CÍMKE: 'szülő'

1600 gyerek menzája került veszélybe

1600 gyerek menzája került veszélybe

Ag­gód­nak a szü­lők Bal­maz­új­vá­ros­ban.

Ag­gód­nak a szü­lők Bal­maz­új­vá­ros­ban: attól tar­ta­nak, hiába fi­zet­ték be gyer­me­kük­nek a men­zát.

Fiát mentve fulladt a Dunába

Fiát mentve fulladt a Dunába egy családapa

Nyo­moz a rend­őr­ség...

Nyo­moz a rend­őr­ség a Ki­s­oro­szi­ban tör­tént ször­nyű tra­gé­dia miatt - tudta meg a Ri­post.

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható Győ­zike ol­da­lán, de...

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre. De vajon mi okozza a leg­na­gyobb ár­tal­ma­kat? A rossz példa, vagy a fi­gye­lem hi­á­nya? Még az is lehet, hogy nem az, amire elő­ször gon­dol­tál.

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát.

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

El­for­dult Má­ri­á­tól a csa­ládja...

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját édes­apja sem segít. El­for­dult tőle a csa­ládja.

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, mi vár a zöldre...

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, ki, il­letve mi vár a zöld jel­zésre a gya­log­át­ke­lő­nél. Volt, aki a rend­őrö­ket is hívta, akik nem csak in­téz­ked­tek, de vi­deót is ké­szí­tet­tek a lá­tot­tak­ról. Sőt, meg­osz­tot­ták azt az in­ter­ne­ten.

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­ség há­bo­rog...

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte.

Elveszik a gyerekeket a háborúzó szülőktől

Elveszik a gyerekeket a háborúzó szülőktől

Addig ma­ra­kod­tak, amíg egyi­kük sem ne­vel­heti őket.

Addig ma­ra­kod­tak a jász­sági el­vált szü­lők három gyer­me­kü­kön, amíg a bí­ró­ság két év ma­ra­ko­dás után úgy ha­tá­ro­zott: a négy- és a nyolc­éves kis­lányt, va­la­mint a hat­éves kisfiút egyi­kük sem ne­vel­heti.

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

Ebből baj lesz: Pamela kezében Berki sorsa

Ebből baj lesz: Pamela kezében Berki sorsa

Berki Krisz­tián mé­lyen hall­gat, Hódi Pa­mela pedig ne­gye­dik napja őr­jöng. Az anyuka ki­kéri ma­gá­nak Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sét.

Berki Krisz­tián mé­lyen hall­gat, Hódi Pa­mela pedig ne­gye­dik napja őr­jöng. Az anyuka ki­kéri ma­gá­nak Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sét.

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba.

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt múlt­já­ról.

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

A gye­re­kek 40-50 szá­za­léka nagy része nem be­teg­ség, hanem az iga­zo­lás miatt megy or­vos­hoz.