CÍMKE: 'technika'

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

A másik tá­vol­léte sem okoz prob­lé­mát abban, hogy meg­őriz­zék kap­cso­la­tuk in­ti­mi­tá­sát.

Így nézheti otthon a család a kórházban benntartott babákat

Így nézheti otthon a család a kórházban benntartott babákat

Már tá­vol­ról, ka­mera se­gít­sé­gé­vel is kö­vet­he­tik a szü­lők és ro­ko­nok a ko­ra­szü­lött gyer­me­ke­ket.

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Schmuck is akadémiát alapít!

Schmuck is akadémiát alapít!

A Tisz­te­let Tár­sa­sága ismét a Szép­ko­rúak Szol­gá­la­tá­ban, a Nem­zet Uno­kája ki­oko­sítja az idő­se­ket! Indul az első Szép­korú Okos­te­le­fon­ke­zelő Aka­dé­mia!

A Tisz­te­let Tár­sa­sága ismét a Szép­ko­rúak Szol­gá­la­tá­ban, a Nem­zet Uno­kája ki­oko­sítja az idő­se­ket! Indul az első Szép­korú Okos­te­le­fon­ke­zelő Aka­dé­mia!

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Ha­sonló ér­dek­lő­dési kör ese­tén a Fa­ce­book új funk­ci­ója se­gí­teni fogja a fel­hasz­ná­lók egy­másra ta­lá­lá­sát.

Ha­sonló ér­dek­lő­dési kör, mun­ka­hely, lak­hely ese­tén a Fa­ce­book új funk­ci­ója se­gí­teni fogja a fel­hasz­ná­lók egy­másra ta­lá­lá­sát.

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Be­já­ró­nőre köl­te­nie sem kell.

A Fa­ce­book-vezér idén ja­nu­ár­ban vette a fe­jébe, hogy olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát alkot meg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt segít el­vé­gezni he­lyette.

Ettől a trükktől hosszabbnak tűnnek a körmeid: hihetetlen, de igaz!

Ettől a trükktől hosszabbnak tűnnek a körmeid

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy egyet­len apró trük­kel, akár pil­la­na­tok alatt hosszúvá va­rá­zsol­ha­tod a kör­me­i­det? A titok a fes­tési tech­ni­kád­ban rej­lik.

Itt a világ legvékonyabb tévéje!

Hihetetlen! Itt a világ legvékonyabb tévéje!

...és még haj­lik is! Hi­he­tet­len, hol tart ma a világ: a na­pok­ban je­lent meg egy videó a világ fel­te­he­tően leg­vé­ko­nyabb té­vé­jé­ről és máris tíz­ezer szám je­lent­kez­nek a vevők.

...és még haj­lik is! Hi­he­tet­len, hol tart ma a világ: a na­pok­ban je­lent meg egy videó a világ fel­te­he­tően leg­vé­ko­nyabb té­vé­jé­ről és máris tíz­ezer szám csö­rög­nek a te­le­fo­nok, hi­szen min­denki ilyet sze­retne. Mond­juk az alábbi vi­deók alap­ján meg is ért­jük őket. Egy­sze­rűen el­kép­zelni is nehéz, hogy mindez igaz.

A lusta szex az egetrengető orgazmus kulcsa

A lusta szex az egetrengető orgazmus kulcsa

Fo­gad­junk, hogy tet­szeni fog!

Eddig azt hit­ted, ha lusta vagy az ágy­ban, akkor csakis unal­mas lehet a sze­xu­á­lis éle­ted? Ha­tal­mas tév­hit!

Tökéletes előjáték: így lesz hatalmas a férfiasság

Tökéletes előjáték: így lesz hatalmas a férfiasság

Csak né­hány moz­du­lat.

Le­gyünk őszin­ték, bár sok­szor mond­juk, hogy a méret egy­ál­ta­lán nem szá­mít, a nők sok min­dent meg­be­szél­nek egy­más kö­zött.

A nagy őszi körömtrükk, amit minden nőnek ismernie kell!

A nagy őszi körömtrükk, amit minden nőnek ismernie kell!

Ezzel a mód­szer­rel ezen­túl min­dig tö­ké­le­te­sen csil­logni fog a ma­ni­kű­röd.

Neked sem si­ke­rül tel­je­sen be­fed­ned a kör­mö­det a csil­lá­mos lak­kok­kal, igaz? Akkor va­ló­szí­nű­leg eddig rosszul csi­nál­tad! Ezzel a mód­szer­rel ezen­túl min­dig tö­ké­le­te­sen csil­logni fog a ma­ni­kű­röd. Pró­báld ki te is, és ezen­túl csak ezt fogod vi­selni!

