CÍMKE: 'temetés'

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

A csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

A gyá­szoló csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

Hátborzongató, ami egy férfi temetésén történt

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott.

A ha­lott, vá­rat­la­nul ki­nyi­totta a sze­mét és sze­ret­te­i­nek sok­koló dol­go­kat mon­dott. To­vábbi sok­koló rész­le­tek...

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

A ze­nész és volt sze­relme min­dig jó ba­rá­tok ma­rad­tak, közös gyer­me­ke­i­ket is bé­ké­ben ne­vel­ték.

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt.

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Hisz a mód­szer si­ke­ré­ben.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Mar­git nénit ma is fel­zak­latja a tudat.

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja, hogy nem oda te­met­ték Som La­jost, ahová ő és a ze­nész is sze­rette volna.

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Újabb rejtély: barátai sem mehettek el a legendás magyar tévés temetésére

Ha­lá­lá­ban is ugyan­olyan rej­té­lyes ma­radt mint éle­té­ben volt...

Ami­lyen rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött töl­tötte élete utolsó hó­nap­jait, ha­lá­lá­ban is ugyan­olyan rej­té­lyes marad a kül­vi­lág szá­mára Ba­leczky An­na­má­ria.

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát.

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát.

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Kiderültek a részletek: így vesznek végső búcsút a legendától

Burt Rey­nold­sot el­ham­vasz­tot­ták.

Burt Rey­nolds te­me­té­sé­ről uno­ka­húga gon­dos­ko­dik.

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Volt, aki fel is ki­ál­tott.

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád.

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki. Fia végül ma­gya­rá­za­tot adott a bi­zarr tör­tén­tekre.

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után bú­csúz­tak.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után bú­csúz­tak.

Halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Sokkoló részletek: halott apja fejét akarta levágni az NFL-sztár

Végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Ku­ta­tási cé­lokra akarta fel­aján­lani a test­részt, végül be­le­nyu­go­dott a ham­vasz­tásba.

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Kiderült, ez volt Székhelyi József utolsó kívánsága

Az el­hunyt­nak van egy hat­éves lánya.

A mű­vész 65 éves volt, ami­kor har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel gyer­me­ket vál­lal­tak. Ami­kor ki­de­rült, hogy da­ga­nata van, nem en­gedte, hogy kis­lá­nya meg­lá­to­gassa.

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

A Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től.

Szerda dél­előtt a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a ször­nyű vesz­te­sé­get.

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 96 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás ri­por­ter­től.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 96 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás ri­por­ter­től.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból. Benkő Ba­lázs el­mondta, ho­gyan kí­sé­rik utolsó út­jára a le­gen­dás ze­nészt.

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Így dön­tött a csa­lád...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el, mikor lesz a te­me­tés...

Meglepő új divat a temetőben: nem találod ki, mi tesznek a sírkőre

Meglepő új divat a temetőben: nem találod ki, mi tesznek a sírkőre

Aki arra jár a te­me­tő­ben, mo­bil­já­val le­ol­vas­hatja a síron lévő QR-kód­ról az el­hunyt tel­jes élet­tör­té­ne­tét...

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát.

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát. A 100 Folk Cel­sius front­em­be­ré­nek ugyan vol­tak tá­voli ro­ko­nai, de nem­igen tar­tot­ták vele a kap­cso­la­tot. Orbán Józsi min­dig is ba­rá­tait tar­totta va­lódi csa­lád­já­nak, mi­u­tán szü­lei és test­vére el­hunyt.

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Végső nyugalomra helyezték a Nemzet Művészét, Áder János is jelen volt

Végső nyugalomra helyezték a Nemzet Művészét, Áder János is jelen volt

Szü­lő­fa­lu­já­ban, a Har­gita me­gyei Nagy­ga­lamb­fal­ván te­met­ték el a 89 éves ko­rá­ban el­hunyt mű­vészt.

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

Több százan vettek végső búcsút az öngyilkos válogatott focistától

A fut­bal­lista élet­te­len tes­tét múlt hét­vé­gén ta­lál­ták meg Ve­rek­nye egy erdős ré­szén. Öt­szá­zan vet­tek részt a te­me­té­sén.

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék, ezt a vá­gyát azon­ban nem tel­je­sí­tet­ték a hoz­zá­tar­to­zói.

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el.

