CÍMKE: 'tél'

Elképesztő fotók: Miközben nálunk süt a nap, az Alpokban 70 centi a hó

Elképesztő fotók: Miközben nálunk süt a nap, az Alpokban 70 centi a hó

Az Alpok he­gyein még tart a tél, sok­felé több mint fél mé­ter­rel gya­ra­po­dott a hó­vas­tag­ság.

A székelyek már a pápalátogatásra készülnek!

A székelyek már a pápalátogatásra készülnek!

Így far­san­gol­tak Csík­szent­do­mo­ko­son a hét­vé­gén!

Elképesztő, mit művelt bikiniben Béres Alexandra

Elképesztő, mit művelt bikiniben a kétgyermekes magyar sztáranyuka

Mi­csoda lát­vány! Re­mél­jük, a két­gyer­me­kes sztár­anyuka nem fá­zott meg a nagy hi­deg­ben.

Mi­köz­ben szív­ből kö­szön­jük a nem min­den­napi pro­duk­ciót, re­mél­jük, nem fá­zott meg a hi­deg­ben!

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik!

Las­san a tél végét vár­juk, ám a vas­tag pul­csi még so­káig tár­sunk lesz! Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik, ér­de­mes ki­hasz­nálni még a sze­zon­ban a leg­jobb le­he­tő­sé­ge­ket. Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Túl sok a hét­köz­napi stressz?

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos. Te is úgy érzed, majd szét­fe­szít az ideg?

Nincsenek szavak, hóesésben villantott a dögös modell

Nincsenek szavak, hóesésben villantott a dögös modell

Ezért sze­ret­jük a telet.

Hideg vagy meleg? - teszi fel a kér­dést az Ins­tag­ra­mon a szu­per szexi Any­uta Rai. A csá­bos mo­dellt már több mint két­mil­li­óan kö­ve­tik...

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Kiderült, miért alszunk rosszabbul télen

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen?

Leg­szí­ve­seb­ben be­vo­nul­nál egy bar­langba, mint a mackó és alud­nál, mégis al­vás­za­var­ral küz­desz télen? Öt­le­tek, hogy ki­egyen­sú­lyo­zot­tan pi­hen­hess ebben az év­szak­ban is.

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Ga­lé­ria a cikk­ben!

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Mar­káns hi­deg­front ér­ke­zik...

Mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak.

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi eshet or­szág­szerte. Rá­adá­sul a haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap. A hő­mér­sék­let nap­pal sem megy 0 fok fölé. Egész Eu­ró­pát meg­bé­nítja a sark­vi­déki idő­já­rás!

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. Vá­laszd ki a hoz­zád illő va­rázs­la­tos smin­ket.

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket. A kö­vet­kező hó­na­pok make-up trend­jei közül vá­laszd ki a hoz­zád illő, va­rázs­la­tos smin­ket. Mu­ta­tunk né­hány igen iz­gal­mas öt­le­tet. Na­gyon nőies, szép kül­sőt köl­csö­nöz ez a fer­ge­te­ges divat.

Álló mellbimbókkal élvezi a telet a kis dögös vörös

Álló mellbimbókkal élvezi a telet a kis dögös vörös

He­gyek, völ­gyek és per­sze lé­leg­zet­el­ál­lító dom­bo­ru­la­tok... A dögös vörös le­ányzó sze­ren­csénkre elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja bom­basz­ti­kus tes­tét.

He­gyek, völ­gyek és per­sze lé­leg­zet­el­ál­lító dom­bo­ru­la­tok... A dögös vörös le­ányzó sze­ren­csénkre elő­sze­re­tet­tel mu­to­gatja bom­basz­ti­kus tes­tét.

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is. Észak­ke­le­ten akár hó is be­bo­rít­hatja a tájat.

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén! El­ké­pesztő, ami az idő­já­rás­sal tör­té­nik...

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt...

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség hozta meg ezt a ren­del­ke­zést.

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

A hosszú és kel­le­mes ősz után itt az óri­ási for­du­lat. Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Babos Timi a karácsonyi vásáron romantikázik párjával

Babos Timi a karácsonyi vásáron romantikázik párjával

Az év végén jut ideje a pi­he­nésre is a klasszis te­ni­sze­ző­nő­nek. Na­gyon bol­dog a párja mel­lett.

Az év végén jut ideje a pi­he­nésre is a klasszis te­ni­sze­ző­nő­nek. Na­gyon bol­dog a párja mel­lett.

