CÍMKE: 'szurkolók'

Ijesztő fotó: már éjjel elfoglalták Nagyszombatot a magyarok

Ijesztő fotó: már éjjel elfoglalták Nagyszombatot a magyarok

Ag­go­da­lomra nincs ok: balhé nem volt a vá­ros­ban, igaz, órá­kig rendőr sem.

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma esti mér­kő­zé­sére.

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott táborát

Tü­ze­ket gyúj­tot­tak, és más­sal is tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat.

Tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat. Vi­lá­gos üze­net a Sz­lo­vá­kia el­leni Eb-se­lej­tező előtt: ez több lesz, mint egy meccs.

Szlovák-magyar: meglepetés vár a mieinkre Nagyszombaton

Szlovák-magyar: meglepetés vár a mieinkre Nagyszombaton

Hetek óta árul­ják a je­gye­ket az első Eb-se­lej­te­zőre, de...

Erre a hírre nem szá­mí­tot­tunk. Hetek óta árul­ják a je­gye­ket az első Eb-se­lej­te­zőre, de...

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki, a rendőrség is nyomoz

Már a rend­őr­ség is nyo­moz.

Biz­ton­sá­giak tá­mad­tak rá a deb­re­ceni szur­ko­lókra Kis­vár­dán. A mér­kő­zést biz­to­sító ren­de­zők ál­lí­tó­lag nyír­egy­há­ziak vol­tak.

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

A ma­gyar rang­adó a női ké­zi­labda BL-ben 32-32-es dön­tet­len­nel ért véget. A hazai szur­ko­lók­nak ez nem tet­szett.

A ma­gyar rang­adó a női ké­zi­labda BL-ben 32-32-es dön­tet­len­nel ért véget.

Áll a bál, durva büntetés a Salára emlékező szurkolók miatt

Áll a bál, durva büntetés a Salára emlékező szurkolók miatt

A sza­bály, az sza­bály - de nem le­he­tett volna ki­vé­te­le­sen el­né­zőbb­nek lenni?

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Kez­dőd­nek az Eb-se­lej­te­zők.

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Sú­lyos bal­eset tör­tént egy ten­ge­ren­túli meccsen.

Sú­lyos bal­eset tör­tént az Észak és Közép-Ame­ri­kai csa­pa­tok­nak kiírt lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Rebrov odaszúrt a Fradi szurkolóinak

Rebrov rendesen odaszúrt a Fradi szurkolóinak

Az ukrán edző a Kis­várda le­győ­zése után fa­kadt ki. Hoz­zá­tette azt is, hogy nem tud­nak min­den­ki­nek a ked­vére tenni.

Az ukrán edző a Kis­várda le­győ­zése után fa­kadt ki. Hoz­zá­tette azt is, hogy nem tud­nak min­den­ki­nek a ked­vére tenni.

Elképesztő, mit műveltek este fociultrák Kispest főterén

Elképesztő, mit műveltek este fociultrák Kispest főterén

Össze­fog­tak a szur­ko­lók és a Hon­véd ka­pusa. Hi­he­tet­len mennyi­ségű ételt, ruhát és já­té­kot kap­tak a rá­szo­ru­lók.

Dühösek és lázadnak, a portugál sztár ellen tüntetnek Barcelonában

Dühösek és lázadnak, a portugál sztár ellen tüntetnek Barcelonában

To­vábbra sem bo­csáj­tot­tak meg a por­tu­gál lab­da­rú­gó­nak Bar­ce­lo­ná­ban. Áru­ló­nak tart­ják.

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Az egyik szur­ko­lót azo­no­sí­tot­ták.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Sokan szol­di­a­ri­tás­ból nem utaz­nak.

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra, így ki­hagy­ják csa­pa­tuk idei utolsó baj­no­ki­ját de­cem­ber 16-án.

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

A PAOK ult­rái Bu­da­pestre is el­jön­nek.

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra biz­tos nem lesz pa­nasz a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Durva, vér és hatalmas lángok a lelátón a foci BL-ben

Durva, vér és hatalmas lángok a lelátón a foci BL-ben

Az athéni Olim­piai Sta­di­on­ban össze­csap­tak az AEK és az Ajax fa­na­ti­ku­sai, Mo­lo­tov-kok­tél is rob­bant.

