CÍMKE: 'temetés'

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Nykä­nen még csak az ötö­dik spor­toló, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban.

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt .

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai.

Elcserélt holttestek: megrázó, ami kiderült a kökényi temetésről

Elcserélt holttestek: megrázó, ami kiderült a kökényi temetésről

Két asszony holt­tes­tét cse­rél­ték el.

"Fur­csa volt, ami­kor lát­tam, hogy pén­tek este nagy moz­go­ló­dás van a ra­va­ta­lo­zó­ban, mert nem szo­kott lenni, csak nap­pal van te­me­tés."

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

A csa­lád­nak egyet­len ké­rése volt a csü­tör­töki szer­tar­tás előtt.

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem jó ba­rá­tok is.

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem jó ba­rá­tok is.

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak...

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter árult el rész­le­te­ket a te­me­tés­ről.

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik.

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik Los An­ge­les­ben a va­sár­nap el­hunyt Andy Vaj­nát.

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án.

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án. Se­re­gély Ist­ván nyolc­van­nyol­ca­dik élet­évé­ben hunyt el.

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Ami­lyen rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött töl­tötte élete utolsó hó­nap­jait, ha­lá­lá­ban is ugyan­olyan rej­té­lyes marad a kül­vi­lág szá­mára Ba­leczky An­na­má­ria.

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott.

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott. To­vábbi sok­koló rész­le­tek...

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

A ze­nész és volt sze­relme min­dig jó ba­rá­tok ma­rad­tak, közös gyer­me­ke­i­ket is bé­ké­ben ne­vel­ték.

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt és éle­tük vé­géig, sőt azon is túl ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki.

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Burt Rey­nold­sot el­ham­vasz­tot­ták.

Burt Rey­nolds te­me­té­sé­ről uno­ka­húga gon­dos­ko­dik.

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, volt sze­relme azon­ban nem je­lent meg...

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát. A szer­tar­tá­son azon­ban volt sze­relme nem je­lent meg... Tá­vol­ma­ra­dá­sát élet­rajzi kö­tete meg­írá­sá­val ma­gya­rázta, amely­ben bőven esik szó Burt Rey­nolds-ról is.

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után, bo­ron­gós idő­ben vet­tek végső bú­csút...

Halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Sokkoló részletek: halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ku­ta­tási cé­lokra akarta fel­aján­lani a test­részt, végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

A le­gen­dás mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak.

A le­gen­dás mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak. Ami­kor ki­de­rült, hogy Szék­he­lyi Jó­zsef­nek tü­dő­da­ga­nata van, nem is en­gedte, hogy kis­lá­nya meg­lá­to­gassa a kór­ház­ban. A Já­szai Mari-díjas mű­vész be­szélt Sá­ri­ká­val a bú­csú­zás­ról...

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Szerda dél­előtt, a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Szerda dél­előtt, a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 96 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás ri­por­ter­től.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai szer­ve­zik a bú­csúz­ta­tást.

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát. A 100 Folk Cel­sius front­em­be­ré­nek csak tá­voli ro­ko­nai van­nak.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála.

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a vesz­te­sé­get.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Így temetik el Orbán Józsit

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

Hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el...

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

Végső nyugalomra helyezték a Nemzet Művészét, Áder János is jelen volt

Végső nyugalomra helyezték a Nemzet Művészét, Áder János is jelen volt

Szü­lő­fa­lu­já­ban, a Har­gita me­gyei Nagy­ga­lamb­fal­ván te­met­ték el a 89 éves ko­rá­ban el­hunyt mű­vészt.

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg egy erdős ré­szen.

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg Ve­rek­nye egy erdős ré­szén.

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta.

Meg­kö­ze­lí­tő­leg har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta csü­tör­tök reg­gel a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el.

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sét il­le­tően. A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el, ám földi ma­rad­vá­nyait azóta sem he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Joe Jack­son lánya és uno­kája tel­je­sen más­hogy látja a sztár éle­tét.

Joe Jack­son lánya és uno­kája tel­je­sen más­hogy látja a sztár éle­tét, ezért nem tud­ják el­dön­teni, ki ren­dezze a te­me­tést.

