CÍMKE: 'temető'

Anyaszült meztelenül rohangált a temetőben, ezután jött a sokk

Anyaszült meztelenül rohangált a temetőben, ezután jött a sokk

Nagy fel­for­du­lást oko­zott a fur­csa alak.

Nagy fel­for­du­lást oko­zott a fur­csa alak, a rend­őr­sé­get is ri­asz­tani kel­lett.

60 keresztet törtek el és szaggatak le a sírokról egy francia temetőben!

60 keresztet törtek el és szaggatak le a sírokról egy francia temetőben!

Fran­cia­or­szág­ban ta­valy 1063 ke­resz­tény­el­le­nes tá­ma­dás volt.

Ez teg­nap haj­nal­ban tör­tént...Fran­cia­or­szág­ban ta­valy 1063 ke­resz­tény­el­le­nes tá­ma­dás volt.

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj.

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből.

A kutatók is elborzadtak attól, amit a hírhedt iskola mellett találtak

A kutatók is elborzadtak attól, amit a hírhedt iskola mellett találtak

Az köz­tu­dott, hogy a ne­ve­lő­in­té­zet­ben ke­gyet­le­nül bán­nak a gyer­me­kek­kel...

Az köz­tu­dott, hogy a ne­ve­lő­in­té­zet­ben ke­gyet­le­nül bán­nak a gyer­me­kek­kel...

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt...

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt, bili a fej­fá­nál, ház­tar­tási hul­la­dék a szá­raz gallyak kö­zött. Van­nak, akik­nek már ez a hely sem szent.

Elment az eszük, letakarják a kereszteket

Elment az eszük, letakarják a kereszteket

Elment az eszük, letakarják a kereszteket

Hogy tör­tén­het ez meg?

Pieve di Cen­tó­ban fe­kete le­pe­dő­vel ta­kar­ták le egy te­me­tő­ben a ke­resz­te­ket annak ér­de­ké­ben, hogy a más val­lású em­be­rek ne sér­tőd­je­nek meg.

Megvan a nap képe: őrület, mi történt a pécsi temetőnél

Megvan a nap képe: őrület, mi történt a pécsi temetőnél

Egy lu­xus­autó pén­tek reg­gel nagy se­bes­ség­gel csa­pó­dott a te­mető ka­pu­jába és ha­tal­mas lyu­kat ütött rajta.

Egy lu­xus­autó pén­tek reg­gel nagy se­bes­ség­gel csa­pó­dott a te­mető ka­pu­jába és ha­tal­mas lyu­kat ütött rajta.

Így néz ki most Torgyán József sírja

Így néz ki most Torgyán József sírja

Friss vi­rág­csok­rok dí­szí­tik Tor­gyán Jó­zsef ren­de­zett sír­em­lé­két a Far­kas­réti te­me­tő­ben! Öz­ve­gye rend­sze­re­sen lá­to­gatja és gon­dozza a sírt, ami méltó a po­li­ti­kus em­lé­ké­hez.

Friss vi­rág­csok­rok dí­szí­tik Tor­gyán Jó­zsef ren­de­zett sír­em­lé­két a Far­kas­réti te­me­tő­ben! Öz­ve­gye rend­sze­re­sen lá­to­gatja és gon­dozza a sírt, ami méltó a po­li­ti­kus em­lé­ké­hez.

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Iraki és iráni mig­rán­sok tán­col­tak, ka­jál­tak, han­go­san zenét hall­gat­tak és sze­ret­kez­tek egy ba­jor­or­szági te­me­tő­ben.

Felavatták az egykori magyar miniszterelnök mellszobrát

Felavatták az egykori magyar miniszterelnök mellszobrát

Fe­l­avat­ták An­tall Jó­zsef néhai mi­nisz­ter­el­nök mell­szob­rát ha­lá­lá­nak 25. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­dán Bu­da­pes­ten.

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától a temetőben

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától a temetőben

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről, a te­me­tő­ben gyúj­tott neki gyer­tyát.

