CÍMKE: 'telefon'

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Véres támadás Tatabányán, a mentők már nem segíthettek

Véres támadás Tatabányán, a mentők már nem segíthettek

Egy 24 éves férfi gyil­kol­ha­tott, de a rend­őr­ség­nek min­dent ta­ga­dott. A tet­tes egy te­le­fo­nért ölt.

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Kitálalt Bochkor Gábornak Csonka András: beismerte, hogy függő

Kitálalt Bochkor Gábornak Csonka András: beismerte, hogy függő

Be­látta, hogy nincs ér­telme to­vább tit­kolni. Te­le­fon­függő.

Be­látta, hogy nincs ér­telme to­vább tit­kolni. Te­le­fon­függő.

Horrorbaleset, halálra gázolt egy 8 hónapos kisfiút egy teherautó

Horrorbaleset, halálra gázolt egy 8 hónapos kisfiút egy teherautó

A gye­rek anyja a te­le­fon­ját nyo­mo­gatta, mi­köz­ben kisfia ki­gu­rult az útra.

A gye­rek anyja a te­le­fon­ját nyo­mo­gatta, mi­köz­ben kisfia ki­gu­rult az útra.

Ezért pereli a férjét 1 millió dollárra egy nő

Ezért pereli a férjét 1 millió dollárra egy nő

A te­le­fon be­nyo­mó­dott, így a nő vé­let­le­nül fül­ta­núja lett a fél­re­lé­pés­nek.

A te­le­fon be­nyo­mó­dott, így a nő vé­let­le­nül fül­ta­núja lett a férje ka­ma­tyo­lá­sá­nak. A sze­rető ki­léte is ala­po­san meg­lepte.

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

A ti­né­dzsert a köz­te­rü­let-fel­ügye­lők fog­ták le.

A ti­né­dzsert a köz­te­rü­let-fel­ügye­lők fog­ták le, mi­u­tán két kis­gye­rek­től is el­vette a te­le­font.

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

A fi­a­tal távol-ke­leti lány sze­mére azt mondta egy orvos, hogy úgy néz ki, mintha meg­sü­töt­ték volna egy mik­ró­ban.

Saját felesége égette be Junkert a csúcsértekezleten, durva mit művelt

Saját felesége égette be Junkert a csúcsértekezleten, durva mit művelt

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke nem elő­ször teszi magát és az öreg kon­ti­nenst a ne­vet­ség tár­gyává.

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

A 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

A hor­vá­tok el­leni 2-1-es siker al­kal­má­val a 100. vá­lo­ga­tott­sá­gát ün­neplő 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

Könnyekben tört ki a magyar mentésirányító, sosem került még ilyen helyzetbe

Könnyekben tört ki a magyar mentésirányító, sosem került még ilyen helyzetbe

Azon­nal eset- és ro­ham­ko­csit ri­asz­tott.

Azon­nal eset- és ro­ham­ko­csit ri­asz­tott, de köz­ben te­le­fo­non pró­bált se­gí­teni.

Szenzációs sztori derült ki Ronaldóról

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron te­le­fo­no­kat vett a Real mun­ka­tár­sa­i­nak.

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak. Ezt ko­rábbi csa­pat­társa, Kaká árulta el.

Kiderült, hányan hívták karácsonykor a lelkisegély-szolgálatot

Kiderült, hányan hívták karácsonykor a lelkisegély-szolgálatot

Szom­bat óta ezrek tár­csáz­tak.

Szom­bat óta ezrek hív­ták a lel­ki­se­gély-szol­gá­la­tot, a nők és a férfiak közel azo­nos arány­ban tár­csáz­ták a szá­mot.

Elképesztő telefonos csalási hullám érte el Magyarországot

Elképesztő telefonos csalási hullám érte el Magyarországot

A gya­nút­lan hazai előfi­ze­tő­ket na­ponta akár több­ször is meg­ke­res­he­tik is­me­ret­len te­le­fon­szám­ról, egy-egy eg­zo­ti­ku­sabb or­szág­ból.