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész évek­kel ez­előtt kü­lö­nös ké­rést fo­gal­ma­zott meg az ön­élet­rajzi köny­vé­ben: azt kérte, tö­meg­sírba te­mes­sék, és könnyen lehet, hogy ez a vég­aka­rata meg is va­ló­sul majd.

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Ka­ta­lin her­cegné ked­venc di­vat­ter­ve­zője maga ve­tett véget éle­té­nek, apja szíve meg­sza­kadt.

Nem ezt akarhatta, mégis ilyen temetése lesz Paudits Bélának

Nem ezt akarhatta, mégis ilyen temetése lesz Paudits Bélának

Már évek­kel ez­előtt vég­ren­del­ke­zett.

Ki­de­rült, hogy a szín­mű­vész már évek­kel ez­előtt vég­ren­del­ke­zett az éle­té­ről szóló könyv­ben.

Meglepő, hol helyezték örök nyugalomra Aviciit

Meglepő, hol helyezték örök nyugalomra Aviciit

Szűk csa­ládi kör­ben bú­csúz­tat­ták.

Szűk csa­ládi kör­ben bú­csúz­tat­ták, csak­nem két hó­nap­pal ha­lála után. A híres svéd Dj Omán­ban lett ön­gyil­kos.

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Mér­he­tet­len fáj­da­lom érte a TV2 sztár­ját, el­te­mette imá­dott édes­any­ját.

Mér­he­tet­len fáj­da­lom érte a TV2 sztár­ját, el­te­mette imá­dott édes­any­ját.

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

A nép­szerű szí­nész éle­té­nek 69. évé­ben jú­nius 13-án hunyt el. A szín­ház saját ha­lott­já­nak te­kinti.

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat a nép­szerű ma­gyar éne­kes.

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre.

Megható! Különös módon búcsúztatta családja a sólyi kislányt

Megható! Különös módon búcsúztatta családja a sólyi kislányt

Édes­apja Ad­ri­enn miatt dön­tött úgy, hogy oda­csem­pé­szi a te­me­tésre a mind­össze 8 éve­sen meg­gyil­kolt kis­lá­nya ked­ven­cét.

Így búcsúztatják Adrit

Jégvarázsos koszorúval búcsúztatják a 8 éves áldozatot

Ma vesz­nek bú­csút a Só­lyon meg­gyil­kolt kis­lány­tól. Édes­apja a Ri­post­nak el­mondta, em­lék­hely is ké­szült.

Ma vesz­nek bú­csút a Só­lyon meg­gyil­kolt 8 éves H. Ad­ri­enn­től. Édes­apja, Győző a Ri­post­nak el­mondta, em­lék­hely is ké­szült.

Furcsát mondott a pap a sólyi kislány temetésén: rendőrök vigyázták a gyilkos házát

Furcsát mondott a pap a sólyi kislány temetésén: rendőrök vigyázták a gyilkos házát

Végső út­jára kí­sér­ték Ad­ri­ennt.

Végső út­jára kí­sér­ték a Só­lyon meg­gyil­kolt 8 éves Ad­ri­ennt. A pap a te­me­té­sen több­ször is hang­sú­lyozta a meg­bo­csáj­tás fon­tos­sá­gát...

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Sírt a he­gedű és sírt a ha­tal­mas tömeg Choli Da­ró­czy Jó­zsef te­me­té­sén...

Sírt a he­gedű és sírt a ha­tal­mas tömeg Choli Da­ró­czy Jó­zsef te­me­té­sén...

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Il­dikó test­vére, László és fia ked­den el­in­dult az Egye­sült Ál­la­mokba, hogy a ha­tó­sá­gok szá­mára azo­no­sítsa nő­vé­rét.

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

A két hét­tel ez­előtt el­hunyt mű­for­dító te­me­té­sére ren­ge­te­gen ér­kez­tek.

A két hét­tel ez­előtt el­hunyt mű­for­dító te­me­té­sére ren­ge­te­gen ér­kez­tek, hogy utolsó út­jára kí­sér­hes­sék a köz­tisz­te­let­nek ör­vendő nép­mű­ve­lőt.

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz az üggyel kap­cso­lat­ban.

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz az üggyel kap­cso­lat­ban.

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ká­rászy Szil­via nem sej­tette, mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el poszt­já­val.

