CÍMKE: 'támogatás'

Novák Katalin: Még több gyermek mehet bölcsődébe

Novák Katalin: Még több gyermek mehet bölcsődébe

A kor­mány csa­ládi böl­cső­dék lét­re­ho­zá­sára kiírt pá­lyá­zata alap­ján 726 böl­cső­dei fé­rő­hely lé­te­sül.

Szijjártó: Weber nem tiszteli a magyarokat, nem támogatjuk

Szijjártó: Weber nem tiszteli a magyarokat, nem támogatjuk

Manf­red Weber, az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje tisz­te­let­len­ség­gel vi­sel­te­tett a ma­gyar nép iránt.

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára.

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára.

V4NA: Roma felzárkóztatás helyett migránstámogatás

V4NA: Roma felzárkóztatás helyett migránstámogatás

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) bal­ol­dali és li­be­rá­lis elitje csak sza­vak­ban tá­mo­gatja a romák fel­zár­kóz­ta­tá­sát.

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) bal­ol­dali és li­be­rá­lis elitje csak sza­vak­ban tá­mo­gatja a romák fel­zár­kóz­ta­tá­sát.

Rétvári Bence: Brüsszel fenyeget és akadályoz

Rétvári Bence: Brüsszel fenyeget és akadályoz

A brüsszeli bü­rok­ra­ták aka­dá­lyoz­zák a prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát, a szó­vivő pedig azt ál­lítja, nincs ki­fo­gá­suk el­lene.

A brüsszeli bü­rok­ra­ták aka­dá­lyoz­zák a prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője pedig azt ál­lítja, nincs ki­fo­gá­suk el­lene.

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Új je­löl­tekre lesz szük­ség.

Egyre na­gyobb az egyet­ér­tés abban, hogy új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy a vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki.

Hihetetlen de igaz: Zalatnay Cinire bízták a világ megmentését

Hihetetlen de igaz: Zalatnay Cinire bízták a világ megmentését

Cini még nem tudja pon­to­san, mi lesz az sze­repe, de iz­ga­tot­tan várja a jú­li­usra ter­ve­zett for­ga­tást.

Cini még nem tudja pon­to­san, mi lesz az sze­repe, de iz­ga­tot­tan várja a jú­li­usra ter­ve­zett for­ga­tást.

Húsvéti segélycsomagokkal támogat a Katolikus Karitász

Húsvéti segélycsomagokkal támogatja a rászorulókat a Katolikus Karitász

Több mint két­száz csa­lá­dot és idős egye­dül­ál­lót segít hús­vét a Ka­to­li­kus Ka­ri­tász.

Botrány! Bűnöző muszlimok brit földről támogatták az Al-Kaidát

Botrány! Bűnöző muszlimok brit földről támogatták az Al-Kaidát

Rá­adá­sul kap­cso­lat­ban áll­tak azok­kal a ter­ro­ris­ták­kal, akik bom­ba­me­rény­le­te­ket kö­vet­tek el Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már 1 mil­lió 150 ezer alá­írás gyűlt össze.

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már 1 mil­lió 150 ezren tá­mo­gat­ják alá­írá­suk­kal Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Már nincs szívdobogás, elvesztette babáját a sztármami

Már nincs szívdobogás, elvesztette babáját a sztármami

Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a fáj­dal­mas hírt, mert fon­tos­nak tartja, hogy a vesz­te­sé­gek­ről se fél­jünk be­szélni.

Meg­osz­totta a fáj­dal­mas hírt, mert fon­tos­nak tartja, hogy a vesz­te­sé­gek­ről se fél­jünk be­szélni.

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Lánya mel­lett lesz egy ideig.

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a szü­le­tendő baba körül.

Soltész: Fel kell újítani a kultúrházakat

Soltész: Fel kell újítani a kultúrházakat

Őriz­zük meg ke­resz­tény szi­get­ként tér­sé­gün­ket, Közép-Eu­ró­pát.

