CÍMKE: 'tehetség'

Felrobbantotta az internetet ez a fiatal, gimnazista lány!

Felrobbantotta az internetet ez a fiatal, gimnazista lány!

Min­denki a cso­dá­jára jár ennek a fi­a­tal lány­nak. Nem is meg­lepő.

Lélegzetelállítóan izgalmas személyiségteszt!

Lélegzetelállítóan izgalmas személyiségteszt: felfedi, mitől vagy igazán különleges!

Ez a teszt olyas­mit mutat meg rólad, ami­ről eddig talán nem is tud­tál. Ki­de­rül, miben vagy cso­dá­la­tos!

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült. Ha így foly­tatja, az jót ígér.

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak. Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak, Mick­nek. Fer­nando Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Azon­nal meg­ked­velte a fi­a­tal úszót.

Az öt­szö­rös olim­piai arany­ér­mes baj­noknő azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót.

Nem hiszel majd a szemednek, így focizik a magyar sztár kisfia

Nem hiszel majd a szemednek, így focizik a magyar sztár kisfia

Rába Timi na­gyon büszke No­elre.

Rába Timi na­gyon büszke mind­há­rom gyer­me­kére. Első há­zas­ságól szü­le­tett nagyfia si­ke­res a mun­ká­já­ban.

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től meg­vál­to­zik az élete.

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től már nem csak az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, de a fel­ső­ok­ta­tás­ban is helyt kell áll­nia.

Önkezével vetett véget az életének a tehetséges fiú: súlyos beteg volt

Önkezével vetett véget az életének a tehetséges fiú: súlyos beteg volt

Egy er­dő­ben ta­lál­ták meg a 23 éves fiú holt­tes­tét.

Egy er­dő­ben ta­lál­ták meg a 23 éves fiú holt­tes­tét.

Lefotóztuk, ezt a gyönyörű tinit szereti Fodor Erik

Lefotóztuk, ezt a gyönyörű tinit szereti Fodor Erik

Adás­szü­ne­te­ben an­da­log­tak.

A te­het­sé­ges éne­kes a műsor adás­szü­ne­te­i­ben an­dal­gott ked­ve­sé­vel. Alig akar­ták el­en­gedni egy­más kezét.

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

A le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta ahhoz, hogy nyer­jen és is­mert le­gyen.

Az Isten véled, édes Pi­ros­kám­mal a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta ahhoz, hogy nyer­jen és is­mert le­gyen.

Hatalmas megtiszteltetésben részesült a TV2 felfedezettje!

Hatalmas megtiszteltetésben részesült a TV2 felfedezettje!

Meg­kapta a Nem­zet Fi­a­tal Te­het­sé­ge­i­ért Ösz­tön­dí­jat.

A fi­a­tal tini a ki­emel­kedő mun­ká­jáért meg­kapta a Nem­zet Fi­a­tal Te­het­sé­ge­i­ért Ösz­tön­dí­jat.

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Új trend a nagy­vi­lág­ban, hogy azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Új trend a nagy­vi­lág­ban, hogy azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Beckhamék fia megdöbbentő videót posztolt!

Beckhamék fia megdöbbentő videót posztolt!

Cruz a szü­leit is le­pi­pálja.

Cruz a szü­leit is le­pi­pálja. Alig ti­zen­egy éve­sen ugyanis fur­csa lé­pésre szánta el magát, re­giszt­rált az Ins­tag­ra­mon. És posz­tolt is, nem is akár­mi­lyet.

Hahó, emberek! Bődületes magyar tehetségre akadtunk!

Hahó, emberek! Bődületes magyar tehetségre akadtunk!

Jé­zu­som! Hűha! Atyaég!

Jé­zu­som! Hűha! Atyaég! Csak né­hány re­ak­ció a fo­tel­ben ücsö­rögve éneklő lány vi­de­ója után! Kom­ment­ben jöhet az, amit mi ki­hagy­tunk!

Negyedszerre emelkedik magasba a Páva!

Negyedszerre emelkedik magasba a Páva!

Ta­valy egy kisfiú, Hoksz At­tila éle­tét vál­toz­tatta meg gyö­ke­re­sen az MTVA nép­szerű mű­sora.

Ta­valy egy kisfiú, Hoksz At­tila éle­tét vál­toz­tatta meg gyö­ke­re­sen az MTVA nép­szerű mű­sora.