Az athéni Olim­piai Sta­di­on­ban össze­csap­tak az AEK és az Ajax fa­na­ti­ku­sai, Mo­lo­tov-kok­tél is rob­bant. A mér­kő­zést végül az Ajax nyerte.

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Hi­va­ta­lo­san még ki sem nyi­totta ka­puit, a druk­ke­rek már bir­tokba vet­ték a Vidi új ott­ho­nát.

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. A szur­ko­lók re­a­gál­tak a hírre.

Görög pap szurkolt a Vidi ellenfelének az Európa-ligában

Görög pap szurkolt a Vidi ellenfelének az Európa-ligában

Hrisz­tosz atya igazi ultra. Ugrál, or­di­bál, gö­rög­tü­zet gyújt. Hite sze­rint a druk­ke­rek nem is olyan rosszak.

Hrisz­tosz atya igazi ultra. Ugrál, or­di­bál, gö­rög­tü­zet gyújt a PAOK ke­mény­mag­já­ban. Hite sze­rint a rossz hírük miatt ret­te­gett druk­ke­rek nem is olyan rosszak.

Bajban a románok, a magyarokat szidták a fociszurkolók

Bajban a románok, a magyarokat szidták a fociszurkolók

Vizs­gálja az UEFA a román szur­ko­lók vi­sel­ke­dé­sét a Szer­bia ellen lab­da­rúgó NL-ta­lál­ko­zón.

Vizs­gálja az UEFA a román szur­ko­lók vi­sel­ke­dé­sét a Szer­bia ellen lab­da­rúgó NL-ta­lál­ko­zón.

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást.

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást. Hát ezért ér­de­mes szur­kolni az ame­ri­kai má­sod­osz­tály po­fo­zó­gé­pé­nek?

Nekiestek a rajongók Király Gábornak, ezért fordultak ellene

Nekiestek a rajongók Király Gábornak, ezért fordultak ellene

A kis­padra kö­ve­te­lik a le­gen­dát.

A druk­ke­rek sze­rint ideje lenne kis­padra ül­tetni a ma­gyar le­gen­dát. Hét­vé­gén han­go­san él­tet­ték Rózsa Dá­ni­elt, aki annak ide­jén a csa­pat első számú ka­pusa volt.

Áll a bál, elzavarnák a Barcelona sztárját

Áll a bál, elzavarnák a Barcelona sztárját

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat leg­utóbbi ve­re­sé­gét a Bar­ce­lona szur­ko­lói. Ki­kel­tek a gárda ru­ti­nos já­té­kosa ellen.

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat leg­utóbbi ve­re­sé­gét a Bar­ce­lona szur­ko­lói. Ki­kel­tek a gárda ru­ti­nos já­té­kosa ellen.

Ebből baj lehet: akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben.

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben. Min­den­kit arra biz­tat­nak, hogy tart­sa­nak velük.

Lázadnak Neymar ellen, ezzel végleg elvágta magát

Lázadnak Neymar ellen, ezzel végleg elvágta magát

Vissza­felé sült el Ney­mar val­lo­mása.

Vissza­felé sült el Ney­mar val­lo­mása. To­vább ron­tott a hely­ze­tén a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája.

Súlyos botrány, összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel

Súlyos botrány, összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel

Könny­gáz­grá­ná­tok­kal és víz­ágyúk­kal osz­lat­ták fel a tö­me­get a rend­őrök. Utcai csa­tává vál­to­zott az ün­nep­lés.

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vidi meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Még pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vi­deo­ton meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-li­gá­ban.

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-li­gá­ban.

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Sors­döntő meccs vár a por­tu­gá­lokra a vébén. Erre biz­to­san nem szá­mí­tott az arany­lab­dás sztár.

Hihetetlen fotó, a mexikói szurkolókon ámul a világ

Hihetetlen fotó, a mexikói szurkolókon ámul a világ

Pél­da­mu­tató a le­le­mé­nyes­sé­gük.

Az egyik druk­kert nem en­gedte el a fe­le­sége Orosz­or­szágba. A ba­rá­tai gon­dos­kod­tak róla, hogy mégis ott le­gyen a vb-n.

