CÍMKE: 'temetés'

Így kísérik utolsó útjára Horváth Ádámot, a Szomszédok atyját

Így kísérik utolsó útjára Horváth Ádámot, a Szomszédok atyját

Csű­rös Ka­rola né­hány perc­cel fél ki­lenc után ér­ke­zett meg a te­me­tőbe.

Csű­rös Ka­rola né­hány perc­cel fél ki­lenc után ér­ke­zett meg a te­me­tőbe.

Kiderült az igazság: Csak ekkor temethetik el Ambrus Zoltánt

Kiderült az igazság: Csak ekkor temethetik el Ambrus Zoltánt

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy örö­kös tag­já­nak ha­lál­hí­rét múlt hét va­sár­nap je­len­tet­ték be.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy örö­kös tag­já­nak ha­lál­hí­rét múlt hét va­sár­nap je­len­tet­ték be.

Fontos részletek a Hableány magyar személyzetének mai búcsúztatójáról

Fontos részletek a Hableány magyar személyzetének mai búcsúztatójáról

A ma­gyar ka­pi­tány és mat­róz bú­csúz­ta­tója miatt a ha­jó­köz­le­ke­dés is mó­do­sul pén­te­ken a Dunán.

Szívszorító fordulat a Hableány kapitánya ügyében

Szívszorító fordulat a Hableány kapitánya ügyében

A csa­lád nem akarja annak a fo­lyó­nak vissza­adni a ka­pi­tány ham­vait, amely el­vette az éle­tét.

A csa­lád nem akarja annak a fo­lyó­nak vissza­adni a ka­pi­tány ham­vait, amely el­vette az éle­tét.

Teljes sokk a temetésen: elképesztő, ami a halottal történt

Teljes sokk a temetésen: elképesztő, ami a halottal történt

Nem csoda, hogy el­sá­pad­tak a gyá­szoló ro­ko­nok, ami­kor a fi­a­tal vég­tag­jai el­kezd­tek mo­zogni.

Csűrös Karola drámai vallomása: Nagyon rosszul vagyok

Csűrös Karola drámai vallomása: Nagyon rosszul vagyok

Mély gyá­szába te­met­ke­zik...

A szí­nésznő csa­ládja min­dent meg­tesz, hogy eny­hítse a szűnni nem akaró fáj­dal­mat, de Ka­rola mély gyá­szába te­met­ke­zik...

Megvan az időpont, így búcsúznak a Hableány kapitányától és matrózától

Megvan az időpont, így búcsúznak a Hableány kapitányától és matrózától

Jövő hét pén­te­ken te­me­tik őket.

A dunai ha­jó­bal­eset­ben el­hunyt ma­gyar sze­mély­zet­től a jövő hét pén­te­ken vesz­nek végső bú­csút.

Friss hír: Ekkor temetik a legendás magyar rendezőt

Friss hír: Ekkor temetik a legendás magyar rendezőt

Két hete hunyt el a Szom­szé­dok te­le­re­gény meg­ál­mo­dója és ren­de­zője Hor­váth Ádám.

Két hete hunyt el a Szom­szé­dok te­le­re­gény meg­ál­mo­dója és ren­de­zője Hor­váth Ádám. A csa­lád el­árulta, mikor ve­het­nek tőle végső bú­csút tisz­te­lői.

Megrázó részletek, így történt valójában a dunai hajótragédia

Megrázó részletek, így történt valójában a dunai hajótragédia

A le­gény­ség hajós te­me­tést kap.

A hírek sze­rint ha­ma­ro­san végső bú­csút vesz­nek a ma­gyar le­gény­ség­től, akik hajós te­me­tést kap­nak.

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

Óri­ási sze­re­lem­ben éltek.

A te­me­tésre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak, egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a sír­kert­ben.

Bejelentették, ilyen lesz pontosan a Hableány személyzetének temetése

Bejelentették, ilyen lesz pontosan a Hableány személyzetének temetése

Pén­te­ken bú­csúz­tat­ják őket.

A ha­jó­ka­taszt­rófa két ma­gyar ál­do­za­tát jövő hét pén­te­ken fog­ják el­bú­csúz­tatni a Dunán, a gyá­szo­lók­tól azt kérik, hogy csak vi­rág­szir­mo­kat vi­gye­nek.

Így vettek végső búcsút Benke Laci bácsitól

Így vettek végső búcsút Benke Laci bácsitól

A la­jos­mi­zsei te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­ká­csot.

A la­jos­mi­zsei te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­ká­csot.