Új trónkövetelő a magyar filmiparban

Új trónkövetelő a magyar filmiparban

Még csak hu­szon­egy éves, de már a ten­ge­ren túlon is is­me­rik a nevét.

Még csak hu­szon­egy éves múlt, de már a ten­ge­ren túlon is is­me­rik a nevét Mar­tin­nak.A fi­a­tal ígé­re­tes te­het­ség­nek tűnik. Ez­út­tal leg­újabb ani­má­ciós film­jé­vel ara­tott si­ke­re­ket a hazai és a nem­zet­közi film­fesz­ti­vá­lo­kon.

Hernádi Zsolt: Segíteni kell a gyerekeket, akik hisznek az álmaikban

Hernádi Zsolt: Segíteni kell a gyerekeket, akik hisznek az álmaikban

A MOL ala­pít­vá­nya már 10 éves.

Soha ne add fel - Her­nádi Zsolt sze­rint így le­hetne jel­le­mezni, mit is kép­vi­sel a MOL ala­pít­vá­nya, az Új Eu­rópa Ala­pít­vány.

Ettől elolvadsz: tündéri gyerekek lehetnek az olimpia sztárjai

Ettől elolvadsz: tündéri gyerekek lehetnek az olimpia sztárjai

Na­gyon ara­nyo­sak és még te­het­sé­ge­seb­bek. Már a szár­nyait pró­bál­gatja az után­pót­lás!

Na­gyon ara­nyo­sak és még te­het­sé­ge­seb­bek. Már a szár­nyait pró­bál­gatja az után­pót­lás!

Nem találod ki, kivel zenél Varnus Xaver

Nem találod ki, kivel zenél Varnus Xaver

Meg­fo­gadta Tö­rő­csik Mari ta­ná­csát Var­nus Xaver, a szí­nésznő min­dig is azt su­gallta neki, se­gítse a fi­a­tal te­het­sé­ge­ket.

Meg­fo­gadta Tö­rő­csik Mari ta­ná­csát Var­nus Xaver, a szí­nésznő min­dig is azt su­gallta neki, se­gítse a fi­a­tal te­het­sé­ge­ket.

Durva!!! Egy hang sem hagyta el a torkát, mégis továbbjutott a tehetségkutatóban!

Durva!!! Egy hang sem hagyta el a torkát, mégis továbbjutott a tehetségkutatóban!

Be­ra­gasz­tott száj­jal ej­tette ámu­latba a zsű­rit. "A férfi sza­lag­gal az arcán" névre hall­gató úr min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Hihetetlen: ujjak nélkül zongorázik a fiatal zseni!

Hihetetlen: ujjak nélkül zongorázik a fiatal zseni!

Alek­sey Ro­ma­nov ujjak nél­kül szü­le­tett. Biz­to­san sem ő, sem szü­lei nem gon­dol­ták, hogy ez a fo­gya­té­kos­sága fogja meg­hozni a fi­ú­nak a vi­lág­si­kert.

Gáspár Lacit gyermekei követhetik a pályán

Gáspár Lacit gyermekei követhetik a pályán

Az éne­kes két gyer­meke is nagy ér­dek­lő­dést mutat a zene iránt, ő azon­ban sem­mit sem eről­tet.

Az éne­kes két gyer­meke is nagy ér­dek­lő­dést mutat a zene iránt, ő azon­ban sem­mit sem eről­tet rájuk...

3 éves székely kisfiú az internet új sztárja - Videó!

3 éves székely kisfiú az internet új sztárja - Videó!

Fel­nőt­te­ket meg­szé­gye­nítő pro­duk­ci­ó­já­val lett az in­ter­net ked­vence a kis nép­tán­cos.

Vigyázat! Meg fogsz őrülni ezért a kislányért! - VIDEÓ

Vigyázat! Meg fogsz őrülni ezért a kislányért!

Mind­egy a korod és a nemed: ez a gye­rek le fog nyű­gözni. Ké­szülj fel az egyik leg­te­het­sé­ge­sebb és leg­szor­gal­ma­sabb kis­lányra, akit va­laha lát­tál!

Hajléktalant ennél csodásabban még nem hallottál zongorázni - VIDEÓ

Hajléktalant ennél csodásabban még nem hallottál zongorázni - VIDEÓ

Ennek a haj­lék­ta­lan férfi­nak a já­té­kát ezrek osz­tot­ták meg né­hány óra alatt. Ha ettől nem ha­tódsz meg, akkor sem­mi­től!