CÍMKE: 'tea'

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Kiderült, ezért nagyon veszélyes terhesen teát vagy kávét inni

Egy ír­or­szági ku­ta­tó­cso­port azt ja­va­solja, hogy vá­ran­dó­san ha­nya­gold a koffe­in­tar­talmú ita­lo­kat.

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Kiderült az igazság! Tényleg működnek a zsírégető teák?

Kiderült az igazság! Tényleg működnek a zsírégető teák?

Min­den napra jut egy hir­de­tés, vagy egy ba­rátnő, aki ki­pró­bált va­la­mi­lyen gyors ered­ménnyel ke­cseg­tető zsír­égető teát.

Min­den napra jut egy hir­de­tés, vagy egy ba­rátnő, aki ki­pró­bált va­la­mi­lyen gyors ered­ménnyel ke­cseg­tető zsír­égető teát. De vajon va­ló­ban mű­köd­nek ezek a gyógy­teák, és tény­leg erő­fe­szí­tés nél­kül lehet fogyni velük? Meg­kér­dez­tük a szak­ér­tő­ket, vajon mennyi igaz a szép ígé­re­tek­ből.

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt! In­kább ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát. Kü­lö­nö­sen a magas vér­nyo­más ellen ki­váló. A tea szo­ká­sos­tól el­térő módú el­ké­szí­té­sét is el­árul­juk.

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt! In­kább ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát. Kü­lö­nö­sen a magas vér­nyo­más ellen ki­váló.

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat!

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat.

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet mé­reg­te­le­nítő te­á­val!

Tea vagy kávé? Most kiderül, melyik a jobb.

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. Csak­hogy az el­múlt idő­szak­ban ren­ge­teg tév­hit ke­rin­gett mind­két ital­ról.

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. Csak­hogy az el­múlt idő­szak­ban ren­ge­teg tév­hit ke­rin­gett mind­két ital­ról, így itt az ideje, hogy ki­de­rül­jön, neked mire van szük­sé­ged.

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

Hi­he­tet­len, mi­lyen jó­té­kony!

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony ha­tás­sal lesz a szer­ve­zetre. Pró­báld ki te is a tél cso­da­fű­sze­rét!

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Hozd magad for­mába ka­rá­csony előtt!

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom!

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak, ő ugyanis na­gyon meg­fá­zott.

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak, ő ugyanis na­gyon meg­fá­zott. Mary annyira rosszul érzi magát, hogy egész nap csak fe­küdt meleg plédbe bur­ko­lózva, forró teát iszo­ga­tott és fil­me­ket né­zett. Úgy lát­szik mos­ta­ná­ban rájár a rúd az éne­kes­nőre, múlt héten le­for­rázta kezét pa­la­csin­ta­sü­tés köz­ben.

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel? Ezek a teák nagy adag koffein nél­kül is ga­ran­tál­tan fel­ráz­nak, sőt, még a tes­ted mé­reg­te­le­ní­té­sét is se­gí­tik!

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel? Ezek a teák nagy adag koffein nél­kül is ga­ran­tál­tan fel­ráz­nak, sőt, még a tes­ted mé­reg­te­le­ní­té­sét is se­gí­tik! In­dul­jon jól és egész­sé­ge­sen a nap! Meg­lá­tod, alig telik el né­hány nap, és már nem is fogod kí­vánni az erős kávé ke­ser­nyés ízét.

Íme az ital, ami legyőzte a kávét!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét!

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti!

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti!

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

Egy ren­des tea arany­barna vagy sárga il­letve sár­gás zöld, eset­leg piros vagy ró­zsa­szín. Pont a kék ár­nya­la­tot nehéz el­kép­zelni hozzá.

Ezt rakd a bögrédbe reggelente és fehérebbek lesznek a fogaid

Ezt rakd a bögrédbe reggelente és fehérebbek lesznek a fogaid

A tea­ked­ve­lők örök vi­tája, hogy vajon tej­jel vagy in­kább cit­rom­mal ér­de­mes meg­inni a reg­geli ita­lu­kat?

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

Nem mind­egy, mit iszol!

Nem kér­dés, hogy minél több vizet iszol, annál egész­sé­ge­seb­ben élsz. De ne hagyd fi­gyel­men kívül más ita­lok egész­ség­védő ha­tá­sát sem!

