CÍMKE: 'temető'

Felavatták az egykori magyar miniszterelnök mellszobrát

Felavatták az egykori magyar miniszterelnök mellszobrát

Fe­l­avat­ták An­tall Jó­zsef néhai mi­nisz­ter­el­nök mell­szob­rát ha­lá­lá­nak 25. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­dán.

Fe­l­avat­ták An­tall Jó­zsef néhai mi­nisz­ter­el­nök mell­szob­rát ha­lá­lá­nak 25. év­for­du­lója al­kal­má­ból.

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről, a te­me­tő­ben gyúj­tott neki gyer­tyát.

Milliós tömeg a temetőben

Milliós tömeg a temetőben

Egy hét alatt meg­kö­ze­lí­tő­leg egy­mil­li­óan ke­res­ték fel a te­me­tő­ket Bu­da­pes­ten, így a fő­vá­ros sír­kert­je­i­nek a lá­to­ga­tott­sága idén is az előző évek­hez ha­son­lóan ala­kult.

Egy hét alatt meg­kö­ze­lí­tő­leg egy­mil­li­óan ke­res­ték fel a te­me­tő­ket Bu­da­pes­ten, így a fő­vá­ros sír­kert­je­i­nek a lá­to­ga­tott­sága idén is az előző évek­hez ha­son­lóan ala­kult.

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után...

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát. Meg­döb­bentő szo­ká­sok....

Kigyulladnak a sírok a száraz időben

Kigyulladnak a sírok a száraz időben

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság. To­vábbi ér­de­kes­ség a cikk­ben!

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság, a sze­ret­teik sír­já­hoz ki­lá­to­ga­tók döntő több­sége tá­vo­zása után is égve hagyja a gyúj­tott mé­csest.

Szép időben emlékeztek elhunyt szeretteikre a magyarok

Szép időben emlékeztek elhunyt szeretteikre a magyarok

Idén négy­na­possá duz­zadt a ha­lot­tak napi meg­em­lé­ke­zés, sokan már Min­den­szen­tek­kor ki­lá­to­gat­tak sze­ret­teik sír­já­hoz.

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja.

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja, ami­kor el­hunyt ro­ko­na­ink­ról, sze­ret­te­ink­ről em­lé­ke­zünk meg.

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről.

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről és vi­rá­got visz a te­me­tőbe.

Rémhír terjed a temetőkről

Rémhír terjed a sírok megváltása körül

A Bu­da­pesti Te­met­ke­zési In­té­zet sze­rint újra vált­ha­tóak az em­lék­osz­lo­pok.

Ha­lot­tak nap­já­hoz kö­ze­ledve egyre több em­ber­nek eszébe jut, hogy ese­dé­kes a sze­ret­tek sír­he­lye­i­nek és em­lék­osz­lo­pa­i­nak az új­ra­vál­tása. A te­met­ke­zési he­lyek sem örökre szól­nak.

Németh Szilárd legendák sírkövét avatta fel

Németh Szilárd legendák sírkövét avatta fel

Gyö­nyörű em­lé­ke­zés előzte meg a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Sűrítik a temetői járatokat

Sűrítik a temetői járatokat

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. A te­me­tői par­ko­lás­nál is lesz­nek vál­to­zá­sok.

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kor arra kell szá­mí­tani, hogy a be­haj­tást és a par­ko­lást a leg­több he­lyen kor­lá­toz­zák, ér­de­mes idő­ben tá­jé­ko­zódni a köz­le­ke­dési le­he­tő­sé­gek­ről. Bi­zo­nyos te­me­tők­ben fi­ze­tős lesz a be­haj­tás is.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a
közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor, így nem fog­nak rosszul járni a köz­le­ke­dők.

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak...

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak az ext­re­mi­tá­sa­i­ról is is­mert fi­a­tal éne­kes.