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sét il­le­tően. A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el, ám földi ma­rad­vá­nyait azóta sem he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Szívszorító búcsú, így helyezték végső nyugalomra Michael Jackson édesapját

Szívszorító búcsú, így helyezték végső nyugalomra Michael Jackson édesapját

Joe Jack­sont ugyan­ab­ban a te­me­tő­ben te­met­ték el, ahol fiát.

Joe Jack­sont ugyan­ab­ban a te­me­tő­ben te­met­ték el, ahol fiát, Mi­chael Jack­sont is.

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta.

Meg­kö­ze­lí­tő­leg har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta csü­tör­tök reg­gel a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Családi botrány a sztárapuka halála után, áll a bál Jacksonéknál

Joe Jack­son lánya és uno­kája tel­je­sen más­hogy látja a sztár éle­tét, ezért nem tud­ják el­dön­teni, ki ren­dezze a te­me­tést.

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

A csa­lád sze­retné nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Mér­he­tet­len fáj­da­lom érte a TV2 sztár­ját, el­te­mette imá­dott édes­any­ját.

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Ka­ta­lin her­cegné ked­venc di­vat­ter­ve­zője maga ve­tett véget éle­té­nek, apja szíve meg­sza­kadt.

Nem ezt akarhatta, mégis ilyen temetése lesz Paudits Bélának

Nem ezt akarhatta, mégis ilyen temetése lesz Paudits Bélának

Már évek­kel ez­előtt vég­ren­del­ke­zett.

Ki­de­rült, hogy a szín­mű­vész már évek­kel ez­előtt vég­ren­del­ke­zett az éle­té­ről szóló könyv­ben.

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

A nép­szerű szí­nész éle­té­nek 69. évé­ben jú­nius 13-án hunyt el.

A nép­szerű szí­nész éle­té­nek 69. évé­ben jú­nius 13-án hunyt el. A szín­ház saját ha­lott­já­nak te­kinti.

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Nem elég, hogy el­vesz­tette a húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre. A te­me­tés miatt vi­dékre uta­zott.

Meglepő, hol helyezték örök nyugalomra Aviciit

Meglepő, hol helyezték örök nyugalomra Aviciit

Szűk csa­ládi kör­ben bú­csúz­tat­ták, csak­nem két hó­nap­pal ha­lála után. A híres svéd Dj Omán­ban lett ön­gyil­kos.

Szűk csa­ládi kör­ben bú­csúz­tat­ták, csak­nem két hó­nap­pal ha­lála után. A híres svéd Dj Omán­ban lett ön­gyil­kos.

Így búcsúztatják Adrit

Jégvarázsos koszorúval búcsúztatják a 8 éves áldozatot

Ma vesz­nek bú­csút a Só­lyon meg­gyil­kolt kis­lány­tól. Édes­apja a Ri­post­nak el­mondta, em­lék­hely is ké­szült.

Ma vesz­nek bú­csút a Só­lyon meg­gyil­kolt 8 éves H. Ad­ri­enn­től. Édes­apja, Győző a Ri­post­nak el­mondta, em­lék­hely is ké­szült.

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Sírt a he­gedű és sírt a ha­tal­mas tömeg Choli Da­ró­czy Jó­zsef te­me­té­sén csü­tör­tök dél­után.

Megható! Különös módon búcsúztatta családja a sólyi kislányt

Megható! Különös módon búcsúztatta családja a sólyi kislányt

Édes­apja dön­tött úgy, oda­csem­pé­szi a te­me­tésre kis­lá­nya ked­ven­cét.

Édes­apja di­rekt Ad­ri­enn miatt dön­tött úgy, hogy oda­csem­pé­szi a te­me­tésre a mind­össze 8 éve­sen meg­gyil­kolt kis­lá­nya ked­ven­cét. A gyer­mek­kel a rend­őr­ség gya­núja sze­rint egy 16 éves fiú vég­zett, a srác be­is­merő val­lo­mást tett.

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

A két hét­tel ez­előtt el­hunyt mű­for­dító te­me­té­sére ren­ge­te­gen ér­kez­tek.

A két hét­tel ez­előtt el­hunyt mű­for­dító te­me­té­sére ren­ge­te­gen ér­kez­tek, hogy utolsó út­jára kí­sér­hes­sék a köz­tisz­te­let­nek ör­vendő nép­mű­ve­lőt.

