CÍMKE: 'szülés'

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

FRISS HÍREK

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

régen azt hit­ték, a szü­lés fi­a­ta­lít.

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket.

Gólyahír: megszületett a világbajnok sztárfocista kisfia

Gólyahír: megszületett a világbajnok sztárfocista kisfia

Bas­tian Schweins­teiger és Ana Iva­no­vics is be­szá­molt az öröm­hír­ről.

Bas­tian Schweins­teiger és Ana Iva­no­vics is be­szá­molt az öröm­hír­ről.

Csoda történt a Vörös-tengerben? Erre senki sem számított

Csoda történt a Vörös-tengerben? Erre senki sem számított

A nya­ra­lók el­ké­ped­tek, nem győz­ték do­ku­men­tálni az ese­mé­nye­ket. Sze­ren­csére min­denki jól van.

A nya­ra­lók el­ké­ped­tek, nem győz­ték do­ku­men­tálni az ese­mé­nye­ket. Sze­ren­csére min­denki jól van.

Erre vártunk, izgalmas hír szivárgott ki Katalin hercegné születendő babájáról

Erre vártunk, izgalmas hír szivárgott ki Katalin hercegné születendő babájáról

Göm­bö­lyödő po­cak­ját látva már sej­teni le­he­tett, hogy közel a nagy nap.

Sej­teni le­he­tett, hogy közel a nagy nap.

Kiderült, hogy akar szülni Kulcsár Edina

Kiderült, hogy akar szülni Kulcsár Edina

Kul­csár Edina párja repes a bol­dog­ság­tól, min­den­ben se­gí­teni akar.

Kul­csár Edina párja repes a bol­dog­ság­tól, min­den­ben se­gí­teni akarja a kis­ma­mát.

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Az ame­ri­kai te­ni­szező ta­valy adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, azon­ban kis híján be­le­halt a szü­lésbe.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára. Szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy ilyen fi­a­ta­lon anya lesz...

Bejelentette a világsztár: titokban megszületett a kislánya

Bejelentette a világsztár: titokban megszületett a kislánya

A bol­dog anyuka Ins­tag­ra­mon kö­zölte a nagy hírt ra­jon­gó­i­val, és egy­út­tal bo­csá­na­tot is kért, ami­ért az utóbbi idők­ben el­tűnt.

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

Elképesztő átalakulás! Így fest Cooky szerelme egy héttel a szülés után!

Elképesztő átalakulás! Így fest Cooky szerelme egy héttel a szülés után!

Új fo­tó­ját látva min­den­ki­nek tátva marad a szája!

De­bóra ja­nuár 23-án szülte meg Ke­vint. Új fo­tó­ját látva min­den­ki­nek tátva marad a szája!

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

A baba egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban, Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got. Ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett.

Ha nem is vi­lág­re­kord, de a maga ne­mé­ben még­is­csak óri­á­si­nak szá­mít az a cse­csemő, aki egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got.

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Meg­csú­szott az autó a jeges úton.

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A rá­diós le­mez­lo­vas és ked­vese mér­he­tet­le­nül bol­dog. A csöpp­ség neve sem titok, máris el­árul­juk!

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Az anya­giak sem ér­dek­lik.

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek, még­sem hagyja magát le­be­szélni.

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt. Mégis most elő­ször me­sélt a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got az in­ter­ne­ten, és mi­u­tán a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről van szó, akár igaz is lehet. Az érin­tet­tek egy­előre hall­gat­nak.

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got, és mi­u­tán a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről van szó, akár igaz is lehet.

Kiáll a nyilvános szoptatás mellett Trokán Anna!

Kiáll a nyilvános szoptatás mellett Trokán Anna!

El­ítéli a tár­sa­da­lom a szop­tató nőket.

Szem­be­sült azzal, mennyire el­ítéli a tár­sa­da­lom a köz­te­rü­le­ten szop­tató nőket.

