CÍMKE: 'telekom'

Elindult a 27. Telekom VOLT Fesztivál

Elindult a 27. Telekom VOLT Fesztivál

Kedd este új hely­szí­nen - a ko­rábbi szom­széd­sá­gá­ban - nyi­totta meg ka­puit a 27. Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál. A sza­­bad­­téri ren­­dez­­vény­­hely­­szí­­nen első al­­ka­­lom­­mal tar­­ta­­nak VOLT Fesz­­ti­­vált.

Kedd este új hely­szí­nen - a ko­rábbi szom­széd­sá­gá­ban - nyi­totta meg ka­puit a 27. Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál

Óriási bejelentés: új helyre költözik a Telekom VOLT Fesztivál!

Óriási bejelentés: új helyre költözik a Telekom VOLT Fesztivál!

A rész­le­tek­ről a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a szer­ve­zők.

A rész­le­tek­ről a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a szer­ve­zők a bu­da­pesti Ak­vá­rium Klub­ban.

Az ország fele még mindig reklamál: így nézheted a spanyol focit

Az ország fele még mindig reklamál: így nézheted a spanyol focit

Szu­per­rang­adó lesz ma a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság­ban, a Real Mad­rid-At­lé­tico Mad­rid fo­ci­meccset azon­ban még min­dig csak az or­szág fele lát­hatja.

Rossz hírt kaptak a spanyol foci szerelmesei

Rossz hírt kaptak a spanyol foci szerelmesei

A hét ele­jén még úgy tűnt, hogy közel a meg­ál­la­po­dás. A cég ve­zér­igaz­ga­tója re­a­gált.

A hét ele­jén még úgy tűnt, hogy közel a meg­ál­la­po­dás. A cég ve­zér­igaz­ga­tója re­a­gált.

A pénzünket és az adatainkat akarják a netes csalók

A pénzünket és az adatainkat akarják a netes csalók

Mi van itt? Ro­ha­moz­nak a csa­lók!

Mi van itt? Sorra adják ki fi­gyel­mez­te­té­se­i­ket az óri­ás­cé­gek: a ne­vük­kel vissza­élő csa­lók tá­mad­ják az ügy­fe­le­ket!

Magyar sztárparádé a soproni fesztiválon

Magyar sztárparádé a soproni fesztiválon

Száz­hu­szonöt ma­gyar fel­lé­pője lesz.

Száz­hu­szonöt ma­gyar fel­lé­pője lesz az idei sop­roni Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál­nak jú­nius 26-tól 30-ig.

Remek hírt kaptak a Telekom előfizetői

Remek hírt kaptak a Telekom előfizetői

A Spí­ler 2 ha­ma­ro­san be­ke­rül­het a kí­ná­latba, így az egész or­szág­ban lát­ható lesz a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság. Még a héten vár­ható a nagy be­je­len­tés.

A Spí­ler 2 ha­ma­ro­san be­ke­rül­het a kí­ná­latba, így az egész or­szág­ban lát­ható lesz a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság. Még a héten vár­ható a nagy be­je­len­tés.

Ez a mobilszolgáltatók karácsonyi ajándéka!

Ez a mobilszolgáltatók karácsonyi ajándéka!

Van, aki plusz adat­for­gal­mat kap a fa alá, és lesz, aki in­gyen te­le­fo­nál­hat az ün­ne­pek alatt. Íme a három nagy szol­gál­tató piros mas­ni­val át­kö­tött ka­rá­cso­nyi ked­vez­mény­lis­tája!

Van, aki plusz adat­for­gal­mat kap a fa alá, és lesz, aki in­gyen te­le­fo­nál­hat az ün­ne­pek alatt.

Levelet kapunk, ha megtámadtak minket!

Mostantól levelet küld a Telekom, ha netes támadás ér minket!

Az NKI fi­gyel­mez­teti a Te­le­ko­mot, ők pedig az előfi­ze­tő­i­ket!

A Nem­zeti Ki­ber­vé­delmi In­té­zet fi­gyel­mez­teti a Te­le­ko­mot, ők pedig az előfi­ze­tő­i­ket, elekt­ro­ni­kus le­vél­ben.

Terrorveszély miatt korlátozták a telefonokat

Terrorveszély miatt korlátozták a telefonokat

Nem azo­no­sí­tot­ták fel­töl­tő­kár­tyá­kat.

Nem tud hívni sen­kit az, aki nem azo­no­sí­totta fel­töl­tős kár­tyá­ját a szol­gál­ta­tók­nál. A Te­le­kom­nál már első kör­ben le­til­tot­tak min­den hí­vást.

Újabb aljas trükk terjed, a Telekom nevében próbálnak átverni minket

Újabb aljas trükk terjed, a Telekom nevében próbálnak átverni minket

A csa­lók meg­pró­bál­ják el­hi­tetni ve­lünk, hogy tar­to­zunk a Te­le­kom­nak.

A csa­lók meg­pró­bál­ják el­hi­tetni ve­lünk, hogy tar­to­zunk a Te­le­kom­nak, de va­ló­já­ban semmi közük a cég­hez.

Postára tereli és kiabálva szólítgatja ügyfeleit a Telekom

Postára tereli és kiabálva szólítgatja ügyfeleit a Telekom

Azzal in­do­kolja a cég a dön­tést, hogy az elekt­ro­ni­kus szám­la­befi­ze­tésre sze­ret­nék ösz­tö­nözni ügy­fe­le­i­ket.

Azzal in­do­kolja a cég a dön­tést, hogy az elekt­ro­ni­kus szám­la­befi­ze­tésre sze­ret­nék ösz­tö­nözni ügy­fe­le­i­ket. Ők azon­ban in­kább maguk vá­lasz­ta­ná­nak a befi­ze­tés mód­já­ról.

