CÍMKE: 'szülő'

1600 gyerek menzája került veszélybe

1600 gyerek menzája került veszélybe

Ag­gód­nak a szü­lők Bal­maz­új­vá­ros­ban.

Ag­gód­nak a szü­lők Bal­maz­új­vá­ros­ban: attól tar­ta­nak, hiába fi­zet­ték be gyer­me­kük­nek a men­zát.

Fiát mentve fulladt a Dunába egy családapa

Fiát mentve fulladt a Dunába egy családapa

Egy cso­dás­nak in­duló va­ká­ciós nap for­dult drá­mába. Nyo­moz a rend­őr­ség a na­pok­ban Ki­s­oro­szi­ban tör­tént ször­nyű tra­gé­dia miatt - tudta meg a Ri­post.

Egy cso­dás­nak in­duló va­ká­ciós nap for­dult drá­mába. Nyo­moz a rend­őr­ség a na­pok­ban Ki­s­oro­szi­ban tör­tént ször­nyű tra­gé­dia miatt - tudta meg a Ri­post.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre. De vajon mi okozza a leg­na­gyobb ár­tal­ma­kat? A rossz példa, vagy a fi­gye­lem hi­á­nya? Még az is lehet, hogy nem az, amire elő­ször gon­dol­tál.

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható Győ­zike ol­da­lán, de...

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, ki, il­letve mi vár a zöld jel­zésre a gya­log­át­ke­lő­nél.

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

El­for­dult Má­ri­á­tól a csa­ládja...

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját édes­apja sem segít. El­for­dult tőle a csa­ládja.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát.

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Ebből baj lesz: Pamela kezében Berki sorsa

Ebből baj lesz: Pamela kezében Berki sorsa

Berki Krisz­tián mé­lyen hall­gat, Hódi Pa­mela pedig ne­gye­dik napja őr­jöng.

Berki Krisz­tián mé­lyen hall­gat, Hódi Pa­mela pedig ne­gye­dik napja őr­jöng.

Elveszik a gyerekeket a háborúzó szülőktől

Elveszik a gyerekeket a háborúzó szülőktől

Addig ma­ra­kod­tak, amíg egyi­kük sem ne­vel­heti őket.

Addig ma­ra­kod­tak a jász­sági el­vált szü­lők három gyer­me­kü­kön, amíg a bí­ró­ság két év ma­ra­ko­dás után úgy ha­tá­ro­zott: a négy- és a nyolc­éves kis­lányt, va­la­mint a hat­éves kisfiút egyi­kük sem ne­vel­heti.

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát...

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­sé­get vi­szont fel­há­bo­rítja, mert még túl ki­csi­nek tart­ják ehhez, anyu­ká­ját pedig fe­le­lőt­len­nek ne­ve­zik. Te mit gon­dolsz?

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről a Mi­csoda Nők!-ben.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről a Mi­csoda Nők!-ben.

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt azok­ról az évek­ről, ami­kor még örök­be­fo­ga­dás­sal fog­lal­ko­zott.

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza a rock mű­fa­já­hoz.

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza a rock mű­fa­já­hoz.

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet!

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba.

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba. A szí­nész­nek nagy szív­fáj­dalma volt az utóbbi hó­na­pok­ban, hogy el­vesz­tette Panka lánya fel­tét­len bi­zal­mát

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

A gye­re­kek 40-50 szá­za­léka iga­zo­lás miatt megy az or­vosi ren­de­lőbe.

Az or­vos­hoz for­duló gye­re­kek 40-50 szá­za­léka nagy része nem be­teg­ség, hanem az iga­zo­lás miatt megy a ren­de­lőbe. A Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete sze­rint ezzel koc­káz­tat­ják az új­bóli meg­be­te­ge­dést.