Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

FRISS HÍREK

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját...

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját, és ut­cára teszi uno­ká­ját és ex­me­nyét.

Bíróság előtt a migránsok: ők erőszakolták meg a 15 éves lányt

Bíróság előtt a migránsok: ők erőszakolták meg a 15 éves lányt

Ked­den kez­dő­dött meg a nemi erő­szak­kal vá­dolt mig­rán­sok pere...

Ked­den kez­dő­dött meg a nemi erő­szak­kal vá­dolt mig­rán­sok pere...

Hét feles után, részegen indult el a Szentendrei úti ámokfutó

Hét feles után, részegen indult el a Szentendrei úti ámokfutó

Meg­kez­dő­dött a ta­valy már­ci­usi, óbu­dai ha­lá­los bal­eset tár­gya­lása.

Meg­kez­dő­dött a ta­valy már­ci­usi, óbu­dai ha­lá­los bal­eset tár­gya­lása.

Elkezdődött Galambos Lajos pere

Elkezdődött Galambos Lajos pere: Ez történik a bíróságon

Szerda reg­gel kez­de­tét vette Laj­csi per­so­ro­zata.

Szerda reg­gel a több­szöri ha­lasz­tás után kez­de­tét vette Laj­csi per­so­ro­zata: a ze­nészt 50 mil­­liós köz­­mű­­lo­­pás­­sal és vesz­­te­­ge­­tés­­sel vá­­dolja az ügyész­ség.

Erre készül ma a bíróságon Galambos Lajos

Erre készül ma a bíróságon Galambos Lajos

Las­san három éve, 2015 őszén kez­dő­dött Ga­lam­bos Lajos és tár­sa­i­nak kál­vá­ri­ája.

Las­san három éve, 2015 őszén kez­dő­dött Ga­lam­bos Lajos és tár­sa­i­nak kál­vá­ri­ája. Az ügyész­ség a ze­nészt 50 mil­liós köz­mű­lo­pás­sal és vesz­te­ge­tés­sel vá­dolja.

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

For­du­lat állt be az ügyé­ben.

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást.

Most közölték: holtan esett össze Katy Perry tárgyalásán a pereskedő apáca

Most közölték: holtan esett össze Katy Perry tárgyalásán a pereskedő apáca

Hiába kérte ha­lála előtt az éne­kes­nőt, hogy áll­jon le, mert ezzel a bot­ránnyal csak má­sok­nak árt.

Lerántották a leplet Károly hercegről, erre senki sem lenne büszke

Lerántották a leplet Károly hercegről, erre senki sem lenne büszke

Diana her­cegnő ha­lála ren­ge­teg ké­sőbbi bot­ránnyal járt.

Diana her­cegnő ha­lála ren­ge­teg ké­sőbbi bot­ránnyal járt, a ki­rá­lyi csa­lád­ban pedig min­dent meg­tet­tek, hogy minél ke­ve­sebb kel­le­met­len hír je­len­jen meg róluk.

Mit keresett Magyarországon az ISIS párizsi irányítója?

Mit keresett Magyarországon az ISIS párizsi irányítója?

A 28 éves ISIS-tagot Len­gyel­or­szág­ban tar­tóz­tat­ták le. A tár­gya­lás Ka­to­wi­cé­ben kez­dő­dik.

A 28 éves ISIS-tagot Len­gyel­or­szág­ban tar­tóz­tat­ták le. A tár­gya­lás Ka­to­wi­cé­ben kez­dő­dik.

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Ko­moly lépés a fi­ú­val szem­ben!

Pár­tos Csilla fia ismét nem je­lent meg a bí­ró­sá­gon vizs­gákra hi­vat­kozva. Pécsi Il­dikó ügy­védje ko­moly lé­pésre ké­szül a fi­ú­val szem­ben!

Dráma a Teréz körúti robbantás tárgyalásán, ez történt

Dráma a Teréz körúti robbantás tárgyalásán, ez történt

A Teréz kör­úti rob­ban­tás ne­gye­dik tár­gya­lási nap­ján a vád­lott húga és édes­apja is meg­je­lent, ta­nú­val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Nagy a gond: mindent bevet a Tusup miatt szenvedő edző a bíróságon

Nagy a gond: mindent bevet a Tusup miatt szenvedő edző a bíróságon

Az ame­ri­kai edzőt el­ítél­heti a bí­ró­ság. Sokba kerül a per.