Ká­rászy Szil­via nem sej­tette, mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el Fa­ce­book poszt­já­val.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír...

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Eltemették a fogamzásgátlótól meghalt fiatal lányt

Eltemették a fogamzásgátlótól meghalt fiatal lányt

Egyet­len gyer­meke volt a szü­le­i­nek.

Egyet­len gyer­meke volt a szü­le­i­nek. A gyö­nyörű fi­a­tal lány már­cius 18-án vesz­tette éle­tét. Édes­anyja sze­rint né­hány szem gyógy­szer­től halt meg.

Hihetetlen fotó, hasonmása búcsúztatta Tahi Tóth Lászlót

Hihetetlen fotó, hasonmása búcsúztatta Tahi Tóth Lászlót

A Kos­suth-díjas mű­vész alig egy hó­napja, feb­ruár 22-én hunyt el. Te­me­té­sén több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára.

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Szer­dán he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

A Kos­suth-díjas szí­nészt szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető mű­vész­par­cel­lá­já­ban he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

El­ké­pesztő fáj­da­lom lát­szó­dott Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek arcán szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető ra­va­ta­lo­zó­já­ban.

El­ké­pesztő fáj­da­lom lát­szó­dott Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek arcán szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető ra­va­ta­lo­zó­já­ban.

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar színész életében

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar színész életében

Szék­he­lyi Jó­zsef­nek tü­dő­rákja van.

Szék­he­lyi Jó­zseffel pár hó­napja kö­zöl­ték or­vo­sai, hogy tü­dő­rákja van.

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták.

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

Kiderült minden részlet: így búcsúznak el Tahi Tóth Lászlótól

Kiderült minden részlet: így búcsúznak el Tahi Tóth Lászlótól

Szerda dél­után három óra­kor kí­sé­rik utolsó út­jára Tahi Tóth Lász­lót a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Szerda dél­után három óra­kor kí­sé­rik utolsó út­jára Tahi Tóth Lász­lót a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét Tyson.

Tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét Tyson, akit két gyer­meke és fe­le­sége gyá­szol.

Ezt kéri a temetésre érkezőktől a zebrán elgázolt lány mamája

Ezt kéri a temetésre érkezőktől a zebrán elgázolt lány mamája

Feb­ruár 27-én kí­sé­rik utolsó út­jára.

Feb­ruár 27-én, kedd dél­után kí­sé­rik utolsó út­jára H. Ad­ri­ennt a Kecs­ke­méti Köz­te­me­tő­ben. A 23 éves lányt a zeb­rán gá­zolta ha­lálra egy helyi já­ratú au­tó­busz.

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész.

Ahogy a Ri­post is be­szá­molt róla, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész, te­me­té­sé­nek idő­pont­ját szer­dán kö­zöl­ték.

Botrány lett a színésznő nevetős temetési fotójából

Botrány lett a színésznő nevetős temetési fotójából

Kim Catt­rall nem gon­dolta volna, hogy ennyi ne­ga­tív kom­men­tet kap a test­vére te­me­té­sén ké­szült fotó miatt.

Kim Catt­rall nem gon­dolta volna, hogy ennyi ne­ga­tív kom­men­tet kap a test­vére te­me­té­sén ké­szült fotó miatt.

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Sá­padt arc­cal gyűl­tek a ko­porsó köré.

Sá­padt arc­cal gyűlt a ko­porsó köré a gyá­szoló tömeg...

Titkos üzenet Aradszky László temetésén! Ezt üzenték a liliomok!

Titkos üzenet Aradszky László temetésén! Ezt üzenték a liliomok!

A tánc­dal­éne­kes te­me­té­sén sár­ga­li­li­o­mok lep­ték el a Ba­zi­li­kát! Most az is ki­de­rült, hogy mi volt az oka!

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Minél több gyá­szo­lót pró­bál­nak von­zani az ese­ményre...

El­vi­leg azért szer­ve­zik a bot­rá­nyos att­rak­ciót, hogy minél több gyá­szo­lót vonz­za­nak az ese­ményre... Az érin­tet or­szág kor­má­nya sa­já­tos módon igyek­szik fel­lépni a bi­zarr divat ellen. Kér­dés per­sze, hogy a ter­vü­ket siker ko­ro­názza-e...