Borzasztó, mit művelt egy férfi a dunaszerdahelyi temetőben

Borzasztó, mit művelt egy férfi a dunaszerdahelyi temetőben

Ször­nyül­ködve me­sélte el a rész­le­te­ket a hölgy, aki gya­nút­la­nul kez­dett el gon­dozni egy sírt, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Meglepő új divat a temetőben: nem találod ki, mi tesznek a sírkőre

Meglepő új divat a temetőben: nem találod ki, mi tesznek a sírkőre

Aki arra jár a te­me­tő­ben, mo­bil­já­val le­ol­vas­hatja a síron lévő QR-kód­ról az el­hunyt tel­jes élet­tör­té­ne­tét...

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Hűen ápolja az em­lé­két.

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni ked­ve­sét, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

Botrányos, mit művelt a színésznő a sírokon

Botrányos, mit művelt a színésznő a sírokon

A 16 éve­sen el­hunyt bátyja sír­já­nál íz­lés­te­len­ke­dett A Grace kli­nika sztárja. Ra­jon­gói tel­je­sen ki­akad­tak a képek lát­tán.

A 16 éve­sen el­hunyt bátyja sír­já­nál íz­lés­te­len­ke­dett A Grace kli­nika sztárja. Ra­jon­gói tel­je­sen ki­akad­tak a képek lát­tán.

Kiakadtak a gyászolók: látogatni sem merik a temetőt a szexelő párok miatt

Kiakadtak a gyászolók: látogatni sem merik a temetőt a szexelő párok miatt

A sze­xelő párok miatt már nem lehet nyu­god­tan el­mé­lyülni az em­lé­ke­zés­ben, mert ál­landó nyög­dé­cse­lés­sel za­var­ják a lá­to­ga­tó­kat.

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy gya­nú­sí­tot­tat...

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy férfit, akit a mo­lesz­tá­lás­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Csak nálunk az ijesztő fotó, ez történt Czeizel Endre sírjával

Csak nálunk az ijesztő fotó, ez történt Czeizel Endre sírjával

Meg­döb­bentő lát­vány!

Meg­döb­bentő lát­vány fo­ga­dott min­ket az Óbu­dai te­me­tő­ben!

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Min­denki erről be­szél.

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Félelmetes részletek: váratlanul megnyílt a kripta a gödöllői temetőben

Félelmetes részletek: váratlanul megnyílt a kripta a gödöllői temetőben

Ráül­he­tett egy krip­tát fedő már­vány­lapra, így zu­han­ha­tott három mé­tert.

Ráül­he­tett egy krip­tát fedő már­vány­lapra, így zu­han­ha­tott a majd három mé­te­res mélybe az asszony. Nem volt elég, hogy ha­tal­ma­sat esett, ál­lí­tó­lag a sú­lyos fe­dő­lap is a nőre zu­hant.

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy ba­ráti tár­sa­ság fel­vé­tele.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt. Nos, nem biz­tos, hogy jó ötlet volt.

"Ömlött a vér az arcomból" - Borzalmas részletek a temetői horrorról

"Ömlött a vér az arcomból" - Borzalmas részletek a temetői horrorról

Egy sze­mét­szál­lító törte át a Me­gyeri úti te­mető ke­rí­té­sét, mert a sofőr rosszul lett és el­vesz­tette az esz­mé­le­tét.

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Döntést hozott a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

A három éve el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak: sír­kö­vet kap Cze­i­zel Endre!

A három évvel ez­előtt el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak a sze­ret­tei. Így a kért és re­mélt kop­jafa he­lyett egy egé­szen kü­lön­le­ges el­já­rás­sal ké­szülő sírkő jelzi majd, hol nyug­szik a te­me­tő­ben Cze­i­zel Endre.

Méltatlan körülmények között nyugszik Czeizel Endre: A sírnál jártunk!

Méltatlan körülmények között nyugszik Czeizel Endre: A sírnál jártunk!

Szív­szo­rító ál­la­po­tok ural­kod­nak ott...