Milliós tömeg a temetőben

Milliós tömeg a temetőben

Egy hét alatt meg­kö­ze­lí­tő­leg egy­mil­li­óan ke­res­ték fel a te­me­tő­ket Bu­da­pes­ten, így a fő­vá­ros sír­kert­je­i­nek a lá­to­ga­tott­sága idén is az előző évek­hez ha­son­lóan ala­kult.

Egy hét alatt meg­kö­ze­lí­tő­leg egy­mil­li­óan ke­res­ték fel a te­me­tő­ket Bu­da­pes­ten, így a fő­vá­ros sír­kert­je­i­nek a lá­to­ga­tott­sága idén is az előző évek­hez ha­son­lóan ala­kult.

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után...

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát. Meg­döb­bentő szo­ká­sok....

Kigyulladnak a sírok a száraz időben

Kigyulladnak a sírok a száraz időben

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem.

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság, a sze­ret­teik sír­já­hoz ki­lá­to­ga­tók döntő több­sége tá­vo­zása után is égve hagyja a gyúj­tott mé­csest.

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről és vi­rá­got visz a te­me­tőbe.

Sűrítik a temetői járatokat

Sűrítik a temetői járatokat

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok.

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kora be­haj­tást és a par­ko­lást is kor­lá­toz­zák.

Szép időben emlékeztek elhunyt szeretteikre a magyarok

Szép időben emlékeztek elhunyt szeretteikre a magyarok

Idén négy­na­possá duz­zadt a ha­lot­tak napi meg­em­lé­ke­zés.

Idén négy­na­possá duz­zadt a ha­lot­tak napi meg­em­lé­ke­zés, sokan már teg­nap ki­lá­to­gat­tak a sí­rok­hoz.

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja.

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja, ami­kor el­hunyt ro­ko­na­ink­ról, sze­ret­te­ink­ről em­lé­ke­zünk meg.

Aljas módszerrel lopnak a temetőkben, ezt művelik a tolvajok

Aljas módszerrel lopnak a temetőkben, ezt művelik a tolvajok

A csok­ro­kat is le­vág­ják!

Meg­döb­bentő je­len­ség­ről szá­molt be a Ri­post ol­va­sója: már nem­csak a ko­szo­rú­kat vi­szik el so­ro­za­to­san a te­me­tői tol­va­jok, hanem a csok­ro­kat is le­vág­ják.

Németh Szilárd legendák sírkövét avatta fel

Németh Szilárd legendák sírkövét avatta fel

Gyö­nyörű em­lé­ke­zés előzte meg a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Gyö­nyörű em­lé­ke­zés előzte meg a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak az ext­re­mi­tá­sa­i­ról is is­mert fi­a­tal éne­kes.

Borzasztó, mit művelt egy férfi a dunaszerdahelyi temetőben

Borzasztó, mit művelt egy férfi a dunaszerdahelyi temetőben

Ször­nyül­ködve me­sélte el a rész­le­te­ket a hölgy, aki gya­nút­la­nul kez­dett el gon­dozni egy sírt, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a
közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor, így nem fog­nak rosszul járni a köz­le­ke­dők.

Botrányos, mit művelt a színésznő a sírokon

Botrányos, mit művelt a színésznő a sírokon

A 16 éve­sen el­hunyt bátyja sír­já­nál íz­lés­te­len­ke­dett A Grace kli­nika sztárja.

A 16 éve­sen el­hunyt bátyja sír­já­nál íz­lés­te­len­ke­dett A Grace kli­nika sztárja.

Kiakadtak a gyászolók: látogatni sem merik a temetőt a szexelő párok miatt

Kiakadtak a gyászolók: látogatni sem merik a temetőt a szexelő párok miatt

A sze­xelő párok miatt már nem lehet nyu­god­tan el­mé­lyülni az em­lé­ke­zés­ben, mert ál­landó nyög­dé­cse­lés­sel za­var­ják a lá­to­ga­tó­kat.