A gya­nút­lan hazai előfi­ze­tő­ket na­ponta akár több­ször is meg­ke­res­he­tik is­me­ret­len te­le­fon­szám­ról, egy-egy eg­zo­ti­ku­sabb or­szág­ból ér­kez­nek a gya­nús hí­vá­sok. A hazai mo­bil­szol­gál­ta­tók óva­tos­ságra intik ügy­fe­le­i­ket, de maguk is igye­kez­nek lépni a csa­lá­sok ellen.

Ilyen tolvajokat se láttunk még, táncolva zsebelték ki az áldozatot - videó

Ilyen tolvajokat se láttunk még, táncolva zsebelték ki az áldozatot - videó

Az iroda ka­me­rája rög­zí­tette az egész cse­lek­ményt.

Az iroda ka­me­rája rög­zí­tette az egész cse­lek­ményt. A deb­re­ceni nyo­mo­zók nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor át­vizs­gál­ták a fel­vé­te­le­ket. A sér­tet­től egy te­le­font lop­tak úgy el, hogy köz­ben mid­nen­kit meg­té­vesz­tet­tek.

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt, ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok

Nem ke­zel­teti magát, sőt le­szokni sem fog, mégis sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Nem fogod elhinni, hogy ilyen is van - ez a világ legfurcsább étterme

Nem fogod elhinni, hogy ilyen is van - ez a világ legfurcsább étterme

A gye­rek in­gyen kap­hatja az ételt, de ezért va­la­mit ten­niük kell a szü­lők­nek. A ki­csik meg csak a mar­kukba rö­hög­nek.

Kádban, meztelenül hagyta ott szerelmét Kovács Patrícia

Kádban, meztelenül hagyta ott szerelmét Kovács Patrícia

Az exe hívta, hogy ön­gyil­kos lesz.

A szí­nésznő a für­dő­kád­ban hagyta sze­rel­mét, ami­kor az egyik exe azzal hívta fel, hogy ön­gyil­kos lesz! Ko­vács Pat­rí­cia azon­nal lé­pett.

Őszinte vallomás, függőségéről mesélt a TV2 sztárja

Őszinte vallomás, függőségéről mesélt a TV2 sztárja

Kü­lön­le­ges módon őrzi meg szép­sé­gét

A Sz­tár­ban Sztár men­tora kü­lön­le­ges módon őrzi meg fi­a­tal­sá­gát, de ehhez el kell en­ged­nie egy fon­tos dol­got is.

Többet költhetnek a családok új dolgokra

Sokkal többet költhetnek a családok új dolgokra

Lát­szik a bol­tok for­gal­mán, több pén­zük van az em­be­rek­nek, mint ta­valy.

Lát­szik a bol­tok for­gal­mán, hogy jóval több pén­zük van az em­be­rek­nek, mint ta­valy. Több te­le­font, ház­tar­tási gépet, bú­tort, szá­mí­tó­gé­pet vá­sá­ro­lunk.

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette a gyári szá­mot a rend­szer­ben...

Hiába adta meg a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő férje az el­tűnt te­le­fon gyári szá­mát, az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette azt a rend­szer­ben...

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

El­lop­ták Ad­ri­enn te­le­fon­ját az üz­let­ből, ahol dol­go­zik, de a fi­a­tal lány nem ijedt meg, hanem cse­le­ke­dett.

Nem hiszed el, hogy mi dudorodott a férfi zoknijában

Nem hiszed el, hogy mi dudorodott a férfi zoknijában

A biz­ton­sági őr szúrta ki.

A biz­ton­sági őr szúrta ki, fel­tar­tóz­tatta a férfit, majd azon­nal ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get. Csú­nya vége lett a nem min­den­napi tör­té­net­nek.

Hihetetlen, de így van: Önálló életet él a magyar sztár telefonja

Hihetetlen, de így van: Önálló életet él a magyar sztár telefonja

Néha kü­lö­nös dol­gokra képes a tech­nika. Főleg, ha el­le­nünk for­dul ki­csit. A ze­nészt így vic­celi meg saját te­le­fonja!

Néha kü­lö­nös dol­gokra képes a tech­nika. Főleg, ha el­le­nünk for­dul ki­csit.

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

A szex­nek két ember köl­csö­nös fi­gyel­mé­ről kéne szól­nia, de van­nak, akik­nek még akció köz­ben is más a fon­tos.

