CÍMKE: 'tenisz'

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban.

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

A ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban pró­bál ja­ví­tani.

FRISS HÍREK

Elképesztően szexi szerelésben fotózták le a szőke sportolónőt

Elképesztően szexi szerelésben fotózták le a szőke sportolónőt

Eu­ge­nie Bo­u­chard az utóbbi idő­ben nem az ered­mé­nye­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Eu­ge­nie Bo­u­chard az utóbbi idő­ben nem az ered­mé­nye­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Babos Tímea vallomása, ezért nem megy neki a játék

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Ku­dar­cot ku­darcra hal­moz a ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea, aki őszin­tén be­szélt a gon­dok­ról.

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Őszinte szavak, nehéz időszakokról beszélt a magyar sportikon

Szá­vay Ágnes sze­rint Babos Tí­me­á­nak szám­ta­lan prob­lé­má­val kell meg­bir­kóz­nia.

Szá­vay Ágnes sze­rint a rossz passz­ban lévő Babos Tí­me­á­nak szám­ta­lan prob­lé­má­val kell meg­bir­kóz­nia.

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

A klasszis ma­gyar te­ni­szező gőz­erő­vel ké­szül a monte-carlói sa­lak­pá­lyás ver­senyre.

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. Fu­cso­vics el­árulta, hogy az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. Fu­cso­vics el­árulta, az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

A szép­sé­ges lány­nak az in­ter­ne­ten üzent egy szur­koló, ennek a fele sem tréfa...

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

A 2020-as olim­pia lebeg a szeme előtt.

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel. A konflik­tu­sok­tól tu­da­to­san tartja távol magát.

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Aggasztó hír érkezett, támadás érte a világhírű magyar teniszezőnőt, Babos Timit

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a tör­tén­te­ket a ra­jon­gók­kal.

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a kö­zös­ségi ol­dal­lal tör­tén­te­ket a vi­lág­hírű ma­gyar spor­toló ra­jon­gó­i­val. Máris mu­tat­juk a be­szé­des posz­tot.

Nem kell még temetni, üzente rajongóinak a magyar sztársportoló

Nem kell még temetni, üzente rajongóinak a magyar sztársportoló

Babos Tímea is tisz­tá­ban van vele, hogy le­hetne sok­kal jobb for­má­ban is.

Babos Tímea is tisz­tá­ban van vele, hogy le­hetne sok­kal jobb for­má­ban is.

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Babos Timi önmagát biztatja a trágár mocskolódás után

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Nincs könnyű hely­zet­ben a ma­gyar női te­ni­szező, aki egyé­ni­ben ku­dar­cot ku­darcra hal­moz.

Három magyar lány is a világ legjobbjai között

Három magyar lány is a világ legjobbjai között

Babos Tímea egy he­lyet ron­tott.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján Bon­dár Anna is be­ke­rült a top 200-ba. Babos Tímea egy he­lyet ron­tott, pá­ros­ban to­vábbra is har­ma­dik.

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás.

A 20 esz­ten­dős Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás, a fi­a­tal te­ni­szező jól ke­zelte a hely­ze­tet.

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

Iga­zán dögös képet osz­tott meg Ins­tag­ra­mon Stol­lár Fanny.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­já­nak 124. he­lyén álló Stol­lár Fanny iga­zán dögös képet osz­tott meg Ins­tag­ra­mon.

Megszületett az ítélet a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Ítéletet hoztak a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Petra Kvit­o­vát 2016-ban, saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg.

Petra Kvit­o­vát a saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg, a to­vábbi pá­lya­fu­tása is ve­szélybe ke­rült.

Elképesztően szexi fotó készült a magyar sportolónőről

Elképesztően szexi fotó készült a magyar sportolónőről

Edzés után ké­szült a kép.

Stol­lár Fanny pár napja a se­lej­te­ző­ben bú­csú­zott a Mi­a­mi­ban zajló te­nisz­tor­nán. Már­ci­us­ban tor­nát nyert Me­xi­kó­ban a bájos szép­ség.

Dráma a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Drámai pillanatok a teniszpályán, szívükhöz kaptak a nézők

Ni­cola Kuh­nért ag­gó­dott min­denki.

A spa­nyol szí­nek­ben ver­senyző Ni­cola Kuhn meccs köz­ben esett össze, bor­zal­mas fáj­dal­mai vol­tak.