Nagy a baj, teljesen kifosztják a szurkolók Oroszországot

Nagy a baj, teljesen kifosztják a szurkolók Oroszországot

A leg­fon­to­sabb kel­lék apad ki a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Pedig van még egy hónap a tor­ná­ból.

Botrány, biztonságiak védték a ZTE focistáit

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

A szur­ko­lók­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

A ZTE szur­ko­ló­i­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Könnyes interjú, így küzd a gyilkos kórral a Fradi játékosa

Könnyes interjú, így küzd a gyilkos kórral a Fradi játékosa

Meg­ha­tó­dott a felé áradó sze­re­tet­től.

Meg­ha­tó­dott a felé áradó sze­re­tet­től. Nagy erőt ad neki a har­cá­hoz. Élete leg­ször­nyűbb he­te­i­ről val­lott a zöld-fehér szur­ko­lók ked­vence.

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. Két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sí­ta­nak.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker.

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Nagy a baj Miskolcon, dühös hozzászólások árasztották el a Facebookot

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése.

Ki­a­kasz­totta a DVTK-szur­ko­ló­kat az edző me­nesz­tése.

Könnyek között tért vissza a pályára a magyar gólkirály

Megható pillanat: könnyek között tért vissza a pályára a magyar gólkirály

A druk­ke­rek nagy ová­ci­ó­val fo­gad­ták.

Majd­nem nyolc hónap után ját­szott újra Fu­tács Márkó. A druk­ke­rek üdv­ri­val­gás­ban tör­tek ki, ami­kor a lab­dá­hoz ért.

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzent a tábor a ve­ze­tők­nek.

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán. Óri­ási le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a ma­gyar edző gár­dája.

Perverz tárgyat dobtak be, megdöbbentek a játékosok

Perverz tárgyat dobtak be, megdöbbentek a játékosok

Nem csak a labda ke­rült be a Chel­sea ka­pu­jába a va­sár­napi lon­doni der­bin.

Nem csak a labda ke­rült be a Chel­sea ka­pu­jába a va­sár­napi lon­doni der­bin az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Súlyos botrány, nőket rángattak, tepertek a földre

Súlyos botrány, nőket rángattak, tepertek a földre

Óri­ási balhé tör­tént Lon­don­ban. Nem vá­lo­ga­tot­tak az esz­kö­zök­ben a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei.

Óri­ási balhé tör­tént Lon­don­ban. Nem vá­lo­ga­tot­tak az esz­kö­zök­ben a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei.

Ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Min­den­kit sok­kolt az eset a le­lá­tón.

Min­den­kit sok­kolt az eset, a 29 éves druk­kert már át is szál­lí­tot­ták egy másik kór­házba.

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

A Lille 29 for­duló alatt mind­össze 28 pon­tot szer­zett, és az utolsó előtti, 19. he­lyen áll a fran­cia él­vo­nal­ban.

Döbbenet: a pályán támadták le Ronaldót, erre nem számított

Döbbenet: a pályán támadták le Ronaldót, erre nem számított

Egy férfi szur­koló arcon csó­kolta a por­tu­gál sztár­fo­cis­tát. Mások is pró­bál­tak közel jutni hozzá.

Egy férfi szur­koló arcon csó­kolta a por­tu­gál sztár­fo­cis­tát. Mások is pró­bál­tak közel jutni hozzá.

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

Megható pillanat, erre nem számított Schumacher családja

A Fer­rari szur­ko­lói Bar­ce­lo­ná­ban meg­ható módon üzen­tek a német le­gen­dá­nak.

A Fer­rari szur­ko­lói Bar­ce­lo­ná­ban meg­ható módon üzen­tek a német le­gen­dá­nak. Az ola­szok soha nem fog­ják őt el­fe­lej­teni.

Balhé Kispesten, görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

Balhé Kispesten, görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

A hazai druk­ke­rek ne­he­zen emész­tet­ték meg, hogy nem lesz meccs.

A hazai druk­ke­rek ne­he­zen emész­tet­ték meg, hogy nem lesz meccs.

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Me­gint mo­soly­gós ked­vé­ben volt.

Ha­za­tért Olasz­or­szág­ból az olim­piai baj­nok úszó, aki­nek futás köz­ben is volt ereje egy mo­soly­gós szelfire.

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk pár száz hu­li­gán ki­há­gása miatt.