Ezt mondta szerelmének a magyar férfi, mielőtt egy vasbeton megölte

Ezt mondta szerelmének a magyar férfi, mielőtt egy vasbeton megölte

A 23 éves Ri­chárd köz­vet­le­nül a mun­ka­he­lyi tra­gé­dia előtt még sze­rel­mé­vel be­szélt te­le­fo­non. A férfi meg­érezte, hogy baj lesz...

Undorító dolgot művelt egy nő a Király utcában a rendőrök szeme előtt

Undorító dolgot művelt egy nő a Király utcában a rendőrök szeme előtt

A nő a bu­da­pesti bu­lin­egyed­ben kifi­gyelt egy alvó férfit.

A nő a bu­da­pesti bu­lin­egyed­ben kifi­gyelt egy alvó férfit, majd el­vett tőle va­lami na­gyon ér­té­ke­set.

Ennek a toknak köszönhetően soha többé nem törik össze a mobilod! - videó

Ennek a toknak köszönhetően soha többé nem törik össze a mobilod!

Egye­temi mér­nö­kök fej­lesz­tet­ték ki a szu­per esz­közt.

Egye­temi mér­nö­kök fej­lesz­tet­ték ki a szu­per esz­közt, ami­vel szinte tör­he­tet­lenné vál­hat­nak a te­le­fo­nok.

Vigyázz, viharos gyorsasággal terjed ez a mobilos vírus

Vigyázz, viharos gyorsasággal terjed ez a mobilos vírus

Egy mobil sincs biz­ton­ság­ban.

Ele­inte helyi fe­nye­ge­tés­nek tűnt, mos­tanra vi­szont pes­tis­ként kez­dett el ter­jedni a már­ci­us­ban fel­fe­de­zett Roa­ming Man­tis nevű mo­bi­los tró­jai vírus.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé.

Ami­kor be­lé­pünk a TV2 épü­le­tébe, Mádai Vi­vien már a smink­szo­bá­ban ül, Is­te­nes László pedig már a stú­di­ó­ban az adás­me­ne­tet nézi át.

Megdöbbentő, elásva találta meg felesége telefonját Szebeni István

Megdöbbentő, elásva találta meg felesége telefonját Szebeni István

Hi­he­tet­len tör­té­net! A rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Hi­he­tet­len tör­té­net! A rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Új részletek, érdekes módon rúgták ki a magyar fociedzőt

Új részletek, érdekes módon rúgták ki a magyar fociedzőt

Utódja a spa­nyol Fer­nando lett a mis­kolci klub­nál. Bódog 46 tét­mér­kő­zé­sen ve­zette a Di­ós­győrt.

Utódja a spa­nyol Fer­nando lett a mis­kolci klub­nál. Bódog Tamás 46 tét­mér­kő­zé­sen ve­zette a Di­ós­győrt.

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Durva átverés! Ha ez a szám hív, fel ne vedd!

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk.

Ha nem fi­gye­lünk, könnyen mi is a te­le­fo­nos csa­lás ál­do­za­tává vál­ha­tunk. Pró­bál­juk el­ke­rülni és le­til­tani az is­me­ret­len kül­földi szá­mot.

Felrobbant egy lány kezében a telefon, belehalt

Felrobbant egy 19 éves lány kezében a telefon, belehalt

A bátyja ta­lált rá a holt­tes­tére.

A bátyja ta­lált rá az össze­égett holt­tes­tére. Éppen egy ro­ko­ná­val be­szél­ge­tett a töl­tőre ra­kott No­ki­á­val, ami­kor az hir­te­len fel­rob­bant.

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Egyre in­kább bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója Mol­nár-Csiki Maren, aki ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

Sokkot kapott: meglopták a népszerű magyar énekest

Sokkot kapott: meglopták a népszerű magyar énekest

Azt hitte, végre pi­hen­het.

Azt hitte a ma­gyar sztár, hogy végre ki­pi­hen­heti magát. Ha­tal­ma­sat té­ve­dett. Az egyik leg­ér­té­ke­sebb tár­gyá­tól fosz­tot­ták meg.

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Telefonon sem hagyja békén Dárdai a játékosait

Telefonon sem hagyja békén Dárdai a játékosait

Éb­re­dés után sincs nyug­tuk.

