CÍMKE: 'szülő'

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

FRISS HÍREK

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, mi vár a zöldre...

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, ki, il­letve mi vár a zöld jel­zésre a gya­log­át­ke­lő­nél.

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját apja sem.

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját édes­apja sem segít.

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Anyu­ká­ját fe­le­lőt­len­nek ne­ve­zik.

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­sé­get vi­szont fel­há­bo­rítja, mert még túl ki­csi­nek tart­ják...

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Édes­any­jáért izgul.

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza a rock mű­fa­já­hoz.

Elveszik a gyerekeket a háborúzó szülőktől

Elveszik a gyerekeket a háborúzó szülőktől

Addig ma­ra­kod­tak a jász­sági el­vált szü­lők három gyer­me­kü­kön, amíg a bí­ró­ság két év ma­ra­ko­dás után úgy ha­tá­ro­zott: egyi­kük sem ne­vel­heti őket.

Addig ma­ra­kod­tak a jász­sági el­vált szü­lők három gyer­me­kü­kön, amíg a bí­ró­ság két év ma­ra­ko­dás után úgy ha­tá­ro­zott: a négy- és a nyolc­éves kis­lányt, va­la­mint a hat­éves kisfiút egyi­kük sem ne­vel­heti. Gab­ri­el­lá­nak ja­nuár 3-én kell át­ad­nia gyer­me­keit a ki­je­lölt ne­ve­lő­szü­lő­nek.

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba.

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt múlt­já­ról.

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

A gye­re­kek 40-50 szá­za­léka nagy része nem be­teg­ség, hanem az iga­zo­lás miatt megy or­vos­hoz.