Ezt a különleges teát kellene innod egész télen!

Ezt a különleges teát kellene innod egész télen!

A távol-ke­le­ten cso­da­ital­ként fo­gyaszt­ják! Ez az egy­sze­rűen el­ké­szít­hető tea hi­he­tet­len jó­té­kony ha­tás­sal van a szer­ve­ze­tedre.

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Ez történik, ha elhagyod a koffeint

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a koffeint

Az új év kez­de­tén sokan sze­ret­né­nek vál­toz­tatni az éle­tü­kön.

Az új év kez­de­tén sokan sze­ret­né­nek vál­toz­tatni az éle­tü­kön. Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan újul meg a tes­ted, ha el­ha­gyod a koffe­int.

5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

Az ün­ne­pek után a leg­ha­tá­so­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb mód­szer. Mu­tat­juk a re­cep­te­ket!

Az ün­ne­pek után a leg­ha­tá­so­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb mód­szer. Mu­tat­juk a re­cep­te­ket!

Ki ne dobd a karácsonyfád! Fantasztikus vitaminforrás!

Ki ne dobd a karácsonyfád! Fantasztikus vitaminforrás!

Gyűjtsd össze a fenyő tű­le­ve­leit! A leg­jobb vi­ta­min­bom­bát ké­szít­he­ted el be­lőle. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Gyógyulj a csillagjegyed szerint!

Gyógyulj a csillagjegyed szerint!

A kö­zelgő tél nem­csak hi­de­get, de a meg­fá­zá­so­kat is ma­gá­val hozza.

A kö­zelgő tél nem­csak hi­de­get, de a meg­fá­zá­so­kat is ma­gá­val hozza. Ahhoz, hogy el­ke­rüld a be­teg­sé­ge­ket, is­merd meg, me­lyik szá­modra a meg­fe­lelő gyógy­tea.

Megdöbbentő adatok! Így teszi tönkre a tea az egészségedet

Megdöbbentő adatok! Így teszi tönkre a tea az egészségedet

A leg­újabb ta­nul­má­nyok sze­rint ez a finom ital akár ve­szé­lyes is lehet. El­árul­juk, miért.

Finom, fris­sítő és egész­sé­ges - leg­alábbis ezt tud­tuk eddig a te­á­ról. A leg­újabb ta­nul­má­nyok sze­rint azon­ban ez a finom ital akár ve­szé­lyes is lehet. Ha szennye­ző­dik, a ve­szé­lyes anya­gok egy­sze­rűen ki­áz­nak be­lőle a csé­széd­ben! Meg­mu­tat­juk, hogy ma­radj biz­ton­ság­ban.

Túl sokat ettél ebédre? Mutatunk egy szuper trükköt, ami segít!

Túl sokat ettél ebédre? Mutatunk egy szuper trükköt, ami segít!

Pró­báld ki ezek közül a fi­nom­sá­gok közül va­la­me­lyi­ket, meg­lá­tod el­il­lan a kel­le­met­len érzés!

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Teát inni jó! És ha te is sze­re­ted, va­ló­szí­nű­leg ren­ge­teg ki­áz­ta­tott teafil­tert dobsz ki. Ne tedd!

Szívműködési zavart okozhat a most betiltott gyógytea

Szívműködési zavart okozhat a most betiltott gyógytea

Szív­mű­kö­dési za­vart, ke­gyet­len has­me­nést, izom­gyen­ge­sé­get okoz­hat. Ter­he­sek­nek ve­szé­lyes!

Nem aludtál eleget? Most figyelj, ez jobb, mint a kávé!

Nem aludtál eleget? Most figyelj, ez jobb, mint a kávé!

Az ele­gendő al­vást semmi sem pó­tol­hatja, ezt tartsd min­dig szem előtt! De ha egy­szer-egy­szer mégis ki­csit hosszabbra si­ke­rül a nap, nem kell egész nap nyú­zott fej­jel mász­kál­nod. Meg­mu­tat­juk, mit egyél és igyál, hogy vissza­nyerd a szép­sé­ge­det.

Ha ki­csit hosszabbra si­ke­rül a nap, nem kell egész nap nyú­zott fej­jel mász­kál­nod.