Éb­re­dés után rög­tön nincs nyug­tuk a Her­tha fo­cis­tá­i­nak. Elát­koz­zák a mo­dern tech­ni­kát? A ma­gyar edző lé­pést tart a fej­lő­dés­sel.

Nem tartotta be a törvényt, rendőrök büntették meg Bódi Sylvit!

Nem tartotta be a törvényt, rendőrök büntették meg Bódi Sylvit!

A mo­dell sú­lyos ki­há­gást kö­ve­tett el ve­ze­tés köz­ben, ám el­is­meri, hogy hi­bá­zott.

Ronaldo súlyosan megsérült, elképesztő, mit csinált utána

Ronaldo súlyosan megsérült, elképesztő, mit csinált utána

Most mondja va­laki, hogy nem hiú a por­tu­gál fo­cista.

Most mondja va­laki, hogy nem hiú a por­tu­gál fo­cista.

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nos su­má­kok­nak! Ho­l­ott ezek a tré­fák ki­fe­je­zet­ten dur­vák, sőt!

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nos su­má­kok­nak! Ho­l­ott ezek a tré­fák ki­fe­je­zet­ten dur­vák, sőt!

Ezt kötelező letöltened: hálás lesz érte a telefonod

Ezt kötelező letöltened: hálás lesz érte a telefonod

In­gye­nes és sokat segít.

Az in­gye­nes al­kal­ma­zás kí­méli a te­le­fon ak­ku­mu­lá­to­rát és ren­ge­teg he­lyet spó­rol­ha­tunk.

Durván átvertek rengeteg celebet is!

Durván átvertek rengeteg celebet is!

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let!

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let! El­sőre csak rossz­ízű tré­fá­nak tűnik a Jokesp­hone, ám dur­ván túllő a célon: sú­lyo­san sért­heti a sze­mé­lyi­ségi jo­go­kat.

Bizarr karácsony, egymásnak háttal ünnepelt Trump és felesége

Bizarr karácsony, egymásnak háttal ünnepelt Trump és felesége

Mi tör­tént az el­nöki pár­ral a sze­re­tet ün­ne­pén?

Mi tör­tént az el­nöki pár­ral a sze­re­tet ün­ne­pén?

Telefonon hívogatva rémisztik halálra a magyarokat

Telefonon hívogatva rémisztik halálra a magyarokat

Új in­ter­ne­tes őrü­let hódít! A leg­több ál­do­zat nem tudja, hogy csak szó­ra­koz­nak vele.

Új in­ter­ne­tes őrü­let hódít! A leg­több ál­do­zat nem tudja, hogy csak szó­ra­koz­nak vele, így so­kak­nak okoz ál­mat­lan éj­sza­kát a rossz­in­du­latú vic­ce­lő­dés.

Rendőri intézkedés: Megbüntették Hajós Andrást!

Rendőri intézkedés: Megbüntették Hajós Andrást!

A kör­úton ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök...

A hu­mo­ris­tát a kör­úton ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök egy sza­bály­ta­lan­ság miatt! Me­he­tett is a pos­tára befi­zetni a csek­ket...

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Sok­szor elég egy seb­té­ben el­kül­dött szí­vecske, hogy part­ne­red tudja, gon­dolsz rá és sze­re­ted.

Szuper védelmet biztosít a férfiasságnak a legújabb találmány

Szuper védelmet biztosít a férfiasságnak a legújabb találmány

Sok­kal több ve­szély le­sel­ke­dik a pé­niszre, mint ahogy azt gon­dol­nád.

Sok­kal több ve­szély le­sel­ke­dik a pé­niszre, mint ahogy azt gon­dol­nád. A leg­újabb tá­ma­dás pedig onnan ér­ke­zik, ahon­nan eddig te sem szá­mí­tot­tál rá.

Ennek örülni fogsz: így változnak a mobilos előfizetések

Ennek örülni fogsz: így változnak a mobilos előfizetések

Mo­bil­szol­gál­ta­tó­kat érintő vál­to­zá­sok lép­tek ha­tályba ok­tó­ber 24-től. Az új rend­szer­nek sokan örülni fog­nak, hi­szen szá­mos elő­nye van.

