CÍMKE: 'tárgyalás'

Ma végre kiderül, mit láttak a tanúk: Folytatódik Aurelio pere

Ma végre kiderül, mit láttak a tanúk: Folytatódik Aurelio pere

Bár az em­ber­rab­lás­sal vá­dolt celeb ügy­védje nem szá­mít meg­le­pe­tésre...

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

A mig­rá­ciós vál­sá­got elég­te­le­nül ke­zeli az Eu­ró­pai Unió.

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­rő­lis tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Rumen Radev bol­gár köz­tár­sa­sági el­nök­kel.

Elhagyta felesége, brutális módon gyilkolt a szigetszentmiklósi hotelben a férfi

Elhagyta felesége, brutális módon gyilkolt a szigetszentmiklósi hotelben a férfi

Sá­tán­nak nézte a ta­ka­rí­tó­nőt.

Elő­ször anyó­sá­nak, majd sá­tán­nak nézte a ta­ka­rí­tó­nőt.

Sorsdöntő fordulat jöhet a halálkamion ügyében, ez várható ma

Sorsdöntő fordulat jöhet a halálkamion ügyében, ez várható ma

Az em­ber­csem­pé­szek miatt négy évvel ez­előtt 71 ember halt kín­ha­lált.

Az em­ber­csem­pé­szek miatt négy évvel ez­előtt 71 ember halt kín­ha­lált egy le­ve­gőt­len ka­mi­on­ban.

V4NA: Korrupt politikusokkal tárgyalt Gyurcsány Ferenc

V4NA: Korrupt politikusokkal tárgyalt Gyurcsány Ferenc

Gyur­csány Fe­renc pártja meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami­kor egy tár­gya­ló­asz­tal­hoz ültek az ALDE-val.

Gyur­csány Fe­renc pártja meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami­kor egy tár­gya­ló­asz­tal­hoz ültek az ALDE-val.

Világhírű kanadai gondolkodóval tárgyalt Orbán Viktor

Világhírű kanadai gondolkodóval tárgyalt Orbán Viktor

Bu­da­pestre ér­ke­zett Jor­dan Pe­ter­son.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Jor­dan Pe­ter­sont.

Most érkezett: kiakadt a bíró Hien apjának a tárgyalásán

Most érkezett: kiakadt a bíró Hien apjának a tárgyalásán

Alig tíz perc­cel a tár­gya­lás meg­kez­dése után kény­te­len volt szü­ne­tet ren­delni a bíró.

Alig tíz perc­cel a tár­gya­lás meg­kez­dése után kény­te­len volt szü­ne­tet ren­delni a bíró.

A V4-ekhez törleszkedik a francia elnök

A V4-ekhez törleszkedik a francia elnök

Együtt fog­nak ebé­delni.

A keddi uniós csú­csot meg­elő­zően Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök ebédre hívta a V4-es or­szá­gok mi­nisz­ter­el­nö­keit, ter­mé­sze­te­sen Orbán Vik­tort is.

Lajcsi nem hitt a szemének: Majdnem elájult lánya fotója láttán

Lajcsi nem hitt a szemének: Majdnem elájult lánya fotója láttán

A ze­nész arcán őszinte meg­le­pe­tés lát­szott, ami­kor meg­mu­tat­tuk neki a lánya kö­zös­ségi ol­da­lán meg­je­lent be­szé­des fotót.

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

A ma­gyar kor­mányfő azon a ta­nács­ko­zá­son vesz részt, ame­lyen az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak az állam- és kor­mány­fők.

A ma­gyar kor­mányfő azon a ta­nács­ko­zá­son vesz részt, ame­lyen az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak az állam- és kor­mány­fők.

Rosszabb a helyzet, mint hittük: baj van Lajcsi egészségével

Rosszabb a helyzet, mint hittük: baj van Lajcsi egészségével

Laj­csit nem­rég a mentő vitte el, és úgy tűnik, egy da­ra­big még szük­sége lesz az or­vo­sokra.

Laj­csit nem­rég a mentő vitte el, és úgy tűnik, egy da­ra­big még szük­sége lesz az or­vo­sokra.

Megdöbbentő fordulat Lajcsi ügyében, erre nem számított senki

Megdöbbentő fordulat Lajcsi ügyében, erre nem számított senki

Tár­gya­lása szerda reg­gel kez­dő­dött.