Szív­szo­rító ál­la­po­tok ural­kod­nak Cze­i­zel Endre sír­já­nál! Sch­muck Andor is nagy tisz­te­lője volt az or­vos­nak, őt is el­szo­mo­rítja, amit a te­me­tő­ben lá­tott.

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Csu­pán a vé­let­len­nek kö­szön­hető a fel­fe­de­zés.

Csu­pán a vé­let­len­nek kö­szön­hető a fel­fe­de­zés.

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Meg­rázó te­le­fon­hí­vást ka­pott Cseh Mária, Tor­gyán Jó­zsef öz­ve­gye! So­káig nem lesz új sír­köve imá­dott fér­jé­nek.

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben...

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve! Meg­tud­tuk a csa­lád­tól, mi ennek az oka!

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt volt a te­me­tés...

Ke­re­ken egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi az oka ennek!

Schumacher családját az ág is húzza

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya.

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Egy ki­dőlt fa miatt szinte a föld­del vált egyen­lővé a po­li­ti­kus sírja.

Egy ki­dőlt fa miatt szinte a föld­del vált egyen­lővé a po­li­ti­kus sírja.

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Nagy rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa...

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Rettenetes látvány: szörnyűség fogadta az embereket a temetőben

Rettenetes látvány: szörnyűség fogadta az embereket a temetőben

A rend­őrök ki­vo­nul­tak, még vizs­gál­ják az ügy kö­rül­mé­nyeit Be­reg­szá­szon.

A rend­őrök ki­vo­nul­tak, még vizs­gál­ják az ügy kö­rül­mé­nyeit Be­reg­szá­szon.

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Vajon mit tud­hat az a ti­tok­za­tos il­lető, aki kü­lö­nös dol­go­kat ál­lí­tott a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban?

Vajon mit tud­hat az a ti­tok­za­tos il­lető, aki kü­lö­nös dol­go­kat ál­lí­tott a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban?

Kiderült, hogyan karácsonyoztak a negyedikről kizuhant Panni szülei

Kiderült, hogyan karácsonyoztak a negyedikről kizuhant Panni szülei

Po­koli na­po­kon van­nak túl a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött meg­halt Panna szü­lei. Anasz­tá­zia és Tamás már hó­na­pok óta ret­teg­tek, ho­gyan telik majd az első ka­rá­csony...

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

A te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

A ha­lála nap­jáig a Vám­ház kör­úti üz­le­té­ben dol­gozó, sokak szá­mára pél­da­kép­nek szá­mító, te­he­tős üz­let­em­ber, Klapka György földi ma­rad­vá­nyai Budán, a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­sza­nak. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a le­gen­dás vál­lal­kozó sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

Temetői dráma: megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

Temetői dráma: megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik.

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Meg­mu­tat­juk, mi tör­tént a sír­já­val!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Meg­ható aján­dék...

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! Az Óbu­dai te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk a síron!

Édesanyjuk feltételezett gyilkosát pártolják a gyerekek

Édesanyjuk feltételezett gyilkosát pártolják a gyerekek

Három éve küz­de­nek az igaz­sá­gért.

Három évvel a fi­a­tal gyógy­tor­násznő ha­lála után a csa­ládja még min­dig küzd az igaz­sá­gért.

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra. Végre meg­kapta im­po­záns sír­kö­vét!

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese.

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese, pél­da­képe és út­mu­ta­tója.

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent...

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent...

Kitálalt az özvegy: Ezért halhatott meg Aradszky László!

Kitálalt az özvegy: Ezért halhatott meg Aradszky László!

Fel­ha­gyott káros szen­ve­dé­lye­i­vel.

Ren­ge­teg ve­szélyt rejt ma­gá­ban, ha egyik perc­ről a má­sikra vál­toz­ta­tunk élet­mó­dun­kon.