Az ame­ri­kai edzőt el­ítél­heti a bí­ró­ság. Egy ver­se­nyen fe­nye­gette meg a skót tré­nert. Sokba kerül a per.

Tovább feszíti a húrt a Teréz körúti robbantás vádlottja, ezt művelte

Tovább feszíti a húrt a Teréz körúti robbantás vádlottja, ezt művelte

Újra bí­ró­ság elé állt a 2016 szep­tem­beri me­rény­let vád­lottja hét­főn, a húga és az édes­apja is val­lo­mást tett.

Újra bí­ró­ság elé állt a 2016 szep­tem­beri me­rény­let vád­lottja hét­főn, a húga és az édes­apja is val­lo­mást tett.

Hiába könyörgött a gyámhivatalnak az emberöléssel vádolt tinédzser

Döbbenet, hiába könyörgött a gyámhivatalnak az emberöléssel vádolt tinédzser

M. Apolló, egy évvel a gyil­kos­ság előtt arra kérte a gyám­hi­va­tal­tól, ve­gyék ál­lami gon­do­zásba.

Teréz körúti robbantás: Fáradt volt a vádlott

Teréz körúti robbantás: Fáradt volt a vádlott

Késve in­dult a nap a Tör­vény­szé­ken.

Fe­szül­ten kez­dő­dött a Teréz kör­úti rob­ban­tás ne­gye­dik tár­gya­lási napja a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken, a vád­lot­tat ugyanis késve ál­lí­tot­ták elő.

A bírák is elborzadtak: fejlemények a kakucsi gyilkosság ügyében

A bírák is elborzadtak: fejlemények a kakucsi gyilkosság ügyében

Le­ve­tí­tet­ték a gyo­mor­for­gató vi­deót.

A tár­gya­lá­son a vád­lott egy­ál­ta­lán nem né­zett fel.

Fejlemények a lúgos orvos ügyében, megszólalt a vádlott

Fejlemények a lúgos orvos ügyében, megszólalt a vádlott

Ta­gadja bű­nös­sé­gét.

A férfi to­vábbra is ta­gadja bű­nös­sé­gét, sze­rinte csak azért vá­dol­ják, mert a rend­őr­ség­nek "nem volt jobb öt­lete".

Egy tanú állítja: Újra járhatott Budapesten a Teréz körúti robbantó

Egy tanú állítja: Újra járhatott Budapesten a Teréz körúti robbantó

Kis híján hoz­zá­nyúlt a bom­bát rejtő tás­ká­hoz egy haj­lék­ta­lan, egy pros­ti­tu­ált pedig látta a rob­ban­tót Bu­da­pes­ten.

Így érkezett a bíróságra Rékasi Károly

Így érkezett a bíróságra Rékasi Károly

Több mint két évvel bal­esete után Ré­kasi Ká­roly szer­dán a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­ha­tott azzal a férfi­val, aki el­gá­zolta.

Több mint két évvel bal­esete után Ré­kasi Ká­roly szer­dán a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­ha­tott azzal a férfi­val, aki el­gá­zolta.

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a tár­gya­lás.

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Szer­dán a bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

A 24 éves vád­lott három napig sé­tál­ga­tott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, míg meg nem ta­lálta a meg­fe­lelő he­lyet a me­rény­let­hez.

Nevetgélt áldozatain a Teréz körúti robbantó

Nevetgélt áldozatain a Teréz körúti robbantó

Vé­gig­hall­gatta a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr vissza­em­lé­ke­zé­sét a tá­ma­dás vád­lottja, ám a 24 éves férfit szem­mel lát­ha­tóan nem zak­latta fel, amit hal­lott.

Vé­gig­hall­gatta a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr vissza­em­lé­ke­zé­sét a tá­ma­dás vád­lottja, ám a 24 éves férfit szem­mel lát­ha­tóan nem zak­latta fel, amit hal­lott.

Botrányos dolog történt a szegedi tárgyaláson, mindenki megdöbbent

Botrányos dolog történt a szegedi tárgyaláson, mindenki megdöbbent

Meg­je­lent a ha­tó­ság a tör­vény­szé­ken és egy ügy­vé­det ma­gá­val vitt.

Egy­szer csak meg­je­lent a ha­tó­ság a Sze­gedi Tör­vény­szé­ken és az egyik ügy­vé­det ma­gá­val vitte.

