CÍMKE: 'tanár'

Botrány a nyílt utcán: diákjai előtt támadták meg a somogyi tanárt

Botrány a nyílt utcán: diákjai előtt támadták meg a somogyi tanárt

A férfi jó pél­dát akart mu­tatni a gye­re­kek­nek, ezért rá­szólt egy sze­me­te­lőre. Ő azon­ban nem vette jó néven ezt.

A férfi jó pél­dát akart mu­tatni a gye­re­kek­nek, ezért rá­szólt egy sze­me­te­lőre. Ő azon­ban nem vette jó néven ezt.

Csúnyán lebukott a tanárnő: fiatal diákját csókolta, mikor rajtakapták...

Csúnyán lebukott a tanárnő: fiatal diákját csókolta, mikor rajtakapták...

A fi­a­tal fiú szá­já­ban szinte fel­ol­vadt a har­min­cas nő, és le is fo­tóz­ták őket.

A fi­a­tal fiú szá­já­ban szinte fel­ol­vadt a har­min­cas nő, és le is fo­tóz­ták őket.

Durva botrányba keveredett a tanárnő, diákjával kapták rajta

Durva botrányba keveredett a tanárnő, diákjával kapták rajta

Ki­de­rült, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nálta az egyik di­ák­ját. Pi­káns üze­ne­te­ket is vál­tott vele...

Ki­de­rült, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nálta az egyik di­ák­ját. Pi­káns üze­ne­te­ket is vál­tott vele...

Botrány az iskolában: kirúgták a tanárnőt fürdőruhás képe miatt

Botrány az iskolában: kirúgták a tanárnőt fürdőruhás képe miatt

Az igaz­gató ki­bo­rult.

Az is­kola igaz­ga­tója sze­rint a fotó "fol­tot ejt az in­téz­mény hír­ne­vén".

Gyilkos diák: Halálra szúrta a tanárát, mert iszlámellenesnek tartotta

Gyilkos diák: Halálra szúrta a tanárát, mert iszlámellenesnek tartotta

Pedig a tanár nem bán­totta sem Al­la­hot, sem pedig az isz­lá­mot.

Pedig a tanár nem bán­totta sem Al­la­hot, sem pedig az isz­lá­mot.

Kegyetlenül végzett a háromgyerekes anya az érdi tanár házaspárral

Kegyetlenül végzett a háromgyerekes anya az érdi tanár házaspárral

Dió­törő ka­la­páccsal verte agyon az idős há­zas­párt, mert nem akar­tak pénzt adni neki. Íté­let vár­ható a nő ügyé­ben.

Családja jelentette be: elhunyt a magyar tanár és díjnyertes tudós

Családja jelentette be: elhunyt a magyar tanár és díjnyertes tudós

Élete vé­géig dol­go­zott. Elekfi László csa­lád­tag­jai kö­ré­ben hunyt el hét­főn Bu­da­pes­ten.

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor anyu­kád a ta­nár­nőd.

Nincs is annál fur­csább hely­zet, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik...

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

A fel­nőtt nőről ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val.

A fel­nőtt nőről ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val. Vajon ho­gyan gon­dol­hatta, hogy ezt meg­úsz­hatja? Vagy annyira el­kapta a vágy szele, hogy nem ér­de­kelte semmi, csak az, hogy el­csá­bítsa di­ák­ját.

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Kitört a szexbotrány: a családi nyaralásról utazott haza a tanár hancúrozni

Kitört a szexbotrány: a családi nyaralásról utazott haza a tanár, hogy diákjaival lefeküdjön

A csa­lád­apa tit­kos vi­szonyt foly­ta­tott a ta­nít­vá­nya­i­val, de végül túl­fe­szí­tette a húrt.

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Kínos lebukás, pornóvideói miatt indult nyomozás egy tanárnő ellen

Egy kö­zép­is­ko­lai tanár má­sod­ál­lás­ban egy por­nó­ol­dalt üze­mel­te­tett, ahova fér­jé­vel kö­zö­sen ké­szí­tet­tek 18 ka­ri­kás tar­tal­mat.