Mo­bil­szol­gál­ta­tó­kat érintő vál­to­zá­sok lép­tek ha­tályba ok­tó­ber 24-től. Az új rend­szer­nek sokan örülni fog­nak, hi­szen szá­mos elő­nye van. Mu­tat­juk, mi vál­to­zott.

Nagy veszteség érte Ördög Nórát, a nyaraláson történt a baj

Nagy veszteség érte Ördög Nórát, a nyaraláson történt a baj

Férje, Ná­nási Pál hiába pró­bálta vi­gasz­talni a mű­sor­ve­ze­tőt.

Férje, Ná­nási Pál hiába pró­bálta vi­gasz­talni a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­jét.

Kínos lebukás, férje telefonját nézegeti Marton Adrienn

Kínos lebukás, férje telefonját nézegeti Marton Adrienn

Ka­me­rák előtt de­rült ki.

A sztár­anyuka meg­lepő szo­ká­sá­ról rán­tot­ták le a lep­let fiai. Mind­ezt a ka­me­rák előtt tet­ték.

Sokkoló támadás, szeme láttára rabolták ki Nótár Maryt

Sokkoló támadás, szeme láttára rabolták ki Nótár Maryt

A Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

A nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

Megrázó felvételek: az utasok előtt sodort el egy nőt a villamos

Megrázó felvételek: az utasok előtt sodort el egy nőt a villamos

A te­le­fon­ját nézte.

A nő annyira be­le­me­rült a te­le­fon­jába, hogy észre sem vette a felé ha­ladó vil­la­most. Az ese­tet túl­élte, de nagy árat fi­ze­tett.

Telefonon irányította a szülést a nyíregyházi mentőtisztnő

Telefonon irányította a szülést a nyíregyházi mentőtisztnő

A nagy­mama kapta az uta­sí­tá­so­kat.

Mire a mentő kiért a hely­színre, már nap­vi­lá­got is lá­tott a kis­baba Vas­me­gye­ren!

Botrány! Feltörték Majka telefonját!

Botrány! Feltörték Majka telefonját!

Nem min­den­napi bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett Majka és párja, Dun­dika. Hogy bűn­cse­lek­mény tör­tént, az két­ség­te­len, azon­ban nagy va­ló­szí­nű­ség­gel sosem lesz meg a tet­tes.

Nem min­den­napi bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett Majka és párja, Dun­dika. Hogy bűn­cse­lek­mény tör­tént, az két­ség­te­len, azon­ban va­ló­szí­nű­leg sosem lesz meg a tet­tes.

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban?

Bár igen ké­nyel­mes és csá­bító lehet, hogy a mo­bi­lod­ról nézz por­nót, de nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban.

Tolvajok jelentek meg a Szigeten: telefonokat zsákmányolnak

Tolvajok jelentek meg a Szigeten: telefonokat, kártyákat zsákmányolnak

A rend­őrök már el­kap­tak két tet­test, akik­nél több te­le­fon és fest­ipay kár­tya is volt.

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Csak egy évre kötnék magukhoz az előfizetőket a szolgáltatók

Csak egy évre kötnék magukhoz az előfizetőket a szolgáltatók

Ha el­fo­gadja a par­la­ment, ket­tő­ről egy évre csök­kenne a te­le­fon- és té­vé­szol­gál­ta­tá­sokra a hű­ség­idő.

Így végezz tavaszi nagytakarítást a mobilodon!

Így végezz tavaszi nagytakarítást a mobilodon!

Egy év alatt sok sze­mét gyű­lik össze!

Egy év alatt sok sze­mét gyű­lik össze!

Szuper trükk: így tedd vízállóvá a mobilod a parton!

Szuper trükk: így tedd vízállóvá a mobilod a parton!

Ez az egy­szerű és biz­tos meg­ol­dás jó mód­szer arra, hogy nyu­god­tan hasz­náld a te­le­fo­nod a stran­do­lás köz­ben is.

Ez az egy­szerű és biz­tos meg­ol­dás jó mód­szer arra, hogy nyu­god­tan hasz­náld a te­le­fo­nod a stran­do­lás köz­ben is.

