CÍMKE: 'tavasz'

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz.

Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz. Nem kell töb­bet le­sza­kad­nia egyet­len női váll­nak sem, vége a ha­tal­mas mé­retű ri­di­kül di­vat­nak, az idén apró tás­kába pa­kol­nak a nők. Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz.

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak! El­árulta: na­gyon bol­dog!

Elképesztő jelenség Budapest légterében

Elképesztő jelenség Budapest légterében

Tel­jes hir­te­len­ség­gel, szinte a sem­mi­ből ala­kult ki. Eső­füg­gönyt zár a dupla szi­vár­vány! Egé­szen meg­hök­kentő a lát­vány!

Tel­jes hir­te­len­ség­gel, szinte a sem­mi­ből ala­kult ki. Eső­füg­gönyt zár a dupla szi­vár­vány! Egé­szen meg­hök­kentő a lát­vány!

Trendi tavasz és nyár: így lesz sikkesen szexi a nő!

Trendi tavasz és nyár: így lesz sikkesen szexi a nő!

Végre öl­töz­he­tünk szí­ne­sen.

Most már tény­leg itt a jó idő és meg­sza­ba­dul­ha­tunk a szürke téli ru­hák­tól. Végre öl­töz­he­tünk szí­ne­sen és vi­dá­man. Ne fél­jünk kom­bi­nálni a da­ra­bo­kat.

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Vá­rat­lan for­du­lat áll be va­sár­nap, már ami az idő­já­rást il­leti, hi­szen végre eljön a ta­vasz!

Szédítően szexi frizura a szezon legnagyobb slágere

Szédítően szexi frizura a szezon legnagyobb slágere

A ta­vasz az ab­szo­lút nő­i­es­ség je­gyé­ben telik és a hatás nyá­ron csak to­vább fo­ko­zó­dik: mu­tat­juk ho­gyan!

A ta­vasz az ab­szo­lút nő­i­es­ség je­gyé­ben telik és a hatás nyá­ron csak to­vább fo­ko­zó­dik. Lágy hul­lá­mok és kócos ro­man­tika a trend­ben, így hó­dí­ta­nak most a nők!

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk.

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk.

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Nem lesz unal­mas a divat...

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min.

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket?

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­hetsz rak­lap­ból egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal ep­res­lá­dát.

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Itt az áprilisi telihold-horoszkóp: Ezt tartogatja számodra a tavasz EZO

Itt az áprilisi telihold-horoszkóp: Ezt tartogatja számodra a tavasz

Itt az áprilisi telihold-horoszkóp: Ezt tartogatja számodra a tavasz

A ta­vasz fel­pezs­díti a hor­mo­no­kat és min­denki vá­gyik a sze­re­lemre.

A ta­vasz fel­pezs­díti a hor­mo­no­kat, min­denki vá­gyik a sze­re­lemre. A csil­la­gok ál­lása meg­súgja, hogy mi­lyen for­du­lat vár rátok és mire kell kü­lö­nö­sen ügyel­ne­tek a pár­kap­cso­lat­ban. Ol­vasd el, mi­lyen idő­szak kö­vet­ke­zik ebben a hó­nap­ban.

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Azt hi­szed, nincs új a nap alatt? Van.

Ami­kor már azt hin­néd, nincs új a nap alatt a di­vat­ban, máris meg­je­le­nik egy új őrü­let.

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

Sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

A bo­ka­csiz­mák ezen vál­to­za­tát mond­ják ugyan bo­szi­ci­pő­nek, de sebaj! A lé­nyeg, hogy a he­gyes orr és a kúp­sa­rok esz­mé­let­len sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

Álomszép körmökkel köszöntheted a tavaszt! Mutatjuk a legszuperebb divatot

Álomszép körmökkel köszöntheted a tavaszt! Mutatjuk a legszuperebb divatot

Já­té­kos, nőies és gyö­nyörű lesz a mos­tani sze­zon kö­röm­di­vatja. Ezek­kel az öt­le­tek­kel nem nyúl­hatsz mellé.

Rendkívüli meleg érkezik, szélvihart hoz magával

Rendkívüli meleg érkezik, szélvihart hoz magával

Jó hí­rünk van, fel­me­leg­szik a le­vegő!

Jó hí­rünk van! Fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő, így végre vissza­tér a ta­va­szias idő.

Rendkívüli időt hoz a hétvége, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a hétvége, erre készülj

Fel­hőt­len időnk lesz, rég nem lá­tott fel­me­le­ge­dést hoz a hét­vége!