Ezt minden férfinek tudnia kell a vagináról, nincs mese

Ezt minden férfinek tudnia kell a vagináról, nincs mese

A pasik egyik ked­venc já­ték­szere, de sok­szor nin­cse­nek tisz­tá­ban a mo­tor­ház­tető alatt meg­bújó me­cha­ni­ká­val.

A pasik egyik ked­venc já­ték­szere, de sok­szor nin­cse­nek tisz­tá­ban a mo­tor­ház­tető alatt meg­bújó me­cha­ni­ká­val. A gyen­géb­bik nem azt sze­retné, ha a kö­vet­ke­zők­kel min­den férfi tisz­tá­ban lenne, ha szexre kerül a sor.

Szétrobbannak a férfiak a hümmögő oráltól

Szétrobbannak a férfiak a hümmögő oráltól

Vesd be ezt a tech­ni­kát!

Az orá­lis ké­nyez­te­tés a szex része, egy­sze­rűen nem lehet ki­hagyni. A pasik pedig imád­ják. Ha fo­kozni sze­ret­néd a gyö­nyört, vesd be ezt a tech­ni­kát.

Így rezeg a gumimaci lövedéktől a női popsi: szuper lassú felvétel!

Így rezeg a gumimaci lövedéktől a női popsi: szuper lassú felvétel!

A spe­ci­á­lis ka­me­ra­tech­nika cso­dája!

A slow mo­tion ka­me­ra­tech­ni­ká­nak hála, azt is meg­néz­het­jük, amit sza­bad szem­mel már nem lát­hat­nánk annyira rész­le­te­sen.

Egy nő sem mond nemet, ha így csábítod az ágyba

Egy nő sem mond nemet, ha így csábítod az ágyba

A nők nem bo­nyo­lult lé­nyek.

A szte­reo­tí­pi­ák­kal el­len­tét­ben a nők nem bo­nyo­lult lé­nyek. Egyet­len tech­ni­ká­val le­ve­he­ted őket a lá­buk­ról, kép­te­le­nek lesz­nek el­len­állni.

Megelőzhető a mellrák ezzel az erotikus technikával!

Megelőzhető a mellrák ezzel az erotikus technikával!

Egy tu­do­má­nyos ta­nul­mány azt bi­zo­nyítja, hogy már apró érin­té­sek­kel is mér­sé­kelni lehet a mell­rák ki­ala­ku­lá­sá­nak a koc­ká­za­tát.

5 szexpóz, és egy kis méretű férfival is őrjítő lesz a szex

5 szexpóz, és egy kis méretű férfival is őrjítő lesz a szex

Hidd el, a méret tény­leg nem szá­mít. Ha is­me­red a tö­ké­le­tes tech­ni­ká­kat, min­den férfi­val mennyei lesz a szex.

Hidd el, a méret tény­leg nem szá­mít. Ha is­me­red a tö­ké­le­tes tech­ni­ká­kat, akkor min­den férfi­val mennyei lesz a szex.

Spriccel a gyönyör, ha kipróbálod ezt a szextrükköt!

Spriccel a gyönyör, ha kipróbálod ezt a szextrükköt!

Őrü­le­tes él­ve­zet­ben lehet ré­szed.

A női or­gaz­mus elég bo­nyo­lult me­cha­niz­mus, de ha tudod, hogy mit ke­ress pon­to­san, őrü­le­tes él­ve­zet­ben lehet ré­szed.

Drónos házhoz szállítással kísérleteznek Magyarországon is

Drónos házhoz szállítással kísérleteznek Magyarországon is

A Net­pin­cér je­len­tette be, hogy ke­resi az éte­lek, ita­lok ki­szál­lí­tá­sá­nak dró­nos le­he­tő­sé­gét, ami­vel időt és pénzt spó­rol­ná­nak.

1 másodperces cipőfűző trükk: mutatjuk, hogy csináld!

1 másodperces cipőfűző trükk: mutatjuk, hogy csináld!

Ha te is utálsz bí­be­lődni a ci­pő­fű­ződ­del, ezt a mód­szert neked ta­lál­ták ki.

Ha te is utálsz bí­be­lődni a ci­pő­fű­ződ­del, ezt a mód­szert neked ta­lál­ták ki.

Jön az átlátszó vonat Japánban! - Videó

Jön az átlátszó vonat Japánban! - Videó

2018-ra el­ké­szül a ka­mé­le­on­szerű vonat, mely tel­je­sen bele fog ol­vadni a kör­nye­ze­tébe. Ehhez egy spe­ci­á­lis, tük­rö­ződő és fé­lig­át­eresztő anya­got hasz­nál­nak majd, amit a bur­koltra tesz­nek.