A köz­üzemi lo­pás­sal és vesz­te­ge­tés­sel vá­dolt Ga­lam­bos Lajos újabb tár­gya­lása szerda reg­gel kez­dő­dött.

Igazi kabaré: Táskája áráért vonulhat börtönbe Aurelio

Igazi kabaré: Táskája áráért vonulhat börtönbe Aurelio

9 évre ítél­he­tik...

Meg­le­he­tő­sen ér­de­ke­sen ala­kult Au­re­lio em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása. 180 ezer fo­rin­tért ítél­he­tik el akár 9 évre is.

Lajcsi döntött: Nem akarom, hogy többen belehaljanak ebbe az ügybe

Galambos Lajcsi döntött: Nem akarom, hogy többen belehaljanak ebbe az ügybe

A köz­mű­lo­pás­sal vá­dolt ze­nész­nek elege lett a két éve tartó per­ből...

A köz­mű­lo­pás­sal vá­dolt ze­nész­nek elege lett a két éve tartó per­ből és úgy dön­tött, egyes­sé­get köt az ügyész­ség­gel. Ennek per­sze fel­té­te­lei van­nak. A mu­la­tós ze­nész nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Megdöbbentő fordulat Aurelio tárgyalásán: erre senki nem számított

Megdöbbentő fordulat Aurelio tárgyalásán: erre senki nem számított

Még min­dig zaj­lik a bün­te­tő­per az egy­kori va­ló­vi­lá­gos ügyé­ben.

Még min­dig zaj­lik a bün­te­tő­per az egy­kori va­ló­vi­lá­gos ügyé­ben.

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra.

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra, ahol el­kez­dő­dött em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása.

Orbán Viktor: Küldjünk üzenetet Brüsszelnek, a magyarok változást akarnak

Orbán Viktor: Küldjünk üzenetet Brüsszelnek, a magyarok változást akarnak

Olyan Eu­ró­pát sze­ret­nénk, amely meg­védi a ha­tá­rait ten­ge­ren és szá­raz­föl­dön!

Az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son erős üze­ne­tet kell kül­deni Brüsszelbe arról, hogy "vál­to­zást aka­runk, egy olyan Eu­ró­pát sze­ret­nénk, amely meg­védi a ha­tá­rait ten­ge­ren és szá­raz­föl­dön" - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök

Vámpír lesz az új Batman: erre a színészre cserélik le Ben Afflecket

Vámpír lesz az új Batman: erre a színészre cserélik le Ben Afflecket

Bár még foly­nak a tár­gya­lá­sok, a ké­szí­tők Ro­bert Pat­tin­sont sze­ret­nék a de­ne­vér­em­ber jel­me­zé­ben látni.

Az esküdtek is sokkot kaptak, új részletek a Fertő tavi gyilkosságról

Az esküdtek is sokkot kaptak, új részletek a Fertő tavi gyilkosságról

A gyo­mor­for­gató rész­le­te­ket ked­den órá­kon ke­resz­tül ve­tí­tet­ték a tár­gya­ló­te­rem­ben, a tet­test pedig el­ítél­ték.

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Steve Bannon: Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Steve Ban­non az ame­ri­kai elnök ko­rábbi fő­ta­nács­adója be­szélt arról, hogy 14 év után ismét a leg­ma­ga­sabb szin­te­ken tár­gyal az ame­ri­kai és a ma­gyar ve­ze­tés.

Ezért robbanhat bármikor a botrány a híres rendező halála után

Ezért robbanhat bármikor a botrány a híres rendező halála után

A Fe­kete Vidék ren­de­zője a múlt hó­nap­ban hunyt el, mi­u­tán agy­vér­zést szen­ve­dett, de a ha­gya­téka vitát szít­hat a csa­lád­já­ban.

Fertő tavi gyilkosság: hátborzongató, ami most a tárgyaláson történik

Fertő tavi gyilkosság: hátborzongató, ami most a tárgyaláson történik

Egy ma­gyar nő fel­da­ra­bolt holt­tes­tét ta­lál­ták meg ta­valy a Fertő tóban.

Egy ma­gyar nő fel­da­ra­bolt holt­tes­tét ta­lál­ták meg ta­valy a Fertő tóban.