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, hogy leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Fucsovics Marci óriásit játszott, amíg aludtál

Fucsovics Marci óriásit játszott, amíg aludtál

Ma­ra­toni meccsen dőlt el, ta­lál­koz­hat-e Fe­de­rer­rel a ma­gyar te­ni­szező.

Ma­ra­toni meccsen dőlt el, ta­lál­koz­hat-e Fe­de­rer­rel a ma­gyar te­ni­szező.

Óriási magyar sportsiker született, amíg te aludtál

Óriási magyar sportsiker született, amíg te aludtál

Stol­lár Fanny pá­lya­fu­tása má­so­dik tor­na­győ­zel­mét aratta Me­xi­kó­ban. Jövő héten Mi­a­mi­ban szur­kol­ha­tunk neki.

Stol­lár Fanny pá­lya­fu­tása má­so­dik tor­na­győ­zel­mét aratta Me­xi­kó­ban. Jövő héten Mi­a­mi­ban szur­kol­ha­tunk neki.

Komoly siker, magyar szépségről beszélnek Mexikóban

Komoly siker, magyar szépségről beszélnek Mexikóban

Dön­tőbe ju­tot­tak pá­ros­ban.

Stol­lár Fanny és az ame­ri­kai Maria Sánc­hez dön­tőbe ju­tott a gua­da­la­ja­rai 125 ezer dol­lá­ros össz­dí­ja­zású női te­nisz­torna pá­ros­ver­se­nyé­ben.

Van esélyük? Ezt üzente a férfiaknak Stollár Fanny

Van esélyük? Ezt üzente a férfiaknak Stollár Fanny

Sok le­ve­let kap a sztár.

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő ren­ge­teg le­ve­let kap férfi­ak­tól. El­árulta, mihez kezd velük.

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

Szakított edzőjével Fucsovics Márton, ez az oka

Szakított edzőjével Fucsovics Márton, ez az oka

Már nem Sá­volt At­tila a ma­gyar te­nisz­klasszis tré­nere. In­dian Wells-be már nem kí­sérte el Fu­cso­vics Már­tont.

Már nem Sá­volt At­tila a ma­gyar te­nisz­klasszis tré­nere. In­dian Wells-be már nem kí­sérte el Fu­cso­vics Már­tont a ko­rábbi fő­edző.

Ennyi volt, fontos bejelentést tett Babos Tímea

Ennyi volt, fontos bejelentést tett Babos Tímea

Nem dol­go­zik to­vább edző­jé­vel.

Nem dol­go­zik to­vább edző­jé­vel, Ni­kola Hor­vat­tal a ma­gyar te­nisz­klasszis. Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt. Ta­valy szep­tem­ber óta dol­goz­tak együtt.

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ha­za­re­pült Bu­da­pestre.

A ma­gyar te­nisz­sztár ha­za­re­pült Bu­da­pestre, azon­ban pár nap múlva már Ame­ri­ká­ban áll rajt­hoz. Sze­rel­mé­ről posz­tolt képet reg­gel.

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten.

Végre van oka az örömre Babos Timinek

Végre van oka az örömre Babos Timinek, nagy kő esett le a szívéről

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban.

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban, ez a siker most na­gyon kel­lett a lel­ké­nek.

Fucsovics nehéz napja, keresztbe kellett tennie a barátjának

Fucsovics nehéz napja, keresztbe kellett tennie a barátjának

Nem volt könnyű hely­zet­ben.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek nem volt könnyű Dzumhur ellen ját­sza­nia. A ma­gyar szur­ko­lók is sokat se­gí­tet­tek neki.

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Hoppá, Fucsovics Márton rendesen feldühítette a dubaji tenisrpályán Roger Federert

Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist. Végül mégis a rutin dön­tött.

Fu­cso­vics Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist a küz­de­lem során, me­lyet eső­szü­ne­tek tar­kí­tot­tak. Végül mégis a rutin dön­tött.

Budapesten osztottak fontos szerepet a népszerű világsztárra

Budapesten osztottak fontos szerepet a népszerű világsztárra

Sze­les Mó­nika újra el­lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra, a Hun­ga­rian La­dies Open dön­tője után a díj­át­adón is részt vett.

A ki­lenc­sze­res Grand Slam-tor­na­győz­tes Sze­les Mó­nika újra el­lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra, a Hun­ga­rian La­dies Open dön­tője után a díj­át­adón is részt vett.

