CÍMKE: 'tél'

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos.

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja

Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­egyen­sú­lyo­zot­tan pi­hen­hess ebben az év­szak­ban is.

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen?

Nincsenek szavak, hóesésben villantott a dögös modell

Nincsenek szavak, hóesésben villantott a dögös modell

Hideg vagy meleg? - teszi fel a kér­dést az Ins­tag­ra­mon a szu­per szexi Any­uta Rai, aki­nek lenge öl­tö­ze­tét látva jog­gal önti el a for­ró­ság a pa­si­kat.

Hideg vagy meleg? - teszi fel a kér­dést az Ins­tag­ra­mon a szu­per szexi Any­uta Rai, aki­nek lenge öl­tö­ze­tét látva jog­gal önti el a for­ró­ság a pa­si­kat.

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Ga­lé­ria a cikk­ben!

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Mar­káns hi­deg­front ér­ke­zik...

Mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak.

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi eshet or­szág­szerte. Rá­adá­sul a haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap. A hő­mér­sék­let nap­pal sem megy 0 fok fölé. Egész Eu­ró­pát meg­bé­nítja a sark­vi­déki idő­já­rás!

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. A kö­vet­kező hó­na­pok make-up trend­jei közül vá­laszd ki a hoz­zád illő smin­ket!

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. A kö­vet­kező hó­na­pok make-up trend­jei közül vá­laszd ki a hoz­zád illő, va­rázs­la­tos smin­ket. Mu­ta­tunk né­hány igen iz­gal­mas öt­le­tet. Na­gyon nőies, szép kül­sőt köl­csö­nöz ez a fer­ge­te­ges divat. Le ne ma­radj róla!

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is.

Álló mellbimbókkal élvezi a telet a kis dögös vörös

Álló mellbimbókkal élvezi a telet a kis dögös vörös

A szá­mos plasz­ti­kai mű­té­ten át­esett szép­ség sze­ren­csénkre elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja bom­basz­ti­kus tes­tét. 2,8 mil­lió kö­ve­tője van.

Tö­ké­le­tes test, mely­hez a rossz nyel­vek sze­rint a plasz­ti­kai se­bé­szek­nek is volt némi közük, de mit szá­mít! He­gyek, völ­gyek és per­sze lé­leg­zet­el­ál­lító dom­bo­ru­la­tok... A dögös vörös le­ányzó sze­ren­csénkre elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja bom­basz­ti­kus tes­tét - mind a 2,8 mil­lió kö­ve­tő­jé­nek.

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén!

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén! El­ké­pesztő, ami az idő­já­rás­sal tör­té­nik...

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség dön­tött.

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség dön­tött így.

Babos Timi a karácsonyi vásáron romantikázik párjával

Babos Timi a karácsonyi vásáron romantikázik párjával

Az év végén jut ideje a pi­he­nésre.

Az év végén jut ideje a pi­he­nésre is a klasszis te­ni­sze­ző­nő­nek. Na­gyon bol­dog a párja mel­lett. A női vi­lág­rang­lis­tán az 59. he­lyen áll.

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek.

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek. Fe­hér­orosz­or­szág­ban igazi tél­ben ren­de­zik meg a ma­gyar baj­nok meccsét.

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy sok csa­pa­dék, kedd­től je­len­tős le­hű­lés ér­ke­zik, több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek a Me­csek­ben. A jövő héten is ki­tart a hideg idő. Nap­sü­tés­ben sem na­gyon bíz­ha­tunk már.

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek.

A hajléktalanszállók megfelelően felkészültek a téli időszakra

A hajléktalanszállók megfelelően felkészültek a téli időszakra

Fülöp At­tila szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár sze­rint az el­lá­tó­rend­sze­rek fel­ké­szül­tek a téli idő­szakra.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak.