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek.

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek. Fe­hér­orosz­or­szág­ban igazi tél­ben ren­de­zik meg a ma­gyar baj­nok meccsét.

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki!

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy sok csa­pa­dék, kedd­től je­len­tős le­hű­lés ér­ke­zik, több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy sok csa­pa­dék, kedd­től je­len­tős le­hű­lés ér­ke­zik, több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már lát­ha­tóak a hó­pely­hek.

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek.

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Ér­kez­het­nek az első hó­pely­hek!

A kel­le­mes, langy­me­leg ősz után ez az első olyan hét­vége, ami­kor már egyre na­gyobb te­rü­le­ten fa­gyos a haj­nal, és nap­pal a 10 fokot sem érjük el.

Megrohanták a gumiszerelőket az autósok

Megrohanták
a gumiszerelőket az autósok

Van, ahol le­esett az első hó, ren­ge­teg autós csak most éb­redt: mintha in­gyen osz­to­gat­ná­nak va­la­mit.

Van, ahol le­esett az első hó, ren­ge­teg autós csak most éb­redt: mintha in­gyen osz­to­gat­ná­nak va­la­mit, úgy vet­ték célba a gu­mi­sze­re­lő­ket. A baj csak az, hogy több he­lyen már csak de­cem­berre van idő­pont. Rá­adá­sul a gumi és a sze­re­lés is drá­gult. Mi tör­té­nik itt?

A hajléktalanszállók megfelelően felkészültek a téli időszakra

A hajléktalanszállók megfelelően felkészültek a téli időszakra

Meleg ru­hák­kal, il­letve étel­lel is ké­szül­tek a fedél nél­kü­liek szá­mára.

Meleg ru­hák­kal, il­letve étel­lel is ké­szül­tek a fedél nél­kü­liek szá­mára.

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Vá­rat­lan for­du­la­tok tar­kít­ják a kö­vet­kező hó­na­po­kat. Mu­tat­juk, mi­lyen lesz a tél.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb va­ri­á­ci­ó­kat a sze­zon leg­fris­sebb da­rab­ja­i­val!

Döb­be­ne­tes vál­to­zá­son esett át a csizma, ennyire szexi még nem volt a comb­vil­lan­tós vál­to­zat! Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb va­ri­á­ci­ó­kat a sze­zon leg­fris­sebb da­rab­ja­i­val!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait, sze­rezd be idő­ben, mu­tat­juk, miért!

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, és ké­nyel­mes.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, és me­le­gek. A ter­ve­zők gon­dos­kod­tak róla, hogy télen csi­nos, szexi le­hess.

Milliós tétel mától a kazáncsere

Milliós tétel mától a kazáncsere

Ér­vénybe lé­pett egy ren­de­let, sok em­bert érint­het.

Ér­vénybe lé­pett egy ren­de­let, mától csak az ed­di­gi­ek­nél ke­vésbé lég­szennyező fű­tő­ké­szü­lé­ke­ket lehet árulni és fel­sze­relni. A le­ve­gő­mi­nő­ség szem­pont­já­ból ez jó dolog.

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

A 48 éves szí­nész tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

A 48 éves szí­nész tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det, neked vajon si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban, mely nem ki­csit sok­kolta a nők nagy ré­szét. Mu­tat­juk a tren­det, neked vajon si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Ext­ré­men túl­mé­re­te­zett hol­mik dik­tál­ják a tren­det 2019-ben, mu­tat­juk!

Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Szak­ér­tők sze­rint Bosz­ni­á­ban je­len­leg 4500 il­le­gá­lis be­ván­dorló vá­ra­ko­zik...

Szak­ér­tők sze­rint Bosz­ni­á­ban je­len­leg 4500 il­le­gá­lis be­ván­dorló vá­ra­ko­zik tü­rel­met­le­nül...

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Megkezdődött a gólyák vonulása

Itt a nyár vége, megkezdődött a gólyák vonulása

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról.

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik.

Döbbenetes előrejelzés a meteorológusoktól: Gyilkos lesz az idei tél

Döbbenetes előrejelzés a meteorológusoktól: Gyilkos lesz az idei tél

Meg­őrült az idő­já­rás? Olyan éle­sek a vál­tá­sok, hogy ne­he­zen vi­sel­jük!