Fel­hőt­len időnk lesz, rég nem lá­tott fel­me­le­ge­dést ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Dobd fel a la­kást hús­véti vi­dám­ság­gal!

Ké­szülj az ün­nepre va­rázs­la­tos, szí­nes dí­szek­kel! Dobd fel a la­kást vi­rá­gok­kal, to­já­sok­kal és hús­véti vi­dám­ság­gal. Csalj a ven­dé­gek ar­cára mo­solyt!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul tel­je­sen in­gyen szed­he­ted!

Megnyugtató fordulat: jön az eddigi legnagyobb felmelegedés!

Megnyugtató fordulat: jön az eddigi legnagyobb felmelegedés!

Hét­főn még hűvös időre kell ké­szülni, de kedd­től meg­mu­tatja igazi arcát a ta­vasz.

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Kel­le­met­len na­pokra szá­mít­ha­tunk.

A hi­deg­front ha­tá­sára nem csak a szél­lö­ké­sek erő­söd­nek fel, de a front­ér­zé­ke­nyek is kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak.

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Vi­ha­ros szél bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel kö­szönt be ismét a ta­vasz.

Vi­ha­ros szél bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel kö­szönt be ismét a ta­vasz.

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás...

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek!

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén. A leg­jobb, hogy akár kom­bi­nál­hat­juk is a ket­tőt.

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban.

Előző cik­künk­ben ad­tunk egy kis íze­lí­tőt az Új Világ ta­va­szi cso­dá­i­ból, most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

2017 ta­va­szán a nyi­tott és szexi csiz­máké lesz a fő­sze­rep. A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led! Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

2017 ta­va­szán a nyi­tott és szexi csiz­máké lesz a fő­sze­rep. A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led! Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Me­gint lehűl a le­vegő.

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Tarol az új divattrend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Tarol az új divattrend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Bár már bú­csút int­het­tünk a tél­nek, azért még elég hűvös az idő. Idén azon­ban el­fe­lejt­het­jük a klasszi­kus ta­va­szi ka­bá­tot, va­lami sok­kal jobb lesz he­lyette.

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Esős, sze­les idő­vel kö­szönt be az igazi ta­vasz. Már 20 fokot is mér­he­tünk!

Esős, sze­les idő­vel kö­szönt be az igazi ta­vasz. Már 20 fokot is mér­he­tünk!

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek a fő­ut­cán.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban?

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban? Vi­sel­he­ted ruhán vagy blú­zon - egy biz­tos, kü­lön­le­gessé va­rá­zsol a ha­rang­ujj.

Épp csak beköszöntött a tavasz, máris elmossa az eső

Épp csak beköszöntött a tavasz, máris elmossa az eső

Eső és vi­ha­ros szél ér­ke­zik ma.

Eső és vi­ha­ros szél rontja el a kel­le­mes, ta­va­szias időt. A meleg ru­hákra is szük­ség lesz, mert to­vább hűl a le­vegő.

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő és végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról csak egy pul­csi­ban.

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

Bemutatjuk az amerikai tavaszt!

Bemutatjuk az amerikai tavaszt!

Va­gyis mi az, amit csak mos­ta­ná­ban tudsz meg­nézni az Új­vi­lág­ban? Több cso­dás kör­uta­zás­ból vá­laszt­ha­tod ki a neked leg­in­kább tet­szőt!

Va­gyis mi az, amit csak mos­ta­ná­ban tudsz meg­nézni az Új­vi­lág­ban? Több cso­dás kör­uta­zás­ból vá­laszt­ha­tod ki a neked leg­in­kább tet­szőt!

Izgalmas rések a ruhán! Az idei divattól leesik a férfiak álla!

Izgalmas rések a ruhán! Az idei divattól leesik a férfiak álla!

A nők leg­na­gyobb fegy­vere a ti­tok­za­tos­ság. Nem kell min­dent meg­mu­tatni, hogy szív­dög­lesz­tőek le­gyünk. Elég, ha el­húz­zuk a mé­zes­ma­dza­got.

A nők leg­na­gyobb fegy­vere a ti­tok­za­tos­ság. Nem kell min­dent meg­mu­tatni, hogy szív­dög­lesz­tőek le­gyünk. Elég, ha el­húz­zuk a mé­zes­ma­dza­got. A ta­va­szi és nyári divat pedig erre tö­ké­le­tes al­kal­mas.

Itt a tavasz új kihívása: 30 nap alatt feszes test!

Itt a tavasz új kihívása: 30 nap alatt feszes test!

