CÍMKE: 'szülő'

Fiát mentve fulladt a Dunába

Fiát mentve fulladt a Dunába egy családapa

Nyo­moz a rend­őr­ség...

Nyo­moz a rend­őr­ség a Ki­s­oro­szi­ban tör­tént ször­nyű tra­gé­dia miatt - tudta meg a Ri­post.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a foly­ton te­le­fo­nozó szü­lők rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

FRISS HÍREK

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát.

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, ki, il­letve mi vár a zöld jel­zésre a gya­log­át­ke­lő­nél.

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

1 milliót akart saját lányától veséjéért az apa

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját apja sem.

Hiába hi­va­tása Szend­rei Má­ri­á­nak, hogy be­teg­gon­do­zó­ként em­be­re­ken se­gít­sen, őrajta még a saját édes­apja sem segít.

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Anyu­ká­ját fe­le­lőt­len­nek ne­ve­zik.

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­sé­get vi­szont fel­há­bo­rítja, mert még túl ki­csi­nek tart­ják...

Ebből baj lesz: Pamela kezében Berki sorsa

Ebből baj lesz: Pamela kezében Berki sorsa

Berki Krisz­tián mé­lyen hall­gat, Hódi Pa­mela pedig ne­gye­dik napja őr­jöng.

Berki Krisz­tián mé­lyen hall­gat, Hódi Pa­mela pedig ne­gye­dik napja őr­jöng.

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Édes­any­jáért izgul.

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza a rock mű­fa­já­hoz.

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Gesz­tesi Ká­roly élete ren­de­ző­dik.

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba.

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről a Mi­csoda Nők!-ben.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről a Mi­csoda Nők!-ben.

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt azok­ról az évek­ről, ami­kor még örök­be­fo­ga­dás­sal fog­lal­ko­zott.

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Veszélyes játék lett a gyerekek új kedvence, egyre több a baleset

Élet­ve­szé­lyes is lehet!

Élet­ve­szé­lyes is lehet a vi­lág­szerte hi­per­nép­szerű játék, kis­gye­re­kek ke­zébe nem való!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

Megy a vita: 15 napot igazolhasson a szülő!

A gye­re­kek 40-50 szá­za­léka iga­zo­lás miatt megy az or­vosi ren­de­lőbe.

Az or­vos­hoz for­duló gye­re­kek 40-50 szá­za­léka nagy része nem be­teg­ség, hanem az iga­zo­lás miatt megy a ren­de­lőbe. A Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete sze­rint ezzel koc­káz­tat­ják az új­bóli meg­be­te­ge­dést.