CÍMKE: 'temetés'

Bejelentette a család, ekkor temetik Niki Laudát

Bejelentette a család, ekkor temetik Niki Laudát

A Forma-1 le­gen­dá­já­tól min­den tisz­te­lője el­kö­szön­het.

Virágföld lesz az elhunytak maradványaiból

Virágföld lesz az elhunytak maradványaiból

Új­fajta, egé­szen fur­csa te­met­ke­zési módot hagy­tak jóvá az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

Temetéseken vállal fellépést az ötgyerekes sztáranyuka: 2 millióért énekel

Temetéseken vállal fellépést az ötgyerekes sztáranyuka: 2 millióért énekel

Közel 2 mil­lió fo­rin­tért éne­kel a te­me­té­se­ken Katie Price.

Közel 2 mil­lió fo­rin­tért éne­kel a te­me­té­se­ken Katie Price.

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Most bú­csúz­nak tőle.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 82 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­le­gen­dá­tól.

Özvegye közölte, ekkor temetik a magyar színészlegendát

Özvegye közölte, ekkor temetik a magyar színészlegendát

Bács Fe­renc 83 éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után áp­ri­lis 16-án hunyt el. A Far­kas­réti te­me­tő­ben bú­csúz­tat­ják.

Bács Fe­renc 83 éve­sen, áp­ri­lis 16-án hunyt el. A Far­kas­réti te­me­tő­ben bú­csúz­tat­ják.

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

Meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

Az éne­kesnő és a férfi kál­vá­ri­ája 2018 nya­rán vált nyil­vá­nossá, ami­kor a du­na­szer­da­he­lyi P. Jó­zsef egy kon­cer­ten meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

Megdöbbentő titok derült ki Elvis temetéséről: de akkor mi volt a koporsóban?

Megdöbbentő titok derült ki Elvis temetéséről: de akkor mi volt a koporsóban?

Nem Elvis teste volt a te­me­té­sén meg­mu­ta­tott ko­por­só­ban.

Nem Elvis teste volt a te­me­té­sén meg­mu­ta­tott ko­por­só­ban.

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan.

A 49 éves Keith Flin­tet már­cius 4-én es­sexi ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan. Fel­akasz­totta magát.

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát...

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát, és nem tudni, mennyi kell még vár­nia.

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Több év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte őket.

A híres szí­nészt sok év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte Ko­ós­hoz, de nem ment el a bú­csúz­ta­tásra, bár a be­szé­det ő írta.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek sze­ret­tei, tisz­te­lői, pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai Koós Já­nos­tól.

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 81 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes­től.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe.

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Szá­mos kol­léga és barát ér­ke­zett.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek az éne­kes­től.

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

Az éne­kes mind­össze 30 éves volt, ami­kor 1974 áp­ri­lis 30-án a so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­le­té­vel si­ker­rel járt.

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Ki­szi­vár­gott, hogy ki írja meg, il­letve ki mondja majd el a bú­csú­be­szé­det.

Ki­szi­vár­gott, hogy ki írja meg, il­letve ki mondja majd el a bú­csú­be­szé­det.

Újabb részletek derültek ki Koós János temetéséről, ezt kéri a család

Újabb részletek derültek ki Koós János temetéséről, ezt kéri a család

Édes­apja, Koós János te­me­tése rész­le­te­i­ről posz­tolt Koós Réka szom­ba­ton.

Édes­apja, Koós János te­me­tése rész­le­te­i­ről posz­tolt Koós Réka szom­ba­ton.

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

El­árul­ták, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Egy benn­fen­tes el­árulta, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Majd' min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta.

A le­gen­dás éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta már, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

Friss információk Pásztor Anna öngyilkos zaklatójának temetéséről

Friss információk Pásztor Anna öngyilkos zaklatójának temetéséről

A férfi a zár­ká­já­ban vágta el a nya­kát egy pen­gé­vel, a kór­ház­ban hunyt el.

A férfi a zár­ká­já­ban vágta el a nya­kát egy pen­gé­vel, a kór­ház­ban hunyt el.

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott...

Győ­zike fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott a nem­rég el­hunyt férfi­től. Te­me­tés­ről posz­tolt ké­pe­ket a roma show­man.

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át.

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át, az el­múlt egy hónap a gyász­ról és férje ma­gyar és ame­ri­kai bú­csúz­ta­tá­sá­ról szólt.

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Nykä­nen az ötö­dik, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Nykä­nen még csak az ötö­dik, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Elhunyt a rendszerváltó politikus

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Orbán Vik­tor rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta.

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Fia és szü­lei mellé kerül.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai. Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

Elcserélt holttestek: megrázó, ami kiderült a kökényi temetésről

Elcserélt holttestek: megrázó, ami kiderült a kökényi temetésről

"Fur­csa volt, ami­kor lát­tam, hogy pén­tek este nagy moz­go­ló­dás van a ra­va­ta­lo­zó­ban, mert nem szo­kott lenni."