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Busszal mégy a temetőbe? Erre figyelj

Busszal mégy a temetőbe? Erre figyelj

A te­me­tők to­vább van­nak nyitva, a BKK pedig sű­rűb­ben in­dítja a já­ra­tait.

A te­me­tők to­vább van­nak nyitva, a BKK pedig sű­rűb­ben in­dítja a já­ra­tait.

Ezért nem mernek árat emelni a temetői virágárusok

Ezért nem mernek árat emelni a temetői virágárusok

Hol sze­rez­zük be a sírra valót?

Előre be­sze­rez­zük a te­me­tőbe szánt vi­rá­got és mé­cse­se­ket, vagy job­ban tesszük, ha a te­mető ka­pu­já­ban vesszük meg a sírra valót?

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

Gyalázat a pesti temetőben: 4 éves kislány sírjáról loptak szobrot

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak.

A szü­lők elő­ször annyira meg­döb­ben­tek, hogy a rend­őr­ség­nek sem szól­tak, pedig nagy a kár.

Szomorú látvány: ezt tette a viharos szél a temetőkkel

Szomorú látvány: ezt tette a viharos szél a temetőkkel

Hiába tet­ték szé­pen rendbe a sí­ro­kat.

Hiába tet­ték szé­pen rendbe a sí­ro­kat a hoz­zá­tar­to­zók min­den­szen­tekre és ha­lot­tak nap­jára, a vihar min­dent el­sö­pört.

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

A szép szo­kás ve­szélyt is rejt!

A meg­em­lé­ke­zés­hez tar­to­zik, hogy gyer­tyát, mé­csest gyúj­tunk sze­ret­te­ink sír­ján. Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket.

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ren­ge­teg virág, ko­szorú és mé­cses tűnik el a sí­rok­ról, a meg­em­lé­ke­zők­nek a be­tö­rők­től is tar­ta­niuk kell.

Ren­ge­teg virág, ko­szorú és mé­cses tűnik el a sí­rok­ról, a meg­em­lé­ke­zők­nek a be­tö­rők­től is tar­ta­niuk kell.

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Az ősz legszebb virágai a temetőket is feldíszítik

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja és nem tudod, mi­lyen vi­rá­got vi­gyél sze­ret­teid sír­jára? Mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja és nem tudod, mi­lyen vi­rá­got vi­gyél sze­ret­teid sír­jára? Mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Ezért követelnek kamerákat
a temetőkbe
a gyászolók

Ezért követelnek kamerákat a temetőkbe a gyászolók

Úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Jön a halottak napja, ennyivel drágább
a koszorú Budán,
mint Pesten

Jön a halottak napja, ennyivel drágább a koszorú Budán, mint Pesten

A te­me­tői vi­rág­áru­sok árai és kí­ná­lata kö­zött már most ko­moly kü­lönb­sé­gek lát­ha­tóak. Ám töb­ben ál­lí­tot­ták: nem emel­nek.

Könyörögnek
a gyászolók: ez lehet
a megoldás a temetőfosztogatók ellen

Könyörögnek
a gyászolók: ez lehet a megoldás a
temetőfosztogatók ellen

Napi szin­tűek a lo­pá­sok...

Napi szin­ten men­nek a lo­pá­sok az egri Kis­asszony te­me­tő­ben a he­lyiek sze­rint. Töb­ben is azon­nali vál­to­zást sür­get­nek. Van, aki be­so­kallt, és sa­já­tos módon vé­de­ke­zik.

Mellbevágó, ez fogadja az embert a temetőkben

Mellbevágó, ez fogadja az embert
a temetőkben

Pár hét­tel ha­lot­tak napja előtt négy te­me­tőt is fel­ke­res­tünk, hogy meg­tud­juk, mire szá­mít­hat­nak a lá­to­ga­tók.

Pár hét­tel ha­lot­tak napja előtt négy te­me­tőt is fel­ke­res­tünk, hogy meg­tud­juk, mire szá­mít­hat­nak a lá­to­ga­tók.