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Az ománi szur­ko­lók a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sait akar­ták ün­ne­pelni, ami­kor az üveg­kor­lát össze­tört. Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Életveszély a vb-n, medvék vadásznak a szurkolókra

Életveszély a vb-n, medvék vadásznak a szurkolókra

Az orosz hu­li­gá­nok­nál sok­kal na­gyobb ve­szély fe­nye­geti a fo­ci­druk­ke­re­ket a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az orosz hu­li­gá­nok­nál sok­kal na­gyobb ve­szély fe­nye­geti a fo­ci­druk­ke­re­ket a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Óriásplakáton üzentek a szurkolók: mennie kell az NB I-es edzőnek

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés fo­gadta a baj­nok­csa­pat tré­ne­rét. Üze­nő­fal­nak hasz­nál­ják a sta­dion mel­letti hir­de­tő­táb­lát az ult­rák.

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Be­in­tet­tek a szur­ko­lók, a já­té­ko­so­kat sem mo­ti­válja sok min­den. Szé­lesi Zol­tán bú­csú­meccse kö­vet­ke­zik.

Újabb csapás a magyar focinak, a drukkerek miatt bűnhődik az MLSZ

Újabb csapás a magyar focinak, a drukkerek miatt bűnhődik az MLSZ

A szur­ko­lók Svájc­ban húz­ták ki a gyu­fát.

A szur­ko­lók Svájc­ban húz­ták ki a gyu­fát. Nem ez volt az első al­ka­lom, ami miatt fi­zet­het az MLSZ.

Őrizetbe vettek két verekedő fradistát

Őrizetbe vettek két verekedő fradistát

A Fe­renc­vá­ros-DVSC baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zé­sén tö­meg­ve­re­ke­dés rob­bant ki.

A Fe­renc­vá­ros-DVSC baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zé­sén tö­meg­ve­re­ke­dés rob­bant ki.

Kapitányügy, újabb sokk a magyar drukkereknek

Kapitányügy, újabb sokk a magyar drukkereknek

Sza­bics Imre lett az oszt­rák lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott má­sod­edzője.

Shane Tusup üzent a fociszurkolóknak, és beszólt az úszóknak

Shane Tusup üzent a fociszurkolóknak, és beszólt az úszóknak

Erről ál­mo­dott a si­ke­res úszó­edző.

Hosszú Ka­tinka edző-fér­jét a jelek sze­rint ko­mo­lyan meg­fer­tőzte a fo­ci­őrü­let. Erről ál­mo­dott a si­ke­res úszó­edző. Lesz foly­ta­tása?

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

A Fe­renc­vá­ros telt ház előtt 2-1-re verte a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

A Fe­renc­vá­ros telt ház előtt 2-1-re verte a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek.

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek. Azért páran meg­véd­ték a ma­gyar edzőt.

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

Be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták.

A csú­fos bukás után be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett Her­tha-druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edzőt is.

Meghátrált az MLSZ, milliókat fizet a szurkolóknak

Meghátrált az MLSZ, milliókat fizet a szurkolóknak

Mégis lesz ma­gyar tábor a meccsen?

Mégis lesz ma­gyar tábor a Lu­xem­burg-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen?

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága?

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága?

Szomorú döntés, beintettek a szurkolók a válogatottnak

Szomorú döntés, beintettek a szurkolók a válogatottnak

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­sé­get to­vábbra sem ér­dek­lik az anyagi kárt szen­ve­dett szur­ko­lók.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­sé­get to­vábbra sem ér­dek­lik az anyagi kárt szen­ve­dett szur­ko­lók.

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a szur­ko­lók közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Ku­ba­tov új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a szur­ko­lók saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

A tábor tag­jai meg­ro­ha­moz­ták a sta­dion pénz­tá­rait. Van olyan szek­tor, ahova már nem lehet je­gyet venni.

Dzsudzsákék félnek a magyar szurkolóktól

Dzsudzsákék félnek a magyar szurkolóktól

A druk­ke­rek buk­nak a lu­xem­burgi meccsen.

A druk­ke­rek buk­nak a lu­xem­burgi meccsen.

Felháborodtak a szurkolók az MLSZ döntésén

Felháborodtak a szurkolók az MLSZ döntésén

Szur­ko­ló­kat ho­zott bajba a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség.

