CÍMKE: 'sztárszerencse'

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

Galán Géza szingliként kaszált nagyokat a kaszinóban

Galán Géza szingliként kaszált nagyokat a kaszinóban

A mű­sor­ve­zető fi­a­ta­labb ko­rá­ban sze­ren­csés volt a kár­tyá­ban, ma­nap­ság már in­kább a fe­le­sé­gé­vel lot­tó­zik.

Sosem találnád ki, mit csinálnak a ByTheWay tagjai koncert előtt!

Sosem találnád ki, mit csinálnak a ByTheWay tagjai koncert előtt!

A fiúk gon­do­lat­ban már a lot­tó­nye­re­ményt is el­köl­töt­ték, nagy­ra­törő ál­maik van­nak.

A fiúk gon­do­lat­ban már a lot­tó­nye­re­ményt is el­köl­töt­ték, nagy­ra­törő ál­maik van­nak.

Élete legnagyobb álmáról mesélt Szirota Jennifer

Élete legnagyobb álmáról mesélt Szirota Jennifer

Az éne­kesnő he­tente lot­tó­zik, és biz­tos, hogy nála jó kéz­ben lenne a nye­re­mény.

Az éne­kesnő he­tente lot­tó­zik, és biz­tos, hogy nála jó kéz­ben lenne a nye­re­mény.

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz. Ze­ne­kara, a Roma Soul tag­jai már sok­kal job­ban fi­gyel­nek a fur­csa je­lekre.

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz. Ze­ne­kara, a Roma Soul tag­jai már sok­kal job­ban fi­gyel­nek a fur­csa je­lekre.

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

A sze­ren­csé­nek kö­szön­heti éle­tét.

Azt mondja, a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy semmi ko­mo­lyabb baja nem esett anno, sú­lyos au­tó­bal­ese­te­kor.

Bruce Willisszel találkozna Csordás Ákos!

Bruce Willisszel találkozna Csordás Ákos!

Ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón, gyer­mek­kori, nagy­sza­bású vá­gyait va­ló­sí­taná meg.

Ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón, gyer­mek­kori, nagy­sza­bású vá­gyait va­ló­sí­taná meg.

Myrtill szerint az embereknek szüksége van kabalákra

Myrtill szerint az embereknek szüksége van kabalákra

In­kább éne­kelt a ka­szi­nók­ban.

Az éne­kesnő töb­bet éne­kelt ka­szi­nók­ban, mint amennyi­szer ját­szott ott, ezt egy ki­csit bánja is.

Forradalmak évszámaival lottózik a Kolorful zenekar énekese

Forradalmak évszámaival lottózik a Kolorful zenekar énekese

A ze­ne­kar tag­jai eddig sze­ren­csére nem vesz­tet­tek ha­tal­mas össze­ge­ket.

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Az éne­kes ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Az éne­kes ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Szerencseszáma segítette a sikereihez Eliza Blisst

Szerencseszáma segítette a sikereihez Eliza Blisst

A he­ge­dű­mű­vész régen ut­ca­ze­né­lés­ből élt, és olyan jól ke­re­sett, hogy még a he­ge­dű­jét is ebből vette.

A he­ge­dű­mű­vész régen ut­ca­ze­né­lés­ből élt, és olyan jól ke­re­sett, hogy még a he­ge­dű­jét is ebből vette.

Emberektől távol képzeli el az életét Tarján Zsófia

Emberektől távol képzeli el az életét Tarján Zsófia

Csak egy ki­csit ba­bo­nás.

Az éne­kes­nő­nek konk­rét ter­vei van­nak, és csak egy ki­csit ba­bo­nás, míg ze­nész­társa egy­ál­ta­lán nem.

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott.

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott, és el­árulta, hogy egé­szen fur­csa ri­tu­á­léi van­nak.

Hamarosan külföldre költözhet Tolvai Reni

Hamarosan külföldre költözhet Tolvai Reni

Ha meg­nyerné az ötös­lot­tót, rög­tön el is köl­tözne, de az álmok meg­va­ló­sí­tá­sá­val még egy ki­csit vár­nia kell. Az is ki­de­rült, kiket vinne ma­gá­val.

Ha meg­nyerné az ötös­lot­tót, rög­tön el is köl­tözne, de az álmok meg­va­ló­sí­tá­sá­val még egy ki­csit vár­nia kell. Az is ki­de­rült, kiket vinne ma­gá­val.

Furcsa fóbiája van a Peet Project népszerű tagjának!

Furcsa fóbiája van a Peet Project népszerű tagjának!

Vá­gya­ik­ról is val­lot­tak, hi­szen a lot­tó­fő­nye­re­ményt mind­annyian pil­la­na­tok alatt el tud­nák köl­teni.

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Az éne­kesnő azt is el­árulta, mire köl­tené a lot­tó­nye­re­ményt, ha meg­adatna neki.

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

De a ze­ne­kar tag­jai azért ha­szon­ta­lan dol­gokra is szí­ve­sen köl­te­né­nek, ha volna miből.