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a rá­diós sze­rel­mé­nél, Debó­rá­nál.

Ijesztően sovány lett a magyar sztár. Mi lehet a baj?

Ijesztően sovány lett a magyar sztár. Mi lehet a baj?

Az egy­kori play­mate, Har­gi­tai Bea ma már bol­dog anyuka és fe­le­ség. Csa­lád­já­val a Maldív-szi­ge­te­ken van­nak.

Az egy­kori play­mate, Har­gi­tai Bea ma már bol­dog anyuka és fe­le­ség. Csa­lád­já­val a Maldív-szi­ge­te­ken van­nak.

Lelepleződött Kurnyikova? Röpködnek a vádak a titkolózás miatt

Lelepleződött Kurnyikova? Röpködnek a vádak a titkolózás miatt

Rej­té­lyes ügy, de egy biz­tos: száz­mil­liós té­telt köl­tött a ba­bákra a sztár­pár.

Rej­té­lyes ügy lett a gó­lya­hír­ből. Egy biz­tos: száz­mil­liós té­telt köl­tött a ba­bákra a sztár­pár.

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Hi­he­tet­len, hogy már hat hó­na­pos lesz Ká­roly! Nagy a sze­re­tet a csa­lád­ban.

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel.

A csi­nos mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy iga­zán meg­ható fotót.

Tamás: bűntudatom van a feleségem halála miatt

Tamás: bűntudatom van a feleségem halála miatt

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­totta Tamás és Niki há­zas­sági év­for­du­ló­ját: arról be­szél­get­tek, hogy ők lesz­nek a vi­lá­gon a leg­jobb szü­lők.

Alig pár nap­pal a szü­lés előtt tar­totta Tamás és Niki há­zas­sági év­for­du­ló­ját: arról be­szél­get­tek, hogy ők lesz­nek a vi­lá­gon a leg­jobb szü­lők. Azon­ban Ni­ko­lett mi­u­tán meg­szülte a három iker­ba­bá­ját hir­te­len rosszul lett és el­hunyt. A gyá­szoló apa meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

Így reagált Szabó Zsófi édesanyja, amikor meglátta unokáját

Így reagált Szabó Zsófi édesanyja, amikor meglátta unokáját

A mű­sor­ve­zető egy napja lett anya.

A mű­sor­ve­zető egy napja lett édes­anya, ért­hető, hogy az egész csa­lád két lé­pés­sel a föld fe­lett jár.

Egyenesen a magánklinikáról: Ez történik Szabó Zsófival és babájával!

Egyenesen a magánklinikáról: Ez történik Szabó Zsófival és babájával!

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Végre meg­szü­le­tett a pár első gyer­meke! Sze­ren­csére min­denki jól van, friss hírek ér­kez­tek!

Orvosi műhiba miatt majdnem belehalt a szülésbe a TV2 sztárja

Orvosi műhiba miatt majdnem belehalt a szülésbe a TV2 sztárja

Pal­la­vi­cini Zita mind­két gyer­me­ké­nek szü­le­té­se­kor komp­li­ká­ciók me­rül­tek föl.

Pal­la­vi­cini Zita mind­két gyer­me­ké­nek szü­le­té­se­kor komp­li­ká­ciók me­rül­tek föl. Az Ázsia exp­ressz ver­seny­zője még most is be­le­bor­zong, ha vissza­idézi a tör­tén­te­ket. A grófnő testi fo­gya­té­kos­sága miatt hát­ránnyal in­dult a ka­lan­dos tú­rára, de társa, Cseke Ka­tinka miatt sem adta fel a küz­del­met.

Hatalmas örömhír: Megszületett Szabó Zsófi kisfia

Hatalmas örömhír: Megszületett Szabó Zsófi kisfia

A mű­sor­ve­zető már alig várta, hogy el­ér­kez­zen a pil­la­nat és végre ke­zé­ben tartsa kisfiát.