Kiderült, mikor temetik Benke Laci bácsit

Kiderült, mikor temetik Benke Laci bácsit

A mes­ter­sza­kács hosszú be­te­ges­ke­dés után jú­nius 7-én hunyta le örökre a sze­meit.

A mes­ter­sza­kács hosszú be­te­ges­ke­dés után jú­nius 7-én hunyta le örökre a sze­meit.

Kiderült, itt helyezik örök nyugalomra Benke Laci bácsit

Kiderült, itt helyezik örök nyugalomra Benke Laci bácsit

Het­ven évet élt.

A vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács ha­lál­hí­rét múlt hét pén­te­ken je­len­tet­ték be.

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai, ha a ro­ko­nok is be­le­egyez­nek.

Dunai hajótragédia: hazavitték a hamvakat, eltemettek egy házaspárt

Dunai hajótragédia: hazavitték a hamvakat, eltemettek egy házaspárt

Még hét dél-ko­reai ál­lam­pol­gárt és a ma­gyar ka­pi­tányt ke­re­sik el­tűnt­ként.

Bejelentette a család, ekkor temetik Niki Laudát

Bejelentette a család, ekkor temetik Niki Laudát

A Forma-1 le­gen­dá­já­tól min­den tisz­te­lője el­kö­szön­het, a szer­tar­tás azon­ban szűk csa­ládi kör­ben lesz meg­tartva.

A kegyetlen gyilkost nem temeti el családja, ez a holttest sorsa

A kegyetlen gyilkost nem temeti el családja, ez a holttest sorsa

A kisfiú ke­gyet­len gyil­kosa a na­pok­ban vesz­tette éle­tét a bör­tön­bent.

A kisfiú ke­gyet­len gyil­kosa a na­pok­ban vesz­tette éle­tét a bör­tön­ben, de csa­ládja nem is lá­to­gatta őt.

Fotók a búcsúztatóról, Niki Laudát gyászolja a világ

Fotók a búcsúztatóról, Niki Laudát gyászolja a világ

A Forma-1-es le­gen­dát zárt ko­por­só­ban, ver­seny­ru­há­já­ban he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Eltemették Szilvia feldarabolt áldozatát, megszólalt a férfi rokona

Eltemették Szilvia feldarabolt áldozatát, megszólalt a férfi rokona

A tu­né­ziai férfi gyá­szoló csa­ládja re­méli: a ma­gyar nő élete vé­géig bör­tön­ben marad.

Virágföld lesz az elhunytak maradványaiból

Virágföld lesz az elhunytak maradványaiból

Új­fajta te­met­ke­zési módot hagy­tak jóvá Ame­ri­ká­ban. Már kom­posz­tálni is lehet az el­huny­ta­kat.

Új­fajta te­met­ke­zési módot hagy­tak jóvá Ame­ri­ká­ban. A ham­vasz­tás és ko­por­sós te­me­tés mel­lett az el­huny­ta­kat már kom­posz­tálni is lehet.

Káldi anyagyilkosság: Drámai pillanatokat élnek át Zsanett gyermekei

Káldi anyagyilkosság: Drámai pillanatokat élnek át Zsanett gyermekei

Végső bú­csút vet­tek a fi­a­tal édes­anyá­tól, aki­nek éle­tét saját fia ol­totta ki.

Végső bú­csút vet­tek a fi­a­tal édes­anyá­tól, aki­nek éle­tét saját fia ol­totta ki.

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Most bú­csúz­nak tőle.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 82 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­le­gen­dá­tól.

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

Özvegye közölte, ekkor temetik a magyar színészlegendát

Özvegye közölte, ekkor temetik a magyar színészlegendát

Bács Fe­renc 83 éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után áp­ri­lis 16-án hunyt el. A Far­kas­réti te­me­tő­ben bú­csúz­tat­ják.

Bács Fe­renc 83 éve­sen, áp­ri­lis 16-án hunyt el. A Far­kas­réti te­me­tő­ben bú­csúz­tat­ják.

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

Meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

Az éne­kesnő és a férfi kál­vá­ri­ája 2018 nya­rán vált nyil­vá­nossá, ami­kor a du­na­szer­da­he­lyi P. Jó­zsef egy kon­cer­ten meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

Megdöbbentő titok derült ki Elvis temetéséről: de akkor mi volt a koporsóban?

Megdöbbentő titok derült ki Elvis temetéséről: de akkor mi volt a koporsóban?

Nem Elvis teste volt a te­me­té­sén meg­mu­ta­tott ko­por­só­ban.

Nem Elvis teste volt a te­me­té­sén meg­mu­ta­tott ko­por­só­ban.

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len, töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember pedig meg­halt.

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát.

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát.

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan.