Őriz­zük meg ke­resz­tény szi­get­ként tér­sé­gün­ket, Közép-Eu­ró­pát - je­len­tette ki Solt­ész Mik­lós ál­lam­tit­kár egy kul­túr­ház alap­kő­le­té­teli ün­nep­sé­gén.

Érzelmes versben öntötte ki szívét Justin Bieber, csak rá számíthat

Érzelmes versben öntötte ki szívét Justin Bieber, csak rá számíthat

A fi­a­tal éne­kes men­tá­lis ál­la­pota nem túl sta­bil.

A fi­a­tal éne­kes men­tá­lis ál­la­pota nem túl sta­bil, de fi­a­tal fe­le­sége min­dig mel­lette áll. A sztár ezt egy sze­rel­mes vers­sel kö­szönte meg neki.

Követésre méltó a magyar támogatási modell

Novák Katalin: Követésre méltó a magyar támogatási modell

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált.

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált - mondta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok.

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok - mondta a Fi­de­szos or­szág­gyű­lési kép­vi­selő.

BBC: Magyarországon is gyűjtöttek pénzt a szíriai terroristáknak!

BBC: Magyarországon is gyűjtöttek pénzt a szíriai terroristáknak!

Az al-Nusra cso­port­ról van szó.

Az al-Ka­i­dá­ból ki­vált al-Nusra cso­por­tot Olasz­or­szág­ban élő tu­né­ziai ket­tős ál­lam­pol­gá­rok is tá­mo­gat­ják.

Ezért maradnak Ináncson a fiatalok, lehet példát venni

Ezért maradnak Ináncson a fiatalok, lehet példát venni

Nem men­nek el a kör­nyék­ből sem.

Nem men­nek el Ináncs­ról és a kör­nyék­beli fal­vak­ból a fi­a­ta­lok, ha hely­ben tud­nak házat venni, dol­gozni, a gyer­me­ke­i­ket böl­cső­débe tud­ják adni.

Berlusconi pártja nem szavaz a Fidesz ellen

Berlusconi pártja nem szavaz a Fidesz ellen

Pártja nem sza­vazza meg a ve­zető ma­gyar kor­mány­párt, ki­zá­rá­sát.

Sil­vio Ber­lus­coni te­le­fo­non is meg­erő­sí­tette, hogy az ál­tala ve­ze­tett jobb­kö­zép Hajrá Olasz­or­szág (FI) párt nem sza­vazza meg a Fi­desz ki­zá­rá­sát.

A francia Republikánusok kiállnak a Fidesz mellett

A francia Republikánusok kiállnak a Fidesz mellett

Ezt mondta a fran­cia Re­pub­li­ká­nu­sok két ve­zető po­li­ti­kusa.

Ezt mondta a fran­cia Re­pub­li­ká­nu­sok el­nöke és a párt eu­ró­pai par­la­menti lis­ta­ve­ze­tője.

Egyszülős családoknak is jár a CSOK

Egyszülős családoknak is jár a CSOK

Ga­ran­tál­tan 3 szá­za­lék alatti ka­mat­tal igé­nyel­hető

Ga­ran­tál­tan 3 szá­za­lék alatti ka­mat­tal igé­nyel­het­nek a csa­lá­dok ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tást - erről be­szélt Novák Ka­ta­lin.

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere.

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere, aki be­ván­dor­ló­or­szággá akarja vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szá­got.

Új támogató, milliárdos bevétel a Fradinál

Új támogató, milliárdos bevétel a Fradinál

Az MVM és a leg­na­gyobb hazai sport­klub stra­té­giai együtt­mű­kö­dést kö­tött egy­más­sal. Óri­ási összeg­ről van szó.

Az MVM és a leg­na­gyobb hazai sport­klub stra­té­giai együtt­mű­kö­dést kö­tött egy­más­sal. Óri­ási összeg­ről van szó.

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

Gyászol a szép színésznő, nem tudott segíteni az édesanyán

Gyászol a szép színésznő, nem tudott segíteni az édesanyán

Kate Wins­let tel­je­sen össze­tört.

