CÍMKE: 'tea'

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, melyik a jobb.

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan a teát vá­laszt­ják.

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet mé­reg­te­le­nítő te­á­val!

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat, hogy nemet tudj mon­dani a csá­bí­tás­nak!

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak, ő ugyanis na­gyon meg­fá­zott. Nótár Mary egész nap csak fe­küdt.

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak, ő ugyanis na­gyon meg­fá­zott. Nótár Mary egész nap csak fe­küdt.

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Ha ezt iszod, leolvadnak a plusz kilók a hasadról

Hozd magad for­mába ka­rá­csony előtt!

Íme a tea, amit ha min­den­nap meg­iszol, vil­lám­gyor­san le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit, rá­adá­sul ennek most még az íze is finom!

Orális szex jár a tea mellé egy most nyíló kávéházban

Orális szex jár a tea mellé egy most nyíló kávéházban

20 ezer fo­rint lesz egy presszó­kávé.

Pros­ti­tu­ál­ta­kat al­kal­mazni il­le­gá­lis lett volna, ezért szex­ro­bo­tok vég­zik el majd a pisz­kos mun­kát.

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony ha­tás­sal lesz a szer­ve­zetre.

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony ha­tás­sal lesz a szer­ve­zetre. Pró­báld ki te is a tél cso­da­fű­sze­rét!

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel? Ezek a teák nagy adag koffein nél­kül is ga­ran­tál­tan fel­ráz­nak, sőt, még a tes­ted mé­reg­te­le­ní­té­sét is se­gí­tik!

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel? Ezek a teák nagy adag koffein nél­kül is ga­ran­tál­tan fel­ráz­nak, sőt, még a tes­ted mé­reg­te­le­ní­té­sét is se­gí­tik! In­dul­jon jól és egész­sé­ge­sen a nap! Meg­lá­tod, alig telik el né­hány nap, és már nem is fogod kí­vánni az erős kávé ke­ser­nyés ízét, mégis tö­ké­le­te­sen éber le­szel.

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

A kék ár­nya­la­tot nehéz el­kép­zelni tea szí­ne­ként, mi vi­szont meg­mu­tat­juk, hogy van ilyen is!

A kék ár­nya­la­tot nehéz el­kép­zelni tea szí­ne­ként, mi vi­szont meg­mu­tat­juk, hogy van ilyen is!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti!

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti! Fo­gyó­kú­rá­zók­nak pedig ki­mon­dot­tan aján­lott, hi­szen segít a zsír le­bon­tá­sá­ban is!

Ezt rakd a bögrédbe és fehérebbek lesznek a fogaid

Ezt rakd a bögrédbe reggelente és fehérebbek lesznek a fogaid

A tea­ked­ve­lők örök vi­tája, hogy vajon tej­jel vagy in­kább cit­rom­mal ér­de­mes meg­inni a reg­geli ita­lu­kat?

A tea­ked­ve­lők örök vi­tája, hogy vajon tej­jel vagy in­kább cit­rom­mal ér­de­mes meg­inni a reg­geli ita­lu­kat? Egy új ta­nul­mány most a tejre sza­vaz, még­pe­dig azért, hogy a fo­ga­ink fe­hér­sé­gét is meg­óv­juk vele.

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

Nem kér­dés, hogy minél több vizet iszol, annál egész­sé­ge­seb­ben élsz. De ne hagyd fi­gyel­men kívül más ita­lok egész­ség­védő ha­tá­sát sem!

Nem kér­dés, hogy minél több vizet iszol, annál egész­sé­ge­seb­ben élsz. De ne hagyd fi­gyel­men kívül más ita­lok egész­ség­védő ha­tá­sát sem!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Ez történik, ha elhagyod a koffeint

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a koffeint

Az új év kez­de­tén sokan sze­ret­né­nek vál­toz­tatni az éle­tü­kön.

Az új év kez­de­tén sokan sze­ret­né­nek vál­toz­tatni az éle­tü­kön. Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan újul meg a tes­ted, ha el­ha­gyod a koffe­int.

Megdöbbentő adatok! Így teszi tönkre a tea az egészségedet

Megdöbbentő adatok! Így teszi tönkre a tea az egészségedet

Vi­gyázz, ve­szé­lyes is lehet!

Finom, fris­sítő és egész­sé­ges - leg­alábbis ezt tud­tuk eddig a te­á­ról. A leg­újabb ta­nul­má­nyok sze­rint azon­ban ez a finom ital akár ve­szé­lyes is lehet.

Így gyógyít a szerelem gyümölcse

Így gyógyít a szerelem gyümölcse

Nem vé­let­len, hogy a tu­do­mány fel­fe­dezte ma­gá­nak ezt a gyü­möl­csöt.

Nem vé­let­len, hogy a tu­do­mány fel­fe­dezte ma­gá­nak ezt a kü­lön­le­ges gyü­möl­csöt. A vörös csoda an­ti­oxi­dáns-tar­talma ugyanis a vö­rös­bo­ré­val és a zöld te­áé­val ve­tek­szik, és hi­he­tet­len gyó­gyító erő­vel ren­del­ke­zik.

A lapos has titka! 5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

A lapos has titka! 5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

Az ün­ne­pek után a leg­ha­tá­so­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb mód­szer. Mu­tat­juk a re­cep­te­ket!

Túl sokat ettél ebédre? Mutatunk egy szuper trükköt, ami segít!

Túl sokat ettél ebédre? Mutatunk egy szuper trükköt, ami segít!

Pró­báld ki ezek közül a fi­nom­sá­gok közül va­la­me­lyi­ket, meg­lá­tod el­il­lan a kel­le­met­len érzés!

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Ne dobd ki a teafiltert! Mosogass vele!

Teát inni jó! És ha te is sze­re­ted, va­ló­szí­nű­leg ren­ge­teg ki­áz­ta­tott teafil­tert dobsz ki. Ne tedd!

Szívműködési zavart okozhat a most betiltott gyógytea

Szívműködési zavart okozhat a most betiltott gyógytea

Szív­mű­kö­dési za­vart, ke­gyet­len has­me­nést, izom­gyen­ge­sé­get okoz­hat. Ter­he­sek­nek ve­szé­lyes!

Nem aludtál eleget? Most figyelj, ez jobb, mint a kávé!

Nem aludtál eleget? Most figyelj, ez jobb, mint a kávé!

Az ele­gendő al­vást semmi sem pó­tol­hatja, ezt tartsd min­dig szem előtt! De ha egy­szer-egy­szer mégis ki­csit hosszabbra si­ke­rül a nap, nem kell egész nap nyú­zott fej­jel mász­kál­nod. Meg­mu­tat­juk, mit egyél és igyál, hogy vissza­nyerd a szép­sé­ge­det.

Ha ki­csit hosszabbra si­ke­rül a nap, nem kell egész nap nyú­zott fej­jel mász­kál­nod.