Ne pánikolj, ha nincs térerőd, leállt a Telekom az egész országban

Ne pánikolj, ha nincs térerőd, leállt a Telekom az egész országban

Kora dél­előtt le­állt a Te­le­kom mo­bil­in­ter­net-szol­gál­ta­tása.

Kora dél­előtt le­állt a Te­le­kom mo­bil­in­ter­net-szol­gál­ta­tása, de a be­széd­for­ga­lom is aka­do­zik.

Orbán Viktor Brüsszelben beszélt az Ákos ügyről

Orbán Viktor Brüsszelben beszélt az Ákos ügyről

Nem ért egyet a Te­le­kom dön­té­sé­vel.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sem hagyta szó nél­kül, hogy a Te­le­kom fel­bon­totta a szer­ző­dé­sét Ko­vács Ákos­sal az éne­kes bot­rányt okozó ki­je­len­té­sei miatt.

Négy ValóVilág-győzelmet bukott el Ákos a Telekom miatt

Négy ValóVilág-győzelmet bukott el Ákos a Telekom miatt

Ezt mind meg­ve­hette volna a pénz­ből.

A pénzt ren­ge­teg min­denre költ­hette volna. A Ri­post össze is szedte, hogy mire tel­he­tett volna a szpon­zor­tá­mo­ga­tás­ból.

Hetek óta nem működik a Telekom online ügyfélszolgálata!

Hetek óta nem működik a Telekom online ügyfélszolgálata!

Az ügy­fe­lek taj­té­koz­nak: alig tud­nak szám­lát fi­zetni.

Az ügy­fe­lek taj­té­koz­nak: bo­nyo­lult szám­lát fi­zetni, nem fér­nek hozzá az ada­ta­ik­hoz, a cégek pedig nem tud­ják le­zárni a köny­ve­lé­sü­ket.

Elutasítja
az áremelést?
Még megteheti!

Elutasítja az áremelést? Még megteheti!

Rész­le­ges vissza­vo­nu­lás.

Rész­le­ges vissza­vo­nu­lót fújt a Te­lenor és a Te­le­kom mo­bil­szol­gál­tató a jú­lius el­se­jé­től ér­vénybe lépő ár­eme­lé­se­ik­től a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság­gal (NMHH) teg­nap kö­tött meg­ál­la­po­dás sze­rint. A leg­utóbbi te­le­fon­számla kéz­hez­vé­te­lé­től szá­mí­tott 15 napig nyi­lat­koz­hat­nak az ügy­fe­lek, ha ra­gasz­kod­nak a ko­rábbi szer­ző­dé­sük sze­rinti ta­ri­fák­hoz.

5 ok, hogy miért a Fradi a magyar Bayern

5 ok, hogy miért a Fradi a magyar Bayern

Sta­di­on­tól a ka­pu­sig, sok min­den­ben ha­son­lít egy­másra a két klub. Azért ne ag­gód­junk, a Fe­renc­vá­ros nem ké­szül in­dulni a német baj­nok­ság­ban.

Sta­di­on­tól a ka­pu­sig, sok min­den­ben ha­son­lít egy­másra a két klub. Azért nem kell ag­gód­nunk, a ma­gyar fo­ci­baj­nok­sá­got ut­ca­hos­szal ve­zető Fe­renc­vá­ros nem ké­szül in­dulni a német Bun­des­li­gá­ban.

Negyedmilliárdos bírság a Telenornak

Negyedmilliárdos bírság a Telenornak

Jog­sértő volt a Te­lenor ta­valy jú­li­us­ban vég­re­haj­tott ár­eme­lése a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ha­tá­ro­zata sze­rint. A te­le­fon­tár­sa­ság fel­leb­bez az első fokú dön­tés ellen.

Jog­sértő volt a Te­lenor ta­valy jú­li­us­ban vég­re­haj­tott ár­eme­lése a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ha­tá­ro­zata sze­rint. A te­le­fon­tár­sa­ság fel­leb­bez az első fokú dön­tés ellen. A hi­va­tal a ve­zér­igaz­ga­tót is el­ma­rasz­talta.

Lila meztől rettegnek, tüntettek a szurkolók

Lila meztől rettegnek, tüntettek a szurkolók

Fel­bosszan­totta az új szpon­zor a Fra­dis­tá­kat. A Te­le­kom ér­ke­zé­sé­nek örö­mére mag­enta-színű lett a sta­dion és a klub­hon­lap. Ami ugye in­kább új­pesti li­lára ha­son­lít, mint zöldre.

Fel­bosszan­totta az új szpon­zor a Fra­dis­tá­kat. A Te­le­kom ér­ke­zé­sé­nek örö­mére mag­enta-színű lett a sta­dion és a klub­hon­lap. Ami ugye in­kább új­pesti li­lára ha­son­lít, mint zöldre.

A Telekom elzárja
a gázcsapot

A Telekom elzárja a gázcsapot

A Ma­gyar Te­le­kom (MT) a re­zsi­csök­ken­tés, va­la­mint az Első Nem­zeti Köz­mű­szol­gál­tató (ENKSz) pi­acra lé­pése miatt dönt­he­tett a la­kos­sági gáz­pi­ac­ról való ki­vo­nu­lás mel­lett. Az üz­leti fo­gyasz­tók to­vábbra is kap­nak gázt.

A Ma­gyar Te­le­kom (MT) a re­zsi­csök­ken­tés, va­la­mint az Első Nem­zeti Köz­mű­szol­gál­tató (ENKSz) pi­acra lé­pése miatt dönt­he­tett a la­kos­sági gáz­pi­ac­ról való ki­vo­nu­lás mel­lett.