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor és Do­nald Trump jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Salvini megérkezett egy új Európát építeni

Salvini megérkezett egy új Európát építeni

Orbán Vik­tor és Mat­teo Sal­vini a ha­tárt védő ke­rí­tés­nél ta­lál­ko­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy képet osz­tott meg, ame­lyen Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter­rel kö­zö­sen a ma­gyar ha­tárt védő ke­rí­tés­nél ta­lál­koz­tak.

Orbán: Magyarország a déli határon Ausztriát is védi

Orbán: Magyarország a déli határon Ausztriát is védi

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott. Az oszt­rák Sza­bad­ság Párt el­nöke, oszt­rák al­kan­cel­lár és a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke tár­gya­lá­sá­ról a két po­li­ti­kus saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be hét­főn.

Orbán Viktor fogadta a német cég alapítóját

Orbán Viktor fogadta a német cég alapítóját

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Heinz Her­mann Thi­e­let, a Knorr-Bremse AG fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak tisz­te­let­beli el­nö­két.

A mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt fo­gadta Heinz Her­mann Thi­e­let, a Knorr-Bremse AG fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak tisz­te­let­beli el­nö­két.

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult...

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult és ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. Ez ért­hető is...

Átvágta gondozottja torkát a migráns

Átvágta gondozottja torkát a migráns

Hát­bor­zon­gató eset­ről szá­molt be a Deu­tsche Welle.

Hát­bor­zon­gató eset­ről szá­molt be a Deu­tsche Welle: egy 20 esz­ten­dős afgán mig­ráns el­vágta egy nyolc­vanöt éves német nyug­dí­jas tor­kát.

Budapestre jön az osztrák alkancellár

Budapestre jön az osztrák alkancellár

A Nép­szava in­for­má­ciói sze­rint a május 2.-án Ma­gyar­or­szágra lá­to­gató Mat­teo Sal­vi­nit kö­ve­tően, Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che, az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt el­nöke is Bu­da­pestre ér­ke­zik.

A Nép­szava in­for­má­ciói sze­rint a május 2.-án Ma­gyar­or­szágra lá­to­gató Mat­teo Sal­vi­nit kö­ve­tően, Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che, az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt el­nöke is Bu­da­pestre ér­ke­zik jövő hét­főn. St­ra­che hi­va­ta­lo­san mi­nisz­teri ta­lál­ko­zóra, a dip­lo­má­ciai pro­to­koll sze­rint tehát kor­mány­közi lá­to­ga­tásra ér­ke­zik.

Hosszú Katinka elárulta: erről álmodni sem mert

Hosszú Katinka elárulta: erről álmodni sem mert

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nek a ver­se­nyek mel­lett másra is kell időt sza­kí­ta­nia.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nek a ver­se­nyek mel­lett másra is kell időt sza­kí­ta­nia.

Orbán Viktor: Második nap Pekingben (videó)

Orbán Viktor: Második nap Pekingben (videó)

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll arra, hogy a Kína, va­la­mint a közép- és kelet-eu­ró­pai or­szá­gok kö­zötti együtt­mű­kö­dé­sen ke­resz­tül elő­moz­dítsa az eu­ró­pai-kínai kap­cso­la­tok egé­szé­nek fej­lő­dé­sét.

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll arra, hogy a Kína, va­la­mint a közép- és kelet-eu­ró­pai or­szá­gok kö­zötti együtt­mű­kö­dé­sen ke­resz­tül elő­moz­dítsa a kap­cso­la­to­kat.

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán.

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán. A fel­vé­te­lek a pe­kingi tár­gya­lá­sok né­hány pil­la­na­tát örö­kí­tik meg és ké­pe­ket vil­lant fel Pe­king lát­vá­nyos­sá­ga­i­ból is.

Szijjártó: A szankciók ellen vagyunk

Szijjártó: A szankciók ellen vagyunk

Bu­da­pest ér­de­kelt abban, hogy kínai vál­la­la­tok be­fek­tes­se­nek ná­lunk.

Bu­da­pest ér­de­kelt a minél sza­ba­dabb glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem­ben, és abban, hogy kínai vál­la­la­tok be­fek­tes­se­nek az or­szág­ban.

Orbán Viktor videója: Második állomás Peking

Orbán Viktor videója: Második állomás Peking

A ma­gyar kül­dött­ség ér­ke­zé­sé­nek pil­la­na­tait örö­kí­tette meg és tette közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar kor­mányfő.

