CÍMKE: 'szülés'

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

Irigylésre méltó ajándékot kapott, mert különleges helyen született

A leg­ke­vésbé sem szok­vá­nyos kö­rül­mé­nyek közt jött vi­lágra a kis­baba hét­főn.

Rendőri felvezetéssel ment szülni

Rendőri felvezetéssel vittek szülni egy nőt

A férj kérte a rend­őrök se­gít­sé­gét...

A férj kérte a rend­őrök se­gít­sé­gét, ugyanis ha nem teszi, nagy baj­ban let­tek volna...

FRISS HÍREK

Ajjaj, a lovin indult be a szülés Luxus Dalmánál

Ajjaj, a lovin indult be a szülés Luxus Dalmánál

Még sze­ren­cse, hogy ba­rát­nője a stáb­ta­gok­kal el­len­tét­ben nem pá­ni­kolt, és idő­ben hívta a men­tő­ket.

Még sze­ren­cse, hogy ba­rát­nője a stáb­ta­gok­kal el­len­tét­ben nem pá­ni­kolt, és idő­ben hívta a men­tő­ket.

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

A bol­dog sztár­anyuka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt.

A bol­dog sztár­anyuka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt, igaz, az első ba­ba­fo­tóra még várni kell.

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban jöhet a pici.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

A nép­szerű mű­sor­ve­zető könyv­be­mu­ta­tó­ján a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető könyv­be­mu­ta­tó­ján a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Szülés közben sérült meg a híres magyar fitneszlady

Szülés közben sérült meg a híres magyar fitneszlady

Ale­xand­rá­nak jó em­lé­kei van­nak.

Béres Ale­xand­rá­nak na­gyon jó em­lé­kei van­nak a szü­lés­ről, annak el­le­nére is, hogy 12 órán át szen­ve­dett fáj­da­lom­csil­la­pí­tás nél­kül.

Elképesztő dolog történt az abortuszklinikán

Az orvosok is elsápadtak, elképesztő dolog történt az abortuszklinikán

A kis­mama meg akarta sza­kí­tani ter­hes­sé­gét, ami­kor vá­rat­la­nul szü­lési fáj­dal­mak je­lent­kez­tek nála.

A kis­mama meg akarta sza­kí­tani ter­hes­sé­gét, ami­kor vá­rat­la­nul szü­lési fáj­dal­mak je­lent­kez­tek nála.

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Orvosa sem vette észre, hogy a tinilány terhes: másnap megszülte a babát

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes.

Det­ti­nek, a 17 éves ti­ni­nek fo­galma sem volt róla, hogy ő ter­hes. Ret­te­ne­te­sen fájt a hasa, ezért men­tőt hí­vott, vizs­gá­lat köz­ben kis­lányt szült.

Megszületett a gyönyörű, 36 éves színésznő első gyermeke

Gólyahír, megszületett a gyönyörű, 36 éves színésznő első gyermeke

A Pók­em­ber sze­rel­mét ala­kító sztár egész­sé­ges kis­ba­bá­nak adott éle­tet a hét­vé­gén.

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Ha­ma­ro­san apa lesz.

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz.

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Az anya leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Az anyu­kát nem tá­jé­koz­tat­ták az or­vo­sok, és végül a leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött a gyer­me­kért. Öt évvel ké­sőbb azon­ban még egy kis­ba­bá­juk szü­le­tett.

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

Tel­je­sen egye­dül, egy ho­tel­szo­bá­ban hozta vi­lágra gyer­me­két egy nő, mind­ezt úgy, hogy Yo­u­tube-vi­de­ó­kat né­zett a hir­te­len jött szü­lés köz­ben.

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Apás szü­lésre ké­szül.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja úgy ter­vezi, ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra kisfiát, és sze­retné, ha párja is osz­toz­hatna vele az él­mény­ben.

Mindenkit lenyűgözött, így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

Mindenkit lenyűgözött, így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

A her­cegné min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul tel­je­síti ural­ko­dói fel­ada­tait.

A her­cegné min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul tel­je­síti ural­ko­dói fel­ada­tait, most sem volt ez más­képp.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Fotó a kórházból, most születik Vasvári Vivien második gyereke

Fotó a kórházból, most születik Vasvári Vivien második gyereke

Ér­ke­zik a kisfiú! A szü­lő­szo­bá­ról üzent a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség. Óri­ási az iz­ga­lom!