Festői környezet, szerelme fotózta le a magyar sztársportolót

Festői környezet, szerelme fotózta le a magyar sztársportolót

Babos Tímea szlo­vén el­len­fél ellen kezd az aca­pul­cói 250 000 dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású, ke­mény pá­lyás WTA Tour-ver­se­nyen.

Babos Tímea szlo­vén el­len­fél ellen kezd az aca­pul­cói 250 000 dol­lár össz­dí­ja­zású, ke­mény pá­lyás WTA Tour-ver­se­nyen.

Óriási küzdelem Budapesten, erre figyeltek a sportrajongók

Óriási küzdelem Budapesten, erre figyeltek a sportrajongók

Stol­lár Fanny a brit Heat­her Wat­son ol­da­lán el­vesz­tette a dönt­ő­t a bu­­da­­pesti ke­­mény­­pá­­lyás női te­­nisz­­tor­­nán.

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik.

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik va­sár­nap a bu­da­pesti 250 ezer dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Újabb fájó kudarc, Babosnak párosban sem megy

Fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik.

Egyes­ben fo­lya­ma­to­san ku­dar­cok érik Babos Tí­meát, aki ez­út­tal pá­ros­ban sem járt si­ker­rel.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Üzent a ra­jon­gó­i­nak.

A 25 éves sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Már hoz­zá­szo­kott az ilyen do­gok­hoz.

Sú­lyos dol­go­kat vág­tak Oszaka Naomi fe­jé­hez. A vi­lág­első japán te­ni­szező azon­ban nem rop­pant össze.

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea ku­dar­cot ku­darcra hal­moz egyé­ni­ben, és immár ő is el­is­meri, nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról, tovább tart a lejtmenet

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban.

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban. A 25 éves sop­roni já­té­kos ja­nuár kö­zepe óta nem nyert mér­kő­zést egyé­ni­ben.

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a bombatestű sportolónő

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a teniszsztár

Eu­ge­nie Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon.

Eu­ge­nie Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon. Azt eddig is le­he­tett tudni róla, hogy nem iga­zán szé­gyen­lős.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts?

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Két szett­ben ki­ka­pott Fu­cso­vics.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-dön­tő­jé­ben, két szett­ben ka­pott ki (4:6, 3:6) az orosz Da­nyiil Med­ve­gyev ellen a ma­gyar klasszis. Hét­főn Rot­ter­damba uta­zik.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Régi ismerős tartja Fucsovics edzéseit

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben.

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben. A pénz miatt dönt­het­tek a fran­cia tré­ner mel­lett.

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Klasszis lesz az el­len­fél.

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Baj van, évek óta nem történt ilyen a magyar sztársportolóval

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Egyes­ben na­gyon vissza­esett a vi­lág­rang­lis­tán a ma­gyar te­ni­szező, pá­ros­ban meg­őrizte a har­ma­dik he­lyét.

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak.

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak. Frank­furt­ban nehéz dolga lesz a mi­e­ink­nek.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea fel­adta a meccsét.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Csoda történt Ausztráliában, két győztes a teniszdöntőn

Hi­he­tet­len, mit mű­velt Oszaka. Két év után végre meg­tört a női Grand Slam-baj­no­kok átka.

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

Szomorkodhat Babos Tímea, ez most nem jött össze

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

Rajtakapták a meztelenkedő sztárt

Meztelenre vetkőzött az izmos sztár, érdekes helyen kapták rajta

Ra­fael Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól.

Ra­fael Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól. John McEn­roe aztán vé­let­le­nül össze­fu­tott vele.

Ámul a világ, új magyar sztár született

Ámul a világ, új magyar sztár született

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Ad­ri­enn az Aust­ra­lian Ope­nen.

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben.

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben. A fi­nálé ma­gyar idő sze­rint pén­tek reg­gel 8 óra körül kez­dő­dik.

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton pá­rosa egy­előre nem tö­ké­le­tes. Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Kifütyülték Sarapovát, hitvány döntést hozott a szépség

Kifütyülték Sarapovát, hitvány döntést hozott a szépség

Dics­te­le­nül bú­csú­zott az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság küz­del­me­i­től az orosz klasszis, Ma­rija Sa­rap­ova.