Így búcsúztatták diákjai a nyugdíjazott tanárnőt

Megható! Így búcsúztatták diákjai a nyugdíjba vonulása előtt a tanárnőt

Sírás lett a vége.

Ma már ennél job­bat nem lá­tunk! Ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek a ta­nár­nő­nek! Sírás lett a vége.

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het. Na­gyon hi­á­nyozni fog neki az el­hunyt.

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het. Na­gyon hi­á­nyozni fog neki az el­hunyt.

Undorító dolgot művelnek a tanárnőkkel a szexéhes diákok

Undorító dolgot művelnek a tanárnőkkel a szexéhes diákok

Sok pe­da­gó­gus mély de­presszi­óba zu­hant az eset után, vissza se akar­nak menni dol­gozni. A tan­tes­tü­let te­he­tet­len...

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen őr­jön­gött.

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

Diákjával élvezett ez a szexi tanárnő, a korkülönbség sem zavarta

Diákjával élvezett ez a szexi tanárnő, a korkülönbség sem zavarta

A 26 éves test­ne­ve­lés ta­nárnő el­me­ne­kült, ami­kor titka ki­szi­vár­gott.

A 26 éves test­ne­ve­lés ta­nárnő el­me­ne­kült, ami­kor meg­tudta, hogy titka ki­szi­vár­gott.

Hazudtak a lányok a zaklatásról, kirúgták a Pest megyei igazgatót

Hazudtak a lányok a zaklatásról, kirúgták a Pest megyei igazgatót

Csak a ta­ná­rát védte.

Három di­ák­lány ha­mi­san pe­do­fí­li­á­val vá­dolt egy ta­nárt. Az igaz­gató az il­lető vé­del­mére kelt, a végén őt rúg­ták ki az is­ko­lá­ból.

Kiderült, miből él Demcsák Zsuzsa

Kiderült, miből él Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak el­árulta: mi­lyen civil fog­lal­ko­zás­ból él.

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak el­árulta: mi­lyen civil fog­lal­ko­zás­ból él.

Áll a bál, diákjával hozták hírbe a magyartanárnőt

Áll a bál, diákjával hozták hírbe a magyartanárnőt

Szél­té­ben-hosszá­ban azt be­szé­lik Kun­szent­mik­ló­son, hogy a hely­béli csi­nos gim­ná­zi­umi ta­nárnő össze­jött a vég­zős, de még fi­a­tal­korú di­ák­já­val.

Szél­té­ben-hosszá­ban azt be­szé­lik Kun­szent­mik­ló­son, hogy a hely­béli csi­nos gim­ná­zi­umi ta­nárnő össze­jött a vég­zős, de még fi­a­tal­korú di­ák­já­val. Táp­lálja a plety­kát a tény, hogy fér­jé­vel vá­ló­fél­ben van­nak, férje sze­rint pedig éppen a diák miatt. Meg­szó­lal­tak a %Ri­post%-nak.

Szívszorító pillanatok: zokogásban tört ki az idős tanárnő

Szívszorító pillanatok: zokogásban tört ki az idős tanárnő

A di­á­kok a virág mellé egy nagy meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­tek.

A di­á­kok a virág mellé egy nagy meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­tek.

Elfelezték a pedofil tanár büntetését - Videó

Meglepő ítélet: elfelezték a pedofil tanár büntetését - Videó

Sze­xu­á­lis vissza­élés­sel vá­dol­ták.

Nyu­godt lép­tek­kel, hal­vány mo­sollyal az arcán ér­ke­zett a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék bí­ró­sá­gára az az isa­szegi tanár.

Helyszíni videó jött: holtan esett össze a tanárnő a gyerekek előtt

Helyszíni videó jött: holtan esett össze a tanárnő a gyerekek előtt

A di­á­kok épp elő­adást tar­tot­tak, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

A di­á­kok épp elő­adást tar­tot­tak, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A men­tők már sem­mit sem te­het­tek.

Megszületett az ítélet az isaszegi pedofil tanár ügyében

Megszületett az ítélet az isaszegi pedofil tanár ügyében

A bí­ró­ság sze­xu­á­lis vissza­élés­sel vá­dolta meg a 47 éves tör­té­ne­lem és er­kölcs­tan ta­nárt.