Kate Wins­let tel­je­sen össze­tört, ami­kor meg­tudta, meg­halt az asszony.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Bejelentették: új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A 26 éves spor­toló örül, sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Milliárdokkal tömi ki Berlin a Soros-szervezetek zsebét

Milliárdokkal tömi ki Berlin a Soros-szervezetek zsebét

Két év alatt 3,6 mil­lió eurós tá­mo­ga­tást adott a német állam Soros György kö­zeli szer­ve­ze­tek­nek.

A német kor­mány hi­va­ta­los ada­tai sze­rint 2017-ben és 2018-ban leg­alább 3,6 mil­lió eurós tá­mo­ga­tást adott a német állam olyan Soros György kö­zeli szer­ve­ze­tek­nek, ame­lyek a köz­gon­dol­ko­dást be­fo­lyá­sol­ják. A mig­rán­sok már dör­zsöl­he­tik a te­nye­rü­ket.

Több mint 90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást

Több mint 90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást

Több mint 90 ezer csa­lád ré­sze­sült 250 mil­li­árd fo­rint CSOK-ban.

Több mint 90 ezer csa­lád ré­sze­sült 250 mil­li­árd fo­rint CSOK-ban.

Százmilliókkal támogatja évente a német állam a migrációs lobbit

Százmilliókkal támogatja évente a német állam a migrációs lobbit

Az AfD nevű párt kép­vi­se­lője hi­va­ta­los meg­ke­re­sést in­té­zett a német kor­mány­hoz...

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Elér­ke­zett a nyár vége, itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Fordulat, nyíltan vállalta a világhírű színésznő: a zaklató filmes oldalán áll

Fordulat, nyíltan vállalta a világhírű színésznő: a zaklató filmes oldalán áll

Judi Dench-et dü­híti a vá­dolt szí­nész körül ki­ala­kult han­gu­lat.

Az Oscar-díjas Judi Dench-et dü­híti a mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt szí­nész körül ki­ala­kult han­gu­lat.

Félmillió forint gyűlt össze a hontalan állatok támogatására

Félmillió forint gyűlt össze a hontalan állatok támogatására

Si­ke­res volt Ma­gyar­or­szág első on­line ka­szi­nó­já­nak, a vegas.hu-nak a prog­ramja.

Si­ke­res volt Ma­gyar­or­szág első on­line ka­szi­nó­já­nak, a vegas.hu-nak a Hon­ta­lan Ál­la­tok Vi­lág­napja al­kal­má­ból in­dí­tott tár­sa­dalmi fe­le­lős­ség­vál­la­lási prog­ramja.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Vég­képp a saját lá­bára állt.

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.

Nagy a hála, meg kellett menteni az állatmentőket

Nagy a hála, meg kellett menteni az állatmentőket

Bajba ke­rült az egyik leg­is­mer­tebb ál­lat­mentő szer­ve­zet: az Ál­lat­mentő Szol­gá­lat Ala­pít­vány a na­pok­ban tette közzé, hogy "men­tés-sto­pot" hir­det.

Több szociális ellátás összege is emelkedett

Több pénzt kapnak a családok és a nyugdíjasok, mutatjuk, mennyivel

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get.

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get: míg há­zas­sága egy év után tönk­re­ment, addig új csa­lád­tagja min­den­ben tá­mo­gatja.

Rég kaptak ilyen jó hírt az egyetemisták

Rég kaptak ilyen jó hírt az egyetemisták

Nagy­szerű hír a fel­ső­ok­ta­tás­ban ta­nu­lók­nak és csa­lád­ja­ik­nak.

Nagy­szerű hír a fel­ső­ok­ta­tás­ban ta­nu­lók­nak és csa­lád­ja­ik­nak: 40 szá­za­lék­kal meg­emel­ték a fel­ső­ok­ta­tás­ban a szo­ci­á­lis ösz­tön­dí­jakra for­dít­ható ke­re­tet szep­tem­ber­től. Töb­ben és töb­bet kap­nak.