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

A kel­le­mes, langy­me­leg ősz után ez az első olyan hét­vége, ami­kor már egyre na­gyobb te­rü­le­ten fa­gyos a haj­nal, és nap­pal a 10 fokot sem érjük el.

A kel­le­mes, langy­me­leg ősz után ez az első olyan hét­vége, ami­kor már egyre na­gyobb te­rü­le­ten fa­gyos a haj­nal, és nap­pal a 10 fokot sem érjük el. Va­sár­nap es­té­től ér­kez­het­nek az első hó­pely­hek. Vajon vissza­tér a langy­me­leg, vagy vég­ér­vé­nye­sen itt a tél?

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Vá­rat­lan for­du­la­tok tar­kít­ják a kö­vet­kező hó­na­po­kat.

Vá­rat­lan for­du­la­tok tar­kít­ják a kö­vet­kező hó­na­po­kat. Mu­tat­juk, mi­lyen lesz a tél.

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Döb­be­ne­tes vál­to­zá­son esett át a csizma, ennyire szexi még nem volt a comb­vil­lan­tós vál­to­zat!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó!

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni?

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A di­vat­gu­ruk vál­tig han­goz­tat­ják, hogy ez lesz a divat, de vajon ki fogja fel­venni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, és me­le­gek.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek. A ter­ve­zők gon­dos­kod­tak róla, hogy a hűvös téli na­po­kon is csi­nos, szexi le­hess. Nem ma­rad­hat ki a ebben az év­szak­ban sem a far­mer, egy kis mó­do­sí­tás­sal vi­sel­he­ted.

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket , nem ma­rad­hat ki a leg­gins sem.

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det, neked vajon si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban, mely nem ki­csit sok­kolta a nők nagy ré­szét. Mu­tat­juk a tren­det, neked vajon si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett...

A 48 éves szí­nész, aki két gyer­mek­kel is büsz­kél­ked­het, tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

Döbbenetes előrejelzés a meteorológusoktól: Gyilkos lesz az idei tél

Döbbenetes előrejelzés a meteorológusoktól: Gyilkos lesz az idei tél

A héten haj­na­lonta meg már fagyni fog, mintha tél lenne! De a hét végén hir­te­len megint plusz 25 fok lesz.

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Szak­ér­tők sze­rint Bosz­ni­á­ban je­len­leg 4500 il­le­gá­lis be­ván­dorló vár arra, hogy to­vább­ma­sí­roz­has­sa­nak nyu­gat felé.

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Megkezdődött a gólyák vonulása

Megkezdődött a gólyák vonulása

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik majd.

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik majd.

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás.

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás, nem­so­kára végre érez­hető lesz az eny­hü­lés. De a fagy­tól még nem sza­ba­du­lunk.

Befagyott Európa: nálunk is rekordhideg jön a következő napokban

Befagyott Európa: nálunk is rekordhideg jön

Az idei sze­zon leg­hi­de­gebb két napja vár ránk: nyu­ga­ton, dél­nyu­ga­ton -20, -22 fok is lehet! Köz­ben egész Eu­ró­pát sújtja a tél.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Ez maga a csoda: Álomszép látvány a befagyott Balaton

Ez maga a csoda: Álomszép látvány a befagyott Balaton

A ter­mé­szet bő­ke­zűen osztja a szép­sé­get ilyen­kor, leg­na­gyobb ta­vunk, a Ba­la­ton pedig egye­ne­sen ün­ne­pivé vál­to­zik.

A mí­nu­szok mellé a ter­mé­szet bő­ke­zűen osztja a szép­sé­get is, leg­na­gyobb ta­vunk, a Ba­la­ton pedig egye­ne­sen pazar ilyen­kor.

Sokkoló adat a márciusi időjárásról, így indul a tavasz

Sokkoló adat a márciusi időjárásról, így indul a tavasz

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Na­gyon rossz hí­rünk van a ta­vasz­ked­ve­lők­nek, ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

A ma­dár­men­tők sze­rint az alábbi prak­ti­kák­kal véd­he­tők meg a hi­deg­től a túl korán vissza­ér­ke­zett gó­lyák.