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Sze­retne el­né­zést kérni, de nem teszi meg Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Il­dikó test­vére, László és fia ked­den el­in­dult az Egye­sült Ál­la­mokba, hogy a ha­tó­sá­gok szá­mára azo­no­sítsa nő­vé­rét.

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

A rend­őr­ség még nyo­moz.

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz.

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ká­rászy Szil­via nem is sej­tette, hogy mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el múlt heti Fa­ce­book-poszt­já­val.

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

El­ké­pesztő fáj­dal­mat él át az öz­vegy.

El­ké­pesztő fáj­da­lom lát­szó­dott Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek arcán szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető ra­va­ta­lo­zó­já­ban.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír! Rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Eltemették a fogamzásgátlótól meghalt fiatal lányt

Eltemették a fogamzásgátlótól meghalt fiatal lányt

Egyet­len gyer­meke volt a szü­le­i­nek.

Egyet­len gyer­meke volt a szü­le­i­nek. A gyö­nyörű fi­a­tal lány már­cius 18-án vesz­tette éle­tét. Édes­anyja sze­rint né­hány szem gyógy­szer­től halt meg.

Hihetetlen fotó, hasonmása búcsúztatta Tahi Tóth Lászlót

Hihetetlen fotó, hasonmása búcsúztatta Tahi Tóth Lászlót

A Kos­suth-díjas mű­vész alig egy hó­napja, feb­ruár 22-én hunyt el. Te­me­té­sén több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára.

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar színész életében

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar színész életében

Szék­he­lyi Jó­zseffel pár hó­napja kö­zöl­ték, hogy tü­dő­rákja van. A szí­nész alá­ve­tette magát min­den ke­ze­lés­nek.

Szék­he­lyi Jó­zseffel pár hó­napja kö­zöl­ték or­vo­sai, hogy tü­dő­rákja van. A szí­nész nye­résre áll.

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

Kiderült minden részlet: így búcsúznak el Tahi Tóth Lászlótól

Kiderült minden részlet: így búcsúznak el Tahi Tóth Lászlótól

Szerda dél­után kí­sé­rik utolsó út­jára.

Szerda dél­után három óra­kor kí­sé­rik utolsó út­jára Tahi Tóth Lász­lót a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét Tyson, akit két gyer­meke és fe­le­sége gyá­szol.

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

A Kos­suth-díjas szí­nészt szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető mű­vész­par­cel­lá­já­ban he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

A Kos­suth-díjas szí­nészt szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető mű­vész­par­cel­lá­já­ban he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész.

Ezt kéri a temetésre érkezőktől a zebrán elgázolt lány mamája

Ezt kéri a temetésre érkezőktől a zebrán elgázolt lány mamája

Feb­ruár 27-én kí­sé­rik utolsó út­jára.

Feb­ruár 27-én, kedd dél­után kí­sé­rik utolsó út­jára H. Ad­ri­ennt a Kecs­ke­méti Köz­te­me­tő­ben. A 23 éves lányt a zeb­rán gá­zolta ha­lálra egy helyi já­ratú au­tó­busz.

Botrány lett a színésznő nevetős temetési fotójából

Botrány lett a színésznő nevetős temetési fotójából

Kim Catt­rallt sokan szid­ják most.

Kim Catt­rall nem gon­dolta volna, hogy ennyi ne­ga­tív kom­men­tet kap a test­vére te­me­té­sén ké­szült fotó miatt.

Kiderült, mikor temetik a halálzebrán elgázolt Kiss Józsefet

Kiderült, mikor temetik a halálzebrán elgázolt Kiss Józsefet

Két gyer­me­ket ha­gyott maga után az 51 éves szí­nész. Leg­töb­ben az Argo fil­mek Ty­son­ja­ként em­lé­kez­nek rá.

Két gyer­me­ket ha­gyott maga után az 51 éves szí­nész. Leg­töb­ben az Argo fil­mek Ty­son­ja­ként em­lé­kez­nek rá.

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Minél több gyá­szo­lót pró­bál­nak von­zani az ese­ményre...

El­vi­leg azért szer­ve­zik a bot­rá­nyos att­rak­ciót, hogy minél több gyá­szo­lót vonz­za­nak az ese­ményre... Az érin­tet or­szág kor­má­nya sa­já­tos módon igyek­szik fel­lépni a bi­zarr divat ellen. Kér­dés per­sze, hogy a ter­vü­ket siker ko­ro­názza-e...