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Ezzel a trükkel sosem fog lemerülni a mobiltelefonod

Ezzel a trükkel sosem fog lemerülni a mobiltelefonod

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­het­sé­ges.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­het­sé­ges, hogy bár­hol és bár­mi­kor le­gyen nálad egy kon­nek­tor, amit rá­adá­sul csak egy­szer kell kifi­zet­ned, on­nan­tól in­gye­nes.

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

Fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők fegy­vere.

Meg­rög­zött fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők, és min­denki más! Ki és be­kap­csol­ható ez a funk­ció!

Ingyen szerezhetsz plusz tárhelyet az iPhone-odra egy egyszerű trükkel

Ingyen szerezhetsz plusz tárhelyet az iPhone-odra egy egyszerű trükkel

Elég bosszantó, hogy az iP­hone-nak nem bő­vít­hető a me­mó­ri­ája.

Elég bosszantó, hogy az iP­hone-nak nem bő­vít­hető a me­mó­ri­ája. A most be­mu­ta­tott mód­szer azon­ban meg­spó­rol­hat neked egy csomó bosszú­sá­got...

Őrületes tempóban terjed az új telefonos vírus!

Őrületes tempóban terjed az új telefonos vírus!

Na­ponta 13 ezer te­le­fo­non je­le­nik meg az új vírus, amit ijesz­tően nép­szerű al­kal­ma­zá­sok ter­jesz­te­nek...

Na­ponta 13 ezer te­le­fo­non je­le­nik meg az új vírus, amit ijesz­tően nép­szerű al­kal­ma­zá­sok ter­jesz­te­nek... Ilyenre ko­ráb­ban még nem volt példa!

Vigyázat! Ezzel a trükkel bárki feltörheti az okostelefonodat!

Vigyázat! Ezzel a trükkel bárki feltörheti az okostelefonodat!

Egy be­ál­lí­tá­son kell, hogy vál­toz­tass, és máris újból biz­ton­ság­ban le­szel...

Egy be­ál­lí­tá­son kell, hogy vál­toz­tass, és máris újból biz­ton­ság­ban lesz­nek sze­mé­lyes ada­taid...

Tarolnak a gigantikus mellek: Itt az új kihívás!

Tarolnak a gigantikus mellek: Itt az új kihívás!

Tarolnak a gigantikus mellek: Itt az új kihívás!

Naná, hogy a Távol-Ke­le­ten szü­le­tett meg a leg­újabb netes őrü­let, a te­le­fo­nos mell­ki­hí­vás.

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Ehhez az új mód­hoz csak az kezd­jen hozzá, aki nem félti ha­lá­lo­san a te­le­fon­ját.

Forró nyomon a rendőrség: Óriásit hibázott a Teréz körúti robbantó!

Forró nyomon a rendőrség: Óriásit hibázott a Teréz körúti robbantó!

Sok apró, ám annál ér­té­ke­sebb rész­let fe­dez­hető fel a hor­gász­sap­kás férfit meg­örö­kítő ka­me­ra­fel­vé­te­le­ken.

Már a telefonoddal is tesztelheted, milyen erősen szorít a vaginád

Már a telefonoddal is tesztelheted, milyen erősen szorít a vaginád

Ez a meg­lepő al­kal­ma­zás a se­gít­sé­gedre lesz abban, hogy tudd, mennyire fitt a nemi szer­ved.

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

A trük­kös csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Volt, akire több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát is rá akar­tak sózni, ami­nek már az elő­lege is felér egy­havi fi­ze­tés­sel.

A csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Volt, akire több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát akar­tak rá­sózni, ami­nek már az elő­lege is egy­havi fi­ze­tés.

Megrázó: Ő vette fel az elhunyt Somló Tamás telefonját!

Megrázó: Ő vette fel az elhunyt Somló Tamás telefonját!

Még min­dig fel­fog­ha­tat­lan...

Még min­dig fel­fog­ha­tat­lan, ami tör­tént, egy or­szág gyá­szolja! Van­nak, akik még Somló te­le­fon­szá­mát sem haj­lan­dók ki­tö­rölni mo­bil­juk­ból...

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Azt hi­szed, tudod, miért?