"Fur­csa volt, ami­kor lát­tam, hogy pén­tek este nagy moz­go­ló­dás van a ra­va­ta­lo­zó­ban."

Kitört a botrány a baranyai temetőben: elcserélték a holttesteket

Kitört a botrány a Baranya megyei temetőben: elcserélték a holttesteket

A bú­csúz­ta­tá­son de­rült ki, hogy nem is az van a ko­por­só­ban, akit te­met­né­nek.

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Végső bú­csút vet­tek tőle.

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

A csa­lád­nak egyet­len ké­rése volt a csü­tör­töki szer­tar­tás előtt.

A csa­lád­nak egyet­len ké­rése volt a csü­tör­töki szer­tar­tás előtt.

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem jó ba­rá­tok is.

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem jó ba­rá­tok is.

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak...

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter árult el rész­le­te­ket a te­me­tés­ről.

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik.

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik Los An­ge­les­ben a va­sár­nap el­hunyt Andy Vaj­nát.

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án.

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

A csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

A gyá­szoló csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott.

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott. To­vábbi sok­koló rész­le­tek...

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

A ze­nész és volt sze­relme min­dig jó ba­rá­tok ma­rad­tak, közös gyer­me­ke­i­ket is bé­ké­ben ne­vel­ték.

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt és éle­tük vé­géig, sőt azon is túl ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett.

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Ami­lyen rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött töl­tötte élete utolsó hó­nap­jait, ha­lá­lá­ban is ugyan­olyan rej­té­lyes marad a kül­vi­lág szá­mára Ba­leczky An­na­má­ria.

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Mar­git nénit ma is fel­zak­latja a tudat.

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja, hogy nem oda te­met­ték Som La­jost, ahová ő és a ze­nész is sze­rette volna.

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Volt sze­relme nem je­lent meg.

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, volt sze­relme azon­ban nem je­lent meg...

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Burt Rey­nolds te­me­té­sé­ről uno­ka­húga gon­dos­ko­dik.

Burt Rey­nolds te­me­té­sé­ről uno­ka­húga gon­dos­ko­dik.

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után, bo­ron­gós idő­ben vet­tek végső bú­csút...

Halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Sokkoló részletek: halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ku­ta­tási cé­lokra akarta fel­aján­lani a test­részt, végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 96 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás ri­por­ter­től.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Szerda dél­előtt a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Szerda dél­előtt a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján.

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála.

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a vesz­te­sé­get.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Így temetik el Orbán Józsit

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

Hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai szer­ve­zik a bú­csúz­ta­tást.

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát. A 100 Folk Cel­sius front­em­be­ré­nek csak tá­voli ro­ko­nai van­nak.

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el...

Meglepő új divat a temetőben: nem találod ki, mi tesznek a sírkőre

Meglepő új divat a temetőben: nem találod ki, mi tesznek a sírkőre

Aki arra jár a te­me­tő­ben, mo­bil­já­val le­ol­vas­hatja a síron lévő QR-kód­ról az el­hunyt tel­jes élet­tör­té­ne­tét...

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Végső nyugalomra helyezték a Nemzet Művészét, Áder János is jelen volt

Végső nyugalomra helyezték a Nemzet Művészét, Áder János is jelen volt

Szü­lő­fa­lu­já­ban, a Har­gita me­gyei Nagy­ga­lamb­fal­ván te­met­ték el.

Szü­lő­fa­lu­já­ban, a Har­gita me­gyei Nagy­ga­lamb­fal­ván te­met­ték el a 89 éves ko­rá­ban el­hunyt mű­vészt.

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg egy erdős ré­szen.

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg Ve­rek­nye egy erdős ré­szén.

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta.

Meg­kö­ze­lí­tő­leg har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta csü­tör­tök reg­gel a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el.

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sét il­le­tően. A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el, ám földi ma­rad­vá­nyait azóta sem he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Joe Jack­son lánya és uno­kája tel­je­sen más­hogy látja a sztár éle­tét.

Joe Jack­son lánya és uno­kája tel­je­sen más­hogy látja a sztár éle­tét.

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész évek­kel ez­előtt kü­lö­nös ké­rést fo­gal­ma­zott meg az ön­élet­rajzi köny­vé­ben: azt kérte, tö­meg­sírba te­mes­sék, és könnyen lehet, hogy ez a vég­aka­rata meg is va­ló­sul majd.

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Ka­ta­lin her­cegné ked­venc di­vat­ter­ve­zője maga ve­tett véget éle­té­nek, apja szíve meg­sza­kadt.

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.