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Sá­padt arc­cal gyűlt a ko­porsó köré a gyá­szoló tömeg. Erre biz­to­san nem vol­tak fel­ké­szülve.

Sá­padt arc­cal gyűlt a ko­porsó köré a gyá­szoló tömeg. Erre biz­to­san nem vol­tak fel­ké­szülve.

Titkos üzenet Aradszky László temetésén! Ezt üzenték a liliomok!

Titkos üzenet Aradszky László temetésén! Ezt üzenték a liliomok!

A tánc­dal­éne­kes te­me­té­sén sár­ga­li­li­o­mok lep­ték el a Ba­zi­li­kát! Most az is ki­de­rült, hogy mi volt az oka!

Botrány a temetésen, ezt művelte a meztelen nő

Botrány a temetésen, ezt művelte a meztelen nő

Szimp­lán meg­őrült az asszony?

Vajon ez va­la­mi­lyen tör­zsi ri­tu­álé része vagy szimp­lán meg­őrült a fel­vé­tel fő­sze­rep­lője?

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

A te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

A férfi már ala­po­san ki­ta­lálta, mit és ho­gyan sze­retne, és ez nem esett ne­he­zére, mivel nem fél a ha­lál­tól.

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Bé­ké­ben nyu­god­hat az Arany­em­ber?

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról! A fe­szült­ség azon­ban így is ta­pint­ható!

Megrázó részletek: így vesznek végső búcsút a magyar szépségkirálynőtől

Megrázó részletek: így vesznek végső búcsút a magyar szépségkirálynőtől

Kol­ler Kata tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el, mi­u­tán éve­kig ki­tar­tóan küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron.

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Haj­dú­szo­bosz­lón te­met­ték el.

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt. Szer­dán te­met­ték el Haj­dú­szo­bosz­lón.

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Elton John el­bú­csú­zott any­já­tól.

Elton John kény­te­len volt örökre el­bú­csúzni any­já­tól, alig né­hány hó­nap­pal a bé­kü­lé­sük után.

Eltemették a hármas ikrek anyukáját

Eltemették a hármas ikrek anyukáját

Meg­tör­ten, han­go­san zo­kogva állt Fá­bián Tamás imá­dott fe­le­sége, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett sír­já­nál. Sze­ret­tei bú­csúz­tat­ták a szü­lő­ágyon el­hunyt édes­anyát.

Meg­tör­ten, han­go­san zo­kogva állt Fá­bián Tamás imá­dott fe­le­sége, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett sír­já­nál szerda dél­előtt. Csa­lád­tag­jai, ba­rá­tai és is­me­rő­sei kí­sér­ték végső út­jára a múlt év végén hár­ma­s­ik­rek­nek éle­tet adó, majd a szü­lő­ágyon el­hunyt édes­anyát.

Ma temetik a hármas ikrek édesanyját

Ma temetik a hármas ikrek édesanyját

Ma vesz­nek végső bú­csút sze­ret­tei a hár­mas ikrek édes­any­já­tól, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett-től a haj­dú­szo­bosz­lói te­me­tő­ben.

Ma vesz­nek végső bú­csút sze­ret­tei a hár­mas ikrek édes­any­já­tól, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett-től Haj­dú­szo­bosz­lón.

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő te­me­té­sére csak a szűk csa­ládi és ba­ráti kört hív­ják meg...

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Alig né­hány napja te­met­ték el...

Alig né­hány napja te­met­ték el a Józsi bá­csit Akasz­tón, de a he­lyiek ál­lít­ják, szel­leme vissza­tért, és to­vább küzd iga­záért.

Sok sztárcsaládban viszályt szított a gyász, őket veszítettük el idén

Sok sztárcsaládban viszályt szított a gyász, őket veszítettük el idén

Sok ma­gyar hí­res­ség ha­gyott itt ben­nün­ket 2017-ben.

Sok ma­gyar hí­res­ség ha­gyott itt ben­nün­ket 2017-ben, és van­nak csa­lá­dok, ahol a te­me­tés óta sincs béke. Pár nap­pal 88. szü­le­tés­napja után el­hunyt Klapka György. De a kö­vet­kező hó­na­pok sem vol­tak kí­mé­le­te­sek.