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni.

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni. Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás.

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Nyá­ron min­dig könnyebb egész­sé­ge­sen ét­kezni és sokat mo­zogni: a me­leg­ben nem kí­ván­juk a nehéz éte­le­ket, rá­adá­sul a jó idő­ben szí­ve­seb­ben me­gyünk a sza­badba. A tél vi­szont mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát.

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok...

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Túl nagy hó esett.

A po­koli idő­já­rási hely­zet tel­je­sen el­le­he­tet­le­níti el a fran­cia fő­vá­ros éle­tét. Ak­kora hó esett, hogy a tö­meg­köz­le­ke­dés cső­döt mon­dott.

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

Ér­de­kes vi­deót osz­tott meg.

A mű­sor­ve­zető olyan vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, ami­lyet még eddig sosem.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

Az idei évet nem az unal­mas egy­szí­nű­ség fogja jel­le­mezni, az új trend egy­sze­rűen ma­gá­val ragad min­den­kit. Így ké­szít­he­ted el ott­hon az igéző ma­ni­kű­rö­det!

Az idei évet nem az unal­mas egy­szí­nű­ség fogja jel­le­mezni, az új trend egy­sze­rűen ma­gá­val ragad min­den­kit. Mu­tat­juk ho­gyan ké­szít­he­ted el ott­hon az igéző ma­ni­kű­rö­det!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz.

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz. Mi alig té­rünk ma­gunk­hoz.

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult.

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult: míg ná­lunk kora ta­va­szias idő van, az Af­rika mel­letti Szaúd-Ará­bi­á­ban durva ha­va­zás volt.

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Fon­tos, hogy a kezed a hűvös idő­ben is szép és ápolt le­gyen. Van­nak olyan szí­nek, ame­lyek télen fel­dob­ják a bőr­szí­ne­det.

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ta­valy ilyen­kor ná­lunk is be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban pedig -28 fokot mér­tek. Hogy­hogy idén csak Af­ri­kába és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Nyíl­nak a hó­vi­rá­gok, rü­gyez­nek a fák, pó­ló­ban kor­cso­lyáz­nak és na­poz­nak a Vá­ros­li­get­ben, mi­köz­ben a si­va­tag­ban ha­va­zik, és be­fa­gyott a Ni­a­gara. Ta­valy ilyen­kor ná­lunk is be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban pedig -28 fokot mér­tek. Hogy­hogy idén csak Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Szexi és dögös a tél legfontosabb darabja: óv a hidegtől, mégis bombanő leszel

Szexi és dögös a tél legfontosabb darabja: óv a hidegtől, mégis bombanő leszel

Cso­dás meg­ol­dá­so­kat mu­ta­tunk arra, ho­gyan védd magad a hideg na­po­kon és ma­radj egy­út­tal álom­szép.

Váratlan fordulatot hoz a héten az időjárás. Erre készüljetek!

Váratlan fordulatot hoz a héten az időjárás. Erre készüljetek!

Ke­mény lesz. Nem is tud­juk, mióta nem volt ilyen időre példa.

Az idő­já­rás­ról szóló hírek egyre töb­be­ket ér­de­kel­nek, és a ma­gya­rá­zat is ké­zen­fekvő: az el­múlt év­ti­ze­dek­ben oly­annyira meg­vál­to­zott a világ, hogy gya­kor­la­ti­lag a feje te­te­jére állt min­den. Hét­fő­től va­lami szo­kat­lan do­log­gal szem­be­sü­lünk.

Elképesztő manikűrdivat vár a nőkre, erre sosem gondolnál

Elképesztő manikűrdivat vár a nőkre, erre sosem gondolnál

Vége az unal­mas, egy­színű kör­mök di­vat­já­nak!