A mű­sor­ve­zető már alig várta, hogy el­ér­kez­zen a pil­la­nat és végre ke­zé­ben tartsa kisfiát.

Borzalom a szülőszobán

Borzalom a szülőszobán

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre. A lát­vány­tól az or­vo­sok is meg­döb­ben­tek.

Meg­kö­ve­se­dett mag­za­tot ta­lál­tak egy in­diai asszony has­üre­gé­ben. A nő 15 éven át szen­ve­dett, mire sor ke­rült a mű­tétre. A lát­vány­tól az or­vo­sok is meg­döb­ben­tek.

Kiderült, mikor szül Szabó Zsófi

Kiderült, mikor szül Szabó Zsófi

Szabó Zsófi bár­me­lyik pil­la­nat­ban vi­lágra hoz­hatja első gyer­me­két.

Szabó Zsófi bár­me­lyik pil­la­nat­ban vi­lágra hoz­hatja első gyer­me­két. A szü­lők min­denre tu­da­to­san fel­ké­szül­tek.

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

A baba nagy súllyal jött vi­lágra.

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció, mégis nagy vi­tá­kat kavar.

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Ha­ma­ro­san éle­tet ad a fi­á­nak.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Furcsa okból riasztották a rendőröket: a dugóban indult be a szülés

Riasztották a rendőröket: a dugóban indult be a szülés

Az M7-es au­tó­pá­lyán in­dult be a szü­lés egy nőnél.

Az M7-es au­tó­pá­lyán in­dult be a szü­lés egy nőnél, rend­őrök kí­sér­ték kór­házba a csa­lá­dot.

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak 1 hó­na­pot kell várni.

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Az ikrei szü­le­tése óta elő­ször lé­pett a vörös sző­nyegre az éne­kesnő, és min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Keményen küzd, nem adja fel Liptai Claudia

Keményen küzd, nem adja fel Liptai Claudia

A szü­lést kö­ve­tően vi­szony­lag hamar si­ke­rült for­mába len­dül­nie..

A szü­lést kö­ve­tően vi­szony­lag hamar si­ke­rült for­mába len­dül­nie, de még nem érte el a vá­gyott súlyt.

Bármelyik pillanatban szülhet Czippán Anett

Bármelyik pillanatban szülhet Czippán Anett

A min­den­órás mű­sor­ve­zető alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa má­so­dik gyer­me­két. Azt mondja, már jobb lenne kint, mint bent.

A min­den­órás mű­sor­ve­zető alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa má­so­dik gyer­me­két. Azt mondja, már jobb lenne kint, mint bent.

Szülés közben kapott lángra a műtő, megégett a 28 éves kismama

Szülés közben kapott lángra a műtő, megégett a 28 éves kismama

Meg­égett egy 28 éves nő szü­lés köz­ben a, kór­ház mű­tő­jé­ben.

Meg­égett egy 28 éves nő szü­lés köz­ben, a kór­ház mű­tő­jé­ben.

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Megszületett Miller Zoltán kislánya, titkok a szülőszobából

Megszületett Miller Zoltán kislánya, titkok a szülőszobából

Óri­ási az öröm a csa­lád­ban!

Óri­ási az öröm a csa­lád­ban! A szí­nész har­ma­dik gyer­meke ok­tó­ber 13-án, pén­te­ken jött a vi­lágra.

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

Elárulta születendő kisfia nevét a TV2 sztárja

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

A nép­szerű tévés no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, aki­nek nem tit­kolja to­vább a nevét.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak.

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Hatalmas örömhír: őszintén beszélt a terhességről Szabó Zsófi

Bár nagy koc­ká­za­tot vál­lalt a ter­hes­ség­gel, Szabó Zsófi sosem volt még bol­do­gabb.

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése.

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése, és most jobb az alakja, mint ko­ráb­ban.

