CÍMKE: 'tea'

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Csak óvatosan ezzel a teával, beteggé tehet

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Nincs kel­le­me­sebb annál, ha egy csé­sze zöld te­á­val in­dí­tod a napod. Ne vidd azon­ban túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát! Ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ez a magas vérnyomás legjobb téli ellenszere

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt! In­kább ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát. Kü­lö­nö­sen a magas vér­nyo­más ellen ki­váló. A tea szo­ká­sos­tól el­térő módú el­ké­szí­té­sét is el­árul­juk.

Ne ül­dözd a fehér fa­gyön­gyöt! In­kább ké­szíts be­lőle cso­dás ha­tású gyógy­teát. Kü­lö­nö­sen a magas vér­nyo­más ellen ki­váló.

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este ala­po­san be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este ala­po­san be­va­cso­ráz­tál?

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő.

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak, ő ugyanis na­gyon meg­fá­zott. Nótár Mary annyira rosszul érzi magát, hogy egész nap csak fe­küdt.

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több?

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet finom, mé­reg­te­le­nítő mo­jito-te­á­val! Nyugi, al­ko­holt nem tet­tünk bele, van vi­szont benne min­den más, ami jót tesz neked!

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony.

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony ha­tás­sal lesz a szer­ve­zetre. Pró­báld ki te is a tél cso­da­fű­sze­rét!

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel?

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel? Ezek a teák nagy adag koffein nél­kül is ga­ran­tál­tan fel­ráz­nak, sőt, még a tes­ted mé­reg­te­le­ní­té­sét is se­gí­tik!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea az éle­te­det meg­ment­heti!

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom!

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom! Pró­báld ki ezt a zsír­égető cso­da­italt, és hozd magad for­mába még ka­rá­csony előtt! Mu­tat­juk, mi kell hozzá, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted!

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

Egy ren­des tea arany­barna vagy sárga il­letve sár­gás zöld, eset­leg piros vagy ró­zsa­szín. Pont a kék ár­nya­la­tot nehéz el­kép­zelni hozzá!

Egy ren­des tea arany­barna vagy sárga il­letve sár­gás zöld, eset­leg piros vagy ró­zsa­szín. Pont a kék ár­nya­la­tot nehéz el­kép­zelni hozzá, mi vi­szont meg­mu­tat­juk, hogy van ilyen is!

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

Nem mind­egy, mit iszol!

Nem kér­dés, hogy minél több vizet iszol, annál egész­sé­ge­seb­ben élsz. De ne hagyd fi­gyel­men kívül más ita­lok egész­ség­védő ha­tá­sát sem!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Ez történik, ha elhagyod a koffeint

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a koffeint

Az új év kez­de­tén sokan sze­ret­né­nek vál­toz­tatni az éle­tü­kön.

Az új év kez­de­tén sokan sze­ret­né­nek vál­toz­tatni az éle­tü­kön. Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan újul meg a tes­ted, ha el­ha­gyod a koffe­int.

A lapos has titka! 5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

A lapos has titka! 5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

Az ün­ne­pek után a leg­ha­tá­so­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb mód­szer. Mu­tat­juk a re­cep­te­ket!

Szeretnél gyorsan karcsúsodni? Íme, a legjobb és legolcsóbb zsírégető teák

Szeretnél gyorsan karcsúsodni? Íme, a legjobb és legolcsóbb zsírégető teák

Ügye­sen va­ri­álva a faj­tá­kat talán észre sem ve­szed, hogy va­ló­já­ban di­é­tá­zol!

Ügye­sen va­ri­álva a faj­tá­kat talán észre sem ve­szed, hogy va­ló­já­ban di­é­tá­zol!

Ezt a különleges teát kellene innod egész télen!

Ezt a különleges teát kellene innod egész télen!

A távol-ke­le­ten cso­da­ital­ként fo­gyaszt­ják! Ez az egy­sze­rűen el­ké­szít­hető tea hi­he­tet­len jó­té­kony ha­tás­sal van a szer­ve­ze­tedre.

Így gyógyít a szerelem gyümölcse

Így gyógyít a szerelem gyümölcse

Nem vé­let­len, hogy a tu­do­mány fel­fe­dezte ma­gá­nak ezt a gyü­möl­csöt.