Több tízezer diák jár jól ezzel a bejelentéssel

Több tízezer diák jár jól ezzel a bejelentéssel

Örül­het­nek most a fel­ső­ok­ta­tás­ban ta­nu­lók és csa­lád­jaik! A kor­mány be­je­len­tette, hogy idén ősz­től nö­ve­lik a szo­ci­á­lis ösz­tön­díj ke­re­tét.

Havi plusz 50 ezret kaphatnak a nyugdíjasok!

Havi plusz 50 ezret kaphatnak a nyugdíjasok!

Idén ja­nuár el­se­jé­től öt­ven­ezer fo­rint tá­mo­ga­tást igé­nyel­het­nek a nyug­dí­ja­sok.

Idén ja­nuár el­se­jé­től öt­ven­ezer fo­rint tá­mo­ga­tást igé­nyel­het­nek a nyug­dí­ja­sok.

Út a Mosolyért Alapítvány és Havasi Balázs az autista gyermekekért - videó

Út a Mosolyért Alapítvány és Havasi Balázs az autista gyermekekért - videó

A kez­de­mé­nye­zést Ha­vasi Ba­lázs egy kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val tá­mo­gatja.

A kez­de­mé­nye­zést Ha­vasi Ba­lázs tá­mo­gatja.

Hazautalják a kapott segélyt a szír bevándorlók

Hazautalják a kapott segélyt a szír bevándorlók

Ta­valy 2 mil­lió euró ér­ték­ben.

Meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek, hogy po­zi­tív vagy ne­ga­tív ha­tá­sai le­het­nek annak, ha az Auszt­ri­á­ban kifi­ze­tett se­gé­lyek egy ré­szét kül­földre utal­ják.

Megható üzeneteket küldtek a sztáranyukák Szinetár Dórának!

Megható üzeneteket küldtek a sztáranyukák Szinetár Dórának!

A szí­nésznő csü­tör­tö­kön a hot! ma­ga­zin ha­sáb­jain je­len­tette be, hogy új­szü­lött fia Down-szind­ró­más.

Látás ajándékba!

Látás ajándékba!

Ren­ge­teg ta­nu­lási és vi­sel­ke­dési prob­lé­má­nak az az oka, hogy a rá­szo­ruló csa­lá­dok­ból ér­kező gye­re­kek egy része nem látja ren­de­sen a táb­lát az is­ko­lá­ban. A Ma­gyar Mál­tai Sze­re­tet­szol­gá­lat kez­de­mé­nye­zést indít

Sokan nem is tud­ják, de ren­ge­teg ta­nu­lási és vi­sel­ke­dési prob­lé­má­nak az az oka, hogy a rá­szo­ruló csa­lá­dok­ból ér­kező gye­re­kek egy része nem látja ren­de­sen a táb­lát az is­ko­lá­ban.

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

Alig­ha­nem to­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Alig­ha­nem to­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Kiáll a jó ügy ér­de­ké­ben.

Az M4 Sport nép­szerű kom­men­tá­tora fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek egész­ség­tu­da­to­san nő­je­nek fel.

Itthon is legyen dízeltámogatás!

Itthon is legyen dízeltámogatás!

Itthon is legyen dízeltámogatás!

Akár tíz­ezer euró tá­mo­ga­tást is kap­hat­nak a né­me­tek au­tó­cse­rére.

Akár há­rom­mil­lió fo­rint­nyi euro-tá­mo­ga­tást is kap­hat­nak a kör­nye­zet­szennyező Euro 1-4 be­so­ro­lású dí­zel­au­tó­i­kat új, kor­szerű mo­del­lekre le­cse­rélő né­me­tek a nagy gyár­tók­tól.

Családbarát országgá vált Magyarország

Családbarát országgá vált Magyarország

Ki­rály Nóra, a Fi­a­tal Csa­lá­do­sok el­nöke össze­fog­lalta, mi­lyen tá­mo­ga­tásra jo­go­sul­tak ebben a tan­év­ben a csa­lá­dok.