Fordulat a Teréz körúti robbantás ügyében: ekkor kezdődik a tárgyalás

Fordulat a Teréz körúti robbantás ügyében: ekkor kezdődik a tárgyalás

P. László saját ké­szí­tésű szö­ges bom­bá­val tá­madt rá két rend­őrre, akár élete vé­géig bör­tönbe ke­rül­het.

Hihetetlen, ami történt: vádlott-társa nekiment Oszter Sándornak

Hihetetlen, ami történt: vádlott-társa nekiment Oszter Sándornak

Osz­ter Sán­dor egy éve min­dig a rö­vi­deb­bet húzza és ma­gya­ráz­kodni kény­sze­rül.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Megszólalt a kokainozó gázoló: kiderült, hogy mivel védi magát

Sze­rinte a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban...

T. Klára sze­rint több szak­értő is meg­ál­la­pí­totta, hogy a gá­zo­lás pil­la­na­tá­ban nem volt bó­dult ál­la­pot­ban. Csak a ha­lá­los bal­eset után ko­ka­i­no­zott...

Döntött a bíróság Lópici Gáspár fiának ügyében, erre nem számítottunk

Döntött a bíróság Lópici Gáspár fiának ügyében, erre nem számítottunk

A le­gen­dás szí­nész erő­sza­kos fia ja­nuár 15-én állt újra íté­lő­szék elé!

A le­gen­dás szí­nész erő­sza­kos fia ja­nuár 15-én állt újra íté­lő­szék elé!

Orvosszakértő igazolja: Fia megverte az idős magyar színészt

Orvosszakértő igazolja: Fia megverte az idős magyar színészt

Pén­tek dél­előtt foly­ta­tó­dott Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak bün­te­tő­pere, aki a vád sze­rint jú­nius 8-án sú­lyo­san bán­tal­mazta édes­ap­ját.

Borzalmas részletek: sugárban hányt a baba, a szülők nem hívtak orvost

Borzalmas részletek: sugárban hányt a baba, a szülők nem hívtak orvost

A szü­lők mu­lasz­tása miatt halt meg más­fél hó­na­pos kisfiuk még 2013-ban, ők mégis az or­vo­so­kat hi­báz­tat­ják.

Botrány: az oltásellenes szülők miatt halt meg a baba

Botrányosan viselkednek az oltásellenes szülők, miattuk halt meg a baba

A fél éves kort sem érte meg.

A ma­gyar ol­tás­el­le­nes moz­ga­lom ve­ze­tője nem en­gedte, hogy kisfiát or­vo­sok ke­zel­jék, a gye­reke pedig a fél éves kort sem érte meg.

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

Mi lesz így vele?

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek tönk­re­men­tek az ide­gei, és be­le­be­te­ge­dett az ál­landó pe­res­ke­désbe! Mi lesz így vele?

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér.

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér, de lehet, hogy sú­lyo­sabb bün­te­tést kap, mint re­mélte.

Ezért nem ment el a tárgyalásra Pártos Csilla

Ezért nem ment el a tárgyalásra Pártos Csilla

A vá­lást már ki­mondta a bí­ró­ság.

A vá­lást már két évvel ez­előtt ki­mondta a bí­ró­ság, az egy­kori há­za­sok azon­ban a mai napig nem tud­nak meg­ál­la­podni az anya­gi­ak­ról!

Fordulat a párizsi terrorista ügyében: még nem ítélik el Abdeslamot

Fordulat a párizsi terrorista ügyében: még nem ítélik el Abdeslamot

Múlt héten kel­lett volna bí­ró­ság elé áll­nia a pá­ri­zsi ter­ro­ris­tá­nak, de ügy­védje nyert szá­mára egy kis ha­la­dé­kot.

Részletek a bíróságról: Oszter Sándor ezt kapja karácsonyra

Részletek a bíróságról: Oszter Sándor ezt kapja karácsonyra

Osz­ter Sán­dor rég­óta jár a bí­ró­ságra, a Kos­suth-díjas szí­nész örülne, ha véget érne a rém­álom.

Osz­ter Sán­dor rég­óta jár a bí­ró­ságra, a Kos­suth-díjas szí­nész örülne, ha véget érne a rém­álom.

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Min­den­kit meg­vi­sel ez az egész!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés! Min­den­kit na­gyon meg­vi­sel ez az egész!