2018-ra el­ké­szül a ka­mé­le­on­szerű vonat, mely tel­je­sen bele fog ol­vadni a kör­nye­ze­tébe egy spe­ci­á­lis, tük­rö­ződő anyag­nak kö­szön­he­tően.

A hátsó kiskert már a múlté? Ennyit a veteményről

A hátsó kiskert már a múlté? Ennyit a veteményről

Nem fogsz hinni a sze­med­nek!

Nem fogsz hinni a sze­med­nek! A tech­nika fej­lő­dése le­nyű­göző és egy­ben fé­lel­me­tes. A szü­re­te­lés fo­galma úgy tűnik, egy picit át­ala­kult. Per­sze va­ló­szí­nű­leg még nem a te ker­ted­ben.

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Az au­to­mata fék már lé­tező dolog.

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része, mint a biz­ton­sági öv.

Dalai Láma: lehet, hogy mesterséges intelligenciaként születek újjá!

Dalai Láma: lehet, hogy mesterséges intelligenciaként születek újjá!

Tény­leg a budd­hiz­mus a leg­nyi­tot­tabb val­lás az új­don­sá­gokra.

A budd­hiz­mus a leg­nyi­tot­tabb val­lás az új­don­sá­gokra, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a val­lás ve­ze­tő­jé­nek azon ál­lí­tása, ami sze­rint egy élő­lény új­já­szü­le­tése meg­tör­tén­het egy szá­mí­tó­gép­ben is.

Tedd fel a koronát az orálra, és örökre a rabod lesz a férfi, akit szeretsz

Tedd fel a koronát az orálra, és örökre a rabod lesz a férfi, akit szeretsz

Káp­ráz­tasd el olyan tech­ni­ká­val a párod, ami­lyen­ről csak ál­mo­dott

Káp­ráz­tasd el olyan tech­ni­ká­val a párod, ami­lyen­ről még ál­modni sem mert idáig.

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Végleg eltűnhetnek az okostelefonok öt éven belül

Jön a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia.

El­tűn­het­nek az okos­te­le­fo­nok - derül ki az Eri­cson által vég­zett ku­ta­tás­ból. A vál­tást a mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia el­ter­je­dése hoz­hatja el.

Dárdai figyelteti a játékosait

Dárdai figyelteti a játékosait

Óri­á­sit fej­lő­dött ma­gyar tré­ne­ré­vel a Her­tha Ber­lin.

Óri­á­sit fej­lő­dött fi­a­tal ma­gyar tré­nere irá­nyí­tá­sá­val a Her­tha Ber­lin. A já­té­ko­sok ma már a har­ma­dik leg­jobb futók a német fo­ci­li­gá­ban. El­árul­juk, mi a siker titka!

7 tipp, hogy úgy csókolj, soha ne felejtsen el!

7 tipp, hogy úgy csókolj, soha ne felejtsen el!

Csó­kolj úgy, hogy töb­bet és töb­bet akar­jon be­lő­led! Légy szen­ve­dé­lyes és ger­jeszd be a pasit!

Csó­kolj úgy, hogy töb­bet és töb­bet akar­jon be­lő­led! Légy szen­ve­dé­lyes és ger­jeszd be a pasit, hogy csak te jár­jál a fe­jé­ben. A jó csók na­gyon fon­tos, meg­mu­tatja, mi­lyen tüzes együtt­létre szá­mít­hat­tok az ágy­ban!

Itt az új sminkdivat! Nem kenik, fújják!

Itt az új sminkdivat! Nem kenik, fújják!

Ki­pró­bál­ha­tod a fil­me­sek mód­sze­rét!

A fil­mes és a tévés smin­ke­sek már év­ti­ze­dek óta hasz­nál­ják a fes­ték­szóró pisz­tollyal fel­vitt smin­ket.

Hamarosan szupertelefonok fogják leváltani az okostelefonokat

Hamarosan szupertelefonok fogják leváltani az okostelefonokat

Pár éven belül új te­le­fo­nos tech­hi­kát ve­zet­nek be, ami for­ra­dal­ma­sí­tani fogja az éle­tün­ket.

Légy ma éjszaka mellmester! Így nem hibázhatsz!

Légy ma éjszaka mellmester! Így nem hibázhatsz!

Kevés férfi tud el­len­állni egy csá­bító de­kol­tázs­nak. Elő­sze­re­tet­tel ját­sza­doz­nak is a mel­lek­kel.