Szembenézett az anya és a tápiósági pedofil

Szembenézett az anya és a tápiósági pedofil

Ki­hall­gat­ták a ta­nú­kat a pe­dofil­ügy­ben.

Ta­nú­ki­hall­ga­tás­sal foly­ta­tó­dott a 66 éves Sz. Sán­dor bí­ró­sági ügye, akit 6 kis­lány sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

A lettek szerint sem adomány az uniós támogatás

A lettek szerint sem adomány az uniós támogatás

Sch­mitt Pál Péter uniós ko­or­di­ná­ci­ó­ért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­kár Ri­gá­ban tár­gyalt.

Sch­mitt Pál Péter uniós ko­or­di­ná­ci­ó­ért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­kár Ri­gá­ban tár­gyalt az eu­ró­pai uniós együtt­mű­kö­dési le­he­tő­sé­gek­ről.

Orbán Viktor miniszterelnök Kazahsztánban tárgyal

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág.

Szijjártó Péter: Hatalmas áremelést hozna a francia adójavaslat

Szijjártó: Hatalmas áremelést hozna a francia adójavaslat

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak (EU) ismét ver­seny­ké­pes­nek és biz­ton­sá­gos­nak kell len­nie - je­len­tette ki Szij­jártó Péter, kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter Po­zsony­ban.

Már a szabadulása utáni vérengzésre készül az Iszlám Állam elfogott embere

Már a szabadulása utáni vérengzésre készül az Iszlám Állam elfogott embere

Sze­re­tem az Isz­lám Ál­la­mot - mondta a ter­ror­szer­ve­zet em­bere.

Sze­re­tem az Isz­lám Ál­la­mot - mondta a ter­ror­szer­ve­zet em­bere.

Fordulat a soroksári futónő ügyében: súlyos ellentmondásokra derült fény

Fordulat a soroksári futónő ügyében: súlyos ellentmondásokra derült fény

Mást mon­da­nak a szak­ér­tők.

Az ügy­ben fel­kért orvos szak­ér­tők vé­le­mé­nye el­lent­mond egy­más­nak.

A kereszténység a közös alap

Orbán Viktor: A kereszténység a közös alap

Ezt mondta Orbán Vik­tor a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sá­ban, Pra­i­á­ban.

A ke­resz­tény kul­túra közös gon­dol­ko­dási alap - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sá­ban.Pra­i­á­ban, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Orbán Viktor tárgyalt a CDU küldötteivel

Orbán Viktor tárgyalt a CDU küldötteivel

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke pén­te­ken a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta a né­met­or­szági Baden-Würt­tem­berg tar­to­mány CDU-frak­ci­ó­já­nak kép­vi­se­lőit

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke pén­te­ken a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta a né­met­or­szági Baden-Würt­tem­berg tar­to­mány CDU-frak­ci­ó­já­nak kép­vi­se­lőit. Mi­köz­ben az Eu­ró­pai Nép­pár­ton belül a Fi­desz és sze­mély sze­rint a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ko­moly vi­tá­ban áll, ez a hely­zet nem be­fo­lyá­solja a köz­vet­len párt­kap­cso­la­to­kat.

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Az es­küdt biz­tos volt benne, hogy a tanúk ha­zud­tak.

Az es­küdt biz­tos volt benne, hogy a tanúk ha­zud­tak azért, hogy véd­jék Mi­chael Jack­sont.

Kisebb ordítozással kezdődött Lajcsi bírósági tárgyalása

Kisebb ordítozással kezdődött Lajcsi bírósági tárgyalása

Új bí­ró­val vette kez­de­tét a bün­te­tő­per

Új bí­ró­val vette kez­de­tét Lagzi Laj­csi bün­te­tő­pere hétfő reg­gel.

Elárulta a bérgyilkos Dér Csaba, hol állna bíróság elé

Elárulta a bérgyilkos Dér Csaba, hol állna bíróság elé

Ma­gyar bí­ró­ság elé akar ke­rülni.

A Prá­gá­ban el­fo­gott ma­gyar bér­gyil­kos ma­gyar bí­ró­ság elé akar el­ső­ként ke­rülni.

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

A trom­bi­ta­mű­vészt meg­vi­selte a hét­fői tár­gya­lása, amit bí­ró­csere miatt az ele­jé­től kezd­tek.

