CÍMKE: 'téli olimpia'

Gyászol a sportvilág, négyszeres olimpiai bajnok legenda hunyt el

Gyászol a sportvilág, négyszeres olimpiai bajnok legenda hunyt el

A téli já­té­kok hőse volt. Csak 55 évet élt a kor­sza­kos zseni és egy­ben min­denre kap­ható fe­ne­gye­rek.

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

El­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

FRISS HÍREK

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba. Fiai mel­lett szü­le­tendő kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony. Fiai mel­lett kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Lemaradt az olimpiai aranyról, megszólalt a magyar koris

Lemaradt az olimpiai aranyról, megszólalt a magyar koris

Oláh Ben­cé­ben nincs el­len­ér­zés.

Oláh Bence is baj­nok lett volna, ha be­cse­ré­lik az elő­dön­tő­ben. Ám ez nem tör­tént meg. Hogy ennek kap­csán mit érez? Idéz­zük...

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Knoch Vik­tor már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Ki gondolta volna? Erre vágyott az olimpia magyar hőse

Ki gondolta volna? Erre vágyott az olimpia magyar hőse

Sok ra­jong volt a jég­csar­nok­ban.

A re­pü­lő­té­ren és a jég­csar­nok­ban is nagy tömeg várta az arany­ér­mes váltó tag­jait. Knoch Vik­tor el­mondta a ter­veit az ün­nep­ség után.

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó.

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó. Na­gyon büszke a báty­ja­ira. Az MTK ver­seny­zője.

Ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Pornózott az olimpikon, és újabb vágyai vannak

Pornózott az olimpikon, és újabb vágyai vannak

Melo Imai éve­ken át por­nó­zott, de most ismét snow­boardra pat­tan, és meg­cé­lozza a 2022-es téli olim­piát.

Melo Imai éve­ken át por­nó­zott, de most ismét snow­boardra pat­tan, és meg­cé­lozza a 2022-es téli olim­piát.

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. De ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Apja csodálja a botrányhős magyar olimpikont

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Sze­rinte Swa­ney nem ár­tott sen­ki­nek.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Ha­tal­mas si­kert ért el a váltó. Sch­mitt Pál adta át az ér­me­ket Liu Sha­o­lin Sán­do­rék­nak.

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Még nem fogta fel a tör­tén­te­ket.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg a fé­nye­sen csil­logó ér­me­ket. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Tör­té­nelmi siker. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Négy imádni való fiú, nekik köszönhetjük a csodát

Négy imádni való fiú, nekik köszönhetjük a csodát

94 évet vár­tunk erre...

Hi­he­tet­len: Ma­gyar­or­szág 94 évet várt az első téli olim­piai arany­ér­mére. De ki az a négy fi­a­tal srác, aki­kért az or­szág jog­gal ra­jong?

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

Magyar szenzáció: Liu Shaolinék aranyérmet nyertek a téli olimpián!

38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág!

A ma­gyar rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyázó vá­lo­ga­tott 38 év után nyert érmet Ma­gyar­or­szág­nak!

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián.

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián. Csü­tör­tö­kön jöhet a nagy ma­gyar siker.

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

A nézők meg­őrül­tek Tóth Ivet­tért.

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Fájó könnyek, összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Na­gyon akarta az arany­ér­met.

Lin­dsey Vonn na­gyon sze­re­tett volna arany­ér­met nyerni. Min­den bi­zonnyal ez volt az utolsó olim­pi­ája.

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

Megható: Súlyos sérülését legyőzve lett olimpiai hős Tóth Ivett

A ma­gyar mű­kor­cso­lyázó pro­duk­ci­ó­ján az egész világ ámult. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

A ma­gyar mű­kor­cso­lyázó pro­duk­ci­ó­ján az egész világ ámult. Nyá­ron láb­tö­rés miatt két hó­na­pig nem is edz­he­tett.

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek.

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek - ezt pedig Kim Dzson­gun nem fo­gadja el egy­könnyen.

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Swa­ney nem fog­lal­ko­zik a kri­ti­kák­kal.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Meg­ígérte, hogy fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth. Az utóbbi két nap­ban ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott a ma­gyar szur­ko­lók­tól az ame­ri­kai szár­ma­zású ver­senyző.

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth. Az utóbbi két nap­ban ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott a ma­gyar szur­ko­lók­tól az ame­ri­kai szár­ma­zású ver­senyző.

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban.

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban. Ennél meg­ha­tóbb szto­rit eddig nem hal­lot­tunk Pjong­csang­ból.

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Már megint egy orosz spor­toló...