A "nor­má­lis" év­sza­kok mintha el­tűn­tek volna. A Me­te­o­ro­ló­giai Vi­lág­szer­ve­zet sze­rint egyre dur­váb­bak lesz­nek a vál­tá­sok, az idei tél meg egye­ne­sen gyil­kos lesz.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Befagyott Európa: nálunk is rekordhideg jön a következő napokban

Befagyott Európa: nálunk is rekordhideg jön

Az idei sze­zon leg­hi­de­gebb két napja vár ránk: nyu­ga­ton, dél­nyu­ga­ton -20, -22 fok is lehet! Köz­ben egész Eu­ró­pát sújtja a tél.

Ez maga a csoda: Álomszép látvány a befagyott Balaton

Ez maga a csoda: Álomszép látvány a befagyott Balaton

Leg­na­gyobb ta­vunk pazar ilyen­kor.

A mí­nu­szok mellé a ter­mé­szet bő­ke­zűen osztja a szép­sé­get is, leg­na­gyobb ta­vunk, a Ba­la­ton pedig egye­ne­sen pazar ilyen­kor.

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás, nem­so­kára végre érez­hető lesz az eny­hü­lés. De a fagy­tól még nem sza­ba­du­lunk.

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás, nem­so­kára végre érez­hető lesz az eny­hü­lés. De a fagy­tól még nem sza­ba­du­lunk.

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni.

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni. Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás.

Sokkoló adat a márciusi időjárásról, így indul a tavasz

Sokkoló adat a márciusi időjárásról, így indul a tavasz

Na­gyon rossz hí­rünk van a ta­vasz­ked­ve­lők­nek, ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Na­gyon rossz hí­rünk van a ta­vasz­ked­ve­lők­nek, ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna!

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Nyá­ron min­dig könnyebb egész­sé­ge­sen ét­kezni és sokat mo­zogni: a me­leg­ben nem kí­ván­juk a nehéz éte­le­ket, rá­adá­sul a jó idő­ben szí­ve­seb­ben me­gyünk a sza­badba. A tél vi­szont mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

A ma­dár­men­tők sze­rint az alábbi prak­ti­kák­kal véd­he­tők meg a hi­deg­től a túl korán vissza­ér­ke­zett gó­lyák.

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

Sosem látott oldalát mutatta meg Liptai Claudia!

Ér­de­kes vi­deót osz­tott meg.

A mű­sor­ve­zető olyan vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, ami­lyet még eddig sosem.

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok...

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Túl nagy hó esett.

A po­koli idő­já­rási hely­zet tel­je­sen el­le­he­tet­le­níti el a fran­cia fő­vá­ros éle­tét. Ak­kora hó esett, hogy a tö­meg­köz­le­ke­dés cső­döt mon­dott.

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

A be­ha­va­zott Ma­gyar­or­szág olyan, mint ami­kor a meny­asszony fel­ve­szi az es­kü­vői ru­há­ját: gyö­nyörű!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz. Mi alig té­rünk ma­gunk­hoz.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Ne hagyd tel­je­sen ki­hűlni a szo­bát, itt az idő, hogy vál­toz­tass egy ki­csit, vedd elő a fan­tá­ziád! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.Pró­bál­já­tok ki!

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ta­valy ilyen­kor be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban -28 fok volt. Hogy­hogy idén Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Ta­valy ilyen­kor be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban -28 fok volt. Hogy­hogy idén Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Fon­tos, hogy a kezed a hűvös idő­ben is szép és ápolt le­gyen. Van­nak olyan szí­nek, ame­lyek télen fel­dob­ják a bőr­szí­ne­det.

Ma 18 fok lehet, de vajon fehér lesz a karácsony? Kiderült...

Ma 18 fok lehet, de vajon fehér lesz a karácsony? Kiderült...

Ta­va­szi­asra for­dult az idő­já­rás!

Ta­va­szi­asra for­dult az idő­já­rás: ma akár 18 fok is lehet az or­szág­ban, meg­dől­het­nek a ko­rábbi me­leg­re­kor­dok!

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult: míg ná­lunk kora ta­va­szias idő van, az Af­rika mel­letti Szaúd-Ará­bi­á­ban durva ha­va­zás volt.

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult: míg ná­lunk kora ta­va­szias idő van, az Af­rika mel­letti Szaúd-Ará­bi­á­ban durva ha­va­zás volt. Igaz, 2500 mé­te­res ma­gas­ság­ban ör­vend­het­nek a he­lyiek az idei első hónak, de ez ott igen­csak ritka je­len­ség­nek szá­mít.

