CÍMKE: 'tek'

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, de a kö­rül­mé­nyek meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

A rend­őr­ség kö­zölte, hogy azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki.

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

A ha­tó­sá­gok fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak a hely­szí­nen a ka­taszt­rófa óta.

A ha­tó­sá­gok fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak a hely­szí­nen a ka­taszt­rófa óta, a TEK pedig most kö­szö­ne­tet mon­dott a la­kók­nak és já­ró­ke­lők­nek.

Friss fotó, koreai búvárokat hozott a TEK a Margitszigethez

Friss fotó, koreai búvárokat hozott a TEK a Margitszigethez

Min­den ké­szen áll a Hab­le­ány ki­eme­lé­sé­hez.

Min­den ké­szen áll a Hab­le­ány ki­eme­lé­sé­hez.

Így emelik ki a Dunából a Hableányt

Így emelik ki a Dunából a Hableányt

A várt­nál job­ban apad a Duna és ké­szen van­nak a bú­vá­rok az elő­ké­szü­le­tek­kel, így ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik dunai hul­lám­sír­já­ból a Hab­le­ányt.

A várt­nál job­ban apad a Duna és ké­szen van­nak a bú­vá­rok az elő­ké­szü­le­tek­kel, így ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik a Hab­le­ányt.

Friss hírek a Hableány kiemeléséről, ez jön most

Friss hírek a Hableány kiemeléséről, ez jön most

Ha­ma­ro­san ki­eme­lik a hajót.

A leg­kri­ti­ku­sabb rész az lesz, ami­kor a hajó el­sza­kad az alj­zat­tól. Egye­lőre nem tudni, mi­lyen sé­rü­lé­sek van­nak a ha­jó­tes­ten.

Lányokat "exportált" a mérei férfi, őt és az aktáját is lezárták - videó

Lányokat "exportált" a mérei férfi, őt és az aktáját is lezárták - videó

A férfi 2017 au­gusz­tu­sá­tól 2018 má­jusi el­fo­gá­sáig fi­a­tal nőket utaz­ta­tott.

A férfi 2017 au­gusz­tu­sá­tól 2018 má­jusi el­fo­gá­sáig fi­a­tal nőket utaz­ta­tott.

Dunai hajóbaleset: Legkorábban holnap emelhetik ki a Hableányt

Dunai hajóbaleset: Legkorábban holnap emelhetik ki a Hableányt

Az el­süllyedt hajó ki­eme­lé­sét ala­po­san elő kell ké­szí­teni, leg­ha­ma­rabb hol­nap emel­he­tik ki a Du­ná­ból.

Kivonult a TEK Szegeden, fegyveresekre csaptak le

Kivonult a TEK Szegeden, fegyveresekre csaptak le

A két ve­szé­lyes férfit egy pan­zi­ó­ban fog­ták el. A fegy­ve­rek és lő­sze­rek mel­lett több mint 25 ezer eurót fog­lal­tak le tőlük.

TEK: nem valószínű, hogy ünnepek alatt kiemelhetik a hajóroncsot

TEK: nem valószínű, hogy ünnepek alatt kiemelhetik a hajóroncsot

Si­ke­rült a sod­rás ol­da­lon az összes ha­jó­ab­la­kot le­zárni.

Si­ke­rült a sod­rás ol­da­lon az összes ha­jó­ab­la­kot le­zárni és foly­nak a ki­eme­lés elő­ké­szü­le­tei.

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

Fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén, de a mun­kát ne­he­zíti az erős sod­rás, a nulla lá­tó­tá­vol­ság.

Dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén, a mun­kát ne­he­zíti az erős sod­rás, a nulla lá­tó­tá­vol­ság.

Friss fotók a Hableányról, több mint 8 méter mélyen fekszik a roncs

Friss fotók a Hableányról, több mint 8 méter mélyen fekszik a roncs

Újabb szon­ár­ké­pe­ket tett közzé a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont. A ron­csot to­vábbra sem tud­ták ki­emelni.

Rejtélyes szürke kamion jelent meg a Margitszigeten a tragédia után

Rejtélyes szürke kamion jelent meg a Margitszigeten a tragédia után

Le­zár­ták a Mar­git­szi­ge­ten a Mar­git híd fe­lőli be­já­ró­nál lévő busz­for­du­lót. Meg­je­lent egy rej­té­lyes szürke ka­mion is nem­rég.

Megszólalt a TEK, ezt közölték a Dunából kedden kiemelt holttestekről

Megszólalt a TEK, ezt közölték a Dunából kedden kiemelt holttestekről

A Du­ná­ból ked­den már két holt­test ke­rült elő.

A Du­ná­ból ked­den már két holt­test ke­rült elő, az egyi­kük­ről még nem de­rült ki, hogy a Hab­le­á­nyon uta­zott-e.