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni őt, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni őt, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

Horror a temetőben, ezért csapódott az autó a gyászoló tömegbe

Horror a temetőben, ezért csapódott az autó a gyászoló tömegbe

Ket­ten je­len­leg is kri­ti­kus ál­la­pot­ban van­nak a helyi kór­ház­ban.

Ket­ten je­len­leg is kri­ti­kus ál­la­pot­ban van­nak a helyi kór­ház­ban.

Hátborzongató látvány, sírköveket forgatott ki a vihar a földből Makón

Hátborzongató látvány, sírköveket forgatott ki a vihar a földből Makón

Óri­ási a pusz­tí­tás a helyi te­me­tő­ben. Videó is ké­szült.

Óri­ási a pusz­tí­tás a helyi te­me­tő­ben. Videó is ké­szült.

Szörnyű dolgot művelt 7 magyar fiú egy 14 éves kislánnyal a temetőben

Szörnyű dolgot művelt 7 magyar fiú egy 14 éves kislánnyal a temetőben

Min­denki arról be­szél a tíz­ez­res Ér­mi­hály­fal­ván, hogy mit mű­velt hét ma­gyar fi­a­tal egy 14 éves kis­lánnyal.

Félelmetes részletek: váratlanul megnyílt a kripta a gödöllői temetőben

Félelmetes részletek: váratlanul megnyílt a kripta a gödöllői temetőben

Ráül­he­tett egy krip­tát fedő már­vány­lapra, így zu­han­ha­tott a majd három mé­te­res mélybe az asszony. Nem volt elég, hogy ha­tal­ma­sat esett, ál­lí­tó­lag a sú­lyos fe­dő­lap is a nőre zu­hant.

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Cze­i­zel aka­ra­tá­val el­len­té­tes a dön­tés.

A három éve el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak sze­ret­tei. Kü­lön­le­ges meg­ol­dás kap­hat he­lyet a te­me­tő­ben.

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Min­denki erről be­szél.

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Öz­ve­gye és gyer­me­kei Ame­ri­ká­ban élnek, de úgy tűnik, hogy va­laki rend­sze­re­sen kijár Fenyő sír­já­hoz.

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

"Ömlött a vér az arcomból" - Borzalmas részletek a temetői horrorról

"Ömlött a vér az arcomból" - Borzalmas részletek a temetői horrorról

Egy sze­mét­szál­lító törte át a Me­gyeri úti te­mető ke­rí­té­sét..

Egy sze­mét­szál­lító törte át a Me­gyeri úti te­mető ke­rí­té­sét, mert a sofőr rosszul lett.

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Csu­pán a vé­let­len­nek kö­szön­hető a fel­fe­de­zés. Egy búvár csak "szu­ve­nírt" akart, de aztán tu­da­to­sult benne, mire buk­kant.

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Meg­rázó te­le­fon­hí­vást ka­pott Cseh Mária, Tor­gyán Jó­zsef öz­ve­gye! So­káig nem lesz új sír­köve imá­dott fér­jé­nek.

Méltatlan körülmények között nyugszik Czeizel Endre: A sírnál jártunk!

Méltatlan körülmények között nyugszik Czeizel Endre: A sírnál jártunk!

Szív­szo­rító ál­la­po­tok ural­kod­nak ott...

Szív­szo­rító ál­la­po­tok ural­kod­nak Cze­i­zel Endre sír­já­nál! Sch­muck Andor is nagy tisz­te­lője volt az or­vos­nak, őt is el­szo­mo­rítja, amit a te­me­tő­ben lá­tott.

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Egy ki­dőlt fa miatt szinte a föld­del vált egyen­lővé a po­li­ti­kus sírja. Sok­koló fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post a rom­bo­lás­ról!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Nagy rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa...

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi ennek az oka!

