fu­cso­vics Már­tonra Auszt­rá­li­á­ban.

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta.

Per­ce­kig fe­küdt a föl­dön, utána ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta a meccset. Az or­vo­sok lép­tet­ték vissza Pet­ko­vi­cot.

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray. A 31 éves ko­rábbi vi­lág­első po­koli fáj­dal­mak­kal küzd.

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban.

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban, és ez még csak a kez­det.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Mel­bourne-ben ját­sza­nak együtt.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

A Fa­ce­boo­kon üzen­tek.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton közös köz­le­ményt írt a Fa­ce­boo­kon.

Ciciverseny a neten, leszbikus teniszezőnők a főszerepben

Ciciverseny a neten, leszbikus teniszezőnők a főszerepben

Azt mé­rics­ké­lik, kié a na­gyobb. Épü­le­tes szó­vál­tás ke­re­ke­dett a svájci já­té­kos Ins­tag­ram-fo­tó­já­ból.

Azt mé­rics­ké­lik, kié a na­gyobb. Épü­le­tes szó­vál­tás ke­re­ke­dett a svájci já­té­kos Ins­tag­ram-fo­tó­já­ból.

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Nem bírt a hazai ked­venc­cel. Ki­e­melt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Nem bírt a hazai szur­ko­lók ked­ven­cé­vel. Leg­jobb já­té­ko­sunk ki­emelt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

A világ va­laha volt leg­jobb te­ni­sze­ző­jét Auszt­rá­li­á­ban kér­dez­ték egy­kori mes­te­ré­ről.

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Stol­lár Fanny szer­dán kezd.

Stol­lár Fanny szer­dán meg­kezdi a sze­rep­lést az év első Grand Slam-tor­ná­ján, az Aust­ra­lian Ope­nen.

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Fu­cso­vics Már­ton meny­asszo­nya, Anett ahová csak tudja, el­kí­séri a klasszis te­ni­sze­zőt.

Fu­cso­vics Már­ton meny­asszo­nya, Anett ahová csak tudja, el­kí­séri a klasszis te­ni­sze­zőt. Ta­valy ja­nu­ár­ban is együtt utaz­tak Auszt­rá­li­ába, ahol a ma­gyar spor­toló pá­lya­fu­tása talán leg­na­gyobb si­ke­rét érte el.

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett, Auszt­rá­li­á­ban azon­ban már ott lesz vele Anett.

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett.

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

Fu­cso­vics koc­káz­ta­tott, nem jött be.

Fu­cso­vics Már­ton biz­tos volt benne, hogy a só­lyom­szem az ő ja­vára ítél majd. A vissza­né­zés után azon­ban Djok­ovics örül­he­tett.

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Nem el­ér­he­tet­len a TOP 10.

A ma­gyar te­ni­szező rövid időn belül két­szer is meg­szo­ron­gatta Novak Djok­ovi­csot. Ha ezen az úton halad to­vább, akkor a TOP 10 sem el­ér­he­tet­len.

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről a vitás hely­ze­tek­ben. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

Stollár Fanny szédületes, így érkezett meg Melbourne-be

Stollár Fanny szédületes, így érkezett meg Melbourne-be

Stol­lár Fanny meg­ér­ke­zett Auszt­rá­li­ába.

Stol­lár Fanny meg­ér­ke­zett Auszt­rá­li­ába, ahol az év első Grand Slam-tor­ná­ján lesz je­le­nése.

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Leg­jobb te­ni­sze­zőnk óri­ási meccset ját­szott a 14-sze­res Grand Slam-győz­tes vi­lág­sztár­ral.

Leg­jobb te­ni­sze­zőnk óri­ási meccset ját­szott a 14-sze­res Grand Slam-győz­tes vi­lág­sztár­ral. Marci meg­iz­zasz­totta a szerb vi­lág­el­sőt.