Újra lecsapott a TEK Fejér megyében, elképesztő, amit találtak

Újra lecsapott a TEK Fejér megyében, elképesztő, amit találtak

Fegy­vert ér­té­ke­sítő férfit fog­tak el a nyo­mo­zók a TEK-kel együtt.

Újabb, lő­fegy­vert ér­té­ke­sítő férfit fog­tak el a Fejér me­gyei nyo­mo­zók a TEK mun­ka­tár­sa­i­val együtt.

Lecsapott a TEK Fejér megyében, elképesztő, amit találtak

Lecsapott a TEK Fejér megyében, elképesztő, amit találtak

A Fejér me­gyei nyo­mo­zók a TEK mun­ka­tár­sa­i­val kö­zö­sen fog­ták el azt a két férfit, akik fegy­ve­re­ket rej­te­get­tek.

A Fejér me­gyei nyo­mo­zók a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­val kö­zö­sen fog­tak el két férfit.

Lecsapott a TEK: Elképesztő, mit találtak egy német nőnél

Lecsapott a TEK: Elképesztő, mit találtak egy német nőnél

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak egy se­gesdi in­gat­lan­ban, ahol a gyanú sze­rint en­ge­dély nél­kül fegy­ve­re­ket és lő­sze­re­ket tar­tot­tak.

Rohamoztak a TEK kommandósai egy budapesti plázában

Rohamoztak a TEK kommandósai egy budapesti plázában

A ven­dé­gek nagy döb­be­ne­tére...

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont­ban lévő sö­rö­ző­ben ro­han­tak meg a TEK kom­man­dó­sai egy férfit, a ven­dé­gek nagy döb­be­ne­tére.

TEK-esek lepték el az egyik fővárosi plázát

TEK-esek lepték el az egyik fővárosi plázát

Nyo­mo­zók és a TEK kom­man­dó­sai lep­ték el az egyik be­vá­sár­ló­köz­pon­tot.

Nyo­mo­zók és a TEK kom­man­dó­sai lep­ték el az egyik bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. A rend­őrök egy férfit ke­res­tek, aki ko­rábbi üz­let­tár­sá­tól több tíz­mil­lió fo­rint­nyi össze­get akart ki­zsa­rolni.

Tömeggyilkos terroristát fogtak el

Tömeggyilkos terroristát fogtak el a TEK-esek

Az Isz­lám Állam egyik magas rangú ve­ze­tő­jét fog­ták el Ma­gyar­or­szá­gon.

Az Isz­lám Állam egyik magas rangú ve­ze­tő­jét fog­ták el Ma­gyar­or­szá­gon. Ter­ror­ak­ci­ó­kat szer­ve­zett, ki­vég­zé­se­ket ve­zé­nyelt.

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

A Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mondta el vé­le­mé­nyét töb­bek kö­zött arról, hogy Gyur­csány Fe­renc meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot (TEK).

Meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot (TEK). Hid­véghi Ba­lázs sze­rint a DK Ma­gyar­or­szág vé­delmi ké­pes­sé­gét akarja gyen­gí­teni.

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Gyur­csány­ék­kal el­len­tét­ben a Fi­desz úgy gon­dolja, hogy min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Vizsgálja a TEK az őrizetbe vett szír terrorista európai tevékenységét

A TEK vizsgálódik a szír terrorista ügyében

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont vizs­gálja a ter­ro­riz­mus miatt pén­te­ken őri­zetbe vett szí­riai ál­lam­pol­gár eu­ró­pai te­vé­keny­sé­gét és kap­cso­lat­rend­sze­rét.

Videó a TEK akciójáról, így rohanták le a Nógrád megyei települést

Videó a TEK akciójáról, így rohanták le a Nógrád megyei települést

A ha­tó­ság szer­dán fo­gott el egy szan­dai férfit.

A ha­tó­ság szer­dán fo­gott el egy szan­dai férfit.

Drogdílerekre csaptak le a magyar kommandósok - videó

Drogdílerekre csaptak le a magyar kommandósok - videó

Össze­han­golt akció ke­re­tén belül fog­tak el drog­dí­le­re­ket a Pest me­gyei Turán. Ká­bí­tó­szert, lu­xus­au­tó­kat és 12 lovat is le­fog­lal­tak.

Össze­han­golt akció ke­re­tén belül fog­tak el drog­dí­le­re­ket a Pest me­gyei Turán. Nem csak helyi rend­őrök, hanem a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda nyo­mo­zói és a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont em­be­rei is részt vet­tek a haj­nali raz­zi­á­ban. Ká­bí­tó­szert, lu­xus­au­tó­kat és 12 lovat is le­fog­lal­tak.

Teljes készültségben a TEK: az utcán rohanták le a közveszélyes férfit

Teljes készültségben a TEK: az utcán rohanták le a közveszélyes férfit

A rend­őr­ség és a ter­ror­el­há­rí­tás egy közös akció során fogta el a kö­rö­zött férfit.