A bí­ró­ság sze­xu­á­lis vissza­élés­sel vá­dolta meg a 47 éves tör­té­ne­lem és er­kölcs­tan ta­nárt. Sz. Ró­ber­tet első fokon a Gö­döl­lői Já­rás­bí­ró­ság az isa­szegi ta­nárt 8 év le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítélte. Még 2017 áp­ri­li­sá­ban bu­kott ki a bot­rány, mi­sze­rint egy fi­a­tal di­ák­já­val mé­lyebb kap­cso­la­tot kez­dett ápolni.

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val.

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val, pedig párja és ne­velt gyer­me­kei is vol­tak.

Szexbotrány a fociakadémián: részletek szivárogtak ki

Szexbotrány a fociakadémián: részletek szivárogtak ki

A vád sze­rint egy tanár több ti­zen­éves fiút is zak­la­tott, sőt akadt, aki­vel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot lé­te­sí­tett.

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az iskola tanára

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az iskola tanára

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott, mi­u­tán a ka­masz egy pap­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Meghalt egy külföldi tanár, aki pihenni jött Budapestre

Meghalt egy külföldi tanár, aki pihenni jött Budapestre

Meg­pró­bált ha­za­u­tazni.

Meg­pró­bált ha­za­u­tazni, de a re­pü­lő­tér­ről azon­nal a kór­házba ke­rült.

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát egy férfi

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát egy férfi

Meg­lepő levél...

Meg­lepő le­ve­let ho­zott nyil­vá­nos­ságra a George Washing­ton Egye­tem: egy 33 éves te­xasi férfi ta­nári ál­lásra je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Tragédia Budapesten: nyaralni jött egy fiatal tanár, elhunyt a kórházban

Tragédia Budapesten: nyaralni jött egy fiatal tanár, elhunyt a kórházban

A férfi ki­csit meg volt fázva, de ál­la­pota drasz­ti­ku­san rom­lott.

A férfi ki­csit meg volt fázva, de ál­la­pota drasz­ti­ku­san rom­lott.

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, de az ál­do­zat ro­ko­nai sze­rint sok­kal rosszabb lehet az igaz­ság.

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

A gye­re­kek eszü­ket vesz­tet­ték.

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

Döbbenetes kijelentést tett a diákjaival elélvező tanárnő

Döbbenetes kijelentést tett a diákjaival elélvező tanárnő

Tény­leg nem érti, miért szállt rá a bí­ró­ság...

Tény­leg nem érti, miért szállt rá a bí­ró­ság...

Döbbenet, kiderült, miért törte el a csuklóját a magyar műsorvezető!

Döbbenet, kiderült, miért törte el a csuklóját a magyar műsorvezető!

Gyer­mek­ko­rá­ban nem volt könnyű dolga a test­ne­ve­lés órá­kon.

A hí­res­ség­nek gyer­mek­ko­rá­ban nem volt könnyű dolga a test­ne­ve­lés órá­kon.

A pedofilügy előtt is volt botrány a somogyi iskolában

A pedofilügy előtt is volt botrány a somogyi iskolában

Akkor bán­tal­maz­ták az egyik di­á­kot.

Ta­valy az egyik test­ne­ve­lő­ta­nár nem vi­sel­ke­dett meg­fe­le­lően: tan­órán bán­tal­mazta egy 15 éves ta­nít­vá­nyát.

Megszólaltak a pedofil tanár tanítványai!

Megszólaltak a pedofil tanár tanítványai!

A tanár ba­rát­nőt ha­zu­dott ma­gá­nak is­ko­lá­já­ban.

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet me­sél­tek egy­kori ta­nít­vá­nyai Sz. Zol­tán­ról. A tanár ba­rát­nőt ha­zu­dott ma­gá­nak is­ko­lá­já­ban, egy al­ter­na­tív va­ló­sá­got tá­lalt.

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt.