Micsoda évkezdés, Fucsovics a világelső Djokovics ellen lép pályára

Micsoda évkezdés, Fucsovics a világelső Djokovics ellen lép pályára

A vi­lág­rang­lista 36. he­lyén álló Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben le­győzte Ma­rius Co­pilt a dohai te­nisz­tor­nán.

Babos Tímea számára rosszul kezdődött a 2019-es év

Babos Tímea számára rosszul kezdődött a 2019-es év

Az első kör­ben bú­csú­zott.

A ka­na­dai Bi­anca And­re­escu két szett­ben győzte le a ma­gyar te­ni­sze­ző­nőt Auck­land­ben. Pá­ros­ban ne­gyed­dön­tőbe ju­tott julia Gör­ges ol­da­lán.

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

A bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja.

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton.

Merész tervek, erre készül a magyar sztár

Merész tervek, erre készül az ifjú magyar sztár

Stol­lár Fanny kar­ri­er­csú­csot ért el 2018-ban, és jö­vőre sem adja alább.

Stol­lár Fanny kar­ri­er­csú­csot ért el 2018-ban, és jö­vőre sem adja alább.

Olyat kapnak az arcukba a teniszrajongók, hogy öröm lesz nézni

Olyat kapnak az arcukba a teniszrajongók, hogy öröm lesz nézni

Roger Fe­de­rer és Se­rena Wil­li­ams egy­más ellen fog ját­szani.

Roger Fe­de­rer és Se­rena Wil­li­ams egy­más ellen fog ját­szani.

A gyerekvállalásról beszélt Babos Timi

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Babos Timi

A ma­gyar te­ni­szező két gye­re­ket sze­retne.

A ma­gyar te­ni­szező két gye­re­ket sze­retne, de őket nem a mos­tani la­ká­sába akarja szülni. Régi ál­má­ról is me­sélt.

Bikinire vetkőzött a népszerű magyar sztár

Dögös fotó: bikinire vetkőzött a népszerű magyar sztár

Babos Tímea ki­él­vezi a tö­ké­le­tes strand­időt a du­baji tél­ben.

Babos Tímea ki­él­vezi a tö­ké­le­tes strand­időt a du­baji tél­ben. Nem csoda, hogy most sokan cse­rél­né­nek a leg­jobb ma­gyar női te­ni­sze­ző­vel.

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője, így reagált a vádakra

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Sá­volt At­tila ta­gadta a testi sér­tés vád­ját. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel a bo­csá­nat­ké­rés mel­lett.

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

A MOL-csa­pat két ki­váló te­ni­sze­zője az Aust­ra­lian Open­től kez­dő­dően indul együtt ve­gyes pá­ros­ban.

A MOL-csa­pat két ki­váló te­ni­sze­zője az Aust­ra­lian Open­től kez­dő­dően indul együtt ve­gyes pá­ros­ban.

Falatnyi fürdőruhában mutatta meg bájait a szexi teniszezőnő

Forró: falatnyi fürdőruhában mutatta meg bájait a szexi teniszezőnő

Bo­u­chard tes­tét alig ta­karja va­lami.

Genie Bo­u­chard ke­ve­set ha­gyott a fan­tá­zi­ára, a bájos spor­to­lót alig ta­karja va­lami.

Csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Már a 36. he­lyen áll az vi­lág­rang­lis­tán.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán. A 2019-es évet is erről a hely­ről kezdi meg.

Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

Kiszivárgott, Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel. Vi­szont még van idő a viták ren­de­zé­sére.

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel. Vi­szont még van idő a viták ren­de­zé­sére.

Babos Timi brutál dögös, bikiniben mutatta meg magát

Babos Timi brutál dögös, bikiniben mutatta meg magát

Első számú női te­ni­sze­zőnk­ről egye­dül­álló eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ké­szí­tet­tek képet.

Első számú női te­ni­sze­zőnk­ről egye­dül­álló eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ké­szí­tet­tek képet.