Ez a 30 napos prog­ram segít, hogy fit­tebb, fe­sze­sebb, for­má­sabb le­gyél, és bát­ran mu­tasd meg magad.

Ez a 30 napos prog­ram segít, hogy fit­tebb, fe­sze­sebb, for­má­sabb le­gyél, és bát­ran mu­tasd meg magad a len­gébb ru­hák­ban is!

Kitört a nyár, elképesztő felmelegedés jön!

El lehet tenni az esernyőket, jön a tavaszias idő!

Fel­üdü­lés lesz ki­lépni a la­kás­ból.

Az el­múlt napok esős-sze­les idő­já­rása után igazi fel­üdü­lés lesz pén­te­ken ki­lépni a la­kás­ból.

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból.

Két­mé­te­res jég­táb­lá­kat hor­dott ki a szél a tóból.

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is...

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is, a szín­hasz­ná­lat pedig őrü­le­tes lesz.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Megérkezett a legfrissebb időjárás-jelentés, erre készülj

Megérkezett a legfrissebb időjárás-jelentés, erre készülj

A jövő hét ele­jén ismét ta­va­szias időre szá­mít­ha­tunk, vi­szont sok­felé fújni fog a szél.

A jövő hét ele­jén ismét ta­va­szias időre szá­mít­ha­tunk, vi­szont sok­felé fújni fog a szél.

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted.

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted ta­va­szi és nyári pom­pá­ját. Kezdj neki a ké­szü­lő­dés­nek!

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő, nap­köz­ben akár 16 fokot is mér­he­tünk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint idén már csak az év végén lesz újra fa­gyos idő.

Zabálni valóan aranyosak: Így hemperegnek a Bécsi Állatkertben a bébipandák!

Zabálni valóan aranyosak: Így hemperegnek a Bécsi Állatkertben a bébipandák!

Fu Feng és Fu Ban, a hat hó­na­pos.

Fu Feng és Fu Ban, a hat hó­na­pos pan­da­ik­rek már na­gyon vár­ják a ta­vaszt.

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk a napokban!

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk a napokban!

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk a napokban!

A már­ci­usi ter­vek­nek is lőt­tek - leg­alábbis ezt jó­solja az Idő­kép har­minc­na­pos elő­re­jel­zése. Ami ezen a héten lesz, az majd­hogy­nem re­kord.

A már­ci­usi ter­vek­nek is lőt­tek - leg­alábbis ezt jó­solja az Idő­kép har­minc­na­pos elő­re­jel­zése. Ami ezen a héten lesz, az majd­hogy­nem re­kord.

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Az olasz és fran­cia nőkre min­dig hall­gat­hatsz a di­vat­kér­dé­sek­ben. Az olasz nők idén ta­vas­szal a nőies for­mákra es­küsz­nek. Akkor is, ha far­mer­ről van szó.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Drasztikus változást hoz a március, nagyot tévedtek a meteorológusok

Drasztikus változást hoz a március, nagyot tévedtek a meteorológusok

Eddig úgy tűnt, hi­he­tünk a hosszú­távú elő­re­jel­zé­sek­nek.

Eddig úgy tűnt, hi­he­tünk a hosszú­távú elő­re­jel­zé­sek­nek. A lég­köri vál­to­zá­sok azon­ban min­den ed­digi jós­la­tot fe­lül­ír­tak!

Döbbenetes fotók - durva pusztítást végzett az ónos eső utáni olvadás

Döbbenetes fotók - durva pusztítást végzett az ónos eső utáni olvadás

A ki­adós ónos eső utáni erős és gyors fel­me­le­ge­dés egy­ál­ta­lán nem ho­zott fel­hőt­len örö­möt. Az or­szág víz­ben áll.

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Mu­tat­juk a ta­va­szi nad­rág­tren­det!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót! Mu­tat­juk a ta­va­szi nad­rág­tren­det!

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Játssz el a gon­do­lat­tal és va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Játssz el a gon­do­lat­tal és va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Őrülten szexi a tavaszi divat: robban a smaragdzöld

Őrülten szexi a tavaszi divat: robban a smaragdzöld

Idén ta­vas­szal nem annyira a szín­ka­val­kád lesz a jel­lemző, mint ahogy eddig meg­szok­hat­tuk. In­kább az egy­színű da­ra­bo­kon lesz a hang­súly.

Idén ta­vas­szal nem annyira a szín­ka­val­kád lesz a jel­lemző, mint ahogy eddig meg­szok­hat­tuk. In­kább az egy­színű, de na­gyon fel­tűnő da­ra­bokra he­lye­ző­dik a hang­súly.