Már megint egy orosz spor­toló... Ebből ka­taszt­rófa lehet! Érmet nyert Pjong­csang­ban sem­le­ges­ként, az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Nem za­varta a mez­te­len­ke­dés.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el. Sokan lá­to­gat­nak el a fur­csa ki­ál­lí­tásra a téli olim­pia kö­ze­lé­ben.

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A csont­tö­rést meg­úszta.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Nem akárkitől kap segítséget az aranyra törő Liu Shaolin

Nem akárkitől kap segítséget az olimpiai aranyra törő Liu Shaolin

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol neki.

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol a ma­gyar klasszis­nak. Már így is sokat kö­szön­het­nek a Liu fi­vé­rek a ti­tok­za­tos férfi­nak.

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, ki­vet­ték a pro­duk­ci­ó­ból a ki­fo­gá­solt ele­met és ez bi­zony ara­nyat ért.

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, és ez ara­nyat ért.

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Ké­­kesi Már­­ton végül a 35. he­lyen zárt.

Ké­kesi Már­ton sze­rint csoda, hogy egy­ál­ta­lán pá­lyán tu­dott ma­radni. Sam­sal Da­li­bor is pa­nasz­ko­dott a je­ge­se­désre.

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Liu Sha­o­lin Sán­dor to­vább­ju­tott.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Mindenkit elvarázsolt Kim Dzsongun kétszínű húga

Mindenkit elvarázsolt Kim Dzsongun kétszínű húga

A tit­kos fegy­ver a jelek sze­rint eddig mű­kö­dött - pedig min­den mo­soly csak szín­já­ték.

Min­den­kit meg­le­pett az észak-ko­reai ve­zető, mikor be­je­len­tette: a húgát küldi Dél-Ko­re­ába a téli olim­piai já­té­kokra. A tit­kos fegy­ver azon­ban a jelek sze­rint eddig mű­kö­dött - pedig min­den mo­soly csak szín­já­ték. A szak­ér­tők sze­rint a nő test­be­széde egé­szen meg­döb­bentő dol­gok­ról árul­ko­dik.

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba.

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba. Ked­den szur­kol­ha­tunk érte.

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Fotón és vi­deón a kínos eset.

Fotón és vi­deón a kínos eset. A hazai kö­zön­ség előtt ver­senyző újonc olim­pi­kon még a mez­te­len­ség ve­szé­lyét is vál­lalta a pon­to­kért.

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói, jó­kora ká­oszt oko­zott a pár sza­vas mon­dat.

Eszelős, amit az észak-koreai lányok az olimpián művelnek

Eszelős, amit az észak-koreai lányok az olimpián művelnek

Lát­ha­tóan meg­vet­tek egy egész szek­tor­nyi he­lyet, hogy iga­zán lát­vá­nyos le­gyen a hatás. A párt­tit­kár fa­arc­cal ül, ettől még bi­zar­rabb az egész!

Lát­ha­tóan meg­vet­tek egy egész szek­tor­nyi he­lyet, hogy iga­zán lát­vá­nyos le­gyen a hatás. A párt­tit­kár fa­arc­cal ül, ettől még bi­zar­rabb az egész!

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

38 éves jeget tör­het­nek meg.

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Gyá­szol az ame­ri­kai sík­irálynő. Imá­dott nagy­pa­pája em­lé­kéért küzd a téli olim­pián.

Csonka magyar csapattal érkeztünk meg a téli olimpiára

Csonka magyar csapattal érkeztünk meg a téli olimpiára

Ti­zen­ki­lenc ver­senyző közül töb­ben nem vet­tek részt a meg­nyi­tón.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek.

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Melltartóra vetkőzött a vadító magyar olimpikon

Melltartóra vetkőzött a vadító magyar olimpikon

Swa­ney Eli­za­beth tör­té­nel­met írt.

Swa­ney Eli­za­beth az utolsó pil­la­nat­ban ju­tott kvó­tá­hoz, így el­utaz­ha­tott Pjong­csangba. Nem csak a tel­je­sít­mé­nye miatt ér­de­mes rá fi­gyelni.

Kim Dzsongun beveti a titkos fegyverét

Kim Dzsongun beveti a titkos fegyverét

Nem akár­kit küld el Dél-Ko­re­ába a téli olim­piai já­té­kokra Kim Dzson­gun.

Nem akár­kit küld el Dél-Ko­re­ába a téli olim­piai já­té­kokra Kim Dzson­gun: bájos jobb kezét, a húgát. A nőről ko­ráb­ban nem sokat le­he­tett tudni, pedig bátyja egyik bi­zal­masa.

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

Vészhelyzet az olimpián, nagy bajba kerültek a szervezők

Va­sár­nap a vi­ha­ros szél te­heti tönkre az egyik leg­job­ban várt ver­senyt. Utána is gon­dot okoz­hat az idő­já­rás.