Ettől elolvadsz: hős magyar mentős most az internet kedvence

Ettől elolvadsz: hős magyar mentős most az internet kedvence

Őrü­le­te­sen édes képet tett közzé a men­tő­szol­gá­lat! Ilyen sem tör­tén­het akár­ki­vel...

Őrü­le­te­sen édes képet tett közzé a men­tő­szol­gá­lat! Ilyen sem tör­tén­het akár­ki­vel...

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A nőhöz nem tud­tak ki­menni a men­tők, mert az Irma hur­ri­kán miatt ki sem tud­tak menni az épü­let­ből.

Botrány a kórházban: elzavarták a terhes lányt, utcán kellett szülnie

Botrány a kórházban: elzavarták a terhes lányt, utcán kellett szülnie

A két­ség­be­esett lány már nem tu­dott kihez se­gít­sé­gért for­dulni. Csa­ládja sem tö­rő­dött vele.

Gólyahír: újra apa lesz a sztárfocista, jön a negyedik gyerek

Gólyahír: újra apa lesz a sztárfocista, jön a negyedik gyerek

Úton a ne­gye­dik Ro­o­ney-bébi. A pár 2008-ban há­za­so­dott össze, már a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Úton a ne­gye­dik Ro­o­ney-bébi. A pár 2008-ban há­za­so­dott össze, már a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. A héten is ha­sonló eset tör­tént.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. A héten is ha­sonló eset tör­tént.

Elakad a szavunk: senki nem volt felkészülve arra, ami a fesztiválon történt!

Elakad a szavunk: senki nem volt felkészülve arra, ami a fesztiválon történt!

Va­ló­sá­gos cso­dá­nak le­het­tek szem­ta­núi a fesz­ti­vá­lo­zók. Ezt senki nem is sej­tette.

Telefonon irányította a szülést a nyíregyházi mentőtisztnő

Telefonon irányította a szülést a nyíregyházi mentőtisztnő

A nagy­mama kapta az uta­sí­tá­so­kat.

Mire a mentő kiért a hely­színre, már nap­vi­lá­got is lá­tott a kis­baba Vas­me­gye­ren!

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz.

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz, és a kis­mama je­lezte, hogy to­ló­fá­já­sai van­nak. Bár az új­szü­löt­tet pár perc alatt a vi­lágra se­gí­tet­ték, saj­nos nem sok idő ma­radt az örömre, az édes­anyá­ért men­tő­he­li­kop­ter jött.

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető alig három hó­nap­pal kisfia meg­szü­le­tése után máris vissza­nyerte cso­dá­la­tos alak­ját.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető alig három hó­nap­pal kisfia meg­szü­le­tése után máris vissza­nyerte cso­dá­la­tos alak­ját.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Már edzést tart Bár­dosi Il­dikó.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Il­dikó csá­szár­met­szés­sel szült, de sze­ren­csére gyor­san gyó­gyult a sebe.

Kiderült, mit csinálnak a kórházak a szülő nőkkel!

Kiderült, mit csinálnak a kórházak a szülő nőkkel!

Kiderült, mit csinálnak a kórházak a szülő nőkkel!

Rend­ha­gyó adat­bá­zis ké­szült.

Sokan örül­tek volna a szü­lésre ké­szülve egy olyan adat­bá­zis­nak, ame­lyet a KANGA Egye­sü­let ho­zott most létre.

Nem hittünk a szemünknek: Óriásira nőtt Szinetár Dóra pocakja!

Nem hittünk a szemünknek: Óriásira nőtt Szinetár Dóra pocakja!

A 40 éves szí­nésznő ha­ma­ro­san éle­tet ad gyer­me­ké­nek!

A 40 éves szí­nésznő ha­ma­ro­san éle­tet ad gyer­me­ké­nek! A nyol­ca­dik hó­nap­ban jár, és el­ké­pesz­tően ha­tal­mas a po­cakja!