Ki­rály Nóra, a Fi­a­tal Csa­lá­do­sok el­nöke össze­fog­lalta, mi­lyen tá­mo­ga­tásra jo­go­sul­tak ebben a tan­év­ben a csa­lá­dok.

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni.

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni. Au­gusz­tus 16. szerda reg­gel 8 órá­tól a nyu­gat-du­nán­túli ré­gi­ó­ban élők nyújt­hat­nak be pá­lyá­za­tot.

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

A MÚSZ meg­in­do­kolta a pénz­osz­tást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban.

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla.

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Pécsi Ildikó pénzzel segíti Rékasit

Pécsi Ildikó pénzzel segíti Rékasit

A szí­nésznő ala­pít­vá­nya nehéz sor­ban élő mű­vé­sze­ket tá­mo­gat.

A nép­szerű szí­nésznő ala­pít­vá­nya azért szü­le­tett, hogy a nehéz sor­ban élő mű­vé­sze­ket tá­mo­gassa. Van, aki nem fo­gadja el a havi apa­názst, de Ré­kasi nincs köz­tük.

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól, Cris­ti­ano Ro­nal­dót meg­rázta a fut­ball­csa­pat tra­gé­di­ája.

Dőlni fog a pénz

Dőlni fog a pénz

Akár 2700 mil­li­árd fo­rint­nyi uniós tá­mo­ga­tás ér­kez­het idén a cé­gek­hez, nem biz­tos vi­szont, hogy lesz elég dol­gozó ember.

Akár 2700 mil­li­árd fo­rint­nyi uniós tá­mo­ga­tás ér­kez­het idén a cé­gek­hez, nem biz­tos vi­szont, hogy lesz elég dol­gozó ember.

Magyar klubot tömhet pénzzel a Red Bull

Magyar fociklubot tömhet pénzzel a Red Bull

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek tu­laj­do­nosa.

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek tu­laj­do­nosa.

Szívszorító felhívást tett közzé a magyar énekesnő

Szívszorító felhívást tett közzé a magyar énekesnő

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get.

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get Rúzsa Magdi, aki a hát­rá­nyos hely­zetű gye­re­ke­ket sze­retné tá­mo­gatni.

Gesztesi mindenben támogatja Lajcsit

Gesztesi mindenben támogatja Lajcsit

Negy­ven­éves ba­rát­ság köti össze Ga­lam­bos La­jost a szí­nés­szel, egy gim­ná­zi­umba jár­tak. Az is­ko­lá­ban szám­ta­lan csínyt kö­vet­tek el együtt.

Negy­ven éves ba­rát­ság köti össze Ga­lam­bos La­jost a szí­nés­szel, egy gim­ná­zi­umba jár­tak. Az is­ko­lá­ban szám­ta­lan csínyt kö­vet­tek el együtt.

Teljesen kikelt magából Hajdú Péter

Teljesen kikelt magából Hajdú Péter

A há­zas­sá­gát men­teni pró­báló nép­szerű té­vé­sztár a kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki. Ijesztő stí­lus­ban re­a­gált a minap tör­tén­tekre.

A há­zas­sá­gát men­teni pró­báló nép­szerű té­vé­sztár a kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki. Ijesztő stí­lus­ban re­a­gált a minap tör­tén­tekre.

Adófizetők pénzéből, repülőn szállítanák a migránsokat Európába!

Adófizetők pénzéből, repülőn szállítanák a migránsokat Európába!

A német szer­ve­zet meg­könnyí­tené a kon­ti­nensre be­áramló me­ne­kül­tek dol­gát, ezért kérik az eu­ró­pai la­ko­sok se­gít­sé­gét.

Parázs vita a fagykárról: Elkerülhették volna a gazdák a veszteséget?

Parázs vita a fagykárról: Elkerülhették volna a gazdák a veszteséget?