A rend­őr­ség és a ter­ror­el­há­rí­tás egy közös akció során fogta el a kö­rö­zött férfit.

Komoly ellenfelet kaptak a TEK-esek

Komoly ellenfelet kaptak a magyar TEK-esek

A vi­lág­baj­nok le­genda ke­ze­lésbe vette a ma­gyar ter­ror­el­há­rí­tó­kat.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok le­genda ke­ze­lésbe vette a ma­gyar ter­ror­el­há­rí­tó­kat.

Újabb részletek: vérfürdőre vonult ki a TEK - Képet is közölt a rendőrség

Újabb részletek: vérfürdőre vonult ki a TEK - Képet is közölt a rendőrség

Egy szent­pé­ter­szegi férfi bru­tá­lis módon, kés­sel gyil­kolta meg fe­le­sé­gét. Az eset­hez a kom­man­dó­so­kat is ri­asz­tot­ták.

TEk-es autók
védik a karácsonyi vásárokat

TEk-es autók
védik
a karácsonyi vásárokat

A kor­mány a fran­cia­or­szági ter­ror­cse­lek­mény miatt ren­delte ki a Ter­ror­el­há­rí­tás pán­cé­lo­zott jár­mű­veit.

A kor­mány a fran­cia­or­szági ter­ror­cse­lek­mény miatt ren­delte ki a Ter­ror­el­há­rí­tás pán­cé­lo­zott jár­mű­veit.

Hatalmas erőkkel szállt ki a TEK, rémisztő, mit találtak

Hatalmas erőkkel szállt ki a TEK, rémisztő, mit találtak

Ist­vánt ve­ze­tés köz­ben fog­ták el. Ko­csija után ott­ho­nát is át­ku­tat­ták - nem vé­let­le­nül.

Ist­vánt ve­ze­tés köz­ben fog­ták el. Ko­csija után ott­ho­nát is át­ku­tat­ták - nem vé­let­le­nül.

Teljes készültség Vas megyében, ijesztő, mit találtak egy helyi lakásán

Teljes készültség Vas megyében, ijesztő, mit találtak egy helyi lakásán

A TEK szom­bat haj­nal­ban raz­zi­á­zott egy csö­röt­neki férfi la­ká­sán.

A TEK szom­bat haj­nal­ban raz­zi­á­zott egy csö­röt­neki férfi la­ká­sán.

Botrány, ami történt: borzalmas látvánnyal szembesült a TEK Baranyában

Botrány, ami történt: borzalmas látvánnyal szembesült a TEK Baranyában

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont egy­sé­gei Mo­há­cson, egy vá­gó­hí­don ak­ci­óz­tak, ahol til­tott ál­lat­vi­a­da­lo­kat tar­tott egy cso­port.

Lecsapott a TEK: veszélyes külföldi férfit fogtak el hazánkban

Lecsapott a TEK: veszélyes külföldi férfit fogtak el hazánkban

A 34 éves gya­nú­sí­tott­nál ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, majd a német ha­tó­sá­gok ké­ré­sére el­fog­ták őt.

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd, az Or­szág­gyű­lés hon­vé­delmi és ren­dé­szeti bi­zott­ság­nak fi­de­szes el­nöke, mi­u­tán lá­to­ga­tást tett a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont­ban, Bu­da­pes­ten.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A magyar hatóságok garantálják az ünnepek biztonságát: Mikor és miért fújták le festékkel a TEK páncélosát?

A magyar hatóságok garantálják az ünnepek biztonságát: Mikor és miért fújták le festékkel a TEK páncélosát?

A ma­gyar ha­tó­sá­gok ga­ran­tál­ják az ün­ne­pek biz­ton­sá­gát, még akkor is, ha akad­nak, akik ebből is meg­pró­bál­nak os­toba vic­cet csi­nálni.

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

Azon­nal cse­le­ked­tek.

A kom­man­dó­sok ész­re­vet­tek egy férfit, aki vá­rat­la­nul össze­esett. Azon­nal cse­le­ked­tek.

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Így lettek a legjobbak közt is a legjobbak a magyar kommandósok

Több­ször vol­tak már az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok.

Az utóbbi évek­ben már több­ször vol­tak az első hely kö­ze­lé­ben a kü­lön­böző ma­gyar csa­pa­tok, most si­ke­rült el­hó­dí­tani a tró­feát az ame­ri­kai Or­lan­dó­ban ren­de­zett nem­zet­közi meg­mé­ret­te­té­sen.

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

TEK-esek lepték el Kispestet, óriási felfordulás a BL-meccs előtt

Meg­lepő ra­ma­zuri a Hon­véd-pálya kör­nyé­kén, pedig zárt­ka­pus lesz az esti meccs. Kü­lö­nös ven­dég a Bo­zsik-sta­di­on­ban.