Lefotóztuk a bíróságon: Így meghízott Pécsi Ildikó 4 hónap alatt!

Lefotóztuk a bíróságon: Így meghízott Pécsi Ildikó 4 hónap alatt!

A Kos­suth-díjas mű­vész­nőre szinte rá sem lehet is­merni! Végre újra a régi, jól érzi magát, ez pedig lát­szik is rajta!

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Kez­dő­dik a ve­ro­nai tra­gé­dia bün­te­tő­pere Olasz­or­szág­ban!

Kez­dő­dik a ve­ro­nai tra­gé­dia bün­te­tő­pere Olasz­or­szág­ban, ezért újabb nyílt le­ve­let tet­tek közzé a bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói. Fel­szó­lí­tot­ták a busz­tár­sa­sá­got, hogy a bű­nö­sök áll­ja­nak a nyil­vá­nos­ság elé, is­mer­jék el fe­le­lős­sé­gü­ket!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Elájult a nő, amikor a megerőszakolója szemébe kellett néznie

Elájult a nő, amikor a megerőszakolója szemébe kellett néznie

Egy lí­biai mig­ráns még feb­ru­ár­ban össze­verte, majd meg­erő­sza­kolta egy ká­vézó 48 éves al­kal­ma­zott­ját.

Súlyos vádak, óriási a botrány Katalin hercegné családjában

Súlyos vádak, óriási a botrány Katalin hercegné családjában

Kínos ügy!

Kínos ügy ár­nyé­kolja be a bol­dog idő­sza­kot, ami­kor vá­ran­dós Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

Ügyvédjén keresztül üzent Pártos Csilla: Szokatlan szülinapi kívánság!

Ügyvédjén keresztül üzent Pártos Csilla: Szokatlan szülinapi kívánság!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő no­vem­ber 26-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő no­vem­ber 26-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját. Öt éve tart a kínos pe­res­ke­dés az anya­giak miatt, ügy­véd­jén ke­resz­tül árulta el la­punk­nak kí­ván­sá­gát!

Folytatódik a dráma: Váratlan fordulat Pécsi Ildikó bírósági ügyében

Folytatódik a dráma: Váratlan fordulat Pécsi Ildikó bírósági ügyében

Már sosem lesz vége Pécsi Il­dikó és Pár­tos Csilla há­bo­rú­já­nak?

Úgy tűnik, már sosem lesz vége Pécsi Il­dikó és volt menye, Pár­tos Csilla há­bo­rú­já­nak.

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben! Úgy tűnik, még hosszú éve­kig tart­hat a kel­le­met­len pe­res­ke­dés!

Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben! Hosszú éve­kig tart­hat a kel­le­met­len pe­res­ke­dés!

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

Bróker Marcsi saját rokonait is megkopasztotta

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné.

A csa­lád­ját sem kí­mélte D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi: férje test­vére is a ká­ro­sul­tak kö­zött van, rá­adá­sul nem cse­kély összeg­gel.

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Ma reg­gel kez­dő­dik a Szol­noki Tör­vény­szé­ken Bró­ker Mar­csi pere, aki a vád sze­rint 12 mil­li­árd fo­rint kárt oko­zott.

Lerobbant Pécsi Ildikó: Nagyon beteg vagyok!

Lerobbant Pécsi Ildikó: Nagyon beteg vagyok!

A szí­nész­nőt meg­vi­se­lik a hosszú évek óta tartó csa­ládi bot­rá­nyok!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­se­lik a hosszú évek óta tartó csa­ládi bot­rá­nyok! Újabb be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét!

Röhögőgörcsöt kapott Putyin a tárgyaláson, nem bírta abbahagyni

Röhögőgörcsöt kapott Putyin a tárgyaláson, nem bírta abbahagyni

Már az arcát is el­ta­karta.

Az orosz el­nö­köt a me­ző­gaz­da­sági mi­nisz­tere bu­ta­sága ne­vet­tette meg.

Ez történt a tárgyalás után a felesége megölésével vádolt hentessel

Ez történt a tárgyalás után a felesége megölésével vádolt hentessel

Ki­de­rült, hogy hová ment haza, és mit szól­nak hozzá a kör­nyé­ken lakók.

Ki­de­rült, hogy hová ment haza, és mit szól­nak hozzá a kör­nyé­ken lakók.