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt, mi­u­tán a férfi­ról ki­de­rült, hogy me­rény­let­so­ro­zatra ké­szült, és ta­nít­vá­nyait arra akarta rá­venni, hogy csat­la­koz­za­nak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Ősztől még több gyereket bíztak a pedofil békési tanárra!

Ősztől még több gyereket bíztak a pedofil békési tanárra!

Igaz­ga­tója tudta, hogy nyo­moz­nak a férfi ellen, még egy újabb fel­ada­tot is rá­bí­zott az új tanév kez­de­tén.

Igaz­ga­tója tudta, hogy nyo­moz­nak a férfi ellen, még egy újabb fel­ada­tot is rá­bí­zott az új tanév kez­de­tén.

Senki sem védte meg a gyereket a pedofil tanártól!

Senki sem védte meg a gyereket a pedofil tanártól!

Kör­nye­zete sem­mibe vette a je­le­ket.

Fel­há­bo­rító, ami egy 11 éves bé­kési kisfi­ú­val tör­tént: ta­nára, akit imád, aki­ben meg­bí­zott, sze­xu­á­li­san kö­ze­le­dett hozzá és meg akarta szök­tetni.

Ezt mondják a pedofil békési tanárról ismerősei!

Ezt mondják a pedofil békési tanárról az ismerősei!

Kör­nye­zete sem­mibe vette a je­le­ket.

Kör­nye­zete sem­mibe vette a ko­rábbi je­le­ket, és nem tar­tóz­tat­ták le, ami­kor meg­ta­lál­ták nála az obsz­cén le­ve­le­zést, amit a gye­rek­kel foly­ta­tott.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert.

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Hosszan sorolták a tanár bűneit, elképesztő, mit tett a gyerekekkel

Hosszan sorolták a tanár bűneit, elképesztő, mit tett a gyerekekkel

Bí­ró­ság elé állt egy 53 éves tor­na­ta­nár. A férfi több gye­re­ket is meg­vert.

Bí­ró­ság elé állt egy 53 éves tor­na­ta­nár. A vád­ira sze­rint a férfi több gye­re­ket is meg­vert a he­tesi ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban. Egy év öt hónap bör­tönt ka­pott fel­füg­gesztve, to­vábbá más­fél évre el­til­tot­ták a ta­ní­tás­tól. Sze­mé­lye meg­osztja a he­lyi­e­ket.

Borzalmas információkat árult el a pedofil tanárról a 11 éves fiú édesanyja

Borzalmas információkat árult el a pedofil tanárról a 11 éves fiú édesanyja

Hamis iga­zol­vá­nyo­kat vett, majd Lon­donba akarta szök­tetni a 11 éves fiút.

Lon­donba akarta szök­tetni 11 éves ta­nít­vá­nyát a bé­kési tanár...

Szertárban tette magáévá Anitát a tanár, most minden részletet elmondott

Szertárban tette magáévá Anitát a földrajztanár, most minden részletet elmondott

Nyol­ca­di­kos volt Anita, ami­kor a föld­rajz­ta­nára több­ször is le­fe­küdt vele a szer­tár­ban.

Nyomasztó titok okozhatta a nyírségi tanár halálát: a síneken érte a végzet

Nyomasztó titok okozhatta a nyírségi tanár halálát: a síneken érte a végzet

Nyomasztó titok okozhatta a nyírségi tanár halálát: a síneken érte a végzet

A gye­re­kek ked­vence, is­ko­lája egyik leg­nép­sze­rűbb pe­da­gó­gusa volt, mégis ért­he­tet­le­nül ke­gyet­len módon dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Sosem találnád ki, kivel járt évekig Várkonyi Andrea!

Sosem találnád ki, kivel járt évekig Várkonyi Andrea!

Hat éven át élt együtt a férfi­vel.

A mű­sor­ve­zető hat éven át élt együtt egy férfi­vel, aki egy­kor ta­ní­totta őt.

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Jövő hét szer­dán kez­dő­dik a be­te­ges vággyal fű­tött pe­da­gó­gus ügyé­nek tár­gya­lása. Nem sok jóra szá­mít­hat.