Dics­te­le­nül bú­csú­zott az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság küz­del­me­i­től az orosz klasszis, Ma­rija Sa­rap­ova.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ebből az együtt­mű­kö­dés­ből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Világsztár zengett ódákat Fucsovicsról

Hoppá, világsztár szeretett bele Fucsovics Marci játékába

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért.

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért. A te­nisz­le­genda sze­rint leg­jobb férfi já­té­ko­sunk bár­kit meg­ver­het.

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta őt.

A nyír­egy­házi te­ni­szező az ele­jén iz­gult, de Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta. A ma­gyar pá­ros­nak végül si­ke­rült nyer­nie.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Jó magyarnak lenni, hatalmas teniszsiker született, amíg te aludtál

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics sé­rül­ten küz­dött na­gyot.

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos Tímea ün­ne­pel­het, míg Fu­cso­vics Már­ton sé­rül­ten küz­dött na­gyot a világ túl­ol­da­lán, Auszt­rá­li­á­ban, ahol je­len­leg is zaj­lik az Aust­ra­lian Open, az év első Grand Slam-tor­nája.

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Kér volt vic­ce­lődni a sze­re­lé­sé­vel. Az ame­ri­kai klasszis el­árulta, miért hordja játék köz­ben is a fel­tűnő ru­ha­da­ra­bot.

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Az első győ­ze­lem után na­gyon nehéz el­len­fél vár Fu­cso­vics Már­tonra Auszt­rá­li­á­ban.

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta.

Per­ce­kig fe­küdt a föl­dön, utána ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta a meccset. Az or­vo­sok lép­tet­ték vissza Pet­ko­vi­cot.

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray. A 31 éves ko­rábbi vi­lág­első po­koli fáj­dal­mak­kal küzd.

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban.

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban, és ez még csak a kez­det.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Mel­bourne-ben ját­sza­nak együtt.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

A Fa­ce­boo­kon üzen­tek.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton közös köz­le­ményt írt a Fa­ce­boo­kon.

Ciciverseny a neten, leszbikus teniszezőnők a főszerepben

Ciciverseny a neten, leszbikus teniszezőnők a főszerepben

Azt mé­rics­ké­lik, kié a na­gyobb. Épü­le­tes szó­vál­tás ke­re­ke­dett a svájci já­té­kos Ins­tag­ram-fo­tó­já­ból.

Azt mé­rics­ké­lik, kié a na­gyobb. Épü­le­tes szó­vál­tás ke­re­ke­dett a svájci já­té­kos Ins­tag­ram-fo­tó­já­ból.

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Nem bírt a hazai ked­venc­cel. Ki­e­melt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Nem bírt a hazai szur­ko­lók ked­ven­cé­vel. Leg­jobb já­té­ko­sunk ki­emelt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

Kamerák előtt sírta el magát sztár, még mindig gyászol a legenda

A világ va­laha volt leg­jobb te­ni­sze­ző­jét Auszt­rá­li­á­ban kér­dez­ték egy­kori mes­te­ré­ről.

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Stol­lár Fanny szer­dán kezd.

Stol­lár Fanny szer­dán meg­kezdi a sze­rep­lést az év első Grand Slam-tor­ná­ján, az Aust­ra­lian Ope­nen.

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Fu­cso­vics Már­ton meny­asszo­nya, Anett ahová csak tudja, el­kí­séri a klasszis te­ni­sze­zőt.

Fu­cso­vics Már­ton meny­asszo­nya, Anett ahová csak tudja, el­kí­séri a klasszis te­ni­sze­zőt. Ta­valy ja­nu­ár­ban is együtt utaz­tak Auszt­rá­li­ába, ahol a ma­gyar spor­toló pá­lya­fu­tása talán leg­na­gyobb si­ke­rét érte el.

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett, Auszt­rá­li­á­ban azon­ban már ott lesz vele Anett.

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett.

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

Fu­cso­vics koc­káz­ta­tott, nem jött be.

Fu­cso­vics Már­ton biz­tos volt benne, hogy a só­lyom­szem az ő ja­vára ítél majd. A vissza­né­zés után azon­ban Djok­ovics örül­he­tett.

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Nem el­ér­he­tet­len a TOP 10.

A ma­gyar te­ni­szező rövid időn belül két­szer is meg­szo­ron­gatta Novak Djok­ovi­csot. Ha ezen az úton halad to­vább, akkor a TOP 10 sem el­ér­he­tet­len.

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről a vitás hely­ze­tek­ben. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.