Meg­csör­ren a mobil, az ember fel­emeli és már el is indul ugyan­az­zal a len­dü­let­tel. Vagy csak egy­sze­rűen el­kezdi bi­riz­gálni a haját...

Ezt tudja az IPhone 7!

Ezt tudja az IPhone 7!

Ki­szi­vár­gott, amit tit­kolni pró­bál­tak! Nagy meg­le­pe­té­sekre nem na­gyon lehet már szer­dán szá­mí­tani. Az Apple-nek megint nem si­ke­rült ti­tok­ban tar­ta­nia új cso­da­ké­szü­lé­ké­nek tar­tal­mát. Már csak négy nap.

Ki­szi­vár­gott, amit tit­kolni pró­bál­tak! Nagy meg­le­pe­té­sekre nem na­gyon lehet már szer­dán szá­mí­tani. Az Apple-nek megint nem si­ke­rült ti­tok­ban tar­ta­nia új ké­szü­lé­ké­nek tar­tal­mát.

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: anél­kül is meg­etet­het­jük a ked­ven­cün­ket, hogy haza kel­lene sza­lad­nunk mun­ka­idő­ben.

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: meg is etet­het­jük hű tár­sun­kat.

Íme egy jó trükk, hogy soha többet ne hagyd el a telefontöltődet

Íme egy jó trükk, hogy soha többet ne hagyd el a telefontöltődet

A meg­ol­dás, ami­vel sok bosszú­ság­tól kí­mé­led meg magad, a hor­doz­ható töl­tő­rend­szer.

Bizarr: lánya telefonját csekkolja Kiszel Tünde

Bizarr: lánya telefonját csekkolja Kiszel Tünde

Anya­orosz­lán­ként vé­del­mezi lá­nyát.

Anya­orosz­lán­ként vé­del­mezi lá­nyát.

Bikiniben teperte le a tolvajt a gazellatestű rendőrnő

Bikiniben teperte le a tolvajt a gazellatestű rendőrnő

A jó rendőr a sza­bad­nap­ján sem pihen, ha éppen na­po­zás köz­ben kap va­la­kit lo­pá­son, akkor bi­zony für­dő­ru­há­ban ered a tol­vaj után.

A jó rendőr a sza­bad­nap­ján sem pihen, ha éppen na­po­zás köz­ben kap va­la­kit lo­pá­son, akkor bi­zony für­dő­ru­há­ban ered a tol­vaj után. A rend­őrnő for­máit te­kintve a bű­nöző talán hálás is, hogy egy ilyen szex­bomba küldte a hű­vösre a nyári me­leg­ben...

Képtelen leszokni függőségéről Csonka András

Képtelen leszokni függőségéről Csonka András

Vagy nem is akar? Most be­val­lotta, minek a rab­sá­gá­ban szen­ved a nép­szerű ma­gyar szí­nész.

Vagy nem is akar? Most be­val­lotta, minek a rab­sá­gá­ban szen­ved a nép­szerű ma­gyar szí­nész.

Elképesztő, mi mindenre jó egy egyszerű nejlonzacskó

Elképesztő, mennyi mindenre használhatsz egy egyszerű nejlonzacskót

A vissza­zár­ható kis ta­sa­kokba leg­több­ször csak ételt te­szünk. Most fi­gyelj!

Nem bírsz magaddal? Így nézegess bárhol pikáns tartalmat a mobilodon

Nem bírsz magaddal? Így nézegess bárhol pikáns tartalmat a mobilodon

Sze­xu­á­lis tar­talmú képet, vi­deót ezen­túl bár­hol né­ze­get­he­tünk ezzel a kü­tyü­vel.

Megdöbbentő hírek az új iPhone-ról!

Megdöbbentő hírek az új iPhone-ról!

Rossz hí­re­ket szi­vá­rog­ta­tott ki a meg­bíz­ható belső in­for­má­to­rok­kal ren­del­kező Wall St­reet Jo­ur­nal és a Ven­tureBeat a ké­szülő iP­hone 7-ről.

Rossz hí­re­ket szi­vá­rog­ta­tott ki a meg­bíz­ható belső in­for­má­to­rok­kal ren­del­kező Wall St­reet Jo­ur­nal és a Ven­tureBeat a ké­szülő iP­hone 7-ről.