A vi­ha­ros szél te­heti tönkre az egyik leg­job­ban várt ver­senyt. Utána is gon­dot okoz­hat az idő­já­rás.

Fontos információk derültek ki a téli olimpiával kapcsolatban

Fontos információk derültek ki a téli olimpiával kapcsolatban

Csü­tör­tök haj­nal­tól indul a ma­ra­toni műsor.

Csü­tör­tök haj­nal­tól indul a ma­ra­toni műsor.

Liu Shaolin Sándort Gyurta Dani is motiválja

Liu Shaolin Sándort Gyurta Dani is motiválja

30 év után lehet ma­gyar érem.

Liu Sha­o­lin Sán­dor Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­heti meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben. Gyurta Dá­niel is ott lesz az érem­át­adás­nál.

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Két magyar érmet jósolnak a téli olimpián

Eddig hat érmet sze­rez­tünk.

A téli olim­piák tör­té­ne­té­ben a ma­gya­rok eddig össze­sen hat érmet sze­rez­tek.

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Pén­te­ken kez­dő­dik az őrü­let. Kö­zön­ség­ked­ven­cek le­het­nek az eg­zo­ti­kus or­szá­gok­ból ér­kező spor­to­lók.

Pén­te­ken kez­dő­dik az őrü­let. Kö­zön­ség­ked­ven­cek le­het­nek az eg­zo­ti­kus or­szá­gok­ból ér­kező spor­to­lók.

Erre senki nem számított, így fogadták a magyarokat az olimpián

Erre senki nem számított, így fogadták a magyarokat az olimpián

VIP-te­rem­mel és fű­tött jég­pá­lyá­val vár­ták a leg­jobb­ja­in­kat.

VIP-te­rem­mel és fű­tött jég­pá­lyá­val vár­ták a leg­jobb­ja­in­kat.

Megszólalt súlyos balesete után a magyar sztár

Megszólalt súlyos balesete után a magyar sztár

Mik­lós Edit már a jö­vőre kon­cent­rál.

Mik­lós Edit álma össze­tört, nem lesz ott a téli olim­pián. A pá­lya­fu­tá­sát vi­szont nem hagyja abba, már a vi­lág­baj­nok­ság lebeg a szeme előtt.

Meglepő bejelentést tett Észak-Korea

Meglepő bejelentést tett Észak-Korea

Kim Dzson­gun újévi be­széde az egész vi­lá­got meg­hök­ken­tette.

Kim Dzson­gun újévi be­széde az egész vi­lá­got meg­hök­ken­tette: az észak-ko­reai ve­zető ugyanis bé­külni ké­szül, mi­köz­ben foly­tatja az ag­gasztó nuk­le­á­ris kí­sér­le­te­ket.

Gyurta Dániel történelmi tettre készül

Gyurta Dániel történelmi tettre készül

Az olim­piai baj­nok mell­úszó sze­re­pet kap­hat a feb­ru­ár­ban kez­dődő téli olim­pián.

Az olim­piai, há­rom­szo­ros világ- és két­sze­res Eu­rópa-baj­nok mell­úszó meg­ha­tá­rozó sze­re­pet kap­hat a feb­ru­ár­ban kez­dődő téli olim­pián. A ran­gos sport­ese­ményt ez­út­tal a Távol-Ke­le­ten, Dél-Ko­re­á­ban, Ph­jongcs­hang­ban ren­de­zik meg, ahol jó esé­lyei van­nak a ma­gya­rok­nak.

Amerikát támadják Észak-Koreában

Ebből baj lehet: Amerikát támadják Észak-Koreában

Egyet­len nem­zet­közi cég sem akar sport­ru­hát adni az ázsiai or­szág­nak.

Egyet­len nem­zet­közi cég sem akar sport­ru­hát adni az ázsiai or­szág­nak. A ve­ze­tők sze­rint az USA tesz nekik szán­dé­ko­san ke­resztbe.

Hokisaink lecsúsztak az olimpiáról

Hokisaink gólt sem kaptak, mégis lecsúsztak az olimpiáról

Jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tunk szét­lö­vés­sel ma­radt alul.

Jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tunk szét­lö­vés­sel ma­radt alul, a bün­te­tők után Len­gyel­or­szág ment to­vább.

Kora miatt nem indulhat az olimpián a 11 éves bajnok

Kora miatt nem indulhat az olimpián a 11 éves bajnok

Zse­ni­ként em­le­ge­tik a kis­lányt.

Kis­lány nyerte a dél-ko­reai mű­kor­cso­lya-baj­nok­sá­got. Két év múlva hazai jégen le­hetne olim­pi­kon, de ehhez még 2018-ban is túl fi­a­tal lesz.