Felháborító dolgokat mondott a gyerekeket molesztáló magyar tanár

Felháborító dolgokat mondott a gyerekeket molesztáló magyar tanár

A férfi­ról nem­rég de­rült ki, hogy éve­kig mo­lesz­tálta a di­ák­jait.

A férfi­ról nem­rég de­rült ki, hogy éve­kig mo­lesz­tálta a di­ák­jait, de ő úgy hiszi, hogy nem tett semmi rosszat.

Borzalom a magyar iskolában: évekig zaklatta a tinilányokat a tanár

Borzalom a magyar iskolában: évekig zaklatta a tinilányokat a tanár

A rém év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül va­dász­ha­tott a bi­zony­ta­lan kis­lá­nyokra, akik ott­hon sem mer­ték el­árulni, mit tesz velük a tanár.

Felkavaró dolgot tett diákjával a perverz tanár

Felkavaró dolgot tett hetedikes diákjával a perverz tanár

Vi­de­óra vette a sze­xet is.

Vi­de­óra vette a sze­xu­á­lis együtt­lé­te­i­ket és a kis­lány­ról pucér fo­tó­kat tá­rolt a te­le­fon­ján.

Elképesztő, hogy mit tett tanárával óra közben a lázadó diáklány

Elképesztő, hogy mit tett tanárával óra közben a lázadó diáklány

A ta­nu­lót gyor­sí­tott el­já­rás­ban ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé.

A ta­nu­lót gyor­sí­tott el­já­rás­ban ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé, nem úszta meg az ügyet.

Ebből baj lehet: diákjaik képét posztolják a tanárok

Ebből baj lehet: diákjaik képét posztolják a tanárok

Kér­tek erre en­ge­délyt?

A leg­több is­ko­lá­ban hol­nap lesz az év­nyitó. A ta­ná­rok a nyári tá­bo­rok­ról és az év­nyi­tó­ról is gyak­ran posz­tol­nak ké­pe­ket a kö­zös­ségi por­tá­lo­kon.

Tanár lett a kétfejű nőből

Tanár lett a kétfejű nőből

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.El­térő egyé­ni­sé­gek.

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.El­térő egyé­ni­sé­gek, de csak össze­han­gol­tan ké­pe­sek élni.Együtt­mű­kö­dé­sük ered­mé­nye, hogy ha­ma­ro­san ta­nár­ként dol­goz­nak.

Jön az újabb tanárbéremelés!

Jön az újabb tanárbéremelés!

Emel­kedni fog a fi­ze­té­sük. Mindez nem csak az ok­ta­tók szem­pont­já­ból lé­nye­ges. Egy új ku­ta­tás ugyanis be­bi­zo­nyí­totta, ahol több a ta­ná­rok fi­ze­tése, ott job­ban is ta­ní­ta­nak.

El­in­dult az új tanév, és az is­ko­la­igaz­ga­tók jó hírt kö­zöl­het­tek a ta­nári kar­ral: emel­kedni fog a fi­ze­té­sük. Mindez nem csak az ok­ta­tók szem­pont­já­ból lé­nye­ges. Egy új ku­ta­tás ugyanis be­bi­zo­nyí­totta, ahol több a ta­ná­rok fi­ze­tése, ott job­ban is ta­ní­ta­nak.

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt.

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt.

Elveheti-e a tanár a gyerek mobilját?

Elveheti-e a tanár a gyerek mobilját?

A Ri­post szak­em­ber­hez for­dult, hogy tisz­tázza a kér­dést.

El­kez­dő­dött az is­kola és ma már szinte min­den diák zse­bé­ben ott lapul egy mo­bil­te­le­fon. Sok­szor már az el­ső­sök is meg­kap­ják szü­le­ik­től a ké­szü­lé­ket, ame­lyek azon­ban nem csak szü­lői kap­cso­lat­tar­tásra al­kal­ma­sak.

Ez az a tanár, aki a 13 éves lányt molesztálta

Ez az a tanár, aki a 13 éves lányt molesztálta

Egy ko­rábbi di­ákja arról be­szélt, tudni le­he­tett, hogy baj van a férfi­val, de eddig még sosem in­dí­tot­tak vizs­gá­la­tot el­lene.