A 49 éves Keith Flin­tet már­cius 4-én es­sexi ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan. Fel­akasz­totta magát.

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek sze­ret­tei, tisz­te­lői, pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai Koós Já­nos­tól.

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Több év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte őket.

A híres szí­nészt sok év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte Ko­ós­hoz, de nem ment el a bú­csúz­ta­tásra, bár a be­szé­det ő írta.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe.

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 81 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes­től.

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Ki­szi­vár­gott, hogy ki írja meg, il­letve ki mondja majd el a bú­csú­be­szé­det a mű­vész szer­dai te­me­té­sen.

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

Az éne­kes csak 30 éves volt, ami­kor 1974 áp­ri­lis 30-án ön­gyil­kos lett.

Az éne­kes mind­össze 30 éves volt, ami­kor 1974 áp­ri­lis 30-án a so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­le­té­vel si­ker­rel járt.

Újabb részletek derültek ki Koós János temetéséről, ezt kéri a család

Újabb részletek derültek ki Koós János temetéséről, ezt kéri a család

Édes­apja, Koós János te­me­tése rész­le­te­i­ről posz­tolt Koós Réka szom­ba­ton.

Édes­apja, Koós János te­me­tése rész­le­te­i­ről posz­tolt Koós Réka szom­ba­ton.

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

El­árul­ták, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Egy benn­fen­tes el­árulta, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Majd' min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta.

A le­gen­dás éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta már, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

Friss információk Pásztor Anna öngyilkos zaklatójának temetéséről

Friss információk Pásztor Anna öngyilkos zaklatójának temetéséről

A férfi a zár­ká­já­ban vágta el a nya­kát.

A férfi a zár­ká­já­ban vágta el a nya­kát egy pen­gé­vel, a kór­ház­ban hunyt el.

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át.

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át, az el­múlt egy hónap a gyász­ról és férje ma­gyar és ame­ri­kai bú­csúz­ta­tá­sá­ról szólt.

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott...

Győ­zike fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott a nem­rég el­hunyt férfi­től. Te­me­tés­ről posz­tolt ké­pe­ket a roma show­man.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai. Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Nykä­nen az ötö­dik, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Nykä­nen még csak az ötö­dik, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Elhunyt a rendszerváltó politikus

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Orbán Vik­tor rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta.

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Fia és szü­lei mellé kerül.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Elcserélt holttestek: megrázó, ami kiderült a kökényi temetésről

Elcserélt holttestek: megrázó, ami kiderült a kökényi temetésről

"Fur­csa volt, ami­kor lát­tam, hogy pén­tek este nagy moz­go­ló­dás van a ra­va­ta­lo­zó­ban, mert nem szo­kott lenni."

"Fur­csa volt, ami­kor lát­tam, hogy pén­tek este nagy moz­go­ló­dás van a ra­va­ta­lo­zó­ban."

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

A csa­lád­nak egyet­len ké­rése volt a csü­tör­töki szer­tar­tás előtt.

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem jó ba­rá­tok is.

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem jó ba­rá­tok is.

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak...

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter árult el rész­le­te­ket a te­me­tés­ről.

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik.

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik Los An­ge­les­ben a va­sár­nap el­hunyt Andy Vaj­nát.

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án.

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án. Se­re­gély Ist­ván nyolc­van­nyol­ca­dik élet­évé­ben hunyt el.

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Ami­lyen rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött töl­tötte élete utolsó hó­nap­jait, ha­lá­lá­ban is ugyan­olyan rej­té­lyes marad a kül­vi­lág szá­mára Ba­leczky An­na­má­ria.

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott.

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott. To­vábbi sok­koló rész­le­tek...

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

A ze­nész és volt sze­relme min­dig jó ba­rá­tok ma­rad­tak, közös gyer­me­ke­i­ket is bé­ké­ben ne­vel­ték.

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt és éle­tük vé­géig, sőt azon is túl ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki.

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Burt Rey­nold­sot el­ham­vasz­tot­ták.

Burt Rey­nolds te­me­té­sé­ről uno­ka­húga gon­dos­ko­dik.

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, volt sze­relme azon­ban nem je­lent meg...

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát. A szer­tar­tá­son azon­ban volt sze­relme nem je­lent meg... Tá­vol­ma­ra­dá­sát élet­rajzi kö­tete meg­írá­sá­val ma­gya­rázta, amely­ben bőven esik szó Burt Rey­nolds-ról is.

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után, bo­ron­gós idő­ben vet­tek végső bú­csút...

Halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Sokkoló részletek: halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ku­ta­tási cé­lokra akarta fel­aján­lani a test­részt, végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.