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Százezreket költenek erre a csapatra a magyar drukkerek

Va­gyon, ki­lo­mé­te­rek, sza­bad­na­pok. A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni.

A vi­lág­szin­ten az elitbe tar­tozó együt­tes ta­lál­ko­zó­ira szinte le­he­tet­len be­jutni a nagy ér­dek­lő­dés miatt.

Dárdai ellen fordultak a szurkolók, a távozását követelik

Dárdai ellen fordultak a szurkolók, a távozását követelik

Ele­gük van a Her­tha bot­la­do­zá­sá­ból.

Ele­gük van a Her­tha bot­la­do­zá­sá­ból. Már a ma­gyar edző le­het­sé­ges utó­dait so­rol­ják a ber­lini druk­ke­rek.

Válogatott játékos marasztalná Storckot

Válogatott játékos marasztalná Storckot

Min­denki me­nesz­tené Storc­kot, van, aki to­vábbra is bízik a mun­ká­já­ban.

Min­denki me­nesz­tené Storc­kot, van, aki to­vábbra is bízik a mun­ká­já­ban.

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Szur­ko­lói kér­dé­sekre vá­la­szol­tak a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a vb bukás után.

Szur­ko­lói kér­dé­sekre vá­la­szol­tak a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a vb bukás után.

Munkába áll a sztáredző? Ő lehet Storck utódja

Munkába áll a sztáredző? Ő lehet Storck utódja

A szur­ko­lók Dár­dai Pált akar­ják, he­lyette a Vi­deo­ton egy­kori tré­nere, Sousa lehet a meg­ol­dás.

A szur­ko­lók Dár­dai Pált akar­ják, he­lyette a Vi­deo­ton egy­kori tré­nere, Sousa lehet a meg­ol­dás.

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Hiába nyert Ma­gyar­or­szág Fe­röer ellen, a szur­ko­lók fel­lá­zad­tak.

Nem mindennapi képet találtunk Aradszky Lászlóról

Nem mindennapi képet találtunk Aradszky Lászlóról

A híres ma­gyar tánc­dal­éne­kes ez­út­tal nem a le­látó, hanem a csa­pat szer­ves része volt.

Megbotránkoztató szurkolótábor fogadta a magyar válogatottat

Megbotránkoztató szurkolótábor fogadta a magyar válogatottat

Hiába nyer­tek Fe­röer ellen, nem tet­ték zsebre a ma­gyar já­té­ko­sok, amit kap­tak.

Hiába nyer­tek Fe­röer ellen, nem tet­ték zsebre a ma­gyar já­té­ko­sok, amit kap­tak.

Újabb csapás érte a Barcelonát

Újabb csapás érte a Barcelonát

A zárt kapus baj­noki mér­kő­zés után megint a ka­ta­lán ra­jon­gók jár­tak rosszul. Rossz hír ér­ke­zett a kö­zelgő At­lé­tico Mad­rid-Barca rang­adó­ról.

A zárt kapus baj­noki mér­kő­zés után megint a ka­ta­lán ra­jon­gók jár­tak rosszul. Rossz hír ér­ke­zett a kö­zelgő At­lé­tico Mad­rid-Barca rang­adó­ról.

Nincs bocsánat, elegük van Dárdaiból a Hertha szurkolóinak!

Nincs bocsánat, elegük van Dárdaiból a Hertha szurkolóinak!

Ide­gen­ben nem jön­nek a győ­zel­mek.

A ber­lini csa­pat újra ki­ka­pott ide­gen­ben, ebből kezd ele­gük lenni a druk­ke­rek­nek. A ma­gyar edző sze­rint is ja­vul­niuk kell.

Cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nagy csalódás, cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nem iga­zán jöt­tek lázba a ber­li­niek.

Fél­ház sem volt csü­tör­tök este az Olim­piai Sta­di­on­ban, pedig igazi sztár­csa­pat­tal ját­szot­tak a ber­li­niek.

Nincs kegyelem, ezt üzenték Magyarországnak a portugálok

Nincs kegyelem, ezt üzenték Magyarországnak a portugálok

Pris­kin Tamás sza­bály­ta­lan­ko­dása újabb for­du­la­tot ho­zott.

Pris­kin Tamás sza­bály­ta­lan­ko­dása újabb for­du­la­tot ho­zott.