Egy ko­rábbi di­ákja arról be­szélt, tudni le­he­tett, hogy baj van a férfi­val, de eddig még sosem in­dí­tot­tak vizs­gá­la­tot el­lene.

Kiteregette mocskos szextitkait a diákjával orgiázó tanárnő!

Kiteregette mocskos szextitkait a diákjával orgiázó tanárnő!

A szexi pe­da­gó­gus fél éven át ré­sze­sí­tette gyö­nyör­ben fi­a­tal ta­nít­vá­nyát. Min­dent ki­pró­bál­tak.

A szexi pe­da­gó­gus fél éven át ré­sze­sí­tette gyö­nyör­ben fi­a­tal ta­nít­vá­nyát. Min­dent ki­pró­bál­tak. A be­vál­la­lós ta­nár­nőre most bör­tön vár, ám előtte még ki­tá­lalt a per­verz kis ka­land­ról.

Tragédia: ágyukban gyilkolta meg a gyerekeit a tanár!

Tragédia: ágyukban gyilkolta meg a gyerekeit a tanár!

A buzgó temp­lom­járó férfit az ördög száll­hatta meg: a fe­le­sé­gét és magát is meg­ölte...

A buzgó temp­lom­járó férfit az ördög száll­hatta meg: a fe­le­sé­gét és magát is meg­ölte a három gyer­mek után...

Félpucéran kapták el a diákját szexre csábító pedofil tanárt!

Félpucéran kapták el a diákját szexre csábító pedofil tanárt!

Aljas módon pró­bálta ké­jel­gésre bírni.

A per­verz pe­da­gó­gus aljas aján­lat­tal pró­bálta ké­jel­gésre bírni fi­a­tal ál­do­za­tát.

Kevés gyerek, magas fizetés! Ide jelentkezz tanárnak!

Kevés gyerek, magas fizetés! Ide jelentkezz tanárnak!

Csu­pán hét gye­re­ket kel­lene ok­tatni.

Ta­nárt ke­res­nek a világ leg­el­ha­gya­tot­tabb szi­ge­tére. Az ál­lásra a világ bár­mely pont­já­ról lehet je­lent­kezni.

Levetkőztettek és megaláztak egy tanárt a dühös szülők!

Levetkőztettek és megaláztak egy tanárt a dühös szülők!

Sze­xu­á­lis zak­la­tás lehet a hát­tér­ben.

Nyil­vá­no­san aláz­ták meg a szü­lők azt a ta­nárt, aki sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy di­ák­lányt...

Újabb hat tanár lázadt fel Pukli István ellen!

Újabb hat tanár lázadt fel Pukli István ellen!

Sza­va­zás előzte meg a Te­leki hét­főn ki­adott köz­le­mé­nyét.

Tan­tes­tü­leti sza­va­zás előzte meg a Te­leki Blanka Gim­ná­zium hét­főn ki­adott köz­le­mé­nyét.

A tanteremben szexelt az ártatlan diáklánnyal a perverz tanárnő!

A tanteremben szexelt az ártatlan diáklánnyal a perverz tanárnő!

A ké­jenc pe­da­gó­gus egy mé­re­tes vib­rá­tort is be­ve­tett...

A ké­jenc pe­da­gó­gus egy mé­re­tes vib­rá­tort is be­ve­tett, hogy meg­rontsa a 16 éves tinit!

A parkolóban bukott le a diákjával szexuális kapcsolatot folytató tanárnő

A parkolóban bukott le a diákjával szexuális kapcsolatot folytató tanárnő

Ha 30 napot vár­tak volna azzal, hogy újra egy­más kar­ja­i­ban kös­se­nek ki, a ta­nárnő most nem lenne ek­kora sla­masz­ti­ká­ban.

Sokk: lefilmezte önkielégítését a tanár az iskolában!

Sokk: lefilmezte önkielégítését a tanár az iskolában!

Lány di­ák­jai nevét ki­ál­tozta köz­ben...