Ér­ke­zik a kisfiú! A szü­lő­szo­bá­ról üzent a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség. Óri­ási az iz­ga­lom!

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját.

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Már jön is a baba? Katalin hercegné bármelyik pillanatban szülhet

Már jön is a baba? Katalin hercegné bármelyik pillanatban szülhet

Már csak napok van­nak hátra és vi­lágra jön Vil­mos her­ceg és fe­le­sége har­ma­dik gyer­meke.

Gólyahír érkezett, megszületett a legkisebb Kardashian baba

Gólyahír érkezett, megszületett a legkisebb Kardashian baba

A kis­lány csü­tör­tök haj­nal­ban látta meg a nap­vi­lá­got, a szü­lés­nél pedig a hűt­len apa is jelen volt.

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége.

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége, amire már ala­po­san fel is ké­szült.

Örömhírt kapott Britney Spears, újabb gyermekkel bővült a család

Örömhírt kapott Britney Spears, újabb gyermekkel bővült a család

A pop­sztár húga éle­tet adott má­so­dik gyer­me­ké­nek is.

A pop­sztár húga éle­tet adott má­so­dik gyer­me­ké­nek is, a nagy­néni öröme pedig ha­tár­ta­lan.

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető büszke az új ké­pekre.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető három évvel ez­előtt még je­len­tős túl­súllyal küz­dött. Fia, Zénó szü­le­tése után ne­he­zen men­tek le róla a plusz­ki­lók.

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Most jelentették be: teljes titokban hozta világra kisfiát a 39 éves színésznő

Most jelentették be: teljes titokban hozta világra kisfiát a 39 éves színésznő

A szí­nésznő a ter­hes­sé­gét is igye­ke­zett végig ti­tok­ban tar­tani.

A szá­mos si­ker­pro­duk­ci­ó­ban dom­bo­rító szí­nésznő oly­annyira védi a ma­gán­éle­tét, hogy még a ter­hes­sé­gét is igye­ke­zett végig ti­tok­ban tar­tani. Sokak sze­rint ennek ap­ro­pó­já­ból a leg­utóbbi filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két.

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két, de komp­li­ká­ciók lép­tek fel.

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Eddig nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességről

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket. Egy új ku­ta­tás sze­rint azon­ban nincs így.

Megszületett a világbajnok sztárfocista kisfia

Gólyahír: megszületett a világbajnok sztárfocista kisfia

Schweins­teiger rég­óta várt erre.

Bas­tian Schweins­teiger és Ana Iva­no­vics is be­szá­molt az öröm­hír­ről.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta a szí­nésznő le­las­sí­tott.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Csoda történt a Vörös-tengerben? Erre senki sem számított

Csoda történt a Vörös-tengerben? Erre senki sem számított

A nya­ra­lók el­ké­ped­tek, nem győz­ték do­ku­men­tálni az ese­mé­nye­ket. Sze­ren­csére min­denki jól van.

A nya­ra­lók el­ké­ped­tek, nem győz­ték do­ku­men­tálni az ese­mé­nye­ket. Sze­ren­csére min­denki jól van.

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Az ame­ri­kai te­ni­szező ta­valy adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, azon­ban kis híján be­le­halt a szü­lésbe.

Az ame­ri­kai te­ni­szező ta­valy adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, azon­ban kis híján be­le­halt a szü­lésbe.

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára. Szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy ilyen fi­a­ta­lon anya lesz...

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

A több­ség­nek még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni.

A több­ség szá­mára még min­dig nem tel­je­sen egy­ér­telmű: lehet-e ott­hon szülni, és ha igen, ho­gyan. Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a té­má­ban.

Bejelentette a világsztár: titokban megszületett a kislánya

Bejelentette a világsztár: titokban megszületett a kislánya

A bol­dog anyuka Ins­tag­ra­mon kö­zölte a nagy hírt ra­jon­gó­i­val.

A bol­dog anyuka Ins­tag­ra­mon kö­zölte a nagy hírt, és bo­csá­na­tot is kért, ami­ért el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

Döbbenetes méretű csecsemő született

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett.

Egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got. Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett, édes­anyja fáj­da­lom­csil­la­pí­tót sem ka­pott...

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Meg­csú­szott az autó a jeges úton.

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Elképesztő átalakulás! Így fest Cooky szerelme egy héttel a szülés után!

Elképesztő átalakulás! Így fest Cooky szerelme egy héttel a szülés után!

Új fo­tó­ját látva min­den­ki­nek tátva marad a szája!

De­bóra ja­nuár 23-án szülte meg Ke­vint. Új fo­tó­ját látva min­den­ki­nek tátva marad a szája!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár! Gratulálunk!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A baba és a mama is jól van­nak!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött a vi­lágra! A rá­diós le­mez­lo­vas és sze­relme fel­ké­szül­tek rá, hogy bár­mi­kor meg­szü­let­het a gyer­me­kük, így nem érte őket fel­ké­szü­let­le­nül a hir­te­len jött óri­ási öröm. Az sem titok, hogy hív­ják a csöpp­sé­get. Máris el­árul­juk, mi­lyen kü­lön­le­ges, nem­zet­közi nevet ka­pott a baba.

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek.

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek.

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről.

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got, és mi­u­tán a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről van szó, akár igaz is lehet.

Kiáll a nyilvános szoptatás mellett Trokán Anna!

Kiáll a nyilvános szoptatás mellett Trokán Anna!

El­ítéli a tár­sa­da­lom a szop­tató nőket.

Szem­be­sült azzal, mennyire el­ítéli a tár­sa­da­lom a köz­te­rü­le­ten szop­tató nőket.

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a rá­diós sze­rel­mé­nél, Debó­rá­nál.

Bűntudat kínozza az ikrek apját

Tamás: bűntudatom van a feleségem halála miatt

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­tot­ták a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­totta Tamás és Niki há­zas­sági év­for­du­ló­ját: arról be­szél­get­tek, hogy ők lesz­nek a vi­lá­gon a leg­jobb szü­lők.

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

A mű­sor­ve­zető öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt.

A mű­sor­ve­zető öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt.

Ijesztően sovány lett a magyar sztár. Mi lehet a baj?

Ijesztően sovány lett a magyar sztár. Mi lehet a baj?

Ag­gód­nak Har­gi­tai Bea ra­jon­gói.

A volt play­mate, Har­gi­tai Bea ma már bol­dog anyuka és fe­le­ség. Csa­lád­já­val most éppen a Maldív-szi­ge­te­ken van­nak, ahol egész nap él­ve­zik a nap­sü­tést.

Lelepleződött Kurnyikova? Röpködnek a vádak a titkolózás miatt

Lelepleződött Kurnyikova? Röpködnek a vádak a titkolózás miatt

Rej­té­lyes ügy lett a vi­lág­ra­szóló gó­lya­hír­ből. Egy biz­tos: száz­mil­liós té­telt köl­tött a ba­bákra a sztár­pár.

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Hi­he­tet­len, hogy már hat hó­na­pos lesz Ká­roly! Nagy a sze­re­tet a csa­lád­ban.

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Hi­he­tet­len, hogy már hat hó­na­pos lesz Ká­roly!

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

A csi­nos mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy iga­zán meg­ható fotót.

A csi­nos mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy iga­zán meg­ható fotót.

Orvosi műhiba miatt majdnem belehalt a szülésbe a TV2 sztárja

Orvosi műhiba miatt majdnem belehalt a szülésbe a TV2 sztárja

Pal­la­vi­cini Zita sosem adja fel.

Pal­la­vi­cini Zita gyer­me­ke­i­nek szü­le­té­se­kor komp­li­ká­ciók me­rül­tek föl. Az Ázsia exp­ressz ver­seny­zője most is be­le­bor­zong, ha vissza­idézi a tör­tén­te­ket.

Így reagált Szabó Zsófi édesanyja, amikor meglátta unokáját

Így reagált Szabó Zsófi édesanyja, amikor meglátta unokáját

A mű­sor­ve­zető egy napja lett anya.

A mű­sor­ve­zető egy napja lett édes­anya, ért­hető, hogy az egész csa­lád két lé­pés­sel a föld fe­lett jár.