Nem vé­let­len, hogy a tu­do­mány fel­fe­dezte ma­gá­nak ezt a kü­lön­le­ges gyü­möl­csöt. A vörös csoda an­ti­oxi­dáns-tar­talma ugyanis a vö­rös­bo­ré­val és a zöld te­áé­val ve­tek­szik, és hi­he­tet­len gyó­gyító erő­vel ren­del­ke­zik.

Megdöbbentő adatok! Így teszi tönkre a tea az egészségedet

Megdöbbentő adatok! Így teszi tönkre a tea az egészségedet

A leg­újabb ta­nul­má­nyok sze­rint ez a finom ital akár ve­szé­lyes is lehet. El­árul­juk, miért.

A leg­újabb ta­nul­má­nyok sze­rint ez a finom ital akár ve­szé­lyes is lehet. El­árul­juk, miért.

Ki ne dobd a karácsonyfád! Fantasztikus vitaminforrás!

Ki ne dobd a karácsonyfád! Fantasztikus vitaminforrás!

Gyűjtsd össze a fenyő tű­le­ve­leit! Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Gyűjtsd össze a fenyő tű­le­ve­leit! A leg­jobb vi­ta­min­bom­bát ké­szít­he­ted el be­lőle. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Teát inni jó! És ha te is sze­re­ted, ren­ge­teg ki­áz­ta­tott teafil­tert dobsz ki.

Teát inni jó! És ha te is sze­re­ted, va­ló­szí­nű­leg ren­ge­teg ki­áz­ta­tott teafil­tert dobsz ki. Pedig nem kéne! Meg fogsz le­pődni, mi min­denre hasz­nál­ha­tod!

Gyógyulj a csillagjegyed szerint!

Gyógyulj a csillagjegyed szerint! Így válassz magadnak természetes orvosságot

A kö­zelgő tél nem­csak hi­de­get, de a meg­fá­zá­so­kat is ma­gá­val hozza. Ahhoz, hogy el­ke­rüld a be­teg­sé­ge­ket, is­merd meg, me­lyik szá­modra a meg­fe­lelő gyógy­tea.

A kö­zelgő tél nem­csak hi­de­get, de a meg­fá­zá­so­kat is ma­gá­val hozza. Ahhoz, hogy el­ke­rüld a be­teg­sé­ge­ket, is­merd meg, me­lyik szá­modra a meg­fe­lelő gyógy­tea.

Szívműködési zavart okozhat a most betiltott gyógytea

Szívműködési zavart okozhat a most betiltott gyógytea

EU 15 tag­or­szá­gá­ban be­von­ták!

Magas szen­na­tar­talma miatt azon­nali in­téz­ke­dés­sel be­til­tot­tak egy fil­te­res ki­sze­re­lésű gyógy­teát az EU 15 tag­or­szá­gá­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Szív­mű­kö­dési za­vart, ke­gyet­len has­me­nést, izom­gyen­ge­sé­get okoz­hat. Li­lára festi a vi­ze­le­tet! Ter­he­sek­nek kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Túl sokat ettél ebédre? Mutatunk egy szuper trükköt, ami segít!

Túl sokat ettél ebédre? Mutatunk egy szuper trükköt, ami segít!

Pró­báld ki ezek közül a fi­nom­sá­gok közül va­la­me­lyi­ket.

Me­gülte a gyom­ro­dat az ebéd? Pró­báld ki ezek közül a fi­nom­sá­gok közül va­la­me­lyi­ket, meg­lá­tod pil­la­na­tok alatt el­il­lan a kel­le­met­len érzés!

Nem aludtál eleget? Most figyelj, ez jobb, mint a kávé!

Nem aludtál eleget? Most figyelj, ez jobb, mint a kávé!

Az ele­gendő al­vást semmi sem pó­tol­hatja, ezt tartsd min­dig szem előtt! De ha egy­szer-egy­szer mégis ki­csit hosszabbra si­ke­rül a nap, nem kell egész nap nyú­zott fej­jel mász­kál­nod.

Az ele­gendő al­vást semmi sem pó­tol­hatja, ezt tartsd min­dig szem előtt! De ha egy­szer-egy­szer mégis ki­csit hosszabbra si­ke­rül a nap, nem kell egész nap nyú­zott fej­jel mász­kál­nod. Meg­mu­tat­juk, mit egyél és igyál, hogy vissza­nyerd a szép­sé­ge­det.