Meglepő, sztáredzővel folytathatja Fucsovics Márton

Meglepő, sztáredzővel folytathatja Fucsovics Márton

Nagy ne­vek­kel tár­gyal Sá­volt At­tila.

Nagy ne­vek­kel tár­gyal Sá­volt At­tila. Fu­cso­vics célja, hogy top hú­szas já­té­kos le­gyen. Je­len­leg a 37. he­lyen áll a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Őrületes összeg, ennyit keresett idén a magyar sztár

Őrületes összeg, ennyit keresett idén a magyar sztár

Je­len­leg a 37. a vi­lág­rang­lis­tán.

Fu­cso­vics Már­ton töb­bet ke­re­sett 2018-ban, mint az ed­digi tíz aktív évé­ben össze­sen. Je­len­leg a 37. a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tán.

Mi ez a szám? Furcsa tortát kapott Fucsovics Márton

Mi ez a szám? Furcsa tortát kapott Fucsovics Márton

A sze­zont a csú­cson be­fe­jező ma­gyar te­ni­sze­zőt meny­asszo­nya lepte meg. El­sőre na­gyot néz­tünk.

A sze­zont a csú­cson be­fe­jező ma­gyar te­ni­sze­zőt meny­asszo­nya lepte meg. El­sőre na­gyot néz­tünk.

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait.

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait. Ta­valy a Maldív-szi­ge­te­ken jár­tak.

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

Nagy változás a magyar sztár életében, ennek köszönheti

A pá­ros­ban ismét WTA-vi­lág­baj­nok­sá­got nyerő Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

Az ismét WTA-vi­lág­baj­nok­sá­got nyerő Babos Tímea éle­té­ben for­du­la­tot ho­zott az edző­vál­tás.

Tökéletes páros, Babos Timi a partneréről vallott

Tökéletes páros, Babos Timi a partneréről vallott

Mla­de­no­vic a leg­jobb ba­rát­nője is.

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan idén is meg­nyerte a WTA-vi­lág­baj­nok­sá­got pá­ros­ban Babos Tímea. Kris­tina Mla­de­no­vic a leg­jobb ba­rát­nője is.

Váratlan húzás, sportágat váltott a magyar szépség

Váratlan húzás, sportágat váltott a magyar szépség

Stol­lár Fanny Las Ve­gas­ban te­ni­sze­zik.

Stol­lár Fanny ezen a héten Las Ve­gas­ban te­ni­sze­zik, és két meccs kö­zött egy másik sport­ágat is ki­pró­bált. Vajon me­lyik volt ez?

Átszúrta a mellbimbója a csinos teniszező ruháját

Forró kép: átszúrta a mellbimbója a szépséges sztár fürdőruháját

Do­mi­nika Ci­bul­ková vil­lan­tott egyet.

Do­mi­nika Ci­bul­ko­vá­ról a Maldív-szi­ge­te­ken ké­szült a nem min­den­napi fotó. A szexi te­ni­szező eddig sem szé­gyellte a tes­tét.

Szenzáció, Babos Timi megvédte vb-címét!

Világraszóló magyar siker, Babos Timi megvédte világbajnoki címét!

A ma­gyar te­ni­szező Mla­de­no­vic ol­da­lán ért fel újra a csúcsra.

A ma­gyar te­ni­szező Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán ért fel újra a csúcsra Szin­ga­púr­ban.

Ultraszexi fotót villantott szerelmével Babos Timi

Ultraszexi fotót villantott szerelmével Babos Timi

Mesés he­lyen pi­heni ki a te­nisz­sze­zon fá­ra­dal­mait a vi­lág­baj­noki cím meg­vé­dése után.

Mesés he­lyen pi­heni ki a te­nisz­sze­zon fá­ra­dal­mait a vi­lág­baj­noki cím meg­vé­dése után.

Világsztár torkára támadt a késes rabló, évekre lecsukják

Világsztár torkára támadt a késes rabló, évekre lecsukják

El­kez­dő­dött a tár­gya­lása.