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Sosem találod ki, milyen bugyit hordanak most a szexi francia nők

Sosem találod ki, milyen bugyit hordanak most a szexi francia nők

A fran­cia divat egy­sze­rűen le­nyű­göző. Imád­juk a nad­rá­go­kat, szok­nyá­kat, tás­ká­kat és ka­la­po­kat. De kevés szó esik a fe­hér­ne­műk­ről!

A fran­cia divat egy­sze­rűen le­nyű­göző. Imád­juk a nad­rá­go­kat, szok­nyá­kat, tás­ká­kat és ka­la­po­kat. De kevés szó esik a fe­hér­ne­műk­ről!

Lélegzetelállító a tavaszi körömdivat! Nagyot újítottak a tervezők

Lélegzetelállító a tavaszi körömdivat! Nagyot újítottak a tervezők

Har­mó­nia­ke­re­sés és nyug­ha­tat­lan­ság jel­lemzi a ta­va­szi tren­det a kö­röm­di­vat­ban.

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte.

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Kiderült: Tévedett a meteorológia, ilyen időjárás lesz tavasszal

Kiderült: Tévedett a meteorológia, ilyen időjárás lesz tavasszal

Az elő­re­jel­zés meg­lepő dol­got tárt fel!

Vajon kel­le­mes, napos le­vegő vagy hű­vö­sebb idő vár ránk 2017 ta­va­szán? A hosszú­távú elő­re­jel­zés meg­lepő dol­got tárt fel!

Kiderült: ilyen időjárás lesz tavasszal. Megdöbbentőt húz a március!

Kiderült: ilyen időjárás lesz tavasszal. Megdöbbentőt húz a március!

To­vábbra sem halad a meg­szo­kott me­der­ben az idő­já­rás.

To­vábbra sem halad a meg­szo­kott me­der­ben az idő­já­rás.

Te jó ég! Jövő tavasszal mindent beborítanak a pöttyök?

Te jó ég! Jövő tavasszal mindent beborítanak a pöttyök?

Már a ki­fu­tó­kon a 2017-es divat.

Bár még kint sü­ví­te­nek a mí­nu­szok, és a ka­rá­csonyra ké­szü­lünk, a ki­fu­tó­kon már a 2017-es ta­va­szi di­vat­tal ta­lál­koz­ha­tunk.

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

A 2017-es év színe a lomb­zöld lesz, ám a ta­va­szi di­vat­ban más, élénk, vagy épp sem­le­ges, ter­mé­sze­tes ár­nya­la­tok is meg­je­len­nek majd.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es év színe a lomb­zöld lesz, ám a ta­va­szi di­vat­ban más, élénk, vagy épp sem­le­ges, ter­mé­sze­tes ár­nya­la­tok is meg­je­len­nek majd.

Elképesztő, mit művel az időjárás velünk, idén ez az első ilyen nap

Elképesztő, mit művel az időjárás velünk, idén ez az első ilyen nap

A május és ezzel a ta­vasz utolsó napja ki­fo­gás­ta­lan időt ígér mára.

A május és ezzel a ta­vasz utolsó napja ki­fo­gás­ta­lan időt ígér mára. Dél­ben vi­szont jön a lé­nyeg!

Ilyet még nem láttál! Hatalmas pipacsmező lett Budapest!

Ilyet még nem láttál! Hatalmas pipacsmező lett Budapest!

Így még biz­tos nem lát­tad a fő­vá­rost!

Mi jut eszedbe a pi­pacs­ról? Fo­gad­junk, hogy nem a bel­vá­ros! Csak­hogy a ter­mé­szet a be­ton­ren­ge­teg­ben is utat tör ma­gá­nak!

Lesújtó jóslat: Durva tréfát űz velünk a májusi időjárás!

Lesújtó jóslat: Durva tréfát űz velünk a májusi időjárás!

Semmi jóra nem szá­mít­ha­tunk...

Borút és je­len­tős le­hű­lést hoz a pün­kösdi hosszú hét­vége, bár­mi­kor le­sza­kad­hat az ég! Úgy tűnik, a foly­ta­tás­ban sem szá­mít­ha­tunk túl sok jóra...

6 tény, hogy tavasszal a levegőben is szex van!

6 tény, hogy tavasszal a levegőben is szex van!

Mind­egy, hogy esik vagy fúj, neked hetek óta pe­zseg a véred. Nem vagy vele egye­dül!

Mind­egy, hogy esik vagy fúj, neked hetek óta pe­zseg a véred. Nem vagy vele egye­dül!