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

Egyenesen a magánklinikáról: Ez történik Szabó Zsófival és babájával!

Egyenesen a magánklinikáról: Ez történik Szabó Zsófival és babájával!

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Végre meg­szü­le­tett a pár első gyer­meke!

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Végre meg­szü­le­tett a pár első gyer­meke!

Borzalom a szülőszobán

Borzalom a szülőszobán: Így jött világra a 15 éves magzat

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben.

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre.

Kiderült, mikor szül Szabó Zsófi

Kiderült, mikor szül Szabó Zsófi

Szabó Zsófi bár­me­lyik pil­la­nat­ban vi­lágra hoz­hatja első gyer­me­két.

Szabó Zsófi bár­me­lyik pil­la­nat­ban vi­lágra hoz­hatja első gyer­me­két. A szü­lők min­denre tu­da­to­san fel­ké­szül­tek.

Hatalmas örömhír: Megszületett Szabó Zsófi kisfia

Hatalmas örömhír: Megszületett Szabó Zsófi kisfia

A mű­sor­ve­zető már alig várta, hogy el­ér­kez­zen a pil­la­nat és végre ke­zé­ben tartsa kisfiát.

A mű­sor­ve­zető már alig várta, hogy el­ér­kez­zen a pil­la­nat és végre ke­zé­ben tartsa kisfiát.

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni. Ezt az ext­rém pil­la­na­tot örö­kí­tette meg a videó, amit több mint száz­ez­ren néz­tek meg az élet leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Bár­mi­kor vi­lágra jöhet a kicsi.

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Ha­ma­ro­san éle­tet ad a fi­á­nak.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Bármelyik pillanatban szülhet Czippán Anett

Bármelyik pillanatban szülhet Czippán Anett

A mű­sor­ve­zető alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa má­so­dik gyer­me­két.

A mű­sor­ve­zető alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa má­so­dik gyer­me­két.

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció.

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció.

Riasztották a rendőröket: a dugóban indult be a szülés

Furcsa okból riasztották a rendőröket: a dugóban indult be a szülés

Az M7-es au­tó­pá­lyán in­dult be a szü­lés egy nőnél, rend­őrök kí­sér­ték kór­házba a csa­lá­dot.

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Kisfia 1 hónap múlva ér­ke­zik.

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak egyet­len hó­na­pot kell várni.

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Az ikrei szü­le­tése óta elő­ször lé­pett a vörös sző­nyegre az éne­kesnő, és min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Az ikrei szü­le­tése óta elő­ször lé­pett a vörös sző­nyegre az éne­kesnő, és min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Keményen küzd, nem adja fel Liptai Claudia

Keményen küzd, nem adja fel Liptai Claudia

A szü­lést kö­ve­tően vi­szony­lag hamar si­ke­rült for­mába len­dül­nie, de még nem érte el a vá­gyott súlyt. Ke­mé­nyen meg­dol­go­zik az alak­jáért.

A szü­lést kö­ve­tően vi­szony­lag hamar si­ke­rült for­mába len­dül­nie, de még nem érte el a vá­gyott súlyt.

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

A baba szü­le­tése előtt halt meg.

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Szülés közben kapott lángra a műtő, megégett a 28 éves kismama

Szülés közben kapott lángra a műtő, megégett a 28 éves kismama

Meg­égett egy 28 éves nő szü­lés köz­ben a, kór­ház mű­tő­jé­ben.

Meg­égett egy 28 éves nő szü­lés köz­ben a, kór­ház mű­tő­jé­ben. Kis­ba­bá­ját lég­zési prob­lé­mák­kal szál­lí­tot­ták el.

Megszületett Miller Zoltán kislánya, titkok a szülőszobából

Megszületett Miller Zoltán kislánya, titkok a szülőszobából

Óri­ási az öröm a csa­lád­ban! A szí­nész har­ma­dik gyer­meke ok­tó­ber 13-án, pén­te­ken jött a vi­lágra.

Óri­ási az öröm a csa­lád­ban! A szí­nész har­ma­dik gyer­meke ok­tó­ber 13-án, pén­te­ken jött a vi­lágra.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Ka­pott hi­de­get-me­le­get.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.