Az áp­ri­lis végi mí­nusz fokok je­len­tős ká­ro­kat okoz­tak a zöld­sé­ge­sek­ben, gyü­möl­csö­sök­ben, de a sző­lős­gaz­dá­kat sem kí­mélte.

Börtönből kapja a pénzt a súlyos beteg magyar lány

Börtönből kapja a pénzt a súlyos beteg magyar lány

A 21 éves Re­gina sú­lyos ge­rinc­be­teg­ség­gel küzd, és egy ideje még ne­he­zebbre for­dult a sora. Egy férfi azon­ban úgy érezte, hogy tud érte tenni.

A 21 éves Re­gina sú­lyos ge­rinc­be­teg­ség­gel küzd, és egy ideje még ne­he­zebbre for­dult a sora. Egy férfi azon­ban úgy érezte, hogy tud érte tenni - még a bör­tön­ből is! Azóta tá­mo­gatja a lányt.

Gyurta nem Hosszú, milliók a bajnoktól

Gyurta nem Hosszú, milliós összeg a bajnoktól

Gyurta Dá­niel ál­lást fog­lalt az úszás­há­bo­rú­ban?

Gyurta Dá­niel ál­lást fog­lalt az úszás­há­bo­rú­ban? Baj­no­kunk el­fo­gadta a szö­vet­ség által fel­kí­nált 12 mil­lió fo­rin­tot. Azt is el­árulta, mihez kezd be­lőle.

Ingyenes lesz a házasságkötés, és plusz szabadság is jár majd hozzá

Ingyenes lesz a házasságkötés, és plusz szabadság is jár hozzá

Új tör­vény­ja­vas­la­ton dol­go­zik a kor­mány, el­tö­röl­nék a há­zas­ság­kö­té­sek összes já­ru­lé­kos költ­sé­gét.

Használt pesti panel árából új lakáshoz juthatsz a CSOK-kal!

Használt pesti panel árából új lakáshoz juthatsz a CSOK-kal!

Be­mu­tat­juk, hogy éri meg a leg­job­ban fel­hasz­nálni a csa­ládi ott­hon­te­rem­tési ked­vez­ményt!

Egy 51 négy­zet­mé­te­res le­puk­kant ke­len­földi pa­nelt játszva el lehet adni 16,5 mil­li­ó­ért. Ha van, vagy vál­lalsz három gye­re­ket, akkor in­gyen kapod a 10 mil­liós tá­mo­ga­tást. 27 mil­li­ó­ért sok vá­ros­ban már új épí­tésű, kert­kap­cso­la­tos la­kást ve­hetsz, már­ci­usi köl­tö­zés­sel... Íme, a CSOK nyúj­totta le­he­tő­sé­gek!

Pénzosztás: Már utalják a visszatartott uniós támogatásokat!

Pénzosztás: Már utalják a visszatartott uniós támogatásokat!

Min­den, ki­lenc hek­tár­nál na­gyobb te­rü­le­ten gaz­dál­kodó ter­melő pénz­hez jut.

Gyorsított eljárás Brüsszelben a menekültek miatt

Gyorsított eljárás Brüsszelben a menekültek miatt

Jövő héten hét­főn be­je­lent­he­tik, hogy mennyi tá­mo­ga­tást ad Brüs­szel Ma­gyar­or­szág­nak.

Korábban jön a családi pótlék

Korábban jön a családi pótlék

A tan­év­kez­dés mi­attl elő­rébb hoz­zák a kifi­ze­té­se­ket.

A tan­év­kez­désre való te­kin­tet­tel elő­rébb hoz­zák az ala­nyi jogon járó csa­lád­tá­mo­ga­tási el­lá­tá­sok kifi­ze­té­sét - je­len­tette be a fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Nyolc éven keresztül vette fel halott testvére támogatását

Nyolc éven keresztül vette fel halott testvére támogatását

A fo­gya­té­kos­sági tá­mo­ga­tást emelte le ha­lott bátyja szám­lá­já­ról a nagy­kő­rösi férfi.