Napra pon­to­san egy évvel ez­előtt, Va­len­tin-napon te­met­ték el a po­li­ti­kust, Tor­gyán Jó­zse­fet, aki­nek öz­ve­gye, Cseh Mária a tra­gé­dia óta sem ta­lált lelki bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi ennek az oka, s egész pon­to­san kitől is vár gyors és szak­szerű se­gít­sé­get!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén! Vajon meg­kapja ad­digra a meg­ér­de­melt sír­kö­vet?

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén! Vajon meg­kapja ad­digra a meg­ér­de­melt sír­kö­vet?

Michael Schumacher családját még az ág is húzza

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Rettenetes látvány: szörnyűség fogadta az embereket a temetőben

Rettenetes látvány: szörnyűség fogadta az embereket a temetőben

A rend­őrök ki­vo­nul­tak, még vizs­gál­ják az ügy kö­rül­mé­nyeit Be­reg­szá­szon.

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Vajon mit tud­hat az a ti­tok­za­tos il­lető, aki kü­lö­nös dol­go­kat ál­lí­tott a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban?

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Az öz­vegy ilyet sze­retne...

A ha­lála nap­jáig dol­gozó, te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Im­po­záns sírkő!

Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra. Végre meg­kapta im­po­záns sír­kö­vét!

Kiderült, hogyan karácsonyoztak a negyedikről kizuhant Panni szülei

Kiderült, hogyan karácsonyoztak a negyedikről kizuhant Panni szülei

Po­koli na­po­kon van­nak túl Panna szü­lei...

Po­koli na­po­kon van­nak túl Panna szü­lei...

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Temetői dráma: megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

Temetői dráma: megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Meg­mu­tat­juk, mi tör­tént a sír­já­val!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! A te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk!

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak!

Édesanyjuk feltételezett gyilkosát pártolják a gyerekek

Édesanyjuk feltételezett gyilkosát pártolják a gyerekek

Három évvel a fi­a­tal gyógy­tor­násznő ha­lála után a csa­ládja még min­dig küzd az igaz­sá­gért.

Három évvel a fi­a­tal gyógy­tor­násznő ha­lála után a csa­ládja még min­dig küzd az igaz­sá­gért.

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni...

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent azért, hogy ren­de­zett le­gyen a sír, van­nak, akik ezt csep­pet sem tisz­te­lik.

Kitálalt az özvegy: Ezért halhatott meg Aradszky László!

Kitálalt az özvegy: Ezért halhatott meg Aradszky László!

Fel­ha­gyott káros szen­ve­dé­lye­i­vel.

Ren­ge­teg ve­szélyt rejt ma­gá­ban, ha egyik perc­ről a má­sikra vál­toz­ta­tunk élet­mó­dun­kon.

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese.

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese, pél­da­képe és út­mu­ta­tója.

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak, pedig nagy a kár.

Szomorú látvány: ezt tette a viharos szél a temetőkkel

Szomorú látvány: ezt tette a viharos szél a temetőkkel

Hiába tet­ték szé­pen rendbe a sí­ro­kat.

Hiába tet­ték szé­pen rendbe a sí­ro­kat a hoz­zá­tar­to­zók min­den­szen­tekre és ha­lot­tak nap­jára, a vihar min­dent el­sö­pört.

Busszal mégy a temetőbe? Erre figyelj

Busszal mégy a temetőbe? Erre figyelj

A te­me­tők hosszabb nyit­va­tar­tás­sal vár­ják a sze­ret­te­ik­ről meg­em­lé­ke­ző­ket, a BKK pedig sű­rűb­ben in­dítja a já­ra­tait no­vem­ber 1-jén.

A te­me­tők hosszabb nyit­va­tar­tás­sal vár­ják a sze­ret­te­ik­ről meg­em­lé­ke­ző­ket, a BKK pedig sű­rűb­ben in­dítja a já­ra­tait no­vem­ber 1-jén.

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. A szép szo­kás azon­ban ve­szélyt is rejt!

A meg­em­lé­ke­zés­hez tar­to­zik, hogy gyer­tyát, mé­csest gyúj­tunk sze­ret­te­ink sír­já­nál. Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. A szép szo­kás azon­ban ko­moly ve­szélyt is rejt!