Irány Varsó! Lengyelországban tárgyal ma Orbán Viktor

Irány Varsó! Lengyelországban tárgyal ma Orbán Viktor

Irány Varsó cím­mel képet tett ki a kor­mányfő ma a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Irány Varsó cím­mel képet tett ki a mi­nisz­ter­el­nök ma reg­gel a Fa­ce­book-ol­da­lára. Orbán Vik­tor Len­gyel­or­szág­ban tár­gyal a vi­seg­rádi or­szá­gok ve­ze­tő­i­vel.

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

Bí­ró­csere miatt új­ra­tár­gyal­ják az ügyét.

Bí­ró­csere miatt új­ra­tár­gyal­ják az ügyét.

Súlyos büntetést kaphat: durva, mivel vádolják a 42 éves sztármamit

Súlyos büntetést kaphat: durva, mivel vádolják a 42 éves sztármamit

Már a tár­gya­lás idő­pont­ját is ki­tűz­ték, de az éne­kesnő még min­dig azt ál­lítja, hogy ő nem tett semmi tör­vénybe üt­kö­zőt.

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Gyil­kos­ság elő­ké­szü­lete a vád.

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása a Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­sá­gon.

Fordulat Oszter Sándor ügyében: újra bíróság előtt kell felelnie

Fordulat Oszter Sándor ügyében: újra bíróság előtt kell felelnie

Bár első fokon fel­men­tet­ték a szí­nészt, az ügyész­ség to­vább viszi az ügyet.

Orbán Viktor máris tárgyalt Jeruzsálemben!

Orbán Viktor máris tárgyalt Jeruzsálemben!

A RIPOST úgy ér­te­sült, hogy a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök máris po­li­ti­kai tár­gya­lá­sokba kez­dett.

A RIPOST úgy ér­te­sült, hogy Je­ru­zsá­lembe ér­ke­zése után a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök máris po­li­ti­kai tár­gya­lá­sokba kez­dett.

Szijjártó: javulnak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok

Szijjártó: javulnak a magyar-amerikai politikai kapcsolatok

Szij­jártó Péter ame­ri­kai kol­lé­gá­já­val.

El­kezd­ték új­ra­épí­teni a ma­gyar-ame­ri­kai kap­cso­lat­rend­szer har­ma­dik pil­lé­rét, a po­li­ti­kai kap­cso­la­to­kat - mondta Szij­jártó Péter.

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása.

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása.

Mentőket riasztott a bíró: megrázó vallomást tett az inárcsi rém

Mentőket riasztott a bíró: megrázó vallomást tett az inárcsi rém

Az egy­kori rendőr ta­valy nyá­ron vég­zett az őt se­gítő nővel.

Az egy­kori rendőr ta­valy nyá­ron vég­zett az őt se­gítő nővel.

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

A férfi je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, ám a pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Bíróságra ment az Oscar-díjas színész, de azután jött az újabb baj

Bíróságra ment az Oscar-díjas színész, de azután jött az újabb baj

Zak­la­tási ügye miatt tar­tot­ták meg az első tár­gya­lást, de ha­za­felé menet ismét rend­őrök­kel ta­lálta szem­ben magát.

Fordulat, vallomást tett a Dózsa György úti gázoló, ezt mondta

Fordulat, vallomást tett a Dózsa György úti gázoló, ezt mondta

A meg­vá­dolt M. Ri­chárd tár­gya­lása pén­te­ken kez­dő­dött, ál­lí­tása sze­rint saj­nálja a tör­tén­te­ket.

A meg­vá­dolt M. Ri­chárd tár­gya­lása pén­te­ken kez­dő­dött, ál­lí­tása sze­rint saj­nálja a tör­tén­te­ket.

Orbán-Netanjahu találkozóra került sor Brazíliában

Orbán-Netanjahu találkozóra került sor Brazíliában

Orbán Vik­tor a V4-Iz­rael csúcs­ról és a biz­ton­ság­po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ről is tár­gyalt Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu­val.

Orbán Vik­tor a V4-Iz­rael csúcs­ról és a biz­ton­ság­po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ről is tár­gyalt Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu­val.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

88 mil­liót kö­ve­tel Csilla.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte, hogy ha­lasszák el az elő­ze­tes meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szóló tár­gya­lást.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon a fel­té­te­le­zett el­kö­vető.

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a frank­furti bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki a gyanú sze­rint több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban, majd azzal fe­nye­gette meg, hogy le­vágja a fejét.