Szülés után már csak egy napot lesz kötelező kórházban tölteni

Szülés után már csak egy napot lesz kötelező kórházban tölteni

Sokan tá­mo­gat­ják a ter­vet, mások vi­szont fél­tik a ba­bá­kat és az anyá­kat.

Egy új ter­ve­zet sze­rint akár egy nap­pal a szü­lés után is ha­za­tér­het­nek a babák és a kis­ma­mák a kór­ház­ból. Sokan tá­mo­gat­ják a ter­vet, mások vi­szont fél­tik a ba­bá­kat és az anyá­kat, il­letve úgy vélik, hogy a kór­házi ka­pa­ci­tás­hi­ány szülte az öt­le­tet.

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő benn­fen­tes el­árulta, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit a 35 éves éne­kesnő.

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő benn­fen­tes el­árulta, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit a 35 éves éne­kesnő.

Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Orvosi csoda: sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Har­minc­fős or­vosi team meg­fe­szí­tett mun­ká­já­nak kö­szön­hető, hogy a babák jó van­nak.

Bréking! Kórházban a díva, bármikor újra anya lehet

Bréking! Kórházban a díva, bármikor újra anya lehet

Bár­mi­kor meg­szü­let­het­nek az ikrek.

Bár­mi­kor meg­szü­let­het­nek az ikrek, már a szü­lé­sze­ten van Beyoncé!

Örömhír: Születésnapjára kapja unokáját Papadimitriu Athina!

Születésnapjára kapja unokáját Papadimitriu Athina!

Ez lesz élete egyik leg­szebb szü­le­tés­napja! A szí­nésznő 63. élet­évét tölti be ha­ma­ro­san!

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A több­szö­rös ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok, fe­le­sé­gé­nek ha­tal­mas a po­cakja.

Ezt nézd: Exkluzív képek a TV2 sztárjainak újszülött kislányáról

Ezt nézd: Exkluzív képek a TV2 sztárjainak újszülött kislányáról

Bár­dosi Il­dikó pén­te­ken, alig fél óra le­for­gása alatt adott éle­tet a kis­lány­nak.

Bár­dosi Il­dikó pén­te­ken, alig fél óra le­for­gása alatt adott éle­tet a kis­lány­nak.

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Ezért elképesztően veszélyes a lótusz-szülés!

Sú­lyos fer­tő­zést okoz­hat!

A ló­tusz-szü­lés ha­gyo­má­nyá­hoz ra­gasz­kodó anyák addig hagy­ják érin­tet­le­nül a köl­dök­zsi­nórt és a méh­le­pényt, amíg az ma­gá­tól le nem válik.

Beütött a nyár, nagy a forgalom a kórházakban

Beütött a nyár, nagy a forgalom a kórházakban

Ve­szély­ben a szív­be­te­gek, a magas vér­nyo­más­sal küz­dők és a front­ér­zé­ke­nyek.

Ve­szély­ben a szív­be­te­gek, a magas vér­nyo­más­sal küz­dők és a front­ér­zé­ke­nyek.

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Már nagy a ké­szü­lő­dés a csa­lád­ban!

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Még meg sem szü­le­tett a baba, máris meg­ál­la­po­dott a csa­lád, hogy ne­ve­lik majd a picit!

Ilyen bomba formában tért vissza Liptai Claudia

Ilyen bomba formában tért vissza Liptai Claudia

Hi­he­tet­le­nül dögös.

Fél évvel kisfia szü­le­tése után tért vissza a nyil­vá­nos­ság elé a dögös mű­sor­ve­zető.

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

A szexi mo­dell el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi he­tek­ben! Gyö­nyörű!

A szexi mo­dell el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi he­tek­ben! Meg­kér­dez­tük, minek kö­szön­heti tö­ké­le­tes alak­ját!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű! Hi­he­tet­len!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Váratlan vallomást tett Baby Gabi

Váratlan vallomást tett Baby Gabi

Közel fél éve fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete.

Közel fél éve fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete.

Fia születik a magyar sztárpárnak!

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

A gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!