CÍMKE: 'tek'

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd, az Or­szág­gyű­lés hon­vé­delmi és ren­dé­szeti bi­zott­ság­nak fi­de­szes el­nöke, mi­u­tán lá­to­ga­tást tett a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont­ban, Bu­da­pes­ten.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A magyar hatóságok garantálják az ünnepek biztonságát: Mikor és miért fújták le festékkel a TEK páncélosát?

A magyar hatóságok garantálják az ünnepek biztonságát: Mikor és miért fújták le festékkel a TEK páncélosát?

A ma­gyar ha­tó­sá­gok ga­ran­tál­ják az ün­ne­pek biz­ton­sá­gát, még akkor is, ha akad­nak, akik ebből is meg­pró­bál­nak os­toba vic­cet csi­nálni.

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

Azon­nal cse­le­ked­tek.

A kom­man­dó­sok ész­re­vet­tek egy férfit, aki vá­rat­la­nul össze­esett. Azon­nal cse­le­ked­tek.

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Több­ször vol­tak már az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok.

Az utóbbi évek­ben már több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok, most si­ke­rült el­hó­dí­tani a tró­feát az ame­ri­kai Or­lan­dó­ban ren­de­zett nem­zet­közi meg­mé­ret­te­té­sen.

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

Meg­lepő ra­ma­zuri a Hon­véd-pálya kör­nyé­kén, pedig zárt­ka­pus lesz az esti meccs. Kü­lö­nös ven­dég a Bo­zsik-sta­di­on­ban.