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai, sze­mé­lye­sen akar­ták látni a vil­lany­sze­re­lők fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát!

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai, sze­mé­lye­sen akar­ták látni a vil­lany­sze­re­lők fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát!

Végre fia gyilkosának szemébe nézhetett a bíróságon az anya

Végre fia gyilkosának szemébe nézhetett a bíróságon az anya

Azért kel­lett meg­hal­nia egy 20 éves fi­a­tal­nak, mert meg akart vé­deni egy lányt afgán zak­la­tó­já­tól.

Azért kel­lett meg­hal­nia egy 20 éves fi­a­tal­nak, mert meg akart vé­deni egy lányt afgán zak­la­tó­já­tól.

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia tár­gya­lása meg­kez­dő­dött, ám a sofőr el sem ment. A meg­halt gye­re­kek szü­le­i­ben sok a fájó kér­dés.

Büszke tetteire az ápoló, aki több mint száz beteget mérgezett meg

Büszke tetteire az ápoló, aki több mint száz beteget mérgezett meg

A kol­lé­gái előtt akart jobb fény­ben fel­tűnni azzal, hogy a meg­mér­ge­zett em­be­re­ket új­ra­éleszti.

Világsztár torkára támadt a késes rabló, évekre lecsukják

Világsztár torkára támadt a késes rabló, évekre lecsukják

El­kez­dő­dött a tár­gya­lása.

El­kez­dő­dött a ré­misztő bűn­tény bí­ró­sági tár­gya­lása. Tagad a vád­lott, de aligha ússza meg sú­lyos bün­te­tés nél­kül.

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Tel­je­sen szür­re­á­lis je­le­net zaj­lott le egy bí­ró­sá­gon. Egy be­ván­dor­lót őrök ci­pel­ték be a te­rembe, mert ha­lott­nak tette magát!

Nagyot hibázott az 52 éves sztármami, súlyos árat fizet a történtekért

Nagyot hibázott az 52 éves sztármami, súlyos árat fizet a történtekért

Hal­ley Berry és volt férje ön­hi­bá­ju­kon kívül szeg­tek meg egy sza­bályt.

Hal­ley Berry és volt férje ön­hi­bá­ju­kon kívül szeg­tek meg egy sza­bályt.

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Már több tár­gya­lá­son van­nak túl. Ér­dek­lőd­nek az él­vo­nal­beli csa­pat és az után­pót­lás­képző aka­dé­mia iránt is.

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

A mi­nisz­ter­el­nök "Tar­lós 2019" cím­mel posz­tolt vi­deót a kö­zös­ségi ol­dalra.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök "Tar­lós 2019" cím­mel posz­tolt vi­deót a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra.

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Újra bí­ró­ság elé kell áll­nia Vona Gá­bor­nak és Terry Black­nek, a tár­gya­lás szer­dán 9 óra­kor kez­dő­dött.

Újra bí­ró­ság elé kell áll­nia Vona Gá­bor­nak és Terry Black­nek.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Val­lo­mást tett a ze­nész.

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, akit...

Váratlan fordulat, Lajcsi felesége elhagyta a tárgyalótermet

Váratlan fordulat, Lajcsi felesége elhagyta a tárgyalótermet

Csü­tör­tö­kön reg­gel foly­ta­tó­dott a bí­ró­sá­gon Ga­lam­bos Lajos három éve hú­zódó ügye.

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt. A szö­ve­vé­nyes ügy vé­gére még jó ideig nem ke­rül­het pont.

Egy­kori me­ne­dzsere még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt. A szö­ve­vé­nyes ügy vé­gére még jó ideig nem ke­rül­het pont.

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Már nem kér a bo­csá­nat­ké­rés­ből...

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

Eljött az idő: Elköltöztek Galambos Lajos gyermekei

Eljött az idő: Elköltöztek Galambos Lajos gyermekei

Nem szok­vá­nyos nyá­ron van túl Ga­lam­bos Lajos és csa­ládja. Ez volt ugyanis az utolsó va­ká­ció, ami­kor...

Nem szok­vá­nyos nyá­ron van túl Ga­lam­bos Lajos és csa­ládja. Ez volt ugyanis az utolsó va­ká­ció, mi­előtt a két idő­sebb gyer­mek, Bogi és Ist­ván ki­re­pül­tek a csa­ládi fé­szek­ből.