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ren­ge­teg virág, ko­szorú és mé­cses tűnik el a sí­rok­ról, a meg­em­lé­ke­zők­nek a be­tö­rők­től, zseb­tol­va­jok­tól és az au­tó­fel­tö­rők­től is tar­ta­niuk kell.

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja.

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja és nem tudod, mi­lyen vi­rá­got vi­gyél sze­ret­teid sír­jára? Mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Temetőfosztogatók miatt könyörögnek megoldásért
a gyászolók

Temetőfosztogatók miatt könyörögnek megoldásért a gyászolók

Napi szin­ten men­nek a lo­pá­sok az egri Kis­asszony te­me­tő­ben a he­lyiek sze­rint. Van, aki sa­já­tos módon vé­de­ke­zik.

Elkelne egy sepregető
a legendás magyar csatár sírjánál

Elkelne egy sepregető
a legendás magyar csatár sírjánál

Bár más­fél év­ti­zede hunyt el

Bár más­fél év­ti­zed­del ez­előtt he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra a le­gen­dás, olim­piai baj­nok lab­da­rú­gót, sír­em­léke ma is mo­dern­nek hat.

Ezért követelnek kamerákat a temetőkbe a gyászolók

Ezért követelnek kamerákat a temetőkbe a gyászolók

Ki­akad­tak a gyá­szo­lók: úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Ki­akad­tak a gyá­szo­lók: úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Jön a halottak napja, ennyivel drágább
a koszorú Budán,
mint Pesten

Jön a halottak napja, ennyivel drágább a koszorú Budán, mint Pesten

A te­me­tői vi­rág­áru­sok árai és kí­ná­lata kö­zött már most ko­moly kü­lönb­sé­gek lát­ha­tóak. Ám töb­ben ál­lí­tot­ták: nem emel­nek.

Mellbevágó, ez fogadja az embert a temetőkben

Mellbevágó, ez fogadja az embert a temetőkben

Te­me­tői kör­kép.

Pár hét­tel ha­lot­tak napja előtt négy te­me­tőt is fel­ke­res­tünk, hogy meg­tud­juk, mire szá­mít­hat­nak a lá­to­ga­tók. Be­szé­des árak, áru­sok, vevők.

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek a te­me­tő­ben! A sír­kőre fel van gra­ví­rozva a po­li­ti­kus neve...

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek a te­me­tő­ben! A sír­kőre fel van gra­ví­rozva a po­li­ti­kus neve...

Megható dolgot árultak el szülőfalujában a lelőtt nyíregyházi anyáról

Megható dolgot árultak el szülőfalujában a lelőtt nyíregyházi anyáról

Sz. Va­lé­ria a fa­lu­ban nőtt fel, min­denki is­merte. A sír­ján min­dig van friss virág.

Sz. Va­lé­ria a fa­lu­ban nőtt fel, min­denki is­merte. A sír­ján min­dig van virág.

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

A több­­szö­­rös baj­nok le­genda 2008-ban hunyt el sú­lyos szív­elég­te­len­ség­ben. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

Emberre veszélyes, mérges rovarok lepték el a dunántúli temetőt

Emberre veszélyes, mérges rovarok lepték el a dunántúli temetőt

Nagy mé­retű ló­da­ra­zsak fész­kel­ték be ma­gu­kat a sír­kö­vek közé, a te­met­ke­zési vál­la­lat meg­te­szi a lé­pé­se­ket.

Nagy mé­retű ló­da­ra­zsak fész­kel­ték be ma­gu­kat a sír­kö­vek közé.

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját, aki­hez gyak­ran kijár a te­me­tőbe.

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér me­sélt...

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér egye­dül a Ri­post-nak me­sélt a meg­ható ese­mé­nyé­ről, és a mér­he­tet­len fáj­da­lom­ról...

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!

77 éves lenne a le­gen­dás éne­kes! Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!