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek...

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek a te­me­tő­ben! A sír­kőre fel van gra­ví­rozva a po­li­ti­kus neve...

Elkelne egy sepregető
a legendás magyar csatár sírjánál

Elkelne egy sepregető
a legendás magyar csatár sírjánál

Bár más­fél év­ti­zed­del ez­előtt he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra, sír­em­léke ma is mo­dern­nek hat.

Bár más­fél év­ti­zed­del ez­előtt he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra a le­gen­dás, olim­piai baj­nok ma­gyar lab­da­rú­gót, aki­nek sír­em­léke ma is mo­dern­nek hat. Az arany­csa­pat meg­ha­tá­rozó já­té­kosa előtt az Óbu­dai te­me­tő­ben ró­hat­juk le a ke­gye­le­tün­ket - mé­cses­sel, vi­rág­gal.

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

A több­­szö­­rös baj­nok le­genda 2008-ban hunyt el sú­lyos szív­elég­te­len­ség­ben. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

Emberre veszélyes, mérges rovarok lepték el a dunántúli temetőt

Emberre veszélyes, mérges rovarok lepték el a dunántúli temetőt

Ló­da­ra­zsak fész­kel­ték be ma­gu­kat.

Nagy mé­retű ló­da­ra­zsak fész­kel­ték be ma­gu­kat a sír­kö­vek közé, a te­met­ke­zési vál­la­lat meg­te­szi a szük­sé­ges lé­pé­se­ket.

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

77 éves lenne a le­gen­dás éne­kes! Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént...

A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt még he­tek­kel ez­előtt, most gyö­nyörű! Je­lent­ke­zett a nő, aki rendbe rakta!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját.

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját, aki­hez gyak­ran kijár a te­me­tőbe.

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér me­sélt...

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér egye­dül a Ri­post-nak me­sélt a meg­ható ese­mé­nyé­ről, és a mér­he­tet­len fáj­da­lom­ról...

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket.

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott! Öt hó­napja ve­szí­tette el fér­jét!

Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott! Öt hó­napja ve­szí­tette el fér­jét!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye. Talán szé­gyellte a csa­lád a te­me­tő­ben ural­kodó ál­la­po­to­kat?

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye. Talán szé­gyellte a csa­lád a te­me­tő­ben ural­kodó ál­la­po­to­kat?

Hihetetlen, mit találtunk Czeizel Endre sírján!

Hihetetlen, mit találtunk Czeizel Endre sírján!

Közel két évvel ez­előtt hunyt el a neves ge­ne­ti­kus, sírja azóta is csak egy föld­ku­pac. Rá­adá­sul döb­be­ne­tes dol­got ta­lál­tunk ott...

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Kitálalt Usztics Mátyás barátja: Titokban temették el a színészt!

Kitálalt Usztics Mátyás barátja: Titokban temették el a színészt!

Más­fél hó­nap­pal ez­előtt hunyt el...

Csa­ládja tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el. Sem a ra­jon­gók, sem a ba­rá­tok nem tud­tak el­bú­csúzni tőle.

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Hosszan tartó be­teg­ség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos­pro­fesszor.

Hosszan tartó be­teg­ség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos­pro­fesszor. Ham­vait az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra. A Ri­post el­lá­to­ga­tott a sír­hoz, ahol meg­döb­bentő lát­vány fo­ga­dott ben­nün­ket! Vajon a tra­gé­dia óta tartó csa­ládi dráma hú­zód­hat az ál­dat­lan ál­la­po­tok mö­gött?

Apja miatt változtatta meg nevét Básti Juli!

Apja miatt változtatta meg nevét Básti Juli!

Negy­ven éve hunyt el a szí­nész­le­genda!

Negy­ven éve hunyt el a szí­nész­le­genda! Lánya, Básti Juli em­lé­ke­zett a Ri­post­nak!