Váratlan fordulatot hoz a héten az időjárás. Erre készüljetek!

Váratlan fordulatot hoz a héten az időjárás. Erre készüljetek!

Ke­mény lesz. Nem is tud­juk, mióta nem volt ilyen időre példa.

Az idő­já­rás­ról szóló hírek egyre töb­be­ket ér­de­kel­nek, és a ma­gya­rá­zat is ké­zen­fekvő: az el­múlt év­ti­ze­dek­ben oly­annyira meg­vál­to­zott a világ, hogy gya­kor­la­ti­lag a feje te­te­jére állt min­den. Hét­fő­től va­lami szo­kat­lan do­log­gal szem­be­sü­lünk.

Elképesztő, mit művel a hajbalzsammal a szódabikarbóna: ez lesz idén a kedvenced!

Elképesztő, mit művel a hajbalzsammal a szódabikarbóna: ez lesz idén a kedvenced!

Ennél zse­ni­á­li­sabb trük­köt ke­resve sem ta­lál­hat­nál de­cem­berre.

Ennél zse­ni­á­li­sabb trük­köt ke­resve sem ta­lál­hat­nál.

Szexi és dögös a tél legfontosabb darabja: óv a hidegtől, mégis bombanő leszel

Szexi és dögös a tél legfontosabb darabja: óv a hidegtől, mégis bombanő leszel

Cso­dás meg­ol­dá­so­kat mu­ta­tunk arra, ho­gyan védd magad a hideg na­po­kon és ma­radj egy­út­tal álom­szép.

Elképesztő manikűrdivat vár a nőkre, erre sosem gondolnál

Elképesztő manikűrdivat vár a nőkre, erre sosem gondolnál

Vége az unal­mas, egy­színű kör­mök di­vat­já­nak! Jö­vőre iga­zán iz­gal­mas min­ták te­szik kü­lön­le­gessé kör­mö­ket.

Extrém hideg sújtja Európát, ez vár ránk

Extrém hideg sújtja Európát, ez vár ránk

Hét éve nem volt olyan hideg de­cem­ber Eu­ró­pá­ban, mint ami­lyen most vár­ható. Vajon a ma­gyar­or­szági me­te­o­ro­ló­gus sze­rint mire ké­szül­jünk?

Hét éve nem volt olyan hideg de­cem­ber Eu­ró­pá­ban, mint ami­lyen most vár­ható. vár­ható. Vajon a ma­gyar­or­szági me­te­o­ro­ló­gus sze­rint mire ké­szül­jünk?

Káprázatosan szép a 2017/18-as téli manikűrdivat! Ragyogj te is!

Káprázatosan szép a 2017/18-as téli manikűrdivat! Ragyogj te is!

Álom­szép kör­mök­kel tedd gyö­nyö­rűbbé a téli na­po­kat. Mu­tat­juk, mik az idei slá­ge­rek.

Álom­szép kör­mök­kel tedd gyö­nyö­rűbbé a téli na­po­kat. Mu­tat­juk, mik az idei slá­ge­rek.

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái a de­rült, vas­ta­gabb hóval bo­rí­tott tá­ja­kon!

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Még nem tar­tós.

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Lesújtó hír érkezett az adventi időjárásról, ennek nem fogsz örülni

Lesújtó hír érkezett az adventi időjárásról, ennek nem fogsz örülni

Nem sok jóval ke­cseg­tet­nek az el­kö­vet­kező napok...

Nem sok jóval ke­cseg­tet­nek az el­kö­vet­kező napok...

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is. Ha­ma­ro­san fe­hér­ben pom­páz­hat a táj.

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is.

Eszméletlen szexi lábbelikben leszel bombázó! Ezt be kell szerezned!

Eszméletlen szexi lábbelikben leszel bombázó! Ezt be kell szerezned!

Egy új, kü­lön­le­ge­sen szép divat vár rád a sze­zon­ban. Ígér­jük, sze­retni fogod!

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Ragyogj, akár a sztárok! Dögös, téli összeállítások a legnagyobb ikonoktól

Ragyogj, akár a sztárok! Dögös, téli összeállítások a legnagyobb ikonoktól

Mi az iga­zán di­va­tos és szexi? Meg­mu­tat­juk.

Mi az iga­zán di­va­tos és szexi? Meg­mu­tat­juk, még­hozzá a leg­hí­re­sebb nevek tol­má­cso­lá­sá­ban.