Vége az unal­mas, egy­színű kör­mök di­vat­já­nak! Jö­vőre iga­zán iz­gal­mas min­ták te­szik kü­lön­le­gessé kör­mö­ket. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det! Egy­szerű és nagy­szerű meg­ol­dá­sok, rafi­nált kom­bi­ná­ciók je­len­tik majd a siker tit­kát.

Extrém hideg sújtja Európát, ez vár ránk

Extrém hideg sújtja Európát, ez vár ránk

Hét éve nem volt olyan hideg de­cem­ber Eu­ró­pá­ban, mint ami­lyen most vár­ható. Vajon a ma­gyar­or­szági me­te­o­ro­ló­gus sze­rint mire ké­szül­jünk?

Hét éve nem volt olyan hideg de­cem­ber Eu­ró­pá­ban, mint ami­lyen most vár­ható. vár­ható. Vajon a ma­gyar­or­szági me­te­o­ro­ló­gus sze­rint mire ké­szül­jünk?

Káprázatosan szép a 2017/18-as téli manikűrdivat! Ragyogj te is!

Káprázatosan szép a 2017/18-as téli manikűrdivat! Ragyogj te is!

Álom­szép kör­mök­kel tedd gyö­nyö­rűbbé a téli na­po­kat. Mu­tat­juk, mik az idei slá­ge­rek.

Álom­szép kör­mök­kel tedd gyö­nyö­rűbbé a téli na­po­kat. Mu­tat­juk, mik az idei slá­ge­rek.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái a de­rült, vas­ta­gabb hóval bo­rí­tott tá­ja­kon!

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek.

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is. Ha­ma­ro­san fe­hér­ben pom­páz­hat a táj.

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is.

Eszméletlen szexi lábbelikben leszel bombázó! Ezt be kell szerezned!

Eszméletlen szexi lábbelikben leszel bombázó! Ezt be kell szerezned!

Egy új, kü­lön­le­ge­sen szép divat vár rád a sze­zon­ban. Ígér­jük, sze­retni fogod!

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Ragyogj, akár a sztárok! Dögös, téli összeállítások a legnagyobb ikonoktól

Ragyogj, akár a sztárok! Dögös, téli összeállítások a legnagyobb ikonoktól

Mi az iga­zán di­va­tos és szexi? Meg­mu­tat­juk.

Mi az iga­zán di­va­tos és szexi? Meg­mu­tat­juk, még­hozzá a leg­hí­re­sebb nevek tol­má­cso­lá­sá­ban.

Ezzel a ruhadarabbal divatos és csábító leszel a nagy hidegben is!

Ezzel a ruhadarabbal divatos és csábító leszel a nagy hidegben is!

Ha sze­ret­néd óvni magad a hi­deg­től, akkor a sál­ról nem mond­hatsz le. De ho­gyan le­gyél benne szexi és nőies?

Ha sze­ret­néd óvni magad az év­szakra jel­lemző hi­deg­től, akkor a sál­ról semmi esetre sem sza­bad le­mon­da­nod! De ho­gyan le­gyél benne szexi és nőies? Fo­gadd meg a tipp­je­in­ket és meg­lá­tod: mi min­denre képes a tél nél­kü­löz­he­tet­len ru­ha­da­rabja! Ga­ran­tál­tan meg­le­pődsz majd!

S.O.S autós szezonváltás: A téli gumi felszerelése nem elég!

S.O.S. autós szezonváltás: A téli gumi felszerelése nem elég!

Fel­röp­pen­tek a hírek, hogy idén bün­tet­nek, ha nincs téli gumi az au­tó­don.

Fel­röp­pen­tek a hírek a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, hogy idén bün­tet­nek, ha nincs téli gumi az au­tó­don. Nem ez az egyet­len tév­hit: mu­tat­juk, mi min­denre fi­gyelj, ami­kor fel­ké­szí­ted ko­csi­dat a téli hó­na­pokra!