Drámai részletek derültek ki a gödöllői tragédiáról

Drámai részletek derültek ki a gödöllői tragédiáról

Az ál­do­zat apját ta­nú­ként idéz­ték be.

Sz. Lajos a vád sze­rint ta­valy nyá­ron erő­szak­kal meg­sze­rezte a Turay Ida Szín­ház fi­a­tal mun­ka­tár­sá­nak au­tó­ját, majd nagy se­bes­ség­gel el­haj­tott vele.

Megszólalt az ítélet után a brutálisan megvert magyar színészlegenda

Megszólalt az ítélet után a brutálisan megvert magyar színészlegenda

Szil­ágyi Ist­ván saját fejét ütötte a bí­ró­sá­gon, olyan hév­vel pró­bálta meg­vál­toz­tatni a ko­ráb­ban fia ellen tett ter­helő val­lo­má­sát.

Fia védi a sportlövőt, aki kivégezte a saját szüleit

Fia védi a sportlövőt, aki kivégezte a saját szüleit

N. Nor­bert le­lőtte az any­ját és annak élet­tár­sát, majd a rend­őrökre is tüzet nyi­tott.

N. Nor­bert le­lőtte az any­ját és annak élet­tár­sát, majd a ki­ér­kező rend­őrökre is tüzet nyi­tott.

Hujber Ferenc megúszhatja a testi sértést

Hujber Ferenc megúszhatja a testi sértést

A szép csend­ben Ka­na­dáig futó Huj­ber Fe­renc­nek pén­te­ken je­le­nése lenne a bí­ró­sá­gon.

A szép csend­ben Ka­na­dáig futó Huj­ber Fe­renc­nek pén­te­ken je­le­nése lenne a bí­ró­sá­gon.

Hihetetlen jelenet Oszter tárgyalásán, mindenki nevetésben tört ki

Hihetetlen jelenet Oszter tárgyalásán, mindenki nevetésben tört ki

A 69 éves szí­nész megint mű­sort csi­nált a tár­gya­ló­te­rem­ben. Nem is akár­mi­lyet!

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Osz­ter Sán­dor máig képes meg­le­pe­tést okozni. Va­la­mi­vel min­dig fel­dobja a bí­ró­sági tár­gya­lást.

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja! Nem hi­szed el, mivel lepi meg volt anyósa a jeles al­ka­lom­ból!

Csak fenéken billentette kisfiát, akinek leszakadt a lépe

Azt állítja az anya, hogy csak fenéken billentette kisfiát, akinek leszakadt a lépe

Az asszonyt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták, ta­gadja, hogy bán­totta óvo­dás gye­re­két.

Az asszonyt bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták, ta­gadja, hogy bán­totta óvo­dás gye­re­két.

Elképesztő dolog derült ki a kalapácsos gyilkossággal vádolt nőről

Elképesztő dolog derült ki az érdi kalapácsos gyilkossággal vádolt nőről

A csü­tör­töki tár­gya­lá­son sok­koló rész­le­te­ket kö­zöl­tek a ket­tős gyil­kos­ság el­kö­ve­tő­jé­ről.

Ezzel bukott le
a tápiószelei vérfertőző apa

Ezzel bukott le
a tápiószelei vérfertőző apa

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát.

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát. Ször­nyű tet­te­i­hez sa­já­tos mód­szert vá­lasz­tott a férfi, ám hiába igye­ke­zett lep­lezni vér­fer­tőző kap­cso­la­tát, az bi­zony vá­rat­lan és ta­gad­ha­tat­lan módon ki­pat­tant.

Óriásit hazudott a vád szerint az érdi kalapácsos gyilkos

Óriásit hazudott
a vád szerint az érdi kalapácsos gyilkos

Csü­tör­tö­kön kez­dő­dött a tár­gya­lása a há­rom­gye­re­kes anyá­nak, akit egy idős há­zas­pár meg­ölé­sé­vel vá­dol­nak.

Csü­tör­tö­kön kez­dő­dött a tár­gya­lása a há­rom­gye­re­kes anyá­nak, akit egy pe­da­gó­gus­há­zas­pár meg­ölé­sé­vel vá­dol­nak. A tö­ré­keny al­katú nő so­ka­kat meg­döb­ben­tett, sza­va­ira pedig ke­mé­nyen re­a­gált a bíró, szem­be­sítve őt egy ko­rábbi, ha­lá­los ki­je­len­té­sé­vel.