Az eset köz­ben lány ta­nít­vá­nyai nevét ki­ál­tozta. Ki­de­rült, nem ez volt az egyet­len per­ver­zi­ója a ké­mia­ta­nár­nak...

Miért kereste a Jobbik kegyeit Pukli István? Újabb tanár tálal ki!

Miért kereste a Jobbik kegyeit Pukli István? Újabb tanár tálal ki!

Hor­váth Ádám, a Te­leki gim­ná­zium ko­rábbi ta­nára is ámok­fu­tás­nak ne­vezte Pukli Ist­ván in­téz­ke­dé­seit.

Hor­váth Ádám, a Te­leki gim­ná­zium ko­rábbi ta­nára is ámok­fu­tás­nak ne­vezte Pukli Ist­ván in­téz­ke­dé­seit.

4 éves gyermeket rúgott hátba a díjnyertes tanár!

4 éves gyermeket rúgott hátba a díjnyertes tanár!

Rej­tett ka­mera rög­zí­tette, ahogy egy díj­nyer­tes tanár hátba rúg egy mind­össze 4 éves kis­gyer­me­ket.

Rej­tett ka­mera rög­zí­tette, ahogy egy díj­nyer­tes tanár hátba rúg egy mind­össze 4 éves kis­gyer­me­ket. A vi­deón egy 20 évnyi ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­kező tanár lát­ható, aki tér­dé­vel hátba rúg egy kisfiút. A nő 2 éve díjat nyert ed­digi mun­kás­sá­gáért.

Így bukott le a nyíregyházi perverz tanár!

Így bukott le a nyíregyházi perverz tanár!

Di­ák­jai val­lot­tak tet­te­i­ről.

Saját di­ák­jai buk­tat­ták le azt a per­verz pe­da­gó­gust, aki csü­tör­tö­kön ke­rült elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba. A lá­nyok egy teszt­ben val­lot­tak rém­tet­te­i­ről.

Friss információk az eltűnt sárvári tanár rejtélyes haláláról

Friss információk az eltűnt sárvári tanár rejtélyes haláláról

Napok óta ke­res­ték két­ség­be­eset­ten a feb­ruár 20-án el­tűnt Har­kály Lász­lót. Csa­ládja va­sár­nap le­sújtó hírt ka­pott.

Napok óta ke­res­ték két­ség­be­eset­ten a feb­ruár 20-án el­tűnt Har­kály Lász­lót. Csa­ládja végig hitt benne, hogy meg­ta­lál­ják, ám va­sár­nap le­sújtó hírt kap­tak. A 43 éves pe­da­gó­gust hol­tan ta­lál­ták. El­tű­né­sé­ről, majd ha­lá­lá­ról azóta több rész­let is nap­vi­lá­got lá­tott.

Friss információk a diáklányokat zaklató nyíregyházi tanárról!

Friss információk a diáklányokat zaklató nyíregyházi tanárról!

Egyre több rész­let lát nap­vi­lá­got.

Teg­nap rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak egy sza­bol­csi kol­lé­gi­umi pe­da­gó­gust, aki a gyanú sze­rint rend­sze­re­sen mo­lesz­tálta di­ák­jait.

Szorul a hurok a nyíregyházi zaklató tanár körül!

Szorul a hurok a nyíregyházi zaklató tanár körül!

Ren­ge­te­gen tud­tak a 60 éves zak­lató ta­nár­ról a nyír­egy­házi köz­gaz­da­sági is­kola kol­lé­gi­u­má­ban.

Ren­ge­te­gen tud­tak a 60 éves zak­lató ta­nár­ról a nyír­egy­házi köz­gaz­da­sági is­kola kol­lé­gi­u­má­ban. A di­á­kok kö­zött is száj­ról szájra ter­jedt, hogy a férfi­vel vi­gyázni kell.

Olcsó, mégis nagyon ötletes karácsonyi ajándékok tanároknak

Olcsó, mégis nagyon ötletes karácsonyi ajándékok tanároknak

A leg­szebb aján­dék sze­mé­lyes, és akkor iga­zán ér­té­kes, ha te magad ké­szí­ted el.