El­kez­dő­dött a ré­misztő bűn­tény bí­ró­sági tár­gya­lása. Tagad a vád­lott, de aligha ússza meg sú­lyos bün­te­tés nél­kül.

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár a kamerák előtt

Babos bol­do­gan ro­hant a pár­já­hoz.

Babos Tímea a vi­lág­baj­noki döntő meg­nye­rése után bol­do­gan om­lott sze­relme nya­kába. Ezt pedig az egész világ vé­gig­néz­hette.

Szenzációs eredmény, Babos Timiék világbajnoki döntőbe jutottak

Szenzációs eredmény, Babos Timiék világbajnoki döntőbe jutottak

Óri­ási csa­tá­ban győz­ték le az Ash­le­igh Barty, Coco Van­deweghe pá­rost.

Óri­ási csa­tá­ban győz­ték le az Ash­le­igh Barty, Coco Van­deweghe auszt­rál, ame­ri­kai ket­tőst.

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Gyász: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban.

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban, nagy jövőt jó­sol­tak neki. Egy sé­rü­lés miatt vi­szont abba kel­lett hagy­nia a te­ni­sze­zést.

Babos Timiék álomrajtot vettek a világbajnokságon

Babos Timiék álomrajtot vettek a világbajnokságon

Egy lé­pésre van­nak a dön­tő­től.

A ma­gyar te­ni­szező könnyed győ­ze­lem­mel kez­dett Szin­ga­púr­ban Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán. A kö­vet­kező meccsen már a dön­tőbe jutás lesz a tét.

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló, kórházba kellett rohanni vele

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul.

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul, a szur­ko­ló­i­tól sem tu­dott el­bú­csúzni.

Szörnyű hírt jelentett be a világsztár: gyógyíthatatlan beteg

Szörnyű hírt jelentett be a világsztár: gyógyíthatatlan beteg

Hó­na­po­kig ma­gába zárta. Most sok­koló di­ag­nó­zist tett közzé a ko­rábbi vi­lág­első te­ni­sze­zőnő.

Hó­na­po­kig ma­gába zárta, senki sem sejt­he­tett sem­mit. Most sok­koló di­ag­nó­zist tett közzé a ko­rábbi vi­lág­első te­ni­sze­zőnő. Per­sze nem adja fel, bízik ma­gá­ban és per­sze az or­vo­sok­ban. Min­dent meg­tesz, hogy ne ha­tal­ma­sod­jon el rajta a be­teg­ség. Re­mél­jük si­ke­rül neki.

Fucsovics Márton bizakodó, ezt tervezi a bécsi tenisztornán

Fucsovics Márton bizakodó, ezt tervezi a bécsi tenisztornán

A ma­gyar te­ni­szező három hete ki­ka­pott Fog­ni­ni­től, most vi­szont győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett el­lene.

A ma­gyar te­ni­szező három hete ki­ka­pott Fog­ni­ni­től, most vi­szont győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett el­lene. Ver­hető el­len­fél kö­vet­ke­zik.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező most a kar­ri­er­jére kon­cent­rál in­kább.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi, ami ere­de­ti­leg idén lett volna.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Bejelentették: új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A 26 éves spor­toló örül, sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Fucsovics nagyon népszerű, ez történt vele Bécsben

Fucsovics nagyon népszerű, ez történt vele Bécsben

A vi­lág­rang­lista 40. he­lyén álló te­ni­sze­zőt meg­ro­ha­moz­ták a ra­jon­gók. Si­ker­rel vette az első kört az oszt­rák tor­nán az első számú ma­gyar já­té­kos.

A vi­lág­rang­lista 40. he­lyén álló te­ni­sze­zőt meg­ro­ha­moz­ták a ra­jon­gók. Si­ker­rel vette az első kört az oszt­rák tor­nán az első számú ma­gyar já­té­kos.