Diótörő kalapáccsal halálra verte a nyugdíjas házaspárt egy érdi családanya

Diótörő kalapáccsal halálra verte a nyugdíjas házaspárt egy érdi családanya

A bru­tá­lis gyil­kos­ság ügyét ma kez­dik tár­gyalni.

A bru­tá­lis gyil­kos­ság ügyét ma kez­dik tár­gyalni a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Nem örül az elmaradt tárgyalásnak, nagy bejelentésre készül Lajcsi!

Nem örül az elmaradt tárgyalásnak, nagy bejelentésre készül Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész áram­lo­pási ügyé­nek tár­gya­lása el­to­ló­dott, ok­tó­ber he­lyett de­cem­ber­ben áll bí­ró­ság elé.

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

A ze­nész nem biz­tos, hogy örül...

A ze­nész nem biz­tos, hogy repes az öröm­től, hi­szen már sze­retne túl lenni a rá váró tár­gya­lás­so­ro­za­ton, de ügy­vé­dei úgy dön­töt­tek, ha­lasz­tást kér­nek.

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Osz­ter Sán­dor hó­na­pok óta jár a bí­ró­ságra és min­dig képes be­dobni va­lami show-ele­met a tár­gya­lá­son.

Botrány a tárgyaláson, kórházba kellett vinni egy szolnoki fiatalt

Botrány a tárgyaláson, kórházba kellett vinni egy szolnoki fiatalt

A bíró fél­be­sza­kí­totta a tár­gya­lást.

A bíró fél­be­sza­kí­totta a tár­gya­lást, mi­u­tán a vád­lottra az egyik tanú rá­tá­madt.

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Ké­sett, majd el­aludt Osz­ter Sán­dor a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken.

Ké­sett, és el­aludt Osz­ter Sán­dor a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken. Kí­nozza a front­ér­zé­keny­ség.

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Töb­ben el­ne­vet­ték ma­gu­kat.

Még kol­lé­gája, L.L. Ju­nior is a nagy bajba ke­ve­re­dett éne­kesnő ellen val­lott. Töb­ben el­ne­vet­ték ma­gu­kat a tár­gya­ló­te­rem­ben.

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

A Ri­post meg­tudta: az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt, mert nem akarja fi­zetni a jog­erő­sen meg­ítélt gye­rek­tar­tást!

Balázsék újabb perre számíthatnak

Balázsék újabb perre számíthatnak

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak! Mi lesz itt?

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak!

Bíróságon áll bosszút Cicciolina: Ügyvédet fogadott!

Bíróságon áll bosszút Cicciolina: Ügyvédet fogadott!

Vissza­él­tek a ne­vé­vel!

Az egy­kori por­nó­sztár nem ke­gyel­mez! Ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett: két ét­te­rem is vissza­élt a ne­vé­vel!

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek. A Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság tár­gyalja majd az ügyét.

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Öt éve tart a csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre sú­lyos­bo­dik!

Öt éve tart a kínos csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre csak sú­lyos­bo­dik! Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben!

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

A mű­vésznő egyre be­te­gebb a csa­lád­já­ban zajló bot­rá­nyok miatt. Most fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

A 77 éves mű­vésznő egyre be­te­gebb a csa­lád­já­ban zajló bot­rá­nyok miatt. Most fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a per.

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a pe­res­ke­dés Pécsi Il­dikó és menye, Pár­tos Csilla kö­zött.

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Első tár­gya­lá­sán vett részt.

A nép­szerű szí­nésznő éle­té­ben elő­ször vett részt bí­ró­sági tár­gya­lá­son, és úgy gon­dolja, jó dön­tést ho­zott.

Friss hír: Döntött a törvényszék Bróker Marcsi ügyében

Friss hír: Döntött a törvényszék Bróker Marcsi ügyében

Ki­de­rült, mikor kez­dő­dik a Kun-Me­di­á­tor-ügy tár­gya­lása. A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint a bí­ró­ság az el­ső­fokú íté­le­tet leg­ha­ma­rabb 2018 őszén hoz­hatja meg.

Ki­de­rült, mikor kez­dő­dik a Kun-Me­di­á­tor-ügy tár­gya­lása. A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint a bí­ró­ság az el­ső­fokú íté­le­tet leg­ha­ma­rabb 2018 őszén hoz­hatja meg.